Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 34. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] Az önkormányzatok, a közszolgáltatók, továbbá az 1. mellékletben meghatározott szervezetek az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (a továbbiakban: OHKT) előkészítéséhez szükséges adatokat és információkat a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), az állam által létrehozott koordináló szerv (a továbbiakban: Koordináló szerv), valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére a megkereséstől számított 60 napon belül, elektronikus formátumban, díjmentesen rendelkezésre bocsátják.

(2)[2]

(3)[3]

(4) Az OHKT szerkezeti felépítését és tartalmi elemeit a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A közszolgáltatási területek lehatárolását a hatályos közszolgáltatási szerződésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi hatálya szerint kell elvégezni.

3. §[4] A szerv a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (4f) bekezdése szerinti javaslatot a közszolgáltató tevékenységének és a közszolgáltatói alvállalkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételekkel kapcsolatban a Hivatal, az OHKT egyéb fejezetei vonatkozásában a Koordináló szerv a Ht.-ben és az OKHT-ben megfogalmazott hulladékgazdálkodási célok figyelembevételével minden év szeptember 30-ig megküldi a hulladékgazdálkodásért felelős miniszternek.

4. §[5] A közszolgáltatási területek lehatárolása során a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi egységeinek kialakítását a Ht. alapelveinek megfelelő alkalmazásával, a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatási működést elősegítő módon, az önellátás és a közelség elvének figyelembevételével optimalizálni kell.

5. § A Koordináló szerv az OHKT-t a honlapján közzéteszi.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előkészítésében érintett szervezetek

Az OHKT előkészítése során a miniszter, a Koordináló szerv, valamint a Hivatal bevonhatja:[6]

1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítéssel kapcsolatos szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

2. a vízügyre vonatkozó szakkérdések vonatkozásában a területileg illetékes vízügyi hatóságot és a működési területével érintett vízügyi igazgatóságot,

3. az árképzéssel, energetikával és a megfelelőségi véleményezéssel kapcsolatos szakkérdések vonatkozásában a Hivatalt,[7]

4. az útügyi, vasúti és hajózási szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

5. a légügyi szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

6. a hírközlési szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

7. a honvédelmi szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

8. a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés vonatkozásában a területileg illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt,

9. a meteorológiai szakkérdések vonatkozásában az Országos Meteorológiai Szolgálatot,

10. a tűz- és katasztrófavédelmi szakkérdések vonatkozásában a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot,[8]

11. a területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalt[9]

a) erdészeti hatáskörében eljárva az erdővédelem vonatkozásában,

b) környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljárva a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vonatkozásában,

c) termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos hatáskörében eljárva a termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos szakkérdések vonatkozásában,

d) élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljárva az állategészségügyi szakkérdések vonatkozásában,

e) növény- és talajvédelmi hatáskörében eljárva a növény-egészségügyi szakkérdések vonatkozásában,

f) közlekedési hatáskörében eljárva a közlekedési szakkérdések vonatkozásában,

g) fogyasztóvédelmi hatáskörében eljárva a fogyasztóvédelmi szakkérdések vonatkozásában,

h) népegészségügyi hatáskörében eljárva a környezetbiztonsági és a közegészségügyi szakkérdések vonatkozásában,

i) a földtani és az ásványvagyon védelmére kiterjedő, valamint a bányászati szakkérdések vonatkozásában.

2. melléklet a 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelethez[10]

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv szerkezeti felépítése és tartalmi elemei

1. Az OHKT szerkezeti felépítése.

1.1. A tervezés időhorizontja.

1.2. Az OHKT-t az áttekinthetőség érdekében fejezetekre és címekre, szükség esetén további szerkezeti egységekre kell tagolni. A szerkezeti egységek címében a szerkezeti egység tárgyát vagy tartalmának lényegét úgy kell megjelölni, hogy az a szerkezeti egységet más szerkezeti egységtől egyértelműen elhatárolja.

1.3. Az adott szerkezeti egységek a Ht.-ben, valamint a 2. pontban meghatározott tartalmi elemeket tartalmazzák.

1.4. Ha az adott szerkezeti egység elkészítéséhez szükséges részletes és pontos adatok nem állnak rendelkezésre, vagy azok hozzáférhetősége korlátozott, a szerkezeti egységet a becsült adatok alapján kell elkészíteni.

2. Az OHKT tartalmi elemei.

2.1. A közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolása (Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Régiók).

2.2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokra vonatkozó előírások.

2.3. A hulladékgazdálkodási rendszerelemek fejlesztése, az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszere.

2.3.1. Az erőforrások optimális használatához kapcsolódó általános követelmények.

2.3.2. Új erőforrás beállításának általános követelményei.

2.3.3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelemek fejlesztésére vonatkozó feltételek, célok, irányok meghatározása.

2.4. A közszolgáltató és közszolgáltatói alvállalkozó tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek meghatározása.

2.4.1. A közszolgáltató tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek.

2.4.2. A közszolgáltatói alvállalkozó tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 107/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2023.04.30.

[2] Hatályon kívül helyezte a 768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2021.12.24.

[3] Hatályon kívül helyezte a 768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2021.12.24.

[4] Módosította a 107/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2023.04.30.

[5] Beiktatta a 768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.12.24.

[6] Módosította a 768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.12.24.

[7] Módosította a 768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2021.12.24.

[8] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 232. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[9] A nyitó szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 232. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[10] Megállapította a 768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.12.24.

Tartalomjegyzék