2017. évi LIV. törvény

egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Fltv.) 27. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági időnek minősül a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban önkéntes tartalékos katona) tényleges szolgálatteljesítésének időtartama abban az esetben is, ha az önkéntes tartalékos katona ezen időtartam alatt nem áll munkaviszonyban."

2. § Az Fltv. "Fogalommeghatározások és záró rendelkezések" című alcíme a következő 59/F. §-sal egészül ki:

"59/F. § E törvénynek az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2017. évi LIV. törvénnyel megállapított 27. § (5a) bekezdését a 2017. július 1-jén vagy azt követően álláskeresővé vált személyek vonatkozásában kell alkalmazni azzal, hogy esetükben a 2017. július 1-jét megelőzően önkéntes tartalékosként teljesített, tényleges katonai szolgálat jogosultsági időnek minősül."

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

3. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az üres munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás esetén - a pályázati feltételeknek egyformán megfelelő pályázók közül - előnyben kell részesíteni az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban állókat."

4. § A Kjt. 44/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti feladat-végrehajtásban, valamint az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi válsághelyzet kezelésében személyesen részt vevő, a Magyar Honvédségnél foglalkoztatott közalkalmazott által a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, a katasztrófa elleni védekezés vagy az egészségügyi válsághelyzet időtartama alatt teljesített munkavégzés tekintetében az Mt. 56. § (1) bekezdésétől eltérően miniszteri rendelet határozza meg a vétkes kötelezettségszegés esetén alkalmazható hátrányos jogkövetkezményeket."

5. § (1) A Kjt. 85. § (5) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:

[A (4) bekezdésben túlmenően felhatalmazást kap]

"t) a honvédelemért felelős miniszter, hogy a 44/A. § (6) bekezdése szerinti hátrányos jogkövetkezményeket,"

[az általa irányított, a (2) és (3) bekezdés alá nem tartozó költségvetési intézmények (munkáltatók), illetve közalkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg.]

(2) A Kjt. 85. § (7) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy)

"d) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó egészségügyi, köznevelési, kutatási, valamint közművelődési és közgyűjteményi intézmények, illetve a más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg a 44/A. § (6) bekezdése szerinti hátrányos jogkövetkezményt."

6. § Hatályát veszti a Kjt. 85. § (7) bekezdés a) pontjában a "felsőoktatási," szövegrész.

3. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

7. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A jogerősen megállapított hadirokkant-járadék összege abban az esetben sem csökkenthető, ha a hadirokkant a hadieredetű fogyatkozás felülvizsgálata eredményeként alacsonyabb járadékosztályba kerül besorolásra."

8. § A Hdt.

a) 18. § c) pontjában a "kormányrendeletben meghatározott támogatási mértékig azokra a kormányrendeletben meghatározott" szövegrész helyébe az "a 25. § (3) bekezdése szerinti közalapítvány által - kormányrendeletben foglaltak szerint - meghatározott körben és támogatási mértékig azokra az" szöveg,

b) 28. § d) pontjában a "körének és a támogatás mértékének" szövegrész helyébe a "köre és támogatási mértéke közalapítvány általi meghatározása módjának" szöveg

lép.

4. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

9. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 108. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány által rendeletben meghatározott környezethasználatok esetében - a környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátása érdekében - a környezethasználónak megfelelő szakismerettel rendelkező környezetvédelmi megbízottat (a továbbiakban: környezetvédelmi megbízott) kell alkalmazni, megbízni vagy kijelölni."

(2) A Kvt. 108. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos azon sajátos környezethasználatokat, amelyek esetén környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni, a honvédelemért felelős miniszter rendeletben állapítja meg."

10. § (1) A Kvt. 110. § (8) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

"d) a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit, a 108. § (1a) bekezdése szerinti környezethasználatok esetén alkalmazandó környezetvédelmi megbízott kivételével;"

(2) A Kvt. 110. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(16) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos azon sajátos környezethasználatokat, amelyek esetén környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni, és

b) az a) pont szerinti környezethasználatok esetén alkalmazandó környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit."

11. § A Kvt. 108. §

a) (2)-(4) bekezdésében a "megbízott" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi megbízott" szöveg, valamint

b) (2) bekezdésében az "írásban (munkaszerződésben, szerződésben)" szövegrész helyébe az "írásban" szöveg

lép.

5. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

12. § (1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Honvédségnél munkavállaló kizárólag közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskör-gyakorlással közvetlenül össze nem függő munkakörben foglalkoztatható. Nem Magyarországon települő honvédségi szervezet, valamint a nemzetközi szervezetek hivatalainál, parancsnokságain és katonai szervezeteiben Magyarország részére biztosított szolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt nem igénylő munkakörében közalkalmazott is foglalkoztatható. A személyi állomány illetmény nélküli szabadságon tartózkodó tagja a tartós külföldi szolgálatra vezényelt házastársának külföldi szolgálata idejére munkaszerződéssel, adminisztratív-technikai feladatok ellátásában való közreműködés céljából is foglalkoztatható."

(2) A Hvt. 40. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha az 1. melléklet szerinti gazdasági társaság szervezeti egysége, anyagi vagy nem anyagi erőforrásainak vagy feladatkörének meghatározott csoportja a további működtetés céljából valamely honvédségi szervezet részére kerül átadásra, a gazdasági társaság érintett munkavállalóinak munkaviszonyára az államháztartásról szóló törvénynek az állami feladat átvétele miatt bekövetkező jogállásváltozásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."

13. § Hatályát veszti a Hvt. 41. § (7) bekezdése.

6. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

14. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKEtv.) 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Egyetem katonai felsőoktatási szervezeti egységeinek vezetőit a Honvéd Vezérkar főnökének véleményét kikérve kell megbízni, illetve megbízásukat visszavonni."

15. § (1) Az NKEtv. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hallgatói jogviszony - a (4) és (5) bekezdésben foglalt korlátozással - elbocsátással akkor szüntethető meg, ha

a) az Egyetemen a hallgató által látogatott szak vagy szakirány oktatása megszűnt,

b) a hallgató - ide nem értve a honvéd tisztjelöltet - körülményeiben olyan változás állt be, amelynek következtében már nem felel meg a felvételkor támasztott alkalmassági követelményeknek,

c) a hallgató a tanulmányi kötelezettségét a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megengedett mértéket meghaladóan önhibájából nem teljesítette,

d) a honvéd tisztjelölti jogviszonyra figyelemmel létesített hallgatói jogviszony esetén a honvéd tisztjelölti jogviszony megszűnt, vagy

e) a hivatásos jogviszony alapján létesített hallgatói jogviszony esetén a hivatásos jogviszony megszűnt."

(2) Az NKEtv. 33. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A hallgató a (2) bekezdés d) pontja alapján csak akkor bocsátható el, ha az Egyetemen belül más szakra, illetve szakirányra nem vehető át, vagy ha az átvételt a hallgató nem vállalta. Erre nem hivatkozhat a hallgató, ha a honvéd tisztjelölti jogviszonya amiatt került megszüntetésre, mert

a) egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota miatt a szolgálatra alkalmatlanná vált, és e körülményváltozás neki felróható, vagy

b) nemzetbiztonsági szempontból a szolgálatra alkalmatlanná vált."

7. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

16. § (1) A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenytv.) 5. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés alapján nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege, ha]

"c) a jogosult önkéntes tartalékos szerződést - ide nem értve a honvédelmért felelős miniszter rendeletében meghatározott, területvédelmi feladatok ellátására irányuló önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítésére irányuló szerződést - kötött, a szerződés megkötését követő hónap első napjától a szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjáig."

(2) A Kenytv. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A (3) bekezdés c) pontja szerinti szerződés megkötéséről, megszűnéséről a szolgálati járandóság összegének pontos meghatározása érdekében a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve minden hónap 20. napjáig értesíti a nyugdíjfolyósító szervet. A szerződés megkötéséről szóló értesítés alapján a nyugdíjfolyósító szerv az önkéntes tartalékos katona - ide nem értve a honvédelemért felelős miniszter rendelete szerinti, területvédelmi feladatokat ellátó önkéntes tartalékos katonát - részére megállapított és folyósított szolgálati járandóság összegét, és annak változását a szolgálati járandóság összegének pontos meghatározása érdekében közli a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervével."

17. § A Kenytv. 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Szolgálati járandóság esetén a Tny. 83/B. § (1) bekezdése szerinti éves keretösszeg számítása során figyelmen kívül kell hagyni az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló személynek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatban történő részvétellel teljesített tényleges szolgálatára figyelemmel kifizetett, a kifizető szerv által - a kifizetést követő hónap tizedik napjáig - a nyugdíjfolyósító szerv számára bejelentett összegű juttatásait."

18. § A Kenytv. a következő 27. §-sal egészül ki:

"27. § Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2017. évi LIV. törvénnyel módosított 11. § (2) bekezdését a 2017. június 30-át követő időszakban teljesített tényleges szolgálatra tekintettel kifizetett juttatásra kell alkalmazni."

19. § A Kenytv. 11. § (1) bekezdésében a "szüneteltetésére" szövegrész helyébe a "szüneteltetésére - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -" szöveg lép.

8. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

20. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 41/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A betöltetlen álláshely betöltése céljából az államigazgatási szervnek a kiválasztási eljárás lefolytatását megelőzően - a vezetői munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárást, valamint a (8) bekezdést kivéve - meg kell vizsgálnia, hogy a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pontjában meghatározott rendelkezési állományba tartozó katona (a továbbiakban: rendelkezési állományú katona) számára felajánlható-e a betöltetlen álláshely (a továbbiakban: felajánlható munkakör)."

21. § A Kttv. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kiválasztás során, a munkakör betöltéséhez előírt szakmai végzettséggel, szakképzettséggel, szakképesítéssel, tapasztalattal, képességgel egyformán rendelkező jelöltek esetén

a) - a Kormány rendeletében meghatározottak szerint - előnyben lehet részesíteni azt a személyt, aki több gyermeket nevel, valamint

b) előnyben kell részesíteni az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban állókat."

22. § A Kttv. 87. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő a munkáltatói jogkör gyakorlójának az előzetes engedélye alapján]

"h) létesíthet önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonyt."

23. § A Kttv. 133. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az alapilletmény (3)-(5) bekezdés szerinti megemelésére a tárgyévet megelőző év minősítése, teljesítményértékelése hiányában - a (11) bekezdésben foglaltak szerinti teljesítményértékelés alapján - is lehetőség van a tárgyév december 31-ig

a) ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya közalkalmazotti, hivatásos szolgálati vagy katonai szolgálati jogviszonyból áthelyezéssel létesül és az áthelyezést közvetlenül megelőzően - a közalkalmazotti, hivatásos szolgálati vagy katonai szolgálati jogviszonyából adódóan - érvényes minősítéssel, teljesítményértékeléssel rendelkezik, vagy

b) a szülési szabadság vagy a gyermek gondozása céljából biztosított fizetés nélküli szabadság leteltét követően, ha a szülési szabadságot vagy a fizetés nélküli szabadságot közvetlenül megelőzően emelt összegű alapilletménnyel és érvényes minősítéssel, teljesítményértékeléssel rendelkezett.

(11) Az alapilletmény (10) bekezdés szerinti megemelésére a kormánytisztviselő soron kívüli, az áthelyezés, a szülési szabadság vagy a gyermek gondozása céljából biztosított fizetés nélküli szabadság leteltét követő legalább 45, legfeljebb 60 napon belüli, soron kívüli teljesítményértékelésének elvégzése esetén van lehetőség."

9. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

24. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E törvény hatálya

a) az önkéntes tartalékos katonákra a rendelkezésre állás időszakában,

b) a nyugállományú katonákra,

c) az állomány tagja és a nyugállományú katonák közeli hozzátartozójára, élettársára,

d) a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra, továbbá

e) honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre és a honvédelmi egészségkárosodási járadékra vonatkozó rendelkezések vonatkozásában a szolgálati viszony megszűnését követően az állomány volt tagjára és közeli hozzátartozóira

akkor terjed ki, ha ezt e törvény elrendeli."

25. § A Hjt. 2. §-a a következő 12b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"12b. honvédségi ösztöndíjas hallgató: az állomány tagjának, honvéd tisztjelöltnek és honvéd altiszt-jelöltnek nem minősülő személy,

a) aki felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytat, vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert szakképesítések közül a Magyar Honvédségben (a továbbiakban: Honvédség) rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges szakképesítést szerez meg, és

b) akinek tanulmányait a miniszter által alapított ösztöndíj elnyerését követően a Honvédség ösztöndíjszerződés alapján támogatja, és ezért ösztöndíjszerződésben vállalja, hogy tanulmányait meghatározott időn belül befejezi, valamint ezt követően az ösztöndíjszerződésben meghatározottak szerint szolgálati viszonyt létesít, és azt meghatározott ideig fenntartja,"

26. § (1) A Hjt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szolgálati viszonyban a szolgálat érdekének elsődlegességét, valamint a Honvédség iránti közbizalom megóvását szem előtt tartva kell eljárni."

(2) A Hjt. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az állomány tagja szolgálatteljesítési időn kívül sem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a honvéd etika szabályait sérti, a szolgálati viszonyhoz méltatlan, vagy amely a pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné."

27. § A Hjt. 7. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Jogszabály a jognyilatkozat megtételét az állomány tagjának kérelméhez vagy beleegyezéséhez kötheti."

28. § A Hjt. 31. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság feltételeit és az alkalmasság vizsgálatának rendjét miniszteri rendelet határozza meg."

29. § A Hjt. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állomány tagjának a katonai szolgálatra való alkalmasságon túl meg kell felelnie a szolgálati beosztáshoz kapcsolódó egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági feltételeknek. Miniszteri rendelet határozza meg a szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeket. Az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmassági követelményeket az érintettek tudomására kell hozni."

30. § A Hjt. 35. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A szolgálati viszony sajátosságaira tekintettel miniszteri rendelet az állomány 36. § (1a) bekezdés szerinti tagjai vonatkozásában a szerződés kötelező tartalmi elemeit a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően is meghatározhatja.

(5) A 44/A. § szerinti - a szerződéses állomány tagja esetében a 45. § (3) bekezdése szerinti - megállapodás az állományba vétellel egyidejűleg is megköthető."

31. § (1) A Hjt. 36. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően az állomány tagja az állományba vétellel egyidejűleg első szolgálati beosztásba történő kinevezés nélkül is vezényelhető a 42. § (2) bekezdés c) pontja alapján bírósági szervezetnél, a bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezetnél, az ügyészi szervezetnél vagy a Honvédség tevékenységét elősegítő egyesületnél, a 42. § (2) bekezdés d) pontja alapján vagy a 42. § (2) bekezdés e) pontja alapján történő szolgálatteljesítésre."

(2) A Hjt. 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A szolgálati viszony sajátosságaira tekintettel miniszteri rendelet a kinevezési okmány kötelező tartalmi elemeit az állomány (1a) bekezdés szerinti tagjai vonatkozásában a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően is meghatározhatja."

32. § (1) A Hjt. 38. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A honvédségi ösztöndíjas hallgató ösztöndíjszerződése alapján létesített szolgálati viszony (4) bekezdés szerinti, az állomány tagja általi, vagy az állomány tagjának felróható okból a Honvédség általi megszüntetése esetén az állomány tagja köteles a tanulmányi támogatás összegét a Honvédség részére visszafizetni."

(2) A Hjt. 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A fizikai alkalmassági követelményeket legkésőbb a próbaidő leteltéig kell teljesíteni. Ha próbaidő nem kerül kikötésre, a fizikai alkalmassági követelményeket legkésőbb a szolgálati viszony létesítését követő 6 hónapon belül kell teljesíteni."

33. § A Hjt. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Tanulmányai sikeres befejezésekor a honvéd tisztjelöltet hadnagy, a honvéd altiszt-jelöltet és a 32. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó személyt őrmester rendfokozattal kell állományba venni. A honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint eggyel magasabb rendfokozattal is állományba vehető."

34. § A Hjt. a következő 25/A. alcímmel egészül ki:

"25/A. A szolgálati viszony fenntartására vonatkozó megállapodás

44/A. § (1) A hivatásos állomány miniszteri rendeletben meghatározott szolgálati beosztást betöltő tagjával szolgálati viszonyának fenntartása érdekében megállapodás köthető, ha az a Honvédség rendeltetésszerű működéséhez, feladatainak teljesítéséhez szükséges, vagy azt meghatározó módon befolyásoló személyi feltétel, körülmény indokolja.

(2) A hivatásos állomány tagja az (1) bekezdés szerinti megállapodásban vállalja, hogy a megállapodásban meghatározott, legfeljebb 10 éves időtartam alatt szolgálati viszonyát nem szünteti meg.

(3) A hivatásos állomány tagja az (1) bekezdés szerinti megállapodásban foglalt, legfeljebb miniszteri rendeletben meghatározott mértékű díjazásra jogosult, amely a megállapodásban foglaltak szerinti részletekben fizetendő ki.

(4) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya a (2) bekezdés szerinti vállalt időtartam lejárta előtt szűnik meg vagy kerül megszüntetésre, a hivatásos állomány tagja a (3) bekezdés alapján részére kifizetett díjazást miniszteri rendeletben foglaltak szerint részben vagy egészben visszafizeti.

(5) A felek az (1) bekezdés szerinti megállapodásban a szolgálati viszony a megállapodásban vállalt időtartam lejárta előtti megszűnésének vagy megszüntetésének esetére miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kiköthetik, hogy a hivatásos állomány tagja a visszafizetés alól részben vagy egészben mentesül, ha - legfeljebb a szolgálati viszony megszűnését követő két évig - nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a Honvédség (1) bekezdés szerinti jogos érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

(6) A hivatásos állomány tagja az (5) bekezdésben foglalt eseten túl mentesül a (4) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség alól, ha azt miniszteri rendelet a szolgálati viszony megszűnésének, illetve megszüntetésének jogcímére vagy időpontjára figyelemmel előírja."

35. § A Hjt. 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 44/A. §-t a szerződéses tiszti és altiszti állománynak a 44/A. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő tagja vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 44/A. § (2)-(5) bekezdése szerinti feltételek kikötése érdekében a felek a szerződést közös megegyezéssel írásban módosíthatják."

36. § A Hjt. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állomány más szervhez vezényelt tagja a más szerv vezetőjének rendelkezései szerint teljesíti szolgálatát. Az állomány más szervhez vezényelt tagjának tevékenységére, munkarendjére, teljesítményértékelésére, minősítésére, illetményére, illetmény jellegű juttatásaira, költségtérítésére, szociális ellátására, pihenőidejére, egészségügyi szabadságának engedélyezésére, szabadságának megállapítására és kiadására, továbbá a kártérítésre, a személyiségi jogi jogsértés jogkövetkezményeire, a más szervnél rendszeresített címek és egyéb elismerések elnyerésére és viselésére a más szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó szabályok az irányadók. Az állomány más szervhez vezényelt tagjának a vezénylés megszűnésekor a más szervnél ki nem adott szabadságát a más szerv a foglalkoztatottjai jogviszonya megszűnésekor ki nem adott szabadsága megváltására vonatkozó szabályok szerint köteles megváltani."

37. § A Hjt. 52/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az állomány a Honvédség tevékenységét elősegítő egyesülethez vezényelt tagja esetében az 51. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban a felek - a (2) bekezdésben foglaltak mellett - az egyesület tevékenysége és az állomány tagja által ellátandó feladatok által indokolt mértékben eltérhetnek az 51. § (6) és (8) bekezdésében és az 52. § (1) bekezdésében foglaltaktól. Az illetmény megállapítása tekintetében az eltérés kereteit a miniszter rendeletben határozza meg."

38. § A Hjt. 34. alcíme a következő 58/A. §-sal egészül ki:

"58/A. § (1) Szünetel az állomány tagjának szolgálati viszonya, ha a miniszter által vezetett minisztériumba szakmai vezetővé nevezik ki. A szünetelés a szakmai vezetővé való kinevezéstől a szakmai vezetői megbízatás megszűnéséig tart.

(2) A 46. § (1) bekezdésében meghatározott eseteken túl a szünetelés időtartamára rendelkezési állományba tartozik az állomány (1) bekezdés alá tartozó tagja.

(3) A szünetelés időtartama alatt az állomány tagja illetményre nem, egyéb pénzbeli, illetve természetbeni ellátásra miniszteri rendeletben meghatározottak szerint jogosult, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában szolgálati viszonyból származó jogait nem gyakorolhatja, az azzal kapcsolatos kötelezettségek őt nem terhelik."

39. § A Hjt. 59. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Nem alkalmazható az (1) bekezdés d) pontja a 68/B. § (4) bekezdésében foglalt időtartam alatt, a szerződéses állomány tagja szolgálati viszonyának a (2) bekezdés c) pontja alapján történő megszüntetésének vagy a 68. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja alapján történő megszűnésének időpontjáig."

40. § A Hjt. 67. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Nem szüntethető meg a szolgálati viszony felmentéssel az a)-g) pont szerinti időtartam és az azt követő 30 nap alatt:]

"h) az 58/A. § szerinti szünetelés időtartama."

41. § (1) A Hjt. 68/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az állománynak a 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti feltételeknek megfelelő tagja az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság tárgyában történő döntés meghozataláig az egészségkárosodási ellátás megállapítása helyett a 48. § alapján rendelkezési állományba helyezhető. Az állomány tagja az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság tárgyában történő döntés meghozataláig az egészségkárosodási ellátás megállapítása helyett a szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszüntetését, vagy az 59. § (5) bekezdése szerinti esetben a szolgálati viszony szerződésben megállapított határozott idő letelte szerinti megszűnésének megállapítását is kérheti. E határidő elmulasztása jogvesztő."

(2) A Hjt. 68/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárás miniszteri rendeletben meghatározott esetekben felfüggeszthető. A felfüggesztésről szóló döntés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az egészségkárosodási ellátást megállapító vagy elutasító határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

42. § (1) A Hjt. 68/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 68/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén - ha az érintett vonatkozásában nem állnak fenn a 68/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok - a munkáltatói jogkört gyakorló köteles megvizsgálni, hogy az állomány tagja részére az egészségi állapotának megfelelő szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör felajánlható-e. Miniszteri rendeletben meghatározott eljárásrend alkalmazásával az állomány tagja részére felajánlható, egészségi állapotának megfelelő szolgálati beosztást vagy nem katonai munkakört kell keresni. Felajánlható meglévő szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör hiányában új szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör létrehozásával kell biztosítani a továbbfoglalkoztatás lehetőségét."

(2) A Hjt. 68/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha a katonai szolgálatra való alkalmatlanság megállapításától, illetve a 46. § (1) bekezdés g) pontja szerinti rendelkezési állomány megszűnésétől számított negyvenöt napon belül az (1) bekezdésben meghatározott eljárás eredményeként az állomány tagjának

a) szolgálati viszonya honvédségi szervezetnél, a KNBSZ-be, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézménybe vagy az NKE katonai felsőoktatási szervezeti egységébe az 59. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyba történő áthelyezéssel szűnik meg,

b) felajánlott munkavállalói munkakör elfogadására tekintettel honvédségi szervezetnél munkaviszonyt létesít,

c) szolgálati viszonya a felajánlott másik, egészségi állapotának megfelelő szolgálati beosztásba történő áthelyezésre tekintettel nem szűnik meg,

és az ennek megfelelően megállapított új illetménye vagy munkabére alacsonyabb az e törvény szerint megállapított korábbi illetményénél."

43. § A Hjt. 68/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszter a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítés tárgyában harminc napon belül indokolt határozatban dönt. A miniszter a döntés során mérlegeli, hogy a honvédelmi szervezetnél meghatározható-e olyan feladatkör, amelyet az állomány tagja nem katonai munkakörben egészségi állapota alapján elláthat, valamint azt, ha az állomány tagjának egészségi állapota alapján tőle már nem várható el a mindennapos rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség. A döntéssel szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az egészségkárosodási ellátás megállapítása tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

44. § A Hjt. 68/G. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az illetmény nélküli vagy fizetés nélküli szabadság időtartamára az egészségkárosodási keresetkiegészítés folyósítását szüneteltetni kell."

45. § A Hjt. 68/H. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha az egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult foglalkoztatási jogviszonya a (3) bekezdés alapján a honvédségi szervezet érdekkörében felmerült okból szűnik meg és a soron következő felülvizsgálat eredménye szerint a komplex minősítése a 68/C. § (1) bekezdésében meghatározott érték feletti eredményt mutat, a 68/F. § (2) bekezdése szerint kell eljárni."

46. § A Hjt. 68/J. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megszűnik az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság)

"i) ha az állomány volt tagja a 68/B. § (4) bekezdésébe nem tartozó munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít,"

47. § A Hjt. a következő 45/A. alcímmel egészül ki:

"45/A. Az önkéntes tartalékos szolgálat vállalását ösztönző juttatás

74/A. § Miniszteri rendeletben meghatározottak szerint legfeljebb kéthavi távolléti díjnak megfelelő összegű juttatásra jogosult a tiszti és az altiszti állomány tagja, ha szolgálati viszonya megszűnésekor legalább két év időtartamra miniszteri rendeletben meghatározott feltételekkel önkéntes tartalékos szolgálati viszonyt létesít."

48. § A Hjt. 77. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Szolgálati beosztás betöltése és rendelkezési állományba helyezés nélkül is a Honvédség állományába tartozik a szerződéses pályakezdő, valamint az alapkiképzés teljesítéséig a közkatona."

49. § (1) A Hjt. 83. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az 57. § (1) bekezdése esetén az előléptetéskor és kinevezéskor a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti előmeneteli feltételeknek való megfelelést kell vizsgálni."

(2) A Hjt. 83. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az állomány (8) bekezdésben meghatározottaktól eltérő más szervhez vezényelt tagjának rendfokozati előmenetelére - a (10) bekezdésben meghatározott eltéréssel - a speciális beosztást betöltőkre vonatkozó rendfokozati várakozási időket kell alkalmazni azzal, hogy előléptetésükre a vezénylés időtartama alatt egyszer, a más szerv vezetőjének kezdeményezésére, a miniszter döntésével kerülhet sor, ha

a) a más szervnél teljesített szolgálat időtartama meghaladja az 5 évet,

b) az állomány tagja megfelel a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételnek, és az előléptetés szükségességét a más szerv vezetője részletesen megindokolta, és

c) az állomány tagja az éves fizikai állapotfelmérést és az éves kiképzési feladatokat eredményesen végrehajtotta."

(3) A Hjt. 83. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az állomány központi államigazgatási szervek területi és helyi szervei védelmi igazgatással foglalkozó szervezeti eleméhez, általános előmeneteli renddel rendszeresített beosztásba vezényelt tagja esetében a (9) bekezdés alkalmazása során az általános beosztást betöltőkre irányadó rendfokozati várakozási időket kell figyelembe venni.

(11) Az állomány más szervhez - ide nem értve a központi államigazgatási szervek területi és helyi szervei védelmi igazgatással foglalkozó szervezeti elemét - vezényelt tagjának a vezénylés megszüntetését követő beosztásba kinevezésekor a (2) bekezdés f) pontja szerinti feltétel nem alkalmazható."

50. § A Hjt. 89. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A felek a tanulmányi szerződést a jövőre nézve, írásban, miniszteri rendeletben meghatározottak szerint közös megegyezéssel megszüntethetik."

51. § A Hjt. 103. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem minősül túlszolgálatnak az ügyeleti szolgálat, a készenléti szolgálat, a 105. § (1) bekezdése szerinti őrszolgálat, a 105. § (4) bekezdése szerinti rendelkezésre állás, a gyakorlaton való részvétel, és ha az állomány tagja az engedélyezett távollétének idejét megállapodás alapján ledolgozza."

52. § A Hjt. 62. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"62. Az őr-, az ügyeleti és a készenléti szolgálat, valamint a nemzetközi kötelezettséggel összefüggő feladatvégzésre kijelölésen alapuló egyéb készenléti tevékenység"

53. § A Hjt. 105. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően az állomány nemzetközi kötelezettséggel összefüggő feladatvégzésre kijelölt tagja - miniszteri rendeletben meghatározottak szerint, a kijelölésről szóló munkáltatói döntésben meghatározott ideig - készenléti szolgálatba vezénylés nélkül is köteles rendelkezésre állni."

54. § A Hjt. 111. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A szabadság mértékének megállapításakor nem lehet figyelembe venni

a) a 46. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozás,

b) a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés,

c) az előzetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom,

d) az ideiglenes kényszergyógykezelés, valamint

e) a katonai fogdán végrehajtani rendelt szabadságvesztés büntetés

időtartamát.

(4) A (3) bekezdés szerinti időtartamokat a szabadság mértékének megállapításakor utólag akkor kell figyelembe venni, ha

a) a fegyelmi eljárást felelősség megállapítása nélkül szüntetik meg,

b) a büntetőeljárást megszüntetik, vagy annak során felmentő ítéletet hoznak,

c) a méltatlansági eljárást méltatlanság megállapítása nélkül szüntetik meg, vagy

d) a 187. § (2) bekezdése szerinti kereset jogerős elbírálásával a tábornok szolgálati viszonya nem szűnik meg."

55. § A Hjt. 130. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"130. § (1) Az illetményből levonásnak csak jogszabály, vagy - a levonásmentes illetményrészig -, végrehajtható határozat vagy az állomány tagjának írásbeli hozzájárulása alapján van helye. A Honvédség az előlegnyújtásból eredő követelését a 141/A. és 141/B. § szerinti esetek kivételével - a levonásmentes illetményrészig - az állomány tagja illetményéből levonhatja. Az illetménnyel szemben beszámításnak nincs helye. A levonásmentes illetményrész nem engedményezhető.

(2) A jogalap nélkül folyósított illetmény hatvan napon belül az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint az állomány tagjától levonható.

(3) Ha (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül a jogalap nélkül folyósított illetménynek csak egy része vonható le, a fennmaradó rész a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül írásbeli fizetési felszólítással vagy fizetési meghagyással követelhető vissza.

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően elévülési időn belül írásbeli fizetési felszólítással vagy fizetési meghagyással visszakövetelhető a jogalap nélkül folyósított illetmény, ha annak jogtalanságáról az állomány tagja tudott vagy tudnia kellett volna.

(5) Az állomány tagja az illetményre vonatkozó igényéről előre nem mondhat le, és a levonásmentes illetményrészét nem ruházhatja át.

(6) Az illetményből való levonásra, a fizetési felszólítás vagy a fizetési meghagyás végrehajtására - a jogerőre emelkedést követően - a bírósági végrehajtás szabályai az irányadóak."

56. § A Hjt. 132/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"132/A. § Az állomány tagja a kimagasló teljesítményére, az általa végrehajtott többletfeladatokra figyelemmel, vagy szolgálati feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért, katonai életútjának elismerésként a miniszter által rendeletben meghatározott alapelvek figyelembe vételével az erre a célra a személyi juttatások előirányzaton belül biztosított keret terhére teljesítményjuttatásban részesíthető."

57. § (1) A Hjt. 179. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állomány tagja a szolgálati viszonnyal összefüggő ügyekben - a szolgálati út betartásával - a munkáltatói jogkört gyakorlóhoz kérelmet terjeszthet elő. A kérelem írásban, papíralapon vagy - miniszteri rendeletben meghatározott esetekben és módon - elektronikus úton terjeszthető elő."

(2) A Hjt. 179. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A korábban már elbírált kérelemmel azonos tartalmú kérelem vagy kérelemnek valamely részére vonatkozóan azonos tartalommal, azonos tényállás alapján előterjesztett kérelem ismételt elbírálásának helye nincs. Erről a kérelmezőt a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül tájékoztatni kell."

58. § A Hjt. 180. §-a a követező (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 179. § (3) bekezdését a szolgálati panasz elbírálása során is alkalmazni kell."

59. § A Hjt. 101. alcíme a következő 181/A. §-sal egészül ki:

"181/A. § (1) A 7. § (7) bekezdése szerinti döntési lapon meghozott munkáltatói döntéssel szemben szolgálati panasz a döntési lap alapján hozott határozat közlésétől számított 30 napos, de legfeljebb a határozat meghozatalától számított 1 éves jogvesztő határidőn belül nyújtható be a határozatot hozó szervhez, a döntési lapot kiadmányozó munkáltatói jogkört gyakorlónak címezve.

(2) A szolgálati panaszt a 180. § és a 181. § szerint a döntési lapot kiadmányozó munkáltatói jogkört gyakorló bírálja el azzal az eltéréssel, hogy a 180. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti határidők kezdete a szolgálati panasz személyügyi szervhez érkezése."

60. § A Hjt. 205. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdést a szerződéses állomány tagjának egyoldalú szerződésbontása vonatkozásában is alkalmazni kell."

61. § A Hjt. 215. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az önkéntes tartalékos katona köteles visszafizetni a részére korábbi, szerződéses legénységi szolgálati viszonya alapján folyósított visszailleszkedési támogatás 74. § (3) bekezdése és 247/E. § (3a) bekezdése szerinti részét, a 74. § (3a) bekezdése alapján folyósított visszailleszkedési támogatást, illetve a 74/A. § alapján folyósított, az önkéntes tartalékos szolgálat vállalását ösztönző juttatást, ha önkéntes tartalékos szolgálati viszonya a vállalt szolgálati idő letöltése előtt a (3) bekezdés, az 59. § (1) bekezdés c) pontja, a 68. § (1) bekezdés c), e)-g), i)-m) vagy p) pontja, vagy az állomány tagjának felróható okból az (1) bekezdés d) pontja alapján szűnik meg, vagy ha a vállalt szolgálati idő letöltése előtt az önkéntes tartalékos katona a (2) bekezdés szerinti egyoldalú nyilatkozatot tett."

62. § A Hjt. 218. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az önkéntes tartalékos katona heti szolgálatteljesítési idejét a szerződésében kell rögzíteni, vagy azt a munkáltatói jogkört gyakorló a Hvt. szerinti belső rendelkezésben határozza meg."

63. § (1) A Hjt. 219. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Miniszteri rendeletben meghatározott esetben az önkéntes tartalékos katona tört havi illetménye a 122. § (3) bekezdésétől eltérően is meghatározható."

(2) A Hjt. 219. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az önkéntes tartalékos katona illetményéről, szerződéskötési díjáról, rendelkezésre állási díjáról és egyéb pénzbeli juttatásairól írásban lemondhat."

(3) A Hjt. 219. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az önkéntes tartalékos katona köteles visszafizetni a részére kifizetett szerződéskötési díjat, ha szolgálati viszonya a vállalt szolgálati idő letöltése előtt, az 59. § (1) bekezdés c) pontja, a 68. § (1) bekezdés c), e)-g), i)-m) vagy p) pontja, a 215. § (3) bekezdés, vagy az állomány tagjának felróható okból a 215. § (1) bekezdés d) pontja alapján szűnik meg, vagy ha a vállalt szolgálati idő letöltése előtt az önkéntes tartalékos katona a 215. § (2) bekezdés szerinti egyoldalú nyilatkozatot tett."

64. § (1) A Hjt. 224. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyugállományú katona a nyugállományba helyezését követő 1 éves jogvesztő határidőn belül nyújthat be szolgálati panaszt. A nyugállományú katona szolgálati panaszának elbírálására a 179. § (3) bekezdését alkalmazni kell."

(2) A Hjt. 224. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 179. § (3) bekezdését a nyugállományú katona által benyújtott kérelemre is alkalmazni kell."

65. § (1) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

"15. a honvédségi ösztöndíjas hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó egészségi, pszichikai alkalmassági követelményeket, a katonai szolgálathoz, valamint a szolgálati beosztásokhoz kapcsolódó szakmai, egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági követelményeket, a szolgálati beosztások betöltéséhez szükséges iskolai végzettségi, szakképzettségi, szakképesítési, tanfolyami, és egyéb követelményeket, valamint az ezek alóli mentesítés szabályait,"

(2) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

"18. az illetmény, az ösztöndíj, a végkielégítés, a visszailleszkedési támogatás, az önkéntes tartalékos szolgálat vállalását ösztönző juttatás, a szerződés-hosszabbítási díj, a jubileumi jutalom, a szabadságmegváltás, a túlszolgálati díj és a céljuttatás megállapítására és folyósítására vonatkozó szabályokat, a teljesítményjuttatás megállapításának alapelveit,"

(3) A Hjt 238. § (2) bekezdése a következő 37. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

"37. a szolgálati viszony fenntartására vonatkozó megállapodás alapján fizethető díjazással, az annak visszafizetésével, a visszafizetési kötelezettség alóli mentesüléssel, a megállapodásban vállalt szolgálati idő számításával, a megállapodás megszüntetésével és abból eredő követelésekkel kapcsolatos szabályokat,"

(4) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

"39. a Honvédség által nyújtott tanulmányi támogatás formáját és mértékét, a tanulmányi szerződés megkötésének feltételeit, a tanulmányi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének szabályait, a megtérítési kötelezettség érvényesítésének rendjét és a fizetési könnyítés és a mentesítési eljárás szabályait, valamint a honvédségi ösztöndíjas hallgatók ösztöndíjszerződéséből eredő megtérítési kötelezettség szabályait."

66. § A Hjt. 141. alcíme a következő 247/Q. §-sal egészül ki:

"247/Q. § (1) E törvénynek az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2017. évi LIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 68/A. § (6) bekezdését a Módtv3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek a Módtv3.-mal módosított 92. § (2) bekezdését az állomány a Módtv3. hatálybalépésekor rendelkezési állományba tartozó tagjai vonatkozásában is alkalmazni kell.

(3) E törvénynek Módtv3.-mal módosított 143. § (1) és (2) bekezdését 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. A 2017. január 1. előtt megállapított árvaellátások esetén az árvák kiegészítő támogatása összegének megállapítása során az árvaellátás 2017. január havi összegét kell alapul venni.

(4) Az e törvénynek a Módtv3.-mal módosított 143. § (1) bekezdése alapján árvák kiegészítő támogatására jogosulttá váló személyek esetében az árvák kiegészítő támogatásának megállapításáról szóló határozatokat 2017. július 31-ig kell meghozni."

67. § A Hjt. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

68. § A Hjt.

1. 2. § 13. pontjában a "Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség)" szövegrész helyébe a "Honvédség" szöveg,

2. 2. § 30. pontjában a "szolgálati viszonya lefokozás" szövegrész helyébe a "szolgálati viszonya lemondás, a szerződéses állomány tagjának egyoldalú szerződésbontása, lefokozás" szöveg,

3. 7. § (9) bekezdésében a "munkáltatói döntésben" szövegrész helyébe a "munkáltatói döntésben - döntési lap formájában hozott munkáltatói döntés esetében az arról készített határozatban -" szöveg,

4. 35. § (3) bekezdésében a "szerződéses pályakezdő" szövegrészek helyébe a "közkatona vagy a szerződéses pályakezdő" szöveg,

5. 35. § (3) bekezdésében a "szerződéses pályakezdőt" szövegrész helyébe a "közkatonát vagy a szerződéses pályakezdőt" szöveg,

6. 36. § (1) bekezdésében és 38. § (1) bekezdés a) pontjában a "szerződéses pályakezdő" szövegrész helyébe a "közkatona és a szerződéses pályakezdő" szöveg,

7. 57. § (1) bekezdésében a "vezénylés időtartamára" szövegrész helyébe a "vezénylés vagy a vezénylés során adott beosztás betöltésének időtartamára" szöveg,

8. 59. § (5) bekezdésében az "A (3) bekezdés és a (4) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe az "A (3) bekezdés, a (3a) bekezdés, valamint a (4) bekezdés b) pontja" szöveg,

9. 67. § (1) bekezdés nyitó szövegében az "a)-g)" szövegrész helyébe az "a)-h)" szöveg,

10. 68/A. § (1) bekezdés c) pontjában a "nem jogosult" szövegrész helyébe a "nem vált jogosulttá" szöveg,

11. 68/F. § (1) bekezdésében a "(2)-(5) bekezdése" szövegrész helyébe a "(2)-(4) bekezdése" szöveg,

12. 68/G. § (1) és (2) bekezdésében az "együttes összegével" szövegrész helyébe az "együttes bruttó összegével" szöveg,

13. 74. § (3) bekezdésében, 74. § (3a) bekezdés b) pontjában, valamint 247/E. § (3a) bekezdésében a "legalább három év" szövegrész helyébe a "legalább két év" szöveg,

14. 86. § (3) bekezdésében a "3 évvel" szövegrész helyébe az "5 évvel" szöveg,

15. 88. § (1) bekezdésében az "a 43. § (1) bekezdését" szövegrész helyébe az "az 5. § (1) bekezdését és a 7. § (8a) bekezdését" szöveg,

16. 88. § (2) bekezdésében a "képzés befejezését" szövegrész helyébe a "képzés sikeres befejezését" szöveg,

17. 92. § (2) bekezdésében a "pótszabadság mértéke és a jubileumi jutalom" szövegrész helyébe a "pótszabadság mértéke, a jubileumi jutalom és a 46. § (1) bekezdés r) és s) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés" szöveg,

18. 99. § (1) bekezdésében a "gyermeke 3 éves" szövegrész helyébe a "gyermeke hároméves, fogyatékos gyermek esetén ötéves" szöveg,

19. 99. § (4) bekezdésében a "gyermek 3 éves" szövegrész helyébe a "gyermek hároméves, fogyatékos gyermek esetén öt éves" szöveg,

20. 115. § (2) bekezdés a)-g) pontjában a "csecsemőt" szövegrész helyébe a "gyermeket" szöveg,

21. 120. § (2) bekezdésében az "a)-c) pontja" szövegrész helyébe az "a) és b) pontja" szöveg,

22. 120. § (2) bekezdésében a "d) és e) pontjában" szövegrész helyébe a "c)-e) pontjában" szöveg,

23. 188. § (1) bekezdésében az "A fegyelmi, a méltatlansági és a kártérítési határozat" szövegrész helyébe az "A fegyelmi, a méltatlansági, a kártérítési, a kiegészítő támogatás tárgyában hozott és az egészségkárosodási ellátás tárgyában hozott határozat" szöveg,

24. 212. § (2) bekezdésében a "46-48. §, az 57. §" szövegrész helyébe a "44/A. §, a 45. § (3) bekezdése, a 46-48. §, az 57. §, az 58/A. §" szöveg,

25. 212. § (2) bekezdésében, 225. § (2) bekezdésében és 233. § (2) bekezdésében a "69. §" szövegrész helyébe a "68/A-68/J. §, a 69. §" szöveg,

26. 212. § (2) bekezdésében a "73-74. §" szövegrész helyébe a "73-74/A. §" szöveg,

27. 212. § (2) bekezdésében a "88-91. §" szövegrész helyébe a "88-91. §, a 94. § (2) bekezdése" szöveg,

28. 215. § (2) bekezdésében a "legalább 3, legfeljebb 8 hónap" szövegrész helyébe a "legalább 1, legfeljebb 6 hónap" szöveg,

29. 216. § (1) bekezdésében a "tartalmi elemeit" szövegrész helyébe a "kibocsátásának feltételeit, tartalmi elemeit" szöveg,

30. 219. § (4) bekezdésében a "vagy" szövegrész helyébe az " , illetve" szöveg,

31. 225. § (2) bekezdésében és 233. § (2) bekezdésében a "42-58. §" szövegrész helyébe a "42-58/A. §" szöveg,

32. 228. § (3) bekezdésében a "vagy ha nemzetbiztonsági szempontból" szövegrész helyébe a "vagy ha egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota miatt, vagy nemzetbiztonsági szempontból" szöveg,

33. 233. § (2) bekezdésében a "83-91. §" szövegrész helyébe a "83-87. §, a 88. § (1)-(4) és (5) bekezdése, a 89-91. §" szöveg,

34. 238. § (2) bekezdés 5. pontjában az "önkéntes tartalékos katona behívásának rendjét," szövegrész helyébe az "önkéntes tartalékos katona behívását elrendelő okmány kiadásának feltételeit és tartalmi elemeit," szöveg,

35. 238. § (2) bekezdés 24. pontjában az "ügyelet, a készenlét elrendelésére, nyilvántartására és az ezt követő pihenőidő kiadására," szövegrész helyébe az "őr-, az ügyeleti és a készenléti szolgálat, továbbá a nemzetközi kötelezettséggel összefüggő feladatvégzésre kijelölésen alapuló egyéb készenléti tevékenység elrendelésére, nyilvántartására, az ezeket követő pihenőidő vagy szabadnap kiadására," szöveg, valamint

36. 247/E. § (4) bekezdés b) pontjában a "leszerelési segély" szövegrész helyébe a "leszerelésisegély-mérték" szöveg

lép.

69. § Hatályát veszti a Hjt.

a) 43. § (1) bekezdése,

b) 68/A. § (2) bekezdés b) pontjában az "a 142. § (2) és (3) bekezdése alapján" szövegrész,

c) 143. § (1) bekezdésében az "a Tny. tv. rendelkezései alapján" szövegrész,

d) 143. § (2) bekezdés a)-c) pontjában a "Tny. tv. rendelkezései alapján" szövegrész,

e) 217. § (2) és (3) bekezdése, valamint

f) 238. § (2) bekezdés 8. pontjában az "az önkéntes tartalékos katona," szövegrész.

10. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

70. § A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére a 25. § (1) bekezdése szerinti célból a megkeresésben szereplő személyekről 8 napon belül adatot szolgáltat a hadköteles nyilvántartás pontosításához

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv,

b) az állományában hivatásos szolgálatot teljesítők tekintetében a rendvédelmi szerv,

c) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv,

d) a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve, valamint a rendvédelmi szerv,

e) a választási szerv,

f) a meghagyásban érintett személyek tekintetében a jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet,

g) a kezelést végző orvos,

h) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,

i) a közúti közlekedési nyilvántartó szerv

a 4. mellékletben foglalt, általa kezelt adatokról."

71. § A Haktv. 14. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvénnyel összefüggő módosítás

72. § (1) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. melléklete nem lép hatályba.

(2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. Záró rendelkezések

73. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2017. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 72. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Az 49. § (1) bekezdése 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 57. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2017. évi LIV. törvényhez

1. A Hjt. 2. mellékletében foglalt táblázat 7.1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatáskör területe)(A munkáltatói jogkör megnevezése)
(Külföldi szolgálatra vezénylés)"7.1. Tábornok tartós külföldi szolgálatra vezénylése és annak megszüntetése a képzésre
vezénylés kivételével"

2. melléklet a 2017. évi LIV. törvényhez

1. A Haktv. 14. melléklet g) pontja a következő gc) alponttal egészül ki:

(béren kívüli juttatásra vonatkozó adatok:)

"gc) a Honvédség által generált béren kívüli speciális azonosító;"

3. melléklet a 2017. évi LIV. törvényhez

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet "II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek" része a következő 9. ponttal egészül ki:

(Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek a következők:)

"9. a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerint tartós külszolgálatra kihelyezett magánszemély, és a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alatt álló tartós külföldi szolgálatra kihelyezett szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alatt álló 90 napot meghaladó külföldi kiküldetést teljesítő, a Magyar Honvédség személyi állományába tartozó, közalkalmazotti jogviszonyban álló személy részére a saját és hozzátartozói külföldi életvitelével kapcsolatban felmerülő többletköltségek fedezetére az említett törvény vagy a végrehajtására kiadott más jogszabály alapján megállapított átalány-költségtérítés összege."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére