10/2019. (IV. 1.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a), b), j) és k) pontjában,

a 2-4. és 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

1. § (1) A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 4. § (8) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az egységes kérelemben feltüntetett hasznosítási kódtár szerinti, termesztő berendezésben termesztett fóliás és üvegházi növénykultúrák esetében nem lehetséges kárbejelentést tenni"

(2) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az őszi vetésű szántóföldi növénykultúrák esetében - a tárgyévi kárenyhítő juttatás összegének meghatározásánál - a tárgyév október 31-ig bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt a tárgyév november 1. napján bekövetkezettnek kell tekinteni."

2. § (1) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az agrárkár-megállapító szerv a várható hozamcsökkenés mértékét az adott mezőgazdasági káresemény, a károsodással érintett terület, valamint a károsodással érintett területen beazonosításra alkalmas állapotban található növénykultúrák vonatkozásában állapítja meg."

(2) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 5. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az agrárkár-megállapító szerv a tárgyévre vonatkozóan szaporítóanyag előállítás céljából termesztett és ilyen minőségében a növénytermesztési hatóság által nyilvántartásba vett növénykultúrák esetében helyszíni ellenőrzést követően hozza meg a (6) bekezdés szerinti határozatot."

3. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A kárenyhítő juttatás vonatkozásában csak abban az esetben kerül figyelembevételre a növénykultúra egységes kérelemben történő szaporítóanyag célú megjelölése, ha az ügyfél a terület vonatkozásában rendelkezik a szaporítóanyag előállításához kapcsolódóan növénytermesztési hatóság által kiállított hatóság bizonyítvánnyal. A kárenyhítési eljárás szempontjából a hibridnapraforgó és hibridkukorica szaporítóanyag előállítás céljából termesztett növénykultúrának minősül."

4. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2019. (IV. 1.) AM rendelettel [a továbbiakban: 10/2019. (IV. 1.) AM rendelet] megállapított 4. § (8) és (10) bekezdését, 5. § (2) és (10) bekezdését, valamint 6. § (4) és (10) bekezdését a 10/2019. (IV. 1.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

5. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a) 1. alcímében és 13. § (10) bekezdésében az "agrárkárenyhítési rendszer" szövegrész helyébe az "agrárkárenyhítési rendszer" szöveg,

b) 1. § (1) és (2) bekezdésében az "agrárkárenyhítési rendszerbe" szövegrész helyébe az "agrárkár-enyhítési rendszerbe" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében a "számlával" szövegrész helyébe a "számlával, illetve termeltetési szerződéssel" szöveg

lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

6. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A mezőgazdasági termelő mint tartó tenyészeteiben a kérelmező által tartott állatok létszámát és az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség az igazolás kiállításakor aktuális adatok szerint - az agrárpolitikáért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján - térítésmentesen igazolja. Az igazolást a mezőgazdasági termelőnek a támogatási kérelméhez kell csatolnia."

3. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

7. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ugyanazon minősített szaporítóanyag felhasználása az édeskömény, közönséges szurokfű, valamint a vetőmagcélra termesztett vöröshagyma, lilahagyma, fokhagyma, petrezselyem, pasztinák, sárgarépa, feketegyökér vagy menta esetében a vetés vagy telepítés évét követő évig, rebarbara esetében a vetés vagy telepítés évét követő hét évig - az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon -, spárga esetében a vetés vagy telepítés évét követő tizenegy évig - az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott módon - igazolható."

8. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

9. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 10. § (3), (5) és (7) bekezdésében a "Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége" szövegrész helyébe a "Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség" szöveg lép.

4. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

10. § Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (3) bekezdés szerinti meg nem felelés esetén a meg nem felelésről szóló döntés véglegessé válását követően a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a meg nem feleléssel érintett tábla kérelmezője tekintetében az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el."

11. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § (4) bekezdésében a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg lép.

12. § Hatályát veszti a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (3)-(5) bekezdése,

5. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet módosítása

13. § (1) A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet] 1. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"15. tárgyév: az a naptári év, amelyben az ügyfél változásvezetésre vonatkozó bejelentést tesz;"

(2) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 1. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"18. változásvezetés: a 8. § (1) bekezdése szerinti adatoknak a tényleges helyszíni állapottól való eltérése miatt - a hatóság hivatalos tudomásszerzése vagy az ügyfél bejelentése alapján - indult, a nem helytálló adatok módosítására irányuló eljárás."

14. § (1) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"Változásvezetést az ügyfél abban az esetben jelenthet be, ha"

(2) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Változásvezetési eljárást az ügyfél abban az esetben kérelmezhet, ha)

"a) a 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatok a változásvezetés megindítására irányuló bejelentés (a továbbiakban: változásvezetési bejelentés) benyújtásának időpontjában fennálló tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg, és a változásvezetéssel érintett parcella vagy terület a fizikai blokk nem támogatható területére vagy másik fizikai blokkba legalább 3 méterrel úgy nyúlik túl, hogy a túlnyúlással érintett terület nagysága eléri a 0,03 hektárt, vagy a túlnyúlás nem teljesülése esetén önállóan a 0,25 hektárt, és a kérelmezett terület támogatható területnek minősül, vagy"

(3) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(Változásvezetési eljárást az ügyfél abban az esetben kérelmezhet, ha)

"d) a MePAR-ban rögzített állandó gyep fedvény vonatkozásában a MePAR adatai a változásvezetési bejelentés időpontjában fennálló tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg, mivel a bejelentett terület a megadott hasznosítás alapján legalább 3 méteres túlnyúlású és 0,03 hektár, vagy a túlnyúlás nem teljesítése esetén önállóan 0,25 hektár kiterjedésű különbséget mutat a MePAR-ban rögzített állandó gyep fedvényhez képest, vagy

e) a MePAR-ban rögzített környezeti szempontból érzékeny állandó gyep fedvény vonatkozásában a MePAR adatai a változásvezetési bejelentés időpontjában fennálló tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg, mivel a bejelentett terület a megadott hasznosítás alapján legalább 3 méteres túlnyúlású és 300 m2 kiterjedésű különbséget mutat a MePAR-ban rögzített érzékeny állandó gyep fedvényhez képest."

(4) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (3) bekezdés szerinti eseten kívül, a tárgyévi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak végétől a következő évi egységes kérelem benyújtásának időpontjáig változásvezetési bejelentést kizárólag az erre a célra kialakított elektronikus felületen, ügyfélkapun keresztül lehet tenni. A változásvezetési bejelentés az ügyfél tárgyévi egységes kérelmében bejelentett parcelláit magában foglaló fizikai blokkon felül az azzal közvetlenül szomszédos fizikai blokkban fekvő területre is vonatkozhat.

(6a) A (6) bekezdés szerinti változásvezetési bejelentés esetében a meghatalmazott, a kamarai meghatalmazott és a vélelmezett örökös eljárása tekintetében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet szabályait kell alkalmazni."

(5) A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A változásvezetést a Kincstár nem folytatja le, ha

a) a változásvezetési bejelentés

aa) nem az (1) bekezdésben foglaltak kialakítására, illetve módosítására vonatkozik, vagy

ab) nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott minimális mértéket;

b) a tárgyévben ugyanazon területre vagy annak egy részére már érkezett változásvezetési bejelentés; vagy

c) a változásvezetési bejelentést tevő ügyfél tárgyévi egységes kérelmét a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv visszautasította.

(10) A változásvezetési bejelentés értékelése során, szükség esetén a Kincstár a változásvezetési bejelentés véleményezése céljából elektronikus úton megkeresi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a változásvezetési bejelentés tárgyában elvégzett vizsgálat adatait tartalmazó véleményét elektronikus úton megküldi a Kincstárnak. A Kincstár a változásvezetési bejelentést a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv véleményének figyelembevételével bírálja el.

(11) A változásvezetés eredményét a Kincstár a MePAR nyilvánosságra hozatala során teszi közzé."

15. § A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet

a) 4. címében és 8. § (8) bekezdésében a "változásvezetési eljárás" szövegrész helyébe a "változásvezetés" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, (3) és (7) bekezdésében a "változásvezetési kérelem" szövegrész helyébe a "változásvezetési bejelentés" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdés c) pontjában a "kérelmezett" szövegrész helyébe a "bejelentett" szöveg,

d) 8. § (2) bekezdésében a "kérelmében" szövegrész helyébe a "bejelentésében" szöveg,

e) 8. § (3) bekezdésében a "változásvezetési eljárás megindítását is kérelmezi" szövegrész helyébe a "változásvezetésre irányuló bejelentést is tesz" szöveg,

f) 8. § (4) bekezdésében a "változásvezetési kérelemmel" szövegrész helyébe a "változásvezetési bejelentéssel" szöveg,

g) 8. § (4) bekezdésében a "változásvezetési kérelem" szövegrészek helyébe a "változásvezetési bejelentés" szöveg,

h) 8. § (5) bekezdésében a "változásvezetési kérelmet" szövegrész helyébe a "változásvezetési bejelentést" szöveg,

i) 8. § (7) bekezdésében a "változásvezetési kérelemben" szövegrész helyébe a "változásvezetési bejelentésben" szöveg,

j) 8. § (8) bekezdésében a "változásvezetési eljárás" szövegrész helyébe a "változásvezetés" szöveg

lép.

6. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

16. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 1. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"19. ökológiai jelentőségű terület: a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti terület;"

(2) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 21. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

referenciaterület:)

"f) MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű terület és ennek a maximálisan leigényelhető területe;"

(3) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 22. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

referenciaterület mérete:)

"f) MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű területek igényelhető területe;"

(4) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"25. termesztő berendezés: az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott szántóterületen lévő üvegház, valamint rögzített vagy mobil fedél, amely alatt a termeszteni kívánt növény közvetlen kapcsolatban áll a lefedett szántóterülettel;"

17. § (1) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bejelentett táblát a grafikus azonosításkor - a MePAR rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatokat felhasználva - úgy kell megadni, hogy)

"b) a tábla beazonosítása - az adminisztratív ellenőrzésen történő felhasználása érdekében - a valósághű elhelyezkedést kövesse, és"

(2) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a 2. § (1) bekezdésében meghatározott miniszteri rendelet másként nem rendelkezik, az igénybe vehető támogatások alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehetők figyelembe a MePAR rendelet 1. § 10. pontjában felsorolt területek."

18. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. §-a szerinti azon cukorrépa termesztés támogatását igénylőnek, aki

a) közvetlenül termel cukorrépát, a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti szállítási szerződés másolatát,

b) cukorrépa integrátoron keresztül termel cukorrépát, a cukorrépa integrátorral kötött termeltetési szerződés másolatát

kell az egységes kérelméhez csatolnia.

(3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a) 19. §-a szerinti extenzív gyümölcstermesztés támogatását igénylő ügyfélnek a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot,

b) 19/A §-a szerinti intenzív gyümölcstermesztés támogatását igénylő ügyfélnek a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19/A. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot

az egységes kérelem felületen kell megtennie."

19. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egységes kérelem, az adatváltozás bejelentése, az adategyeztetés során tett nyilatkozat, a jogszerű földhasználatra vonatkozó nyilatkozat és a 10. § (5) bekezdése szerinti ügyféli észrevétel (a továbbiakban együtt: beadvány) Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét az ezeket tartalmazó KR dokumentumnak a benyújtó ügyfél vagy meghatalmazott értesítési tárhelyére történő feltöltése jelenti, beérkezésének időpontját pedig KR dokumentum igazolja. A beadvány beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti az ügyfelet."

20. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Amennyiben a (4) bekezdésben foglalt határnapot követően a bejelentett táblák, illetve ökológiai jelentőségű területek esetében az előzetes ellenőrzés során valószínűsített meg nem felelés továbbra is fennáll, a Kincstár az előzetes egyeztetéssel érintett bejelentett táblák, illetve ökológiai jelentőségű területek tekintetében a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el."

21. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) Ökológiai másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés bejelentése során az ügyfélnek az egységes kérelmében - az egységes kérelem benyújtására előírt határidőn belül - meg kell jelölnie

a) az ökológiai másodvetéssel, zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetéssel érintett terület nagyságát,

b) az ökológiai másodvetésben, zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetésben érintett növény megnevezését,

c) az ökológiai másodvetés, zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tervezett vetési időpontját és

d) az ökológiai másodvetés, zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés fizikai elhelyezkedését.

(2) Az ügyfélnek az egységes kérelemben bejelentett tábláin megvalósított másodvetés, ökológiai jelentőségű másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tényleges vetését, annak helyét és az esetleges betakarítását vagy beforgatását - a vetést, a betakarítást vagy beforgatást követő tizenöt napon belül - külön be kell jelentenie a Kincstár részére az elektronikus űrlapkitöltő felületen. Az egy másodvetésre vonatkozó tényleges vetési, betakarítási és beforgatási időpontokat külön-külön kell bejelenteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén az egységes kérelemben bejelentett, tervezett másodvetés nem kerül figyelembevételre az egyes támogatások vonatkozásában. Az egységes kérelem benyújtására előírt határidőn túl új ökológiai jelentőségű másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés csak akkor jelenthető be és vehető figyelembe, ha azzal

a) az egységes kérelem benyújtására előírt határidőn belül bejelentett másodvetés kerül kiváltásra, és

b) a határidőn belül bejelentett ökológiai jelentőségű másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés területe nem növekszik.

(4) Nem vehető figyelembe olyan másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés, amely a tárgyév október 31-e és a tárgyévet követő év február 15-e között kerül elvetésre.

(5) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, akkor nem fogadható el olyan másodvetés, amely a vetéstől számított legalább hatvan napig nincs jelen a mezőgazdasági termelő földterületén."

22. § (1) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ügyfél vagy meghatalmazottja az elektronikus kapcsolattartásra irányuló nyilatkozatát - az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül vagy papír alapon megküldött nyilatkozatban - visszavonhatja."

(2) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az előzetes ellenőrzés, a jogszerű földhasználat vizsgálata, valamint az adategyeztetés vonatkozásában kötelező az elektronikus kapcsolattartás."

23. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "numerikus adatait" szövegrész helyébe a "numerikus területadatait" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a "MePAR rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti változásvezetési kérelmet nyújt be" szövegrész helyébe a "MePAR rendelet 8. §-a szerinti változásvezetési bejelentést tesz" szöveg,

c) 10. § (5) bekezdésében a "2. § (1) bekezdés b)-f) pontjában" szövegrész helyébe a "2. § (1) bekezdés a)-f) pontjában" szöveg,

d) 11. § (9) bekezdésében az "amely nem lehet korábbi, mint a meghatalmazás" szövegrész helyébe az "amely nem lehet korábbi, mint a meghatalmazás vagy a meghatalmazás visszavonás" szöveg,

e) 12. § (3) bekezdésében az "amely nem lehet korábbi, mint a meghatalmazás benyújtásának" szövegrész helyébe az "amely nem lehet korábbi, mint a meghatalmazás benyújtásának vagy a meghatalmazás visszavonásának" szöveg,

f) 14. § (2) bekezdésében a "MePAR rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti változásvezetési kérelmet" szövegrész helyébe a "MePAR rendelet 8. §-a szerinti változásvezetési bejelentést" szöveg,

g) 23. § (1) bekezdésének záró szövegrészében a "változásátvezetési kérelem" szövegrész helyébe a "MePAR rendelet 8. §-a szerinti változásátvezetési bejelentés" szöveg,

h) 23. § (14) bekezdésében a "bejelentett táblák grafikus adatai" szövegrész helyébe a "bejelentett táblák, illetve ökológiai jelentőségű területek, másodvetések grafikus adatai" szöveg,

i) 26. § (3) bekezdésében az "(1) és (2) bekezdés" szövegrész helyébe az "(1) és (5) bekezdés" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése és 27. § (6) bekezdése.

7. Záró rendelkezés

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 10/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklete a következő 48. sorral egészül ki:

(ABCDEFGH
1Megnevezése magyarulMegnevezése latinulSzántóföldi termesztés eseténHajtatás esetén
Minimum
palánta db/hektár)
Minimum vetőmag
db/hektár
Ezermagtömeg
gramm
Minimum hagyma, fokhagymagerezd
db/hektár
Minimum dugvány, tősarj
vagy magonc db/hektár
Minimum
palánta db/hektár
48Közönséges szurokfűOriganum vulgare1 500 0000,170 000

2. melléklet a 10/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. melléklete a következő 27-29. sorral egészül ki:

(ABCDE
1Megnevezés magyarulMegnevezés latinulExtenzív ültetvény minimum
tő/hektár
Intenzív ültetvény minimum
tő/hektár
Maximális
életkor)
27KiviActinidia deliciosa40025 év
28DatolyaszilvaDiospyros kaki27066020 év
29Közönséges fügeFicus carica33062525 év

Tartalomjegyzék