2017. évi LXXV. törvény

energetikai tárgyú törvények módosításáról

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven, közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulás esetében 10 éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni."

2. § A Bt. 26/A. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 12. § (3) bekezdése szerinti eset kivételével a bányatelken fennálló bányászati jog új jogosultjának kijelölése céljából a bányafelügyelet, ha arra - előzetes megkeresés alapján - a magyar állam tulajdonosi jogköreit gyakorló szerv nem tart igényt, az ásványvagyon gazdálkodási szempontjai, a környezetvédelem és a gazdaságosság, az állam számára a várható bevétel, megtakarítás vagy más előny figyelembevételével pályázatot írhat ki."

3. § A Bt. 26/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Nem lehet a (6) bekezdés szerinti pályázaton meghirdetni az olyan bányatelket, amely a benne található ásványi nyersanyag tekintetében zárt területnek minősül. A bányatelket a bányászati jogot törlő határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válását követően a bányafelügyelet a 26/B. § (5) bekezdése szerint hivatalból törli a nyilvántartásból."

4. § A Bt. "A bányászati és a gázipari tevékenység biztonsága és üzemi felügyelete" alcíme a következő 34/A. §-sal egészül ki:

"34/A. § A gázelosztó vezetékek és a cseppfolyós propán-, butángáz tartályok létesítési és üzemeltetési tapasztalatainak figyelemmel kísérése, valamint a műszaki haladás eredményeinek a gázelosztás és forgalmazás biztonságát növelő széles körű alkalmazásának elősegítése a szakági műszaki bizottságok feladata."

5. § A Bt. 41/A. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Ha a hites bányamérő, a nyomástartó berendezést vizsgáló szakember vagy felügyeleti személy, valamint a földtani szakértő a (9) bekezdés szerinti követelményeket, továbbá a bányaüzemi felelős műszaki vezető az (5) bekezdés szerinti követelményeket úgy sértette meg, hogy ezzel a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott súlyos üzemzavart, súlyos balesetet vagy harmadik személynek igazoltan ötvenmillió forint értéket meghaladó kárt okozott, a bányafelügyelet - bírság kiszabása mellett - legfeljebb két évre eltilthatja a tevékenység folytatásától."

6. § (1) A Bt. 50/A. § (1) bekezdés 17. pontja helyére a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány)

"17. a bányászati jog új jogosítottjának kijelölésére vonatkozó hatósági pályázati eljárásra"

(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.)

(2) A Bt. 50/A. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter)

"h) a bányászati és gázipari biztonsági szabályzatoknak, a létesítmények tervezésének, létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeit, és egyéb feltételeit tartalmazó biztonsági szabályzatoknak, a műszaki-biztonsági irányítási rendszerek alkalmazási szabályainak, a szakági műszaki bizottságok létesítésére, feladataik és működésük rendjének,"

(rendeletben történő megállapítására.)

(3) A Bt. 50/A. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter)

"q) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavarok és súlyos balesetek körének, az arról szóló jelentéstételi kötelezettségnek és vizsgálati rendjének"

(rendeletben történő megállapítására.)

7. § A Bt. a következő 50/G. §-sal egészül ki:

"50/G. § A 26/A. §-nak az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXV. törvénnyel megállapított módosításait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

8. § A Bt.

a) 43/B. § (3a) bekezdésében a "bányafelügyelet" szövegrész helyébe a "bányafelügyeleti hatáskörében eljáró kormányhivatal" szöveg,

b) 49. § 49. pontjában az "öt éven belül" szövegrész helyébe az "5 éven, közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulás esetében 10 éven belül" szöveg

lép.

2. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

9. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 6/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselő - felügyelői munkakörében - az atomenergia-felügyeleti szerv képzési rendje és az atomenergia-felügyeleti szerv főigazgatója által kijelölt vizsgabizottság előtt tett sikeres vizsga letétele után bízható meg a 15. § (1) bekezdése szerinti önálló ellenőrzési és intézkedési tevékenység ellátásával."

10. § Az Atv. 6/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kttv. 84-87. §-ában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 42-43. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi és együttalkalmazási tilalmak, valamint kizárási szabályok érvényesítését szolgáló további részletes eljárási szabályokat az atomenergia-felügyeleti szerv vezetője dolgozza ki, figyelemmel az atomenergia-ipar sajátosságaira is."

11. § Az Atv. 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Meglévő nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló tulajdonjogának megszerzéséhez és a használat bármilyen jogcímen való átengedéséhez a Kormány előzetes, elvi hozzájárulása szükséges."

12. § (1) Az Atv. 17. § (2) bekezdése a következő 44. ponttal egészül ki:

(Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik:)

"44. a nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók létesítmény szintű Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatának jóváhagyása."

(2) Az Atv. 17. § (8a) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8a) A létesítés alatt álló nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló hatósági engedélyeit az atomenergia-felügyeleti szerv módosíthatja, amennyiben a módosítási kérelem tartalma megfelel az NBSZ. Kr.-ben vagy a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek."

13. § Az Atv. a következő 66/E. §-sal egészül ki:

"66/E. § E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról 2017. évi LXXV. törvény 12. § (2) bekezdésével megállapított 17. § (8a) bekezdését a folyamatban lévő hatósági eljárásokban és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell."

14. § (1) Az Atv. 67. § d) pont dh) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

"dh) a létesítés alatt álló nukleáris létesítmény engedély módosításának eljárási szabályait."

(2) Az Atv. 67. § w) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

"w) a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági követelményeit és az ezzel összefüggő hatósági követelmények részletes szabályait, valamint a létesítés alatt álló radioaktívhulladék-tároló engedély módosításának eljárási szabályait;"

15. § Az Atv. a következő 72. §-sal egészül ki:

"72. § Ez a törvény a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i, 2014/87/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

16. § Az Atv.

a) 2. § 53. pontjában a "kiszolgáló épületek, és azon építmények" szövegrész helyébe a "kiszolgáló épületek és a nukleáris biztonság szempontjából sajátos építmények" szöveg,

b) 6/C. § (3) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 42-43. §-ában" szövegrész helyébe az "az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 23-24. §-ában" szöveg,

c) 12. § (7) bekezdésében a "szerint" szövegrész helyébe a ", valamint a radioaktívhulladék-tároló esetében a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységéről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: TBSZ. Kr.) szerint" szöveg,

d) 16. § (7) bekezdésében a "közegészségügyi feladatai ellátása céljából," szövegrész helyébe a "közegészségügyi feladatai ellátása céljából, a nukleárisbaleset-elhárításra jogszabály alapján kijelölt országos és területi szervek a rendkívüli események kezelésére való felkészülés céljából," szöveg,

e) 16/C. § (3) bekezdés b) pontjában a "16/A. § (2) bekezdés a) pont aa)-ad) alpontjaiban meghatározott személyes adatokat;" szövegrész helyébe az "a munkavállaló természetes személyazonosító adatait és állampolgárságát;" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az Atv. 65. § (3) bekezdése.

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

18. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 11. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az átvételi kötelezettség alá eső villamosenergia-mennyiség és a kötelező átvételi időtartam meghatározásával, valamint a prémium típusú támogatással kapcsolatos eljárásokban a kérelmező köteles a Hivatal által a honlapján meghatározott módon kapcsolatot tartani."

19. § A Vet. 39. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Magánvezetékhez termelő is kapcsolódhat azzal, hogy a termelő berendezés létesítését - a magánvezetékre történő kapcsolódás feltételeiben való megállapodást követően - a magánvezeték engedélyesének a hálózati engedélyes részére előzetesen be kell jelentenie, továbbá a hálózati engedélyessel előzetesen meg kell állapodniuk a csatlakozási ponton teljesítendő műszaki és gazdasági feltételekben."

20. § A Vet. 39/A. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a magánvezetékre termelő kapcsolódik, akkor a hálózati engedélyes a termelőnek a kapcsolódási ponton mért termelési adatait a magánvezetéken történő teljes villamosenergia-fogyasztás meghatározása érdekében történő mérési korrekció céljából köteles a magánvezeték engedélyesével szerződésben álló villamosenergiakereskedő, valamint a magánvezeték engedélyese részére átadni. A korrekció részletes szabályait az üzemi szabályzat és az elosztói szabályzat tartalmazza.

(6) Ha a magánvezetékre termelő kapcsolódik, akkor - a 44. §-ban foglaltaktól eltérően - a magánvezeték engedélyesének értékesített villamos energia mennyiséget a hiteles fogyasztásmérő berendezés adatainak a magánvezetékre kapcsolódó termelő mért betáplálási adataival történő korrekcióját követően számított érték szerint kell elszámolni. A korrekció részletes szabályait az üzemi szabályzat és az elosztói szabályzat tartalmazza."

21. § A Vet. 66. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A továbbadó felhasználó által kiállított számlában külön feltüntetett 147. § szerinti pénzeszközök nem minősülnek a továbbadó felhasználó bevételének, azokat köteles egyéb pénzeszközeitől és egymástól is elkülönítetten kezelni. A továbbadó felhasználó a 147. § szerinti, elkülönítetten kezelt pénzeszközöket és azok pénzkezelési költségeivel csökkentett nettó hozamát köteles kötelezettségként kimutatni."

22. § A Vet. 72. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Hivatal kérelemre mentesítheti az üzletszabályzat készítésének kötelezettsége alól a villamos energia termelői működési engedélyest vagy a villamosenergia-kereskedőt, amennyiben az kizárólag engedélyesnek vagy egyetlen felhasználónak értékesít villamos energiát, és a felhasználóval vagy az engedélyessel kötött szerződése megfelel az e törvényben, e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, továbbá a Hivatal határozataiban foglalt feltételeknek."

23. § A Vet. 114/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az e fejezetben szabályozott eljárás során a Hivatal azt állapítja meg, hogy az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezett az előírásoknak nem vagy nem megfelelően tesz eleget, és

a) az előírásoknak való megfelelés utólag biztosítható, akkor

aa) a jogkövetkezményre való utalás mellett felszólítja az előírások betartására, és

ab) ha az aa) pont szerinti felszólításnak a kötelezett határidőben nem tett eleget, a Vhr.-ben meghatározott mértékű bírságot szab ki, vagy

b) az előírásoknak való megfelelés utólag nem biztosítható, akkor a Vhr.-ben meghatározott mértékű bírságot szab ki."

24. § A Vet. 146. § (2)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg az elosztó által külön díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, valamint a külön díjak megállapításának kereteit a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig.

(3) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a (2) bekezdés szerinti szolgáltatásokat, a külön díjak fizetésére kötelezettek körét és a (2) bekezdés szerinti külön díjak alkalmazásának szabályait, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie.

(4) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatások külön díjait, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie."

25. § A Vet. 170. § (2) bekezdése a következő 23. és 24. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

"23. a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia felhasználását elősegítő kötelező átvételi rendszerben és prémium típusú támogatási rendszerben kiosztható új támogatási jogosultságok maximális mértékét,

24. a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia felhasználását elősegítő prémium típusú támogatás kiosztására irányuló pályázat kiírásának feltételeit, a pályázati kiírás közzétételének szabályait, minimális tartalmi követelményeit, valamint a pályázati eljárás szabályait"

(rendeletben állapítsa meg.)

26. § A Vet.

a) 3. § 7b. pont c) alpontjában a "keresztül, ha" szövegrész helyébe a "keresztül vagy a vételező vételezési helyén, ha" szöveg,

b) 57. § (2) bekezdésében a "143/A. § (2) és (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "145. § (6) és (7) bekezdésében" szöveg,

c) 62. § (3) bekezdésében és 73. § (2) bekezdés a) pontjában a "143/A. § (2)-(3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "145. § (6) és (7) bekezdésében" szöveg,

d) 72. § (1) bekezdésében az "a termelői engedélyes" szövegrész helyébe az "a villamos energia termelői működési engedélyes" szöveg,

e) 75. § (3) bekezdés e) pontjában a "tíz éven belül hivatalból" szövegrész helyébe a "tíz éven belül a kérelmezőnek vagy jogelődjének felróható okból" szöveg,

f) 141. § (12) bekezdésében az "A 142-146/A. §-ban foglalt rendelkezések" szövegrész helyébe az "A (6)-(8) és (11) bekezdésben, valamint a 142-146/A. §-ban foglalt rendelkezések" szöveg,

g) 143. § (5) bekezdésében és 146/A. § (3) bekezdésében a "rendeletben állapítja meg." szövegrész helyébe a "rendeletben állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie." szöveg,

h) 143. § (7) bekezdésében és 146/A. § (2) bekezdésében a "45" szövegrész helyébe a "15" szöveg,

i) 170. § (2) bekezdése 23. pontjában a "támogatási rendszerben" szövegrész helyébe a "támogatási rendszerben, valamint a demonstrációs projektek támogatása során" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a Vet.

a) 10. § (3a) bekezdésében az "úgy, hogy a tárgyévre vonatkozó értékek a tárgyévben és az azt megelőző évben már nem csökkenthetőek" szövegrész,

b) 159. § (1) bekezdés 8a. pontjában az "a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében, valamint az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén" szövegrész,

c) 168. § (4) bekezdés k) pontja,

d) 170. § (5) bekezdés 9. pontjában az "a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végzett szolgáltatások körét, valamint az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén" szövegrész.

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

28. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 61/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az e fejezetben szabályozott eljárás során a Hivatal azt állapítja meg, hogy az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezett az előírásoknak nem vagy nem megfelelően tesz eleget, és

a) az előírásoknak való megfelelés utólag biztosítható, akkor

aa) a jogkövetkezményre való utalás mellett felszólítja az előírások betartására, és

ab) ha az aa) pont szerinti felszólításnak a kötelezett határidőben nem tett eleget, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szab ki, vagy

b) az előírásoknak való megfelelés utólag nem biztosítható, akkor a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szab ki."

29. § A Get. 91/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Kereskedési platform a Hivatal által jóváhagyott kereskedési platform szabályzat alapján működtethető.

(1a) Kereskedési platform szállítási rendszerüzemeltető általi működtetése során biztosítani kell e tevékenység jogi és számviteli szétválasztását a szállítási rendszerüzemeltető más tevékenységeitől."

30. § A Get. 110. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot és annak módosításait a Hivatal jóváhagyó határozatával együtt a rendszerüzemeltető a honlapján - a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel - közzéteszi."

31. § A Get. 141/A. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) Az (1)-(3) bekezdés szerinti szerződés 2019. szeptember 30-ig meghosszabbodik."

32. § A Get. 159. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ez a törvény a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i 2017/459/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

33. § A Get.

a) 3. § 38. pontjában a "984/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 7. pontjában" szövegrész helyébe a "2017/459 bizottsági rendelet 3. cikk 16. pontjában" szöveg,

b) 3. § 52 c. pontjában a "984/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 10. pontjában" szövegrész helyébe a "2017/459 bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában" szöveg,

c) 64. § (2) bekezdésében a "107. § (5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "104. § (8) bekezdésében" szöveg,

d) 71. § (8) bekezdésében a "984/2013/EU" szövegrész helyébe a "2017/459" szöveg,

e) 72. § (14) bekezdésében a "984/2013/EU" szövegrészek helyébe a "2017/459" szöveg,

f) 91/A. § (9) bekezdésében az "irányuló földgáz kereskedelemnek" szövegrész helyébe az "irányuló gáznapon belüli földgáz kereskedelemnek" szöveg,

g) 100/A. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "20 m3/óra" szövegrész helyébe a "10 m3/óra" szöveg,

h) 104/B. § (4) bekezdésében, 106. § (3) bekezdésében és a 108. § (2) bekezdésében az "állapítja meg." szövegrész helyébe az "állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak kell eltelnie." szöveg,

i) 104/B. § (5) bekezdésében, a 106. § (2) bekezdésében, valamint a 108. § (1) bekezdés b) pontjában a "45" szövegrész helyébe a "15" szöveg,

j) 141/I. § (9) bekezdésében a "2018. szeptember 30-ig" szövegrész helyébe a "2019. szeptember 30-ig",

k) 141/I. § (11) bekezdésében és 141/J. § (10) bekezdésében a "2018. szeptember 30-áig" szövegrész helyébe a "2019. szeptember 30-áig" szöveg

lép.

34. § Hatályát veszti a Get.

a) 4. § (2) bekezdés f) pontjában az "és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerrel" szövegrész,

b) 36. § (3) bekezdése,

c) 103. § (2) bekezdés i) pontja.

5. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

35. § A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény

a) 40. § (2) bekezdés a) pontjában a "bejegyzett kereskedő," szövegrész helyébe a "bejegyzett kereskedő, az eseti bejegyzett kereskedő," szöveg,

b) 41. § (1) bekezdés a) pontjában a "hoz be," szövegrész helyébe a "hoz be, használ fel" szöveg

lép.

6. A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVII. törvény módosítása

36. § Nem lép hatályba a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVII. törvény

a) 49. § (1) és (3) bekezdése,

b) 51. § (3) bekezdése,

c) 55. § (3) bekezdése, valamint

d) 68. § (2) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a törvény - a (2)-(7) bekezdésekben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 35. § a) pontja 2017. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 29. § 2017. október 1-jén lép hatályba.

(4) A 16. § b) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 17. § 2018. február 5-én lép hatályba.

(6) A 33. § g) pontja 2018. október 1-jén lép hatályba.

(7) A 26. § i) pont az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.

(8) A 26. § i) pont hatálybalépésének naptári napját az energiapolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(9) E törvény

a) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i, 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 1. cikk 5-6. pontjainak,

b) 12. §-a az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i, 2013/59/EURATOM tanácsi irányelv 107. cikkének,

való megfelelést szolgálja.

(10) E törvény a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i 2017/459 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék