50/2016. (XII. 14.) BM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, a különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 8. § (2) bekezdés g) pontja.

2. A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet módosítása

2. § A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 6a. ponttal egészül ki:

[A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)]

"6a. a KR Köztársasági Elnöki Őrség vezetője,"

(terjeszthetik elő.)

3. § A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 11a. ponttal egészül ki:

[A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)]

"11a. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal vezetője,"

(terjeszthetik elő.)

4. § A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 2. § (4) bekezdésében a "16-22. pontjában" szövegrész helyébe a "16-23. pontjában" szöveg lép.

3. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

5. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az 1. alcímet megelőzően a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § E rendeletet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a rendőrségnél szolgálatot teljesítő tisztjelöltre is alkalmazni kell, azzal, hogy a rendelkezések alkalmazásakor rendőrön a tisztjelöltet kell érteni."

6. § A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Szolgálati feladat végrehajtása során a rendőr a számára kijelölt területet csak utasításra vagy a szolgálati elöljáró engedélye alapján, valamint jogos védelem vagy végszükség esetén hagyhatja el. Az engedélykérés kivételesen mellőzhető, ha a szolgálati elöljáró vagy a rendőrség ügyeletesének értesítésére nincs mód, és a működési terület elhagyásával járó intézkedés elmulasztása az élet- és vagyonbiztonságra, valamint a bűnüldözés érdekeire másként el nem hárítható hátrányt jelent. A szolgálati feladat végrehajtásáról készült jelentésben - ha a szolgálati feladat végrehajtása során a rendőr a számára kijelölt területet elhagyta - meg kell jelölni az azt engedélyező személyt, vagy az engedélykérés mellőzésének okát."

7. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A rendőr az önveszélyes állapot vagy a személyeket, illetve az anyagi javakat közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet észlelése esetén - az Rtv. 37. §-ában meghatározott intézkedések végrehajtása során - a helyszínen)

"i) a 60/A. §-ban meghatározott tárgyaló eljárását kezdeményezheti."

8. § A Rendelet 26/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kiemelt biztonsági intézkedés végrehajtását)

"b) a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, valamint a műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes,"

(rendelheti el.)

9. § A Rendelet 28. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az elfogás és előállítás végrehajtása esetén - ideértve a megkezdett, de mellőzött előállítást is - a rendőr szolgálati elöljárója haladéktalanul, de legkésőbb az intézkedésről történő beszámoltatásig köteles vizsgálni az intézkedés jogszerűségét, szakszerűségét és arányosságát. A vizsgálat eredményét az intézkedésről készült jelentésre kell rávezetni.

(9) Az elfogás és előállítás végrehajtása során a rendőr a 60/A. §-ban meghatározott tárgyaló eljárását kezdeményezheti."

10. § A Rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Előállító egységben - az idegenrendészeti eljárás lefolytatása céljából előállított kiskorú személy kivételével -tizennégy éven aluli kiskorú személy nem helyezhető el. Ha az előállítás ideje alatt megállapítást nyer az, hogy az előállított személy kísérő nélküli kiskorú, az előállítást foganatosító rendőri szerv haladéktalanul gondoskodik gyermekvédelmi intézményben történő elhelyezéséről."

11. § A Rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti visszatartást az előállító egységben kell végrehajtani. E rendelkezés tekintetében előállító egységnek minősül az idegenrendészeti hatóság és a menekültügyi hatóság területi szerveinél, valamint a rendőrségen a biztonságos őrzésre alkalmas helyiség is."

12. § (1) A Rendelet 56. § (1) bekezdése g) pont gd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzszerész alegységei végzik a nemzetbiztonsági, a közbiztonsági, továbbá a polgári légi közlekedés biztonságával kapcsolatos körben jelentkező alábbi tűzszerészeti feladatokat:

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és annak közvetlen környezetében)

"gd) a talált robbanóanyagok, robbanószerkezetek, robbanásveszélyes pirotechnikai eszközök kezelését, elszállítását, hatástalanítását, megsemmisítését, valamint"

(2) A Rendelet 56. § (1) bekezdése a következő h) alponttal egészül ki:

(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzszerész alegységei végzik a nemzetbiztonsági, a közbiztonsági, továbbá a polgári légi közlekedés biztonságával kapcsolatos körben jelentkező alábbi tűzszerészeti feladatokat:)

"h) - védekezési időszakban - a vízügyi robbantási feladatokat."

13. § A Rendelet 57. § (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A Készenléti Rendőrség tűzszerész járőrét kell kirendelni - az (5a) bekezdésben foglaltak kivételével -, ha]

"g) védekezési időszakban vízügyi robbantási feladatokat szükséges végrehajtani."

14. § A Rendelet IV. Fejezete a következő 47/A. alcímmel egészül ki:

"47/A. A tárgyaló eljárása

60/A. § (1) Az Rtv. 33. §-ában vagy 37. §-ában meghatározott intézkedés végrehajtása során az intézkedés alá vont személy magatartása következtében létrejött, az életet, testi épséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető vagy sértő helyzetben (a továbbiakban: tárgyalást igénylő helyzet) a Terrorelhárítási Központ főigazgatója vagy az országos rendőrfőkapitány által meghatározott tárgyalói képzésen részt vett tárgyaló az intézkedés eredményes befejezése, illetve a helyzet békés megoldása érdekében speciális kommunikációt (a továbbiakban: tárgyalás) folytathat. (2) A tárgyalás célja

a) a tárgyalást igénylő helyzettel összefüggő lehető legtöbb információ beszerzése, és azok elemzése,

b) az intézkedés alá vont személynek a rendőrséggel való együttműködésre történő rábírása,

c) a hatósági engedmények minimalizálása,

d) a személyi szabadságában megsértett és az intézkedéssel nem érintett személy, továbbá az intézkedés alá vont személy sérülésének megelőzése,

e) a személyi szabadságában megsértett személy szabadon bocsátásának elérése,

f) a veszélyeztetett anyagi javak megóvása és

g) - ha a tárgyalást igénylő helyzet megoldása kizárólag kényszerítő eszköz alkalmazásával oldható meg - a kényszerítő eszköz alkalmazásához legkedvezőbb feltételek megteremtése."

15. § A Rendelet 79. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A lakásbiztosító feladata a védett személy és a vele együtt lakó családtagjai állandó elhelyezésére szolgáló létesítmények védelme, az érkező küldemények biztonsági ellenőrzése, a belépő személyek ellenőrzése, továbbá a védett személy és a vele együtt lakó családtagjai állandó elhelyezésére szolgáló létesítmények elleni támadás elhárítása, az illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása, a védelem technikai eszközeinek kezelése."

16. § A Rendelet a következő 71/A. alcímmel egészül ki:

"71/A. Szolgálati lőfegyverek és lőszerek szolgálati célból történő külföldre vitele, behozatala és átszállítása

97/A. § (1) Jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a rendőri szerv szolgálati lőfegyvereinek és lőszereinek szolgálati célból történő külföldre vitelét - beleértve a más rendvédelmi szervtől vezényeltek személyi felszerelését képező lőfegyvernek és lőszernek a külföldre vitelét is - (a továbbiakban: kivitel)

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervének, az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv vagy a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság,

b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy

c) a Terrorelhárítási Központ

vezetője írásban engedélyezi. Az engedélyt a kivitellel érintett rendőri szerv vezetője, a rendőrkapitányság és határrendészeti kirendeltség vonatkozásában a megyei, fővárosi rendőrfőkapitány adja ki.

(2) A kísérő okmányként felhasználható engedélynek magyar és angol nyelven tartalmaznia kell

a) a szolgálati lőfegyver fajtáját, típusát, gyártóját, gyártási számát és kaliberét,

b) a szolgálati lőszer azonosítását lehetővé tevő adatokat és a lőszer mennyiségét,

c) a szolgálati lőfegyver, lőszer kivitelére, illetve külföldön történő használatára jogosult személy természetes személyazonosító adatait, szolgálati helyét és szolgálati beosztását,

d) a használat, valamint az átszállítás szempontjából érintett ország megnevezését,

e) a használat, valamint az átszállítás szempontjából érintett ország nemzeti jogrendszerének előírása esetén az ország hatáskörrel rendelkező szerve által kiadott, hozzájárulást vagy tudomásulvételt tartalmazó okirat vagy nem okirati formában kiadott hozzájárulás vagy tudomásulvétel azonosító adatait,

f) a kivitel és a visszahozatal tervezett időpontját, valamint

g) az engedély kiadásának időpontját, hatályosságát és az engedélyező személy aláírását.

(3) Ha az adott ország nemzeti jogrendszere előírja, kivitel csak akkor engedélyezhető, ha a használat, valamint az átszállítás szempontjából érintett ország hatáskörrel rendelkező szerve a szolgálati lőfegyverek és lőszerek beszállításához vagy átszállításához hozzájárult vagy azt tudomásul vette.

(4) Az engedélyekről az azt kiadó szerv nyilvántartást vezet, amelyben rögzíteni kell a (2) bekezdésben meghatározott adatokon túl

a) az engedély számát,

b) a kivitel és a visszahozatal időpontját, továbbá

c) a kiszállított, illetve a visszaszállított szolgálati lőfegyverek, lőszerek közt mutatkozó esetleges hiányokat vagy eltéréseket, valamint ezek okairól készült jelentést.

97/B. § (1) Jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság szolgálati lőfegyvereinek, lőszereinek szolgálati célból Magyarország területére történő behozatalát

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervének, az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv vagy a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság,

b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy

c) a Terrorelhárítási Központ

vezetője írásban engedélyezi. Az engedélyt annak a rendőri szervnek a vezetője - a rendőrkapitányság és határrendészeti kirendeltség vonatkozásában a megyei, fővárosi rendőrfőkapitány - adja ki, amely rendőri szerv feladatellátásához a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság magyarországi tevékenysége kapcsolódik.

(2) Ha az engedélyezési hatáskör az (1) bekezdés alapján nem állapítható meg, a behozatalt az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervének vezetője engedélyezi.

(3) Az engedélynek tartalmaznia kell

a) a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság szolgálati lőfegyverének fajtáját, típusát, gyártóját, gyártási számát és kaliberét,

b) a szolgálati lőszer azonosítását lehetővé tevő adatokat és a lőszer mennyiségét,

c) a behozni kívánt szolgálati lőfegyver, lőszer, valamint a szállításukért a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság részéről felelős személy, továbbá a használatára jogosult személy azonosítását lehetővé tevő adatokat,

d) a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság szolgálati lőfegyverei, lőszerei határbelépésének és kilépésének tervezett helyét és időpontját,

e) az engedély kiadásának időpontját, hatályosságát és az engedélyező személy aláírását.

(4) Az engedélyekről az azt kiadó szerv nyilvántartást vezet, amelyben a (3) bekezdésben meghatározott adatokon kívül rögzíteni kell

a) az engedély számát,

b) a Magyarország területére beléptetett, illetve az onnan kiléptetett szolgálati lőfegyverek, lőszerek közt mutatkozó esetleges hiányokról vagy eltérésekről, valamint ezek okairól készült jelentést, továbbá

c) az engedélyben előírttól eltérő helyen vagy időpontban történő behozatalt vagy kivitelt.

97/C. § (1) Jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság szolgálati lőfegyvereinek, lőszereinek Magyarország területén történő átszállítását

a) a belépés helye szerinti megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vagy Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,

b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy

c) a Terrorelhárítási Központ

vezetője írásban engedélyezi. Az engedélyt annak a rendőri szervnek a vezetője adja ki, amely rendőri szerv feladatellátásához a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság tevékenysége kapcsolódik.

(2) Ha az engedélyezési hatáskör az (1) bekezdés alapján nem állapítható meg, az átszállítást az (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető engedélyezi.

(3) Az engedélyekről az azt kiadó szerv nyilvántartást vezet, amelyre a 97/B. § (4) bekezdésében foglalt előírásokat megfelelően alkalmazni kell.

97/D. § (1) Ha jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés alapján e alcím szerinti engedély hiányában történik az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint a Terrorelhárítási Központ szolgálati lőfegyvereinek és lőszereinek kivitele, illetve a kivitelt követő visszahozatala vagy átszállítása, azok szállítására vonatkozó adatokat utólag rögzíteni kell az engedély kiadására egyébként jogosult szerv által vezetett nyilvántartásban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adataira a 97/A. § (4) bekezdése rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a nyilvántartásban fel kell tüntetni a kivitel, illetve a kivitelt követő visszahozatal vagy az átszállítás jogcímét is.

97/E. § A 97/A-97/D. § szerinti nyilvántartás adatait az engedély hatályosságának lejártától számított 20 évig meg kell őrizni. A kiadott engedélyekről, az engedély másolatának megküldésével az ORFK Főügyeletét haladéktalanul tájékoztatni kell."

17. § A Rendelet a következő 104. §-sal egészül ki:

"104. § E rendelet 31. § (1) bekezdése a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja."

18. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

19. § A Rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében az "az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv legközelebbi ügyeletének" szövegrész helyébe az "a rendőrség legközelebbi ügyeletének",

b) 17. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében az "az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeletesének" szövegrész helyébe az "a rendőrség ügyeletesének",

c) 21. § (1) bekezdésében az "az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott illetékes szerv ügyeletesének" szövegrész helyébe az "a rendőrség ügyeletesének",

d) 21. § (2) bekezdésében az "Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott illetékes szerv ügyeletese" szövegrész helyébe az "A rendőrség ügyeletese",

e) 56. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "továbbá a polgári légi közlekedés biztonságával" szövegrész helyébe az "a polgári légi közlekedés biztonságával, valamint a vízkár-elhárítás biztonságával",

f) 56. § (1) bekezdés f) pontjában a "tűzszerészbiztosítást; valamint" szövegrész helyébe a "tűzszerészbiztosítást;",

g) 57. § (5) bekezdés e) pontjában a "van szükség, vagy" szövegrész helyébe a "van szükség,",

h) 57. § (7) bekezdésében az "Az illetékes általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeletese" szövegrész helyébe az "A rendőrség ügyeletese",

i) 76. § (6) bekezdésében a "legközelebbi általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeletesénél" szövegrész helyébe a "rendőrség ügyeletesénél"

szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

21. § A 11. és a 17. § a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 50/2016. (XII. 14.) BM rendelethez

"2. melléklet a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelethez

NYOMTATVÁNY
az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartott személy őrzésével és ellátásával kapcsolatos adatokról
Dátum:............ év
............... hó
......... nap
Az elhelyezést
kezdeményező szerv:
Előállító helyiségben történő első
elhelyezés időpontja
Az étkeztetésre vonatkozó
megjegyzések
Fogvatartott
neve:
Évhónapnapóra : percAz előállítás 5. órája letelik:
____ óra ____ perckor
Étkezést: KÉRT / NEM KÉRT
Születési
hely, idő:
Előállító helyiségen kívüli elhelyezés oka:
Előállító helyiségen kívüli elhelyezés helye:
Anyja neve:Rendőrségi objektumba
történő érkezés időpontja
VÉGLEGES elbocsátást, kiadást engedélyező neve, rendfokozata, jelvényszáma
Lakcíme:Évhónapnapóra : perc
Előállítást foganatosító
rendőr olvasható neve,
rendfokozata, jelvényszáma
Előállító helyiség VÉGLEGES elhagyásának időpontja
Előállítás
oka
Rtv. ......... §
(……) bek.
........ pont
Évhónapnapóra : perc
Helyszíni rendőri intézkedés helye, kezdeteVÉGLEGES elbocsátás, kiadás oka (pl. őrizetbe vétel, előállítási idő letelte):
HelyszíneÉvhónapnapóra : perc
EGYÉB MEGJEGYZÉSEK, TUDNIVALÓK
Ruházat átvizsgálása: MEGTÖRTÉNT / NEM TÖRTÉNT MEGLátható sérülése: NINCS / VAN, éspedig:
Hivatkozott-e sérülésre, van-e egészségügyi panasza:
NEM / IGEN, éspedig:
Panaszolt-e rendőri bántalmazást? IGEN/NEM
Orvosi ellátást igényel-e? IGEN / NEM
Gyógyszert kell szednie: NEM / IGEN
Ittas: IGEN / NEM Bódult: IGEN / NEM Önveszélyes: IGEN / NEM
Agresszív: IGEN / NEM
A felügyeletet végrehajtó
rendkívüli őr (I.) olvasható
neve, rendfokozata,
jelvényszáma
I. őrzés kezdeteI. őrzés befejezéseI. rendkívüli őr aláírása
Évhónapnapóra : percÉvhónapnapóra : perc
A felügyeletet végrehajtó
rendkívüli őr (II.) olvasható
neve, rendfokozata,
jelvényszáma
II. őrzés kezdeteII. őrzés befejezéseII. rendkívüli őr aláírása
Évhónapnapóra : percÉvhónapnapóra : perc
A felügyeletet végrehajtó
rendkívüli őr (III.) olvasható
neve, rendfokozata,
jelvényszáma
III. őrzés kezdeteIII. őrzés befejezéseIII. rendkívüli őr al áírása
Évhónapnapóra : percÉvhónapnapóra : perc
Az ideiglenes őri feladatok átadás-átvétele szigorú számadásos tevékenység!

"

Tartalomjegyzék