195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont ad) alpontjában,

a 6. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés g) és j) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (4) bekezdés c) pontjában az "érdekeltségi egység szerint számított legalább egyharmada" szövegrész helyébe a "10%-a" szöveg lép.

2. § Hatályát veszti az R1. 7. § (3) bekezdés j) pontja.

2. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A vízvédelmi hatóság a kivizsgálás során helyszíni szemlét tart, és a 6. számú mellékletnek megfelelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely a (9) bekezdés c) és d) pontja szerinti döntések mellékletét képezi."

4. § Az R2.

a) 19. § (2) bekezdésében a "vízügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság és a vízügyi igazgatóság",

b) 19. § (14) bekezdése nyitó szövegrészében az "a kötelezettséget megállapító" szövegrész helyébe az "a (9) bekezdés b)-d) pontja és a (11) bekezdés szerinti kötelezettséget megállapító"

c) 19. § (15) bekezdésében az "(1) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe a "(9) bekezdés b)-d) pontjai és a (11) bekezdés szerinti",

d) 23. § (2) bekezdésében a "kezdeményezheti" szövegrész helyébe a "kezdeményezi", az "a környezetvédelmi hatósággal, a vízügyi igazgatósággal és a szakhatóságokkal" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi hatósággal és kezdeményezheti a vízügyi igazgatósággal és a szakhatóságokkal"

szöveg lép.

3. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: R3.) a vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint a vízkárelhárítás hatékonyságának növelése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § Az e rendelet szerinti feladatok ellátását végző költségvetési szervek felmerülő kiadásaikat maguk fedezik, de a környezetkárosodást megelőző intézkedés, illetve a kárelhárítás befejezése után a költségeknek a környezethasználóra való áthárításáról

a) az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem vonatkozásában felmerült költségek esetében a vízvédelmi hatóság,

b) az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem vonatkozásában felmerült költségek esetében a környezetvédelmi hatóság

intézkedik."

6. § Az R3. a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

7. § Az R3.

a) 6. § (4) bekezdésében a "vízügyi hatóság határozata" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság határozata"

b) 6. § (5) bekezdésében a "vízügyi hatóság szakhatósági közreműködésével" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság szakhatósági közreműködésével"

c) 10. § (2) bekezdésében a "vízügyi hatóság" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság"

szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R3.-nak az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 20. §-a.

4. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

9. § A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi vízügyi igazgatóság gondoskodik)

"b) az Ivóvízminőség-javító Program és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program szakmai végrehajtásának felügyeletéről, továbbá"

5. A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

10. § A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 8. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(A katasztrófavédelmi igazgatóság)

"l) végrehajtja a Kvt.-ben és a vízvédelmet érintő jogszabályokban - kiemelten a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben, a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben - meghatározott feladatokat."

11. § Az R4.

a) 4. § e) pontjában a "közreműködik" szövegrész helyébe az "ellátja", a "feladatokban" szövegrész helyébe a "feladatokat",

b) 5. § c) pontjában a "közreműködik" szövegrész helyébe az "ellátja", a "feladatokban" szövegrész helyébe a "feladatokat",

c) 6. § j) pontjában az "ellátja" szövegrész helyébe a "közreműködik", a "feladatokat" szövegrész helyébe a "feladatokban",

d) 8. § i) pontjában az "ellátja" szövegrész helyébe a "közreműködik" a "feladatokat" szövegrész helyébe a "feladatokban"

szöveg lép.

6. Magyarország települési szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. § A Magyarország települési szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A Településsoros Jegyzék összeállításához és felülvizsgálatához a 2. melléklet szerinti adatszolgáltatást elektronikusan kell teljesíteni a fővárosi és a települési önkormányzatoknak a tárgyév december 31-én fennálló állapotra vonatkozóan, a tárgyévet követő év április 30. napjáig.

(2) Több települést kiszolgáló térségi rendszer esetén a 2. mellékletben szereplő szennyvíztisztító telepre vonatkozó fejlesztési adatokat az agglomerációs központ települési önkormányzatának jegyzője (a továbbiakban: agglomerációs központ jegyzője) szolgáltatja.

(3) Ha egy település több szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozik, a 2. melléklet szerinti adatokat településrészenként kell megadni.

(4) A működési területével érintett vízügyi igazgatóság a megkapott adatokat összegzi, és a tárgyévet követő év szeptember 1-ig továbbítja az OVF részére."

13. § Az R5. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § E rendeletnek az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelettel megállapított 6. §-át és 2. mellékletét első alkalommal a 2017. évről történő adatszolgáltatás során kell alkalmazni."

14. § (1) Az R5. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R5. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

15. § Az R5.

a) 3. § (1) bekezdésében a "Korm. rendelet 2. mellékletében" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet 1. mellékletében",

b) 3. § (4) bekezdésében a "Korm. rendelet 2. mellékletében" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet 1. mellékletében",

c) 4. § (1) bekezdésében az "egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval" szövegrész helyébe az "egyedi szennyvíztisztító berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel (együttesen: egyedi szennyvíztisztító létesítmény)",

d) 5. § (1) bekezdésében a "Korm. rendelet 2. mellékletében" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet 1. mellékletében",

e) 2. és 3. mellékletének címében az "egyedi szennyvízkezelő berendezésekről" szövegrész helyébe az "egyedi szennyvíztisztító létesítményekről",

f) 3. mellékletének 4. és 5. sorában az "egyedi szennyvízkezelő berendezés" szövegrész helyébe az "egyedi szennyvíztisztító létesítmény",

g) 3. mellékletének 7. sorában az "Egyedi szennyvízkezelő berendezések" szövegrész helyébe az "Egyedi szennyvíztisztító létesítmények"

szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

17. § E rendelet

a) 10-11. §-a a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 14-15. §-a a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelethez

1. Az R5. 1. melléklet 5.6. pont b) alpontja utolsó francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"- az összes fennmaradó települési szennyvíz és az egyedi szennyvíztisztító berendezésből származó szennyvíziszap függetlenül attól, hogy összegyűjtésre kerül, vagy nem, de az agglomerációban keletkezik, és amely nem foglalja magában az olyan ipari szennyvíz okozta terhelést, amelynek tisztítása külön történik, és a tisztított szennyvizet más szennyvízzel történő keveredés nélkül bocsátják a befogadóba."

2. Az R5. 1. melléklet 5.7. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Összehasonlító gazdasági szempontok:)

"d) a gazdaságossági számítást a teljes életciklus-szemlélet érvényesítésével kell elvégezni a következőképpen:

da) a fenntarthatóságot, a megfizethetőséget és a költséghatékonyságot eredményező döntések céljából az életciklus-szemléletet a döntés-előkészítés folyamán érvényesíteni kell;

db) a költséghatékonyság helyes megítéléséhez az adott beruházás teljes élettartama alatt felmerülő összes költséget dinamikus szemléletben kell figyelembe venni;

dc) az üzemköltségek előrejelzése és a költségelemek élettartamon belüli változásának figyelembevételével kell a költségelemeket meghatározni;

dd) a közvetlen életciklusköltség dinamikus költségelemzését ellenőrizhető módon kell meghatározni;

de) az üzemi tapasztalatokról, a környezetre gyakorolt hatások elemzéséről és a tervezett költségek utóellenőrzése érdekében 5 éves üzemeltetést követően a tervezett és a tényadatok összehasonlító értékelését kell küldeni a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak."

2. melléklet a 195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatás a települések szennyvízelvezetéséről, a szennyvíztisztításáról, az egyedi zárt szennyvíztárolókról és az egyedi szennyvíztisztító létesítményekről

Tárgyév:
Sorszám
1.A település megnevezése
2.Település KSH-kódja
3.Településrész megnevezése
4.Szennyvízelvezetési agglomeráció központi települése
A településen üzemelő, a szennyvíz tisztítását, elhelyezését szolgáló létesítmény(ek)
A településen meglévő közintézményi vagy szállodai, illetve turisztikai létesítmények szennyvizeinek
tisztítására szolgáló egyedi szennyvíztisztító létesítmény(ek), zárt szennyvíztároló(k)
5.egyedi szennyvíztisztító berendezés (db)
6.tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (db)
7.egyedi zárt szennyvíztároló (db)
8.összes darabszám
9.egyedi szennyvíztisztító berendezés (fő)
10.tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (fő)
11.egyedi zárt szennyvíztároló (fő)
12.összes ellátott lakosszám
Az 5-7. sor közül kötelezés vagy egyéb információk alapján nem megfelelő
egyedi szennyvíztisztító létesítmény(ek), zárt szennyvíztároló(k)
13.egyedi szennyvíztisztító berendezés (db)
14.tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (db)
15.egyedi zárt szennyvíztároló (db)
16.összes darabszám
17.egyedi szennyvíztisztító berendezés (fő)
18.tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (fő)
19.egyedi zárt szennyvíztároló (fő)
20.összes ellátott lakosszám
A lefolytatott éves ellenőrzések száma
21.egyedi szennyvíztisztító berendezés (db)
22.tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (db)
23.egyedi zárt szennyvíztároló (db)
24.összes ellenőrzés száma
A településen üzemel-e jegyzői (építésügyi vagy vízügyi) hatáskörbe tartozó lakossági szennyvizek tisztítására,
elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvíztisztító berendezés, oldómedencés létesítmény,
egyedi zárt szennyvíztároló?
25.egyedi szennyvíztisztító berendezésdarabszáma
26.ellátott ingatlan
száma (db)
27.ellátott lakosszám
(fő)
28.ellátott ingatlanok
helye
(hrsz. vagy EOV)
29.tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménydarabszáma
30.ellátott ingatlan
száma (db)
31.ellátott lakosszám
(fő)
32.ellátott ingatlanok
helye
(hrsz. vagy EOV)
33.egyedi zárt szennyvíztárolódarabszáma
34.ellátott ingatlan
száma (db)
35.ellátott lakosszám
(fő)
36.ellátott ingatlanok
helye
(hrsz. vagy EOV)
37.összes darabszám
38.összes ellátott lakosszám
A 17-25. sorok közül kötelezés vagy egyéb információk alapján nem megfelelő
egyedi szennyvíztisztító berendezés, oldómedencés létesítmény, egyedi zárt szennyvíztároló
39.egyedi szennyvíztisztító berendezésdarabszáma
40.ellátott ingatlan
száma (db)
41.ellátott lakosszám
(fő)
42.tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménydarabszáma
43.ellátott ingatlan
száma (db)
44.ellátott lakosszám
(fő)
45.egyedi zárt szennyvíztárolódarabszáma
46.ellátott ingatlan
száma (db)
47.ellátott lakosszám
(fő)
48.összes darabszám
49.összes ellátott lakosszám
A lefolytatott éves ellenőrzések száma
50.egyedi szennyvíztisztító berendezés (db)
51.tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (db)
52.egyedi zárt szennyvíztároló (db)
53.összes ellenőrzés száma
A tárgyévi TERVEZETT önkormányzati fejlesztés (igen/nem)
54.Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében
55.Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények,
egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében
56.Települési szennyvíztisztító telep tekintetében
57.A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében
58.Szennyvíziszap-kezelés tekintetében
59.Tervez-e az önkormányzat intézkedést a szennyvízgyűjtő rendszerre történő rákötések
teljesítésére?
A tárgyévi FOLYAMATBAN LÉVŐ/TERVEZETT új rendszer adatai
60.Meglévő szennyvízelvezetési agglomerációhoz csatlakozás vagy újonnan létrehozott, több
településből álló szennyvízelvezetési agglomeráció esetén a szennyvízelvezetési agglomeráció
megnevezése
61.Az 1. sorban megnevezett településre vonatkozó szennyezőanyag-terhelés, melynek
kezelésére a beruházás irányul (lakosegyenérték)
Az előkészítő intézkedések (tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzési eljárás, pályáztatás) befejezésének
(várható) időpontja (év, hónap)
62.Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében
63.Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények,
egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében
64.Települési szennyvíztisztító telep tekintetében
65.A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében
66.Szennyvíziszap-kezelés tekintetében
A kivitelezés kezdő (várható) időpontja (év, hónap)
67.Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében
68.Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények,
egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében
69.Települési szennyvíztisztító telep tekintetében
70.A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében
71.Szennyvíziszap-kezelés tekintetében
A kivitelezés befejezésének (várható) időpontja (év, hónap)
72.Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében
73.Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények,
egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében
74.Településen lévő szennyvíztisztító telep tekintetében
75.A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében
76.Szennyvíziszap-kezelés tekintetében
77.A csatornarendszerre történő rákötés tekintetében
A tárgyévi beruházási ráfordítások folyó áron összesen (nettó ezer Ft)
78.A beruházás teljes bekerülési költsége
79.Szennyvízgyűjtő rendszer összesen
80.ebből:önkormányzati
forrásból
81.állami forrásból
82.víziközmű-társulati
forrásból
83.hitelből
84.egyéb forrásból
85.egyéb forrás megnevezése
86.Szennyvízszállító vezeték összesen
87.ebből:önkormányzati
forrásból
88.állami forrásból
89.víziközmű-társulati
forrásból
90.hitelből
91.egyéb forrásból
92.egyéb forrás megnevezése
93.Településen lévő szennyvíztisztító telep összesen
94.ebből:önkormányzati
forrásból
95.állami forrásból
96.víziközmű-társulati
forrásból
97.hitelből
98.egyéb forrásból
99.egyéb forrás megnevezése
100.Szennyvíziszap-kezelés összesen
101.ebből:önkormányzati
forrásból
102.állami forrásból
103.víziközmű-társulati
forrásból
104.hitelből
105.egyéb forrásból
106.egyéb forrás megnevezése
107.Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények,
egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében összesen
108.ebből:önkormányzati
forrásból
109.állami forrásból
110.víziközmű-társulati
forrásból
111.hitelből
112.egyéb forrásból
113.egyéb forrás megnevezése

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére