9/2016. (VI. 29.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés e) pontjában és 85. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 27. pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és 85. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18., 20. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása

1. § A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § A Magyar Honvédségnél foglalkoztatott munkavállalók jutalmazására a 14/C. § (1) bekezdésében, a 14/C. § (2) bekezdés a)-c), e) és f) pontjában, valamint a 14/D. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy

a) közalkalmazott alatt munkavállalót,

b) közalkalmazotti jogviszony alatt munkaviszonyt, és

c) illetmény alatt alapbért

kell érteni."

2. § Az R1. 14. § (2) bekezdés b) pontjában a "gyakorlati pótlék" szövegrész helyébe az "a Kjt. 44/A. § (3a) bekezdése szerinti napi átalány illetménypótlék (a továbbiakban: gyakorlati pótlék)" szöveg lép.

2. A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosítása

3. § A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § Az MH központi személyügyi szerv vezetője az 1. melléklet szerinti belföldi egyéni és családos igényjogosulti térítési díj összegét legfeljebb 20%-os mértékben csökkentheti, ha az igénybevett szolgáltatás ideje alatt az MH rekreációt végző szervezeténél olyan zajártalommal járó tevékenységek - különösen építési, felújítási munkálatok - folynak, amelyek korlátozzák a szolgáltatások zavartalan igénybevételét."

4. § Az R2. a következő 27. §-sal egészül ki:

"27. § Az MH központi személyügyi szerv vezetője e rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2016. (VI. 29.) HM rendelettel megállapított 20/A. §-át a 2016. május 30-ától megállapított belföldi egyéni és családos igényjogosulti térítési díj esetében alkalmazhatja."

3. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosítása

5. § A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 15-17. §-t, a 18. § (1) bekezdés személyi ingóságra vonatkozó rendelkezéseit, a 18. § (2) bekezdés a) és d) pontját, a 18. § (3) bekezdés a) pontjának és (4) bekezdésének személyi ingóságra vonatkozó rendelkezéseit, a 18. § (5) bekezdését, a 25. §-t, a 26. §-t akkor kell alkalmazni, ha az EU-beosztást betöltő részére az EU hasonló juttatást nem biztosít. Ez esetben a 30. §-t is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy az utazási előleg összege 6000 EUR, amit legkésőbb a folyósítást követő 12 hónapon belül kell a Honvédség részére visszatéríteni."

6. § Az R3. a következő 70. §-sal egészül ki:

"70. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2016. (VI. 29.) HM rendelettel megállapított 35. § (3) bekezdését 2016. június 15-től kell alkalmazni."

4. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

7. § Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

"V/A. FEJEZET

VISSZARENDELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

32/A. § Az állomány tagja részére a Hjt. 135. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségként, valamint a közalkalmazottak részére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 123. § (7) bekezdése szerinti költségként különösen

a) az indokoltan felmerülő utazási költség - ide nem értve az állomány tagja vagy a közalkalmazott részére megállapított munkába járással összefüggő költségtérítést -, valamint

b) az előre kifizetett és a visszarendelés miatt igénybe nem vett szolgáltatások vissza nem térített értéke

téríthető meg."

5. A ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosítása

8. § A ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A ruházati utalványfüzet - ide nem értve a nyugdíjas ruházati utalványfüzetet - érvényességi ideje az érvényességének lejártát követő 3 hónapon belül az érvényesség lejártát követő 12 hónappal, de legfeljebb a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének napjáig egy alkalommal meghosszabbítható, a következő korlátozások figyelembevételével:)

"c) meghosszabbított ruházati utalványfüzetből pénzbeli juttatás nem teljesíthető, kivéve azt az esetet, ha a jogosult szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) bekezdés a) pontja alapján szűnik meg."

9. § Az R4. a következő 28. §-sal egészül ki:

"28. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2016. (VI. 29.) HM rendelettel megállapított 17. § (2) bekezdés c) pontját 2016. április 1-jétől kell alkalmazni."

6. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosítása

10. § A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2.alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) Az állomány vezetői beosztásból nem vezetői beosztásba, vagy egy évet meghaladó külföldi szolgálatra vezénylést követően hazai nem vezetői beosztásba áthelyezett tagja az áthelyezés napjától a Hjt.vhr. 107/A. § (3) bekezdése alapján megállapított fokozati vizsgakötelezettsége figyelembevételével a vizsgakötelezettséghez tartozó fokozati vizsga szerinti honvédelmi szolgálati díjra jogosult. Ha a Hjt.vhr. 107/A. § (3) bekezdése alapján fokozati vizsgakötelezettsége nem áll fenn, akkor az áthelyezés napjától honvédelmi szolgálati díjra a Hjt. 125. § (1) bekezdése szerint jogosult.

(2) Az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés b), f)-i) vagy k)-u) pontja szerinti rendelkezési állományból nem vezetői beosztásba áthelyezett tagja az áthelyezés napjától honvédelmi szolgálati díjra az adott rendfokozathoz tartozó, meglévő legmagasabb fokozati vizsgája alapján jogosult. Ha az adott rendfokozathoz tartozó fokozati vizsgával nem rendelkezik, akkor az áthelyezés napjától honvédelmi szolgálati díjra a Hjt. 125. § (1) bekezdése szerint jogosult.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a rendelkezési állományból nem vezetői beosztásba áthelyezett állomány azon tagjára is, aki

a) az általa korábban betöltött vezetői beosztásból a számára megtervezett nem vezetői beosztásba áthelyezését megelőzően átmenetileg a Hjt. 46. § (1) bekezdés p) pontja, vagy

b) az egy évet meghaladó korábbi külföldi szolgálatra vezénylést követően a számára megtervezett hazai nem vezetői beosztásba áthelyezését megelőzően átmenetileg a Hjt. 46. § (1) bekezdés f) pontja

szerinti rendelkezési állományba került áthelyezésre."

11. § Az R5. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az R5. 6. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A munkaerő-piaci pótlékot az érintett beosztásokban felül kell vizsgálni

a) a (4) bekezdés szerinti utasítás módosítása, és

b) az állomány tagjának szolgálati beosztásából való felfüggesztése

esetén.

(7a) A munkáltatói jogkört gyakorló vezető az (1) bekezdés alapján megállapított munkaerő-piaci pótlékot

a) a (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben a (4) bekezdés szerinti utasítás ez irányú módosításával összhangban megszünteti vagy a pótlék összegét annak megfelelően módosítja, vagy

b) a (7) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szolgálati beosztásból való felfüggesztés időtartamára megszünteti."

12. § (1) Az R5. 35. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Különleges műveleti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az állomány tagja, ha sikeresen elvégezte a különleges műveleti alaptanfolyamot, szerepel a (2) bekezdés szerinti jegyzékben, és]

"ab) az MH 2. KRE aa) alpontba nem tartozó alegységénél vagy vezető szervénél beosztást tölt be, vagy"

(2) Az R5. 35. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Különleges műveleti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az állomány tagja, ha)

"b) nem végezte el a különleges műveleti alaptanfolyamot, de a beosztása ellátásából adódóan rendszeresen részt vesz a 34. BL KMZ alapfeladatához kötődő tevékenység támogatásában és szerepel a (2) bekezdés szerinti jegyzékben."

13. § Az R5. a következő 29/A. alcímmel egészül ki:

"29/A. Pótlékveszteséget kompenzáló átmeneti kiegészítő illetmény

48/A. § (1) Az állomány azon tagja, akinek a 41. § szerinti pótlékra való jogosultsága a 41. § (3) bekezdés b) pontjának az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2016. (VI. 29.) HM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 20. § 11. pontja szerinti módosítása miatt megszűnt, havonta azzal azonos összegű, átmeneti kiegészítő illetményre jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerint megállapított kiegészítő illetmény összegét a távolléti díjba tartozó illetményelemek bármelyikének összegében bekövetkező emelkedés esetén felül kell vizsgálni, és azt csökkenteni kell a távolléti díjba tartozó illetményelemek növekményével.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő illetményre való jogosultság megszűnik, ha a (2) bekezdés szerinti illetményemelkedés összege eléri az állomány tagja (1) bekezdés szerinti kiegészítő illetménye legutolsó megállapított összegét.

(4) Az állomány tagja az (1) és (2) bekezdés figyelembevételével részére megállapított kiegészítő illetményre a 41. § szerinti pótlékra való jogosultsága megszűnésének napjától a (3) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig, de legfeljebb a 2019. december 31-ig terjedő időtartamra jogosult."

14. § Az R5. V. Fejezete a következő 46. és 47. alcímmel egészül ki:

"46. Az ismételt jogviszony-létesítéshez kötődő különös szabályok

73/A. § A Hjt. 32. § (5) bekezdése szerinti esetben az ismételt jogviszony-létesítésre a szolgálati viszony korábbi megszűnését követő 2 éven belül akkor kerülhet sor, ha az állomány tagja a szerződéses szolgálati viszony korábbi megszűnése vonatkozásában részére kifizetett leszerelési segélyt, visszailleszkedési támogatást vagy végkielégítést az új szolgálati viszony létesítéséig teljes összegben visszafizeti.

47. A céljuttatás

73/B. § (1) Az állomány tagja a Hjt. 140. § (6) bekezdése szerinti céljuttatásra akkor jogosult, ha a számára meghatározott célfeladat egésze vagy előre meghatározott része eredményesen teljesült, és a teljesítést az arra jogosult vezető írásban igazolta.

(2) Az (1) bekezdés szerinti céljuttatást legkésőbb a célfeladat teljesülését alátámasztó igazolás kiállítását követő második hónap végéig kell a jogosultnak kifizetni."

15. § Az R5. 74. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Hjt. 215. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a teljesített szolgálati évek utáni rendelkezésre állási díj - a szolgálathalasztás időtartamán kívüli időszakra eső - időarányos összegben jár."

16. § Az R5. 76. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A honvéd tisztjelölt a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladat végrehajtásáért a feladatban való folyamatos részvételének 15. napjától kezdődő időszakra pótlékra jogosult. A pótlék mértékére a Hjt. 8. melléklet I. A honvéd tisztjelölt ösztöndíja alcím IV. pontját kell alkalmazni. A pótlék alapját képező tevékenység nyilvántartására, valamint a pótlék megállapítására a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy katasztrófavédelemmel összefüggő feladat alatt a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatot kell érteni."

17. § Az R5. a következő 79/A. §-sal egészül ki:

"79/A. § A honvéd altiszt-jelölt a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladat végrehajtásáért a feladatban való folyamatos részvételének 15. napjától kezdődő időszakra pótlékra jogosult. A pótlék mértékére a Hjt. 8. melléklet II. A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja alcím IV. pontját kell alkalmazni. A pótlék alapját képező tevékenység nyilvántartására, valamint a pótlék megállapítására a 79. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy katasztrófavédelemmel összefüggő feladat alatt a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatot kell érteni."

18. § Az R5. 81. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés b) pontjának alkalmazása során a távolléti díj helyett

a) honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt esetében az alapösztöndíj és alapösztöndíj-kiegészítés együttes, és

b) a szolgálati járandóságban részesülő önkéntes tartalékos katona esetében a szolgálati helye szerinti állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben rendszeresített szolgálati beosztásához tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelően számított alapilletmény

összegét kell figyelembe venni."

19. § Az R5. a következő 90-93. §-sal egészül ki:

"90. § (1) A 2015. július 1-je és 2015. december 31-e közötti időtartamban különleges műveleti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az állomány tagja, ha a Honvédség különleges műveleti feladatokat ellátó szervezete vezető szervénél ezen időtartam alatt beosztást töltött be, és szerepel a 35. § (2) bekezdése szerinti jegyzékben, továbbá

a) sikeresen elvégezte a különleges műveleti alaptanfolyamot, vagy

b) a beosztása ellátásából adódóan rendszeresen részt vett a Honvédség különleges műveleti feladatokat ellátó szervezetének alapfeladatához kötődő tevékenység támogatásában.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pótlék mértéke havonta a honvédelmi illetményalap százalékában

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 100%,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 75%.

(3) Az állomány (1) és (2) bekezdés alapján fokozott igénybevételi pótlékra jogosult tagja részére a 2015. július 1-jétől 2015. december 31-éig esedékes - ki nem fizetett - fokozott igénybevételi pótlékot legkésőbb a Módr. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni.

91. § (1) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 35. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontját és b) pontját 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az állomány (1) bekezdés alapján fokozott igénybevételi pótlékra jogosult tagja részére a 2016. január 1-jétől a Módr. hatálybalépéséig esedékes - ki nem fizetett - fokozott igénybevételi pótlékot legkésőbb a Módr. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni.

92. § A 35. § (2) bekezdése szerinti parancsnokoknak a 90. és 91. §-ban foglaltak figyelembevételével a Módr. hatálybalépését követő 15. napig felül kell vizsgálniuk, és szükség szerint pontosítaniuk kell a 35. § (2) bekezdése szerinti jegyzékeket.

93. § E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 2/A. §-át az állomány 2016. június 30. után áthelyezett tagja esetében kell alkalmazni."

20. § Az R5.

1. 4. § (2) bekezdésében a "bármely két juttatás azonos időszakra együttesen nem" szövegrész helyébe az "azonos időszakra csak az egyik, a pénzbeli juttatások közül pedig a magasabb összegű juttatás",

2. 5. § (3) bekezdésében a "nyelvvizsgával, a hatályos" szövegrész helyébe a "nyelvvizsgát, vagy a hatályos",

3. 5. § (3) bekezdésében az "eredményt" szövegrész helyébe a "vizsga eredményét"

4. 6. § (1) bekezdésében az "(5) és (7) bekezdés" szövegrész helyébe az "(5), (7) és (7a) bekezdés"

5. 6. § (8) bekezdésében az "indokolás nélkül megszüntethető" szövegrész helyébe a "megszüntethető"

6. 19. § (1) bekezdésében az "intézkedésben" szövegrész helyébe a "parancsban vagy intézkedésben",

7. 26. § (3) bekezdésében a "rész 24 órát meghaladó hányadát" szövegrész helyébe a "részt"

8. 27. §-ában a "naponkénti" szövegrész helyébe a "24 óránkénti"

9. 28. §-ában a "napokról" szövegrész helyébe az "időtartamokról",

10. 41. § (1) bekezdésében az "(a továbbiakban: 32. NHD)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: 32. NHD), valamint a Protokoll, Delegációs és Rendezvénybiztosító Igazgatóság"

11. 41. § (3) bekezdés b) pontjában a "törzs" szövegrész helyébe a "törzs díszelgő, koronaőr vagy palotaőr fegyvernemi vagy szakági azonosítóval rendelkező beosztást betöltő"

12. 45. §-ában a "46-48. §" szövegrész helyébe a "46-48/A. §",

13. 53. § (1) bekezdésében az "illetményként a vezénylést megelőző illetményének a távolléti" szövegrész helyébe az "illetményként a vezénylés kezdőnapját megelőző napon érvényes illetményének a munkaerő-piaci pótlék kivételével a távolléti",

14. 53. § (1) bekezdésében a "49. §" szövegrész helyébe a "6. § szerinti feltételekkel munkaerő-piaci pótlékra és a 49. §",

15. 54. § (1) és (5) bekezdésében a "45-48. §" szövegrész helyébe a "45-48/A. §",

16. 62. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdése" szövegrész helyébe a "(2) és (4) bekezdése",

17. 67. §-ában a "93. §" szövegrész helyébe a "Hjt. 93. §" és

18. 68. § (2) bekezdésében az "esetet" szövegrész helyébe az "esetet, valamint ha a jogosult a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati viszonyban töltött idő elérésének napján illetmény nélküli szabadságát tölti"

szöveg lép.

21. § Hatályát veszti az R5. 35. § (1) bekezdés c) pontja, 36. § (2) és (3) bekezdése, valamint 76. § (5) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,

honvédelmi miniszter

Tartalomjegyzék