47/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2., 4., 11., 35. és 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím és az 1. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 1. pontjában és 281. § (6) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerőtoborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdés a) pontjában a "kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony," szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony, politikai szolgálati jogviszony," szöveg, az "a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony," szövegrész helyébe az "a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony," szöveg lép.

2. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 17/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közhasznú kölcsönző által kölcsönbeadott közfoglalkoztatott nem foglalkoztatható olyan munkakörben, melynek ellátására törvény közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítését írja elő."

3. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az "a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 35. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdése" szöveg lép.

4. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 70/2009. Korm. rendelet) 1. § c) pont ca) alpontjában az "a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati jogviszonya," szövegrész helyébe az "a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati jogviszonya, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony," szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a 70/2009. Korm. rendelet 1. § c) pont ca) alpontjában az "állami szolgálati jogviszony," szövegrész.

5. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az "az állami tisztviselőkről szóló törvény," szövegrész helyébe az "a kormányzati igazgatásról szóló törvény," szöveg, az "az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény," szövegrész helyébe az "az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény," szöveg lép.

6. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a) 8/A. § (2) bekezdésében az "állami szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszonyban" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében az "állami szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszony" szöveg

lép.

7. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 1/B. § (3) bekezdésében, 11. § (6) bekezdésében és 51. § (1b) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "kormányzati főhivatal" szöveg,

2. 11. § (7) bekezdésében az "állami vezetője" szövegrész helyébe a "politikai felsővezetője, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakmai felsővezetője" szöveg,

3. 52. § (4) bekezdés d) pontjában az "a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "a Kit. 10. § (1) bekezdése" szöveg,

4. 62/B. § (1) bekezdés c) pontjában az "a számfejtéshez" szövegrész helyébe az "az illetmény- és egészségbiztosítási pénzbeli ellátások számfejtéséhez" szöveg,

5. 62/C. § (2) bekezdésében a "foglalkoztató rögzíti és állapítja meg az ahhoz kapcsolódóan kifizetésre" szövegrész helyébe a "foglalkoztató a tárgyhónap utolsó munkanapjáig rögzíti és állapítja meg a kifizetésre" szöveg,

6. 62/H. § (1) bekezdésében a "megállapításával és elszámolásával kapcsolatos" szövegrész helyébe a "megállapításával kapcsolatos" szöveg,

7. 62/H. § (3) bekezdésében az "igazolást és az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok alapján elkészített elszámolást az annak" szövegrész helyébe az "igazolást az annak" szöveg,

8. 167/C. § (1a) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrészek helyébe a "kormányzati főhivatal" szöveg,

9. 179. § (3) bekezdésében a "helyi önkormányzat foglalkoztató" szövegrész helyébe a "helyi önkormányzat és intézménye, valamint a nemzetiségi önkormányzat és intézménye foglalkoztató" szöveg

lép.

8. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

10. § A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 35. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdése" szöveg lép.

10. A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, piacfelügyeleti típusú központi hivatalként működő, központi költségvetési szerv. A Felügyelet gazdasági szervezettel rendelkezik."

11. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

12. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet a következő 7/A-7/D. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A Kit. 71. § (11) bekezdésének alkalmazása során

a) kinevezési okmány alatt a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot,

b) kinevezés módosítása alatt a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okirat módosítását

kell érteni.

(2) A Kit. 285. § (2) bekezdésében a kinevezési okmány alatt a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot kell érteni. A jogviszonynak a Kit. 285. § (1) bekezdése alapján történő átalakulásáról az érintetett a - Kit. 285. § (2) bekezdése alapján - a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratban kell tájékoztatni.

(3) A Kit. 3. § (7) bekezdés d) pontja és a Kit. 3. § (8) bekezdés a) pontja szerinti tisztségviselő jogviszonyának átalakulásáról az érintettet a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratban kell tájékoztatni.

7/B. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a Kit. szerinti munkáltatói jogkörök gyakorlását - a Kit. 81. (3) bekezdésében meghatározott jogkörök kivételével - írásban átruházhatja a kormányzati igazgatási szerv államtitkárára.

7/C. § (1) A kormánymegbízott szabadsága tekintetében a Kit. szerinti munkáltatói jogköröket a közigazgatásszervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium közszolgálatért felelős államtitkára gyakorolja.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. A fővárosi és megyei kormányhivatalnál szolgálatot teljesítő katonák, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai, illetve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába tartozó, de a fővárosi és megyei kormányhivatalnál munkát végző kormánytisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlásának szabályait külön jogszabály határozza meg.

(3) A járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a járási hivatalvezető (a továbbiakban: hivatalvezető) gyakorolja. A járási hivatal kormánytisztviselőjének, kormányzati ügykezelőjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyről a hivatalvezető tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki kormánytisztviselőnek, kormányzati ügykezelőnek, illetve nem kerülhet felmentésre.

(4) A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói tekintetében

a) munkaidő-beosztás meghatározására,

b) a rendkívüli munkaidő elrendelésére,

c) a feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és iránymutatás megadására

vonatkozó munkáltatói jogokat.

(5) A kormánymegbízott a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói tekintetében a (4) bekezdésben meghatározott munkáltatói jogokat célhoz kötötten, meghatározott esemény bekövetkezte esetén, továbbá a szakkérdések elbírálásával összefüggő feladatok hatékony ellátása érdekében gyakorolhatja. A kormánymegbízott az érintett hivatalvezetőket írásban tájékoztatja az általa elrendelt intézkedésekről. Ha az intézkedés elrendelése okafogyottá válik, a kormánymegbízott haladéktalanul írásban visszavonja a döntését.

7/D. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése tekintetében nem érinti a fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapját a jogviszonynak a Kit. 285. § (1) vagy (10) bekezdése alapján történő átalakulása vagy átalakítása."

12. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában az "a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában," szövegrész helyébe az "a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 110. §-ában," szöveg lép.

13. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 47/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet I. Egységes rovatrend a költségvetési és finanszírozási bevételekhez, kiadásokhoz pont, K1-8. Költségvetési kiadások alpont, K1. Személyi juttatások pont, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai alpont, K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen a rovaton kell elszámolni)

"a) köztisztviselők, kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, közszolgálati ügykezelők, közalkalmazottak, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjai, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai, a honvédelmi alkalmazottak, a bírák, az ügyészek, az igazságügyi és az ügyészségi alkalmazottak - besorolási osztály, fizetési fokozat, előmeneteli fokozat, besorolási fokozat szerint megállapított, kötelező illetménykiegészítésekkel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti kereset-kiegészítéssel, a kötelező és feltételtől függő, adható pótlékokkal (például felzárkóztatási, kollégiumi, összevont osztályban oktatók pótlékai, közművelődési, közgyűjteményi dolgozók pótléka) növelt - illetményét,

b) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. § (2) és (5) bekezdése, valamint 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti tisztségviselő, valamint a költségvetési szerv választott tisztségviselőnek nem minősülő, az a) alpontba nem tartozó vezetőjének illetményét,"

Tartalomjegyzék