133/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. §, valamint a 4. § a) és b) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § c)-e) pontja tekintetében a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet] 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A (7) bekezdés a) pont ab) alpontja alkalmazásában felnőttképzési szakmai gyakorlatnak minősül a felnőttképzést folytató intézménynél munkaviszonyban vagy munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyban eltöltött idő, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál, illetve munkáltató szervnél felnőttképzési tevékenységgel összefüggő munkakör, illetve feladat ellátására létesített közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszony."

2. § A 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 16. § (7) bekezdés a) pontjában a "munkaviszony," szövegrész helyébe a "munkaviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonya," szöveg, a "kormányzati szolgálati, állami szolgálati" szövegrész helyébe a "közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati" szöveg lép.

2. A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, hatósági típusú központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

4. § A 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "főigazgató" szövegrész helyébe az "az elnök" szöveg, a "főigazgató-helyettes" szövegrész helyébe az "az elnökhelyettes" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "A főigazgató-helyettest" szövegrész helyébe az "Az elnökhelyettest" szöveg, az "a főigazgató" szövegrészek helyébe az "az elnök" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében az "a főigazgató" szövegrész helyébe az "az elnök" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében az "a főigazgatóval" szövegrész helyébe az "a Hatóság elnökével" szöveg, a "főigazgató" szövegrész helyébe a "Hatóság elnöke" szöveg,

e) 6. § (3) bekezdésében az "a főigazgató" szövegrész helyébe az "a Hatóság elnöke" szöveg

lép.

3. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés g) pontjában a "munkakörök" szövegrész helyébe az "álláshelyen ellátandó feladatok" szöveg lép.

4. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az "az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)-i) pontjaiban" szövegrész helyébe az "a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés f)-h) pontjában" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében az "az Áht. 9. § f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában," szövegrész helyébe az "a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában" szöveg,

c) 7. § 13. pontjában a "munkakörükben" szövegrész helyébe az "álláshelyükön ellátandó feladatuk alapján" szöveg,

d) 14. § (1) bekezdésében az "Áht." szövegrész helyébe az "államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére