12/2019. (IV. 12.) IM rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (5) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 4. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosítása

1. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a pont a következő bc) alponttal egészül ki:

[A joggyakorlat idejébe - a (3) és (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel -

az okleveles jogász szakképzettséget tanúsító oklevél megszerzését követően, okleveles jogász szakképzettséghez kötött]

"ba) a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony keretében,

bb) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 47. §-a szerinti ösztöndíjas jogviszony keretében a befogadó intézménynél vagy

bc) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 88. §-a szerinti ösztöndíjas jogviszony keretében a befogadó intézménynél"

(eltöltött idő számítható be.)

2. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "munkakörökben" szövegrész helyébe a "munkakörökben, álláshelyeken" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében a "munkakörben" szövegrész helyébe a "munkakörben, okleveles jogász szakképzettséghez kötött álláshelyen" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "munkakörben" szövegrész helyébe a "munkakörben, álláshelyen" szöveg,

d) 2. § (5) bekezdésében a "ba) és bb)" szövegrész helyébe a "ba)-bc)" szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a "bb)" szövegrész helyébe a "bb) és bc)" szöveg,

f) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a "munkakörét" szövegrész helyébe a "munkakörét, álláshelyét" szöveg,

g) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a "munkakörhöz" szövegrész helyébe a "munkakörhöz, álláshelyhez" szöveg, a "szervezetszabályozó eszköz" szövegrész helyébe a "szervezetszabályozó eszköz, szabályzat" szöveg

lép.

2. A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet módosítása

3. § A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. és 2. §-ában meghatározott közigazgatási szervekre és - az önkormányzati tanácsadó és főtanácsadó kivételével - az ott foglalkoztatott kormánytisztviselőre és köztisztviselőre (a továbbiakban együtt: közszolgálati tisztviselő) terjed ki."

4. § A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 7/2015. (IV. 10.) IM rendelet módosítása

5. § Az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 7/2015. (IV. 10.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A foglalkoztató szervezetnél a belső ellenőr és az integritás tanácsadó munkakör, valamint a belső ellenőri és integritás tanácsadói feladatok ellátása az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül."

6. § A Rendelet

a) 2. § a) pontjában a "munkakör betöltésére" szövegrész helyébe a "munkakör betöltésére, feladat ellátására" szöveg,

b) 1. melléklet A) rész 1. pont 1.1., 1.4., 1.18., 1.22., 1.25. alpontjában a "munkaköre" szövegrész helyébe az "álláshelye" szöveg,

c) 1. melléklet A) rész 1. pont 1.2., 1.11., 1.13-1.15., 1.17., 1.19-1.21., 1.23-1.24., 1.26. és 1.27. alpontjában a "munkakör" szövegrész helyébe az "álláshely" szöveg,

d) 1. melléklet A) rész 1. pont 1.3. alpontjában a "munkakör" szövegrészek helyébe az "álláshely" szöveg,

e) 1. melléklet A) rész 1. pont 1.4. alpontjában az "az állami vezetők" szövegrész helyébe az "a miniszter, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok" szöveg, az "az állami vezető" szövegrész helyébe az "a miniszter, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok" szöveg,

f) 1. melléklet A) rész 1. pont 1.4. és 1.12. alpontjában a "munkakör" szövegrész helyébe a "feladatok ellátását szolgáló álláshely" szöveg,

g) 1. melléklet A) rész 1. pont 1.5. alpontjában a "főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető" szövegrész helyébe az "osztályvezető" szöveg,

h) 1. melléklet A) rész 1. pont 1.26. alpontjában a "munkakörök" szövegrész helyébe a "feladatok ellátását szolgáló álláshelyek" szöveg

lép.

4. A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet módosítása

7. § A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, a megállapodást a Családi Csődvédelmi Szolgálat illetékes területi szervének vezetője vagy az általa kijelölt vezető ellenjegyzi."

5. A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7. § (1) bekezdésében az " , állami szolgálati" szövegrész.

6. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

9. § Hatályát veszti a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésében az " , állami szolgálati" szövegrész.

7. Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

10. § Hatályát veszti az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésében az " , állami szolgálati" szövegrész.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelethez

1. A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet 6. melléklete szerinti módszertan 1.3. pontja helyébe a következő pont lép:

"1.3. A módszertan célja, hatálya

A módszertan célja, hogy gyakorlati segítséget nyújtson a közszolgálati tisztviselők teljesítményértékelésére vonatkozó jogszabályok értelmezéséhez, alkalmazásához.

A módszertan

- a Kttv. 259. § (5) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglalt felhatalmazás, valamint

- a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján

kerül kiadásra. Ebből következően a módszertan a közszolgálati tisztviselők teljesítményértékelésére vonatkozó jogszabályok alkalmazásához nyújt segítséget. Itt fontos utalnunk ugyanakkor arra, hogy a teljesítményértékelés nem terjed ki:

- az önkormányzati tanácsadóra és főtanácsadóra;

- a kormányzati ügykezelőre;

- a közszolgálati ügykezelőre, valamint

- a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalóra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a munkáltató mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a szervnél foglalkoztatott munkavállalókra közszolgálati szabályzatban alkalmazni rendeli a teljesítményértékelés szabályait.

A módszertan az egységes és integrált közszolgálati teljesítményértékelési informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) működéséhez igazodva mutatja be a teljesítményértékelés gyakorlatban történő alkalmazását. Az informatikai rendszer lehetséges működési formáit - az ún. TÉR modelleket - a 8. pont mutatja be."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére