24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), c), d), e), h), i), l), n), p), r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 7. §, 8. § (1) bekezdése, 9. §, 12. §, 13. § 1. és 2. pontja és a 7. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítása

1. § Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A 2017/2018. tanév vizsgaidőszakaiban az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2017/2018. tanévi vagy azt megelőző tankönyvjegyzékeken szereplő középiskolai történelem atlaszok is használhatóak."

2. § Hatályát veszti az R1. Mellékletének TÁRSADALOMISMERET fejezet, I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK cím, KOMPETENCIÁK ÉS TÉMAKÖRÖK alcím Társadalomismeret megjelölésű táblázat 4.2. Kultúra és globalizáció pontjában az "A gender-elmélet és annak kritikája." szövegrész.

2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

3. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 51. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha)

"e) az általános iskola 7-8. évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10-12. évfolyamos tanulója - tanítási évenként legfeljebb két alkalommal - pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja."

4. § (1) Az R2. 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság előtti vizsga esetén az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetője a vizsgázó - kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő - írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az (1) bekezdés szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát."

(2) Az R2. 65. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A középiskolában, olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a helyi tanterv alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a minimum hatvanperces, az adott tanév helyi tantervének legfontosabb tanulmányi követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész sikeres teljesítése."

5. § Az R2. 143. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (12)-(14) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Ha a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelmények egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésével összefüggő osztályozó vizsgát kíván tenni, az intézmény vezetője a vizsga megkezdése előtt legalább harminc nappal a vizsgázói létszám, az évfolyamok feltüntetése, valamint a vizsgabeosztás megküldése mellett a megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetőjétől vizsgabiztos kirendelését kéri.

(12) Vizsgabiztosi feladat ellátására megbízást az kaphat, aki a hivatal által vezetett Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben szerepel. A vizsgabiztos megvizsgálja, hogy a vizsga előkészítése során és a vizsgákon betartották-e a tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó szabályokat.

(13) A (12) bekezdés szerinti feladatellátás keretében a vizsgabiztos részt vesz az érintett osztályozó vizsgák valamennyi vizsgarészén és az osztályozó vizsga előkészítésében. A vizsgabiztos az osztályozó vizsgák során keletkezett valamennyi dokumentumba betekinthet, azokról másolatot kérhet, amely során az igazgató a vizsgabiztossal köteles együttműködni.

(14) A vizsgabiztos megfigyeléseiről, megállapításairól két példányban jegyzőkönyvet készít. A vizsga befejezését követő 8 napon belül a jegyzőkönyv egyik példányát eljuttatja az őt megbízó megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetőjének, a másik példányt pedig az intézmény vezetőjének."

6. § Az R2. 145. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az intézményi önértékelés eredményeit az intézmény rögzíti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben, amely azt haladéktalanul elérhetővé teszi az értékelt pedagógus, az intézményvezető és a hivatal számára. Az intézményi önértékelés eredményét a pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a pedagógusok minősítését végző szakértők a megbízásukat követően tekinthetik meg a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményi önértékelés eredményét az intézményvezető küldi meg a fenntartó részére, továbbá - a megbízásukat követően - az intézmény munkáját támogató szaktanácsadó részére."

7. § Az R2. 152. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ellenőrzési eszközöket - szakképző iskolában folytatott pedagógiai szakmai ellenőrzés során az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere (a továbbiakban: EQAVET) alapján elkészült ellenőrzési eszközöket is figyelembe véve - a hivatal dolgozza ki, és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá."

8. § Az R2. 155. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés alapján kijelölt szakértő tekintetében - a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet 5. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltaktól eltérően - nem eredményez összeférhetetlenséget, ha a köznevelési szakértő ugyanannak a szakképzési centrumnak vagy megyei pedagógiai szakszolgálatnak más tagintézményével áll foglalkoztatási jogviszonyban, mint amely az ellenőrizendő pedagógust is foglalkoztatja. A szakképzési centrum vagy a megyei pedagógiai szakszolgálat vezetője az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatban a szakértőt nem utasíthatja, szakértői munkáját nem befolyásolhatja."

9. § Az R2. 156. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésében - a (8) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel -köznevelési szakértő vehet részt. Szakképző iskolában folytatott pedagógiai-szakmai ellenőrzést szakmai szakértő bevonásával kell végezni, kivéve az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést. (8) Ha a pedagógiai-szakmai ellenőrzés nemzetiségi feladatot ellátó köznevelési intézményben folyik,

a) az ellenőrzést a nemzetiség nyelvét beszélő szakértő vezetheti, ha nincs ilyen szakértő, a vizsgálatot a nemzetiség nyelvét beszélő pedagógus bevonásával kell végezni, kivéve, ha a pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelést folytató óvodában, illetve a 8. § (1) bekezdés d) pontja szerinti magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelést-oktatást érintően folyik,

b) a pedagógiai-szakmai ellenőrzésről értesíteni kell az országos nemzetiségi önkormányzatot, amely a szakmai ellenőrzésben részt vehet olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tízéves gyakorlattal rendelkező delegáltjával, aki szakterületének elismert képviselője. A hivatal megkeresi az érintett országos nemzetiségi önkormányzatot azzal, hogy kíván-e saját delegálttal részt venni az ellenőrzésben."

10. § Az R2. 171. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A képesség-kibontakoztató felkészítés keretében a pedagógus feladata az (1) bekezdésben foglalt pedagógiai rendszernek megfeleltethető tevékenységek megvalósítása, így egyéni fejlesztési terv készítése és ennek alapján történő kompetenciafejlesztés, az önálló tanulást segítő tanulói fejlesztés, az együttműködésen alapuló módszertani elemek alkalmazása tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, a tanulói teljesítmény értékelése, értékelő esetmegbeszéléseken történő részvétel, mentori, tutori tevékenységek ellátása, a tanuló családjával történő rendszeres kapcsolattartás."

11. § Az R2. 173. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A fejlesztő program keretében a pedagógus feladata az (1) bekezdésben foglalt programnak megfeleltethető tevékenységek megvalósítása, így egyéni fejlesztési terv készítése és ennek alapján történő képességfejlesztés, együttműködést támogató, szociális képességeket fejlesztő módszerek alkalmazása a gyermekek nevelésében, a gyermek fejlődését segítő más szakemberekkel történő együttműködés, a gyermekek differenciált, fejlesztő értékelése, a családjaikkal történő rendszeres kapcsolattartás."

12. § Az R2. 193. §-a a következő (27) bekezdéssel egészül ki:

"(27) Az EQAVET alapján a hivatal által átdolgozott ellenőrzési eszközöket a szakképző iskolában az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a 2018/2019-es tanévtől kezdődően kell alkalmazni."

13. § Az R2. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

14. § Az R2.

1. 17. § (1) bekezdésében az "a gyakorlati képzést" szövegrész helyébe az "az intézményben tartott gyakorlati képzést negyvenöt perces, iskolán kívüli gyakorlati képzést",

2. 68. § (2) bekezdésében a "maximális idő tantárgyanként" szövegrész helyébe az "idő tantárgyanként általános iskolában és szakiskolában maximum, középiskolában minimum",

3. 148. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az adott tanítási év végéig módosíthatja a feltöltött dokumentumokat." szövegrész helyébe az "időpontja előtt megváltozik a pedagógus munkáltatója, akkor a portfólió feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést úgy kell biztosítani számára, hogy a portfólió a)-c) pontban megjelölt elemeinek módosítására legalább tizenöt nap álljon rendelkezésre.",

4. 149. § (1) bekezdés a) pontjában a "vezetői programját" szövegrész helyébe a "vezetési programját",

5. 150. §

5.1. (1) bekezdés c) pontjában az "eredményeit" szövegrész helyébe az "eredményeit, kiértékelését, az azokkal kapcsolatos intézkedéseket",

5.2. (3) bekezdésében a "megküldi az intézmény fenntartója, valamint a hivatal számára." szövegrész helyébe az "elérhetővé teszi a hivatal számára. Az intézkedési tervet az intézményvezető küldi meg a fenntartó számára.",

6. 151. §-ában az "és az érintett fenntartók számára" szövegrész helyébe a " , továbbá az intézményvezetői és intézményi ellenőrzések tekintetében az érintett fenntartók számára",

7. 181. § (1) és (2) bekezdésében az "A tankerületi központ" szövegrész helyébe az "Az oktatási központ",

8. 182. §-ában az "a tankerületi központ" szövegrész helyébe az "az oktatási központ által kijelölt köznevelési intézményt fenntartó tankerületi központ",

9. 191. § (2) bekezdésében a "vezetői programról" szövegrész helyébe a "vezetési programról"

szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az R2.

1. 137/A. §-a,

2. 143. § (10) bekezdésében az "Az osztályozó vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgát legalább tíz nappal megelőzően értesíteni kell a vizsgát szervező intézmény feladatellátási helye szerint illetékes járási hivatalt." szövegrész,

3. 154/A. §-a,

4. 155. § (5) bekezdése.

3. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

16. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Szaktanácsadó az lehet, aki az Nkt. 61. § (4) bekezdésében meghatározott tízéves szakmai gyakorlatot pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben, vagy olyan nevelési-oktatási intézményben szerezte, ahol különleges gondozást igénylő gyermekek nevelése-oktatása folyik."

17. § Az R3. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Szaktanácsadó az lehet, aki

a) az Nkt. 61. § (4) bekezdésében meghatározott tízéves szakmai gyakorlatot pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben, vagy olyan nevelési-oktatási intézményben szerezte, ahol különleges gondozást igénylő gyermekek nevelése-oktatása folyik, vagy

b) tízéves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, és elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést."

18. § Az R3. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Szaktanácsadó az lehet, aki

a) az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, pedagógus szakvizsgával rendelkezik, köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot szerzett és szakirányú tanári szakképzettség megszerzésekor vagy szakirányú továbbképzés keretében részt vett konfliktuskezelés ismereteire történő felkészítésben, vagy pedagógiai szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, szociálpedagógus szakképzettséggel, vagy pszichológia mesterszakon klinikai és egészségpszichológia, tanácsadás és iskolapszichológia, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, interperszonális és interkulturális pszichológia, pszichopedagógia szakirányon szerzett szakképzettséggel rendelkezik, vagy

b) tízéves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, és elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést."

19. § Az R3. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Szaktanácsadó az lehet, aki

a) az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, pedagógus szakvizsgával rendelkezik, köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot szerzett és a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján megszervezett és akkreditált pedagógustovábbképzés keretében elvégezte "Az intézményi tanácsadás folyamatára történő felkészítés - hátrányos helyzetű gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület" vagy az "Integrációs tanácsadók felkészítése az óvodai intézményi folyamat-tanácsadásra" IPR szaktanácsadói továbbképzést vagy a közoktatási esélyegyenlőségi mentorok számára szervezett továbbképzést, vagy

b) tízéves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, és elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést."

20. § (1) Az R3. 26. § (4) bekezdés a) pontja a következő au)-av) alponttal egészül ki:

(A szaktanácsadói tevékenységet az alábbi szakterületeken kell megszervezni:

Tantárgygondozói szakterületek)

"au) Gyógypedagógia,

av) Digitális szaktanácsadó,"

(2) Az R3. 26. § (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A szaktanácsadói tevékenységet az alábbi szakterületeken kell megszervezni:)

"h) Óvodapedagógusi szakterület."

21. § Hatályát veszti az R3. 26. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja.

4. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása

22. § A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R4.)

1. 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára fejezet, Testnevelés és Sport tantárgy kerettantervének az 1-2. évfolyam alcímet megelőző szövegében az "A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében 3. és 4. évfolyamokon a "Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3-5. évfolyam számára", az 1-4. évfolyamon az "Iskolai labdarúgás 1-4. évfolyam számára", a "Kosárpalánta kerettanterv 1-4. évfolyam számára", a "Szivacskézilabda kerettanterv 1-4. évfolyam számára" elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható." szövegrész helyébe az "A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében 3. és 4. évfolyamokon a "Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3-5. évfolyam számára", az 1-4. évfolyamon az "Iskolai labdarúgás 1-4. évfolyam számára", a "Kosárpalánta kerettanterv 1-4. évfolyam számára", a "Szivacskézilabda kerettanterv 1-4. évfolyam számára", a "Judo kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.","

2. 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára fejezet, a BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A változat 7-8. évfolyam cím, A fogamzástól az elmúlásig megjelölésű táblázatában a "Biológiai nem és nemi identitás megkülönböztetése." szövegrész helyébe az "Az öröklött és tanult tényezők megkülönböztetése a nemi működés során.",

3. 4. melléklet Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára fejezet, a BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A változat 7-8. évfolyam cím, A fogamzástól az elmúlásig megjelölésű táblázat Fejlesztési követelmények alpontjában a "Biológiai nem és nemi identitás megkülönböztetése." szövegrész helyébe az "Az öröklött és tanult tényezők megkülönböztetése a nemi működés során.",

4. 5. melléklet Kerettanterv a gimnáziumok 5-12. évfolyama számára fejezet, a BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A változat 7-8. évfolyam cím, A fogamzástól az elmúlásig megjelölésű táblázat Fejlesztési követelmények alpontjában a "Biológiai nem és nemi identitás megkülönböztetése." szövegrész helyébe az "Az öröklött és tanult tényezők megkülönböztetése a nemi működés során.",

5. 7. melléklet 7.10. pontjában

5.1. a CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS 5-8. évfolyam számára fejezet, 7-8. évfolyam cím,

5.1.1. "A család mint a társadalom legalapvetőbb egysége. A család működése" megjelölésű táblázat I. Biológiai témakörök alpontjában az "A szexuális viselkedés biológiai aspektusai (nemi szerep vs. gender stb.)" szövegrész helyébe az "A szexuális viselkedés biológiai aspektusai",

5.1.2. "Nemiség - férfi/női identitás - szexualitás - párkapcsolatok" megjelölésű táblázat Ismeretek/fejlesztési követelmények alpontjában az "A nem kialakulása: kromoszomális, ún. genetikai nem, ivarmirigy nem, nemiszervi nem, külső nem, társadalmi nem (gender), az ún. nemi identitás. Az identitás összetevői, fejlődése." szövegrész helyébe az "A nem kialakulása, a nemi szerepek összetevői, fejlődése.",

5.2. CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS 9-12. évfolyam számára fejezet, 11-12. évfolyam cím,

5.2.1. "A család mint a társadalom legalapvetőbb egysége. A család működése" megjelölésű táblázat I. Biológiai témakörök alpontjában az "A szexuális viselkedés biológiai aspektusai (nemi szerep vs. gender stb.)" szövegrész helyébe az "A szexuális viselkedés biológiai aspektusai",

5.2.2. "Nemiség - férfi/női identitás - szexualitás - párkapcsolatok" megjelölésű táblázat Ismeretek/fejlesztési követelmények alpontjában az "A nem kialakulása: kromoszomális, ún. genetikai nem, ivarmirigy nem, nemiszervi nem, külső nem, társadalmi nem (gender), az ún. nemi identitás. Az identitás összetevői, fejlődése." szövegrész helyébe az "A nem kialakulása, a nemi szerepek összetevői, fejlődése."

szöveg lép.

23. § Az R4. 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

24. § A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"15. neuropszichológiai szakvizsga:

a) neuropszichológia,

b) neuroszakpszichológia

szakvizsga."

25. § Az R5. a következő 44/C. §-sal egészül ki:

"44/C. § A 6. mellékletben foglaltaktól eltérően gyógytestnevelő tanár munkakörben foglalkoztatható a felsőfokú végzettségi szinten pedagógus szakképzettségre épülő

a) óvodapedagógus, gyógytestnevelés szakirányon,

b) tanító, gyógytestnevelés szakirányon,

c) szakvizsgázott pedagógus, gyógytestnevelés területen,

d) gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus,

e) pedagógus, gyógytestnevelés szakirányon

szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel rendelkező pedagógus is, ha a gyógytestnevelést a szakirányú továbbképzési szak bemeneti feltételéül meghatározott pedagógus szakképzettségének megfelelő pedagógiai szakaszban nevelésben, nevelésben-oktatásban részesülő gyermekek, tanulók számára szervezik meg, és a gyógytestnevelő tanár munkakör gyógytestnevelő tanár vagy gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár szakképzettséggel rendelkező pedagógussal nem tölthető be."

26. § Az R5. 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

27. § Az R5.

1. 19. § (2) bekezdés c) pontjában a "tankerületi szakértői bizottság" szövegrész helyébe a "járási szakértői bizottság",

2. 32. § (1) bekezdés

2.1. a) pont aa) alpontjában,

2.2. b) pont ba) alpontjában

a "klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola vagy tanácsadói szakvizsga" szövegrész helyébe a "klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga",

3. 32. § (2) bekezdésében a "klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola vagy tanácsadói pszichológiai szakvizsga, vagy pedagógiai szakvizsga," szövegrész helyébe a "klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga vagy pedagógiai szakvizsga,"

4. 44. §

4.1. (1) bekezdés c) pontjában az "a klinikai, a pedagógiai, az óvoda- és iskola vagy a tanácsadói szakpszichológusi" szövegrész helyébe a "klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga",

4.2. (4) bekezdés a) pontjában a "klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola vagy tanácsadói szakvizsga" szövegrész helyébe a "klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga"

szöveg lép.

28. § Hatályát veszti az R5. 33. § (7) bekezdésében a "(2) és" szövegrész.

6. A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet módosítása

29. § A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A szülők a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatukat - az (5) bekezdés szerinti kivétellel - a nevelési év, tanév végére szólóan vonhatják vissza.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően, ha a szülők igazolják, hogy a gyermek vagy a tanuló más nevelési-oktatási intézményben folytatja tanulmányait, és nemzetiséginek nem minősülő óvodai nevelése, illetve iskolai neveléseoktatása a nevelési év, tanév közben is biztosított, visszavonó nyilatkozatuk a nevelési év, tanév közben a szülők által szabadon megválasztott időpontban is hatályosulhat."

30. § Az R6. 2. § (1) bekezdésében a "szülők a 2. mellékletben meghatározott nyilatkozat kitöltésével igényelhetik" szövegrész helyébe a "szülők önkéntes - teljes körű, befolyásmentes tájékoztatáson alapuló - választásuk kinyilvánítására szolgáló, a 2. mellékletben meghatározott nyilatkozat kitöltésével igényelhetik" szöveg lép.

7. A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet módosítása

31. § A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az EFOP-3.7.1-17 "Aktívan a tudásért" projektben felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2017/2018. tanévre 2017. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak."

8. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és 22. § 2017. október 15-én lép hatályba.

(3) A 17. § és a 18. § 2018. január 1. napján lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelethez

"3. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TARTALMI KERETEI

SZÖVEGÉRTÉS, MATEMATIKA

1. SZÖVEGÉRTÉS TESZT

Az Országos kompetenciamérés (a továbbiakban: OKM) szövegértés részében a tanulónak szövegértési képességéről kell számot adnia. Az OKM szövegértés fogalmának definíciója a következő:

A szövegértés az írott nyelvi szövegek megértésének, használatának és a rájuk való reflektálásnak a képessége annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását, képességeit, kikapcsolódjék, sikerrel alkalmazkodjon vagy vegyen részt a mindennapi kommunikációs helyzetekben.

1.1. SZÖVEGTÍPUSOK

Az OKM-ben használt szövegek kétféle módon sorolhatók be, céljuk szerint és formai szempontból. Célja szerint a szöveg lehet:

- élményszerző (1/3 arányban jelenik meg a tesztben),

- magyarázó (1/3 arányban jelenik meg a tesztben),

- adatközlő (1/3 arányban jelenik meg a tesztben). Formai szempontból a szöveg lehet:

- folyamatos (2/3 arányban jelenik meg a tesztben),

- nem folyamatos és kevert (1/3 arányban jelenik meg a tesztben).

1.2. GONDOLKODÁSI MŰVELETEK

A szövegek olvasását követően, a feladatok megoldásakor a tanuló különböző szövegértési műveleteket hajt végre, és a kérdésekre, utasításokra adott válaszokkal bizonyítja, hogy megértette és felhasználta a szöveget. Az OKM három csoportra osztja a szövegértési műveleteket.

Az OKM szövegértési tesztjeiben szereplő szövegértési műveletek:

- a szöveg információinak azonosítása, visszakeresése;

- a szövegben lévő logikai és tartalmi kapcsolatok, összefüggések felismerése;

- a szöveg egészének, egy részének vagy konkrét tartalmi elemeinek, továbbá stiláris jellemzőinek és a szöveg üzenetének értelmezése.

1.3. A TESZTMÁTRIX

1. táblázat: Az Országos kompetenciamérés szövegértési feladatsorainak tesztmátrixa

ABCD
1.Gondolkodási
műveletek
6. évfolyam8. évfolyam10. évfolyam
0.Élmény-
szerző
Magya-
rázó
Adat-
közlő
Élmény-
szerző
Magya-
rázó
Adat-
közlő
Élmény-
szerző
Magya-
rázó
Adat-
közlő
3.Információ-
visszakeresés (%)
10-1510-1510-158-1210-158-128-128-1210-15
4.Kapcsolatok és
összefüggések
felismerése (%)
10-158-128-1210-1510-1510-158-128-1210-15
5.Értelmezés (%)10-158-128-128-1210-158-1210-1510-1510-15
6.Szövegtípusok aránya
(%)
34-4030-3630-3630-3634-4030-3630-3630-3634-40

1.4. FELADATTÍPUSOK

Az OKM mérés szövegértés tesztjében alkalmazott feladatok feleletválasztósak vagy nyílt végűek lehetnek.

1.4.1. Feleletválasztásos feladatok:

- egyszerű választásos feladatok, ahol négy vagy öt lehetőség közül kell kiválasztani az egyetlen helyes megoldást;

- igaz-hamis típusú feladatok, ahol 3-5 állításról egyenként kell eldönteni, hogy igaz vagy hamis, illetőleg két-három más kategória közül kiválasztani az adott állításokhoz tartozót;

- a szöveg egyes elemeit kell időbeli vagy logikai sorrendbe állítani.

1.4.2. Nyílt végű feladatok:

- rövid választ igénylő feladatok, ahol a válasz egy rövid elem, vagy a tanulónak a kérdésben megadott szövegrészt kell megjelölnie, aláhúznia;

- hosszabb kifejtést igénylő feladatok, amelyek hosszabb magyarázatot, bővebb kifejtést várnak el.

1.5. A SZÖVEGEK EGYÉB JELLEMZŐI

A szöveget az életkori sajátosságok, tantervi követelmények és a feladatmegoldásra rendelkezésre álló időkeret figyelembevételével kell kiválasztani.

2. MATEMATIKATESZT

Az OKM matematika részében a tanulóknak matematikai eszköztudásukról kell számot adniuk. Az OKM-ben mért matematikai eszköztudás definíciója a következő.

Az OKM-ben vizsgált matematikai eszköztudás magában foglalja:

- az egyénnek azt a képességét, amelynek segítségével megérti és elemzi a matematika szerepét a valós világban;

- a matematikai eszköztár készségszintű használatát;

- az elsajátított matematikai tudás valós élethelyzetekben való alkalmazásának igényét és az erre való képességet;

- a matematikai eszközök használatát a társadalmi kommunikációban és együttműködésben az egyén életkorának megfelelő szinten.

2.1. TARTALMI TERÜLETEK

A matematikatesztben szereplő tárgyi területeket az OKM négy csoportba sorolja.

A matematikateszt négy tartalmi területe:

- mennyiségek, számok, műveletek;

- hozzárendelések, összefüggések;

- alakzatok, tájékozódás;

- statisztikai jellemzők, valószínűség.

2.1.1. Mennyiségek, számok, műveletek

A Mennyiségek, számok, műveletek tartalmi területhez tartozó elemeket a 2. táblázat foglalja össze.

2. táblázat: A Mennyiségek, számok, műveletek tartalmi kategória elemei

A
1.MENNYISÉGEK, SZÁMOK, MŰVELETEK (M)
2.Számok
3.számegyenes
4.intervallum
5.számok felbontása, helyi érték
6.törtek
7.normálalak*
8.Számítások, műveletek
9.műveletsor**, számításhoz szükséges adatok
10.százalékérték kiszámítása, százalékos arány - tört vagy vizuális megjelenítés megfeleltetése
11.arányszámítás - 1-hez viszonyítva
12.méretarány 1-hez viszonyítva, mért vagy megadott adatokkal
13.számítások geometriai alakzatokkal
14.behelyettesítés átrendezés nélkül
15.Mérés
16.skála leolvasás, berajzolás
17.mennyiségek összehasonlítása
18.mértékegység-átváltás
19.számolás idővel
20.Oszthatóság
21.közös osztó, közös többszörös meghatározása
22.maradékok vizsgálata, oszthatósági szabályok

* Csak a 8. és a 10. évfolyamon.

** A hatvány és négyzetgyök csak a 8. és a 10. évfolyamon.

2.1.2. Hozzárendelések, összefüggések

A Hozzárendelések, összefüggések tartalmi területhez tartozó elemeket a 3. táblázat foglalja össze.

3. táblázat: A Hozzárendelések, összefüggések tartalmi kategória elemei

A
1.HOZZÁRENDELÉSEK, ÖSSZEFÜGGÉSEK (H)
2.Mennyiségek egymáshoz rendelése: táblázat, függvény, diagram, gráf stb., - nem statisztikai adat
3.összefüggések leolvasása
4.összefüggések ábrázolása, ábrázolás vizsgálata
5.hozzárendelési szabály
6.változók közötti kapcsolat
7.Arányosság - egyenes és fordított arányosság*, olyan arányossági feladatok, amelyeknél az aránypár egyik
tagja sem 1
8.számok, mennyiségek aránya, nem 1-hez viszonyítva
9.méretarány nem 1 -hez viszonyítva, mért vagy megadott adatokkal
10.százalékalap és százalékláb kiszámítása
11.Paraméter-algebra
12.formulákkal, képletekkel végzett műveletek átrendezéssel
13.egyenlet, egyenlőtlenség
14.Sorozatok
16.szabálykövetés - következő elem meghatározása
17.szabálykövetés - adott sorszámú elem meghatározása, adott elem sorszámának meghatározása
18.sorozat elemeinek összege**

* Csak a 8. és a 10. évfolyamon.

** Összegképlet alkalmazása nélkül is megoldható feladatok.

2.1.3. Alakzatok, tájékozódás

4. táblázat: Az Alakzatok, tájékozódás tartalmi kategória elemei

A
1.ALAKZATOK, TÁJÉKOZÓDÁS (A)
2.Síkbeli alakzatok
3.geometriai tulajdonságok ismerete
4.síkbeli transzformációk: egybevágóság*, szimmetria, hasonlóság**, minta kiegészítése
5.síkidomok kerülete, területe
6.Térbeli alakzatok, dimenziók
7.test ábrázolása
9.befoglaló test***
10.térbeli transzformációk•: elforgatás, eltolás, hasonlóság, síkra vonatkozó tükrözés••
11.testek paramétereinek és felszínének, illetve térfogatának kapcsolata
12.Tájékozódás
13.irányok, égtájak
14.látószög vizsgálata•••
15.helymeghatározás koordináta-rendszerekben

* A tengelyes tükrözés mindhárom évfolyamon megjelenik, a többi transzformáció 6. évfolyamon csak szemlélet alapján.

** Csak a 10. évfolyamon, szemlélet alapján a 6. és a 8. évfolyamon is.

*** Olyan test, amelynek minden dimenziója nagyobb egy adott térbeli alakzat megfelelő dimenzióinál.

• Transzformációk eredményének felismerése, azonosítása szemlélet alapján. •• Szemlélet alapján.

••• Szemlélet alapján. Csak a 8. és a 10. évfolyamon.

2.1.4. Statisztikai jellemzők, valószínűség

Statisztikai jellemzők, valószínűség tartalmi területhez tartozó elemeket a 5. táblázat foglalja össze.

5. táblázat: A Statisztikai jellemzők, valószínűség tartalmi kategória elemei

A
1.STATISZTIKAI JELLEMZŐK, VALÓSZÍNŰSÉG (S)
2.Statisztikai adatgyűjtés táblázatból/diagramról: adatleolvasás, adat-összehasonlítás adatértelmezés,
adatelemzés
3.Statisztikai adatábrázolás, adatok megfeleltetése: különböző formában megadott statisztikai adatok
megjelenítése, megfeleltetése
4.Statisztikai számítások *
5.Statisztikai módszerek
6.Valószínűség-számítás
7.Kombinatorika**
8.Eseménygráfok
9.Halmazok
10.Logikai ismeretek (logikai értékek, logikai műveletek)

* Medián csak a 8. és a 10. évfolyamon.

** A 6. évfolyamon csak kis elemszámmal.

2.2. GONDOLKODÁSI MŰVELETEK

A matematikateszt megoldásához szükséges gondolkodási műveleteket az OKM három csoportba sorolja. A gondolkodási

műveletcsoportok évfolyam-függetlenek.

A gondolkodási műveletek három csoportja az OKM-ben:

- tényismeret és egyszerű műveletek;

- alkalmazás, integráció;

- komplex megoldások és értékelés.

2.2.1. Tényismeret és egyszerű műveletek

A Tényismeret és egyszerű műveletek körébe tartozó elemeket az 6. táblázat foglalja össze.

6. táblázat: A Tényismeret és egyszerű műveletek gondolkodási műveletcsoport elemei

A
1.TÉNYISMERET ÉS EGYSZERŰ MŰVELETEK
Egy tartalmi területről származó egy vagy több egyértelmű lépés végrehajtása
2.Egyszerű matematikai definíciók, alapfogalmak jellemzőinek felidézése. Osztályozás, halmazba sorolás ismert
tulajdonság szerint.
3.Adott tulajdonságú matematikai objektumok, valamint ekvivalens matematikai objektumok azonosítása.
4.Műveletek eredményének felismerése.
5.Számítások, műveletek végrehajtása
6.Mérés, mértékegységek
7.Adatgyűjtés leolvasással. Adott tulajdonságú adat, adatsor megtalálása, leolvasott adatokkal végzett egylépéses
számítások, egylépéses számítások eredményének kikeresése.

2.2.2. Alkalmazás, integráció

Az Alkalmazás, integráció körébe tartozó elemeket az 7. táblázat foglalja össze.

7. táblázat: Az Alkalmazás, integráció gondolkodási műveletcsoport elemei

A
1.ALKALMAZÁS, INTEGRÁCIÓ
Ismert módszerek vagy azok kombinációjának kiválasztása és alkalmazása
2.Jól definiált adatok, információk megjelenítése, leolvasása, ábrázolása táblázatban, diagramon, grafikonon, rajzon.
3.Szabályok, összefüggések felismerése és ismertetése szövegesen vagy matematikai szimbólumokkal, vagy szabály
felismerése és alkalmazása, szituációhoz tartozó összefüggés megadása. Döntéshozatalhoz szükséges adatok
kiválasztása.
4.Ismert eljárások, szabályok, algoritmusok kiválasztása és alkalmazása*,
5.Többféle eljárás, művelet és információ kombinálása, összekapcsolása

* százalékláb kiszámítása, Pitagorasz-tétel alkalmazása csak a 8. és a 10. évfolyamon. Kombinatorikai, valószínűségszámítási módszerek alkalmazása 6. évfolyamon csak kis elemszámú problémák.

2.2.3. Komplex megoldások és értékelés

A Komplex megoldások és értékelés körébe tartozó elemeket az 8. táblázat foglalja össze.

8. táblázat: A Komplex megoldások és értékelés gondolkodási műveletcsoport elemei

A
1.KOMPLEX MEGOLDÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉS
Komplex problémák megoldásai és az eredmények értékelése
2.Komolyabb értelmezést igénylő szituációban megjelenő jellegzetességek felismerése, elemzése, összefüggések
értelmezése.
3.Komolyabb értelmezést igénylő szituációban többféle művelet, információ kombinálása.
4.Adatok, információk megjelenítése, önálló ábrázolása az ábrázolási forma önálló megválasztásával. Ábrázolt érték
alapján skála megtalálása és a további értékek ábrázolása.
5.Műveletek végrehajtásával nyert adatok megjelenítése, ábrázolása táblázatban, diagramon, grafikonon vagy egyéb
módon.
6.Állítások, feltételezések, módszerek, bizonyítások igazságának, érvényességének értékelése matematikai
indoklással.
7.Saját megoldási módszerek újszerű problémára, a módszer ismertetése.

2.3. TESZTMÁTRIXOK

9. táblázat: A 6., 8. És 10. Évfolyam matematikatesztjének mátrixa

ABCDEF
1.Tartalmi
területek
Gondolkodási
műveletcsoportok
Mennyiségek,
számok,
műveletek (%)
Hozzárendelések,
összefüggések (%)
Alakzatok,
tájékozódás (%)
Statisztikai
jellemzők,
valószínűség (%)
A gondolko-
dási
műveletcso-
portok
aránya (%)
2.A 6. Évfolyam matematikatesztjének mátrixa
3.Tényismeret
és egyszerű műveletek
(%)
10-155-105-103-530-40
4.Alkalmazás,
integráció (%)
20-2510-1510-155-1045-55
5.Komplex megoldások
és értékelés (%)
5-105-103-52-515-25
6.A tartalmi területek
aránya (%)
40-4520-2520-2510-15100
7.A 8. Évfolyam matematikatesztjének mátrixa
8.Tényismeret
és egyszerű műveletek
(%)
10-155-105-103-525-30
9.Alkalmazás,
integráció (%)
15-2010-1510-155-1045-55
10.Komplex megoldások
és értékelés (%)
5-105-103-53-520-25
11.A tartalmi területek
aránya (%)
35-4025-3020-2512-15100
12.A 10. Évfolyam matematikatesztjének mátrixa
13.Tényismeret
és egyszerű műveletek
(%)
5-105-105-105-1025-30
14.Alkalmazás,
integráció (%)
10-1510-1510-1510-1540-55
15.Komplex megoldások
és értékelés (%)
3-55-105-103-520-30
16.A tartalmi területek
aránya (%)
20-2525-3025-3020-25100

2.4. FELADATTÍPUSOK

A tesztekben szereplő feladatok formájuk szerint feleletválasztósak vagy nyílt végűek lehetnek.

2.4.1. Feleletválasztásos feladatok:

- egyszerű választásos feladatok, ahol négy vagy öt lehetőség közül kell kiválasztani az egyetlen helyes megoldást;

- igaz-hamis típusú feladatok, ahol 3-5 állításról egyenként kell eldönteni, hogy igaz vagy hamis, illetőleg két-három más kategória közül kiválasztani az adott állításokhoz tartozót;

2.4.2. Nyílt végű feladatok:

- rövid választ igénylő feladatok, ahol a válasz többnyire egyetlen szó, egyetlen szám, egy egyszerű ábrázolás stb;

- többlépéses számolást vagy hosszabb kifejtést igénylő feladatok, ahol ismertetni kell a megoldás menetét, matematikai érvelést megfogalmazni vagy matematikai módszert leírni.

10. táblázat: A feleletválasztós és nyílt végű feladatok aránya

AB
1.FeladattípusArány
2.Feleletválasztásos feladatok55-65%
3.Nyílt végű feladatok35-45%

"

2. melléklet a 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelethez

Az R4. 7. melléklete a következő 7.35. ponttal egészül ki:

"7.35. Judo kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára

A tompítás művészete - Küzdőjátékok az iskolában

Célok, feladatok

Az általános iskola 1-4. osztály judo kerettantervének elsődleges célja, hogy a küzdősportok, harcművészetek eszközrendszere segítségével hozzájáruljon a rendszeres testmozgáshoz és sporthoz kapcsolódó ismeret, készség, attitűd, továbbá a testkulturális műveltség kialakulásához. További célként fogalmazódik meg az asszertív magatartásformák kialakítása, az önbizalom fejlesztése és ezáltal a tanulók magabiztosságának, reális énképének kialakítása. A judo sportág kerettanterven keresztül történő megismerése és népszerűsítése hozzájárul, hogy az iskolai testnevelésen túl minél több gyermek bekapcsolódjon a judo sportág alapjainak megismerésébe.

Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak elsajátítása a legfontosabb cél, ezért a judo speciális mozgástechnikai elemeivel is ehhez igazodik a kerettanterv. A későbbi hatékony mozgáselsajátítás, a sportági mozgástanulás alapfeltétele az alapvető mozgáskészségek, a mozgásminták megszilárdulásának, így ezek fejlesztése kiemelt szerephez jut ebben az életkori szakaszban. Az alapvető mozgáskészségek közül hangsúlyosan szerepelnek a kúszások, mászások, függeszkedések, valamint a fittségi állapotfejlesztés játékos formájú eszközeiként a húzással, tolással, egyensúlyi helyzet megbontásával, emeléssel, hordással járó feladatok.

A különböző egyéni és csapat -, eszköz nélküli és eszközzel játszható küzdőjátékok és feladatok a későbbi sportági küzdelmek (állás és földharc) játékos előkészítéseként a kihívást, az élményszerzés lehetőségét hordozzák magukban a komplex személyiségfejlesztés érdekében. Általuk kiválóan fejleszthető az önkontroll és az önszabályozás. A játékos küzdelem során a tanuló megismeri saját határait, képessé válik az önmegfigyelésre, önértékelésre. A küzdőjátékok olyan tulajdonságok fejlődéséhez járulnak hozzá, mint küzdőképesség, kitartás, bátorság, énhatékonyság. A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű pszichomotoros tanulást, ezért - hasonlóan az általános kerettantervhez - módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást és az adekvát játékok alkalmazását helyezi előtérbe. A pozitív, reflektív oktatási-nevelési környezet mind fizikai, mind érzelmi szempontból megalapozza, hogy az egyéni képesség- és készségszinttől függetlenül, mindenki sikeresnek érezhesse magát a tanulási folyamatban. Ehhez alapvető szakmódszertani elvárás a feladatok minél inkább személyre szabott differenciálásának megvalósítása a tanórák során.

A sportághoz és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó pozitív érzelmi viszonyulást az élménygazdagság, a rendszeres pozitív visszajelzések, a játék és játékosság biztosítja. A sportág speciális jellegéből adódóan - küzdősport lévén - számos lehetőség kínálkozik a kooperatív tanulásra, az együttes feladatvégzésre, az egyéni és társas felelősségvállalás valamint a pozitív személyiségjegyek kialakítására. A kreativitást igénylő tanulási helyzetek hozzájárulnak a problémamegoldó gondolkodás valamint a szociális kompetenciák fejlődéséhez.

Az eséstechnikák elsajátítása túlmutat a pusztán sportági alkalmazáson, hiszen a baleset-megelőzési és önvédelemi jelentősége a mindennapok során is kiemelkedő. Megfelelő alkalmazásuk segít az esésekből származó sérülések megelőzésében, akár egyéb sporttevékenység közben, akár a hétköznapi élet során.

A játéktevékenységek és küzdelmek nehezedő feladathelyzetei által előidézett döntési kényszer hozzájárul a felelősségteljes viselkedés formálódásához, a szociális és társadalmi, egyéni és közösségi kompetenciák kialakulásához.

A tanulók számára megszerezhető tudás legösszetettebb szintje az egyén és a közösség kooperatív, kreatív alkotó tevékenységében nyilvánul meg a sportági bemutatók által, ahol hangsúlyossá válnak a feladatok pontos végrehajtására törekvés mellett az önálló és társas felelősségvállalás szempontjai is. A küzdelem során megjelenő taktikai elemek és a formagyakorlatok megalkotása/koreografálása magas szintű kognitív tevékenységet, az ismeretek és mozgástapasztalatok szintézisét követeli meg.

A küzdelem sajátossága, hogy nem tervezhető és kiszámítható, előre nem látható, meghatározhatatlan a végkifejlet. Ezért nagy jelentőséggel bír, hogy a kontrollált küzdelmek egyszerűsített szabályrendszerrel, a pedagógus felügyelete és irányítása, a megfelelően megválasztott foglalkoztatási forma és a balesetvédelmi szabályok szigorú betartása mellett történjen.

A küzdelmi szituációk során az egyén saját cselekedetét és az ellenfél visszajelzéseit, válaszreakcióit folyamatosan megfigyelni, felismerni és értékelni kell. Ennek megfelelően ezek a szituációk egyidejűleg fejlesztik a gyors helyzetfelismerést, a döntéshozatali és kombinatív képességet, a kreativitást, ugyanakkor a felelősségérzetet, az egyéni és társas felelősségvállalást is.

A tanulók a mozgástanulás során egyre komplexebb judospecifikus feladatok elvégzésére válnak képessé, így az irányított küzdelmek, szituációs gyakorlatok végrehajtására, alkalmazására, elsajátítására is lehetőség nyílik.

Az érvényben lévő kerettantervben rögzített tantárgyközi kapcsolódási pontok mellett a judohoz köthető japán kultúrára jellemző hagyományok és tradíciók is megjelennek.

1-2. évfolyam

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
1. TEST- ÉS TÉRÉRZÉKELÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOKÓrakeret:
26 óra
Előzetes tudásAlapvető hely- és helyzetváltoztató mozgáskészségek egyszerű mozgásos feladatokban és
testnevelési játékokban. Alapvető ismeretek a saját testtel a téri irányokkal kapcsolatban.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai
A test- és térérzékelés fejlesztése a judo jellegű mozgások előkészítése érdekében.
A testrészek ismeretének és biomechanikai mozgásainak megtapasztalása.
Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismerése.
Ismeretek / fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
1.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Test- és térérzékelést fejlesztő feladatok, alakzatok kialakítása:
Alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgáskészségek végrehajtása játékos formában,
szabály- és szerepjátékok segítségével is:
- sorakozójátékok, -feladatok az ütközések elkerülésével;
- egy- és kétsoros vonal, oszlop, többes oszlopok, párok kialakítása futójátékok és -
feladatok segítségével;
- egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatok egyénileg, párban;
- alapvető mozgáskészségek, utánzó gyakorlatok egyszerű akadálypályákon
történő gyakorlása;
- járások, futások, szökdelések és ugrások, dobások;
- mászások, kúszások és függeszkedések egyénileg, párban és csoportosan;
- egyszerű futó- és fogójátékok;
- kooperációra épülő nyújtó, erősítő és lazító hatású, szabadgyakorlati alapformájú
gyakorlatok irányítással történő végrehajtása az ízületi és gerincvédelmi
szabályoknak megfelelően, valamint a társ segítségadásával a baleset-megelőzés
szempontjainak figyelembevételével;
- a nyakizomzat erősítése, különös tekintettel a nyakcsigolyák védelme érdekében;
- játékos erőfejlesztő gyakorlatok saját testsúllyal;
- a tartó- és vázizomzat erősítése játékos gyakorlatokkal és feladatokkal;
- a súlypont áthelyezésének lehetőségei hely- és helyzetváltoztató feladatok során
egyénileg és párban;
- mozgáskoordinációt fejlesztő, finommotoros gyakorlatok különféle eszközökkel;
- egyensúlyfejlesztő feladatok páros tartásos testhelyzetek során;
- alapvető test- és térérzékelést fejlesztő bemelegítő és levezető gyakorlatok
végzése egyénileg, tanári irányítással;
- egyszerű stresszkezelő, feszültségoldó gyakorlatok.
Játékok:
- testérzékelést fejlesztő játékok egyénileg és párban a társ passzív és aktív
szerepvállalásával;
- test- és térérzékelést fejlesztő szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok;
- keringésfokozó játékok;
- pár- és csoportalakító játékok.
1.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Általános ismeretek:
A küzdő jellegű feladatokhoz, játékokhoz kapcsolódó test- és térérzékelést segítő
tudáselemek elsajátítása. A bemelegítés általános és speciális sportági alapjainak
megismerése, valamint a bemelegítés fontosságának tudatosulása. A saját egészség
megőrzése érdekében baleset-megelőzési ismeretek elsajátítása, preventív, szokásjellegű
tevékenységformák megismerése. Az alapvető szabályrendszer elfogadása, a feladatok
megindítását és megállítását jelző kommunikációs jelek ismerete.
Matematika:
számtan, térbeli tájékozódás,
összehasonlítások, geometriai
alakzatok.
Környezetismeret:
testünk, életműködéseink,
tájékozódás,
helymeghatározás, az emberi
szervezet megfigyelhető
ritmusai.
Vizuális kultúra:
megismerő- és
befogadóképesség, közvetlen
tapasztalás útján szerzett
élmények feldolgozása,
látványok megfigyelése,
leírása.
Erkölcstan:
A saját környezet elemeihez
való viszonyulás
tudatosságának fejlesztése.
Személyiség fejlesztési szempontok:
Egyéni szerepvállalás lehetőségének megteremtése, az önismeret kialakítása, az
együttműködést igénylő feladatokban is. Pozitív énkép, a küzdő jellegű mozgásos
feladatokhoz megfelelő attitűd, önbizalom kialakítása.
Az agresszív megnyilvánulási formák ok-okozati összefüggéseinek felismerése, az
etikailag elfogadható megoldások kialakítása a konfliktusok kezelésére. Személyes
felelősség kialakítása: egészségmegőrzés, baleset-megelőzés az egyén és a közösség aktív
szerepvállalásával. Játékok és feladatok végrehajtása során, pozitív oktatási környezet
elemeinek segítségével a kezdetleges siker és kudarcélmény feldolgozása, kezelése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Bemelegítés, levezetés, alapvető mozgáskészségek, segítségadás, együttműködés, önismeret,
siker, kudarc, nyújtás, ernyesztés, alakzat, testtartás, testrész, testirány, egészség, higiénia,
felelősség, erő, izomláz.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
2. A TÁRSAS EGYÜTTMŰKÖDÉST, EGYÉNI FELELŐSSÉGVÁLLALÁST
FEJLESZTŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK
Órakeret:
21 óra
Előzetes tudásTapasztalat az egyénileg, párban és csoportban végzett feladatokban. Életkornak megfelelő
szintű egyéni és társas felelősségtudat. Tapasztalat az alapvető hely- és helyzetváltoztató
mozgáskészségek egyéni és páros végrehajtásában.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai
Testkontaktussal, érintkezéssel végzett feladatok megismertetése, alkalmazása,
(fel)vállalásának elősegítése. Az együttműködéshez, társas feladatmegoldásokhoz szükséges
viselkedési kultúra kialakítása. A társ vagy ellenfél érzéseinek, teljesítményének tisztelete,
asszertív magatartás kialakításának előkészítése egymással történő küzdelem szabályainak
megismerése, alkalmazása.
A judora jellemző kommunikációs szabályok, formák és jelek megismerése és alkalmazása
(küzdelem feladása, megindítása, megállítása). Üdvözlés, tiszteletadás a judo hagyományai
alapján.
Ismeretek / fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
2.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Énhatékonyságot és társas felelősségvállalást fejlesztő páros gyakorlatok:
- hely- és helyzetváltoztató játékok, a társ mozgásának irányítása verbális és nem
verbális jelrendszer kialakításával;
- bizalomépítő játékok, párban és csoportban;
- egyszerű, 2-4 ütemű szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok;
- ügyességfejlesztő gyakorlatok párban és csoportokban a társ passzív és aktív
szerepvállalásával, a mozgásműveltség és a mozgástapasztalat bővítésére, az
énhatékonyság és az önismeret fejlesztésére;
- társsal, illetve társ segítségével végzett alapvető mozgásokra épülő, fittségi
állapotot és koordinációt fejlesztő egyszerű akadálypályákon, az önálló
feladatmegoldások lehetőségével, valamint a társ verbális, illetve nem verbális
irányításával;
- kontrollált sor- és váltóversenyek akadálypályák felhasználásával;
- húzások, tolások, emelések, hordások párban és csoportosan a fittségi állapot
fejlesztése érdekében is, élménypályák (akadálypályák) segítségével;
- egyensúlyfejlesztő, tartásos, páros és csoportos feladatok alkalmazása 2-3 tanuló
együttműködésével;
- súlypontsüllyesztés különböző felállásokban, ritmuskövetés, társ ritmusának
követése állásban, mozgásban;
- küzdő jellegű feladatok, játékok párban és csoportokban.
Játékok:
- testkontaktus kialakítását elősegítő, bizalomépítő játékok és feladatok
különböző helyzetekben, helyben és haladással, párban és csoportokban;
- futójátékok különböző testrészek összeérintésével eszköz nélkül és eszközzel;
- fogójátékok az alapvető mozgáskészségek páros és csoportos végrehajtásával;
- páros és csoportos kooperatív, ügyességfejlesztő játékok.
2.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Alapismeretek:
Társas és csoportos helyzetekben előforduló balesetek megelőzésre vonatkozó
szempontok tudatosítása. Az egyensúly és a kinesztetikus érzékelés fejlesztése.
Matematika:
számtan, térbeli tájékozódás,
összehasonlítások, geometriai
alakzatok.
Környezetismeret:
testünk, életműködéseink,
tájékozódás,
helymeghatározás, az emberi
szervezet megfigyelhető
ritmusai.
Vizuális kultúra:
megismerő- és
befogadóképesség, közvetlen
tapasztalás útján szerzett
élmények feldolgozása,
látványok megfigyelése,
leírása.
Erkölcstan:
A személyes kapcsolatok és
vonzódások világában való
tájékozódás, mások
elfogadása.
Az alapvető kommunikációs
formák tudatos használata.
A személyes érzések és
gondolatok kifejezése.
A mások szokásai iránti
tisztelet megalapozása.
A judo hagyományainak és szokásrendszerének megismerése. A tradíciókon alapuló
üdvözlés és tiszteletadás (rei, zarei) megismerése.
A judo hagyományainak kialakítása, alapvető vezényszavainak megismerése (Hajime!
Matte! Maitta! / Rajta! Állj! Feladom!)
Személyiségfejlesztési szempontok:
A reális énképen alapuló önismereten keresztül az együttműködésre kész attitűd
fejlesztése.
A fizikai kontaktussal végzett páros és csoportos feladatokhoz kapcsolódó társas
biztonságérzet kialakítása. Társas értékek, társas felelősségvállalás kialakítása a judo
hagyományainak és a vezényszavaknak megfelelően.
Önszabályozás kialakítása elsősorban a kooperatív feladatokban, valamint a küzdő és
küzdő jellegű játékokban. Az agresszív magatartási formák megnyilvánulásának
átformálása, az asszertív viselkedésminták megalapozása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Önszabályozás, társas felelősségvállalás, együttműködés, önismeret, siker, kudarc, társ tisztelete,
fair play, egyéni határok megismerése, kiterjesztése, stressz- és feszültségoldás, testrész, testirány,
felelős viselkedés, Hajime!/Rajta!, (vagy Küzdj!) Matte!/Állj!, Maitta!/Feladom!, baleset-megelőzés,
hagyomány.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
3. ESÉSEKET ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOKÓrakeret:
25 óra
Előzetes tudásTest- és térérzékelést fejlesztő gyakorlatok. Előkészítő és preventív mozgásformák. Alapvető
hely- és helyzetváltoztató mozgáskészségek egyszerű testnevelési játékokban és egyszerű
mozgásos feladatok során. Gurulások, gördülések, gurulóátfordulás előre, tapasztalat a
hétköznap előforduló esésekkel kapcsolatban.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai
Az eséstanhoz tartozó alapvető biomechanikai ismeretek elsajátítása.
A biztonságos talajra érkezés kialakítása. A játékokhoz, a mozgásos cselekvésekhez és
feladat-végrehajtásokhoz kötődő biztonságérzet kialakítása. Tompítás és tompítófelületek
ismerete és megfelelő alkalmazása, az esésekkel összefüggő balesetvédelmi szempontok és
szabályok betartása.
Ismeretek / fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
3.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Gördülések, gurulások, átfordulások. Eséstechnikák. Biomechanikai ismeretek:
- az esések és gurulások végrehajtását segítő speciális gimnasztikai feladatok;
- eséseket, gurulásokat előkészítő gyakorlatok, tompító felületek és véghelyzetek
kialakítása;
- gurulások előkészítő jelleggel, esés-előkészítő gyakorlatok;
- esés- és gurulástechnikák elsajátítása egyénileg és párban különböző kiinduló
helyzetekből, a fokozatosság elvének betartásával különböző magasságokból
végrehajtva, eltérő intenzitással:
- esés előre (mae ukemi),
- esés hátra (ushiro ukemi),
- esés oldalra/csúsztatott esés (migi/hidari yoko ukemi),
- judo gurulás előre (mae-mawari ukemi),
- judo gurulás hátra (ushiro-mawari ukemi),
- judo gurulás oldalra (yoko-mawari ukemi),
- esés- és gurulástechnikák végrehajtása haladással, vonalakon;
- társon átesések, társ segítségével történő esések és gurulások;
- esések és gurulások mindennapokban, biztonságos talajra érkezés.
Játékok:
- esések helyben állandó feltételek mellett alkalmazható játékokban;
- esés- és gurulástechnikák alkalmazásával játszható egyszerű játékok.
3.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Alapismeretek:
Az esés funkcionalitásának, sérülésmegelőző szerepének megértése. Az eséseket
előkészítő feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a gyakorlatok fogalmi készlete,
esés- és gurulástechnikák alapismeretei. A különböző esések vezető műveletei, tanulási
szempontjai. Biztonságos talajra érkezés kialakítása. Fej, gerinc és ízületek védelme.
Matematika:
számtan, térbeli tájékozódás,
összehasonlítások, geometriai
alakzatok.
Környezetismeret:
testünk, életműködéseink,
tájékozódás,
helymeghatározás, az emberi
szervezet megfigyelhető
ritmusai.
Vizuális kultúra:
megismerő- és
befogadóképesség, közvetlen
tapasztalás útján szerzett
élmények feldolgozása,
látványok megfigyelése,
leírása.
Személyiségfejlesztési szempontok:
A biztonságos talajra érkezést segítő helyzetfelismerés és kockázatvállalás kialakítása az
esések és gurulások során. Tapasztalat a saját testsúllyal, talajra érkezéskor használt
végtagokkal és testhelyzettel kapcsolatban a reális énkép kialakítása érdekében.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Eséstechnika (ukemi waza), esés, gördülés, esés előre (mae ukemi), hátra (ushiro ukemi), oldalt
(yoko ukemi), csúsztatott esés, judo gurulás előre, judo gurulás hátra, tompítás, tompító felület,
véghelyzet, sérülés, baleset-megelőzés.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
4. KÜZDŐJÁTÉKOK ÉS KÜZDŐ JELLEGŰ FELADATOK,
MINIKÜZDELMEK
Órakeret:
28 óra
Előzetes tudásA küzdőjátékokhoz, feladatokhoz kapcsolódó alapvető hely- és helyzetváltoztató
mozgáskészségek. Testkontaktussal végzett versengések. Társas értékek, társas
felelősségvállalás megjelenítése.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai
Sportszerű, szabályok által meghatározott küzdelem alapjainak megértése, elsajátítása
játékos, küzdő jellegű feladatokban és miniküzdelmekben. Küzdelem felvállalása a küzdő
jellegű feladatok és küzdőjátékok, miniküzdelmek során. Rögzített küzdelmi szituációk
jellemzőinek tudatosítása, természetének megértése. Az ellenfélhez történő alkalmazkodás,
gyors helyzetfelismerés, a támadás lehetőségének vagy a védekezés fontosságának
felismerésére.
Ismeretek / fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
4.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Küzdelmet előkészítő feladatok, játékok:
- küzdőjátékokat előkészítő test-test elleni küzdelem felvállalását elősegítő
érintéses játékok;
- fogójátékok alapjaira épülő küzdőjátékok;
- eszköz nélküli, párban végezhető, küzdő jellegű és küzdőjátékok álló helyzetben
és földharc helyzetben az egyensúlyi helyzet bontásával, húzással, tolással,
emeléssel, pillanatnyi vagy folyamatos érintéssel, átkarolásokból, átölelésekből a
társ kitolása, kihúzása;
- eszköz nélkül, csoportban vagy csapatban álló helyzetben és földharc helyzetben
végezhető küzdő jellegű és küzdő játékok;
- eszközzel játszható egyéni (párban történő), együttes (csoport) és csapat
küzdőjátékok álló helyzetben és földön, különböző kiinduló helyzetből;
- egyensúlyi helyzet bontásával, tolással, húzással, emeléssel, pillanatnyi és
folyamatos érintkezéssel, átfordítással járó gyakorlatok;
- játékok és feladatok sokféle eszközzel: feladatkártyákkal, kötéllel, csipesszel,
karikával, gumilabdával és fitballal, tömött labdával, judoövvel, vonalakon és
különböző szereken és eszközökön vonalon, kötélen, vastag szőnyegen.
Miniküzdelmek földön:
- a judo egyszerűsített szabályrendszerével történő küzdelmek különböző a
korosztálynak megfelelő küzdelmi idővel;
- gyakori párcserével történő játékos küzdelem pedagógus irányítása mellett,
randori jelleggel.
4.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Alapismeretek:
A küzdelmekhez kapcsolódó alapvető balesetvédelmi szabályok ismerete, a feladás jele,
arany- és stop-szabály ismerete. Sérülés esetén teendők alapvető ismerete.
A küzdelmekhez kapcsolódó ismeretek felhasználásával a tolások, húzások és emelések
erőkifejtés-hatékonyságának növelése. A küzdelmek fogalmi készletének, baleset-
megelőzési és szabályrendszerének, a sportszerű küzdelem rítusának elsajátítása.
A taktikai gondolkodás kialakítása az egyszerű feladathelyzetek megoldására. A judo
jellegű küzdelmekhez kapcsolódó tradíciók, hagyományok és a vezényszavak ismerete.
Személyiségfejlesztési szempontok:
A sportszerű küzdések, együttműködő feladatok végrehajtása során a társak tiszteletének
erősítése. Az ellenfél képességeinek elismerése. Gyengébb ellenfél képességeihez történő
alkalmazkodás kialakítása.
A küzdelem felvállalása, a sportszerű küzdelem iránti igény erősítése.
Önszabályozás, fair play, szabályoknak megfelelő küzdelem és versengés, szabálytudat
Matematika:
számtan, térbeli tájékozódás,
összehasonlítások, geometriai
alakzatok.
Környezetismeret:
testünk, életműködéseink,
tájékozódás,
helymeghatározás, az emberi
szervezet megfigyelhető
ritmusai.
Vizuális kultúra:
megismerő- és
befogadóképesség, közvetlen
tapasztalás útján szerzett
élmények feldolgozása,
látványok megfigyelése,
leírása.
Erkölcstan:
A nehéz helyzetekkel való
megbirkózás megalapozása.
fejlesztése.
Asszertív viselkedési és fellépési mód előkészítése, küzdőképesség fejlesztése.
Az ellenfél irányába mutató érzelmek és cselekedetek szabályozása. A győzelem-vereség
kettős érzelmi hatásának felismerése és feldolgozása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Fair play, önkontroll, küzdőképesség, kitartás, bátorság, merészség, küzdelem, gyors
helyzetfelismerés, figyelemkoncentráció, védekezés, támadás, védő, támadó, sportszerűség,
küzdőjáték és -feladat, feladás jele és feladás (maitta!), randori, arany- és stop-szabály.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
5. SPECIÁLIS JUDOTECHNIKAI ALAPOK: FÖLDHARC TECHNIKÁK,
DOBÁS-ELŐKÉSZÍTÉSEK, DOBÁSOK, ÁTMENETEK. SZITUÁCIÓS
GYAKORLATOK
Órakeret:
24 óra
Előzetes tudásTest- és térérzékelést fejlesztő gyakorlatok. Társas felelősséget fejlesztő kooperatív játékok.
A hagyományok és a judohoz kapcsolódó vezényszavak ismerete. A küzdőfeladatok során
elvárható társas felelősségvállalás, önszabályozás, alkalmazkodás. A tanult eséstechnikák
biztonságos, alkalmazásszintű végrehajtása. A megengedett és tiltott fogások ismerete
baleset-megelőzési szempontok alapján.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai
Gyakorlás során a társ segítése és az ellenállás mértékének szabályozására való képesség
kialakítása. Testkontaktussal, érintkezéssel végzett feladatokban a későbbi sportági
végrehajtást támogató együttműködés.
Tapasztalatszerzés a különböző földharc technikákban, dobásokat előkészítő
feladatmegoldásokban. Pozitív attitűd kialakítása az alapvető judotechnikákkal kapcsolatban.
Ismeretek / fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
5.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Földharc technikák (newaza):
- leszorítások alaptechnikáinak kialakítása és készségszintű elsajátítása gyakorló
helyzetben rézsútos (hon kesa gatame), oldalsó (yoko shiho gatame), fej felőli
helyzetben (kami shiho gatame) és lovagló ülésben (tate shiho gatame);
- hason fekvésben lévő passzív társ forgatása oldalról, fej felől és hátulról;
- térdelőtámaszban elhelyezkedő passzív partner forgatása oldalról, fej felől és
hátulról;
- láb közötti helyzetek, lábkulcsolások és ezekből történő szabadulások;
- forgatás alulról láb közötti helyzetben.
Dobás-előkészítések:
- a judodobásokat előkészítő páros és csoportos egyensúlygyakorlatok;
- társ megfogása egy, illetve két kézzel; lehetséges fogásmódok elsajátítása;
- a társ egyensúlyi helyzetének bontása helyben előre, hátra, oldal- és rézsútos
irányokba;
- egyensúlyhelyzet-vesztés lehetséges irányai;
- a társ egyensúlyi helyzetének bontása haladás közben előre, hátra, oldal- és
rézsútos irányokba;
- páros esésgyakorlatok a társ egyensúlyának megbontásával különféle kiinduló
helyzetekből.
Szituációs földharc gyakorlatok:
- irányított küzdőgyakorlatok földön;
- ízületi mozgáshatárok megismerése, alapismeretek a test anatómiai mozgásairól.
5.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Alapismeretek:
Az egyensúly és az egyensúlyi helyzet, valamint az egyensúlyhelyzet-vesztés és -bontás
fogalmának megismerése. A speciális judotechnikai alapok vezető műveletei, tanulási
szempontjai.
Az ellenfél helyzeti és mozgási energiájának felhasználhatósága az egyensúlyi helyzet
megbontásához. A baleset-megelőzés, az egyéni és társas felelősségvállalás alkalmazása
és fejlesztése.
Személyiségfejlesztési szempontok:
Önszabályozás fejlesztése és alkalmazása a judo technikai alapjainak gyakorlása során.
A társas együttműködés és felelősségvállalás sportági jellegű kifejeződésének
tudatosítása és alkalmazása. Társak és az ellenfél teljesítményének elismerése, saját
Matematika:
számtan, térbeli tájékozódás,
összehasonlítások, geometriai
alakzatok.
Környezetismeret:
testünk, életműködéseink,
tájékozódás,
helymeghatározás, az emberi
szervezet megfigyelhető
ritmusai.
Vizuális kultúra:
megismerő- és
befogadóképesség, közvetlen
tapasztalás útján szerzett
élmények feldolgozása,
látványok megfigyelése,
leírása.
teljesítmény reális értékelése. A társas együttműködéshez, gyakorláshoz és a szituációs
feladatok végrehajtáshoz szükséges viselkedési kultúra kialakítása, fejlesztése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Egyensúly, egyensúlyhelyzet-vesztés, egyensúlybontás, megfogás, meghúzás, megtolás,
földharc, leszorítás, küzdelem, randori, énhatékonyság, társas felelősségvállalás, együttműködés,
asszertivitás, társ tisztelete, fair play, egyéni határok megismerése, kiterjesztése, Hajime!/Rajta!
Matte!/Állj!, Maitta!/Feladom!, tori (támadó), uke (védő), balest-megelőzés.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
6. BEMUTATÓ "FORMAGYAKORLAT".
A JUDO ALTERNATÍV KERETTANTERV TARTALMI RÉSZEINEK
MEGJELENÍTÉSE PÁROS ÉS CSOPORTOS (MAX. 3-4 FŐ), KREATÍV,
ZENÉS KOREOGRÁFIA LÉTREHOZÁSÁVAL
Órakeret:
20 óra
Előzetes tudásEgyéni és társas küzdő jellegű, illetve azt előkészítő mozgásformák, gyakorlatok, játékok.
Az eséstechnikák biztonságos végrehajtása változó feltételek mellett. A speciális
judotechnikai alapok közül a 4 alapleszorításnak a hason fekvő partner forgatásának és a
térdelő támaszban elhelyezkedő partner forgatásának alkalmazás szintű végrehajtása.
Nyitottság az együttes feladatvégzésre, a tanult mozgásanyag kooperatív megjelenítésére.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai
Az alapvető mozgáskészségek, a tanult előkészítő feladatok és technikai elemek
mozgáskombinációkban történő megjelenítése koreografált formában. A tanulók
kreativitásának, önálló gondolkodásának fejlesztése judospecifikus körülmények között.
A szociális kompetenciák fejlesztése, az együttes megvalósítás élményének kialakítása.
A konfliktuskezelésre és kompromisszumra képes attitűd kialakítása.
Ismeretek / fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
6.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Gyakorlatláncok/formagyakorlatok:
- az 1-2. évfolyamos judo kerettantervi mozgástartalmak: kúszások, eséstechnikák és
speciális judotechnikai alapok bemutatása a test- és térérzékelést fejlesztő
gyakorlatok;
- a tanult mozgásformák rögzített koreográfia szerinti bemutatása párban és
kiscsoportban.
Bemutató:
- rövid, maximum 2-3 perces a csoportok tudásszintjéhez igazodó formagyakorlat
tervezése és bemutatása előre meghatározott és szabadon választható tartalmi
elemek beépítésével.
6.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Alapismeretek:
Új vagy már ismert mozgásfeladatok összekötésének lehetséges módjai, szabályszerűségei.
A zenei ritmus és a választott mozgásanyag kapcsolatai.
Személyiségfejlesztési szempontok:
A kreativitás és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése korábban szerzett tapasztalatok
és ismeretek felhasználása, kombinálása során. A társak és az ellenfél teljesítményének
elismerése, értékelése. Saját teljesítmény reális értékelése. A közösség érdekeinek előtérbe
helyezése és az asszertív magatartás együttes megjelenítésére való képesség kialakítása.
Matematika:
számtan, térbeli
tájékozódás,
összehasonlítások,
geometriai alakzatok.
Környezetismeret:
testünk, életműködéseink,
tájékozódás,
helymeghatározás, az
emberi szervezet
megfigyelhető ritmusai.
Vizuális kultúra:
megismerő- és
befogadóképesség,
közvetlen tapasztalás
útján szerzett élmények
feldolgozása, látványok
megfigyelése, leírása.
Erkölcstan:
Az énkép, az önkifejezés
és az önbizalom
fejlesztése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Gyakorlatlánc, formagyakorlat, koreográfia, esztétika, tempó, pontos végrehajtás,
szerepvállalás, társas felelősségvállalás, együttműködés, önismeret, siker, kudarc, fair play,
felelős viselkedés, tori (támadó), uke (védő), balest-megelőzés, hagyomány, megegyezés, vita.
A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén
Test- és térérzékelést fejlesztő gyakorlatok
A tanuló legyen képes az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások felismerésére és
kontrollált végrehajtására. Ismerje a testrészeit és azok alapvető működési jellemzőit. Ismerje a
téri irányokat a testéhez képest. Tudjon önállóan, megfelelő önkontrollal gyakorolni. Ismerje a
judofoglalkozások hagyományait, alapvető szabályait. Értse a legfontosabb szakkifejezéseket és
vezényszavakat. Legyen nyitott új mozgásanyag elsajátítására, és tudja összpontosítani
figyelmét egy-egy tanulási szempontra a végrehajtások során.
A társas együttműködést, egyéni felelősségvállalást fejlesztő feladatok és játékok
Ismerje az egyéni és társas felelősségvállalást képviselő alapvető viselkedésformákat, a
sportszerű magatartás lényegét. Mutasson együttműködésre kész attitűdöt a páros és
csoportos feladatmegoldások során. Fogadja el a testi kontaktus szerepét és funkcióját a
küzdőfeladatokban. Tudjon pedagógusi segítséggel akadálypályát tervezni, felépíteni és
gyakorlatsort végrehajtani rajta.
Eséseket előkészítő feladatok
Sajátítsa el az eséstanhoz tartozó alapvető elméleti, balesetvédelmi és gyakorlati ismereteket.
Tudjon példákat mondani mindennapokban előforduló, esésekkel járó balesetekre, azok
megelőzésére. Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a fej, gerinc és ízületek védelméről.
Ismerje az eséseket előkészítő feladatokat, azok tanulási szempontjait. Legyen képes
kontrolláltan, az egyéni tudásához igazítva bemutatni a következő eséseket: esés előre (mae
ukemi), esés hátra (ushiro ukemi,) esés oldalra / csúsztatott esés (migi/hidari yoko ukemi),
judogurulás előre, hátra, oldalra (mae, ushiro és yoko mawari ukemi)
Küzdőjátékok és küzdő jellegű feladatok, miniküzdelmek
A tanuló ismerje meg a küzdőjátékokat és küzdő jellegű feladatokat, valamint a
miniküzdelmeket, és aktívan vegyen részt azokban. Ismerje legalább 5 küzdőjáték szabályát,
értse a szabályok fontosságát a küzdelmi szituációkban. Tudjon a sportszerű küzdésre példákat
mondani, és törekedjen annak figyelembevételére a küzdések során. Tapasztalat birtokában
tudjon támadást kezdeményezni és védekező mozgásokat megvalósítani. Kezdődjön meg a
küzdések során befektetett energia igazítása a küzdelemben részt vevő társhoz.
Speciális judo technikai alapok: földharc technikák, dobás-előkészítések, dobások,
átmenetek. Szituációs gyakorlatok
Ismerje a rézsútos (hon kesa gatame), oldalsó (yoko shiho gatame), fej felőli (kami shiho
gatame) és lovagló üléses (tate shiho gatame) leszorítás alaptechnikáinak végrehajtását,
tanulási szempontjait.
Legyen képes a láb közötti helyzetek, lábkulcsolások alkalmazására és az ezekből történő
kiszabadulásokra.
Ismerje a társ forgatására, átfordítására irányuló fogásokat, technikákat.
Alakuljon ki alapvető fogásbiztonsága.
A sportági jellegű feladatmegoldásokban jelentkező egyensúlyhelyzet-vesztés lehetséges
irányainak, valamint az alapvető egyensúlymegbontására alkalmas módok ismerete.
Bemutató "formagyakorlat". A judo alternatív kerettanterv tartalmi részeinek
megjelenítése páros és csoportos (max. 3-4 fő), kreatív, zenés koreográfia létrehozásával
Legyen képes zenei ritmusra a tanult mozgások összekapcsolásával egyszerű formagyakorlat
tervezésére és bemutatására.
Kreatív megoldásokkal törekedjen a tudásszintjéhez illeszkedő mozgásanyag összeállítására
pedagógus segítsége mellett. Váljon nyitottá a társakkal közös tervezési folyamatra, kreatív
megoldásokra. Tudjon felelősségteljesen és önállóan gyakorolni közösen kialakított
formagyakorlatokat.

3-4. évfolyam

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
1. TEST- ÉS TÉRÉRZÉKELÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOKÓrakeret:
14 óra
Előzetes tudásAz alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások ismerete és kontrolált végrehajtására.
A bemelegítés speciális sportági gyakorlatainak ismerete, a baleset-megelőzés és az
ízületek védelmének szempontjai alapján. A judo hagyományainak, szabályainak, az
üdvözlés, a tiszteletadás, a rituálék ismerete, követése. A judo hagyományainak
alkalmazása, szakkifejezéseinek ismerete és a vezényszavak megértése.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai
A test- és térérzékelés, az egyensúlyozás és kinesztetikus érzékelés fejlesztése, a judo
jellegű mozgások előkészítése érdekében.
A kommunikációs szabályok, formák és jelek ismerete és feladathelyzetekben történő
alkalmazása.
Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és szociális
kompetenciák fejlesztése.
Ismeretek / fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
1.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Test- és térérzékelést fejlesztő feladatok, alakzatok kialakítása:
- szobor- és szabályjátékok, futó- és sorakozó játékok, különféle térformák
kialakításával, az ütközések elkerülésével;
- páros és csoportos feladatok alkotása és végrehajtása az egyéni és társas
felelősségvállalás kialakításával;
- egyensúlyozást fejlesztő hely- és helyzetváltoztató mozgások gyakorlatok
egyénileg;
- összetett alapvető mozgáskészségek, egyensúlygyakorlatok, függő gyakorlatok
akadálypályán, különféle eszközök és szerek felhasználásával, a felületek
egyenetlenségének és a stabilitás változtatásával, játékos és kontrollált
váltóverseny jelleggel;
- a járás, futás, szökdelések, ugrás, dobás, mászás, kúszás, függeszkedés és
utánzásos gyakorlatok, valamint ezek kombinációival kialakított feladatok
segítségével az alapvető mozgáskészségekben magabiztos végrehajtás kialakítása
és fejlesztése játékos formában, különös tekintettel a motoros képességek
fejlesztésére;
- különböző kombinatív képességet, helyzetfelismerést kiemelten fejlesztő futó- és
fogójátékok a keringésfokozás, az aerob állóképesség, valamint a tartó- és
vázizomzat továbbfejlesztésére;
- egyéni és páros test- és térérzékelést fejlesztő bemelegítő és levezető gyakorlatok
végzése tanári irányítással és önállóan;
- aktív relaxációs, stressz kezelő gyakorlatok;
- nyújtó, erősítő és lazító hatású, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok tanári
irányítással történő végrehajtása az ízületi és gerincvédelmi szabályoknak
megfelelően, a saját testre vonatkozó baleset-megelőzés szempontjainak
figyelembevételével;
- a test- és térérzékelést fejlesztő szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok,
kooperatív játékok versengő jelleggel;
- keringésfokozó és testtartásjavító játékok;
- a tartó- és vázizomzat erősítése eszköz nélkül, eszközzel, valamint a társ passzív és
aktív szerepvállalásával.
1.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Alapismeretek:
A baleset-megelőzési ismeretek megbízható, tudatos alkalmazása a gyakorlás során, az
egyéni felelősségvállalás tudatosságának elmélyítése.
A hatékony, általános és speciális sportági bemelegítés és levezetés összetevőinek
elsajátítása, az önálló bemelegítés-tervezéshez szükséges szempontok megnevezése.
A fáradás jeleinek felismerése a terhelhetőség és az egyén képességeinek tükrében. Aktív
stressz kezelő és feszültségoldó gyakorlatok, légző gyakorlatok tervezése és önálló
végzéséhez szükséges képesség kialakítása. A páros és csoportos feladatok
végrehajtásához szükséges szakkifejezések pontos ismerete és alkalmazásának
képessége.
Személyiség fejlesztési szempontok:
Egyéni, belsőleg motivált szerepvállalás a feladatokban, játékokban. A differenciált,
többségében sikeres végrehajtások során a reális önismeret, önbizalom erősítése.
Játékok és feladatok során az egyén és a közösség pozitív élményeinek biztosítása, a siker
és kudarcélmény tudatos kezelése.
Az agresszív megnyilvánulási formák felismerése, asszertív magatartásminták kialakítása.
Matematika:
számtan, térbeli
tájékozódás,
összehasonlítások,
geometriai alakzatok.
Környezetismeret:
testünk, életműködéseink,
tájékozódás,
helymeghatározás, az
emberi szervezet
megfigyelhető ritmusai.
Vizuális kultúra:
megismerő- és
befogadóképesség,
közvetlen tapasztalás útján
szerzett élmények
feldolgozása, látványok
megfigyelése, leírása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Bemelegítés, levezetés, segítségadás, kooperáció, önismeret, önszabályozás, siker, kudarc,
versengés, fáradás, pihenés, feszítés, nyújtás, erősítés, ernyesztés, relaxáció, alakzat, testtartás,
stressz- és feszültségoldás, testrész, testirány, térirányok, egészség, higiénia, felelősségteljes
viselkedés, erő, izomláz.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
2. A TÁRSAS EGYÜTTMŰKÖDÉST, EGYÉNI FELELŐSSÉGVÁLLALÁST
FEJLESZTŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK
Órakeret:
18 óra
Előzetes tudásA párban és csoportban végzett küzdő és küzdő jellegű játékok során kialakított önismeret,
önszabályozás alkalmazása. Felelősségteljes együttműködés párban és csoportban.
A baleset-megelőzési szabályok betartása párban és csoportosan történő feladatvégzés
során. Az egyéni felelősségvállalás jelentőségének ismerete. Nem okoznak problémát az
érintkezéssel járó feladatok, a testkontaktus elfogadása és vállalása. Aktív részvétel a
feladatokban.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai
Testkontaktussal, érintkezéssel végzett feladatok biztonságos, szabályozott végrehajtása a
társas felelősségvállalás és a baleset-megelőzés elsődleges szempontjai alapján.
A társas együttműködéshez, feladatmegoldásokhoz szükséges viselkedési kultúra fejlesztése.
A párban és csoportban végzett feladatok, játékok során a szabályok betartása, az asszertív
magatartás kontrollált, tudatos alkalmazása.
Az énhatékonyság szabályozása a feladatok célja és a feladatban részt vevők képességei
alapján.
A judora jellemző kommunikációs szabályok, formák és jelek tudatos alkalmazása (küzdelem
feladása, megindítása, megállítása). Üdvözlés, tiszteletadás a judo hagyományai alapján.
Ismeretek / fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
2.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játékok párokban:
- az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgáskészségek alkalmazása játékokban,
a társ mozgásához, reakcióihoz való alkalmazkodás a kialakított verbális és nem
verbális jelrendszer segítségével. A társ vagy társak várható mozgásának,
reakcióinak elővételezése.
Énhatékonyságot és társas felelősségvállalást fejlesztő páros gyakorlatok:
- bizalomépítő játékok az egyéni és társas felelősségvállalás magas szintű,
kontrollált alkalmazásával;
- összetett, 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú páros gyakorlatok;
- kreatív feladatmegoldások, feladatalkotások az ügyességfejlesztő, párban és
csoportokban végzett feladatokban a társ passzív és aktív szerepvállalásával;
- akadálypályák készítése, kontrollált sor- és váltóversenyek alkotása a páros vagy
társsal végzett kúszó, mászó és utánzó gyakorlatok felhasználásával;
- húzások, tolások, hordások sokoldalú alkalmazása változatos feladathelyzetekben;
- a fittségi állapot és koordináció, valamint a társas együttműködés fejlesztése
akadálypályák és kontrollált versengések segítségével;
- egyensúlyfejlesztő, tartásos páros és csoportos feladatok gyakorlatok alkalmazása
3-5 tanuló együttműködésével;
- testrész összeérintése egyénileg, párban és csoportban végrehajtott
futójátékokban, változatos eszközfelhasználással;
- fogójátékok az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgáskészségek változatos
felhasználásával és testérzékelést fejlesztő feladatokkal:
- a kiváltás kooperációs szintjének emelésével,
- a húzások, tolások, hordások felhasználásával.
Játékok:
- kooperatív, ügyességfejlesztő játékok alkotása a tanulók kreatív ötleteinek
figyelembevételével és felhasználásával;
- küzdő jellegű feladatok a tanult speciális judotechnikai alapok alkalmazásával,
játékok párban és csoportokban.
2.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Alapismeretek:
A judo hagyományainak és szokásrendszerének alkalmazása. A tradíciókon alapuló
üdvözlés és tiszteletadás (rei, zarei) alkalmazása.
A judo alapvető vezényszavainak alkalmazása (Hajime! Matte! Maitta! / Rajta! Állj!
Feladom!) A baleset-megelőzés, az egyéni és társas felelősségvállalás alkalmazása és
fejlesztése.
Egészségmegőrzés, baleset-megelőzés az egyén és a közösség aktív szerepvállalásával.
Személyiség fejlesztési szempontok:
Konfliktuskezelés az együttműködést igénylő és a versengésen alapuló feladatokban.
A fejlett önismereten és énhatékonyságon alapuló együttműködés fejlesztése,
biztonságos alkalmazása.
Társas felelősségvállalás alkalmazása a judo hagyományainak és a vezényszavaknak
megfelelően. A hatékony gyakorlást elősegítő társas feladatvégzés szabályainak
elfogadása, tudatosítása.
Matematika:
számtan, térbeli tájékozódás,
összehasonlítások, geometriai
alakzatok.
Környezetismeret:
testünk, életműködéseink,
tájékozódás,
helymeghatározás, az emberi
szervezet megfigyelhető
ritmusai.
Vizuális kultúra:
megismerő- és
befogadóképesség, közvetlen
tapasztalás útján szerzett
élmények feldolgozása,
látványok megfigyelése,
leírása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Énhatékonyság, önszabályozás, társas felelősségvállalás, asszertivitás, együttműködés, önismeret,
önkontroll, fair play, fájdalomküszöb, egyéni határok megismerése, kiterjesztése, stressz- és
feszültségoldás.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
3. ESÉSEKET ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOKÓrakeret:
23 óra
Előzetes tudásGurulások, gördülések, gurulóátfordulás előre és hátra, repülő gurulóátfordulás.
Az eséstanhoz tartozó alapvető elméleti, balesetvédelmi és gyakorlati ismeretei. Ismeret a fej,
gerinc és ízületek védelméről és ezen ismeretek alkalmazása a gyakorlatban is.
Tapasztalat az eséseket előkészítő feladatokban valamint alapvető eséstechnikák
kivitelezésében: esés előre (mae ukemi), esés hátra (ushiro ukemi,) esés oldalra vagy
csúsztatott esés, (migi/hidari yoko ukemi), judogurulás előre, hátra, oldalra (mae, ushiro és
yoko mawari ukemi).
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai
Eséstanhoz tartozó alapvető biomechanikai ismeretek továbbfejlesztése.
Biztonságos talajra érkezés elmélyítése. Mozgásbiztonság, jártasság kialakítása a korábban
tanult technikai elemekben. Tompítás és tompítófelületek megbízható, tudatos alkalmazása.
Esésekkel összefüggő balesetvédelmi szempontok és szabályok tudatosítása.
Ismeretek / fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
3.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Gördülések, gurulások, zuhanások, átfordulások. Eséstechnikák. Biomechanikai ismeretek:
- az 1 -2. évfolyamon elsajátított eséstechnikák elmélyítése, nehezített körülmények
között, változó feltételek mellett történő alkalmazása;
- a mozgásvégrehajtás szintjének növelése, jártasság kialakítása;
- sokrétű, változatos gurulások, a korábban tanultaktól eltérő technikai végrehajtás
megismerése, elsajátítása
- az 1-2. évfolyamon tanult esés- és gurulástechnikák gyakorlása egyénileg és
párban különböző kiinduló helyzetekből:
- esés előre (mae ukemi),
- esés hátra (ushiro ukemi),
- csúsztatott esés, esés oldalra (migi/hidari yoko ukemi),
- judogurulás előre (mae-mawari ukemi),
- judogurulás hátra (ushiro-mawari ukemi),
- judogurulás oldalra (yoko-mawari ukemi);
- új ismeretanyagként:
- zuhanó esés előre,
- zuhanó esés hátra technikájának elsajátítása;
- esés- és gurulástechnikák végrehajtása haladással, vonalakon járásból, lassú
futással és erőteljes lendületszerzést követően;
- átesések társon, társ segítségével és társ megindításával (lökés és fordulat) történő
esések és gurulások;
- akadályok (magasság és szélesség emelésével) felett és karikán át történő
végrehajtás, szükség esetén vastag szőnyegre érkezéssel;
- esések és gurulások változó feltételek mellett történő alkalmazása játékok során.
Kreatív esésgyakorlatok:
- különböző esés- és gurulástechnikák összekapcsolása, láncolatok kialakítása;
- az eséstechnikák gyakorlása akadálypályán (nem versenyszerűen);
- csoportos akadálypálya tervezése és mozgásanyaggal történő megtöltése az
egyéni képességek figyelembevételével.
Játékok:
- esések helyben mozgás közben, játékokban, változó feltételekkel;
- esés- és gurulástechnikák alkalmazásával játszható játékok akadálypályák során
történő megbízható végrehajtása.
3.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Alapismeretek:
Az eséseket előkészítő feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a gyakorlatok fogalmi
készlete, esés- és gurulástechnikák készségszintű ismerete. Az esés sérülésmegelőző
funkciójának megértése. Biztonságos talajra érkezés alkalmazó szinten történő
végrehajtása és szóbeli megfogalmazásának képessége. Fej, gerinc és ízületek
Matematika:
számtan, térbeli tájékozódás,
összehasonlítások, geometriai
alakzatok.
Környezetismeret:
testünk, életműködéseink,
tájékozódás,
helymeghatározás, az emberi
szervezet megfigyelhető
ritmusai.
Vizuális kultúra:
megismerő- és
befogadóképesség, közvetlen
tapasztalás útján szerzett
élmények feldolgozása,
látványok megfigyelése,
leírása.
védelmének tudatosítása.
Esések és gurulások a mindennapokban, biztonságos talajra érkezés.
Személyiségfejlesztési szempontok:
A biztonságos talajra érkezést segítő helyzetfelismerés és kockázatvállalás kialakítása
váratlan helyzetek során az esések és gurulások végrehajtásakor. Tapasztalat a saját
testsúllyal, a talajra érkezéskor használt végtagokkal és a testhelyzettel kapcsolatban a
reális énkép kialakítása érdekében.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Eséstechnika (ukemi waza), esés, zuhanás, gördülés, esés előre (mae ukemi), esés hátra (ushiro
ukemi), esés oldalt (yoko ukemi), zuhanó esés előre, hátra, oldalra esés, félvállas (judo-) gurulás
előre, félvállas (judo-) gurulás hátra, tompítás, tompító felület, véghelyzet, sérülés, baleset-
megelőzés.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
4. KÜZDŐJÁTÉKOK ÉS KÜZDŐ JELLEGŰ FELADATOK,
MINIKÜZDELMEK
Órakeret:
30 óra
Előzetes tudásA judoesések biztonságos végrehajtása változó feltételek mellett.
Speciális földharc judotechnikai alapok. Irányított, küzdő jellegű játékok és randori jellegű
küzdelmek földharcban és állásban.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai
Szabályok által meghatározott küzdőfeladatok és miniküzdelmek alapjainak megértése,
elsajátítása, sportszerű végrehajtása az énhatékonyság és a társas felelősségvállalás
szempontjai alapján.
A szabálytudat fejlesztése, a fair play szellemének minden körülmények között történő
betartása. Asszertív viselkedési és fellépési mód kialakítása, küzdőképesség fejlesztése.
Saját határok célirányos és felelősségteljes kiszélesítése, átlépése: a tanuló komfortzónáján
túlmutató érzések és érzetek megtapasztalása, kihívás és kockázat vállalása, küzdőképesség,
kitartás, bátorság, merészség és önbizalom.
Ismeretek / fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
4.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Küzdőjátékok, küzdő jellegű feladatok:
- irányított és szabad miniküzdelmek szituációs helyzetekben;
- irányított és szabad miniküzdelmek a judo földharc technikák és dobástechnikák
alkalmazásával;
- irányított miniküzdelmek állásban a társ megfogásával, fogásából való
kiszabadulással, felemelésével;
- irányított, játékos küzdelmek állásból egyszerűsített szabályokkal;
- páros és csapatos küzdő játékok.
4.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Alapismeretek:
A küzdelmekhez kapcsolódó alapvető balesetvédelmi szabályok ismerete, a feladás jele,
arany- és stop-szabály ismerete. Sérülés esetén teendők alapvető ismerete. A tanító által
jól kontrollálható foglalkoztatási forma kialakítása elsősorban a miniküzdelmek
tekintetében.
A küzdőjátékok és a küzdelmek során tanult és tapasztalt balesetvédelmi, a testi épség
biztonságát figyelembe vevő felelős magatartás megjelenése a szabadidős és az irányított
játékok során.
A taktikai gondolkodás egyre tudatosabb összekapcsolása a mozgásvégrehajtással.
A tolások, húzások és emelések hatékonyságának növelése az erőkifejtés tudatos
szabályozásával.
Önvédelmi alapismeretek, fenyegetettség, veszély felismerése. A küzdelmek során
megtanulható, önvédelemhez kapcsolódó ismeretek elsajátítása (távolságérzékelés,
kitérés, elvezetés).
Személyiség fejlesztési szempontok:
A folyton változó küzdelmi szituáció jellemzőinek, természetének megértése.
Alkalmazkodás, gyors helyzetfelismerés, anticipáció és gondolkodási gyorsaság,
kreativitás és kombinatív képesség, figyelemkoncentráció fejlesztése.
Önszabályozás, az agresszió és asszertivitás közötti különbség megértése, indulatok és
érzelmek szabályozása. Az együttműködő, társát segítő, ugyanakkor asszertív magatartási
minta gyakorlatban történő alkalmazhatóságának kialakítása.
Matematika:
számtan, térbeli tájékozódás,
összehasonlítások, geometriai
alakzatok.
Környezetismeret:
testünk, életműködéseink,
tájékozódás,
helymeghatározás, az emberi
szervezet megfigyelhető
ritmusai.
Vizuális kultúra:
megismerő- és
befogadóképesség, közvetlen
tapasztalás útján szerzett
élmények feldolgozása,
látványok megfigyelése,
leírása.
Erkölcstan:
Az önismeret erősítése és az
önelfogadás segítése.
Az önkontroll és a szociális
magatartás kialakulásának
támogatása.
A sajáton kívüli nézőpontok
felvételének gyakoroltatása,
értéket képviselő példaképek
keresése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Fair play, dominancia kialakítása, önkontroll, önbizalom, stratégiai gondolkodás, anticipáció,
gondolkodási gyorsaság, kreativitás, figyelemkoncentráció, védekezés, támadás, sportszerűség,
irányított küzdelem (randori), feladás jele és feladás (maitta!), fájdalom arany- és stop-szabály.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
5. SPECIÁLIS JUDOTECHNIKAI ALAPOK: FÖLDHARC TECHNIKÁK,
DOBÁS-ELŐKÉSZÍTÉSEK, DOBÁSOK, ÁTMENETEK. SZITUÁCIÓS
GYAKORLATOK
Órakeret:
34 óra
Előzetes tudásTest- és térérzékelést fejlesztő gyakorlatok. Társas felelősséget fejlesztő kooperatív játékok.
A küzdő feladatok során elvárható asszertív magatartás, önszabályozás, alkalmazkodás.
Eséstechnikák biztonságos, készségszintű végrehajtása. A megengedett és tiltott fogások
ismerete baleset-megelőzési szempontok alapján. Az 1-2. évfolyamon elsajátított leszorítás
technikák.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai
Gyakorlás során együttműködés a társsal, az ellenállás és aktivitás mértékének
szabályozására való képesség és a segítségadáshoz szükséges képesség kialakítása.
Testkontaktussal, érintkezéssel végzett feladatokban történő együttműködés.
A társas együttműködéshez, gyakorláshoz és a szituációs feladatok végrehajtáshoz szükséges
viselkedési kultúra fejlesztése. Az ismeretek elmélyítése a különböző földharc technikákban,
dobásokat előkészítő feladatmegoldásokban.
Dobástechnikák (nage waza) készségszintű elsajátítása.
Ismeretek / fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
5.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Földharc technikák (newaza):
- az 1-2. évfolyamon tanult leszorítás technikák készségszintű alkalmazásának
kialakítása feladathelyzetben, szituációs gyakorlatokban, társ vagy ellenfél
ellenállásával;
- további leszorítás technika-változatok elsajátítása;
- átmenet elsajátítása a tanult leszorítás technikák alkalmazásával;
- hason fekvésben lévő társ forgatása oldalról, fej felől és hátulról, a társ/ellenfél
ellenállásával és aktívan beavatkozó ellenféllel;
- térdelőtámaszban elhelyezkedő partner forgatása oldalról, fej felől és hátulról a
társ vagy ellenfél ellenállásával, aktívan beavatkozó ellenféllel;
- láb közül történő szabadulások;
- forgatásvariációk különböző földharc helyzetekben. Láb közüli helyzetből történő
menekülés, forgatás.
Dobások (nagewaza):
- a dobások részei (tori: felállás, megfogás, dobás előkészítés, egyensúlyhelyzet-
vesztés, dobás, rögzítés / uke: esés);
- alap-dobástechnikákat előkészítő, alacsony súlyponti helyzetekből végrehajtott
dobások hátra eséssel, oldalra eséssel és félvállas (judo-) gurulással;
- állásból és egyszerű mozgásból végrehajtott alap-dobástechnikákat előkészítő
gyakorlatok hátra és oldalra eséssel, amelyek során elsősorban a lábdobás
technikák ajánlottak;
- az ellenfél támadási szándékát megelőző, kontrázó, lábbal végrehajtott
dobástechnikák állásban, helyben: osotogari-osoto otoshi, deashibarai-tsubame
gaeshi.
Állásharc-földharc átmenetek:
- rögzített álló helyzetből a társ földre vitele különböző fogásokból és kiinduló
helyzetekből a fogás megtartásával;
- álló helyzetből a társ földre vitele mögé kerüléssel, szemből és tanult
lábdobásokkal;
- gyakorlás az átmenetek véghelyzetének előre történő meghatározásával:
- érkezés a hason fekvő partner hátára, mellé és fejéhez;
- érkezés a hátán fekvő partner lába közé egy vagy két láb bekulcsolásával;
- érkezés talajra a társ leszorításával.
Szituációs gyakorlatok:
- irányított küzdőgyakorlatok földön (földharc) és állásban (randori).
Játékok:
- küzdő és küzdelmi jellegű pontszerző játékok a tanult judo technikák
alkalmazásával párban és csapatokban.
Matematika:
számtan, térbeli tájékozódás,
összehasonlítások, geometriai
alakzatok.
Környezetismeret:
testünk, életműködéseink,
tájékozódás,
helymeghatározás, az emberi
szervezet megfigyelhető
ritmusai.
Vizuális kultúra:
megismerő- és
befogadóképesség, közvetlen
tapasztalás útján szerzett
élmények feldolgozása,
látványok megfigyelése,
leírása.
Erkölcstan:
Annak megértetése, hogy
más népeknek is megvannak
a maguk kulturális
hagyományai, amelyek
ugyanolyan értékesek, és
számukra ugyanolyan
fontosak, mint nekünk a
mienk.
5.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Alapismeretek:
A baleset-megelőzés, az egyéni és társas felelősségvállalás alkalmazása és
továbbfejlesztése. Az egyensúlyhelyzet-vesztés és -bontás lehetséges módjainak pontos
ismerete és tudatos alkalmazása küzdelmekben. Testi épségre veszélyes fogásmódok és
viselkedésformák, balesetvédelmi szabályok pontos ismerete és tudatos betartása.
A tanult dobásokból történő biztonságos talajra érkezés elmélyítése.
Személyiségfejlesztési szempontok:
A küzdelem felvállalása a saját célokért, sportszerű küzdelem iránti igény erősítése.
A sportszerű küzdésre, az asszertív viselkedésre törekvés. A sportszerű küzdések,
együttműködő feladatok végrehajtása során a társak tiszteletének erősítése.
Társak/ellenfél teljesítményének elismerése, értékelés képességének kialakítása.
A hagyományok és a judohoz kapcsolódó vezényszavak ismerete. Az elvárható és tanult
önszabályozó mechanizmusok megjelenése a gyakorlatok során.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Egyensúly, egyensúlyhelyzet-vesztés, egyensúlybontás, megfogás, meghúzás, megtolás,
földharc, leszorítás, dobás, randori, küzdelem, énhatékonyság, önszabályozás, társas
felelősségvállalás, együttműködés, önismeret, önkontroll, asszertivitás, siker, kudarc, társ
tisztelete, fair play, egyéni határok megismerése, kiterjesztése, Hajime!/Rajta! (vagy Küzdj!),
Matte!/Állj!, Maitta!/Feladom!, tori (támadó), uke (védő), baleset-megelőzés.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
6. BEMUTATÓ "FORMAGYAKORLAT".
A JUDO ALTERNATÍV KERETTANTERV TARTALMI RÉSZEINEK
MEGJELENÍTÉSE PÁROS ÉS CSOPORTOS (6-10 FŐ), KREATÍV
KOREOGRÁFIA LÉTREHOZÁSÁVAL
Órakeret:
25 óra
Előzetes tudásTapasztalat a páros és a 3-4 fős csoportos együttes feladatvégzésről.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai
Az alapvető mozgáskészségek, a tanult előkészítő feladatok és technikai elemek
mozgáskombinációkban történő megjelenítése koreografált formában.
A tanulók kreativitásának, önálló gondolkodásának fejlesztése judo specifikus körülmények
között.
A szociális kompetenciák fejlesztése, az együttes megvalósítás élményének kialakítása.
A konfliktuskezelésre és kompromisszumra képes személyiség összetevők fejlesztése.
Ismeretek / fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
6.1. MOZGÁSMŰVELTSÉG
Gyakorlatláncok/formagyakorlatok:
- az eséstechnikák és speciális judotechnikai alapok együttes bemutatása párban és
csoportosan;
- a tanult mozgásformák zenés koreográfia által történő bemutatása nagyobb
csoportokban is;
- önálló gyakorlatlánc vagy formagyakorlat alkotása párban 3-5 előre
meghatározott (eséstechnika, kúszógyakorlat és speciális judotechnikai elem) és
szabadon választható összekötő elem segítségével;
- csoportos koreográfia tervezése a párban alkotott gyakorlatláncok vagy
formagyakorlatok felhasználásával.
Bemutató:
- rövid, maximum 3-4 perces, a csoportok tudásszintjéhez igazodó
formagyakorlat tervezése és bemutatása előre meghatározott és szabadon
választható tartalmi elemek beépítésével 6-10 fős csoportokban.
6.2. ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Alapismeretek:
A baleset-megelőzés, az egyéni és társas felelősségvállalás alkalmazása és fejlesztése. Új
vagy már ismert mozgásfeladatok összekötésének lehetséges módjai, szabályszerűségei.
A zenei ritmus és a választott mozgásanyag kapcsolatai.
Személyiségfejlesztési szempontok:
A kreativitás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a páros és társas gyakorlatok
során szerzett tapasztalatok és ismeretek felhasználásával. Társak és ellenfél
teljesítményének elismerése, értékelése. Saját teljesítmény reális, külső szempontok
Matematika:
számtan, térbeli tájékozódás,
összehasonlítások, geometriai
alakzatok.
Környezetismeret:
testünk, életműködéseink,
tájékozódás,
helymeghatározás, az emberi
szervezet megfigyelhető
ritmusai.
Vizuális kultúra:
megismerő és befogadó
képesség, közvetlen
tapasztalás útján szerzett
élmények feldolgozása,
látványok megfigyelése,
leírása.
Erkölcstan:
a baráti kapcsolatok
létrehozásához,
megtartásához és az esetleges
konfliktusok kezeléséhez
szükséges készségek
fejlesztése.
szerinti értékelése. Az egyéni különbségek alapján a tanuló egyéni érdekeinek
érvényesítésére, illetve alárendelésére való képesség a kreatív és technikailag magas
színvonalú formagyakorlatok tervezése és végrehajtása érdekében.
A közösség érdekeinek előtérbe helyezése és az asszertív magatartás együttes
megjelenítésére való képesség kialakítása.
A mások kirekesztését
elutasító szociális
érzékenység erősítése.
Annak felismerése, hogy
mindannyian többféle
közösséghez tartozunk.
Az összetartozás érzésének
megerősítése az osztályon
belül.
A szabályok szerepének
megértése a közösségek
életében.
A saját iskolához való kötődés
érzésének erősítése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Gyakorlatlánc, formagyakorlat, koreográfia, feladatalkotás, esztétika, pontos és harmonikus
végrehajtás, tempó, szerepvállalás, énhatékonyság, önszabályozás, alázat, együttműködés,
asszertivitás, felelős viselkedés, tori (támadó), uke (védő), baleset-megelőzés, hagyomány,
megegyezés, vita.
A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén
Test- és térérzékelést fejlesztő gyakorlatok
A tanuló ismerje a nyújtó, erősítő, ernyesztő hatású gyakorlatok, aktív stresszkezelő és
légzőgyakorlatok alkalmazásának alapjait, és tudatosuljon benne azok pozitív hatásai.
Legyen képes speciális judo jellegű bemelegítő gyakorlatokat párokban önállóan vezetni.
Váljon nyitottá a fittségi állapotot fejlesztő gyakorlatok végrehajtására, és törekedjen az erősítő
gyakorlatok pontos, az ízületeket kímélő végrehajtására.
A társas együttműködést, egyéni felelősségvállalást fejlesztő feladatok és játékok
A tanuló ismerje a párban és csoportban történő feladatvégzés szabályait, valamint legyen
tisztában a társas felelősségvállalás legfontosabb jellemzőivel, és törekedjen azok betartására.
Legyen képes párban és csoportban is felelősségteljesen és sportszerűen gyakorolni. Tudjon
különbséget tenni agresszív és asszertív magatartási megnyilvánulások között, kerülje az
agressziót. A tanuló tudja a társ tudásszintjéhez és a feladat céljához igazítani a gyakorlatok
során kifejtett erő mértékét.
Eséseket előkészítő feladatok
A tanuló váljon képessé a tanult esések váratlan helyzetben történő biztonságos
végrehajtására. Sajátítsa el az előre és hátra történő zuhanó esés biztonságos technikai
kivitelezésének ismeretét.
A tanuló váljon képessé a gurulások, átfordulások, fordulatok közben biztosan uralt egyensúlyi
helyzet megtartására. Legyen képes különböző esés- és gurulástechnikák összekapcsolására.
Ismerje a társon való áteséseket, a társ segítségével történő eséseket és gurulásokat, törekedjen
a biztonságos és pontos végrehajtásra, technikai igényességre. A tanulónak legyen használható
tudása a mindennapokban előforduló esésekre vonatkozó baleset-megelőzéssel kapcsolatban.
Küzdőjátékok és küzdő jellegű feladatok, miniküzdelmek
A tanuló legyen képes az aktív miniküzdelemhez szükséges képességek megjelenítésére.
Ismerje és tudatosan alkalmazza a gyors helyzetfelismeréshez, anticipációs képességekhez
kapcsolódó tudását.
Tudja a támadó- és védőmozgásait az ellenfél mozgásaihoz igazítani.
Legyen képes a taktikai gondolkodást összekapcsolni a mozgásvégrehajtással.
Váljon képessé a sportszerű, társas felelősségvállalást megjelenítő viselkedésminta követésére.
Tapasztalat birtokában tudja biztonságosan alkalmazni a társon való áteséseket, megvalósítani
a társ segítségével történő eséseket és gurulásokat a küzdőjátékok során. A küzdelemben részt
vevő társhoz igazítva, tudatosan válassza meg a küzdések során a befektetett energia
nagyságát.
Speciális judotechnikai alapok: földharc technikák, dobás-előkészítések, dobások,
átmenetek. Szituációs gyakorlatok
A tanuló ismerje a leszorítások változatait, valamint az átforgatások készségszintű alkalmazását
feladathelyzetben, szituációs gyakorlatok során is.
Tudja a lehetséges fogásmódokat feladathoz, illetve küzdelmi helyzethez igazítani. Ismerje a
fogásbontás lehetséges módjait.
Ismerje meg a bokasöprés (deashibarai), a nagy, külső horogdobás/hátsógáncs (osotogari), a
nagy, belső horogdobás (ouchigari) technikák biztonságos kivitelezését.
A tanuló tudja alkalmazni az ellenfél támadási szándékát megelőző és védekező helyzetből a
kezdeményezés átvételére irányuló dobástechnikákat állásban és helyben: osotogari-osoto
otoshi, deashibarai-tsubame gaeshi.
Váljon képessé a technikák összekapcsolására (átmenet az állás és földharc között) passzív és
aktív ellenféllel szemben, tanári útmutatás alapján.
Bemutató "formagyakorlat". A judo alternatív kerettanterv tartalmi részeinek
megjelenítése csoportos (6-8 fő), kreatív, zenés koreográfia létrehozásával
A tanuló legyen képes a tanult technikai elemek párban és csoportban történő megjelenítésére,
a kivitelezés során legyen felismerhető az igényességre való törekvés. Legyen képes
összehangolni saját mozgását a zenével. A tanuló tudjon önállóan és csoportban feladatokat,
gyakorlatsorozatokat és kapcsolódó koreográfiákat tervezni.
Tapasztalat birtokában alakuljon ki a ritmuskövetési képesség, és tudja azt alkalmazni a
gyakorlatok során.

"

3. melléklet a 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelethez

Az R5. 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő C:3 mezővel egészül ki:

(C
A tevékenység ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség)
(3.)"klinikai gyermek szakpszichológus"

Tartalomjegyzék