252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. helyi érdekű fejlesztések: az okos város programban részt vevő települések által, az adott város igényei és adottságai figyelembevételével létrehozott okos város megoldások, alkalmazások vagy rendszerek;

2. központi alapinfrastruktúra: az okos város központi platformszolgáltatás működését és az ahhoz kapcsolódó helyi érdekű fejlesztések számára központi infrastruktúra támogatást biztosító kormányzati célú adatközponti és hálózati informatikai infrastruktúra, különösen a fizikai szerverek, hálózati eszközök és a virtualizációs környezet;

3. központi szolgáltató: az e rendeletben meghatározott okos város szolgáltatáselemek tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

4. okos város központi platformszolgáltatás: a központi szolgáltatók által nyújtott, az 1. melléklet szerinti központosított közszolgáltatások nyújtását, igénybevételét biztosító központi alapinfrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó helyi érdekű fejlesztések összessége.

2. Az okos város központi platformszolgáltatás működése

2. § (1) A Kormány okos város központi platformszolgáltatást működtet a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter közreműködésével.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás keretében

a)[1] a 3. § c) pontjában szereplő szervezet útján - a Kormányzati Adatközpontban - központi alapinfrastruktúrát és annak a helyi érdekű fejlesztések általi elérése érdekében adatátviteli hálózatot működtet,

b) a központi szolgáltatók útján az 1. melléklet szerinti központosított közszolgáltatásokat nyújtja,

c) biztosítja, hogy a 2. mellékletben szereplő helyi érdekű fejlesztések - amennyiben azoknak tartalma vagy jellege alapján ez nem kizárt - az a) pontban meghatározott központi alapinfrastruktúra igénybevételével működjenek.

(3) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti közreműködés keretében az általa működtetett helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) útján ellátja

a) az önkormányzatok által az okos város központi platformszolgáltatáshoz történő csatlakozás-, és szolgáltatás-menedzsment feladatokat,

b) a csatlakozási szerződések csatlakozó települési önkormányzatokkal való megkötését és módosítását,

c) az okos város központi platformszolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat, a szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfél-kapcsolattartási, tájékoztatási és adminisztratív feladatokat, biztosítva a hibabejelentés lehetőségét is,

d) a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációs feladatokat.

(4) Az 1. melléklet szerinti központosított közszolgáltatások részletes tartalmát az annak nyújtásával megbízott központi szolgáltatók honlapjukon, az 1. melléklet szerinti központi közszolgáltatások és a 2. melléklet szerinti helyi érdekű fejlesztések részletes tartalmát a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa működtetett helyi közszolgáltatás információs rendszerben (IKIR) elektronikusan elérhetővé és nyilvánossá teszi.

(5) Az okos város központi platformszolgáltatás keretében nyújtott központosított közszolgáltatások igénybevételével összefüggésben felmerülő ügyféltámogatói feladatokat, valamint a felmerülő alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatokat - ideértve a központosított közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben a központi szolgáltató oldalán felmerülő adatfeldolgozói feladatokat is - a központi szolgáltatók látják el az 1. mellékletben meghatározottak szerint.

3. § A Kormány az okos város központi platformszolgáltatás keretében nyújtott, az 1. mellékletben meghatározott

a)[2] Települési Térinformatikai Platform központosított állami térinformatikai közszolgáltatás nyújtásával a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont),

b) Települési Középület Kataszter központosított közszolgáltatás nyújtásával a Lechner Tudásközpontot,

c) Települési mobilalkalmazás központosított közszolgáltatás nyújtásával a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: NISZ Zrt.),

d) Központi Városkártya rendszer központosított közszolgáltatás nyújtásával az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.)

bízza meg.

3. Az okos város központi platformszolgáltatáshoz való csatlakozás

4. § (1) Az okos város központi platformszolgáltatást a helyi önkormányzat vagy a helyi önkormányzat jóváhagyásával az önkormányzati társulás, a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás által alapított költségvetési szerv, valamint a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: a helyi önkormányzat) veheti igénybe.

(2) A helyi önkormányzat az okos város központi platformszolgáltatáshoz való csatlakozást a helyi önkormányzatokért felelős miniszternél kezdeményezheti.

(3) A helyi önkormányzat a csatlakozási kérelmében vállalja, hogy - legalább öt évre - a központosított közszolgáltatásoknak az összességét, a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel, igénybe veszi, a helyi érdekű fejlesztések esetében közül pedig legalább egyet igénybe vesz.

(4) A helyi önkormányzatnak nem szükséges a központosított közszolgáltatások összességét igénybe vennie, ha a csatlakozását megelőzően már helyi szinten kiépített és működtet a kötelezően igénybeveendő közszolgáltatások körében központilag nyújtott szolgáltatást.

(5) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kérelem beérkezését követően - a miniszter (6) bekezdés szerinti bevonásával - csatlakozási javaslatot készít a csatlakozás ütemezéséről, valamint a (6) bekezdés c) pontja szerinti feltételekről.

(6) Az (5) bekezdés szerinti csatlakozási javaslathoz a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a minisztertől

a) javaslatot kér a helyi önkormányzat csatlakozása esetén szükséges Kormányzati Adatközpont kapacitásának mértékéről, annak bővítése szükségességéről, mértékéről, költségeiről, időbeli feltételeiről,

b) javaslatot kér - a központi szolgáltató kapacitásának figyelembevételével - a csatlakozás ütemezésére,

c) tájékoztatást kér a csatlakozás helyi önkormányzatot érintő feltételeiről, különösen a helyi önkormányzatot terhelő költségekről, a helyben megvalósítani javasolt informatikai fejlesztésekről.

(7) Ha a csatlakozási javaslatot a helyi önkormányzat elfogadta, valamint azt a Kormány - különösen a központi költségvetést terhelő költségek, valamint a 3. mellékletnek az adott helyi önkormányzat megnevezésével való kiegészítése tekintetében - az erre vonatkozóan benyújtott előterjesztés alapján hozott döntésében támogatta, akkor az elfogadott csatlakozási javaslat alapján a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatért felelős miniszter csatlakozási szerződést köt.

(8) A csatlakozási szerződésben a helyi önkormányzat vállalja, hogy - a csatlakozási javaslatnak megfelelően - biztosítja

a) a központosított közszolgáltatások, valamint a központi alapinfrastruktúra igénybevételével tervezett helyi érdekű fejlesztések adott településen történő bevezetéséhez szükséges, a központi szolgáltató által meghatározott követelményeknek való megfelelést,

b) a helyi önkormányzat által a 2. mellékletben szereplő rendszerkatalógusból választott, valamint az újként fejleszteni kívánt helyi érdekű fejlesztésekhez tartozó helyi infrastruktúra kiépítésének és fenntartásának költségeihez szükséges forrás rendelkezésre állását,

c) a helyi önkormányzat által vagy annak megrendelésére - a központi szolgáltató közreműködésével, illetve a központi alapinfrastruktúrához kapcsolódóan - kialakított

ca) új, a 2. mellékletben még nem szereplő helyi érdekű fejlesztésekhez és

cb) a 2. mellékletben már szereplő helyi érdekű fejlesztések továbbfejlesztett változatához

kapcsolódó vagyoni értékű jogok és a forráskód átadását a helyi önkormányzatokért felelős miniszter számára.

(9) A csatlakozási szerződésben a helyi önkormányzatokért felelős miniszter vállalja az okos város központi platformszolgáltatásnak az elfogadott csatlakozási javaslatnak megfelelő biztosítását.

4. Az okos város központi platformszolgáltatással kapcsolatos egyes költségek viselése

5. § (1) A helyi önkormányzat az okos város központi platformszolgáltatás keretében a 2. § (2) bekezdés c) pontja szerint biztosított központi alapinfrastruktúrát, valamint a központi szolgáltatók által a 2. § (2) bekezdés b) pontja alapján nyújtott, az 1. mellékletben felsorolt központosított közszolgáltatásokat térítésmentesen veheti igénybe.

(2) Az okos város központi platformszolgáltatáshoz kapcsolódó helyi érdekű fejlesztések megvalósításának, valamint fenntartásának költségeit a helyi önkormányzat viseli.

(3) A központi szolgáltatókkal az általuk az okos város központi platformszolgáltatással összefüggésben ellátott központi közszolgáltatásokra vonatkozóan a miniszter közszolgáltatási szerződést köt, a központi szolgáltatók által ellátott feladatok finanszírozása e megállapodás keretein belül történik. A központosított közszolgáltatások nyújtásával összefüggésben felmerülő költségek fedezetét a miniszter által vezetett minisztérium fejezetében kell biztosítani.

(4) A központosított közszolgáltatások teljesítése során a központi szolgáltató által teljesítendő egyes szolgáltatási szintek részletes mennyiségi és minőségi tartalma a miniszter által jóváhagyott, a központi szolgáltatók által elektronikus úton elérhetővé tett szolgáltatáskatalógusban kerül meghatározásra.

(5) A (3) bekezdés alapján megkötött szerződésben a központi szolgáltató részére ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat szabályaira figyelemmel nyújtható.

(6) A központi szolgáltatók vonatkozásában az okos város központi platformszolgáltatás keretében nyújtott központosított közszolgáltatások nyújtásához szükséges, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások beszerzéseire a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletnek a csatlakozásra kötelezett szervezetekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7. § Az okos város központi platformszolgáltatáshoz való csatlakozás legkorábban 2020. július 31. után kezdeményezhető.

8. § (1) A 3. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 3. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

9. §[3]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelethez

Az okos város központi platformszolgáltatás keretében nyújtott központosított közszolgáltatások

AB
1.A központosított közszolgáltatás megnevezése és tartamaSzolgáltató (alkalmazásüzemeltető,
rendszertámogató)
2.Települési Térinformatikai Platform (a továbbiakban: TTP)
a) Webes térinformatikai megjelenítő és lekérdező felület
biztosítása
a.1) kereséseket, összetett lekérdezéseket, elemzéseket, térképi
megjelenítéseket lehetővé tevő webes felület (front-end)
szolgáltatása
a.2) önkormányzati webes adminisztrációs felület (front-end
adminisztráció) biztosítása
b) Webes alkalmazáshoz kapcsolódó szerver oldali feladatok
ellátása
b.1) cím és helyrajzi szám alapú geokódolás biztosítása
b.2) térinformatikai műveletek támogatása
c) Adatok szolgáltatása az LTK és egyéb központi
nyilvántartásokból
c. 1) Alfanumerikus adatok, illetve azokból készült tematikus
térképek szolgáltatása építésügyi (ÉHTR, ÉKTR) és egyéb központi
(TelR, PRE-STAT) nyilvántartásokból
c.2) Térképi adatok szolgáltatása az LTK szakrendszereiből
és jogszabályban definiált egyéb központi és szakrendszeri
nyilvántartásokból
c.3) ingatlan-nyilvántartási alaptérkép szolgáltatásának biztosítása
c.4) 3D városmodell tárolása és szolgáltatása
c.5) Települési Mobilalkalmazás szolgáltatás során előálló adatok
megjelenítésének biztosítása
c.6) adott település későbbi fejlesztései során előálló szenzor
adatok megjelenítésének biztosítása
d) LTK szakrendszerek közvetlen elérésének biztosítása
d.1) 4TR szakrendszer közvetlen elérése a webes alkalmazáson
keresztül
d.2) E-közmű szakrendszer közvetlen elérése a webes
alkalmazáson keresztül
d.3) TelR szakrendszer közvetlen elérése a webes alkalmazáson
keresztül
d.4) települések számára készülő LTK szakrendszeri riportok és
dashboardok közvetlen elérése a webes alkalmazáson keresztül
e) lnformatikai problémák kezelése
e. 1) a TTP moduljainak működésével, konfigurálásával kapcsolatos
problémák ügyfélszolgálati kezelése
f) Képzés
f.1) TTP használatához szükséges informatikai ismeretek átadása
f.2) TTP használatához szükséges szakmai és adatelemzési
ismeretek átadása
f.3) TTP használatához szükséges jogszabályi ismeretek átadása
Lechner Tudásközpont
[Az ingatlan-nyilvántartási
alaptérképet - c.3) alpont -
a jogszabályban megjelölt adatgazda
szolgáltatja online folyamatosan
elérhető szolgáltatáson keresztül.]
3.Települési Középület Kataszter
a) Rendszer működéséhez szükséges adatbevitel támogatása
a.1) a rendszer üzemeltetéséhez szükséges épületállomány
felméréséhez szabványok biztosítása
a. 2) a rendszer üzemeltetéséhez szükséges épületállomány
felmérésével és dokumentálásával kapcsolatos tanácsadás
b) Önkormányzati helyiséggazdálkodást és épületüzemeltetést
támogató webes alkalmazás szolgáltatása
b.2) önkormányzati ingatlanok energia-menedzsmentjét
támogató alkalmazás szolgáltatása
b.3) okos mérőkből származó adatok átvétele és tárolása
b.4) önkormányzati ingatlanvagyon-menedzsmentet támogató
alkalmazás szolgáltatása
c) Webes alkalmazáshoz kapcsolódó szerver oldali feladatok
ellátása
d) Ingatlangazdálkodással összefüggő egyéb alkalmazásokhoz
való kapcsolódás biztosítása
d.1) Önkormányzati ASP ingatlanvagyon-kataszterhez való
kapcsolódás kialakítása
d. 2) Települési Térinformatikai Platformhoz való kapcsolódás
kialakítása
e) Informatikai problémák kezelése
e. 1) a TKÉK moduljaival kapcsolatos problémák ügyfélszolgálati
kezelése
f) Képzés
f. 1) TTP használatához szükséges informatikai ismeretek átadása
f.2) TTP használatához szükséges szakmai és adatelemzési
ismeretek átadása
f.3) TTP használatához szükséges jogszabályi ismeretek átadása
LechnerTudásközpont
4.Települési mobilalkalmazás szolgáltatás, melynek keretében
a keretrendszer testreszabásával biztosításra kerül:
a) Nyitóoldal
b) Kommunikációs modul
c) Hírek
d) Önkormányzati szolgáltatások
e) Kérdőív
f) Városüzemeltetési modul (bejelentő)
g) Profil
h) Kapcsolódó helyi rendszerek integrálása
NISZ Zrt.
5.Központi városkártya rendszer
Központi városkártya rendszer alkalmazás-fejlesztési és
alkalmazás-üzemeltetési feladatainak ellátása:
a) Az egységes elektronikusártya-kibocsátási keretrendszerről
szóló 2014. évi LXXXIII. törvényben meghatározott NEK típusú
városkártya kibocsátásához kapcsolódó alkalmazásfejlesztési
feladatok ellátása
b) Az a) pontban meghatározottakhoz kapcsolódóan
az elektronikus személyi igazolvány kompatibilitásának
megteremtése a városkártya funkciókhoz illeszkedve
c) A központi szolgáltatáshoz kapcsolódó informatikai projektek
vezetése
d) A központi szolgáltatáshoz kapcsolódó informatikai
rendszerintegráció a rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez
szükséges kártyaleolvasó eszközök telepítésének támogatása
az egyes felhasználási helyszíneken
e) Alapszoftver csomag biztosítása a kártyaelfogadói hálózat
kiépítéséhez
f) Ügyfélszolgálati rendszer illesztése a Kormányzati Ügyfélvonal
(1818) folyamataihoz
IdomSoft Zrt.

2. melléklet a 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelethez

Az okos város központi platformszolgáltatáshoz kapcsolódó helyi érdekű fejlesztések (rendszerkatalógus)

A
1.Szolgáltatáselem
2.Közvilágítás fejlesztése
a) energiatakarékos világítótestek felszerelése
b) kommunikációs infrastruktúra kiépítése
c) csatlakozási lehetőségek (WIFI, környezeti szenzorok, kamerarendszer, elektromos töltők) kiépítése
3.Intelligens épületüzemeltetés
a) szenzorok kiépítése
4.Okos utca
a) okos gyalogátkelőhely kialakítása
b) internethez való hozzáférési pontok
c) intelligens vizesblokk kiépítése
d) okos pad
e) okos járda
5.Okos iskola
a) okos táblák
b) e-számla kibocsátás
c) notebook, tablet biztosítása
d) zárt WIFI hálózat
6.Várostárca
a) gyorsabb, a csatlakozott településre szabott tájékoztatás
b) kényelmi szolgáltatások elérése
7.Térfigyelő rendszer korszerűsítése
a) megfelelő minőségű kamerarendszer
b) központi informatikai rendszer
8.Intelligens kisvárosi közlekedés
a) intelligens kerékpártárolók

3. melléklet a 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelethez

Az okos város központi platformszolgáltatáshoz csatlakozott önkormányzatok

1. Monor Város Önkormányzata

4. melléklet a 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelethez[4]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2020.06.12.

[2] Módosította a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2020.06.12.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék