2016. évi LXXXI. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

1. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 19. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felügyeleti díj éves mértéke:)

"c) az atomerőművi kiégett üzemanyag átmeneti tárolója esetén 300 millió Ft."

(2) Az Atv. 19. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4b) A felügyeleti díj éves mértéke:

a) felszíni tároló esetén 100 millió Ft,

b) felszín alatti tároló esetén 200 millió Ft."

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

2. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 18. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Az engedélyes köteles:)

"f) az engedély módosítását szükségessé tevő körülmény bekövetkezése esetén a Hivataltól a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül az engedély módosítását kérelmezni."

3. § (1) A Tszt. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedély visszavonásával egyidejűleg új engedélyt kell kiadni vagy új engedélyest kell kijelölni."

(2) A Tszt. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (2) bekezdés szerinti esetben a korábbi engedélyes köteles a Hivatal által meghatározott, a folyamatos és biztonságos távhőtermeléshez és szolgáltatáshoz szükséges eszközeit az új vagy kijelölt engedélyesnek ellenszolgáltatás ellenében üzemeltetésre átadni, és a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásokat, adatokat rendelkezésre bocsátani."

4. § A Tszt. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § A távhőtermelőt és a távhőszolgáltatót egymással a polgári jog szabályai szerinti, éves és hosszú távú szerződéskötési kötelezettség terheli a távhőellátás biztonságát garantáló kapacitás mértékéig."

5. § A Tszt. 43. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A felhasznált - fűtési célú és a használati melegvíz-készítés céljára használt - távhő mennyiségének épületrészenként történő mérése az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetekben kötelező."

6. § A Tszt. 57/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A távhőszolgáltató honlapján közzéteszi és a Hivatalnak haladéktalanul megküldi

a) a távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási célú,

b) a távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött, és

c) a távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási célú

megállapodásokat."

7. § A Tszt. 57/D. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A földgáztüzelésen alapuló hőtermelési technológiát alkalmazó távhőtermelő - ideértve a távhőtermelői engedéllyel rendelkező távhőszolgáltatót is - köteles minden év július 1-jéig a következő gázévre vonatkozó földgáz beszerzési szerződést megkötni, és azt a Hivatal számára megküldeni."

8. § A Tszt. 18/C. § (1) bekezdésében az "ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott nyereségtényező szorzatának mértékét" szövegrész helyébe az "e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott mértéket" szöveg lép.

9. § (1) A Tszt.

a) 57/D. § (7) bekezdésében az "az engedélyes, értékesítő és a képviselőtestület az (5)-(6) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az engedélyes és az értékesítő az (5) bekezdésben" szöveg,

b) 60. § (1) bekezdés m) pontjában a "fűtési költségmegosztók" szövegrész helyébe a "hőmennyiségmérők és a költségmegosztók" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a Tszt.

a) 1. § (5) bekezdés b) pontja,

b) 3. § l) pont lb) alpontjának második mondata,

c) 57/D. § (4) bekezdése és

d) 60. § (4) bekezdése.

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

10. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. § 7b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"7b. Elektromos gépjármű töltése: az elektromos gépjármű energiatárolójának töltése

a) vagy az energiatároló cseréje az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő feltöltésére alkalmas töltőállomáson,

b) a lakossági fogyasztó saját mért felhasználói berendezésén keresztül, amely tevékenység nem irányul gazdasági haszonszerzésre,

c) a nem lakossági felhasználó saját mért felhasználói berendezésén keresztül, ha a tevékenység nem irányul haszonszerzésre,

d) a felhasználó mért magánvezetékére csatlakozó, az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő töltésére alkalmas töltőállomáson keresztül;"

11. § A Vet. 27. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3b) Felhasználó az átviteli hálózatra csak akkor csatlakozhat, ha a csatlakozás a villamosenergia-ellátás biztonságát, a villamosenergia-szolgáltatás előírt minőségét és az átviteli rendszerirányítást nem veszélyezteti és

a) a csatlakozás feszültségszintje 132 kV-nál nagyobb, vagy

b) 132 kV-os feszültségszintre történő csatlakozás esetén, ha

ba) a felhasználó rendelkezik az átviteli rendszerirányító nyilatkozatával, amely szerint a csatlakozást a hálózatból vételezett teljesítmény nagysága indokolja és az átviteli átalakító- és kapcsolóberendezésben történő csatlakozás költsége alacsonyabb az elosztóhálózatra történő csatlakozás költségénél,

bb) a felhasználó felhasználási helye a csatlakozási pontként szolgáló átviteli átakító- és kapcsolóberendezés közvetlen szomszédságában álló ingatlanon található, valamint

bc) a felhasználás célja a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló kormányrendeletben felsorolt nyilvántartás működtetése."

12. § A Vet. a következő 51/A. §-sal egészül ki:

"51/A. § (1) Az 51. § (1) bekezdése szerinti kijelölés határozott időre szól.

(2) A Hivatal a végső menedékes kijelölése esetén az 51. § (1) bekezdése szerinti engedélyes működési engedélyében meghatározott jogainak gyakorlását az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint határozatban korlátozza.

(3) A végső menedékes kijelölését követően a Hivatal az 51. § (1) bekezdése szerinti engedélyes engedélyét az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint visszavonja.

(4) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a végső menedékes szolgáltatás időtartama alatt nem köt villamosenergia-vásárlási szerződést, akkor a végső menedékes szolgáltatás megszűnését követő napon az egyetemes szolgáltatás biztosítására e törvény erejénél fogva villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó és a területileg illetékes egyetemes szolgáltató között az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint.

(5) Annak érdekében, hogy a végső menedékes szolgáltatás időben biztosítható legyen, a Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a villamosenergia-kereskedők villamosenergia-piaci tevékenységét. A villamosenergiakereskedők kötelesek az ehhez szükséges - a Hivatal által előírt - adatokat szolgáltatni."

13. § A Vet. a következő alcímmel egészül ki:

"Elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély

90/B. § Az elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély határozatlan időre szól."

14. § A Vet. 111. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 107. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti piacokon jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára a Hivatal meghatározott mértékű villamos energia nyilvános és átlátható módon történő értékesítését írja elő, amelyre nyilvános aukción és szervezett villamosenergia-piacon keresztül történő értékesítés keretében kerülhet sor."

15. § A Vet. 168. § (15a) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:

(Bírósági felülvizsgálat iránti kérelem esetén nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat)

"a) végső menedékes kijelölési eljárás során az engedélyes egyes engedélyesi jogait korlátozza, az engedélyét visszavonja vagy végső menedékest jelöl ki,"

16. § A Vet. 170. § (1) bekezdés 38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

"38. a végső menedékes kijelölésére, tevékenységére, jogaira és kötelezettségeire, feladatai ellátására, valamint a korábbi egyetemes szolgáltató vagy villamosenergia-kereskedő működési engedélyében meghatározott jogai gyakorlása korlátozására, az engedély visszavonására, továbbá a fogyasztásmérő-berendezés leolvasására és az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat,"

(rendeletben állapítsa meg.)

17. § A Vet.

a) 16. § o) pontjában az "összehangolása," szövegrész helyébe az "összehangolása és ösztönzése," szöveg,

b) 168. § (10) bekezdésében a "határozat kivételével" szövegrész helyébe a "határozat, továbbá a végső menedékes kijelölési eljárásban hozott határozat kivételével" szöveg,

c) 170. § (1) bekezdés 49. pontjában az "a felhasználó" szövegrész helyébe az "az elektromos gépjármű töltését igénybe vevő" szöveg

lép.

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

18. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A földgázelosztó az együttműködő földgázrendszer fejlesztésének és üzemeltetésének biztosítása érdekében köteles a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel, a telephelyi szolgáltatókkal, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyessel és a rendszerhasználókkal folyamatosan együttműködni.

(2) A földgázelosztó rendszeregyensúlyozási tevékenységének végzéséhez és a korrekciós elszámoláshoz szükséges, valamint a saját felhasználás céljából beszerzett földgáz adásvétele nem minősül az e törvény szerinti földgáz-kereskedelemnek."

19. § A Get. 19/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes korrekciós elszámolásához kapcsolódó földgáz adásvétele nem minősül e törvény szerinti földgáz-kereskedelemnek."

20. § A Get. 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti piacon jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesnek a lefolytatott piacelemzés eredménye alapján, az adott piacon a kellően hatékony verseny kialakulásának elősegítéséhez igazodó indokolt esetben előírhatja az átláthatóság biztosítása érdekében a határozatában foglaltaknak megfelelő bontású és részletezettségű - így különösen a szolgáltatási árat, a fizetési formákat, valamint a szolgáltatóváltáshoz kapcsolódó ügyintézési kötelezettségeket tartalmazó - a nem szervezett piacon történő értékesítés esetén alkalmazandó mintaajánlat készítését. A mintaajánlattól a szerződő felek közös megegyezéssel eltérhetnek."

21. § A Get. 100/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó - eltérő megállapodás hiányában - térítésmentesen köteles biztosítani és felszerelni

a) a felhasználó számára a fogyasztásmérő berendezést, valamint

b) az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó számára

ba) 20 m3/óra feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérő esetén az órai adatok jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszert és

bb) 100 m3/óra feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérő esetén a korrektort.

(3) A (2) bekezdés szerinti fogyasztásmérő berendezés, korrektor és távadós telemechanikai rendszer üzemeltetése, karbantartása, időszakos hitelesítése - eltérő megállapodás hiányában - a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó kötelezettsége. Ezen kötelezettségek költségei a szállítási rendszerüzemeltetőt vagy a földgázelosztót terhelik. Ha a földgázkereskedő vagy a felhasználó kérésére - az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak alapján - a műszakilag indokoltnál költségesebb berendezés kerül felszerelésre, a rendszerüzemeltető jogosult az ezzel felmerülő igazolt többletköltségeit a felhasználó felé érvényesíteni."

22. § (1) A Get.120/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás keretében végzett földgázszállítás és rendszerirányítás, földgázelosztás vagy földgáztárolás esetén biztosítani kell a földgázszállítás, földgázelosztás, földgáztárolás jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenségét a nem földgázszállítással, földgázelosztással vagy földgáztárolással kapcsolatos tevékenységektől."

(2) A Get. 120/A. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés szerinti függetlenség biztosításához legalább a következő követelmények teljesítése szükséges:]

"d) a c) pontban meghatározott munkaszerződéssel rendelkező személynek - kivéve, ha e törvény eltérően rendelkezik - nem lehet társasági részesedése a rendszerüzemeltetőt kivéve más engedélyesben, annak kapcsolt vállalkozásában, továbbá ezen személy nem lehet integrált földgázipari vállalkozás

da) kereskedelmi és termelői engedélyesének vezető tisztségviselője, cégvezetője, vezető állású munkavállalója, a gazdasági társaság engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője, valamint ügydöntő felügyelőbizottságának és felügyelőbizottságának a tagja, továbbá nem létesíthet azzal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt,

db) kereskedelmi és termelői engedélyes felett közvetlen irányítást gyakorló személyének vezető tisztségviselője, cégvezetője, vezető állású munkavállalója, a gazdasági társaság földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője, valamint ügydöntő felügyelőbizottságának és felügyelőbizottságának a tagja, továbbá nem létesíthet azzal olyan munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, amely alapján földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős tevékenységet végez, továbbá

dc) olyan szervezetének tagja, amely a földgáztermelés és -ellátás napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős tevékenységet végez,"

23. § A Get. 141/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"141/G. § (1) Az a földgáztárolói engedélyes, amelynek az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2013. évi CLXVII. törvény hatálybalépésekor a tulajdonában van legalább 120 millió m3 mobilgázzá átminősített párnagáz, köteles ajánlatot tenni a 120 millió m3 mobilgázzá átminősített párnagáz könyv szerinti értéken történő értékesítésére az egyetemes szolgáltatók földgáz forrásainak biztosítása érdekében a 141. § (1) bekezdése szerinti, egyetemes szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő részére, ha az ajánlattétel napját a miniszter rendeletben meghatározta. Az ajánlati kötöttség időtartama 5 munkanap.

(2) Az (1) bekezdés szerint mobilgázzá átminősített párnagázból az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXXI. törvény hatálybalépésekor rendelkezésre álló készlet mennyiséget a földgáztárolói engedélyes saját célú energiafelhasználásra és technológiai célokra felhasználhatja.

(3) A földgáztárolói engedélyes köteles ajánlatot tenni a saját célú energiafelhasználással és technológiai célú felhasználással csökkentett mobilgázzá átminősített párnagáz könyv szerinti értéken történő értékesítésére az egyetemes szolgáltatók földgáz forrásainak biztosítása érdekében az egyetemes szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő részére a miniszter rendeletében meghatározottak szerint.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti ajánlat nem kerül elfogadásra, a párnagázt a földgáztárolói engedélyes az üzletszabályzatában meghatározott módon értékesítheti."

24. § A Get. a következő 146/K. §-sal egészül ki:

"146/K. § (1) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXXI. törvénnyel megállapított 59. § (2) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXXI. törvénnyel megállapított 100/A. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti telemechanikai rendszert 2017. január 1-ig kell kiépíteni."

25. § (1) A Get.

a) 8. § (1) bekezdésében a "kereskedési platform hiányában a kereskedelmi egyensúly fenntartása érdekében" szövegrész helyébe az "a 312/2014/EU bizottsági rendeletben előírtak szerint" szöveg,

b) 39. §-ában a "legalább a következő 3 gázévre rendelkezzen" szövegrész helyébe a "rendelkezzen vagy a 141/A. § vagy 141/J. § szerinti forrásszerződéssel vagy legalább a következő 3 gázévre" szöveg,

c) 120/A. § (3) bekezdés c) pontjában a "földgázelosztó és földgáztároló engedélyes" szövegrész helyébe a "földgázelosztó engedélyes" szöveg,

d) 133. § (4) bekezdésében a "141/G. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "141/G. §" szöveg

lép.

(2) A Get. 9. § (2) bekezdésében a "kereskedési platform szabályzata vagy - kereskedési platform hiányában -az egyensúlyozó platform szabályzata tartalmazza" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtja" szöveg lép.

26. § Hatályát veszti a Get. 89. § (8) bekezdése.

5. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

27. § Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat.) 1. § 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"31. végső felhasználó: az a természetes személy vagy szervezet, aki vagy amely saját felhasználására vásárol energiát; távhűtéssel ellátott épület esetében, ha a távhűtési szolgáltatás a több személy tulajdonában lévő épület valamennyi épületrészében - a közös használatú épületrészek kivételével - mérhető, végső felhasználónak kell tekinteni az egyes épületrészek tulajdonosát is."

28. § Az Ehat. VII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"17/A. Fogyasztóvédelmi feladatok a távhűtés terén

21/A. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság jár el a távhűtés mérésével, elszámolásával, a díjfizetéssel, a számlázással és a végső felhasználók tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezések végső felhasználóval szemben történő távhűtési szolgáltató általi megsértése esetén.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemről szóló törvényt kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény szerinti végső felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(4) A végső felhasználó akkor kezdeményezheti a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását, ha igazolja, hogy eredménytelenül fordult panaszával a távhűtési szolgáltatóhoz."

29. § Az Ehat. 44. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

"p) a távhűtés mérésével, elszámolásával, a díjfizetéssel, a számlázással és a felhasználók tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket, a felek jogait és kötelezettségeit;"

(rendeletben állapítsa meg.)

6. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 19. § és a 25. § (2) bekezdése 2016. október 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) Nem lép hatályba a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2015. évi V. törvény 19. §-a és 25. §-ának (2) bekezdése.

(5) Hatályát veszti a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2015. évi V. törvény.

31. § A 6. alcím az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-11. cikkének való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék