Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

384/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és a büntetés-végrehajtási tárgyú jogszabályok változásából adódó módosításáról

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 68. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A jegyző a (8) bekezdés szerinti pótigénylés keretében igényli meg a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű és a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás különbözeti összegének megfelelő támogatást, ha a jogosultnak

a) a (2) bekezdés szerinti időpontban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennállt, de a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet tényének fennállása iránti eljárás még folyamatban volt, és

b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetét a tárgyév augusztus 1-jei vagy november 1-jei időpontot is magába foglalóan, visszamenőlegesen állapították meg."

2. § A Gyer. XIV. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"A gyermek elhelyezése a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén és a javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezést biztosító részlegén

98/A. § (1) A gyámhivatal a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezést biztosító részlegén történő ideiglenes hatályú elhelyezéséről szóló bírósági döntés megérkezését követően

a) öt napon belül intézkedik

aa) a gyermek külön élő szülője, illetve a családbafogadó gyámként esetlegesen kirendelhető személyek meghallgatása érdekében,

ab) a család- és gyermekjóléti központ, valamint a védőnő véleményének beszerzéséről a szülőnek a vele együttesen elhelyezett gyermeke, illetve meglévő idősebb gyermeke tekintetében tanúsított szülői magatartásáról,

ac) a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának vagy a javítóintézet igazgatójának megkereséséről a gyermek szülő általi gondozásának tapasztalatairól való tájékozódás érdekében; és

b) - ha a gyermek külön élő szülője vagy a családbafogadó gyámként esetlegesen kirendelhető személy az a) pont aa) alpont szerinti meghallgatás során kéri a gyermek nála történő nevelkedésének, elhelyezésének elősegítését -tizenöt napon belül környezettanulmányt készít vagy szerez be a gyermek külön élő szülője vagy a családbafogadó gyámként esetlegesen kirendelhető személy lakóhelyén, valamint beszerzi a család- és gyermekjóléti központ véleményét a gyermek nevelkedésének várható körülményeiről.

(2) Ha a gyámhivatal a gyermek érdekét mérlegelve a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezést biztosító részlegén történő elhelyezéséhez

a) hozzájárul a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben (a továbbiakban: Bv. tv.) meghatározott időtartamra, egyidejűleg - szülői felügyeleti jogot gyakorló másik szülő hiányában - a gyermek számára gyámot rendel,

b) való hozzájárulást megtagadja, egyidejűleg - szülői felügyeleti jogot gyakorló másik szülő hiányában - a gyermek számára gyámot rendel, és rendelkezik a gyermeknek a külön élő szülő vagy a gyám részéről történő kiadásának időpontjáról.

98/B. § (1) A gyámhivatal a Bv. tv. 128/B. § (3) bekezdése szerinti esetben a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 20/A. § (1) bekezdése szerinti esetben a javítóintézet igazgatója megkeresésének beérkezésétől számított tíz napon belül

a) kialakítja véleményét arról, hogy a gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezése a büntetés-végrehajtási intézetben vagy a javítóintézetben a gyermek érdekét megfelelően szolgálja-e, és

b) adatot szolgáltat arról, hogy fennáll-e a Bv. tv. 128. § (3) bekezdésében vagy a Bv. tv. 351. § (3) bekezdésében meghatározott, az együttes elhelyezést kizáró valamely ok.

(2) A gyámhivatal az (1) bekezdés szerinti véleménye kialakítása érdekében

a) meghallgatja a gyermek külön élő szülőjét és a családbafogadó gyámként esetlegesen kirendelhető személyeket, és

b) - ha a gyermek külön élő szülője vagy a családbafogadó gyámként esetlegesen kirendelhető személy a meghallgatás során kéri a gyermek nála történő nevelkedésének, elhelyezésének elősegítését -környezettanulmányt végez vagy szerez be a gyermek külön élő szülője vagy a családbafogadó gyámként esetlegesen kirendelhető személy lakóhelyén, valamint beszerzi a család- és gyermekjóléti központ véleményét a gyermek nevelkedésének várható körülményeiről.

98/C. § (1) A Gyvt. 76/A. §-a szerinti esetben a gyámhivatal tisztázza, hogy a gyermek nevelkedése biztosítható-e

a) a külön élő szülőnél, a gyámság viselésére alkalmas más személynél, vagy

b) az a) pontban foglalt személyek hiányában a gyermekvédelmi szakellátás keretében.

(2) A gyámhivatal az (1) bekezdésben foglaltak alapján rendelkezik a gyermek kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket, amiről értesíti a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokát vagy a javítóintézet igazgatóját. A gyámhivatal az értesítésben megjelöli, hogy a gyermek mely időponttól kerülhet a külön élő szülő vagy a gyám gondozásába, illetve helyezhető el a gondozási helyén."

3. § A Gyer. 126. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A gyámhivatal az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet a 25. életévének betöltését megelőzően fél évvel tájékoztatja az utógondozói ellátás meghosszabbításának lehetőségéről és feltételeiről, valamint a meghosszabbítás iránti kérelem benyújtásának módjáról. A gyámhivatal - az utógondozói ellátás folyamatos biztosításának elősegítése érdekében - a tájékoztatást egyidejűleg megküldi az utógondozói ellátást nyújtó intézménynek vagy nevelőszülői hálózatnak, valamint azok fenntartójának."

4. § A Gyer. 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § A Gyer. 68. § (14) és (16) bekezdésében az "emelt összegű támogatás összegét" szövegrész helyébe az "emelt összegű támogatás összegét, valamint a (8a) bekezdés szerint igényelt támogatás összegét" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a Gyer. 10. § (5) bekezdésében a " , kivéve, ha kizárólag a (6) bekezdés szerinti intézkedés megtétele szükséges" szövegrész.

2. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében)

"e) a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben vagy javítóintézetben lévő szülője együttes elhelyezéséhez kapcsolódóan

ea) dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról,

eb) véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vagy a javítóintézet igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezéséről, és

ec) a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának vagy a javítóintézet igazgatójának az együttes elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket,"

3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A családok átmeneti otthona külső férőhelyén a Gyvt. 150. § (4a) bekezdés b) pontja szerinti lakhatási költségként a fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért, szemétszállításért fizetendő díjak és a közös költség együttes összege állapítható meg."

4. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SZGYFr.) 4. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A kirendeltség)

"g) az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt kérelmére dönt az utógondozói ellátás meghosszabbításáról, valamint a meghosszabbított utógondozói ellátás megszüntetéséről."

10. § Az SZGYFr. 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Főigazgatóság a hátrányos helyzetű felnőttek képzésével, foglalkoztatási lehetőségeik bővítésével kapcsolatos feladatainak ellátásába - az Szt. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint kötött ellátási szerződés alapján -bevonhat más fenntartó fenntartásában lévő engedélyest."

11. § Az SZGYFr. 2. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § Ha a Főigazgatóság európai uniós támogatással érintett engedélyesét más fenntartó fenntartásába adja, az átvevő fenntartó az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program nevesített kiemelt projektjei végrehajtása során a megvalósításban részt vevő szervezetként kerül bevonásra."

5. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nszr.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) A működtető a nevelőszülőnek jelentkező személy alkalmasságának vizsgálata körében nyilatkoztatja a nevelőszülőnek jelentkező személyt arról, hogy korábban állt-e már más működtetővel nevelőszülői, hivatásos nevelőszülői vagy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban.

(2) Ha a nevelőszülőnek jelentkező személy úgy nyilatkozik, hogy korábban más működtetővel állt már nevelőszülői, hivatásos nevelőszülői vagy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, a működtető a nevelőszülőnek történő jelentkezéstől számított nyolc napon belül elektronikus úton keresi meg a korábbi működtetőt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/B. § (8) bekezdésében meghatározott tartalmú szakmai vélemény kikérése céljából. A korábbi működtető a megkeresés beérkezésétől számított nyolc napon belül elektronikus úton küldi meg szakmai véleményét a működtetőnek."

13. § Az Nszr. 6. § (1) bekezdésében a "gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)" szövegrész helyébe a "Gyvt." szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 384/2017. (XII. 12.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

Adatlap a Gyvt. 20/A. §-a szerinti természetbeni támogatás igényléséhez
.................. év ............................... tárgyhónap
1. Megye megnevezése: .........................................................................................................................
2. Települési önkormányzat
2.1. neve: ..............................................................................................................................................
2.2. KSH azonosító kódja: ....................................................................................................................
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)
3. A tárgyhónapban a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű természetbeni támogatásban részesülő
a) kiskorú gyermekek száma: ...............................fő,
b) nagykorúak száma: ...............................fő.
4. A tárgyhónapban a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerint nyújtandó alapösszegű természetbeni támogatás összege:
..........................................................Ft.
5. A tárgyhónapban a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű természetbeni támogatásban részesülő
a) kiskorú gyermekek száma: ...............................fő,
b) nagykorúak száma: ...............................fő.
6. A tárgyhónapban a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerint nyújtandó emelt összegű természetbeni támogatás összege:
..........................................................Ft.
7. * A tárgyhónapban a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerint nyújtandó alapösszegű természetbeni támogatás, valamint
a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerint nyújtandó emelt összegű természetbeni támogatás különbözeti összegére
jogosult
a) kiskorú gyermekek száma: ...............................fő,
b) nagykorúak száma: ...............................fő.
8.* A tárgyhónapban a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű természetbeni támogatás, valamint a Gyvt.
20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű természetbeni támogatás különbözeti összege: ..........................................Ft.
9. A tárgyhónapban nyújtandó összes természetbeni támogatás összege: ..........................................................Ft
(a 4. pont összegét össze kell adni a 6. pont - illetve a pótigény során a 8. pont - összegével).
Dátum: ................év ...............................hó .......nap
P. H.
…………………………………..
jegyző aláírása
______________________________
* Az adatsor kizárólag a tárgyév szeptemberében és decemberében megvalósuló pótigénylés keretében töltendő! Itt kell feltüntetni azon
jogosultakat, akik esetében a tárgyév augusztusi/novemberi igénylési időpontjában a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés szerinti időpontban a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállt, de a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet tényének fennállása iránti eljárás még
folyamatban volt, ezért részükre csak az alapösszegű támogatás igénylésére került sor. Amennyiben ezen személyek esetén a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzet tárgyév augusztus 1-jei/november 1-jei időpontot is magába foglaló, visszamenőlegesen történő megállapítása megtörténik,
részükre az alap- és az emelt összegű támogatás különbözeti összegének igénylésére a pótigénylés keretében kerülhet sor."

"

Tartalomjegyzék