77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 8. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal ellátja a miniszter által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, programok pályázati és más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében)

"d) közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és a fejlesztések lezárásában, különös tekintettel a közigazgatás fejlesztésével összefüggő Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2014-2020 projektjeinek megvalósítására."

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2016. április 8-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelethez

1. Az R. 3. melléklete a következő 334-614. ponttal egészül ki:

"334. A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentés

335. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem

336. Nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem

337. Mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

338. Spermatároló központ üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

339. Apaállat szaporítóanyag előállítására történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

340. Embrióátültető állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

341. Baromfi- és halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

342. Sertés-jelölőkalapács használatának engedélyezésére irányuló kérelem

343. Export tenyésztojás-jelölés kódszámának kiadása iránti kérelem

344. Teljesítményvizsgálati hely engedélyezésére, illetve megbízás kiadására irányuló kérelem

345. Vágás utáni minősítést végző minősítő szervezetek és minősítők engedélyezésére irányuló kérelem

346. Vágott test minősítő műszerek engedélyezésére irányuló kérelem

347. Tenyészet és tartási hely létrehozása iránti kérelem

348. Baromfi Információs Rendszer, Szarvasmarha Információs Rendszer, Országos Lótenyésztési Információs Rendszer bizonylat kiállítása iránti kérelem

349. Tenyésztő szervezeti elismerés kiadására irányuló kérelem

350. Tenyészértékbecslés, ivadékvizsgálati tervek engedélyezésére irányuló kérelem

351. Törzskönyv, tenyésztési főkönyv, teljesítményvizsgálatok, tenyésztési adatok, származási igazolások hitelesítésére irányuló kérelem

352. Inszeminátorok, embrióátültetők névjegyzékbe vételére irányuló kérelem

353. Borászati üzemek, palackozók engedélyezése iránti kérelem

354. Borászati termékek külkereskedelmi forgalomba hozatala esetén, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező termék kiszállításához szükséges minőségi tanúsítvány iránti kérelem

355. Új vérkészítményt előállító hely engedélyének kiadása, módosítása iránti kérelem

356. Állatgyógyászati készítmény eseti forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

357. Állatgyógyászati készítmény vagy hatóanyag behozatali engedélye iránti kérelem

358. Törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem

359. Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tételére vonatkozó hatósági bizonylat kibocsátására vonatkozó kérelem

360. Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tétele forgalmazásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

361. Állatgyógyászati gyógyszergyártási engedély kiadása, módosítása iránti kérelem

362. Alaki hibás készítmény forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

363. Időszakos Gyógyszerbiztonsági Jelentés benyújtása

364. Élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek kezelése, felhasználása, további feldolgozása iránti kérelem

365. Takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem benyújtása

366. Lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

367. Engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmányipari vállalkozások, létesítmények nyilvántartásba vétele iránti kérelem

368. Ökológiai gazdálkodásban kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése iránti kérelem

369. Élelmiszer- és takarmány hatósági felügyeletével kapcsolatos panaszbejelentés

370. Engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (állati eredetű élelmiszer) engedélyezése iránti kérelem

371. Nem engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (növényi eredetű élelmiszer) bejelentése

372. Élelmiszeriparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény bejelentése

373. Ionizáló energiával történő kezelést végző élelmiszer-előállító tevékenység engedélyezése iránti kérelem

374. Élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének engedélyezése iránti kérelem

375. Gombaszakellenőri tevékenység bejelentése

376. Nem állami laboratórium engedélyezése iránti kérelem

377. Kistermelői élelmiszer-előállítási tevékenység bejelentése

378. Külön engedély iránti kérelem egyes élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához

379. Kiskereskedelmi létesítmények által marginális, helyi és korlátozott tevékenységként végzett állati eredetű élelmiszer előállítás bejelentése

380. Élelmiszer-vállalkozó által üzemeltetett első magyarországi tárolási hely bejelentése

381. Gombajegyzékben nem szereplő gomba forgalmazási engedély iránti kérelem

382. Élelmiszer-vállalkozás felmentési kérelme egyes vízminőségi jellemzők részletes vízvizsgálata alól

383. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34. § (4) bekezdés b)-e) pontja szerinti kérelem

384. Állatvédelmi bejelentés

385. Magyarország területére kiszerelés, valamint tovább feldolgozás céljából behozott borászati termék bor származási bizonyítvány kiadásához szükséges igazolás kiállítása iránti kérelem

386. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti soron kívüli kérelem

387. Telekalakítási engedély iránti kérelem

388. Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülésének vagy elvesztésének bejelentése

389. Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését követő pótlására irányuló kérelem

390. Halászati őrzés módjának bejelentése

391. Horgászvizsga alóli felmentés iránti kérelem

392. Állami horgászvizsga bizonyítvány pótlása iránti kérelem

393. Cirkuszi menazséria létesítésének, fenntartásának engedélyezése iránti kérelem

394. Bejelentés menazséria működésének soron kívüli ellenőrzése érdekében

395. Ideiglenes menazséria úti napló kiadása iránti kérelem

396. Ideiglenes menazséria úti napló leadása

397. Betanított állat külső kifutó nélküli tartásának engedélyezése iránti kérelem

398. Elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról másodlat kiállítása iránti kérelem

399. Szakmai bizonyítvány hibás bejegyzésének javítására irányuló kérelem

400. Névváltozás esetén a szakmai bizonyítvány cseréjére irányuló kérelem

401. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 6-8. §-a megsértésének bejelentése

402. Méhészkedés (méhtartás) bejelentése

403. Méhek kiszállításának bejelentése

404. Méhek beszállításának bejelentése

405. Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után

406. Méhraj észlelésének, illetve befogásának bejelentése

407. Méhek - zárlat alatt nem álló területre történő - bevitelének bejelentése

408. Nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül a szeszes ital kimérésnek az intézmény napi működési idejének lejárta után történő engedélyezésére irányuló kérelem

409. Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelem

410. Bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem

411. Házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem

412. Testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házasságához szükséges felmentés iránti kérelem

413. Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem

414. Szerencsejáték szervező tevékenység folytatásának engedélyezéséhez szükséges jegyzői igazolás kiadása iránti kérelem

415. Hites bányamérői tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem

416. Nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői, felügyeleti tevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló kérelem

417. Harmadik országbeli állampolgárok engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése

418. Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása megszűnésének bejelentése

419. Elhunyt külföldre szállításának engedélyezésére irányuló kérelem

420. Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezésére irányuló kérelem

421. Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem

422. Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja iránti kérelem

423. Talajjavítási engedély iránti kérelem

424. Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése iránti kérelem

425. Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése iránti kérelem

426. Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

427. Szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

428. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

429. Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

430. Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

431. Talajvédelmi követelmények, valamint a termőföld használat követelményei teljesítésének igazolása iránti kérelem

432. Építési engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

433. Építésügyi fennmaradási engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

434. Összevont építésügyi hatósági engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

435. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem

436. Balettművészeti életjáradék iránti kérelem

437. Bányászok egészségkárosodási járadéka megállapítása iránti kérelem

438. Bányászok egészségkárosodási járadékra való jogosultság megszüntetése iránti kérelem

439. Nyugellátások módosítása iránti kérelem egyéni vállalkozói, társas vállalkozói, őstermelői tartozás megtérülése esetén

440. Nyugellátás visszafizetésével kapcsolatban tartozás, eljárási és mulasztási bírság kirovása esetén méltányosság gyakorlásával történő mérséklése, elengedése, illetőleg fizetési halasztás vagy részletfizetés iránti kérelem

441. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról

442. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

443. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított nyugellátás ismételt folyósítása iránti kérelem

444. Öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetésére irányuló kérelem

445. Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országból saját jogú nyugellátásban részesülő által, a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

446. Természeti területen a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem

447. Természeti területen a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetésének engedélyezése iránti kérelem

448. Védett természeti területen lévő erdőben a fakitermelés iránti kérelem vegetációs időszak alatt

449. Védett természeti területen kutatás végzése iránti kérelem

450. Védett természeti területen gyűjtés végzése iránti kérelem

451. Védett természeti területen kísérlet végzése iránti kérelem

452. Védett természeti területen gyep feltörése iránti kérelem

453. Védett természeti területen gyep felújítása iránti kérelem

454. Védett természeti területen gyep felülvetése iránti kérelem

455. Védett természeti területen gyep öntözése iránti kérelem

456. Védett természeti területen gyep legeltetése iránti kérelem

457. Védett természeti területen gyep kaszálása iránti kérelem

458. Védett természeti területen terület helyreállítása iránti kérelem

459. Védett természeti területen terület jellegének megváltoztatása iránti kérelem

460. Védett természeti területen terület használatának megváltoztatása iránti kérelem

461. Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem

462. Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület termőföld művelési ágának megváltoztatása iránti kérelem

463. Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem

464. Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem

465. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet égetése iránti kérelem

466. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet irtása iránti kérelem

467. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet aratása iránti kérelem

468. Védett természeti területen gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetése iránti kérelem

469. Védett természeti területen, erdőterületen tűz gyújtása iránti kérelem

470. Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása iránti kérelem

471. Védett természeti területen horgászat iránti kérelem

472. Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportversenyhez technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

473. Védett természeti területen járművel történő közlekedés iránti kérelem

474. Védett természeti területen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény létesítése iránti kérelem

475. Fokozottan védett természeti területre történő belépés iránti kérelem

476. Védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtése iránti kérelem

477. Védett növényfaj egyedének birtokban tartása iránti kérelem

478. Védett növényfaj egyedének adásvétele iránti kérelem

479. Védett növényfaj egyedének cseréje iránti kérelem

480. Védett növényfaj egyedének kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítése iránti kérelem

481. Védett növényfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem

482. Védett növényfaj egyedének az országba behozatala iránti kérelem

483. Védett növényfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem

484. Védett növényfaj egyedének preparálása iránti kérelem

485. Védett növényfaj egyedének betelepítése iránti kérelem

486. Védett növényfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem

487. Védett növényfaj egyedének termesztésbe vonása iránti kérelem

488. Védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet iránti kérelem

489. Védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő felhasználása iránti kérelem

490. Védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem

491. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának megváltoztatása iránti kérelem

492. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék kivágása iránti kérelem

493. Védett növénytársulások fenntartása érdekében tiltott tevékenység folytatása iránti kérelem

494. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének elpusztítása iránti kérelem

495. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolítása iránti kérelem

496. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének megszerzése iránti kérelem

497. Védett állatfaj hasznosítása iránti kérelem

498. Védett állatfaj egyedeinek gyűjtése iránti kérelem

499. Védett állatfaj egyedeinek befogása iránti kérelem

500. Védett állatfaj egyedeinek birtokban tartása iránti kérelem

501. Védett állatfaj egyedeinek elejtése iránti kérelem

502. Védett állatfaj egyedeinek idomítása iránti kérelem

503. Védett állatfaj egyedeinek szaporítása iránti kérelem

504. Védett állatfaj egyedének kikészítése iránti kérelem

505. Védett állatfaj egyedének preparálása iránti kérelem

506. Védett állatfaj preparátumának birtokban tartása iránti kérelem

507. Védett állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő tartása iránti kérelem

508. Védett állatfaj hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítése iránti kérelem

509. Védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem

510. Védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele iránti kérelem

511. Védett állatfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem

512. Védett állatfaj egyedének külföldről történő behozatala iránti kérelem

513. Védett állatfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem

514. Védett állatfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem

515. Védett állatfaj egyedének betelepítése iránti kérelem

516. Védett állatfaj kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazása iránti kérelem

517. Védett állatfaj egyede fészkének áttelepítése iránti kérelem

518. Védett állatfaj egyedének háziasítása iránti kérelem

519. Védelemben részesülő állatfajok egyedének tartása iránti kérelem

520. Védelemben részesülő állatfajok egyedének hasznosítása iránti kérelem

521. Védelemben részesülő állatfajok egyedének bemutatása iránti kérelem

522. Védelemben részesülő állatfajok egyede tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkező változás átvezetése iránti kérelem

523. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek fenntartása iránti kérelem

524. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek kialakítása iránti kérelem

525. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek üzemeltetése iránti kérelem

526. Barlang, barlangszakasz hasznosítása iránti kérelem

527. Barlang, barlangszakasz hasznosítási módjának megváltoztatása iránti kérelem

528. Barlang, barlangszakasz kiépítése iránti kérelem

529. Barlangi képződmények kimentése iránti kérelem

530. Barlangi képződmények értékesítése iránti kérelem

531. Barlangi képződmények hasznosítása iránti kérelem

532. Barlangi képződmények külföldre juttatása iránti kérelem

533. Barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatás iránti kérelem

534. Barlangban, barlangszakaszban végzendő kísérlet iránti kérelem

535. Barlangban, barlangszakaszban végzendő gyűjtés iránti kérelem

536. Barlangi búvármerülés iránti kérelem

537. Barlangban bejárat vagy barlangszakasz lezárása iránti kérelem

538. Barlangban műtárgy elhelyezése iránti kérelem

539. Barlangban műtárgy felújítása iránti kérelem

540. Barlangban műtárgy helyreállítása iránti kérelem

541. Barlangban filmforgatás iránti kérelem

542. Barlangban védőövezetet megállapító miniszteri rendeletben meghatározott tevékenységek iránti kérelem

543. Védett ásványok, ősmaradványok gyűjtése iránti kérelem

544. Védett ásványok, ősmaradványok forgalomba hozatala iránti kérelem

545. Védett ásványok, ősmaradványok külföldre vitele iránti kérelem

546. Riasztási módszerek alkalmazása iránti kérelem

547. Túlszaporodott állomány egyedeinek befogása iránti kérelem

548. Túlszaporodott állomány egyedeinek gyérítése iránti kérelem

549. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat tartása iránti kérelem

550. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat szaporítása iránti kérelem

551. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat országba való behozatala iránti kérelem

552. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem

553. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv módosítása iránti kérelem

554. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

555. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozás elrendelése iránti kérelem a beavatkozási terv alapján

556. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási munkák megkezdésének bejelentése

557. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási terv módosítása iránti kérelem

558. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

559. Gyep feltörése iránti kérelem

560. Gyep felülvetése iránti kérelem

561. Gyep faültetvénnyé alakítása iránti kérelem

562. Terület helyreállítására irányuló kérelem

563. Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem

564. Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem

565. Talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezése, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

566. Éti csiga gyűjtése iránti kérelem

567. Éti csiga hasznosítása iránti kérelem

568. Tokfaj élő példányai tartásának, tenyésztésének bejelentése

569. Nádas aratásának engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti területen

570. Gépi nádaratás, közlekedés engedélyezése iránti kérelem

571. Nádas égetésének engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti területen

572. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének bemutatása iránti kérelem

573. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének hasznosítása iránti kérelem

574. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének tartása iránti kérelem

575. Natura 2000 gyepterületeken a nád irtása iránti kérelem

576. Natura 2000 gyepterületeken az október 31. és április 23. között történő legeltetés iránti kérelem

577. Fokozottan védett növényfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem

578. Fokozottan védett növényfaj egyede országba történő behozatalának engedélyezése iránti kérelem

579. Fokozottan védett növényfaj egyede országon való átszállításának engedélyezése iránti kérelem

580. Fokozottan védett növényfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

581. Fokozottan védett növényfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

582. Fokozottan védett növényfaj egyede termesztésbe vonásának engedélyezése iránti kérelem

583. Fokozottan védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet engedélyezése iránti kérelem

584. Fokozottan védett növényfaj egyede biotechnológiai célra történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

585. Fokozottan védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti kérelem

586. Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

587. Vadon élő állatfaj visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

588. Nem őshonos élő szervezetek betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

589. Élő szervezet visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

590. Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag-bank létrehozásának engedélyezése iránti kérelem

591. Védett növényfaj gén- és szaporítóanyag-bankban történő elhelyezésének engedélyezése iránti kérelem

592. Fokozottan védett állatfaj állománya szabályozásának engedélyezése iránti kérelem

593. Fokozottan védett állatfaj egyedei gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem

594. Fokozottan védett állatfaj egyedei befogásának engedélyezése iránti kérelem

595. Fokozottan védett állatfaj egyedei elejtésének engedélyezése iránti kérelem

596. Fokozottan védett állatfaj egyedei birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem

597. Fokozottan védett állatfaj egyedei idomításának engedélyezése iránti kérelem

598. Fokozottan védett állatfaj egyedei szaporításának engedélyezése iránti kérelem

599. Fokozottan védett állatfaj egyedei kikészítésének engedélyezése iránti kérelem

600. Fokozottan védett állatfaj egyedei preparálásának engedélyezése iránti kérelem

601. Fokozottan védett állatfaj egyedei preparátumai birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem

602. Fokozottan védett állatfaj egyede élőállat-gyűjteményben történő tartásának engedélyezése iránti kérelem

603. Fokozottan védett állatfaj állománya külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítésének engedélyezése iránti kérelem

604. Fokozottan védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti kérelem

605. Fokozottan védett állatfaj egyede cseréjének engedélyezése iránti kérelem

606. Fokozottan védett állatfaj egyede adásvételének engedélyezése iránti kérelem

607. Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem

608. Fokozottan védett állatfaj egyede behozatalának engedélyezése iránti kérelem

609. Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre átszállításának engedélyezése iránti kérelem

610. Fokozottan védett állatfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

611. Fokozottan védett állatfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

612. Fokozottan védett állatfaj kártétele megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

613. Fokozottan védett állatfaj egyede háziasításának engedélyezése iránti kérelem

614. Az ország egész területére kiterjedő tevékenységre irányuló természetvédelmi hatósági engedély kiadása iránti kérelem"

2. Hatályát veszti az R. 3. melléklet

a) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 304. pontja,

b) 314. pontja,

c) 317. pontja.

2. melléklet a 77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelethez

1. Az R. 4. melléklete a következő 192-419. ponttal egészül ki:

"192. Szabad rendelkezésű erdő átminősítése iránti kérelem

193. Erdő fátlan állapotban tartása iránti kérelem

194. Erdészeti létesítmény létesítésének, felújításának, bővítésének, helyreállításának, korszerűsítésének, fennmaradásának használatbavételének, rendeltetése megváltoztatásának, lebontásának, elmozdításának engedélyezése iránti kérelem

195. Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

196. Erdő rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem

197. Erdő üzemmódjának megváltoztatása iránti kérelem

198. Erdőterv határozat kiadása iránti kérelem

199. Erdőterv határozat módosítása iránti kérelem

200. Erdőtelepítési tervdokumentáció jóváhagyására irányuló kérelem

201. Fásítás telepítésének engedélyezése iránti kérelem

202. Erdőtelepítés befejezésének bejelentése

203. Országos Erdőállomány Adattárból való törlés iránti kérelem

204. Erdősítési határidők módosítására irányuló kérelem

205. Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése iránti kérelem

206. Természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás március 31. és szeptember 1. közötti végrehajtásának engedélyezése iránti kérelem

207. Erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem

208. Vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben cserjék kivágásának engedélyezése iránti kérelem

209. Erdő igénybevételének engedélyezése iránti kérelem

210. Erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezése iránti kérelem

211. Erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása iránti kérelem

212. Járműközlekedésre használható út kijelölésére irányuló kérelem

213. Lovas és kerékpáros technikai sportverseny engedélyezése iránti kérelem

214. Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

215. Termőföld belterületbe vonásának engedélyezése iránti kérelem

216. Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

217. Egyesített telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem

218. Ingatlan-nyilvántartási vagy egyéb célú földmérési és térképészeti adatok igénylése iránti kérelem

219. Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása iránti kérelem

220. Alappontsűrítés vizsgálata iránti kérelem

221. Globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett geodéziai munkák vizsgálata és átvétele iránti kérelem

222. Földmérési munkák bejelentése

223. Halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés, vagy a jogszabálynál szigorúbb méret-, illetve mennyiségi korlátozás engedélyezésére irányuló kérelem

224. Fajlagos tilalmi idő megrövidítésére, meghosszabbítására vagy az alóli felmentés engedélyezésére irányuló kérelem

225. Halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem

226. Hal élőhely- és állományvédelmi intézkedések elrendelésére irányuló kérelem

227. Ponty faj esetében a fajlagos tilalmi idő alóli felmentés 5 éves időtartamra történő engedélyezésére irányuló kérelem

228. Természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alóli időszakos felmentése engedélyezésére irányuló kérelem

229. Általános halászati, illetve horgászati tilalom elrendelésére irányuló kérelem

230. Társadalmi halőrök megbízására irányuló kérelem

231. Halgazdálkodási vízterületté nyilvánítás iránti kérelem

232. Az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti vagy vagyonkezelési szerződés útján történő átengedésére vonatkozó szerződés benyújtása a halgazdálkodási hatóság részére

233. Állami horgászjegy értékesítésére, érvényesítésére, hosszabbítására vonatkozó megbízási szerződés megkötése iránti kérelem

234. Éves jelentés a halfogásokról

235. Halgazdálkodási terv jóváhagyása, módosítása, illetve érvényessége 90 nappal történő meghosszabbítása iránti kérelem

236. Halászati engedély kiadása iránti kérelem

237. Állami halászjegy kiadása iránti kérelem

238. Fogási tanúsítvány nyomtatványtömb kiadása iránti kérelem

239. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 46. § (2) és (3) bekezdése szerinti tiltott halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadása iránti kérelem

240. Halmentési tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló kérelem

241. Horgászverseny megrendezése, továbbá a horgászat, a halászati hagyományok, illetve a halételek megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény céljából a jogszabályok szerinti felmentések megadása iránti kérelem

242. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének csökkentése iránti kérelem

243. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének elengedése iránti kérelem

244. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének részletekben történő megfizetése iránti kérelem

245. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásba vétel iránti kérelme

246. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató adatváltozásról szóló bejelentése

247. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való törlés iránti kérelme

248. Nyílt területen, a talaj felszínének megbontásával nem járó előkutatás megkezdése időpontjának előzetes bejelentése

249. Nyílt területen ásványi nyersanyagkutatás és arra kutatási jog adományozása iránti kérelem

250. Bányatelek-megállapítást követően az ásványvagyon feltárásának és kitermelésének engedélyezése iránti kérelem

251. Bányatelek-megállapítást követően a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

252. Meddőhányó hasznosítása iránti kérelem

253. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatásának engedélyezése iránti kérelem

254. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kiképzésének engedélyezése iránti kérelem

255. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek tárolásra történő hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

256. Zárt területen a geotermikus energia kutatásának engedélyezése iránti kérelem

257. Zárt területen a geotermikus energia kinyerésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

258. Zárt területen a geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények megépítésének engedélyezése iránti kérelem

259. Zárt területen a geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

260. Bányászati hulladék kezelésének engedélyezése iránti kérelem

261. Bányászati hulladékkezelő létesítmény üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

262. Bányászati hulladékkezelő létesítmény bezárásának engedélyezése iránti kérelem

263. Kőolaj- és földgázbányászatra megállapított bányatelek földalatti gáztárolásra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem

264. Hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához való hozzájárulás iránti kérelem

265. Föld alatti gáztárolóban lévő, állami tulajdonban álló szénhidrogén bányavállalkozói tulajdonba adásának engedélyezése iránti kérelem

266. Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia, illetve nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag kutatására irányuló kutatási tevékenység megkezdése érdekében kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

267. Kutatási jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem

268. Bányafelügyelet jóváhagyásához kötött visszavonható bankgarancia visszavonásának engedélyezése iránti kérelem

269. Geotermikus védőidom kijelölése iránti kérelem

270. Szénhidrogén szállítóvezeték használatba vételének engedélyezése iránti kérelem

271. Bányatelek megállapítása iránti kérelem

272. Bányatelek módosítása iránti kérelem

273. Kitermelés, illetve üzemszerű földalatti szénhidrogén tárolás megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítása iránti kérelem

274. Építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezése a bányatelekkel fedett ingatlanokra (a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint)

275. Bányatelek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

276. Bányabezárásra, szénhidrogén mező felhagyására kidolgozott műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

277. Bányavállalkozóknak a területek egyesítésében és a kitermelési feltételekben történő megállapodásának jóváhagyása iránti kérelem

278. Kitermelés szüneteltetése műszaki üzemi tervének jóváhagyása és a szüneteltetés engedélyezése iránti kérelem

279. Védőpillér kijelölése iránti kérelem

280. Védőpillér lefejtésének vagy meggyengítésének engedélyezése iránti kérelem

281. Bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentése

282. Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének jóváhagyása iránti kérelem

283. A föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki terv engedélyezése iránti kérelem

284. Bányatelek még igénybe nem vett részére vonatkozó igénybevételi ütemterv elfogadása iránti kérelem

285. Komplex műveleti terv jóváhagyásával célkitermelőhely létesítésének engedélyezése iránti kérelem

286. Művelési eljárás növelt hatékonyságúnak minősítése iránti kérelem

287. Bányászati kutatási terület (vagy annak egy része) visszaadásának elfogadása iránti kérelem

288. Érvényes műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása iránti kérelem

289. Más célra hasznosított föld alatti bányatérségek felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

290. Bányabiztonsági szabályzatok egyes előírásai alól eltérés engedélyezése iránti kérelem

291. A földtani kutatás során nyert mintaanyagok selejtezésének engedélyezése iránti kérelem

292. Jelölt terméknek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem

293. Jelölt terméknek a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (RID) szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem

294. Bányászati hulladék-gazdálkodási terv jóváhagyása iránti kérelem

295. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

296. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei elbontásának engedélyezése iránti kérelem

297. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei létesítésének engedélyezése iránti kérelem

298. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

299. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei létesítésének engedélyezése iránti kérelem

300. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

301. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

302. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei elbontásának engedélyezése iránti kérelem

303. Nyílt területen a geotermikus energia nem vízjogi engedély alapján végzett kinyerésének engedélyezése iránti kérelem

304. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan az előmunkálati jog engedélyezésére irányuló kérelem

305. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a vezetékjog engedélyezésére irányuló kérelem

306. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a használati jog engedélyezésére irányuló kérelem

307. Ingatlantulajdonos vezetékjog megszüntetése iránti kérelme

308. Szénhidrogén-szállítóvezetékhez kapcsolódó távközlő hálózat technológiai berendezésekhez tartozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem

309. Engedélyköteles létesítmény több bányavállalkozó által történő, közös használatához való hozzájárulás iránti kérelem

310. Bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyásának, lebontásának bejelentése

311. Bányászati tevékenységek elvégzésére a bányavállalkozóval szerződést kötött vállalkozó, alvállalkozó igénybevételének bejelentése

312. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

313. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem

314. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény javításának engedélyezése iránti kérelem

315. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény elbontásának engedélyezése iránti kérelem

316. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem

317. A bányabiztonsági szabályzatok előírásai alóli általános eltérés engedélyezése iránti kérelem

318. Földgázszállítási, földgáztárolási, földgázelosztási, valamint a propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztási és szolgáltatási működési engedély benyújtásának feltételét képező minősítés megadása iránti kérelem

319. Pébégáz töltőtelepek és a töltőtelepen lévő, a gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, a nyomáspróbázás és a szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények építés-szerelésének engedélyezése iránti kérelem

320. Pébégáz töltőtelepek és a töltőtelepen lévő, a gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, a nyomáspróbázás és a szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem

321. Pébégáz forgalmazási tevékenység megkezdésének engedélyezése iránti kérelem

322. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól általános érvényű eltérés engedélyezése iránti kérelem

323. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti kérelem

324. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem

325. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű eltérés engedélyezése iránti kérelem

326. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű felmentés engedélyezése iránti kérelem

327. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti kérelem

328. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem

329. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, sajátos építmények tekintetében bejelentés tétele építési tevékenység végzéséről

330. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, sajátos építmények tekintetében bejelentés tétele az építési tevékenység befejezéséről

331. Vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási munkákra irányadó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelésről bányafelügyeleti igazolás kiadása iránti kérelem

332. Polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazásának engedélyezése iránti kérelem

333. Robbanóanyagok gyártásának (helyszíni keverésének) engedélyezése iránti kérelem

334. Polgári felhasználású robbanóanyagok megszerzésének engedélyezése iránti kérelem

335. Polgári felhasználású robbanóanyagok tárolásának engedélyezése iránti kérelem

336. Polgári felhasználású robbanóanyagok felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

337. Tűzijáték testek besorolásának jóváhagyása iránti kérelem

338. Robbantásvezetői, robbantómesteri képző, továbbképző tanfolyam indításának előzetes jóváhagyása iránti kérelem

339. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatkérés (betekintésre)

340. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatszolgáltatás díj ellenében

341. Földtani kutatás engedélyezése iránti kérelem

342. Földtani kutatási engedély módosítására irányuló kérelem

343. Földtani kutatási engedély átruházására irányuló kérelem

344. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély iránti kérelem

345. Szén-dioxid besajtolási tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése

346. Tárolóhelyhez vagy szállítóhálózathoz való hozzáférés megtagadása jogszerűségének vizsgálatára irányuló kérelem

347. Az üzemeltető és a szállítóhálózat üzemeltetője, valamint a szén-dioxid kibocsátójának együttműködési megállapodásáról vagy a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatás megküldése

348. A bányászatról szóló törvény szerinti jelentős változás bejelentése

349. Szivárgás vagy jelentős rendellenesség bejelentése

350. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély módosítás iránti kérelem

351. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolóhely bezárása iránti kérelem

352. Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására szolgáló tárolóhely esetében pénzügyi biztosíték összegének csökkentéséhez vagy felhasználásához szükséges jóváhagyás iránti kérelem

353. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása iránti kérelem

354. Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)

355. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetése iránti kérelem

356. Munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére

357. Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére

358. Munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

359. Munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

360. Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

361. 15 napon túl történő koporsós temetés engedélyezésére irányuló kérelem

362. Duna főágában, hajózás korlátozását igénylő rendezvény engedélyezése iránti kérelem

363. Autóbusz nemzetközi járati engedélyének kiadása iránti kérelem

364. Magyar honosságú járművek jogszabályokban, egyezményekben megjelölt árutovábbítási igényeinek kielégítéséhez külföldi járati (árufuvarozási) engedélyek kibocsátása iránti kérelem

365. A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyek iránti kérelem

366. Magyar honosságú autóbuszok külföldi különjárati engedélyeinek kibocsátása iránti kérelem

367. Közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezése iránti kérelem

368. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök azonosító jelzésének hitelesítése iránti kérelem

369. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök alkalmassági bizonyítványának kiállítása iránti kérelem

370. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök külföldi vizsgálati eredményének honosítása iránti kérelem

371. A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a menetíró készülék, az adatrögzítő lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása iránti kérelem

372. Muzeális jellegű járművek karbantartásához az előírt követelményeket nem teljesítő festék és fényező termékek forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

373. Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és jövedelmekre, keresetekre vonatkozó, a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejelentett adatok egyeztetésére irányuló hatósági eljárás megindítása iránti kérelem

374. Természetvédelmi kártalanítás jogalapjának és mértékének megállapítása iránti kérelem

375. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő behozatalhoz szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

376. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

377. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő újra kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

378. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) megszerzésének bejelentése

379. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) tartásának bejelentése

380. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) az ország területére történő behozatalának bejelentése

381. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) az ország területéről történő kivitelének bejelentése

382. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) elidegenítésének bejelentése

383. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) elhullásának bejelentése

384. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) megsemmisülésének bejelentése

385. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti eredetigazolás kiállítása iránti kérelem

386. Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem új és meglévő létesítményre

387. Környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelem

388. Környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem

389. Meglévő tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata során az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem

390. Új tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem

391. Egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem

392. Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység folyatatásának engedélyezése (működési engedély megadása) iránti kérelem

393. Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iráni kérelem

394. Bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege megszűnésének, illetve megváltozásának megállapítása iránti kérelem

395. Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem

396. Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem

397. Veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

398. Veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem

399. Veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy bármilyen más anyaggal való kezelés céljából történő keverésének engedélyezése iránti kérelem

400. Veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem

401. Nem veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem

402. Nem veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem

403. Nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem

404. Nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

405. Nem veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem

406. Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése iránti kérelem

407. Növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely engedélyezése iránti kérelem

408. Levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelem

409. Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély módosítása iránti kérelem

410. Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély visszavonása iránti kérelem

411. Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem

412. Előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelem

413. Több egyforma berendezéssel kapcsolatos mérési kötelezettség teljesítése alóli felmentés iránti kérelem

414. Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem

415. A hulladékról szóló törvény szerinti közvetítő szervezet tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

416. Gyermek nevelésbe vételének megszüntetésére irányuló kérelem

417. Képzelt apa adatainak megállapítása iránti kérelem

418. Tizennegyedik életévét betöltött gyermek kérelme vér szerinti szülei adatainak megadása érdekében

419. Gyermek nevelésbe vételére irányuló kérelem"

Tartalomjegyzék