103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CCXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CXXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1a) bekezdés b) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 9. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésben foglaltakon túl hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül kell visszautasítani a bejelentést akkor is, ha]

"h) az adatlaphoz csatolt földhasználati szerződés szerinti használatba adónak

ha) a földrészlet tulajdonjogának megszerzéséhez a Földforgalmi tv. 13. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget kellett vállalnia a földrészlet saját használatára, kivéve a (3a) bekezdésben meghatározott esetet; vagy

hb) a földrészlet földhasználati jogosultságának megszerzéséhez a Földforgalmi tv. 42. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget kellett vállalnia a földrészlet saját használatára, kivéve a (3b) bekezdésében meghatározott eseteket"

(2) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Nem utasítható vissza a bejelentés a (2) bekezdés h) pont ha) alpontja alapján, ha a földhasználati szerződés alapján a használat átengedésére a Földforgalmi tv. 13. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy vagy gazdálkodó szervezet javára, illetve az ott meghatározott célból, valamint a Fétv. 5. §-ában meghatározott célból került sor.

(3b) Nem utasítható vissza a bejelentés a (2) bekezdés h) pont hb) alpontja alapján, ha

a) a földhasználati szerződés alapján a használat átengedésére a Földforgalmi tv. 42. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy vagy gazdálkodó szervezet javára, illetve az ott meghatározott célból, valamint a Fétv. 5. §-ában meghatározott célból került sor, vagy

b) a földhasználati szerződés a Fétv. 65. §-a alapján alhaszonbérletnek minősül."

2. § A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 16/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16/B. § Az ingatlanügyi hatóság a 17. §-ban meghatározott földhasználati lap másolatot és a 17/A. §-ban meghatározott földhasználati összesítőt kérelemre, automatikus döntéshozatal útján állítja ki."

3. § A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet "A földhasználati nyilvántartási eljárás" alcíme a következő 16/C. §-sal egészül ki:

"16/C. § A földhasználati nyilvántartási eljárásokban az eljárás szünetelésének nincs helye."

4. § A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése.

2. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

6. § Hatályát veszti a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/A. § (3) bekezdése.

3. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) E rendeletben meghatározott eljárása során a jegyző hatósági hatáskört nem gyakorol."

8. § A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jegyző a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú iratjegyzékkel együtt a hozzá benyújtott adás-vételi szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait a Földforgalmi tv. 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi. Ha az adás-vételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati példányát is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az iratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti az eladót."

9. § A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

10. § A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szervezet mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelmében)

"c) a b) pontban meghatározott személyre vonatkozóan megteszi az 5. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve az 5/A. §-ban foglaltakról szóló igazolását,"

11. § A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 6. § (3a) és (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3a) Az állam, települési és a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban együtt: önkormányzat) vagy költségvetési szerv 100%-os tulajdonában álló szervezet esetében a (3) bekezdés b) pontjában foglaltak helyett igazolni kell, hogy az adott szervezet az állam, az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv 100%-os tulajdonában áll, ezért a Földforgalmi tv. 5. § 19. pont a) pont ac) alpontja szerinti feltételt nem kell vizsgálni. A (3) bekezdés c) pontja vagy a (3) bekezdés d) pontja szerinti igazolással a szervezet valamely vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének kell rendelkeznie.

(3b) A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:39. §-a szerinti átalakulással létrejött szervezet esetében a (3) bekezdés a) pontjában foglaltak meglétét a jogelőd és jogutód szervezet vonatkozásában is vizsgálni kell. Egyéb jogutódlás folytán létrejött jogi személy esetében a (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel a jogelőd szervezet vonatkozásában nem vizsgálható."

12. § A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A szervezet újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelmében

a) igazolja a 6. § (3) bekezdés b) és c), illetve d) pontjában foglaltakat,

b) igazolja, hogy a szervezet

ba) nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal, és

bb) nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett.

(2) Az állam, önkormányzat vagy költségvetési szerv 100%-os tulajdonában álló szervezet esetében a 6. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak helyett igazolni kell, hogy az adott szervezet az állam, az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv 100%-os tulajdonában áll, ezért a Földforgalmi tv. 5. § 26. pont c) pontja szerinti feltételt nem kell vizsgálni. A 6. § (3) bekezdés c) pontja vagy a 6. § (3) bekezdés d) pontja szerinti igazolással a szervezet valamely vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének kell rendelkeznie."

13. § A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bejegyzéshez, törléshez, változás átvezetéséhez fűződő joghatály a bejegyzés, a törlés, illetve a változás átvezetése megtörténtének időpontjában áll be."

14. § A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 11/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11/B. § A járási hivatal a 20. § (1) bekezdésében meghatározott adatlapmásolatot kérelemre, automatikus döntéshozatal útján állítja ki."

15. § A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 11/C. §-sal egészül ki:

"11/C. § A földműves nyilvántartásba vételi eljárásokban az eljárás szünetelésének nincs helye."

16. § A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 15. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A járási hivatal hivatalból törli a mezőgazdasági termelőszervezetet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet a nyilvántartásból, ha

a) utóbb megállapításra kerül, hogy már a nyilvántartásba vétel időpontjában sem álltak fenn a bejegyzés jogszabályi feltételei, vagy

b) a mezőgazdasági termelőszervezet tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga vagy használati joga az adatlapon szereplő mezőgazdasági üzemközpont felett megszűnt vagy a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzésének más feltétele a nyilvántartásba vétel időpontját követően szűnt meg, feltéve, hogy a mezőgazdasági termelőszervezet a 14. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott 30 napos határidőn belül mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlant nem jelent be,

c) a cégnyilvántartásban szereplő adatokból vagy a földügyi igazgatási feladatkörébe tartozó más hatósági ügy kapcsán a rendelkezésére álló okiratok alapján a mezőgazdasági termelőszervezet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet megszűnéséről tudomást szerez,

d) a szervezet a Földforgalmi tv.

da) 5. § 19. pont a) pont ac) alpontjában, illetve 26. pont c) pontjában meghatározott vezető tisztségviselője vagy cégvezetője, vagy

db) 5. § 19. pont a) pont aa) alpontjában, illetve 26. pont a) pontjában meghatározott alaptevékenysége vonatkozásában bekövetkezett változás miatt a szervezet nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei már nem állnak fenn.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet törölni kell a nyilvántartásból akkor is, ha a Földforgalmi tv. szerinti földhasználati jogosultságot szerez, de a jogosultság megszerzése feltételeként vállalt, a Földforgalmi tv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott, a mezőgazdasági üzemközpont létesítésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti. Ez esetben az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet hivatalból, a földhasználati szerződés hatálybalépését követő egy év elteltétől számított 45 napon belül kell törölni a nyilvántartásból, ide nem értve a 17/A. §-ban foglaltakat. Ha az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a Földforgalmi tv. szerinti földhasználati jogosultságot szerez, és a mezőgazdasági üzemközpont létesítésére vonatkozó kötelezettségét teljesíti, de a mezőgazdasági üzemközpont adatait a 17. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőben nem jelenti be a járási hivatalnak, a 12. § (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, és az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet státuszra való utalást törölni kell."

17. § A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § (1) Az adatlapon az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet státuszra való utalást bejelentésre törölni kell, ha a mezőgazdasági termelőszervezet a Földforgalmi tv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági üzemközpont létesítésére vonatkozó kötelezettségét akként teljesíti, hogy a földhasználati jogosultságot a már bejegyzett mezőgazdasági üzemközpontja fekvése szerinti településen szerzi meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a földhasználati jogosultságnak a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított 15 napon belül kell megtenni. Ha az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a Földforgalmi tv. szerinti földhasználati jogosultságot szerez, és határidőben nem jelenti be a járási hivatalnak az (1) bekezdésben foglaltakat, de arról a járási hivatal hivatalból tudomást szerez, akkor hivatalból törli az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet státuszra való utalást."

18. § A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdésében a "teljes másolata" szövegrész helyébe a "teljes másolat" a "szemle-másolata" szövegrész helyébe a "szemlemásolat" szöveg lép.

19. § (1) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

20. § Hatályát veszti a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a) 10. §-a,

b) 13. §-a.

5. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

21. § A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A földre az árverezhet, aki)

"d) a Földforgalmi törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltételnek megfelel, és azt - az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti hatósági bizonyítvánnyal - igazolja."

22. § A 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében a "Földalapkezelő Szervezet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezet" szöveg lép.

6. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 17/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17/A. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70/A. §-a szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása és a kérelem személyesen történő benyújtása esetén az automatikus döntéshozatali eljárás szabályai szerint kell eljárni."

24. § A 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet III. Fejezete a következő alcím címmel és 18. §-sal egészül ki:

"10. A termőföld védelméről szóló törvény hatálya alá tartozó eljárásokra vonatkozó általános rendelkezések

18. § A termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott eljárásokban a döntés szóban nem közölhető."

25. § A 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Több mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő, önálló helyrajzi számú ingatlant érintő telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetésekor, ha a telekalakítás következtében valamelyik tulajdonos tulajdoni hányadát képező földterület(ek) nagysága meghaladja az ingatlan-nyilvántartásban a kiinduló állapot szerinti tulajdoni hányadból számítható területnagyságot, igazolni kell, hogy a többlet terület megszerzésére vonatkozóan a Földforgalmi tv. szerinti hatósági jóváhagyás megtörtént".

26. § A 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a következő 30. §-sal egészül ki:

"30. § Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvénynek az okirati ellenjegyzésre vonatkozó szabályait az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a 2018. január 1-jén vagy azt követően ellenjegyzett okiratokra kell alkalmazni. E rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell."

7. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

8. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelethez

A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bejelentési adatlapon a bejelentő által megadandó tartalmi elemek:)

"4. A földhasználó nyilatkozata arról, hogy

a) adatai a valóságnak megfelelnek,

b) a földhasználata a törvényben meghatározott korlátozásokat nem sérti,

c) a használat átengedésére a Földforgalmi tv. 13. § (2) bekezdése, a 42. § (2) bekezdése, illetve a Fétv. 5. §-a alapján

ca) mint a használatba adó földművesnek minősülő közeli hozzátartozója, illetve a használatba adó vagy a használatba adó közeli hozzátartozója legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet részére, vagy

cb) társult erdőgazdálkodást folytatása, vetőmagtermeléshez, valamint vetőgumó és vegetatív szaporítóanyag előállításához szükséges terület biztosítása céljából

került sor."

2. melléklet a 103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelethez

A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet II. pontja a következő 4. alponttal egészül ki:

(A jegyző által feltüntetendő tartalmi elemek:)

"4. A tárgyi kérelem, amennyiben a haszonbérleti szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül."

3. melléklet a 103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

Földművesként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmező

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

2. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség alapján kéri a nyilvántartásba vételét.

3. Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség hiányában a kérelmező nyilatkozata arról, hogy megfelel a Földforgalmi tv. 5. § 7. pont a) vagy b) alpontjában foglalt feltételeknek.

4. Az ingatlan adatai (település, fekvés, helyrajzi szám), az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog) megjelölése."

4. melléklet a 103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

Mezőgazdasági termelőszervezetként/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem adattartalma

1. A szervezet

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója,

c) cég esetében a cégjegyzékszáma,

d) székhelye (telephelye),

e) újonnan alapított termelőszervezet esetén ennek ténye.

2. A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

3. Mezőgazdasági termelőszervezet esetén nyilatkozat arról, hogy a szervezet

a) főtevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a kérelem benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat,

b) éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele igazoltan a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik.

4. Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén nyilatkozat arról, hogy a szervezet

a) főtevékenysége mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység,

b) nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal,

c) nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett.

5. Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség hiányában nyilatkozat arról, hogy a szervezet vezető tisztségviselője vagy cégvezetője a kérelem benyújtását megelőzően igazoltan legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.

6. A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági, lakó- vagy irodaépülettel beépített ingatlan vagy tanya (a továbbiakban együtt: ingatlan) adatai (település, fekvés, helyrajzi szám), az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog) megjelölése.

7. Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén mezőgazdasági üzemközpont hiányában nyilatkozat arról, hogy földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és annak a 6. pont szerinti adatait bejelenti."

5. melléklet a 103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő 18. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"18. Földügyi igazgatási eljárások

ABCDEF
Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés feltétele
Első fokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
1.Újrahasznosítási
eljárás
Annak
elbírálása, hogy
az újrahasznosítás
megfelel-e
az ivóvízbázis
védelmére
vonatkozó
jogszabályi
követelményeknek,
valamint a vizek
lefolyására, az árvíz
és a jég levonulására
vonatkozó
követelményeknek.
Ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint
a földrészletre
a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi
LVII. törvény
27. §-ában
meghatározott jog
került bejegyzésre,
vagy jogi jelleg
került feljegyzésre.
Vízügyi
feladatkörében eljáró
megyei (fővárosi)
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
-
2.Termőföld
végleges más célú
hasznosítására
vonatkozó
engedélyezési eljárás
Annak elbírálása,
hogy a más célú
hasznosítás
megfelel-e
az ivóvízbázis
védelmére
vonatkozó
jogszabályi
követelményeknek,
valamint a vizek
lefolyására, az árvíz
és a jég levonulására
vonatkozó
követelményeknek.
Ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint
a földrészletre
a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi
LVII. törvény
27. §-ában
meghatározott jog
került bejegyzésre,
vagy jogi jelleg
került feljegyzésre.
Vízügyi
feladatkörében eljáró
megyei (fővárosi)
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
-
3.Termőföld
végleges más célú
hasznosítására
vonatkozó
engedélyezési eljárás
Annak elbírálása,
hogy a végleges
más célú
hasznosítás a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint vagy
további feltételek
mellett megfelel-e.
Ha a termőföld
az ingatlan-
nyilvántartás szerint
helyi jelentőségű
védett természeti
területen található.
Települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a főjegyző
--
4.A termőföld
időleges más célú
hasznosítására
vonatkozó
engedélyezési eljárás
Annak elbírálása,
hogy az időleges
más célú hasznosítás
megfelel-e
az ivóvízbázis
védelmére
vonatkozó
jogszabályi
követelményeknek,
valamint a vizek
lefolyására, az árvíz
és a jég levonulására
vonatkozó
követelményeknek.
Ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint
a földrészletre
a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi
LVII. törvény
27. §-ában
meghatározott jog
került bejegyzésre,
vagy jogi jelleg
került feljegyzésre.
Vízügyi
feladatkörében eljáró
megyei (fővárosi)
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
-
5.A termőföld
időleges más célú
hasznosítására
vonatkozó
engedélyezési eljárás
Annak elbírálása,
hogy az időleges
más célú
hasznosítás a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint vagy
további feltételek
mellett megfelel-e.
Ha a termőföld
az ingatlan-
nyilvántartás szerint
helyi jelentőségű
védett természeti
területen található
Települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a főjegyző
-21 nap
6.A termőföld
engedély nélküli más
célú hasznosítása
miatt indult eljárás
Annak elbírálása,
hogy a más célú
hasznosítás vagy
az eredeti állapot
helyreállítása a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
megfelel-e.
Ha a termőföld
az ingatlan-
nyilvántartás szerint
helyi jelentőségű
védett természeti
területen található.
Települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a főjegyző
-21 nap
7.Telekalakítási eljárásAnnak elbírálása,
hogy a telekalakítás
megfelel-e
a településrendezési
követelményeknek
és a helyi építési
szabályzatnak.
Telekcsoport
újraosztása, telek
megosztása,
telkek egyesítése
és telekhatár
rendezése esetén,
kivéve termőföldek
birtokösszevonási
céllal történő
telekalakítását
50 hektárig, azzal
a feltétellel, hogy
a kialakítandó
földrészletek
területe nem lehet
kisebb a változás
előtti területnél, ide
nem értve a táblán
belüli megközelítés
céljából kialakítandó
utakat.
Telekalakítás
helye szerint
illetékes települési,
fővárosi kerületi
önkormányzat
jegyzője, a Fővárosi
Önkormányzat
által közvetlenül
igazgatott terület
tekintetében
a fővárosi főjegyző
--
8.Telekalakítási eljárásAnnak elbírálása,
hogy a telekalakítás
a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint vagy
további feltételek
mellett megfelel-e.
Ha a telekalakítás
olyan ingatlant érint,
amelyre az ingatlan-
nyilvántartásban
- jogi jellegként -
helyi jelentőségű
védett természeti
terület,
természetvédelmi
terület, természeti
emlék jogi
jelleg ténye van
feljegyezve.
Települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a főjegyző
-21 nap

"

Tartalomjegyzék