8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

az 5. alcím vonatkozásában a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (3) bekezdése a következő 16b. és 16c. ponttal egészül ki:

(Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:)

"16b. a menetíró készülék használatát ellenőrző személyek szaktanfolyami képzésével és továbbképzésével, valamint vizsgáztatásával és engedélyezésével kapcsolatos feladatok ellátása,

16c. a menetíró készülékkel foglalkozó fórum munkájában hazánkat képviselő személy kijelölése,"

(során.)

(2) Az R1. 4. § (5) bekezdés 16. és 17. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Közlekedési hatóságként a közúti közlekedéssel, a közúti gépjárművekkel, továbbá a közúti járművezetők képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos ügyekben első fokon az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el:)

"16. Magyarország tekintetében a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben az ellenőrzéshez szükséges tachográf-kártyákkal (a gépjárművezetői kártya, az ellenőri kártya, a műhelykártya és az üzemben tartói kártya) kapcsolatos feladatok ellátása,

17. a digitális menetíró készülék beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, ellenőrzését vagy javítását végző műhely gépjárműfenntartó tevékenységére vonatkozó engedélyezési eljárás és a tevékenység ellenőrzése,"

(során.)

(3) Az R1. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Magyarország tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott feladatokat

a) a menetíró készülék, az adatrögzítő lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása tekintetében a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal,

b) a tachográf-kártyák kibocsátásával kapcsolatos feladatokat a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, a tachográf-kártyák kiadásával kapcsolatos ügyintézést a fővárosi és megyei kormányhivatal,

c) a menetíró készülékek beépítését, javítását és vizsgálatát, illetve illesztését végző műhelyekre és járműgyártókra vonatkozó engedélyezést, ellenőrzést, valamint az ezzel kapcsolatos adatok Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalnak történő megküldését a fővárosi és megyei kormányhivatal, a kormányhivataloktól e tárgyban beérkező adatok alapján történő országos adatkezelést és nyilvántartást a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal,

d) a menetíró készülékkel szerelt gépjármű üzemeltetőjére és vezetőjére vonatkozó ellenőrzést, adatkezelést a fővárosi és megyei kormányhivatal és a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, továbbá az ezzel kapcsolatos adatok országos gyűjtését és kezelését a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal,

e) a tachográf-kártya gyártás, nyilvántartás központi adatkezelési és nemzetközi adatcsere feladatait a Központ,

f) a menetíró készülék beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberekre vonatkozó engedélyezést, nyilvántartást, adatkezelést a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal

látja el."

2. § Az R1. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ez a rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

2. A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az AETR Megállapodásban, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott rendelkezések megtartását:

a) közúti ellenőrzés keretében a közlekedési hatóság, a rendőrség és a vámhatóság,

b) telephelyi ellenőrzés keretében az üzembentartó telephelyén a közlekedési hatóság, a rendőrség, valamint a munkaügyi hatóság

ellenőrzi."

4. § Az R2. 12. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az üzembentartónak Magyarország területén lévő telephelyén végzett hatósági ellenőrzés (a továbbiakban: telephelyi ellenőrzés) az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzésére terjed ki, így különösen:]

"f) a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló külön jogszabályban meghatározottakra."

5. § Az R2. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (2) bekezdésében, valamint a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikkében a tagállamok számára meghatározott kölcsönös segítségnyújtást, valamint adatszolgáltatást az NKH Központja a tagállammal történt előzetes egyeztetés alapján, továbbá külön megkeresés szerint teljesíti."

6. § Az R2. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet

a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (1) és (2) bekezdésének, valamint 22. cikkének,

b) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

7. § Az R2.

a) 3. § (2) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, a 4. § (1) bekezdés b) pontjában, a 11. §-ában, a 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "3821/85/EGK tanácsi rendeletben" szövegrész helyébe a "165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben" szöveg,

b) a 18. § (1) bekezdésében a "3821/85/EGK tanácsi rendelet" szövegrész helyébe a "165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet" szöveg,

c) 1. melléklet A. rész 1. pontjában a "3821/85/EGK tanácsi rendelet 15. cikke (7) bekezdésének" szövegrész helyébe a "165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikkének" szöveg,

d) 1. melléklet A. rész 2. pontjában a "3821/85/EGK tanácsi rendelet 15. cikke (7) bekezdésében" szövegrész helyébe a "165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikkében" szöveg,

e) 1. melléklet A. rész 4. pontjában a "3821/85/EGK tanácsi rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikkében" szöveg

lép.

3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 3. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

"c) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben"

(meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.)

9. § (1) Az R3. 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

"b) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben,"

(meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.)

(2) Az R3. 5. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

"e) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben"

(meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.)

10. § Az R3. 16. § (8) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"f) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek"

(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

11. § Az R3. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. § Az R3. 13. § (1) bekezdés a) pontjában az "5. pont a) alpontjában" szövegrész helyébe a "4. pont a) és b) alpontjában, az 5. pont b) alpontjában" szöveg lép.

4. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Személyszállító szolgáltatás - a (14) bekezdésben meghatározott személyszállító szolgáltatást kivéve - csak az e rendeletben meghatározott hatósági engedély (a továbbiakban: tevékenységi engedély) birtokában végezhető. A tevékenységi engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosít."

(2) Az R4. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A személytaxi-szolgáltatás sárga alapszínű állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival végezhető. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a személytaxi-szolgáltatást olyan környezetkímélő gépkocsival végzik, amelyhez világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát adtak ki."

(3) Az R4. 4. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) Személyszállító szolgáltatásra vonatkozó tevékenységi engedély nélkül végezhet személygépkocsis személyszállító szolgáltatást az a vállalkozás, amely rendelkezik autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységre vonatkozó érvényes közúti személyszállítási engedéllyel, amennyiben kizárólag az autóbusszal általa nyújtott közúti közlekedési szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódóan nyújtja a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást. Az ilyen vállalkozásra, a tevékenységi engedélyre, továbbá a tevékenységi engedély kiadásának feltételeire, kiadására és visszavonására a 4. § (2)-(13) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében, a 6-8. §-ban, a 12. §-ban, a 13. §-ban, a 15. § (1)-(6) bekezdésében, az 1. és a 2. mellékletben meghatározott rendelkezések helyett a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

15. § Az R4. 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 3. melléklet 1. pont 1.1., 1.4., 1.6., és 1.9. alpontjában foglaltakat 2017. december 31. napjáig nem kell alkalmazni arra a személygépkocsira, amelyet az (5) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően e rendelet hatálybalépésekor személytaxi-szolgáltatáshoz vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használnak."

16. § Az R4. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

17. § Az R4.

a) 17. § (1) bekezdésében az "az 5. §-ban és a 6. §-ban" szövegrész helyébe az "a 6. §-ban és a 7. §-ban" szöveg,

b) 17. § (3) bekezdésében az "a) pontjában" szövegrész helyébe az "a) és b) pontjában" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az R4.

a) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "a tevékenységi engedély megszerzéséhez" szövegrész,

b) 16. § (4) bekezdése,

c) 17. § (7) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 11-12. § és az 1. melléklet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(3) Az 1-10. § 2016. március 2-án lép hatályba.

20. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat 4-5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege,
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény elkövetéséért
felelőssé tehető
4.a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap
nincs a járművön
200 000gépjárművezető
b) Személyszállító engedély kivonat nincs a járművön50 000gépjárművezető
c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya300 000diszpécserszolgálat
5.Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és
a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége800 000szállító
b) nincs a járművön, szabálytalan használata, illetve eltérés
az engedélyben foglaltaktól
500 000gépjárművezető
c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott engedélykezelési,
bemutatási, ellenőrzési, fénymásolat-készítési, bejelentési
és megőrzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy
megakadályozása
300 000feladó, címzett,
gépjárművezető

2. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklet I. Életkori feltételek pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. A "C" , a "CE", a "D1" és a "D1E" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, a "D" és a "DE" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek - a 8. és a 9. pontban meghatározott életév betöltéséig - kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre."

3. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

Az R4. 3. melléklet 1. pont 1.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A személyszállító-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:)

"1.8. a személygépkocsi vezetőjén kívül négynél több utas szállítására nem alkalmas személygépkocsi a jobb- és a baloldalán legalább 2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik,"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére