355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 39. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] E rendelet hatálya kiterjed az országos kerékpárút-törzshálózatba tartozó és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszaira (a továbbiakban együtt: kerékpárútszakasz).

(2)[2] Az illetékes önkormányzat kezelésében lévő önálló kialakítású kerékpárutak, illetve közös vagy elválasztott gyalog- és kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai körébe tartoznak

a) az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/6. mellékletében meghatározott országos kerékpárút-törzshálózatba tartozó kerékpárutak, továbbá

b) az a) pontba nem tartozó, főutakkal párhuzamosan meglévő kerékpárutak.

(3) A kerékpárútszakaszokat a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

2. § A kerékpárútszakaszok vonatkozásában a Kkt. 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút Nonprofit Zrt.) közútkezelőként látja el a miniszterrel kötött szerződés alapján.

3. § (1) A közútkezeléssel érintett kerékpárútszakaszok vonatkozásában a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) együttműködik a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátásában és az adott kerékpárútszakaszhoz kapcsolódó fejlesztési tervek, programok végrehajtásában.

(2)[3] Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló kerékpárútszakaszok közútkezelése során keletkezett, önkormányzati tulajdonú vissznyereményi anyagokat (így különösen bontott út-, híd- és vízépítési anyagokat, táblákat, úttartozékokat, faanyagot) az illetékes önkormányzat köteles a közútkezelőtől haladéktalanul átvenni, azok értékét - tulajdonosként - számvitelileg nyilvántartani. Az illetékes önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján jogosult ezen vissznyereményi anyagokat az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorló részére megállapodásban rögzített módon átadni. A kerékpárútszakaszok közútkezelője a részére átadott vissznyereményi anyagokat jogosult - a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettel kötött megállapodás alapján - a közútkezelői tevékenysége során felhasználni.

(3) A kerékpárútszakaszokat érintő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett beruházás, illetve felújítás esetén a beruházás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel az önkormányzat tulajdonaként jön létre. Ennek a nyilvántartási értéke térítésmentesen kerül átadásra az illetékes önkormányzat részére, amely a beruházás értékét saját könyveiben nyilvántartja, valamint azzal a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel elszámol. A kerékpárútszakaszokat érintő - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján - beruházásnak, illetve felújításnak nem minősülő tevékenység értékét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. költségként számolja el.

(4) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Kkt. 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti feladatait attól a naptól kezdve látja el a kerékpárútszakasz vonatkozásában, amely napon az 1. melléklet szerinti birtokbaadási jegyzőkönyvet az illetékes önkormányzattal kölcsönösen aláírta, és egyben ezen naptól viseli a feladatok ellátásért fennálló felelősséget is.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez[4]

[5]
iktatószám
JEGYZŐKÖNYV
Kerékpárútszakasz birtokba adásáról
Készült:.........................jelű kerékpárút......................................szakaszánál................év......................hónap.........napján,
amelyet aláírtak egyrészről
..................................................Önkormányzat
Székhelye: ................................................................................................................................................
Képviseli: ..................................................polgármester
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)
másrészről
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Székhelye: ............................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: ...........................................................................
Képviseli: Magyar Közút Nonprofit Zrt...................................................Vármegyei Igazgatóság,
aláírásra jogosult munkavállalója
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
továbbiakban mint Felek.
Felek rögzítik, hogy az alábbi kerékpárútszakasz vonatkozásában a birtokbaadás napjáig az Átadó látta el
a közútkezelői (fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési) feladatokat:
..................................................kerékpárútszakasz
Felek előtt ismert tény, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja
értelmében az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott
területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 3. § (4) bekezdése alapján a jelen birtokbaadási jegyzőkönyvvel érintett kerékpárútszakasz
vonatkozásában a közútkezelői (fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési) feladatokat jelen
jegyzőkönyvben rögzített birtokbaadás napjától az Átvevő látja el.
Felek előtt ismert tény továbbá, hogy Átvevő jogosult a Kormányrendelet rendelkezései és jelen birtokbaadási
jegyzőkönyv alapján az Átadó önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulását megelőzően megkezdeni
a közútkezelői feladatok ellátását.
Jelenlévők a tárgyi kerékpárútszakasz átadás-átvételi eljárását az útszakasz helyszíni megtekintésével és az arra
vonatkozó dokumentumok átadás-átvételével elvégezték.
A helyszíni bejárást és szemlét követően Felek képviselői a kerékpárútszakasz átadás-átvételével kapcsolatban
az alábbiakat rögzítik:
A kerékpárútszakasz műszaki állapotával kapcsolatos megállapítások:
Átadó részéről:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Átvevő részéről:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
A kerékpárútszakasz műszaki állapotából adódó szükséges intézkedések:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
A kerékpárútszakaszon az Átadó tulajdonában és könyveiben nyilvántartott ingóságok listája:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben az Átvevő kezelési tevékenységére vonatkozó jogszabályi feltételek nem
állnak fenn, a kerékpárút közútkezelői feladatait az Átadó haladéktalanul köteles visszavenni az Átvevőtől.
A birtokbaadás napja:
Kelt: ................................................... ,
…………………………………….
Átvevő
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
képviselik:
…………………………………….
Átadó
Önkormányzat
képviseli:
A jegyzőkönyv mellékletei:"

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 28. §-a. Hatályos 2018.12.29.

[2] Megállapította a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 28. §-a. Hatályos 2018.12.29.

[3] Módosította a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 30. §-a. Hatályos 2018.12.29.

[4] Megállapította a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2018.12.29.

[5] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 263. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék