360/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), e), f), h), i) és o) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1)-(5) bekezdés alapján meghatározott naptári évi kereseteket, valamint - ha az 1988. január 1-je előtti keresetet is figyelembe kell venni - a Tny. 22. § (8) bekezdése szerinti kereseteket a 2. számú melléklet szerinti valorizációs szorzószámok figyelembevételével kell növelni."

2. § A TnyR. a következő 72. §-sal egészül ki:

"72. § A Tny. 80. §-a alapján újra megállapított nyugellátás összegét az időközi emelésekkel növelt összegben kell folyósítani."

3. § A TnyR. 79. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A Központnak a jogerősen megállapított tartozást törölnie kell, ha)

"e) a fizetésre kötelezett személy meghalt, és az örökös a Magyar Állam."

4. § A TnyR.

a) 11. §-ában és 64/D. §-ában a "2018." szövegrész helyébe a "2019." szöveg,

b) 12. § (1) bekezdés a) pontjában az "e)-i)" szövegrész helyébe az "e)-k)" szöveg,

c) 15. § (3) bekezdés a) pontjában az "adóköteles jutalom és adóköteles év végi részesedés" szövegrész helyébe az "adóköteles jutalom, jutalomrész, adóköteles év végi részesedés, adóköteles szabadságmegváltás és az adott évben kifizetett, biztosítási időt nem keletkeztető, nyugdíjjárulék-alapot képező végkielégítés" szöveg,

d) 15. § (3) bekezdés b) pontjában az "adóköteles jutalom (jutalomrész) és év végi részesedés" szövegrész helyébe az "adóköteles jutalom, jutalomrész, adóköteles év végi részesedés, adóköteles szabadságmegváltás és az adott évben kifizetett, biztosítási időt nem keletkeztető, nyugdíjjárulék-alapot képező végkielégítés" szöveg,

e) 63/B. § (1) bekezdésében a "6. § (3) bekezdés" szövegrész helyébe a "44/E. §-ának" szöveg,

f) 80. § (1) bekezdésében a "visszavonásáról és" szövegrész helyébe a "visszavonásáról, illetve az ellátás megszüntetéséről, összegének módosításáról, valamint" szöveg

lép.

2. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjában a "magántáncosként" szövegrész helyébe a "magántáncosként, táncos szólistaként" szöveg lép.

3. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 360/2017. (XI. 30.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 54. sorral egészül ki:

[ABC
I.A kereset, jövedelem megszerzésének éveJárulékmérték
%
(magánnyugdíj-pénztári tagság hiányában)
Járulékmérték
%
(magánnyugdíj-pénztári tagság esetén)]
"54.201825,525,5"
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére