27/2008. (XII. 31.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. § (4) bekezdésében és a (5) bekezdés a), b), c), g), h), i), és o) pontokban, valamint a (7) bekezdés aa), ab), ad), ah), és ai) pontokban kapott felhatalmazás alapján - a Kjt. 85. § (4) bekezdés d) pontja alapján a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel és a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem:

1. §[1]

2. §[2]

(1) Közalkalmazotti munkakörben magyar állampolgár, valamint - nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakör kivételével - a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkező nem magyar állampolgár foglalkoztatható.

(2) Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható közalkalmazottként, ha rendelkezik a szakiskolai vagy a szakmunkás képesítéssel betölthető munkakörökhöz szükséges végzettséggel és képzettséggel.

3. §[3]

(1)[4] Pályázati kiírás nélkül létesíthető közalkalmazotti jogviszony a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat valamennyi közalkalmazotti munkakörében, valamint az e rendelet 1. mellékletében külön mentesítettként megjelölt munkakörökben.

(2) A pályázati felhívást a HM honlapján is közzé kell tenni. A pályázati felhívásnak a Kjt-ben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az állás betöltésének várható időpontját is.

3/A. §[5]

(1) A Honvédség központi személyügyi szerve az üres vagy megüresedő munkakörbe történő kinevezés érdekében megvizsgálja, hogy van-e olyan, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerint rendelkezési állományba tartozó katona (a továbbiakban: tartalékállományba tartozó katona), akinek iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése alapján az üres vagy megüresedő közalkalmazotti munkakör felajánlható.

(2) A Honvédség központi személyügyi szerve tájékoztatja a tartalékállományba tartozó katonát az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének megfelelő üres vagy megüresedő közalkalmazotti munkakörről. A tartalékállományba tartozó katona a tájékoztatás közlésétől számított 2 munkanapon belül írásban nyilatkozik a munkakörben történő továbbfoglalkoztatási lehetőség igénybevételéről. Ha a tartalékállományba tartozó katona a határidő leteltéig a nyilatkozattételt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, mintha a továbbfoglalkoztatási lehetőséget nem veszi igénybe.

(3) A továbbfoglalkoztatását kérő tartalékállományba tartozó katonáról a Honvédség központi személyügyi szerve tájékoztatja a munkáltatót. Ha a tartalékállományba tartozó katona az (1) bekezdés szerinti munkakör ellátására alkalmas, a munkáltató kinevezi, feltéve, hogy a kinevezést megelőző napon szolgálati viszonya megszűnik.

3/B. §[6]

Pályázati kiírás nélkül is létesíthető közalkalmazotti jogviszony tartalékállományba tartozó katonával, feltéve, hogy a kinevezést megelőző napon a szolgálati viszonya megszűnik.

4. §[7]

A gyakornoki idővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatban a munkáltató alaptevékenysége ellátásával összefüggő munkakörnek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó munkakörök minősülnek.

5. §

Nem kell gyakornoki időt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául figyelembe vehető jogi szakvizsga, szakorvosi végzettséggel, mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés, okleveles könyvvizsgálói képesítés, adó- vagy társadalombiztosítási ügyintéző (tanácsadói) képesítés, doktori fokozat (Doctor of Philosophy; Doctor of Liberal Arts), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.

5/A. §[8]

Nem kell próbaidőt megállapítani akkor, ha az érintett kinevezését megelőző egy évben honvédségi szervezetnél vagy olyan polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetnél állt folyamatosan munkaviszonyban, amelynek állami tulajdonú részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja, feltéve, hogy az érintett ez idő alatt rendelkezett a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel.

6. §

(1)[9] A közalkalmazotti munkakörök fizetési osztályokba sorolását, elnevezését, a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízással ellátható magasabb vezetői és vezetői beosztásokat, az ehhez kapcsolódó vezetői pótlék mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2)[10] A munkaköri jegyzékek és az állománytáblák kizárólag e rendelet 1. melléklete szerinti munkaköri megnevezéseket tartalmazhatnak.

7. §

(1) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények két részből állnak: az általános követelményekből és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből. Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni. A munkakörhöz kapcsolódó kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás.

(2) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje

a) az intézmény, a Magyar Honvédség alaptevékenységét meghatározó jogszabályok és munkahelyi belső szabályzatok tartalmát,

b) munkahelyének intézményközi szakmai kapcsolatrendszerét,

c) a szakmai követelményrendszert és a követelmények teljesítésének módját,

d) a szervezeti ügyintézés elveit és gyakorlatát is.

(3) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok

a) megismerje a munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai előírásokat,

b) elmélyítse ismereteit a munkaköréhez kapcsolódó szakterületen,

c) alkalmassá váljék a munkakör önálló ellátására,

d) elsajátítsa elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazási módját.

8. §

A kinevezési jogkörrel rendelkező a tudományos munkakört betöltő közalkalmazottnak intézeti szenior (Shc.) címet adományozhat, melynek feltételei

a) legalább tizenöt éves tudományos munkakörben eltöltött közalkalmazotti jogviszony,

b) kiemelkedő, illetve tartósan jó kutatómunka végzése.

9. §

A Kjt. 24. § (1) bekezdésében foglaltak abban az esetben is irányadók, ha a közalkalmazott hivatásos vagy szerződéses állományú katonát helyettesít. Ebben az esetben a helyettesítés akkor rendelhető el, amennyiben a szolgálati beosztás nem igényel kifejezetten katonai képesítést.

10. §

A honvédelmi szervezet vezetőjének rendelkezése szerint - az érintett munkakörökben - a havi munkaidőkeret legalább 90%-át kell a munkahelyen eltöltenie annak a közalkalmazottnak, aki teljes munkaidejében a polgári légiforgalom-irányítással közvetlen kapcsolatban áll, és azzal azonos, csökkentett munkaidejű feladatot lát el.

11. §

(1) A honvédelmi szervezet készenlét fokozása, kiemelt feladat, különösen katonai gyakorlat, katonai bemutató, katasztrófa-elhárítással kapcsolatos feladat, toborzó rendezvény, egészségügyi, technikai biztosítás, nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség teljesítése esetén a vezető előzetes értesítés nélkül elrendelheti, hogy a közalkalmazott a munkahelyén, illetve a helyszínen ügyeletet teljesítsen.

(2) A rendkívüli munkavégzés elrendelésének, illetve teljesítése igazolásának módjáról, valamint az elrendelésre jogosultak köréről a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató rendelkezik.

11/A. §[11]

(1) A közalkalmazott - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - havonta honvédelmi ágazati pótlékra jogosult. A honvédelmi ágazati pótlék mértéke - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a pótlékalap 84,5%-a. A honvédelmi ágazati pótlék összegét a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani.

(2) Nem jogosult a honvédelmi ágazati pótlékra a közalkalmazott, ha

a) a katonai oktatási intézmény állományába tartozik és a nemzeti köznevelésről szóló törvény vagy

b) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény

szerinti garantált illetményre jogosult.

(3) A miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézmény állományába tartozó közalkalmazott honvédelmi ágazati pótlékának mértékét[12]

a) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti garantált illetményre jogosultak esetében az illetmény-megállapításánál figyelembe vett iskolai végzettség és fizetési kategória alapján a 2. melléklet,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozók esetében besorolási osztályonként és fizetési fokozatonként a 3. melléklet

határozza meg.

(4) A Kjt. 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe az (1) és (3) bekezdés szerinti honvédelmi ágazati pótlékot is be kell számítani.

12. §

(1) Tűzszerész pótlékra jogosult az a személy, aki aknazár telepítésekor, elaknásított terület, illetőleg lőszer, robbanóanyag (robbanótest) felkutatásakor, mentesítéskor, hatástalanításkor, lőtér lövészet utáni mentesítésekor, vagy robbantási feladat végrehajtásakor

a) gépjárművezetőként lőszerek, robbanóanyagok, robbanótestek szállítását végzi, vagy

b) a munkaköri feladata ellátása során robbanásveszélyes helyen tartózkodik.

(2) A tűzszerészpótlékra való jogosultság megállapításának és folyósításának feltételeire a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló honvédelmi miniszteri rendeletet kell megfelelően alkalmazni.

(3)[13] A tűzszerészpótlék óránkénti mértéke gépjárművezető esetében a pótlékalap 14,9%-a, a többi esetben a pótlékalap 9,3%-a.

13. §

(1) A külön meghatározott honvédelmi szervezeteknél vidéki terepfelmérői munkát végző, illetve abban közreműködő - topográfus, geodéta és gépjárművezető munkakört betöltő - közalkalmazott terepfelmérői pótlékra jogosult.

(2) A terepfelmérői pótlék folyósítása a hivatásos és szerződéses állományúak illetményrendszere szerint történik. A pótlék napi mértéke a pótlékalap nyolc-tizenhat százaléka.

14. §

(1) A huszonnégy órát meg nem haladó időtartamú készenlét fokozás miatt elrendelt munkavégzés esetén a közalkalmazottat rendes illetménye (illetménye és illetménypótlékai) és a rendes napi munkaidőn felüli időtartam első két órájára hetvenöt százalékos, az ezt meghaladó időtartamra pedig százszázalékos készenlét-fokozási pótlék illeti meg.

(2) A huszonnégy órát meghaladó időtartamú készenlét fokozása, illetve a különböző katonai gyakorlatokon résztvevő közalkalmazottaknak a rendes napi munkaidőn felüli igénybevételért

a) térítésmentes természetbeni ellátás (élelmezés, szállás), és

b)[14] a Kjt. 44/A. § (3a) bekezdése szerinti napi átalány illetménypótlék (a továbbiakban: gyakorlati pótlék), valamint

c) a heti pihenőnapon, illetve munkaszüneti napon történt igénybevétel esetén - az a)-b) pontokban foglaltakon felül - másik pihenőnap (pihenőidő) jár, amit az igénybevételt követő hónap végéig kell kiadni.

(3) A gyakorlati pótlék napi mértéke a pótlékalap tíz-húsz százaléka. A pótlékra jogosító munkaköröket, a jogosultság feltételeit és a pótlék mértékét - a közalkalmazott gyakorlaton eltöltött ideje és a munkakörülmények figyelembevételével differenciáltan - kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.

14/A. §[15]

Az illetményt a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.

14/B. §[16]

Munkaidőnek minősül a munkaközi szünet időtartama.

14/C. §[17]

(1) A közalkalmazott részére jutalom állapítható meg, ha a munkaköréből származó feladatait huzamos időn keresztül kiemelkedően hajtja végre.

(2) A jutalmazásnál a következő szempontokat kell figyelembe venni:

a) a jutalmazás álljon arányban a végzett munka színvonalával, eredményességével,

b) a jutalmazásnál a fokozatosság elvét követve arra kell törekedni, hogy a magasabb szintű jutalmat lehetőleg előzze meg alacsonyabb szintű elismerés,

c) a jutalom összege igazodjon az elismerés szintjéhez,

d) az egy személy részére megállapított jutalmak éves együttes összege nem lehet több a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (3) bekezdése, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (4) bekezdése szerinti mértéknél,

e) ugyanazon kifejtett teljesítményért, megszerzett érdemért csak egy jutalom állapítható meg, és az egy időben több címen is kiérdemelt elismerést elsődlegesen a megállapított jutalom mértékében kell kifejezésre juttatni, és

f) a jutalom megállapítására jogosult, közalkalmazotti jogviszonyban álló vezető önmagát jutalomban nem részesítheti.

14/D. §[18]

A közalkalmazott részére jutalmat a miniszter vagy a miniszter által utasításban jutalom megállapítására jogosult vezetőként meghatározott személy - a részére évente jóváhagyott, jutalmazásra fordítható keret terhére - állapíthat meg.

15. §

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban a közalkalmazott a kollektív szerződésben meghatározottak szerint formaruhára jogosult.

15/A. §[19]

A Magyar Honvédségnél foglalkoztatott munkavállalók jutalmazására a 14/C. § (1) bekezdésében, a 14/C. § (2) bekezdés a)-c), e) és f) pontjában, valamint a 14/D. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy

a) közalkalmazott alatt munkavállalót,

b) közalkalmazotti jogviszony alatt munkaviszonyt, és

c) illetmény alatt alapbért

kell érteni.

16. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 25/1992. (XI. 25.) HM rendelet.

(2) Amennyiben a közalkalmazott e rendelet hatálybalépését megelőzően létesített honvédségi közalkalmazotti jogviszonyt, ez a rendelet nem érinti a korábbi jogszabály által biztosított betegszabadság időtartamára járó kiegészítő pótlék, éjszakai pótlék, délutáni és éjszakai műszakpótlék (ideértve az 1992-ben fenntartott korábbi műszakpótlékokat is), teljesítménypótlék, valamint rendkívüli munkavégzésért járó pótlék megállapítását és folyósítását.

(3)[20]

17. §[21]

17. §[22]

E rendeletnek a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról szóló 5/2011. (VI. 30.) HM rendelet által módosított mellékletében meghatározott vezetői pótlékokat 2011. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

18. §[23]

E rendeletnek a közalkalmazotti és a szolgálati viszonnyal összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2013. (III. 26.) HM rendelet 2. §-ával megállapított 14/B. §-át 2013. január 2-ától kell alkalmazni.

19. §[24]

A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról szóló 14/2014. (X. 15.) HM rendelet 3. §-ával megállapított 5/A. §-t 2014. március 15-étől kell alkalmazni.

20. §[25]

(1) E rendeletnek a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (II. 25.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. és 3. mellékletét 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Módr.-rel megállapított 2. és 3. melléklet alapján a 2020. január 1. és a Módr. hatálybalépése közötti időszakra járó illetménynövekményt legkésőbb a Módr. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.

Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 27/2008. (XII. 31.) HM rendelethez[26]

A közalkalmazotti munkakörök és a vezetői beosztások megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetői pótlék mértéke

ABCDEFGHIJKL
1.Munkakörök megnevezéseFizetési osztályokVezetői pótlék
%-a
2.ABCDEFGHIJ
3.1. Megbízott vezetők
4.Pályáztatásra kötelezett:
5.a) Magasabb vezető beosztás:
6.főigazgató300
7.főigazgató-helyettes,
vezérigazgató-helyettes
250
8.főosztályvezető200
9.igazgató (főig. h.)200
10.intézetvezető200
11.gazdasági igazgató200
12.Pályáztatás alól mentesített:
13.katolikus tábori püspök300
14.vezető tábori rabbi250
15.tábori főrabbi250
16.b) Vezető beosztás:
17.Pályáztatásra kötelezett:
18.igazgató (szervezeti egység
"beosztott" vezetője)
150
19.igazgató-helyettes (szervezeti
egység "beosztott" vezetőjének
helyettese)
100
20.gazdasági igazgató-helyettes,
parancsnok-helyettes (gazdasági,
rekreációs)
100
21.főosztályvezető-helyettes150
22.osztályvezető150
23.számítástechnikai szervizvezető150
24.számítástechnikai műszakvezető150
25.üzemvezető150
26.(fő)művezető150
27.2. Csoportvezetők
28.Pályáztatásra kötelezett:
29.irodavezető***
30.osztályvezető-helyettes***
31.(fő-) művezető-helyettes***
32.alosztályvezető*****
33.irodavezető-helyettes**
34.Pályáztatás alól mentesített:
35.tábori rabbi*****
36.tábori püspök*****
37.szállodaigazgató***
38.szállodaigazgató-helyettes****
39.csoportvezető*******
40.(fő-) diszpécser******
41.telep-, étkezde-, üzlet-, üdülő-,
KORK-, szálloda-, kikötő-,
lakóház-, bolt-, konyha-, épület-,
lőtérvezető/gondnok
*****
42.központvezető-helyettes***
43.műhelyvezető******
44.részlegvezető (ügyviteli)*******
45.szolgálatvezető******
46.üzemvezető-helyettes,
részlegvezető-helyettes
****
47.energetikus***
48.3. Ügyintézők
49.Pályáztatásra kötelezett:
50.belső ellenőr****
51.ellenőr, főellenőr****
52.mérnök, főmérnök*****
53.főelőadó (igazgatási, számviteli,
vámügyi, informatikai, gazdasági
stb.)
******
54.informatikus*****
55.jogtanácsos**
56.jogász***
57.központvezető****
58.főmunkatárs, munkatárs***
59.kapcsolástechnikai felügyelő****
60.átvitel-technikai felügyelő****
61.Pályáztatás alól mentesített:
62.előadó (szállítmányozási,
számviteli, vámügyi, gazdasági
stb.)
***
63.szervező******
64.recepciós*****
65.4. Ügyviteli:
66.Pályáztatás alól mentesített:
67.adminisztrátor**
68.vezető ügykezelő***
69.ügykezelő***
70.asszisztens**
71.irattáros***
72.adatrögzítő***
73.adatfeldolgozó**
74.észlelő-rajzoló***
75.műszaki rajzoló***
76.(fő-) technikus***
77.szaktechnikus***
78.mestertechnikus***
79.forgalmi alkalmazott****
80.ügykezelő gépíró*
81.távírász***
82.gépíró***
83.kezelő***
84.nyilvántartó, ügyintéző***
85.repüléstervező***
86.kabinetkezelő***
87.tájékoztató**
88.5. Fizikai
89.anyagbeszerző***
90.anyagtervező, anyagkezelő***
91.üzemeltető***
92.betanított munkás**
93.műszerész***
94.pénztáros***
95.úszómester***
96.masszőr****
97.büfévezető***
98.gépjárművezető***
99.kisegítő*
100.laboráns***
101.szakács, főszakács**
102.cukrász***
103.szakmunkás***
104.nyomdász, nyomdavezető***
105.portás****
106.gépmester***
107.pincér (felszolgáló)****
108.raktárvezető;
raktárvezető helyettes
***
109.raktáros**
110.tűzoltó***
111.gépjárművezető (tűzoltó)***
112.tűzoltó váltásparancsnok***
113.anyagmozgató;
targoncavezető
***
114.gondnok***
115.stúdiós/audiovizuális technikus***
116.segédmunkás*
117.szállító-, rakodómunkás*
118.takarító, szobaasszony, ruhatáros**

2. melléklet a 27/2008. (XII. 31.) HM rendelethez[27]

A miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézmény állományába tartozó, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti garantált illetményre jogosult közalkalmazottak honvédelmi ágazati pótlékának mértéke a pótlékalap százalékában az iskolai végzettség alapján az egyes fizetési kategóriákban

ABCD
1Fizetési
kategória
Középfokú
végzettség esetén
Alapfokozat
esetén
Mesterfokozat
esetén
21.273,5%291,5%303,5%
32.287,0%307,5%321,5%
43.301,0%324,0%339,0%
54.315,0%341,0%357,0%
65.328,5%357,0%374,5%
76.328,5%357,0%374,5%
87.328,5%357,0%374,5%
98.342,5%373,5%392,0%
109.342,5%373,5%392,0%
1110.342,5%373,5%392,0%
1211.356,0%390,0%410,5%
1312.356,0%390,0%410,5%
1413.356,0%390,0%410,5%
1514.370,0%406,5%428,0%
1615.370,0%406,5%428,0%

3. melléklet a 27/2008. (XII. 31.) HM rendelethez[28]

A miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézmény állományába tartozó, nem a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti garantált illetményre jogosult közalkalmazottak honvédelmi ágazati pótlékának mértéke a pótlékalap százalékában az egyes fizetési osztályokban és fizetési fokozatokban

ABCDEFGHIJK
1Fizetési
fokozatok
Fizetési osztályok
2ABCDEFGHIJ
31.236,5%236,5%269,5%273,5%277,0%291,5%297,5%303,5%309,0%314,0%
42.249,5%249,5%283,0%287,0%291,5%307,5%314,5%321,5%327,0%333,0%
53.263,0%263,0%297,0%301,0%305,5%324,0%332,0%339,0%346,0%351,5%
64.276,0%276,0%310,0%315,0%319,0%341,0%348,5%357,0%363,5%371,0%
75.289,0%289,0%323,5%328,5%333,5%357,0%365,5%374,5%382,5%390,0%
86.289,0%289,0%323,5%328,5%333,5%357,0%365,5%374,5%382,5%390,0%
97.289,0%289,0%323,5%328,5%333,5%357,0%365,5%374,5%382,5%390,0%
108.302,0%302,0%337,0%342,5%347,5%373,5%383,0%392,0%400,5%409,0%
119.302,0%302,0%337,0%342,5%347,5%373,5%383,0%392,0%400,5%409,0%
1210.302,0%302,0%337,0%342,5%347,5%373,5%383,0%392,0%400,5%409,0%
1311.315,5%315,5%350,5%356,0%362,0%390,0%400,0%410,5%419,5%428,5%
1412.315,5%315,5%350,5%356,0%362,0%390,0%400,0%410,5%419,5%428,5%
1513.315,5%315,5%350,5%356,0%362,0%390,0%400,0%410,5%419,5%428,5%
1614.328,5%328,5%363,5%370,0%376,0%406,5%417,0%428,0%437,5%447,0%
1715.328,5%328,5%363,5%370,0%376,0%406,5%417,0%428,0%437,5%447,0%
1816.328,5%328,5%363,5%370,0%376,0%406,5%417,0%428,0%437,5%447,0%
1917.328,5%328,5%363,5%370,0%376,0%406,5%417,0%428,0%437,5%447,0%

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (III. 26.) HM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2013.03.27.

[2] Megállapította a 7/2010. (IV. 23.) HM rendelet 1. § - a. Hatályos 2010.05.08.

[3] Megállapította a 7/2010. (IV. 23.) HM rendelet 2. § - a. Hatályos 2010.05.08.

[4] Módosította a 11/2012. (VII. 20.) HM rendelet 2. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.07.28.

[5] Beiktatta a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 286. § - a. Hatályos 2013.08.13.

[6] Beiktatta a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 286. § - a. Hatályos 2013.08.13.

[7] Módosította a 11/2012. (VII. 20.) HM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2012.07.28.

[8] Módosította a 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 45. § (4) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[9] Módosította a 11/2012. (VII. 20.) HM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2012.07.28.

[10] Módosította a 11/2012. (VII. 20.) HM rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2012.07.28.

[11] Megállapította a 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet 45. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[12] A nyitó szövegrészt módosította a 3/2020. (II. 25.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.02.26.

[13] Megállapította a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 20. §-a. Hatályos 2009.06.07.

[14] Módosította a 9/2016. (VI. 29.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[15] Beiktatta a 7/2010. (IV. 23.) HM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.05.08.

[16] Beiktatta a 2/2013. (III. 26.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.03.27.

[17] Beiktatta a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 86. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[18] Beiktatta a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 86. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[19] Beiktatta a 9/2016. (VI. 29.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (III. 26.) HM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2013.03.27.

[21] Hatályon kívül helyezte a 14/2014. (X. 15.) HM rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2014.10.16.

[22] Beiktatta a 5/2011. (VI. 30.) HM rendelet 2. § - a. Hatályos 2011.07.08. A korábbi 17. § sorsáról a jogalkotó nem rendelkezett.

[23] Beiktatta a 2/2013. (III. 26.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.03.27.

[24] Beiktatta a 14/2014. (X. 15.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.10.16.

[25] Beiktatta a 3/2020. (II. 25.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.02.26.

[26] Megállapította a 14/2014. (X. 15.) HM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2014.10.16.

[27] Megállapította a 3/2020. (II. 25.) HM rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.02.26.

[28] Megállapította a 3/2020. (II. 25.) HM rendelet 2. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2020.02.26.

Tartalomjegyzék