2019. évi CXX. törvény

a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

1. § A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 41/C. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A 41. § (1) bekezdésétől eltérően az ajánlatkérő abban az esetben rendelkezhet úgy, hogy nem kötelező az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása, ha]

"g) a közbeszerzési dokumentumok üzleti titkot vagy minősített adatot tartalmaznak, illetve biztonsági vagy nemzetbiztonsági okból bizalmas jellegűek és a gazdasági szereplők széles körében rendelkezésre álló elektronikus kapcsolattartási forma alkalmazásával a megfelelő védelem nem biztosítható."

2. § A Kbt. 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az EKR üzemeltetésével összefüggő feladatok teljesítése érdekében az EKR üzemeltetője az EKR-ben rögzített személyes adatokat a (2) bekezdésben meghatározott időtartamig kezeli."

3. § A Kbt. 55. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Amennyiben az EKR e törvény végrehajtási rendeletében szabályozott üzemzavara folytán nem lehetséges a módosító hirdetményt az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártáig feladni, az ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve részvételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi vagy a részvételi határidő lejárta után is feladhatja. A módosításról szóló hirdetményt az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon fel kell adni és erre a körülményre a módosító hirdetményben utalni kell."

4. § A Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki)

"o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő más gazdasági szereplővel a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött;"

5. § A Kbt. 71. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az ajánlattevő által pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha

a) a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között - a b) pontban foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja;

b) a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni."

6. § A Kbt. 75. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban köteles megadni, hogy alkalmazza-e az adott eljárásban a (2) bekezdés e) pontját. A közbeszerzésekért felelős miniszter az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát megelőzően előírhatja a közbeszerzésekért felelős miniszter által jogszabály alapján ellenőrzött beszerzés vonatkozásában bármely ajánlatkérő számára a (2) bekezdés e) pontjának kötelező alkalmazását oly módon, hogy megfelelő időtartam álljon az ajánlatkérő rendelkezésére a szükséges intézkedések megtételére. Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokat a (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását feltüntetve módosítani."

7. § (1) A Kbt. 107. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az adott közbeszerzés tekintetében az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely a dinamikus beszerzési rendszerről szóló, az eljárást megindító, vagy - előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén - meghirdető felhívásban közzétett értékelési szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette. A részvételi jelentkezések és ajánlatok bírálatára a 69. §-t kell alkalmazni azzal a különbséggel, hogy

a) az ajánlatkérő a rendszer fennállásának teljes időtartama alatt bármikor felhívhatja a rendszerbe felvett gazdasági szereplőket, hogy öt munkanapon belül nyújtsák be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatuk aktualizált változatát, és

b) az ajánlatkérő nem kérheti az alkalmasság és kizáró okok igazolását, ha a vonatkozó dokumentumokat az ajánlattevő - a dinamikus beszerzési rendszer keretében - ajánlatkérő korábbi felhívására már benyújtotta. Ebben az esetben ajánlatkérő a korábban benyújtott dokumentumok alapján végzi el a bírálatot, kivéve, ha az a) pont alapján benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentum, vagy ajánlattevő (8a) bekezdés szerinti jelzése alapján a kizáró okok vagy alkalmassági követelmények tekintetében változás állt be az ajánlattevő, annak kapacitást nyújtó szervezete vagy alvállalkozója esetében."

(2) A Kbt. 107. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Ha a kizáró okok vagy alkalmassági követelmények tekintetében változás áll be a rendszerbe felvett, érvényes részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő, annak kapacitást nyújtó szervezete vagy alvállalkozója esetében, azt a gazdasági szereplő köteles haladéktalanul jelezni ajánlatkérő felé.

(8b) Ha e törvény vagy jogszabály a kizáró okok fennállásának hiányát vagy az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumok körében időponthoz vagy időszakhoz köti az igazolás megfelelőségét, - kivéve a dinamikus beszerzési rendszer felállításakor a rendszerbe felvett gazdasági szereplők esetében - az adott időpont vagy időszak meghatározásához használt referencia-időpontnak a részvételi jelentkezés benyújtásának időpontja minősül."

8. § A Kbt. 109. § (6)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérőnek a következő módszerek egyikét kell alkalmaznia:

a) felhívja az ajánlattevőket, hogy az adott közbeszerzés követelményeihez igazítva ismételten nyújtsák be elektronikus katalógusaikat, a termékcsere (14) bekezdésben meghatározott előírásainak megfelelően töltsék fel új termékeiket; vagy

b) értesíti az ajánlattevőket, hogy a már benyújtott elektronikus katalógusokból gyűjti össze azokat az információkat, amelyek az adott közbeszerzéshez igazított ajánlatok létrehozásához szükségesek.

(7) Az ajánlatkérőnek a (6) bekezdés szerinti módszer vagy módszerek alkalmazását fel kell tüntetnie a keretmegállapodással kapcsolatos közbeszerzési dokumentumokban.

(8) Ha az ajánlatkérő a (6) bekezdés b) pontjának megfelelően egyes közbeszerzések tekintetében újranyitja a versenyt, az információgyűjtés megkezdése előtt megfelelő időben értesíti az ajánlattevőket arról az időpontról, amikor az adott közbeszerzés követelményeihez igazított ajánlatok létrehozásához szükséges információk összegyűjtését elvégzi. Az ajánlatkérő az információ gyűjtését elhalaszthatja, visszavonhatja. Ajánlatkérőnek lehetőséget kell adnia az ajánlattevők számára az információgyűjtés elutasítására is.

(9) Az ajánlatok értékelése előtt az ajánlatkérő értesíti az összegyűjtött információkról az érintett ajánlattevőt, hogy lehetőséget adjon annak megerősítésére, hogy az így létrehozott ajánlat nem tartalmaz lényegi hibákat, vagy kifogásuk jelzésére, ha lényegi hibát észlelnek. Az érintett ajánlattevő két munkanapon belül köteles visszajelezni, a visszajelzés hiányát annak megerősítéseként kell tekinteni, hogy az ajánlatkérő által összegyűjtött információk alapján létrehozott ajánlat nem tartalmaz lényegi hibákat.

(10) Az ajánlatkérő előírhatja az ajánlatok (4) bekezdés, majd (6) bekezdés szerinti elektronikus katalógusok formájában történő benyújtását a 107. § szerinti dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása esetén is. Ajánlatkérő az egyes részek vonatkozásában dönti el, milyen formában kíván katalógust alkalmazni. Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók a részvételi jelentkezéseik bírálatát követően első alkalommal ajánlatkérő felhívására nyújtják be elektronikus katalógusaikat.

(11) Az ajánlatkérő a (6) bekezdés b) pontjában és a (8) bekezdésben foglalt módszert is alkalmazhatja a dinamikus beszerzési rendszer keretében, ha a dinamikus beszerzési rendszerben való részvétel iránti kérelmet az ajánlatkérő által megállapított műszaki leírásnak és formátumnak megfelelő elektronikus katalógus egészíti ki. Az említett katalógust a (6) bekezdés b) pont alkalmazásáról szóló tájékoztatást követően kell a részvételre jelentkezőknek benyújtaniuk, majd további ajánlatkérések esetében a rendelkezésre álló megfelelő idő alatt az ajánlattevőknek kiegészíteni, módosítani."

9. § A Kbt. a következő 114/A. §-sal egészül ki:

"114/A. § (1) Az ajánlatkérő - kivéve a 3. melléklet szerinti szolgáltatás esetében, ha annak becsült értéke az uniós értékhatárt eléri vagy meghaladja - az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben vagy az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

(3) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

(4) A 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésében vagy ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

(5) A 84. § (1) bekezdés d) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell - ha szükséges - az ajánlathoz csatolandó azon nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

(6) A 104. § (5) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetén a (4) bekezdés minden, a keretmegállapodásban részes ajánlattevőre vonatkozik."

10. § A Kbt. 148. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (3)-(4) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni]

"c) a közbeszerzési eljárást lezáró döntésben szereplő, a megtekintett iratokat érintő jogsértéssel kapcsolatban a 45. § (1) bekezdésében foglalt határidőben jelzett, és annak eredményeként megtett iratbetekintés befejezésének napját;"

11. § A Kbt. 168. §-a a következő (4a)-(4c) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács tagjainak egyharmada jogosult együttesen a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökéhez fordulni és javaslatot tenni összkollégiumi állásfoglalás közzététele szükségességének vizsgálatára. A javaslatot tevők a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökéhez címzett kérelmükben megjelölik az eljáró tanácsok - álláspontjuk szerint ellentétes elvi alapokon nyugvó - azon döntéseit, amelyekre tekintettel a jogorvoslati gyakorlat egységének biztosítása érdekében összkollégiumi állásfoglalásra lehet szükség, és hogy álláspontjuk szerint miben áll e döntések közötti elvi alapú ellentét.

(4b) A Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke a (4a) bekezdés szerinti kérelemre 30 napon belül választ küld a javaslatot tevők részére, amelyben tájékoztatja őket a (4c) bekezdés szerint megtett intézkedésekről.

(4c) A Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke a (4a) bekezdés szerinti kérelem alapján

a) a (4b) bekezdés szerinti válaszában a javaslatot tevő Tanács tagjait arról tájékoztatja, hogy nincs szükség, valamint, hogy miért nincs szükség összkollégiumi állásfoglalás közzétételére, vagy

b) a (4) bekezdés szerint tájékoztatja az összkollégiumot."

12. § A Kbt. a következő 189/A. §-sal egészül ki:

"189/A. § (1) A szerződés-ellenőrzési eljárás ügyintézési határideje az eljárás megindulását követő napon kezdődik.

(2) A szerződés-ellenőrzési eljárásra nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap, amely egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

(3) Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:

a) a szakhatóság eljárásának időtartama,

b) a szakértői vizsgálat lefolytatásának és a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

c) a hiánypótlásra felhívástól, az annak teljesítéséig terjedő időtartam,

d) az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére, illetve okirat vagy más irat bemutatására való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam."

13. § A Kbt. 195. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"195. § (1) A Kormány rendelete lehetőséget adhat arra, hogy jogszabályban meghatározott, a Kormány felügyelete alá tartozó szerv és a Kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyása alá tartozó gazdasági társaság, valamint a vagyonkezelésükben lévő vagy általuk alapított alapítványok esetében a közbeszerzési eljárásokat, építési vagy szolgáltatási koncessziós beszerzési eljárásokat, az ezek alapján kötött szerződések módosítását, valamint e szervezetek nem közbeszerzés útján megkötött, beszerzést megvalósító szerződései megkötését és módosítását a Kormány rendeletében meghatározott szerv jogszabályban meghatározott esetekben és módon engedélyezze, valamint ellenőrizze."

14. § A Kbt. 195. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A közbeszerzésekért felelős miniszter ellátja az egységes, a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások lefolytatásához alkalmazandó elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat.

(8) A közbeszerzésekért felelős miniszter az EKR működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása körében statisztikai adatokat gyűjt a közbeszerzési eljárásokról, melyeket rendszeres időközönként közzétesz."

15. § A Kbt. 197. §-a a következő (14)-(18) bekezdéssel egészül ki:

"(14) Ha e törvény és az e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik, úgy az e törvény és az e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály módosítása esetén a módosító törvény vagy jogszabály által megállapított rendelkezéseit a módosító törvény vagy jogszabály hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra, valamint a módosító jogszabály jogorvoslati szervek eljárására vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépését követően kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni.

(15) E törvénynek a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvénnyel (a továbbiakban: Mód4. tv.) megállapított rendelkezéseit - a (16) bekezdésben foglaltak kivételével - a Mód4. tv. hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra, valamint a Mód4. tv. hatálybalépése után kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni.

(16) E törvénynek a Mód4. tv. által megállapított, az 5. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezései alapján a Mód4. tv. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyok keretében még fel nem használt támogatás esetében nem kötelező közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivéve, ha a támogatás felhasználása céljából olyan közbeszerzési eljárás van folyamatban, amelyben az ajánlatkérő az 53. §-ban foglaltaknak megfelelően már nem léphet vissza a közbeszerzéstől.

(17) A Mód4. tv. hatályba lépéséig az 5. § (5) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben egyszerre még közzé nem tett egyedi határozatok szövegét a Kormány a Mód4. tv. hatályba lépését követő év március 31-ig egy tájékoztatóban egyszerre is közzéteszi.

(18) E törvénynek a 2019. december 31-ig hatályos 4. § (3) bekezdését, 195. § (1), (4) és (5) bekezdését a 2019. december 31-ig megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra kell alkalmazni."

16. § A Kbt. 198. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)

"14. a 195. § (1) bekezdés szerinti szerveket, az ellenőrzést, engedélyezést végző szerveket, valamint az ellenőrzés és engedélyezés eseteit és módját;"

17. § A Kbt.

1. 3. § 31. pontjában a "(2)-(3) bekezdése" szövegrész helyébe a "(2) bekezdése",

2. 26. § (1) bekezdésében, valamint 27/A. §-ban a "(2)-(4) bekezdése" szövegrész helyébe a "(2) és (4) bekezdése",

3. 37. § (2) és (4) bekezdésében a "tíz" szövegrész helyébe a "három",

4. 37. § (5) bekezdésében a "tizenöt" szövegrész helyébe az "öt",

5. 41/C. § (1) bekezdés e) pontjában az "eljárást; vagy" szövegrész helyébe az "eljárást;",

6. 41/C. § (1) bekezdés f) pontjában a "megvalósítható." szövegrész helyébe a "megvalósítható; vagy",

7. 45. § (1) bekezdésében a "megküldését követően kérheti" szövegrész helyébe a "megküldését követően legfeljebb tíz napon belül kérheti",

8. 61. § (4) bekezdésében az "az eljárást megindító felhívásban" szövegrész helyébe az "a közbeszerzési dokumentumokban",

9. 65. § (7) bekezdésében az "olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt" szövegrész helyébe az "olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt -",

10. 66. § (6) bekezdésében az "eljárást megindító felhívásban" szövegrész helyébe a "dokumentumokban",

11. 69. § (5) bekezdés a) pontjában a "vagy határidőn túl" szövegrész helyébe a "vagy kizárólag határidőn túl",

12. 69. § (5) bekezdés b) pontjában az "a hiányosan" szövegrész helyébe az "a - valamely kizáró ok vagy alkalmassági feltétel, valamint (adott esetben) a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritérium tekintetében - hiányosan",

13. 69. § (14) bekezdésében az "a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése" szövegrész helyébe az "a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmasság megítélése és az értékelési szempontok alapján a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása",

14. 71. § (6) bekezdésében az "az eljárást megindító felhívásban" szövegrész helyébe az "a közbeszerzési dokumentumokban",

15. 75. § (5) bekezdésében az "az eljárást megindító felhívásban" szövegrész helyébe az "a közbeszerzési dokumentumokban",

16. 77. § (5) bekezdésében az "az eljárást megindító felhívásban" szövegrész helyébe az "a közbeszerzési dokumentumokban",

17. 81. § (4) és (5) bekezdésében az "az eljárást megindító felhívásban" szövegrész helyébe az "a közbeszerzési dokumentumokban",

18. 104. § (6) bekezdésében az "eljárást megindító felhívásban" szövegrész helyébe a "dokumentumokban",

19. 107. § (2) bekezdésében a "konkrét közbeszerzésre vonatkozó" szövegrész helyébe a "konkrét közbeszerzésre - részekre történő ajánlattétel biztosítása esetén az egyes részekre - vonatkozó",

20. 112. § (1) bekezdés b) pontjában a "113-116. §-ban" szövegrész helyébe a "114-116. §-ban",

21. 115. § (1) bekezdésében az "alkalmas" szövegrész helyébe a "teljesítésre képes", az "összefoglaló tájékoztatással vagy hirdetménnyel" szövegrész helyébe a "hirdetménnyel",

22. 131. § (8) bekezdés a) pontjában az "a nyílt eljárásban, a hirdetménnyel induló" szövegrész helyébe az "a nyílt eljárásban, - a c) és e) pontban hivatkozottak kivételével - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban, a hirdetménnyel induló",

23. 166. § (1) bekezdésében az "ügyfeleknek" szövegrész helyébe az "ügyfeleknek, valamint a közbeszerzésekért felelős miniszternek",

24. 180. § (2) bekezdésében az "alelnök" szövegrész helyébe az "a Tanács alelnöke a Tanács képviseletében és üléseinek vezetésében",

25. 181. § (5) bekezdésében a "Hatóság" szövegrész helyébe a "Tanács",

26. 181. § (6) bekezdésében az "alelnökének" szövegrész helyébe az "a Tanács alelnökének".

27. 186. §-ában az "alelnöke" szövegrész helyébe az "a Tanács alelnöke",

28. 187. § (2) bekezdés j) pontjában a "hatósági ellenőrzés" szövegrész helyébe a "hatósági ellenőrzés (a továbbiakban: szerződés-ellenőrzési eljárás)",

29. 187. § (3) bekezdésében a "tájékoztatást adni." szövegrész helyébe a "tájékoztatást adni, és az EKR-ben rendelkezésre álló adatok hozzáférhetőségét biztosítani.",

30. 198. § (1) bekezdés 11. pontjában a "gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök" szövegrész helyébe a "gyógyszerek, fertőtlenítőszerek és az orvostechnikai eszközök"

szöveg lép.

18. § (1) Hatályát veszti a Kbt.

1. 4. § (3) bekezdése,

2. 5. § (3) és (5) bekezdése,

3. 21. § (6) bekezdése,

4. 62. § (5a) bekezdése,

5. 113. §-a,

6. 187. § (2) bekezdés u) pontja,

7. 195. § (4) és (5) bekezdése,

8. 195. § (12) bekezdése,

9. 198. § (1) bekezdés 20. pontja.

(2) Hatályát veszti a Kbt.

1. 39. § (2) bekezdésében az "a közbeszerzési dokumentumok bizalmas jellegének megőrzése érdekében",

2. 55. § (2) bekezdésében az "Amennyiben az EKR e törvény végrehajtási rendeletében szabályozott üzemzavara folytán nem lehetséges a módosító hirdetményt az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártáig feladni, az ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve részvételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi vagy a részvételi határidő lejárta után is feladhatja. A módosításról szóló hirdetményt az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon fel kell adni és erre a körülményre a módosító hirdetményben utalni kell.",

3. 69. § (5) bekezdésében a "valamely kizáró ok vagy alkalmassági feltétel, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritérium tekintetében",

4. 114. § (13) bekezdésében az ", a 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatással kapcsolatban az érdeklődés jelzésére meghatározott határidő lejártáig",

5. 115. § (2) bekezdésében az "A 113. § nem alkalmazandó.",

6. 148. § (2) bekezdésében a ", valamint a 113. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás",

7. 148. § (7) bekezdés a) pontjában az "és a 113. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás",

8. 148. § (7) bekezdés b) pontjában az ", az EKR-ben az előírt határidő lejártánál később rögzített 113. § (1) bekezdése szerinti, a tájékoztatás visszavonásáról szóló értesítés esetében az értesítés EKR-ben történt közzétételétől számított tizenötödik napot",

9. 148. § (8) bekezdés a) pontjában az "és a 113. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás", és a "vagy tájékoztatás",

10. 148. § (8) bekezdés b) pontjában az "és az előírt határidő lejártánál később megküldött 113. § (1) bekezdése szerinti értesítés" és a "vagy értesítés",

11. 150. § (2) bekezdésében a ", valamint a 113. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás",

12. 151. § (5) bekezdésében az ", a 113. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást",

13. 182. § (3) bekezdésében az "A Tanács alelnöke a Hatóság alelnöke.",

14. 187. § (2) bekezdés f) pontjában az "a 113. § (1) bekezdésében szereplő tájékoztatások honlapján történő közzétételéről, valamint",

15. 187. § (14) bekezdés d) pontjában az ", alelnöke",

16. 198. § (2) bekezdés a) pontjában az "a 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatások további adataira és részletes adattartalmára vonatkozó rendelkezéseket, valamint - az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével - az összefoglaló tájékoztatások közzétételéért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét és a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,"

szövegrész.

2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény módosítása

19. § Nem lép hatályba a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény 42. § (2) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6-8. §, a 13. §, a 16. §, a 18. § (1) bekezdés 1., 7. és 9. pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 3-5. §, a 9-12. §, a 17. § 3., 4., 7., 11., 12., 19., 20., 21., 28., 29. és 30. pontja, a 18. § (1) bekezdés 5. pontja és (2) bekezdés 2-12., 14. és 16. pontja 2020. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 17. § 8., 10. és 14-18. pontja 2020. április 1-jén lép hatályba.

21. § E törvény

a) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvnek,

b) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló 2014. április 16-i 2014/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére