107/2023. (III. 30.) Korm. rendelet

környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

2. § Hatályát veszti a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet.

3. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés d) pontjában és 7. § (9) bekezdésében a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős minisztert" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodásért felelős minisztert" szöveg lép.

4. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § d) pontjában, 4. § (1) bekezdés a) pontjában, 4. § (2) bekezdés c) pontjában a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg lép.

5. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A külföldről behozott hulladékot annak tényleges kezeléséig az átvevő vagy a címzett telephelyén a belföldről származó hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, figyelembe véve a (6) bekezdést is."

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

6. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3/A. § (1) bekezdésében a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg lép.

7. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

7. § A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "illetékességgel környezetvédelmi feladatkörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság)" szövegrész helyébe az "illetékességgel hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: országos hulladékgazdálkodási hatóság)" szöveg lép.

8. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

b) 3. §-ában a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszternek" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodásért felelős miniszternek" szöveg

lép.

9. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet] 14. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 2013. évi CXXXIV. törvény szerinti ideiglenes ellátásnál a közszolgáltatási díjjal egyenértékű ingatlanhasználó által fizetendő ideiglenes ellátási díj és a szolgáltatási díj megállapításának feltételei az alábbiak szerint alkalmazandóak:)

"c) a Koordináló szerv a kijelölt közérdekű szolgáltató részére a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint szolgáltatási díjat fizet."

(2) A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2023. (III. 30.) Korm. rendelettel megállapított 14. § (1) bekezdés c) pontját a 2023. január 1-jét követően végzett ideiglenes ellátással összefüggő számlázás, díjbeszedés, szolgáltatási díj kifizetés, adatszolgáltatás és teljesítésigazolás során kell alkalmazni."

(3) A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díjmegállapításáért felelős miniszternek" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodásért felelős miniszternek" szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3-8. §, a 9. § (3) bekezdése és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 2. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 107/2023. (III. 30.) Korm. rendelethez

1. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I. 1. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

(Mindig részt vesz:)

"e) a hulladékgazdálkodásra kiterjedően: az országos hulladékgazdálkodási hatóság."

2. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet II. 1. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

(Mindig részt vesz:)

"e) a hulladékgazdálkodásra kiterjedően: az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság."

Tartalomjegyzék