289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím, valamint az 1-3. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 10. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 9. alcím, valamint a 4. és az 5. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d és g) pontjában,

a 10. alcím és a 6. melléklet tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a), i) és o) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,

a 12. alcím és a 7. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 39. alpontjában,

a 13. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 19. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A környezetvédelmi hatóság a határozatában)

"c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) és cc) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem előterjesztéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni,

cc) ha a tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúraberuházás megvalósítása és az a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni;"

2. § A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében a "nyomtatott" szövegrészek helyébe az "elektronikus" szöveg lép.

2. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

3. § A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdésében az "A kettős vizsgálatú kisajátítási terv záradéka egy évig hatályos." szövegrész helyébe az "A kettős vizsgálatú kisajátítási terv záradéka egy évig - az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában és az 1/a melléklet 1. pontjában szereplő közúti projektek esetén 2 évig - hatályos." szöveg,

b) 10/A. § (3) bekezdésében a "két hónapnál" szövegrész helyébe a "három hónapnál" szöveg

lép.

3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet] 4. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 3.és a 4/A. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

"d) a Kkt. 18/A-18/L. §-ában"

(meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.)

5. § (1) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

"b) a menetíró készülékről szóló miniszteri rendeletben,"

(meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.)

(2) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

"e) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben"

(meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.)

6. § A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik -a 14. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni annak a haszonjárműnek az üzemben tartója, aki

a) az 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett, 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírt Közúti Közlekedési Egyezményben,

b) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényben,

c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben,

d) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó rendelkezéseket megsérti.

(2) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik -a 14. mellékletben meghatározott összegű bírság 20%-át köteles fizetni annak a haszonjárműnek a vezetője, aki

a) az 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett, 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírt Közúti Közlekedési Egyezményben,

b) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényben,

c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben,

d) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó rendelkezéseket megsérti.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott egyes szabályszegések miatt megállapított bírság összege együttesen nem haladhatja meg a 600 000 forintot.

(4) E rendelet alkalmazásában veszélyes hiányosság:

a) a közúti közlekedés biztonságára közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést veszélyesen befolyásoló hiányosság,

b) a rakománynak vagy a rakomány egy részének elvesztésével kapcsolatos, vagy valamilyen, közvetlenül a rakományhoz kapcsolódó kockázat, ha az közvetlenül veszélyezteti a közlekedés biztonságát vagy a személybiztonságot."

7. § A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 16. § (9) bekezdése a következő d)-f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"d) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

8. § (1) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 12. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

9. § Hatályát veszti a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 19. és 20. sorszámú sora.

4. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

10. § Hatályát veszti a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében az "és az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítását tanúsító igazolást" szövegrész.

5. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

11. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet] 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A konténer és a cserefelépítmény fuvarozása akkor kezdhető meg, ha a feladó a fuvarozó részére átadta a konténer vagy a cserefelépítmény tömegét, fontosabb jellemzőit tanúsító bizonylatot, amelyet a fuvarozás során árukísérő okmányként kell kezelni és a járműben kell tartani."

12. § A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet. 38. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"e) a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelv."

6. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] 52. § (7) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha annak jogalapja)

"g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozók egymás közötti tulajdonjog átruházása, feltéve, hogy a tulajdonjogot átruházó a járműnyilvántartásba bejegyzett tulajdonos."

14. § A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 46. § (7) bekezdésében az "üzemben tartó járműnyilvántartásba" szövegrész helyébe az "üzemben tartónak a Kknyt. 2. § 2. pontja szerinti járműnyilvántartásba (a továbbiakban: járműnyilvántartás)" szöveg,

b) 53. § (1) bekezdésében az "ellátása a Nyilvántartó" szövegrész helyébe az "ellátása a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.)" szöveg,

c) 55. § (1) bekezdésében az "ellátása a Nyilvántartó" szövegrész helyébe az "ellátása a NISZ Zrt." szöveg,

d) 75. § (1) bekezdésében a "Nyilvántartó" szövegrész helyébe a "NISZ Zrt." szöveg,

e) 75/A. §-ában a "Nyilvántartó" szövegrész helyébe a "közlekedési igazgatási hatóság és a Nyilvántartó" szöveg

lép.

7. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet] 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 6. § c) pontja szerinti eljárásokban érintett közműszolgáltatók nyilatkozatát az építtetőnek nem kell beszereznie az ideiglenes forgalomba helyezési engedély meghosszabbítása, illetve ideiglenes forgalomba helyezési engedély alapján a végleges forgalomba helyezési engedély iránti kérelem benyújtásakor."

16. § A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 6/G. § (2) bekezdése szerinti esetben az építtetőnek az (1a) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell igazolnia."

17. § A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A véglegessé vált építési engedély öt évig hatályos. Nem szűnik meg az építési engedély időbeli hatálya, ha az építést öt éven belül megkezdték és az építési tevékenységet folyamatosan végzik.

(2) A hatóság az építési engedély időbeli hatályát az (1) bekezdésben meghatározottnál rövidebb - de legalább egyévi - időtartamban is megállapíthatja, ha a közlekedés biztonsága, a környezetvédelmi engedély, továbbá a szakhatóságok előírásai indokolják.

(3) Az építési engedély időbeli hatályát a hatóság - az időbeli hatály lejárta előtt az építtető kérelmére - legfeljebb két alkalommal, alkalmanként három évvel meghosszabbíthatja, ha az engedély megadásának időpontjában hatályos jogszabályok vagy körülmények nem változtak meg, vagy a változás az engedély tartalmát érdemben nem érinti."

18. § A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a forgalomba helyezési eljárás során a hatóság úgy ítéli meg, hogy a végleges forgalomba helyezés feltételei nem állnak fenn, a szükséges intézkedések megtételére való kötelezés mellett a közlekedési építmény vagy az építmény egy részének meghatározott időtartamra - legfeljebb öt évre - történő ideiglenes forgalomba helyezését engedélyezheti az (1) bekezdés szerint, ha annak kezelését, üzemeltetését az építtető vagy a közút leendő kezelője nyilatkozatban vállalja."

19. § A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet a következő 31. §-sal egészül ki:

"31. § E rendeletnek a közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 15. §-át a Módr2. hatálybalépése előtt kiadott építési engedélyek esetében is alkalmazni kell azzal, hogy a meghosszabbítás időtartama összesen tíz évnél több nem lehet."

8. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

20. § A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet] a következő 41. §-sal egészül ki:

"41. § Az e rendeletnek a közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) által módosított 14. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 26. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakat a Módr4. hatálybalépése előtt kiadott építési és ideiglenes használatbavételi engedélyek esetében is alkalmazni kell azzal, hogy a meghosszabbítás időtartama összesen tíz évnél több nem lehet."

21. § A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

a) 14. § (2) bekezdésében az "öt évnél rövidebb - de legalább két évi -" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdésben meghatározottnál rövidebb - de legalább két év -" szöveg,

b) 14. § (3) bekezdésében a "két-két évvel" szövegrész helyébe az "esetenként három évvel" szöveg,

c) 26. § (3) bekezdésében a "két évre" szövegrész helyébe az "öt évre" szöveg,

d) 26. § (4) bekezdésében a "két alkalommal egy-egy év időtartamra" szövegrész helyébe a "két alkalommal, esetenként öt évvel" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pont a) alpont ab) pontja.

9. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kormány az 1. melléklet 3.1-3.3., 3.21., 3.45-3.47., 3.56., 3.58-3.64. pontjában, valamint az 1/a. melléklet 3.1., 3.27-3.29., 3.38., 3.40-3.49. pontjában meghatározott intermodális fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként az intermodális csomópont helye szerint illetékes megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

(4) A Kormány az 1. melléklet 1.400. pontja, valamint az 1/a. melléklet 1.257. pontja szerinti beruházások esetén a 2. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

24. § (1) A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(3) Hatályát veszti a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.268. pontja.

(4) Hatályát veszti a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.126. pontja.

10. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdés 21. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:

a közúti közlekedési szolgáltatási, a saját számlás áruszállítási, valamint a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló rendeletben meghatározott országos nyilvántartások vezetésével összefüggő hatósági feladatok, valamint)

"e) a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról és az 1213/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 1-i (EU) 2016/480 bizottsági végrehajtási rendeletben, valamint"

(meghatározott országos nyilvántartások vezetésével összefüggő feladatok ellátása során.)

(2) A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 23. és 24. ponttal egészül ki:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:)

"23. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járműfejlesztőkkel, fejlesztési célú járművekkel és a fejlesztési célú jármű tesztekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása - ide nem értve a már forgalomba helyezett jármű fejlesztési célú járművé minősítését -

24. a közúti járművek időszakos vizsgálatával és közúti műszaki ellenőrzésével kapcsolatos nemzetközi kapcsolattartás és a Bizottsággal folytatott folyamatos információcsere"

(során.)

(3) A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el]

"4. a közúti járművek - ideértve a trolibuszt is - közlekedésbiztonsági ellenőrzése, a közúti járművek összeépítésének, egyedi átalakításának, valamint a forgalomba helyezésének engedélyezése, továbbá a tulajdonos kérelmére az M2, M3, N2, N3 és O járműkategóriába tartozó jármű esetében az eredeti COC okmány benyújtása alapján műszaki megvizsgálás nélkül történő Műszaki adatlap kiadása;"

(során.)

(4) A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 10. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el

Magyarország tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott feladatok tekintetében]

"b) a tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását és illesztését, üzembe helyezését és aktiválását végző szervezetek engedélyezésével, auditálásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;"

(során.)

27. § (1) A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"c) a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról és az 1213/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 1-i (EU) 2016/480 bizottsági végrehajtási rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(2) A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"l) az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

12. Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) E rendelet hatálya kiterjed az országos kerékpárút-törzshálózatba tartozó és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszaira (a továbbiakban együtt: kerékpárútszakasz).

(2) Az illetékes önkormányzat kezelésében lévő önálló kialakítású kerékpárutak, illetve közös vagy elválasztott gyalog- és kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai körébe tartoznak

a) az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/6. mellékletében meghatározott országos kerékpárút-törzshálózatba tartozó kerékpárutak, továbbá

b) az a) pontba nem tartozó, főutakkal párhuzamosan meglévő kerékpárutak."

29. § A 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

30. § A 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az állam részére" szövegrész helyébe az "az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorló részére megállapodásban rögzített módon" szöveg lép.

13. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

31. § A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 16. § (1) bekezdésében a "típusbizonyítvánnyal" szövegrész helyébe a "bizonyítvánnyal" szöveg,

b) 16. § (3) bekezdésében a "típusbizonyítványa" szövegrész helyébe a "bizonyítványa" szöveg

lép.

14. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. § b) pontja, a 4-9. §, valamint az 1-3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 25. § és a 6. melléklet 2019. január 2-án lép hatályba.

(4) A 26. § (1) bekezdése és a 27. § (1) bekezdése 2019. január 30-án lép hatályba.

33. § (1) Ez a rendelet

a) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról és az 1213/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 1-i (EU) 2016/480 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 14. sorral egészül ki:

(Sor-
szám)
(Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások)[A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés, SJ = súlyos
jogsértés)]
(A bírság összege,
forintban)
(A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető)
"
14.A konténer vagy a cserefelépítmény tömegét
tanúsító bizonylat hiánya a fuvarozás során
30 000fuvarozó,
feladó
"

2. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat a következő 48. sorral egészül ki:

(Sorszám)(Jogszabályok)
"
48.2018. évi XXIX. törvény a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között
a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
"

3. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

ABCDEF
1.Közúti jármű műszaki megfelelőségA súlyosság foka
(RSJ = rendkívül
súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos
jogsértés, SJ = súlyos
jogsértés)
A bírság összege
forintban
a T5 kategóriába
tartozó kerekes
traktor esetén
A bírság összege
forintban N2, N3, O3,
O4 kategóriájú jármű
esetén
A bírság összege
forintban M2,
M3 kategóriájú jármű
esetén
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
2.A személy- vagy áruszállítási szolgáltatást
végző haszonjármű biztonságilag és
műszakilag megfelelő állapotban tartásának
elmulasztása, amelynek következtében
a fékrendszer, a kormányrudazat, a kerék/
gumiabroncs, a felfüggesztés, az alváz, vagy
egyéb berendezések veszélyes hiányosságokat
mutatnak; mindez olyan arányú közvetlen
veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára,
hogy az a haszonjármű továbbhaladásának
megtiltására vonatkozó döntést eredményez
RSJhiányosságonként
50 000 Ft
hiányosságonként
200 000 Ft
hiányosságonként
200 000 Ft
járművezető/
üzembentartó
3.A közúti közlekedési szolgáltatást végző
haszonjármű uniós jog szerinti műszaki
vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli közúti
közlekedése
RSJ40 000 Ft60 000 Ft100 000 Ftjárművezető/
üzembentartó

"

4. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.6. Az M3 - M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztése."

2. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.175. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.175. Az M4 gyorsforgalmi út Abony (kelet) és Törökszentmiklós (nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével."

3. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.177. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.177. Az M6 autópálya Bóly - Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása."

4. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.184. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.184. Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár - Zalaegerszeg közötti szakasz előkészítése."

5. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.186. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.186. A 23-25. számú főutak Bátonyterenye és Ózd közötti szakasz fejlesztése."

6. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.188. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.188. Az M76 autóút M7 autópálya (Holládi csomópont) és Zalaegerszeg (észak) közötti szakasz megvalósítása."

7. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.189. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.189. Az M100 autóút Esztergom és M1 autópálya közötti szakasz megvalósítása."

8. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.277. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.277. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása."

9. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.282. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.282. Tiszafüred - Hortobágy - Balmazújváros kerékpárút fejlesztése."

10. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 1.298-1.412. ponttal egészül ki:

"1.298. Az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény és Beregdaróc, országhatár közötti szakasz előkészítése.

1.299. A Szeged és Debrecen közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat kialakításának előkészítése.

1.300. Az M8 autóút M7 autópálya és Dunaújváros, valamint Dunavecse és Kecskemét (észak) közötti szakasz előkészítése.

1.301. Az M49 autóút M3 autópálya (Vaja) és Csenger, országhatár közötti szakasz előkészítése.

1.302. Az 53-54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz előkészítése.

1.303. A Mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat előkészítése az M6 autópálya és az 51. sz. főút között.

1.304. A 21. sz. főút Bátonyterenye és Somoskőújfalu, országhatár közötti (Salgótarján elkerülő) szakasz előkészítése.

1.305. Lónyai új Tisza-híd előkészítése.

1.306. A 14. sz. főút 813. sz. főút (Győr keleti elkerülő) és Vámosszabadi, országhatár közötti szakasz 2x2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének előkészítése.

1.307. A Győr, északnyugati elkerülő (14. sz. főút és M1 autópálya közötti) szakasz előkészítése.

1.308. A 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésének előkészítése.

1.309. Az 52. számú főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz 2x2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása.

1.310. A 8. számú főút és a 82. számú főút közötti - a veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását szolgáló - közúti kapcsolat megvalósítása.

1.311. A 87-89. számú főutak Szombathely északkeleti elkerülő szakasz előkészítése.

1.312. A 87. sz. főút Szombathely és Kőszeg közötti szakasz 2x2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének előkészítése.

1.313. A Nyíregyháza, Nagykörút Állomás tér és Debreceni út közötti szakasz 2x2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása.

1.314. A Páty és az M1 autópálya közötti közúti kapcsolat megvalósítása.

1.315. Pilisborosjenő, ipartelep bekötés előkészítése.

1.316. Gyöngyös nyugati elkerülő előkészítése.

1.317. Dél Budai Centrum (DBC) megközelíthetőségének fejlesztése.

1.318. Tokaji Erzsébet királyné Tisza-hídon vezetett kerékpárút megvalósítása.

1.319. Érd, Zámori út (8104 j. út)-Vadlúd utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.320. Érd, Zámori út (8104 j. út)-Fehérvári út kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása, és a Zámori út rekonstrukciója a Fehérvári út-Vadlúd utca közötti szakaszon.

1.321. Érd, Törökbálinti út (8103 j. út) fejlesztése, rekonstrukciója az Iparos út-Szövő utca közötti szakaszon, a Szövő utca-Folyondár utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont megvalósítása.

1.322. Érd, Törökbálinti út (8103. j. út) fejlesztése, rekonstrukciója a Szövő utca-Felsővölgyi út közötti szakaszon, a Felsővölgyi úti kereszteződésben körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.323. Az M85 autóút megvalósításához kapcsolódó 8645 j. harkai bekötőúton körforgalmú csomópont létesítése.

1.324. M0 autóút déli szektor 9+345 - 11+517 km szelvényei között zajárnyékoló falak építése.

1.325. Az M8 autóút Körmend és Szentgotthárd-Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósításához kapcsolódó üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.326. A 8. sz. főút és 8707. j. összekötő út (Berki út) kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.327. Szentgotthárd, keleti elkerülő szakasz megvalósítása.

1.328. Az M4 gyorsforgalmi út M0 autóút és Cegléd közötti szakaszán, a 38+500 km szelvényben (Monor) komplex pihenőhely megvalósítása.

1.329. Az M4 autóút Törökszentmiklós (nyugat) és Püspökladány, valamint a Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasz előkészítése.

1.330. A Berettyóújfalu nyugati elkerülő út előkészítése.

1.331. A 4434. j. összekötő út M43 autópálya és Mezőhegyes közötti szakasz felújításának megvalósítása.

1.332. A Mezőhegyes és Csanádpalota közötti kerékpárút megvalósítása.

1.333. Szigethalom, Mű út - HÉV-vonal kereszteződésében különszintű átvezetés előkészítése.

1.334. Záhonyi közúti Tisza-híd mellett új közúti Tisza-híd (M34) előkészítése.

1.335. A 67. sz. főút Szigetvár és országhatár közötti szakasz előkészítése.

1.336. A 4623. j. - 4622. j. összekötő utak M44 autóút és 44. sz. főút közötti szakasz fejlesztése a Szentkirály elkerülő szakasz kerékpárút megvalósításával.

1.337. A 44. sz. főút Kecskemét és 4622. j. összekötő út közötti szakasz fejlesztése.

1.338. A 44. sz. főút 4622. j. összekötő út és Lakitelek közötti szakasz fejlesztése.

1.339. Kisvárda északi bekötőút és 3832. j. összekötő út (Mátyás király utca) kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.340. A 8527. j. összekötő út Sopron és Fertőrákos közötti szakasz felújítása.

1.341. A 8526. j. összekötő út Sopron-Balf és Fertőrákos közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása, kerékpárút megvalósításával.

1.342. 8532. j. Sopronkőhida és Sopronkőhida, országhatár összekötő út fejlesztésének megvalósítása.

1.343. 85124. j. Fertőrákos, Fertő-tavi bekötő út fejlesztésének megvalósítása, kerékpárút megvalósításával.

1.344. Győr, városi belső keleti tehermentesítő út 1. sz. főút (Mártírok útja) és 1301. j. összekötő út (Új Bácsai út) közötti szakasz megvalósítása új Mosoni-Duna-híd megvalósításával.

1.345. Nyíregyháza, 38. sz. főút (Tokaji út) 100. sz. vasútvonal feletti különszintű átvezetésének megvalósítása.

1.346. Nyíregyháza 36. sz. főút (Tiszavasvári út) és Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont kialakítása.

1.347. Veszprém, Aranyosvölgy feletti új völgyhíd és az ehhez kapcsolódó, a város belső elérhetőségét javító közútfejlesztés előkészítése.

1.348. 51. sz. főút Baja (dél) és Hercegszántó, országhatár közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása.

1.349. Az M5 autópálya, kunszállási csomópont megvalósítása.

1.350. Az M1 autópálya, szárligeti csomópont megvalósítása.

1.351. Mátraverebély elkerülő út megvalósítása.

1.352. Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés megvalósítása.

1.353. Tatabánya, Dózsakert és Újváros közötti vasúti felüljáró előkészítése.

1.354. 51379. j. Paks kikötőkhöz vezető út megvalósítása.

1.355. 6237. j. M6 autópálya - 6. sz. főút paksi összekötő út megvalósítása.

1.356. 6. sz. főút négynyomúsítás folytatása északi irányból a 6. sz. főút 115+710 km szelvényig, a 6. sz. főút 115+710 km szelvényben körforgalmú csomópont kialakítással.

1.357. 6238. j. Paks, nyugati elkerülő út megvalósítása (6. sz. főút - 6232 j. út - 6231 j. út összekötése).

1.358. Paks, északi városrész bekötése a 6231. j. összekötő úthoz.

1.359. 5126 j. Szekszárd elkerülő út megvalósítása.

1.360. 5125. j. Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő - Bátya) megvalósítása.

1.361. Kajdacs, Vörösmarty utca rekonstrukciója és a 63. sz. főút között összekötő út megvalósítása.

1.362. 5301 - 53115. j. mellékutak összekötése, új út építése.

1.363. 6239. j. Györköny - Bikács közötti összekötő út megvalósítása.

1.364. 5127. j. 6. sz. főút - Bölcske összekötő út megvalósítása, és a meglévő szakasz rekonstrukciója.

1.365. 6240 j. Bikács - Németkér összekötő út Németkér - Kistápé közötti szakasz megvalósítása, valamint a Kistápé - Bikács közötti meglévő út rekonstrukciója.

1.366. 51. sz. főút - Fajsz dél (TSz major) közötti összekötő út megvalósítása.

1.367. 5301. j. mellékút - Szakmár közötti összekötő út megvalósítása.

1.368. 51. sz. főút fejlesztése M9 gyorsforgalmi út - Baja között, Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út építésével.

1.369. 63. sz. főút - Fácánkert közötti összekötő út megvalósítása.

1.370. 55. sz. főút Baja - Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút építéssel.

1.371. 51. sz. főút Kalocsa - M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztése.

1.372. 6317. j. Sárszentlőrinc - Simontornya összekötő út fejlesztésből kimaradt szakaszainak megvalósítása.

1.373. Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út fejlesztése a 6. sz. főút - 6233. j. összekötő út között.

1.374. Debrecen, 33. sz. főút melletti kerékpárút megvalósítása.

1.375. Esztergom - Esztergom kertváros közötti kerékpárút megvalósítása.

1.376. Tata - Baj közötti kerékpárút megvalósítása.

1.377. Hatvan - Apc közötti kerékpáros útvonal megvalósítása.

1.378. Eger - Egerszalók közötti kerékpárút megvalósítása.

1.379. Szentendre - Pomáz közötti kerékpárút megvalósítása.

1.380. Dunakeszi - Fót közötti kerékpárút megvalósítása.

1.381. Szob - Ipolydamásd közötti kerékpárút megvalósítása.

1.382. Tószeg - Szolnok közötti kerékpárút megvalósítása.

1.383. Az M3 autópálya és a Hatvani Ipari Park közötti közúti kapcsolat fejlesztésének megvalósítása, új autópályacsomópont megvalósításával.

1.384. Baja, Jelky tér 51. sz. és 55. sz. főutak kereszteződésében körpályás csomópont megvalósítása.

1.385. Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz előkészítése.

1.386. Az M1 autópálya Moson pihenőhely átépítésével új autópálya csomópont előkészítése.

1.387. A Szeged és Pécs közötti közúti kapcsolat fejlesztésének előkészítése.

1.388. A 25. sz. főút Eger elkerülő szakasz előkészítése.

1.389. Siófok - Szabadhídvég - Tamási - Dombóvár - Orfű - Pécs közötti szakasz kerékpárút hiányzó szakaszainak előkészítése.

1.390. Szigetvár - Kaposvár kerékpárút előkészítése.

1.391. Tata, Baji út melletti kerékpárút megvalósítása.

1.392. Tata-Agostyán-Tarján kerékpárút előkészítése.

1.393. Oroszlány - Majk - Várgesztes - Vérteskozma - Csákvár - Nadap kerékpárút előkészítése.

1.394. Rákos-patak menti kerékpárút Pécel - Isaszeg - Gödöllő - Zsámbok szakaszának előkészítése (Budapest közigazgatási határ és Pest Megye közigazgatási határ között).

1.395. Ipolydamásd, Duna bal parti EV6 Szob-Ipolydamásd közötti kerékpárút megvalósítása.

1.396. Rákospalota-Fót-Dunakeszi közötti kerékpárút megvalósítása.

1.397. A 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti 2x2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósításához kapcsolódó Kaposvári üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.398. A 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása.

1.399. Az M4 autópálya és a 42. sz. főút kapcsolat fejlesztésének előkészítése Nagykereki és Bedő elkerülő szakaszok előkészítésével.

1.400. Az M2 autóút fejlesztéséhez kapcsolódó, Göd közigazgatási területén közutak megvalósítása.

1.401. Az M2 autóút új gödi csomópont megvalósítása.

1.402. A Veszprém és Szentkirályszabadja települések területén lévő új iparterület közúti kapcsolatának fejlesztése.

1.403. Körmend nyugati csomópontjához tartozó iparövezeti terület feltáró út előkészítése.

1.404. Kisvárda keleti elkerülő út Kisvárda Ipari út és a 4108-4109. j. összekötő utak közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása.

1.405. A 4625. j. összekötő út M44 autóút és 44. sz. főút közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása a 44. sz. főút-4625. j. összekötő út kereszteződésében csomópont és szintbeni vasúti átjáró fejlesztésének megvalósításával.

1.406. Az M0 autóút 5103. j. összekötő út meglévő külön szintű keresztezésénél új csomópont megvalósítása.

1.407. Szolnoki új tehermentesítő út Mártírok útja és 4. sz. főút közötti szakasz előkészítése új Tisza-híd előkészítésével.

1.408. Az M35 autópálya új Debrecen-Józsa csomópont megvalósítása.

1.409. Az M35 autópálya 354. sz. főút csomópontjának fejlesztése.

1.410. A 33. sz. M35 autópálya és 3316. j. összekötő út közötti szakasz 2x2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása.

1.411. A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához kapcsolódó közúthálózati elemek megvalósítása.

1.412. Az M76 autóút Zalaegerszeg (észak) és Körmend (kelet) közötti szakasz előkészítése."

11. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 2.86-2.97. ponttal egészül ki:

"2.86. A 120a. számú vasútvonal, Rákos - Nagykáta - Újszász - Szolnok szakasz fejlesztése.

2.87. A 140. számú vasútvonal, Cegléd - Kiskunfélegyháza - Szeged szakasz fejlesztése.

2.88. Szeged - Szabadka vasútvonal fejlesztése.

2.89. Vasúti tengelysúlymérési rendszer kiépítése.

2.90. A 23. számú vasútvonal, Zalaegerszeg - Rédics (- Lendva - Beltinci) szakasz fejlesztése.

2.91. Budapest - Varsó nagysebességű vasútvonal kiépítése.

2.92. Budapest - Kolozsvár nagysebességű vasútvonal kiépítése.

2.93. 1. számú vasútvonal, Almásfüzitő - Komárom szakasz fejlesztése.

2.94. 1. számú vasútvonal, Kelenföld - Budaörs (Törökbálint) szakasz fejlesztése.

2.95. 120a. számú vasútvonal, Nagykáta - Újszász szakasz fejlesztése.

2.96. 140. számú vasútvonal, Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező pu. szakasz fejlesztése.

2.97. 108. sz. Debrecen - Füzesabony vasútvonal fejlesztése."

12. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.1-3.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3.1. Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.2. Kecskemét megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.3. Miskolc Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában."

13. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.21. Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában."

14. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.45-3.48. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3.45. Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.46. Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.47. Tatabánya Megyei Jogú Város - Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.48. Új Duna-híd (előkészítés) Budapesten."

15. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.56. Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában."

16. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 3.58-3.65. ponttal egészül ki:

"3.58. A miskolci Y-híd és 3. számú főút új belterületi tehermentesítő szakasz megvalósítása.

3.59. Dunaújváros megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.60. Szombathely megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.61. Zalaegerszeg megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.62. Győr megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.63. Salgótarján megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.64. Kőszeg város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.65. Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó vasúti rakodó megvalósítása."

5. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.15. Az M4 gyorsforgalmi út Abony (kelet) és Törökszentmiklós (nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével."

2. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.17. Az M6 autópálya Bóly - Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása."

3. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.25. Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár - Zalaegerszeg közötti szakasz előkészítése."

4. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.29. A 23-25. számú főutak Bátonyterenye - Ózd közötti szakasz fejlesztése."

5. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.40. Az M76 autóút M7 autópálya (Holládi csomópont) és Zalaegerszeg (észak) közötti szakasz megvalósítása."

6. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.43. Az M100 autóút Esztergom és M1 autópálya közötti szakasz megvalósítása."

7. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 1.139. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.139. Tiszafüred - Hortobágy - Balmazújváros kerékpárút fejlesztése."

8. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklete a következő 1.154-1.269. ponttal egészül ki:

"1.154. Az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény és Beregdaróc, országhatár közötti szakasz előkészítése.

1.155. A Szeged és Debrecen közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat kialakításának előkészítése.

1.156. Az M8 autóút M7 autópálya és Dunaújváros, valamint Dunavecse és Kecskemét (észak) közötti szakasz előkészítése.

1.157. Az M49 autóút M3 autópálya (Vaja) és Csenger, országhatár közötti szakasz előkészítése.

1.158. Az 53-54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz előkészítése.

1.159. A Mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat előkészítése az M6 autópálya és az 51. sz. főút között.

1.160. A 21. sz. főút Bátonyterenye és Somoskőújfalu, országhatár közötti (Salgótarján elkerülő) szakasz előkészítése.

1.161. Lónyai új Tisza-híd előkészítése.

1.162. A 14. sz. főút 813. sz. főút (Győr keleti elkerülő) és Vámosszabadi, országhatár közötti szakasz 2x2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének előkészítése.

1.163. A Győr, északnyugati elkerülő (14. sz. főút és M1 autópálya közötti) szakasz előkészítése.

1.164. A 441. sz. főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztésének előkészítése.

1.165. Az 52. számú főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz 2x2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása.

1.166. A 8. számú főút és a 82. számú főút közötti - a veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását szolgáló - közúti kapcsolat megvalósítása.

1.167. A 87-89. számú főutak Szombathely északkeleti elkerülő szakasz előkészítése.

1.168. A 87. sz. főút Szombathely és Kőszeg közötti szakasz 2x2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének előkészítése.

1.169. A Nyíregyháza, Nagykörút Állomás tér és Debreceni út közötti szakasz 2x2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása.

1.170. A Páty és az M1 autópálya közötti közúti kapcsolat megvalósítása.

1.171. Pilisborosjenő, ipartelep bekötés előkészítése.

1.172. Gyöngyös nyugati elkerülő előkészítése.

1.173. Dél Budai Centrum (DBC) megközelíthetőségének fejlesztése.

1.174. Tokaji Erzsébet királyné Tisza-hídon vezetett kerékpárút megvalósítása.

1.175. Érd, Zámori út (8104 j. út)-Vadlúd utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.176. Érd, Zámori út (8104 j. út)-Fehérvári út kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása, és a Zámori út rekonstrukciója a Fehérvári út-Vadlúd utca közötti szakaszon.

1.177. Érd, Törökbálinti út (8103 j. út) fejlesztése, rekonstrukciója az Iparos út-Szövő utca közötti szakaszon, a Szövő utca-Folyondár utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont megvalósítása.

1.178. Érd, Törökbálinti út (8103. j. út) fejlesztése, rekonstrukciója a Szövő utca-Felsővölgyi út közötti szakaszon, a Felsővölgyi úti kereszteződésben körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.179. Az M85 autóút megvalósításához kapcsolódó 8645 j. harkai bekötőúton körforgalmú csomópont létesítése.

1.180. M0 autóút déli szektor 9+345 - 11+517 km szelvényei között zajárnyékoló falak építése.

1.181. Az M8 autóút Körmend és Szentgotthárd-Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósításához kapcsolódó üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.182. A 8. sz. főút és 8707. j. összekötő út (Berki út) kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.183. Szentgotthárd, keleti elkerülő szakasz megvalósítása.

1.184. Az M4 gyorsforgalmi út M0 autóút és Cegléd közötti szakaszán, a 38+500 km szelvényben (Monor) komplex pihenőhely megvalósítása.

1.185. Az M4 autóút Törökszentmiklós (nyugat) és Püspökladány, valamint a Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasz előkészítése.

1.186. A Berettyóújfalu nyugati elkerülő út előkészítése.

1.187. A 4434. j. összekötő út M43 autópálya és Mezőhegyes közötti szakasz felújításának megvalósítása.

1.188. A Mezőhegyes és Csanádpalota közötti kerékpárút megvalósítása.

1.189. Szigethalom, Mű út - HÉV-vonal kereszteződésében különszintű átvezetés előkészítése.

1.190. Záhonyi közúti Tisza-híd mellett új közúti Tisza-híd (M34) előkészítése.

1.191. A 67. sz. főút Szigetvár és országhatár közötti szakasz előkészítése.

1.192. A 4623. j. - 4622. j. összekötő utak M44 autóút és 44. sz. főút közötti szakasz fejlesztése a Szentkirály elkerülő szakasz kerékpárút megvalósításával.

1.193. A 44. sz. főút Kecskemét és 4622. j. összekötő út közötti szakasz fejlesztése.

1.194. A 44. sz. főút 4622. j. összekötő út és Lakitelek közötti szakasz fejlesztése.

1.195. Kisvárda északi bekötőút és 3832. j. összekötő út (Mátyás király utca) kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.196. A 8527. j. összekötő út Sopron és Fertőrákos közötti szakasz felújítása.

1.197. A 8526. j. összekötő út Sopron-Balf és Fertőrákos közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása, kerékpárút megvalósításával.

1.198. 8532. j. Sopronkőhida és Sopronkőhida, országhatár összekötő út fejlesztésének megvalósítása.

1.199. 85124. j. Fertőrákos, Fertő-tavi bekötő út fejlesztésének megvalósítása, kerékpárút megvalósításával.

1.200. Győr, városi belső keleti tehermentesítő út 1. sz. főút (Mártírok útja) és 1301. j összekötő út (Új Bácsai út) közötti szakasz megvalósítása új Mosoni-Duna-híd megvalósításával.

1.201. Nyíregyháza, 38. sz. főút (Tokaji út) 100. sz. vasútvonal feletti különszintű átvezetésének megvalósítása.

1.202. Nyíregyháza 36. sz. főút (Tiszavasvári út) és Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont kialakítása.

1.203. Veszprém, Aranyosvölgy feletti új völgyhíd és az ehhez kapcsolódó, a város belső elérhetőségét javító közútfejlesztés előkészítése.

1.204. 51. sz. főút Baja (dél) és Hercegszántó, országhatár közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása.

1.205. Az M5 autópálya, kunszállási csomópont megvalósítása.

1.206. Az M1 autópálya, szárligeti csomópont megvalósítása.

1.207. Mátraverebély elkerülő út megvalósítása.

1.208. Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés megvalósítása.

1.209. Tatabánya, Dózsakert és Újváros közötti vasúti felüljáró előkészítése.

1.210. 51379. j. Paks kikötőkhöz vezető út megvalósítása.

1.211. 6237. j. M6 autópálya - 6. sz. főút paksi összekötő út megvalósítása.

1.212. 6. sz. főút négynyomúsítás folytatása északi irányból a 6. sz. főút 115+710 km szelvényig, a 6. sz. főút 115+710 km szelvényben körforgalmú csomópont kialakítással.

1.213. 6238. j. Paks, nyugati elkerülő út megvalósítása (6. sz. főút - 6232 j. út - 6231 j. út összekötése).

1.214. Paks, északi városrész bekötése a 6231. j. összekötő úthoz.

1.215. 5126 j. Szekszárd elkerülő út megvalósítása.

1.216. 5125. j. Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő - Bátya) megvalósítása.

1.217. Kajdacs, Vörösmarty utca rekonstrukciója és a 63. sz. főút között összekötő út megvalósítása.

1.218. 5301-53115. j. mellékutak összekötése, új út építése.

1.219. 6239. j. Györköny - Bikács közötti összekötő út megvalósítása.

1.220. 5127. j. 6. sz. főút - Bölcske összekötő út megvalósítása, és a meglévő szakasz rekonstrukciója.

1.221. 6240 j. Bikács - Németkér összekötő út Németkér - Kistápé közötti szakasz megvalósítása, valamint a Kistápé - Bikács közötti meglévő út rekonstrukciója.

1.222. 51. sz. főút - Fajsz dél (TSz major) közötti összekötő út megvalósítása.

1.223. 5301. j. mellékút - Szakmár közötti összekötő út megvalósítása.

1.224. 51. sz. főút fejlesztése M9 gyorsforgalmi út - Baja között, Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út építésével.

1.225. 63. sz. főút - Fácánkert közötti összekötő út megvalósítása.

1.226. 55. sz. főút Baja - Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút építéssel.

1.227. 51. sz. főút Kalocsa - M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztése.

1.228. 6317. j. Sárszentlőrinc - Simontornya összekötő út fejlesztésből kimaradt szakaszainak megvalósítása.

1.229. Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út fejlesztése a 6. sz. főút - 6233. j. összekötő út között.

1.230. Debrecen, 33. sz. főút melletti kerékpárút megvalósítása.

1.231. Esztergom - Esztergom kertváros közötti kerékpárút megvalósítása.

1.232. Tata - Baj közötti kerékpárút megvalósítása.

1.233. Hatvan - Apc közötti kerékpáros útvonal megvalósítása.

1.234. Eger - Egerszalók közötti kerékpárút megvalósítása.

1.235. Szentendre - Pomáz közötti kerékpárút megvalósítása.

1.236. Dunakeszi - Fót közötti kerékpárút megvalósítása.

1.237. Szob - Ipolydamásd közötti kerékpárút megvalósítása.

1.238. Tószeg - Szolnok közötti kerékpárút megvalósítása.

1.239. Az M3 autópálya és a Hatvani Ipari Park közötti közúti kapcsolat fejlesztésének megvalósítása, új autópályacsomópont megvalósításával.

1.240. Baja, Jelky tér 51. sz. és 55. sz. főutak kereszteződésében körpályás csomópont megvalósítása.

1.241. Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz előkészítése.

1.242. Az M1 autópálya Moson pihenőhely átépítésével új autópálya csomópont előkészítése.

1.243. A Szeged és Pécs közötti közúti kapcsolat fejlesztésének előkészítése.

1.244. A 25. sz. főút Eger elkerülő szakasz előkészítése.

1.245. Siófok - Szabadhídvég - Tamási - Dombóvár - Orfű - Pécs közötti szakasz kerékpárút hiányzó szakaszainak előkészítése.

1.246. Szigetvár - Kaposvár kerékpárút előkészítése.

1.247. Tata, Baji út melletti kerékpárút megvalósítása.

1.248. Tata-Agostyán-Tarján kerékpárút előkészítése.

1.249. Oroszlány - Majk - Várgesztes - Vérteskozma - Csákvár - Nadap kerékpárút előkészítése.

1.250. Rákos-patak menti kerékpárút Pécel - Isaszeg - Gödöllő - Zsámbok szakaszának előkészítése (Budapest közigazgatási határ és Pest Megye közigazgatási határ között).

1.251. Ipolydamásd, Duna bal parti EV6 Szob-Ipolydamásd közötti kerékpárút megvalósítása.

1.252. Rákospalota-Fót-Dunakeszi közötti kerékpárút megvalósítása.

1.253. A 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti 2x2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósításához kapcsolódó Kaposvári üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.254. A 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása.

1.255. Az M4 autópálya és a 42. sz. főút kapcsolat fejlesztésének előkészítése Nagykereki és Bedő elkerülő szakaszok előkészítésével.

1.256. Az M2 autóút fejlesztéséhez kapcsolódó, Göd közigazgatási területén közutak megvalósítása.

1.257. Az M2 autóút új gödi csomópont megvalósítása.

1.258. A Veszprém és Szentkirályszabadja települések területén lévő új iparterület közúti kapcsolatának fejlesztése.

1.259. Körmend nyugati csomópontjához tartozó iparövezeti terület feltáró út előkészítése.

1.260. Kisvárda keleti elkerülő út Kisvárda Ipari út és a 4108-4109. j. összekötő utak közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása.

1.261. A 4625. j. összekötő út M44 autóút és 44. sz. főút közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása a 44. sz. főút-4625. j. összekötő út kereszteződésében csomópont és szintbeni vasúti átjáró fejlesztésének megvalósításával.

1.262. Az M0 autóút 5103. j. összekötő út meglévő külön szintű keresztezésénél új csomópont megvalósítása.

1.263. Szolnoki új tehermentesítő út Mártírok útja és 4. sz. főút közötti szakasz előkészítése új Tisza-híd előkészítésével.

1.264. Az M35 autópálya új Debrecen-Józsa csomópont megvalósítása.

1.265. Az M35 autópálya 354. sz. főút csomópontjának fejlesztése.

1.266. A 33. sz. M35 autópálya és 3316. j. összekötő út közötti szakasz 2x2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása.

1.267. A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához kapcsolódó közúthálózati elemek megvalósítása.

1.268. Az M76 autóút Zalaegerszeg (észak) és Körmend (kelet) közötti szakasz előkészítése.

1.269. M3 - M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztése."

9. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklete a következő 2.58-2.70. ponttal egészül ki:

"2.58. 1. számú vasútvonal, Budapest-Győr-Hegyeshalom szakasz rekonstrukciója.

2.59. A 120a. számú vasútvonal, Rákos - Nagykáta - Újszász - Szolnok szakasz fejlesztése.

2.60. A 140. számú vasútvonal, Cegléd - Kiskunfélegyháza - Szeged szakasz fejlesztése.

2.61. Szeged - Szabadka vasútvonal fejlesztése.

2.62. Vasúti tengelysúlymérési rendszer kiépítése.

2.63. A 23. számú vasútvonal, Zalaegerszeg - Rédics (- Lendva - Beltinci) szakasz fejlesztése.

2.64. Budapest - Varsó nagysebességű vasútvonal kiépítése.

2.65. Budapest - Kolozsvár nagysebességű vasútvonal kiépítése.

2.66. 1. számú vasútvonal, Almásfüzitő - Komárom szakasz fejlesztése.

2.67. 1. számú vasútvonal, Kelenföld - Budaörs (Törökbálint) szakasz fejlesztése.

2.68. 120a. számú vasútvonal, Nagykáta - Újszász szakasz fejlesztése.

2.69. 140. számú vasútvonal, Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező pu. szakasz fejlesztése.

2.70. 108. sz. Debrecen - Füzesabony vasútvonal fejlesztése."

10. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.1. Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában."

11. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 3.27-3.30. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3.27. Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.28. Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.29. Tatabánya Megyei Jogú Város - Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.30. Új Duna-híd (előkészítés) Budapesten."

12. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklet 3.38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.38. Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában."

13. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a. melléklete a következő 3.40-3.50. ponttal egészül ki:

"3.40. Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.41. Miskolc Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.42. Kecskemét megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt mint építtető megvalósításában.

3.43. Miskolci Intermodális Csomóponthoz (IMCS) kapcsolódó Y-híd és 3. számú főút új belterületi tehermentesítő szakasz előkészítése és megvalósítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.44. Dunaújváros megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.45. Szombathely megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.46. Zalaegerszeg megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.47. Győr megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.48. Salgótarján megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.49. Kőszeg város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.

3.50. Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó vasúti rakodó megvalósítása."

6. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelethez

EURO kibocsátási osztályok szerinti differenciáló tényezők az útdíj mértékének meghatározásához

ABC
1környezetvédelmi kategóriaJ2-J3 díjkategóriaJ4 díjkategória
2A kategória0,850,85
3B kategória1,01,0
4C kategória1,151,2

A gépjárművek környezetvédelmi kategória besorolása:

A kategória: EURO V és jobb besorolású motorral felszerelt gépjárművek;

B kategória: EURO II, EURO III és EURO IV besorolású motorral felszerelt gépjárművek;

C kategória: EURO I és rosszabb besorolású motorral felszerelt gépjárművek."

7. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"1.melléklet a 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

iktatószám
JEGYZŐKÖNYV
Kerékpárútszakasz birtokba adásáról
Készült:.........................jelű kerékpárút......................................szakaszánál................év......................hónap.........napján,
amelyet aláírtak egyrészről
..................................................Önkormányzat
Székhelye: ................................................................................................................................................
Képviseli: ..................................................polgármester
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)
másrészről
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Székhelye: ............................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: ...........................................................................
Képviseli: Magyar Közút Nonprofit Zrt...................................................Megyei Igazgatóság,
aláírásra jogosult munkavállalója
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
továbbiakban mint Felek.
Felek rögzítik, hogy az alábbi kerékpárútszakasz vonatkozásában a birtokbaadás napjáig az Átadó látta el
a közútkezelői (fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési) feladatokat:
..................................................kerékpárútszakasz
Felek előtt ismert tény, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja
értelmében az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott
területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 3. § (4) bekezdése alapján a jelen birtokbaadási jegyzőkönyvvel érintett kerékpárútszakasz
vonatkozásában a közútkezelői (fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési) feladatokat jelen
jegyzőkönyvben rögzített birtokbaadás napjától az Átvevő látja el.
Felek előtt ismert tény továbbá, hogy Átvevő jogosult a Kormányrendelet rendelkezései és jelen birtokbaadási
jegyzőkönyv alapján az Átadó önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulását megelőzően megkezdeni
a közútkezelői feladatok ellátását.
Jelenlévők a tárgyi kerékpárútszakasz átadás-átvételi eljárását az útszakasz helyszíni megtekintésével és az arra
vonatkozó dokumentumok átadás-átvételével elvégezték.
A helyszíni bejárást és szemlét követően Felek képviselői a kerékpárútszakasz átadás-átvételével kapcsolatban
az alábbiakat rögzítik:
A kerékpárútszakasz műszaki állapotával kapcsolatos megállapítások:
Átadó részéről:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Átvevő részéről:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
A kerékpárútszakasz műszaki állapotából adódó szükséges intézkedések:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
A kerékpárútszakaszon az Átadó tulajdonában és könyveiben nyilvántartott ingóságok listája:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben az Átvevő kezelési tevékenységére vonatkozó jogszabályi feltételek nem
állnak fenn, a kerékpárút közútkezelői feladatait az Átadó haladéktalanul köteles visszavenni az Átvevőtől.
A birtokbaadás napja:
Kelt: ................................................... ,
…………………………………….
Átvevő
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
képviselik:
…………………………………….
Átadó
Önkormányzat
képviseli:
A jegyzőkönyv mellékletei:"

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére