20/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

Egyes járványügyi normák:

2020. évi LVIII. törvény (különösen: 81. § (2) bekezdés)

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 24. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pont a) alpontjában és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 45. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pontjában és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 46. § és a 4. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 47. § és az 5. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (3) bekezdésében és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 48. § és a 6. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. gazdasági szerv: a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) költségvetési gazdálkodásért felelős vezető által vezetett szervezeti egysége vagy eleme, amely felelős az e rendeletben szabályozott munkáltatói intézkedések és járandóságok költségvetési megalapozottságáért és folyósításáért,

2. képzési időszak: a szorgalmi időszak és a hozzá tartozó vizsgaidőszak,

3. központi szakszolgálat: a rendvédelmi szerv vezetője (a továbbiakban: országos parancsnok) által a tisztjelölttel kapcsolatos ügyek intézésére kijelölt szervezeti elem,

4. rendészeti alapképzés: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) szerinti rendészeti felsőoktatás keretében, nappali munkarendben folytatott alapképzések,

5. szakmai gyakorlat: a képzés során elsajátított ismeretanyag gyakorlatban történő alkalmazására történő felkészítés olyan módszere, amikor a képzési időszak befejezését követően a rendvédelmi szervnél kerül sor a feladat végrehajtására,

6. tanulmányi osztály: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (a továbbiakban: NKE Rendészettudományi Kar), illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetnél (a továbbiakban: NKE Katasztrófavédelmi Intézet) működő, a tisztjelölttel kapcsolatos tanulmányi ügyek intézésére kijelölt szervezeti elem.

2. § E rendelet hatálya a rendészeti alapképzésre felvételt nyert, a rendvédelmi szervvel hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyre - hivatásos állományba tartozására tekintettel - nem terjed ki.

3. § (1) Az ösztöndíjszerződés hatálybalépését követően a tisztjelölti szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: tisztjelölti jogviszony) álló tisztjelölt a központi szakszolgálat útján tartja a kapcsolatot a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervvel.

(2) A rendvédelmi szerv a központi szakszolgálatnak a tisztjelöltekkel kapcsolatos feladatokat ellátó tagja részére a tényleges ügyintézés helyeként a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében az NKE Rendészettudományi Kara vagy az NKE Katasztrófavédelmi Intézet objektumát is kijelölheti, akár időszakosan, a szolgálatteljesítési ideje vagy munkaideje egy részére is.

2. A tisztjelölti jogviszony létesítésének eljárási rendje

4. § (1) Az országos parancsnok a központi szakszolgálat útján a tanulmányi osztálytól kapott értesítést követően a rendészeti alapképzésre felvételt nyert személyt (a továbbiakban: felvételt nyert személy) felhívja, hogy az ösztöndíjszerződés megkötése, valamint az adatainak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti személyügyi nyilvántartásban történő rögzítése érdekében a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a felhívás kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül bocsássa a központi szakszolgálat rendelkezésére.

(2) A felvételt nyert személy az alábbi dokumentumokat, adatokat nyújtja be a központi szakszolgálatnak:

a) iskolai végzettségét és szakképzettségét igazoló okiratainak, valamint nyelvvizsga-bizonyítványainak

aa) közjegyző által hitelesített másolata,

ab) - bemutatását követően - a központi szakszolgálat munkatársa által hitelesített másolata, vagy

ac) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban: NKE) bemutatott, a tanulmányi osztály munkatársa által hitelesített másolata,

b) személyazonosságát és lakcímét igazoló okmány, a társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány és adóazonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány másolata, az eredeti okmányok bemutatása mellett,

c) a tisztjelölti jogviszony létesítési feltételeinek teljesítéséről, valamint a tisztjelölti jogviszonnyal járó kötelezettségek vállalásáról szóló nyilatkozata,

d) a pénzforgalmi számlájának száma,

e) - a ruházati ellátás megszervezése érdekében - a ruházati méretére vonatkozó adatok.

(3) A tanulmányi osztály az (1) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg továbbítja a rendvédelmi szerv részére a felvételt nyert személy által a felvételi eljárás során benyújtott vagy a felvételi eljárás során keletkezett, a tisztjelölti jogviszony létesítéséhez szükséges alábbi dokumentumokat:

a) fényképes önéletrajz,

b)[1] a felvételt nyert személy és közeli hozzátartozójának írásbeli nyilatkozatát a Hszt. 42. § (2a) bekezdésében meghatározottak tudomásulvételéről,

c)[2] a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez szükséges - a központi szakszolgálat által biztosított -, kitöltött és aláírt, a Hszt. 42. § (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot is tartalmazó adatlapot,

d) a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint felnőttkorú hozzátartozója Hszt. 2. melléklete szerinti írásbeli nyilatkozata,

e)[3]

f)[4] a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezők fizikai, pszichológiai és egészségügyi alkalmassági vizsgálatát szabályozó rendelet szerinti, a felvételt megelőző egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálaton megállapított alkalmas minősítést tartalmazó irat másolata.

(4) A tisztjelölti jogviszony létesítéséhez szükséges feltételeket igazoló dokumentumok benyújtását követően a központi szakszolgálat intézkedik az ösztöndíjszerződés előkészítése érdekében. Az ösztöndíjszerződés aláírására csak abban az esetben kerülhet sor, ha rendelkezésre áll a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának a kifogástalan életvitel-ellenőrzés befejezéséről szóló határozata.

5. § (1) Az ösztöndíjszerződés tervezetét a központi szakszolgálat terjeszti fel az országos parancsnoknak. Az országos parancsnok aláírását követően a központi szakszolgálat gondoskodik arról, hogy az ösztöndíjszerződést a felvételt nyert személy aláírja, legkésőbb az NKE-re történő beiratkozás napján. Az ösztöndíjszerződés egy példányát a központi szakszolgálat a tanulmányi osztály részére átadja.

(2) Az ösztöndíjszerződés megkötését követően az ösztöndíjszerződés hatálya alatt - ha az szükséges - az ösztöndíjszerződésben nem rendezett, a rendvédelmi szerv döntésétől vagy egyoldalú jognyilatkozatától függő kérdésekről az országos parancsnok munkáltatói intézkedésben rendelkezik.

6. § (1) A rendészeti alapfelkészítést lezáró "Tisztjelölt" vizsgát a Hszt. 285. § (5) bekezdése szerinti hat hónapos próbaidő lejárta előtt kell megszervezni.

(2) A "Tisztjelölt" vizsgán az országos parancsnok által kijelölt, legalább a tiszti besorolási osztály "D" besorolási kategóriájába vagy vezetői besorolási osztályba tartozó hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy az NKE rektorának felkérése alapján vizsgabizottsági tagként részt vesz.

(3) A "Tisztjelölt" vizsgán készített vizsgajegyzőkönyv másolatát a tanulmányi osztály - az NKE tv. 21/A. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a vizsgától számított 3 munkanapon belül megküldi a központi szakszolgálat részére.

7. § (1) A próbaidő letelte előtt a központi szakszolgálat kikéri az NKE Rendészettudományi Kar Rendvédelmi Tagozat (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat) vezetőjének véleményét a tisztjelölt véglegesítéséről. Ha a Rendvédelmi Tagozat vezetője a tisztjelölt véglegesítését nem támogatja, a központi szakszolgálatot az ezzel kapcsolatos indokokról is tájékoztatja.

(2) A tisztjelölt kizárólag a "Tisztjelölt" vizsga eredményes teljesítése esetén véglegesíthető.

(3) Az országos parancsnok a véglegesítésről munkáltatói intézkedésben dönt. A véglegesítésről szóló munkáltatói intézkedést a központi szakszolgálat közli a tisztjelölttel, továbbá egy példányát a tanulmányi osztálynak tájékoztatásul megküldi.

8. § A tisztjelölt a véglegesítést követően teszi le a Hszt. 285. § (4) bekezdése szerinti esküt. Az eskütételt a rendvédelmi szerv szervezi, együttműködve a Rendvédelmi Tagozattal.

9. § A tisztjelöltről vezetett személyügyi nyilvántartásra a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 83-86. §-át, valamint 1. mellékletét kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy humánigazgatási szakszolgálaton a tisztjelöltek esetében a központi szakszolgálatot kell érteni.

10. § Ha a tisztjelölt az ösztöndíjszerződés hatálya alatt a rendészeti alapképzésen belül úgy vált szakirányt, hogy az új szakirány másik rendvédelmi szerv érdekkörébe tartozik, a tisztjelölt és az érintett rendvédelmi szervek az ösztöndíjszerződéssel kapcsolatos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:208. § (1) bekezdése szerinti szerződésátruházásról háromoldalú megállapodást kötnek, amely a tisztjelölti jogviszony folyamatosságának biztosítása mellett tartalmazza az ösztöndíjszerződésben rögzített követelések és jogok engedményezésére, valamint kötelezettségek tartozásátvállalására vonatkozó rendelkezéseket.

3. A tisztjelölti szolgálat

11. § Az országos parancsnok a központi szakszolgálat útján írásban tájékoztatja a tisztjelöltet a felszerelés, valamint - ha annak viselésére jogosult - a szolgálati fegyver viselésére és használatára vonatkozó, a rendvédelmi szervre vonatkozó szabályokról.

12. § (1) A tisztjelölt a rendvédelmi szervnél teljesít szolgálatot

a) az NKE tv. 30. § (2) bekezdés e) pontja szerinti szakmai gyakorlat ideje alatt,

b) az NKE tv. 30. § (2) bekezdés f) pontja szerinti különleges jogrendben, valamint a katasztrófák megelőzése érdekében elrendelt közreműködés idején egyéb rendészeti feladat ellátására,

c) az NKE tv. 30. § (2) bekezdés g) pontja szerinti, a rendészetért felelős miniszter által elrendelt feladatok során, továbbá

d) a gyakoroltatás (3) bekezdés b) pontja szerinti esetében.

(1a)[5] Az (1) bekezdéstől eltérően az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmai gyakorlatot a rendőrség tisztjelöltje az őt ösztöndíjszerződéssel foglalkoztató rendvédelmi szerven kívül más rendőrségi szervnél is teljesítheti. Ebben az esetben a (2) bekezdéstől eltérően a szakmai gyakorlat során a tisztjelölt a szakmai gyakorlatot biztosító rendvédelmi szerv szolgálati szabályzata szerint köteles a szolgálatteljesítésre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a tisztjelölt a rendvédelmi szerv szolgálati szabályzata szerint köteles a szolgálatteljesítésre.

(3) A gyakoroltatás a tanórákon elsajátított ismeretanyag gyakorlatban történő alkalmazására történő felkészítés, az oktató által meghatározott tartalommal és formában, mely történhet

a) tanórán, gyakorlati foglalkozás keretében, a Rendvédelmi Tagozat által szervezve és végrehajtva, vagy

b) az oktató, illetve a Rendvédelmi Tagozat irányításával, az együttműködés keretében a rendvédelmi szervnél.

(4) A rendészetért felelős miniszter - a Hszt. 287. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a tisztjelöltek szolgálatteljesítését az NKE rektorával történő előzetes egyeztetést követően rendelheti el.

13. § (1) A tisztjelölt kötelékben és különleges jogrendi helyzetekben történő alkalmazása, szakmai gyakorlata, valamint a rendvédelmi szervnél végrehajtott gyakoroltatása során a szolgálati feladatok ellátásának helye szerinti területi szerv vezetője, vagy e területi szervnél kijelölt szolgálati elöljáró utasításai szerint köteles eljárni. Ennek során tisztjelölti szolgálati feladatát rész-szakképesítésének megfelelően, hivatásos szolgálati jogviszonyban állóval együtt teljesíti.

(2) A rendvédelmi szerv a tanulmányi osztálytól tájékoztatást kérhet a tisztjelölt hallgatói jogairól és kötelezettségeiről a rendvédelmi szervnél teljesítendő szolgálat megszervezése érdekében.

14. § (1) Az oktatáshoz és a gyakorlati képzéshez előírt foglalkozásokhoz szükséges, 1. melléklet szerinti kényszerítő eszközöket, egyéni védőeszközöket és egyéni védőfelszereléseket alegységkészletben vagy személyi felszerelésként kell biztosítani.

(2) A kényszerítő eszközzel, egyéni védőeszközzel és egyéni védőfelszereléssel történő ellátás és elszámolás a rendvédelmi szerv feladata és felelőssége.

(3)[6] Az idegenrendészeti szerv a költségek megtérítése mellett megállapodást köthet az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel arról, hogy az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje tekintetében az 1. melléklet I. pontjában meghatározott kényszerítő eszközt, egyéni védőeszközt és egyéni védőfelszerelést a képzés idejére az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja.

4. Ösztöndíj[7]

15. §[8] A tisztjelöltet a Hszt. 287/A. § (2) bekezdése szerint megillető ösztöndíjelemekre megállapított szorzószámokat a 4. melléklet tartalmazza.

5. Elhelyezés

16. § (1) A tisztjelölt részére a képzés első tanévében a beiratkozás napjától kezdődően a képzési időszak végéig a térítésmentes kollégiumi elhelyezés igénybevétele - a képzési napnak nem minősülő napok kivételével - kötelező, a képzési napoknak nem minősülő napokon a tisztjelölt jogosult a kollégiumi elhelyezésre (a továbbiakban együtt a képzés első tanévében biztosított elhelyezés: kötelező kollégiumi elhelyezés). A kötelező kollégiumi elhelyezés térítési díjának megfelelő összeget a rendvédelmi szerv előirányzat-átadással biztosítja az NKE részére.

(2) A képzés második tanévétől a tisztjelölt kérelmére az NKE a kollégium szabad kapacitásának függvényében kollégiumi elhelyezést biztosít a tisztjelölt részére, a tisztjelölt által az NKE részére megfizetett térítés ellenében.

(3) A szakaszparancsnoki vagy rajparancsnoki feladatok ellátására kijelölt tisztjelölt a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a képzés második tanévétől is térítésmentesen jogosult a kollégiumi elhelyezésre. A térítési díjnak megfelelő összeget a rendvédelmi szerv előirányzat-átadással biztosítja az NKE részére.

(4) A tisztjelölt az (1)-(3) bekezdés szerinti kollégiumi elhelyezésre a képzési időszak valamennyi naptári napján jogosult.

(5) A (2) bekezdés szerinti kollégiumi elhelyezés térítési díját az NKE állapítja meg.

17. §[9] Ha a tisztjelölt a szakmai gyakorlatát a lakóhelyén vagy tartózkodási helyén kívüli olyan településen tölti, ahonnan a mindennapi hazautazása nem megoldható, részére a rendvédelmi szerv vagy a rendőrség tisztjelöltje esetében a szakmai gyakorlatot biztosító rendvédelmi szerv a szakmai gyakorlat idejére térítésmentes elhelyezést biztosít.

6. Élelmezés

18. § (1) A tisztjelölt részére a kötelező kollégiumi elhelyezés időszakára térítésmentesen napi háromszori étkezés - reggeli, ebéd, vacsora - jár természetbeni ellátásként.

(2) A képzés második tanévétől a tisztjelölt a szorgalmi időszak munkanapjain térítésmentes ebéd igénybevételére jogosult természetbeni ellátásként.

(3) Ha a 16. § (2) vagy (3) bekezdése szerint a tisztjelölt kollégiumi elhelyezésben részesül, részére a (2) bekezdés szerinti térítésmentes ebéd valamennyi naptári napon jár. Ebben az esetben a tisztjelölt részére, kérelmére az NKE térítési díj ellenében reggelit és vacsorát biztosíthat.

(4) A legalább hat óra időtartamban ügyeleti szolgálatot ellátó tisztjelölt részére a szolgálat ideje alatt az (1) bekezdés szerinti természetbeni ellátás jár.

19. § (1) A szakmai gyakorlat időtartama alatt a tisztjelölt térítésmentes ebéd igénybevételére jogosult természetbeni ellátásként, amelyet részére a rendvédelmi szerv biztosít.

(2) A tisztjelölt részére a 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben az indokolt élelmezést természetbeni ellátásként a rendvédelmi szerv biztosítja.

(3)[10] Az (1) bekezdéstől eltérően az idegenrendészeti szerv a költségek megtérítése mellett megállapodást köthet az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel arról, hogy az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje részére az (1) bekezdés szerinti térítésmentes ebédet, valamint a (2) bekezdés szerinti indokolt élelmezést tartalmazó természetbeni ellátást az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél eltöltött szakmai gyakorlat idejére az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja.

20. § (1) A tisztjelölt részére térítésmentesen nyújtott élelmezéssel kapcsolatos költségeket - a rendvédelmi szerv által közvetlenül, természetben biztosított élelmezés költségeinek kivételével - a rendvédelmi szerv előirányzat-átadással biztosítja az NKE részére. A térítésmentes élelmezés költségeinek kiszámítására vonatkozó rendelkezéseket az NKE és a rendvédelmi szerv közötti megállapodás tartalmazza.

(2) A térítés ellenében megállapított élelmezés esetén a tisztjelölt a térítési díjat közvetlenül a természetbeni élelmezési szolgáltatást biztosító részére fizeti meg.

21. § A tisztjelölt kötelékben és különleges jogrendi helyzetekben történő alkalmazása esetén az élelmezési norma mértékére és az élelmezés szabályaira a rendvédelmi szerv előírásait kell alkalmazni.

7. Ruházati ellátás

22. § (1) A tisztjelölt a rendészeti alapfelkészítés kezdetekor a 2. melléklet 1. pontjában szereplő egyenruházati termékekre jogosult. A véglegesítését követően a tisztjelölt kiegészítésként a 2. melléklet 2. pontja szerinti egyenruházati termékekre, valamint a 2. melléklet 3. pontja szerinti termékek cseréjére jogosult.

(2) A tisztjelölt véglegesítésekor a 3. melléklet szerinti sportruházati ellátásra jogosult.

(3) A tisztjelöltek ruházatának ellenőrzése érdekében a rendvédelmi szerv évente egy alkalommal, legkésőbb április 15. napjáig ruházati szemlét tart, amely alapján a rendvédelmi szerv meghatározhatja a pótlásra kerülő termékek körét. A ruházati szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a szemle lefolytatását és eredményét.

(4) A tisztjelölt ruházati ellátását a rendvédelmi szerv természetben biztosítja.

(5) Az egyenruházati és sportruházati termékek karbantartását a tisztjelölt maga végzi.

(6) A tisztjelölteknek a tisztjelölti jogviszony megszűnésekor - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel, függetlenül annak okától - az e rendelet alapján biztosított egyenruházati és sportruházati termékekkel - a névkitűzők, sapkák, ingek, blúzok, pólók, lábbelik, kesztyűk és zoknik kivételével - el kell számolnia. A visszavételezett termék a rendvédelmi szerv tulajdonát képezi, mely megfelelő higiéniai tisztítást követően felhasználható a következő évfolyamok tisztjelöltjeinek ruházati ellátására.

(7) A tisztjelölti állomány elhunyt tagjának ruházati termékeire és felszerelési cikkeire a tisztjelölti időtartamára való tekintet nélkül az öröklési jog szabályai az irányadóak.

23. § (1) A tisztjelölt tisztjelölti rendfokozati jelzést, valamint karjelvényt visel.

(2) A tisztjelölti rendfokozati jelzés a tisztjelölttel ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szerv rendfokozati jelzésének színével azonos színű, az évfolyamnak megfelelő arany sávokkal megjelenített évfolyamjelzés.

24. § A 22. § (6) bekezdésétől eltérően a tisztjelölt hivatásos állományba történő kinevezésekor a tisztjelölti jogviszony alatt részére kiadott egyenruházati és sportruházati termékek - ha a termék a hivatásos állomány tagjaként őt megillető ruházati ellátási normában szerepel - az alapfelszerelésének részét képezik. A hivatásos állomány tagjaként őt megillető ruházati ellátási normában nem szereplő termékekkel a 22. § (6) bekezdése szerint kell elszámolnia.

8. Tanszertámogatás

25. § (1) A tisztjelölt a képzéshez szükséges tanszerek megvásárlása érdekében tanszertámogatásra jogosult, amelynek mértéke képzési félévenként a rendvédelmi illetményalap 25%-a. A tanszertámogatást a rendvédelmi szerv biztosítja.

(2) A tanszertámogatást tankönyvre, írószerre vagy tanszerre lehet felhasználni. A felhasználást a tisztjelölt a rendvédelmi szerv felé a rendvédelmi szerv nevére kiállított számlával igazolni köteles.

(3) A tanszertámogatást a rendvédelmi szerv a szemeszter első hónapjában folyósítja, annak összegének felhasználásával a tisztjelölt a folyósítástól számított hatvan napon belül számol el.

26. § A 25. §-ban foglalt pénzbeli juttatáson felül a tisztjelölt részére tanszertámogatásként a rendvédelmi szerv a tanulmányai végzéséhez korszerű számítástechnikai eszközök: egy db laptop és egy db pendrive használatát biztosítja.

9. Költségtérítések

27. § (1) A tisztjelöltet az ösztöndíj és az e rendelet szerinti járandóságok fizetési számlára történő átutalására tekintettel évi bruttó 4000 forint összegű bankszámla-hozzájárulás illeti meg.

(2) A tisztjelölti jogviszony év közben történő létesítése és megszűnése esetén a tisztjelölti jogviszony fennállásának időszakára, valamint a tisztjelölti jogviszony szünetelése esetén a szüneteléssel nem érintett időszakra a bankszámla-hozzájárulás időarányosan jár.

(3) A bankszámla-hozzájárulást a rendvédelmi szerv biztosítja, azt legkésőbb a november havi járandóságok kifizetésével egyidejűleg folyósítja.

28. §[11] A tisztjelöltet a 12. § (1) bekezdése szerinti, a rendvédelmi szervnél teljesített vagy a rendőrség tisztjelöltje esetében a szakmai gyakorlatot biztosító rendőrségi szervnél teljesített szolgálat során felmerült, igazolt költségei után költségtérítés illeti meg. A felmerült költséget a tisztjelölt a rendvédelmi szerv nevére kiállított számlával köteles igazolni.

10. Szociális juttatások

29. § (1) A tisztjelölt a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló BM rendelet szerinti

a) szociális segélyre,

b) születési segélyre,

c) beiskolázási segélyre,

d) temetési segélyre, valamint

e) kegyeleti gondoskodásra

(a továbbiakban együtt: szociális juttatás), az ott meghatározott feltételek szerint jogosult, a (2) és (3) bekezdés szerinti eltérésekkel.

(2) A tisztjelölt szociális segély iránti kérelméről az országos parancsnok dönt. A szociális támogatás mértéke nem haladhatja meg a rendvédelmi illetményalap 250%-ának megfelelő összeget.

(3) A tisztjelölt temetési segély iránti kérelméről az országos parancsnok dönt. A temetési segély mértéke nem haladhatja meg a rendvédelmi illetményalap 150%-ának megfelelő összeget.

11. A tisztjelölti jogviszony szünetelése

30. § (1) Ha a tisztjelölt hallgatói jogviszonya a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. §-a alapján szünetel, a hallgatói jogviszony szüneteléséről, valamint a hallgatói jogviszony szünetelésének megszűnéséről a tisztjelölt - legkésőbb a szünetelés kezdő napjától vagy a szünetelés megszűnésétől számított öt munkanapon belül - köteles írásban tájékoztatni a központi szakszolgálatot.

(2) Ha a tisztjelölt hallgatói jogviszonyának szünetelésével egyidejűleg a tisztjelölti jogviszonyának szüneteltetésére nem kerül sor, őt ezen időtartam alatt a 13. § (1) bekezdése szerint kijelölt szerv hetente legfeljebb tizenkét óra időtartamban szolgálati feladatokkal láthatja el, amellyel a tisztjelöltnek a hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt is a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülését segíti elő.

(3) A hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén, ha azzal egyidejűleg a tisztjelölti jogviszony szüneteltetésére nem kerül sor, a tisztjelölt köteles a ruházatát, felszerelését viselésre alkalmas állapotban tartani és megőrizni.

31. § (1) A Hszt. 286. § (7) bekezdése szerinti, a tisztjelölti jogviszony szünetelésére irányuló kérelmet az országos parancsnokhoz címezve, a központi szakszolgálat részére kell benyújtani.

(2) A kérelemben meg kell jelölni azt a különös méltánylást érdemlő egyéni érdeket, amelyre hivatkozva a tisztjelölt kéri a tisztjelölti jogviszony szünetelését. A kérelem országos parancsnokhoz történő felterjesztéséről a központi szakszolgálat intézkedik.

(3) Az országos parancsnok a szünetelésről munkáltatói intézkedésben dönt. A munkáltatói intézkedést a központi szakszolgálat kézbesíti a tisztjelölt részére, egyidejűleg a tisztjelölti jogviszony szünetelésének tényéről tájékoztatja a tanulmányi osztályt.

(4) A Hszt. 73-75. §-a szerinti szünetelés mellett a tisztjelölti jogviszony Hszt. 286. § (7) bekezdése alapján történő szünetelése esetén is alkalmazni kell a Hszt. 76. §-át.

(5) A tisztjelölti jogviszony szüneteltetése esetén a tisztjelölt a ruházatát, felszerelését tiszta állapotban, továbbá a tanszertámogatásként használatra átadott számítástechnikai eszközöket köteles a központi szakszolgálat által megjelölt helyen és időben leadni. A leadásra kerülő ruházati és felszerelési cikkek, valamint számítástechnikai eszközök a tisztjelölti jogviszony szüneteltetésének időtartamára megőrzésre kerülnek.

12. A tisztjelölti jogviszony megszüntetésének eljárási rendje

32. § (1) A tisztjelölti jogviszonynak a rendvédelmi szerv által, a Hszt. 285. § (5) bekezdése alapján a próbaidő alatt azonnali hatállyal, vagy a Hszt. 286. § (3) bekezdése alapján egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetését az országos parancsnok által a központi szakszolgálat személyi állományából kijelölt személy személyzeti megbeszélés keretében közli a tisztjelölttel, továbbá átadja az erről szóló munkáltatói intézkedést.

(2) A tisztjelölti jogviszony (1) bekezdés szerinti megszüntetése érdekében a központi szakszolgálat a megszüntetéshez vezető körülménynek a rendvédelmi szerv tudomására jutását követően haladéktalanul intézkedik.

(3) A személyzeti megbeszélésen tisztázni kell a tisztjelölti jogviszonnyal összefüggő valamennyi kérdést. A személyzeti megbeszélésről feljegyzést kell készíteni, amelyből egy példányt a tisztjelöltnek át kell adni, egy példányt pedig a személyi anyag részeként kell kezelni.

33. § (1) A tisztjelölti jogviszonynak a tisztjelölt által, a Hszt. 285. § (5) bekezdése alapján a próbaidő alatt azonnali hatállyal, vagy a 286. § (2) bekezdése alapján egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot a tisztjelölt az országos parancsnoknak címezve, a központi szakszolgálatnak nyújtja be írásban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jognyilatkozatban meg kell jelölni a tisztjelölti jogviszony megszűnésének kérelmezett napját. A próbaidő alatt történő megszüntetés esetén a jogviszony megszűnésének napja megegyezik a jognyilatkozatban megjelölt nappal. Egyéb esetekben a központi szakszolgálat megvizsgálja a Hszt. 286. § (2) bekezdése szerinti megállapodás lehetőségét és a tisztjelölt kérelmének támogatása esetén az országos parancsnoknak a jogviszony megszűnésének napját megállapító munkáltatói intézkedését döntésre előkészíti.

(3) A tisztjelölti jogviszony megszüntetésének tényéről a központi szakszolgálat a tanulmányi osztályt tájékoztatja.

(4) Ha a tisztjelölt egyoldalú jognyilatkozatával történő megszüntetés esetén munkáltatói intézkedés meghozatalára kerül sor, a munkáltatói intézkedést a központi szakszolgálat közli a tisztjelölttel.

34. § (1) A tisztjelölti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését a tisztjelölt írásban kezdeményezi az országos parancsnoknak címzett, a központi szakszolgálathoz benyújtott kérelemben. A kérelemben meg kell jelölni a tisztjelölti jogviszony megszüntetésére irányuló kezdeményezés okát.

(2) A kérelemről a központi szakszolgálat a javaslatával együtt soron kívül tájékoztatja az országos parancsnokot.

(3) Ha az országos parancsnok a közös megegyezést jóváhagyja, a központi szakszolgálat intézkedik az erről szóló megállapodás elkészítéséről és aláíratásáról.

(4) A tisztjelölti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodásnak a Hszt. 83. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a tisztjelöltet esetlegesen terhelő megtérítési kötelezettség kiszámításának módját, a megtérítendő összeget és a megtérítés módját,

b) a tisztjelölt tájékoztatását a tisztjelölti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésének a jogkövetkezményeiről, a Hszt. 286. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel,

c) a tisztjelölti jogviszony megszüntetéséig a szolgálati feladatok ellátásának rendjét, valamint

d) a tisztjelölt részére biztosított járandóságokkal történő elszámolás rendjét.

35. § A tisztjelölti jogviszonynak a Hszt. 286. § (4) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva történő megszűnése esetén a tisztjelölti jogviszony megszűnésének tényéről az országos parancsnok munkáltatói intézkedést ad ki. A munkáltatói intézkedés csak a megszűnés jogcímét és az arra okot adó körülmény bekövetkeztének napját, továbbá - ha van - a megtérítési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

36. § (1) A Hszt. 286. § (6) bekezdése alapján a tisztjelölti jogviszonynak a tisztjelöltnek felróható okból történő megszűnése esetén a fizetési kötelezettség várható összegéről és jogcíméről a tisztjelöltet írásban tájékoztatni kell. Ha a tisztjelölti jogviszony megszüntetéséről munkáltatói intézkedés rendelkezik, ezt a tájékoztatást a megszüntetésről kiadott munkáltatói intézkedés tartalmazza. A tisztjelölt a fizetési kötelezettséget vagy annak mértékét az intézkedés ellen benyújtott szolgálati panaszban vitathatja.

(2) A központi szakszolgálat a tisztjelölt részére legkésőbb a tisztjelölti jogviszonynak az általános munkarend szerinti utolsó munkanapjáig, azonnali hatályú megszüntetés esetén az attól számított három munkanapon belül a 38. § szerinti adatok alapján részletes írásbeli elszámolást ad, amelyből a kiszámítás helyessége, valamint a képzés költségeinek összege ellenőrizhető.

(3) A Hszt. 286. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazásában a képzés költségeinek minősül:

a) a tanulmányok idejére folyósított ösztöndíj összege,

b) a kötelező kollégiumi elhelyezés költségei,

c) az élelmezés költségei,

d) a tanszertámogatás költségei,

e) a természetben vissza nem szolgáltatott ruházat és felszerelés vonatkozásában a 40. § (4) bekezdése alapján megállapított összeg,

f) a jogszabály alapján biztosított egyéb költségek.

(4) Az élelmezési költségek megállapításánál az együttműködési megállapodás szerinti élelmezési norma szerinti összeget kell figyelembe venni.

(5) A tanszertámogatásként természetben juttatott korszerű számítástechnikai eszközökkel a tisztjelölt elsősorban természetben köteles elszámolni. Ha ennek akadálya van, akkor a képzés költségeként a korszerű számítástechnikai eszköz elszámoláskori értékét köteles megtéríteni.

(6) A tisztjelölt részére megállapított szociális juttatásokat a tisztjelöltnek nem kell megtérítenie.

(7) A képzés költségeinek megtérítésére az országos parancsnok szólítja fel írásban a tisztjelöltet.

(8) A képzés megtérítendő költségeit - mint követelést - a tisztjelölti viszonyról szóló igazoláson is fel kell tüntetni, ha a megtérítésre az igazolás kiállításának napjáig nem került sor.

37. § (1) A tisztjelölt kérelmére a fizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetés engedélyezhető. Ha a tisztjelölti jogviszony időtartama

a) két év vagy annál rövidebb volt, legfeljebb 6 havi részletfizetés,

b) a két évet meghaladta, legfeljebb tizenkét havi részletfizetés

engedélyezhető.

(2) A részletfizetésre irányuló kérelmet a 36. § (7) bekezdése szerinti írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az országos parancsnoknak címezve, a központi szakszolgálathoz kell benyújtani.

(3) A részletfizetésre irányuló kérelem országos parancsnokhoz történő felterjesztéséről a központi szakszolgálat intézkedik. Az országos parancsnok döntéséről a központi szakszolgálat tájékoztatja az érintettet.

38. § (1) A gazdasági szerv a megtérítési kötelezettség összegének megállapíthatósága érdekében a képzés költségeinek minősülő pénzbeli juttatások értékéről vezetett adatokat minden tanulmányi félév végén összesíti, és a központi szakszolgálat útján a tisztjelölttel dokumentált módon közli.

(2) A gazdasági szerv az (1) bekezdés szerinti adatokat a tisztjelölti jogviszony megszűnését követően a rendvédelmi szervnél történő szolgálatteljesítésre az ösztöndíjszerződésben vállalt időtartam utolsó napjáig megőrzi. Ha a tisztjelölt a Hszt. 285. § (3) bekezdése alapján a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró hozzájárulásával ezt a kötelezettségét másik rendvédelmi szervnél teljesíti, úgy ezen adatok átadásra kerülnek a másik rendvédelmi szervnek.

39. § (1) A tisztjelölti jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a központi szakszolgálat intézkedik annak érdekében, hogy a tisztjelölti szolgálattal járó feladatok átadására és a leszerelés végrehajtására legkésőbb a tisztjelölti jogviszonynak az általános munkarend szerinti munkanapra eső utolsó napján, azonnali hatályú megszüntetés esetén az attól számított öt munkanapon belül sor kerüljön.

(2) Ha a tisztjelölt akadályoztatása miatt vagy közreműködésének hiányában a leszerelés végrehajtása elmarad, a központi szakszolgálat a tisztjelölti jogviszony megszűnését követő tíz napon belül intézkedik annak megállapítására, hogy a tisztjelölt esetlegesen mely - elszámolási kötelezettséggel kiadott - vagyontárgyakkal nem számolt el.

40. § (1) A leszerelés végrehajtása során a tisztjelölt - a 22. § (6) bekezdésében és a 24. §-ban foglaltakra is figyelemmel - elszámol a részére átadott ruházati termékekkel és felszerelési tárgyakkal.

(2) Leszereléskor a gazdasági szerv bevonja a kiadott fegyverzeti, vegyvédelmi, a hivatásos állomány tagja részére át nem adható ruházati és egyéb felszerelési tárgyakat, valamint a tanszertámogatásként a tisztjelölt részére használatra átadott számítástechnikai eszközöket.

(3) A tisztjelölti jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a tisztjelölti rendfokozati jelzés is bevonásra kerül, bevonása a ruházat (2) bekezdés szerinti bevonásával együtt történik.

(4) Az a tisztjelölt, aki a leadásra kötelezett ruházati termékekkel és felszereléssel nem tud elszámolni, vagy azok állapota a további feladatellátásra alkalmatlan, ezek tárgyévi forintértékének 50%-át köteles megtéríteni.

41. § A tisztjelölti jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a központi szakszolgálat

a) gondoskodik a szükséges okmányok, a Hszt. 99. § (1) bekezdése szerinti igazolás, a leszerelési lap előkészítéséről, és azoknak az utolsó munkában töltött napon az érintettnek történő átadásáról, valamint az intézkedésre jogosult szervekhez továbbításáról,

b) intézkedik a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladat elvégzéséről,

c) intézkedik a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladat elvégzéséről.

13. Záró rendelkezések

42. § Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

43. §[12] A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról szóló 31/2021. (IX. 8.) BM rendelet által a tisztjelöltet megillető ösztöndíjelemekre meghatározott szorzószámokat 2021. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

44. §[13]

45. §[14]

46. §[15]

47. §[16]

48. §[17]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 20/2016. (VI. 9.) BM rendelethez

A tisztjelölt kényszerítő eszközzel, egyéni védőeszközzel és egyéni védőfelszereléssel való ellátásának cikkösszetétele

I. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint az idegenrendészeti szerv tisztjelöltje esetében[18]

a) alegységkészletként kell biztosítani:

1. Maroklőfegyver

2. Pisztolytáska + tártartó

3. Gépkarabély

4. Tártáska + a rendszeresítésnek megfelelő számban tárak

5. Tisztító felszerelés

6. Könnygázszóró palack + tok

7. Bilincs + tok

8. Rendőrbot + tartó

9. Egyéni vegyivédelmi védőruházat

b) személyi felszerelésként kell biztosítani:

1. Gázálarc szűrőbetéttel, hordtáskával

II. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tisztjelöltje esetében:

a) alegységkészletként kell biztosítani:

1. Tűzoltó védősisak

2. Tűzoltó bevetési védőruházat

3. Tűzoltó védőcsizma

4. Tűzoltó védőkámzsa

5. Tűzoltó védőkesztyű

6. Mászóöv és tartozékai

7. Komplett légzőkészülék

2. melléklet a 20/2016. (VI. 9.) BM rendelethez

A tisztjelölt egyenruházati ellátásának összetétele

1. A rendészeti alapfelkészítés kezdetekor, annak végrehajtásához szükséges egyenruházati ellátás

[19]
ABCDEF
1TermékmegnevezésMennyiségi egységMennyiségTermékmegnevezésMennyiségi
egység
Mennyiség
2az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint az idegenrendészeti szerv tisztjelöltjea hivatásos katasztrófavédelmi szerv tisztjelöltje
314M e. r. gyakorló bakancspár114M e. r. gyakorló bakancspár1
410M e. r. gyakorló nadrág, könnyítettdb210M e. r. gyakorló nadrág, könnyítettdb2
5Gyakorló póló, sötétkék*db4Gyakorló póló, sötétkék*db4
610M e. r. gyakorló zubbony,
könnyített, felirattal*
db110M e. r. gyakorló zubbony, könnyített,
felirattal*
db1
710M e. r. gyakorló dzseki, felirattal*db110M e. r. gyakorló dzseki, felirattal*db1
8Szolgálati garbó (sötétkék)db1---
9Hímzett szövetsapka (pilotka),
sötétkék
db1Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkékdb1
10Szolgálati téli sapka, fekete, szerelvedb1Szolgálati téli sapka, fekete, szerelvedb1
11Szolgálati derékszíj, feketedb1Derékszíj, fekete (gyakorló hevederöv)db1
12Esőgallérdb1Esőgallérdb1
13Kötött kesztyűpár1Kötött kesztyűpár1
14Hímzett tépőzáras rendfokozati
jelzés (karlap)
db3Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés
(karlap)
db3
15Karjelvénydb3Karjelvénydb3
16Hímzett névkitűződb2Hímzett névkitűződb2
17Málhazsákdb1Málhazsákdb1
18Alsóruházati költségtérítés**db1Alsóruházati költségtérítés**db1
19Hátizsákdb1---

2. A véglegesítését követően a tisztjelölti állomány ruházati kiegészítése

[20]
ABCDEF
1TermékmegnevezésMennyiségi
egység
MennyiségTermékmegnevezésMennyiségi
egység
Mennyiség
2az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint az idegenrendészeti szerv tisztjelöltjea hivatásos katasztrófavédelmi szerv tisztjelöltje
312M e. r. szolgálati félcipőpár112M e. r. szolgálati félcipőpár1
412M e. r. szolgálati félcipő (nyári)pár112M e. r. szolgálati félcipő (nyári)pár1
512M e. r. szolgálati nyári pantallódb112M e. r. szolgálati nyári pantallódb1
612M e. r. szolgálati téli pantallódb112M e. r. szolgálati téli pantallódb1
712M e. r. szolgálati ing/blúz rövid
ujjú, világoskék
db212M e. r. szolgálati ing/blúz rövid ujjú,
világoskék
db2
812M e. r. szolgálati ing/blúz hosszú
ujjú, világoskék
db212M e. r. szolgálati ing/blúz hosszú ujjú,
világoskék
db2
912M e. r. szolgálati pulóverdb112M e. r. szolgálati pulóverdb1
1012M e. r. szolgálati nyári dzsekidb112M e. r. szolgálati nyári dzsekidb1
1112M e. r. szolgálati téli kabátdb112M e. r. szolgálati téli kabátdb1
1212M e. r. szolgálati ing/blúz rövid
ujjú, fehér
db112M e. r. szolgálati ing/blúz rövid ujjú,
fehér
db1
1312M e. r. szolgálati ing/blúz hosszú
ujjú, fehér
db112M e. r. szolgálati ing/blúz hosszú ujjú,
fehér
db1
1409. mintájú szolgálati tányérsapka
sötétkék, szerelve
db1Társasági tányérsapka/női kalap,
sötétkék, szerelve
db1
1512M e. r. taktikai öv, klt.db1Társasági nadrágszíj, fekete aranydb1
16Szolgálati nyakkendő, biztonsági, s. kékdb1Társasági/ szolgálati nyakkendő, s. kékdb1
17Bőrkesztyű, feketepár1Bőrkesztyű, feketepár1
18Nyakkendőtűdb1Nyakkendőtűdb1
19Hímzett váll-lap (rendfokozati
évfolyamjelzés)
pár1Hímzett váll-lap (rendfokozati
évfolyamjelzés)
pár3
2008. mintájú jó láthatósági átvető***db1---
21Szolgálati csapadék ellen védő kabát, sötétkékdb1---

3. A véglegesítését követően a tisztjelölti állomány cserélendő ruházata

[21]
ABCDEF
1TermékmegnevezésMennyiségi egységMennyiségTermékmegnevezésMennyiségi
egység
Mennyiség
2az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint az idegenrendészeti szerv tisztjelöltjea hivatásos katasztrófavédelmi szerv tisztjelöltje
310M e. r. gyakorló nadrág, könnyítettdb110M e. r. gyakorló nadrág, könnyítettdb1
4Gyakorló póló, sötétkék*db2Gyakorló póló, sötétkék*db2
510M e. r. gyakorló zubbony, könnyített, felirattal*db110M e. r. gyakorló zubbony, könnyített, felirattal*db1

4. Megjegyzés:

a) A *-gal megjelölt termékeket egységes "NKE Rendvédelmi Tagozat" felirattal kell ellátni.

b) A **-gal megjelölt alsóruházati költségtérítés téli ing, téli alsó és zokni beszerzésére biztosított, összege 10 000 Ft. A beszerzendő termékek színe sötétkék vagy fekete. A téli ing és a téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítés felhasználását igazoló számlával a tisztjelölt tárgyév november 15. napjáig köteles elszámolni.

c) A ***-gal megjelölt terméket alegységkészletként kell biztosítani.

3. melléklet a 20/2016. (VI. 9.) BM rendelethez

A tisztjelölt sportruházati ellátásának az összetétele

ABC
TermékmegnevezésMennyiségi egységMennyiség
1Sportcipőpár1
2Tréning alsó és felsődb1
3Tornapólódb2
4Rövidnadrágdb1
5Sporttáskadb1
6Zoknipár2

4. melléklet a 20/2016. (VI. 9.) BM rendelethez[22]

A tisztjelölt ösztöndíja

1. Az alapösztöndíj szorzószáma havonta

1.1. szakaszparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén: 0,60

1.2. rajparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén: 0,55

1.3. az 1.1. és 1.2. pontokba nem tartozók esetén: 0,50

2. Az alapösztöndíj-kiegészítés szorzószáma havonta az egyes kiképzési vagy tanulmányi szemeszterek alapján

2.1. I. szemeszter (rendészeti alapfelkészítés): 0,25

2.2. II. szemeszter: 0,26

2.3. III. szemeszter: 0,27

2.4. IV. szemeszter: 0,28

2.5. V. szemeszter: 0,29

2.6. VI. szemeszter: 0,30

2.7. VII. szemeszter: 0,31

2.8. VIII. szemeszter: 0,32

3. A rendészeti tisztjelölt az előző szemeszterben elért - nem a korrigált kreditindex szerint meghatározott - tanulmányi átlaga alapján számítandó tanulmányi pótlékának szorzószáma havonta

3.1. 3,50 és alatta: nem jár

3.2. 3,51-4,00 között: 0,10

3.3. 4,01-4,50 között: 0,15

3.4. 4,51-5,00 között: 0,20

3.5. a következő legmagasabb követelményeknek megfelelők esetében: 0,40, amely legmagasabb szorzószámot évfolyamonként és szakirányonként legfeljebb három, a következő követelményeknek megfelelő tisztjelölt esetében lehet alkalmazni:

3.5.1. az előző szemeszterben elért tanulmányi átlaga legalább 4,75,

3.5.2. ha már kettő befejezett szemeszterrel rendelkezik, akkor az elvégzett szemeszterek alapján kiszámított összesített tanulmányi átlaga legalább 4,5,

3.5.3. nem áll fenyítés hatálya alatt,

3.5.4. a gyakorlati foglalkozásokon elsajátított ismeretek alapján szakmailag kiemelkedő teljesítményt nyújt, valamint

3.5.5. a képzés során és azon kívül is a választott hivatásához méltó, a hivatásetikai szabályoknak megfelelő magatartást tanúsít

4. A 3. pont szerinti tanulmányi pótlék 3.5. pont szerinti legmagasabb szorzószámára jogosult tisztjelölteket a szemeszter lezárását követően a Rendvédelmi Tagozat vezetője jelöli ki. Ha több mint három, a 3.5. pontban megjelölt feltételeknek megfelelő tisztjelölt van, előnyben kell részesíteni azt, aki Kari Tudományos Diákköri Konferencián vagy az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 1-3. helyezést ért el.

5. Egyéb pótlék a rendvédelmi illetményalap %-ában

5.1. katasztrófavédelmi feladatokra történő alkalmazás pótléka naponta: 5,80

5. melléklet a 20/2016. (VI. 9.) BM rendelethez[23]

6. melléklet a 20/2016. (VI. 9.) BM rendelethez[24]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.09.07.

[2] Megállapította a 33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.09.07.

[3] Hatályon kívül helyezte a 33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2019.09.07.

[4] Módosította a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelet 30. §-a. Hatályos 2021.07.17.

[5] Beiktatta a 45/2021. (XII. 16.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2021.12.19.

[6] Beiktatta a 45/2021. (XII. 16.) BM rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.12.19.

[7] Az alcímet megállapította a 31/2021. (IX. 8.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.09.09.

[8] Megállapította a 31/2021. (IX. 8.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.09.09.

[9] Módosította a 45/2021. (XII. 16.) BM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2021.12.19.

[10] Beiktatta a 45/2021. (XII. 16.) BM rendelet 9. §-a. Hatályos 2021.12.19.

[11] Módosította a 45/2021. (XII. 16.) BM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2021.12.19.

[12] Beiktatta a 31/2021. (IX. 8.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.09.09.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[18] Módosította a 45/2021. (XII. 16.) BM rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2021.12.19.

[19] Módosította a 45/2021. (XII. 16.) BM rendelet 10. § d) pontja. Hatályos 2021.12.19.

[20] Módosította a 45/2021. (XII. 16.) BM rendelet 10. § e) pontja. Hatályos 2021.12.19.

[21] Módosította a 45/2021. (XII. 16.) BM rendelet 10. § f) pontja. Hatályos 2021.12.19.

[22] Beiktatta a 31/2021. (IX. 8.) BM rendelet 4. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2021.09.09.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék