70/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a), g), h), j) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)-i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 130/A. §-a a következő (1a)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a kijelölt gyámhivatal a menekültügyi hatóság kezdeményezése alapján hivatalból haladéktalanul intézkedik a tranzitzónában tartózkodó, tizennegyedik életévét betöltött kísérő nélküli kiskorú részére eseti gyám kirendelése iránt. Eseti gyámként ebben az esetben a jogi segítségnyújtási feladatkörében eljáró területileg illetékes hivatalnak a tranzitzónában jogi képviseletet ellátó állami tisztviselőjét lehet kirendelni.

(1b) Az (1a) bekezdés szerinti esetben az eseti gyámként kirendelhető személyre a jogi segítségnyújtási feladatkörében eljáró területileg illetékes járási hivatal tesz javaslatot hivatalból, ezzel egyidejűleg megküldi az eseti gyámként kirendelendő személy írásbeli nyilatkozatát az eseti gyámi tisztség vállalásáról, valamint arról, hogy nem áll a szülői felügyeleti jogot megszüntető bírói ítélet hatálya alatt.

(1c) Az (1a) bekezdés szerinti esetben a kijelölt gyámhivatal az eljárás során mellőzheti a Gyvt. 128. § (1) bekezdése szerinti személyek meghallgatását.

(1d) A kijelölt gyámhivatal az (1a) bekezdés szerinti esetben a menekültügyi hatósággal, valamint a jogi segítségnyújtási feladatkörében eljáró területileg illetékes járási hivatallal elektronikus úton tart kapcsolatot, és döntését elektronikus úton közli. A tizennegyedik életévét betöltött kísérő nélküli kiskorú a kijelölt gyámhivatal döntéséről eseti gyámja útján értesül."

2. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A nem magyar állampolgárságú gyermek - ide nem értve a Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személyt - ideiglenes hatályú elhelyezése és nevelésbe vétele ügyében a Budapest Főváros Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala jár el. Ezekben az esetekben a gyámhivatal illetékessége az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel alatt nem változik.

(2) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a tranzitzónában tartózkodó, tizennegyedik életévét betöltött kísérő nélküli kiskorú részére történő eseti gyámrendelés érdekében a Csongrád Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Szegedi Járási Hivatala jár el kijelölt gyámhivatalként."

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 130. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott lehetőségek hiányában az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgár számára kötelező tartózkodási helyként meghatározott megye közigazgatási területét vagy befogadó állomás vagy közösségi szállás területét jelölheti ki."

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 130. §-a következő (7)-(10) bekezdésekkel egészül ki:

"(7) A (6) bekezdés szerinti szálláson a harmadik országbeli állampolgár kizárólag elhelyezésre jogosult, egyéb ellátás nem illeti meg.

(8) A (6) bekezdés szerinti szálláson a Tv. 62. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az idegenrendészeti hatóság határozza meg, hogy a harmadik országbeli állampolgár a szállást milyen feltételekkel hagyhatja el.

(9) A (6) bekezdés szerinti szálláson tartózkodó harmadik országbeli állampolgár köteles

a) a szállás rendjét megtartani, az erre vonatkozó előírásokat teljesíteni,

b) környezetét tisztán tartani,

c) a szükséges orvosi vizsgálatnak, járványügyi intézkedésnek - beleértve a védőoltásokat is - magát alávetni,

d) a szállás berendezési, felszerelési tárgyait megóvni, a károkozástól tartózkodni, a szándékosan okozott kárt megtéríteni.

(10) A Tv. 62. § (3a) bekezdésének alkalmazása esetén a kötelező tartózkodási helyként kijelölt tranzitzóna engedély nélküli elhagyásának megakadályozását a Rendőrség végzi."

4. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 138. §-át megelőző alcímében az "Az őrizetbe vett, illetve közösségi szálláson elhelyezett" szövegrész helyébe az "Az őrizetbe vett, a közösségi szálláson vagy tranzitzónában elhelyezett",

b) 138. § (1a) bekezdésében az "az őrizetbe vett vagy a közösségi szálláson" szövegrész helyébe az "az őrizetbe vett, a közösségi szálláson vagy tranzitzónában", valamint

c) 139. § (1) bekezdésében az "az őrzött szálláson vagy a közösségi szálláson" szövegrész helyébe az "az őrzött szálláson, a közösségi szálláson vagy tranzitzónában"

szöveg lép.

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

5. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a következő VII/A. Fejezettel egészül ki:

"VII/A. FEJEZET

TÖMEGES BEVÁNDORLÁS OKOZTA VÁLSÁGHELYZET ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

99/B. § Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén az I-VII. Fejezet rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

99/C. § Nem kell alkalmazni

a) a 6. §-t,

b) a 12. § (2) bekezdését,

c) a 15. § (1) bekezdés c)-d) pontját,

d) a 15. § (2) bekezdés c) pontját,

e) a 17. § (1)-(2) bekezdését,

f) a 18-20. §-t,

g) a 24. §-t,

h) a 29. §-t,

i) a 81. § (1)-(3) bekezdését, valamint

j) a 83. § (6) bekezdését.

99/D. § (1) A 12. § (1) bekezdésében szereplő feladatokat a menekültügyi hatóság - a Tv. 80/J. § (5) bekezdésében foglaltak végrehajtására az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv közreműködésével - a tranzitzónában látja el.

(2) Az I-VIII. Fejezetek alkalmazásában befogadó állomáson a menekültügyi hatóság által fenntartott más befogadó intézményt is érteni kell.

99/E. § (1) A menekültügyi hatóság az óvodai nevelésben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó elismerését kérő részére az oktatásban való részvétel elősegítése érdekében a menekültügyi eljárás ideje alatt a nevelés-oktatás tárgyi feltételeit biztosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételnek minősül különösen a tankönyv, tantárgyi munkafüzet, tanszer, egyéb tanfelszerelés, fejlesztő felszerelés beszerzése, valamint az oktatásra alkalmas helyiség kialakítása és fenntartása.

99/F. § (1) A tizennegyedik életévét betöltött elismerését kérő kísérő nélküli kiskorú jogi képviselete iránt a menekültügyi hatóság haladéktalanul jelzéssel él a területileg illetékes járási hivatal felé, és ezzel egyidejűleg kezdeményezi a kijelölt gyámhivatalnál a gyermek részére eseti gyám kirendelését.

(2) A 33. § (4) és (5) bekezdését csak a 14 év alatti elismerését kérő kísérő nélküli kiskorú esetében kell alkalmazni.

(3) A 33. § (8) bekezdése alkalmazásában a menekültügyi hatóság a 14 év alatti elismerését kérő kísérő nélküli kiskorú esetében él az illetékes gyermekvédelmi intézmény irányába jelzéssel.

99/G. § (1) A 13. § (2) bekezdése alkalmazásában e rendelet alapján nyújtott ellátás és támogatás költségeinek elszámolása során tartózkodási engedély száma helyett az elismerését kérőnek a menekültügyi nyilvántartás szerinti egyedi azonosítója kerül feltüntetésre.

(2) A 27. § (5) bekezdése, valamint a 28. § (5) bekezdése alkalmazásában a humanitárius tartózkodási engedély száma helyett az elismerését kérőnek a menekültügyi nyilvántartás szerinti egyedi azonosítója kerül feltüntetésre.

99/H. § (1) Ha az elismerését kérő Magyarország területén vele együtt kérelmező súlyosan beteg hozzátartozóját kívánja meglátogatni, vagy részt kíván venni vele együtt kérelmező hozzátartozója temetésén, az erre irányuló - legalább az esemény, a helyszín és az időtartam megjelölésével ellátott - eltávozási kérelmét a menekültügyi hatóság engedélyezheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseményen való részvétel ideje alatt a Tv. 80/J. § (5) bekezdésében foglaltak betartása érdekében az elismerését kérő kíséretét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja.

99/I. § Ha az elismerését kérőt a tranzitzónában a nyomozó hatóság vagy más hatóság meg kívánja hallgatni, a hatóság erről a tranzitzóna vezetőjét előzetesen értesíti.

99/J. § (1) Az elismerését kérőnek a járóbeteg-szakellátás keretében történő vizsgálatra, gyógykezelésre történő szállítását, valamint az ennek időtartama alatt történő kísérését - a menekültügyi hatóság megkeresésére - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv végzi.

(2) Ha az elismerését kérő fekvőbeteg-intézeti ellátásra szorul,

a) a sürgősségi ellátás céljából történő szállításról a menekültügyi hatóság - az állami mentőszolgálat útján - gondoskodik, amely esetben az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja a kísérést;

b) a nem sürgősségi ellátás céljából történő szállításról a menekültügyi hatóság megkeresésére - indokolt esetben az állami mentőszolgálat útján - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gondoskodik.

(3) A fekvőbeteg-intézeti ellátás ideje alatt a Tv. 80/J. § (5) bekezdésében foglaltak betartása érdekében az elismerését kérő kíséretét és szükség szerint őrzését az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv biztosítja.

99/K. § Ha az elismerését kérő rendelkezik a megélhetését biztosító vagyonnal, azt köteles a menekültügyi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni, és ha elismerés iránti kérelme a további jogorvoslattal nem támadható döntéssel elutasításra kerül, köteles az ellátása költségeit megtéríteni. A menekültügyi hatóság által elrendelt visszatérítési kötelezettséget az elismerését kérő postai utalvány vagy házipénztári befizetés útján teljesítheti."

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék