29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet

a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő, a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, ideértve a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó mintavételi igazgatási szolgáltatási díj, továbbá laboratóriumi és egyéb vizsgálati igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban együtt: díj) mértékét az 1. melléklet határozza meg.

2. § (1)[1] A díjat a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01397136-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján vagy átutalással kell befizetni.

(2) A díj a minisztérium bevétele.

3. § (1)[2] A díjat a díj ügyfél általi viseléséről szóló döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni.

(2)[3] A minisztérium a befizetett díjról számviteli bizonylatot állít ki, és azt a befizetést követő tizenöt napon belül megküldi az ügyfélnek.

(3)[4] A befolyt díjakból a laboratóriumi és egyéb vizsgálati díj a minisztérium, a minta költségét is tartalmazó mintavételi díj pedig azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevételét képezi, amelyik a mintát vette.

(4)[5] A díj befizetését követő harminc napon belül a befolyt díj fővárosi és vármegyei kormányhivatalt megillető részét a minisztérium átutalja azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal számlájára, amelyik a mintát vette.

(5) Ha az ügyfél az eljárás megindítása nélkül fizetett díjat, vagy az eljárásért az 1. mellékletben meghatározott összegnél magasabb díjat fizetett, akkor a befizetési bizonylattal vagy annak másolatával kérheti a befizetett díj vagy a díjtöbblet visszatérítését, a befizetéstől számított három éven belül. A minisztérium a visszatérítési igényt ellenőrzi, és az eljárás megindítása nélkül befizetett díjat vagy a díjtöbbletet az ellenőrzést követő harminc napon belül visszatéríti, vagy dönt a visszatérítés megtagadásáról.

4. § A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5/A. §[6] E rendeletnek a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet módosításáról szóló 4/2023. (V. 31.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § Ez a rendelet a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

7. §[7]

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 29/2017. (VII. 25.) NFM rendelethez

AB
1.TevékenységDíj (forint)
2.Mintavételi eljárás4 000 + a minta ára
3.Cigaretta főfüst kátrány- és
nikotintartalmának együttes meghatározása (GC-vel)
20 170
4.Cigaretta főfüst kátrány- és nikotintartalmának meghatározása
(GC-vel és Karl Fischer-módszerrel)
20 220
5.Cigaretta főfüst kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalmának együttes
meghatározása
(GC-vel és CO-analizátorral)
23 740
6.Cigaretta főfüst kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalmának együttes
meghatározása
(GC-vel, Karl Fischer-módszerrel és CO-analizátorral)
23 460
7.Cigaretta főfüst szén-monoxid tartalmának meghatározása10 320
8.Cigaretta szivarka és szivar méretének meghatározása4 850
9.Fogyasztói csomagolásban lévő darabszám meghatározása3 730
10.Fogyasztási dohányok vágatszélességének meghatározása4 850
11.Cigaretta gyújtási képességének meghatározása35 710
12.Dohánytermék nyilvántartásba vétele15 000
13.A 2-11. pontban nem szereplő vizsgálatok esetében a díjat a következő módon
kell meghatározni: a vizsgálatra fordított idő és az itt meghatározott mérnöki
óradíj szorzata, hozzáadva a felhasznált anyagköltséget.
3 000

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 18/2022. (VIII. 4.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.08.05.

[2] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 112. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[3] Megállapította a 4/2023. (V. 31.) IM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.06.08.

[4] Módosította a 37/2022. (XII. 27.) IM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 37/2022. (XII. 27.) IM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Beiktatta a 4/2023. (V. 31.) IM rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.06.08.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék