13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet

építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. és 1.3. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.5. alpontjában,

a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) és (1e) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. mellékletében foglalt táblázat A:4a mezőjében az "a bejelentéstől számított 16. napon megkezdi" szövegrész helyébe az "a bejelentéstől számított 15 nap elteltével megkezdi" szöveg lép.

2. § Hatályát veszti az R1. 3. § (1) bekezdése.

2. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

"f) azokban az ügyekben, amelyekben az (1) bekezdésben meghatározott első fokú építésügyi hatóság illetékességi területének önkormányzata, annak szerve vagy polgármestere az építtető vagy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa,"

[az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: első fokú kiemelt építésügyi hatóság) - a sajátos építményfajták, valamint a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak kivételével - az építmények, építési tevékenységek tekintetében az 1. melléklet I. és II. részében meghatározott fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel -, illetve az építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt jelöli ki az 1. melléklet I. és II. részében felsorolt járásokra, fővárosi kerületekre kiterjedő illetékességgel.]

(2) Az R2. 1. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: (A Kormány)

"i) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 18/A. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben"

[az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: első fokú kiemelt építésügyi hatóság) - a sajátos építményfajták, valamint a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak kivételével - az építmények, építési tevékenységek tekintetében az 1. melléklet I. és II. részében meghatározott fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel -, illetve az építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt jelöli ki az 1. melléklet I. és II. részében felsorolt járásokra, fővárosi kerületekre kiterjedő illetékességgel.]

4. § Az R2.

a) 1. § (2) bekezdés h) pontjában a "fennmaradási engedélyezési ügyben" szövegrész helyébe a "fennmaradási engedélyezési ügyben, valamint az ezt követő építésügyi hatósági ügyben, valamint" szöveg,

b) 3/A. §-ában az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter" szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében az "önkormányzati főépítészi" szövegrész helyébe az "önkormányzati vagy állami főépítészi" szöveg,

d) 1. melléklet III. rész címében az "Építésügyi Szolgáltató Pont" szövegrész helyébe az "Építésügyi Szolgáltatási Pont" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R2. 1. §

a) (2) bekezdés g) pontjában a "valamint" szövegrész,

b) (9) bekezdés c) pontjában a "papír alapon vagy" és a " , szükség szerinti szkennelése" szövegrész.

3. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdésében az "építésügyet irányító miniszter" szövegrész helyébe az "építésgazdaságért felelős miniszter" szöveg lép.

4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 39/A. § (6) bekezdése szerinti kivitelezési szerződést üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén írásba kell foglalni. A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett."

8. § Az R3. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját részre vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti, szakirányú szakképesítés nélkül, a szakmai szabályok betartása mellett

a) ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez nem kell kivitelezési dokumentáció, vagy

b) kivitelezési dokumentációhoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével."

9. § Az R3. 13. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felelős műszaki vezető feladata:)

"j) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően a szakterületére vonatkozó - 14. § szerinti tartalmú -nyilatkozat megtétele annak érdekében, hogy a fővállalkozó kivitelező az építési napló összesítő lapján meg tudja tenni nyilatkozatát,"

10. § (1) Az R3. 24/B. § (6) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e-építési napló készenlétét az üzemeltető felé irányuló megkereséssel megszünteti

az építésügyi hatóság)

"ad) bontási engedély esetén, ha a bontási tevékenységet befejezték,"

(2) Az R3. 24/B. § (6) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:

[Az e-építési napló készenlétét az üzemeltető felé irányuló megkereséssel megszünteti

az építésfelügyeleti hatóság - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint -]

"bc) az építésügyi hatósági engedély nélkül, de kivitelezési dokumentáció alapján végezhető, 22. § (1) bekezdés b)-c) pontjai szerinti építési tevékenység esetén, ha a 14. § szerinti nyilatkozattétel megtörtént."

11. § Az R3.

a) 3. § (6) bekezdésében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "építésgazdaságért felelős miniszter" szöveg,

b) 13. § (8) bekezdésében az "építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött" szövegrész helyébe a "kivitelezési dokumentáció nélkül végezhető" szöveg,

c) 14. § nyitó szövegrészében az "Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenységek" szövegrész helyébe az "Az építőipari kivitelezési tevékenység" szöveg,

d) 17. § (9) bekezdés b) pontjában a "törzskönyvi nyilvántartási számát" szövegrész helyébe a "cégjegyzékszámát (a Kincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát)" szöveg,

e) 19. § (1a) bekezdésében és 24. § (3) bekezdésében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter" szöveg,

f) 24/B. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében az "az üzemeltető felé irányuló megkereséssel" szövegrész helyébe a "haladéktalanul" szöveg,

g) 24/B. § (6) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "engedélyhez" szövegrész helyébe az "engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez" szöveg,

h) 24/B. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "követően" szövegrész helyébe a "követően, vagy" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R3.

a) 17. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében a "(4) bekezdés a) pont szerinti esetben a" szövegrész,

b) 17. § (10) bekezdése,

c) 17/A. § (1) bekezdése,

d) 17/A. § (2) bekezdésében az "az (1) bekezdéstől eltérő egyéb esetben" szövegrész,

e) 24/A. § (6) bekezdése,

f) 24/B. § (6) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "vagy" szövegrész,

g) 7. melléklete.

5. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) A végleges építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során eltérni csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet, kivéve, ha

a) az eltérés - helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület esetén - nem változtatja meg az építmény településképet meghatározó homlokzati elemeit,

b) a zártsorú vagy ikres építésű építmény esetén a tervezett módosítás a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét nem érinti, és az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység, vagy

c) az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység.

(2) Az építési engedélyhez nem kötött eltérést az elektronikus építési naplóban a jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentálni, mely megvalósulási állapotot tartalmazó dokumentáció a használatbavételi engedélyezési vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás megindításának feltétele."

14. § Az R4. 42. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fennmaradási engedély iránti kérelemhez tartalmától függően mellékelni kell az Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatot, ha az építési tevékenységet építési napló vezetése nélkül végezték. A fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetését. Jogszabályban előírt esetekben igazolni kell, hogy)

"a) a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendeletben kijelölt hatóság vagy a települési önkormányzat polgármestere településképi véleményt adott,"

15. § Az R4. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"56. § (1) Az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdés b) pontja szerinti célból - a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott kivétellel - kérelemre, vagy az ingatlannyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy szükség esetén helyszíni szemle alapján, a (2)-(4) bekezdés figyelembevételével, a telken építmény meglétének vagy elbontásának igazolására hatósági bizonyítványt állít ki. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez - kivéve, ha a földrészleten valamennyi épületet elbontottak - mellékelni kell a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot. A bontási engedélyhez nem kötött lakóépület bontása esetén a kérelemhez mellékelni kell a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot.

(2) A tíz éven belül befejezett vagy használatba vett építmény esetén a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás során az építésügyi hatóság a meglévő építmény jogszerűségét, valamint az országos építési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelést vizsgálja. Amennyiben az építmény nem jogszerűen épült, vagy nem felel meg az országos építési követelményeknek vagy a helyi építési szabályzat előírásainak, az építésügyi hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, és egyidejűleg építésrendészeti eljárást kezdeményez.

(3) A tíz évnél régebben befejezett vagy használatba vett építmény esetén a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás során az építésügyi hatóság a meglévő építmény országos építési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelését vizsgálja. Amennyiben az építmény nem felel meg az országos építési követelményeknek vagy a helyi építési szabályzat előírásainak, az építésügyi hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.

(4) A hatósági bizonyítvány kiállítható akkor is, ha az építmény építésekor hatályos jogszabályok megváltoztak, de az építmény az építés időpontjában hatályos építésügyi jogszabályoknak igazolhatóan megfelel.

(5) A hatósági bizonyítvány az Ákr.-ben meghatározottakon túl tartalmazza

a) az ÉTDR ügy- és iratazonosítót,

b) az érintett telek címét, helyrajzi számát,

c) az építmény meglétének vagy elbontásának tényét, valamint

d) a változási vázrajz munkaszámát."

16. § (1) Az R4. 61. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti közreműködés során az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a területi szakmai kamarák a szakmai megállapításaikat az ellenőrzés során, de legkésőbb az azt követő harmadik napig teszik meg, amely az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi.

(2b) A (2a) bekezdés szerinti közreműködő képviselőjének a részvételre vonatkozó jogosultságát a hatóság az ellenőrzés megkezdése előtt ellenőrzi.

(2c) A (2a) bekezdésben foglalt közreműködőket közreműködésükért díj nem illeti meg."

(2) Az R4. 61. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az építésfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti ellenőrzéseit - az építésügyi hatóság, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, valamint területi ipar- és kereskedelmi kamara, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá az építtetői fedezetkezelők javaslatát is figyelembe véve - a (4) bekezdés szerinti ellenőrzési utasítás figyelembevételével az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napjáig elkészített éves munkaterv szerint végzi."

17. § Az R4. 65. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos szabálytalanságnak minősül)

"h) az építtetői fedezetkezelőnek az Épkiv. 20/A. § (4) bekezdése szerinti megkeresésével érintett építőipari kivitelezési tevékenység."

18. § Az R4.

1. 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "a az általános" szövegrész helyébe az "az általános" szöveg,

2. 7. § (1) bekezdés c) pontjában a "4. pont 4.1." szövegrész helyébe az "1. pont 1.1.3." szöveg,

3. 11/A. § (2) bekezdésében a "vizsgálni kell" szövegrész helyébe a "vizsgálja" szöveg,

4. 14/A. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2) és (3) bekezdésben" szöveg,

5. 17. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében az "igazolni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetését. Jogszabályban" szövegrész helyébe a " , jogszabályban" szöveg,

6. 17. § (6) bekezdés a) pontjában, 24. § (1) bekezdés a) pontjában és 35. § (2) bekezdés e) pontjában a "polgármestere településképi véleményében az építési tevékenységet engedélyezésre javasolta" szövegrész helyébe a "polgármestere vagy a főpolgármester településképi véleményt adott" szöveg,

7. 17. § (6) bekezdés b) pontjában, 24. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés e) pontjában, 35. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint 42. § (4) bekezdés b) pontjában a "véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre ajánlotta" szövegrész helyébe a "véleményt adott" szöveg,

8. 38. § (3) bekezdésében a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg, a "jogerőre emelkedéstől" szövegrész helyébe a "véglegessé válástól" szöveg,

9. 41. § (5) bekezdésében a "jogerős használatbavételi engedélyt a jogerőre emelkedés időpontjának tudomásra jutásától" szövegrész helyébe a "végleges használatbavételi engedélyt a véglegessé válástól" szöveg,

10. 52. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "építési engedély" szövegrész helyébe az "építési és a bontási engedély" szöveg,

11. 52. § (9) bekezdésében az "Az engedély" szövegrész helyébe a "Ha az eljárás során szakkérdést nem kell vizsgálni vagy szakhatóságot nem kell megkeresni, az engedély" szöveg,

12. 54. § (1c) bekezdésében az "estén" szövegrész helyébe az "esetén" szöveg,

13. 58. § (7) bekezdésében az "53/A. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe az "53/D. § (1) bekezdésében" szöveg,

14. 61. § (2) bekezdésében az "iparkamara, vagy" szövegrész helyébe az "iparkamara, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagy" szöveg,

15. 64. § (1) bekezdés a) pontjában az "53/A. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "53/D. § (1) bekezdése" szöveg,

16. 1. melléklet 16. pontjában a "Növénytermesztésre" szövegrész helyébe a "Növénytermesztésre és gombatermesztésre" szöveg,

17. 1. melléklet 22. pontjában az "árnyékszék" szövegrész helyébe az "árnyékszék, illemhely (kivéve csoportos illemhely)" szöveg,

18. 1. melléklet 30. pontjában az "áteresz" szövegrész helyébe az "út, parkoló, áteresz" szöveg,

19. 8. melléklet I. fejezet 1.1.4. pontjában az "I-III. táblázatában" szövegrész helyébe a "III. táblázatában rögzített szakkérdések vizsgálatának és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletben" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti az R4.

a) 3. § (3) bekezdésében a "- függetlenül attól, hogy a szolgáltatás iránti kérelem milyen módon érkezett -" szövegrész,

b) 9. § (5) bekezdése,

c) 20. § (7) bekezdésében az "- az építési engedélykérelemben erre irányuló külön kérelem esetén -" szövegrész,

d) 24. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetését. Igazolni kell" szövegrész,

e) 40. § (7) bekezdés d) pontjában az "- eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezése mellett -" szövegrész,

f) 42. § (4) bekezdésében az "igazolni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjbefizetését. Jogszabályban előírt esetekben" szövegrész,

g) 45. § (2) bekezdésében a " , valamint a benyújtással egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték befizetését" szövegrész,

h) 47. § (3) bekezdés e) pontjában a "tájékoztatást arról, hogy" szövegrész,

i) 48. § (7) bekezdésében az "- az építtetőnek a bontási engedélykérelembe foglalt erre irányuló külön kérelme alapján -" szövegrész,

j) 51. § (2) bekezdése,

k) 54. § (3) bekezdésében az "és eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével" szövegrész,

l) 54. § (6) bekezdés e) pontjában az "a 39. § (8) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben" szövegrész,

m) 54. § (9) bekezdésében az "és c)-d)" szövegrész,

n) 54. § (10) bekezdés c) pontjában az "- az eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezése mellett -" szövegrész.

6. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.)

a) 1. § (2) bekezdésében az "építésügyért" szövegrész helyébe az "építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért" szöveg,

b) 2. § (7) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a "december 31-ig" szövegrész helyébe a "december 1-jéig" szöveg,

c) 3. § (2a) bekezdésében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter" szöveg,

d) 2. melléklet A) fejezet 1. pontjában az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti az R5. 2. § (1) bekezdésében az "Az alapvizsgával rendelkező köztisztviselő első szakmai továbbképzési időszaka 2014. január 1-jével kezdődik." szövegrész.

7. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

22. § A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2a)-(2b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba, amennyiben a fővállalkozó kivitelező az összesítő lapon tett nyilatkozatát követően az építési munkaterületet - az elektronikus építési naplóban igazoltan - visszaadta az építtetőnek. A kiállított hatósági bizonyítványról az építésfelügyeleti hatóság elektronikusan értesíti a települési önkormányzat polgármesterét.

(2) A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor

a) ha a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, igazolni kell a díj megfizetését,

b) mellékelni kell az R. 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot.

(2a) A hatósági bizonyítvány kiadása előtt az építésfelügyeleti hatóság meggyőződik róla, hogy az (1) bekezdésben foglalt nyilatkozat megtétele és a munkaterület visszaadása megtörtént.

(2b) Az építésfelügyeleti hatóság elutasítja a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet, ha a (2) bekezdés szerinti mellékleteket nem csatolták a kérelemhez."

23. § Az R7. 6/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozattal egyidejűleg a tervező és a fővállalkozó kivitelező feltölti az elektronikus építési naplóba a biztosító által kiadott fedezetigazolást arról, hogy

a) egy bejelentéssel érintett tervezéshez vagy építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó biztosítás esetében a felelősségbiztosítás fennáll,

b) egy adott időszakra kötött vagy állandó felelősségbiztosítás esetében a biztosítási díjjal fedezett időszak végéig - a tervezési vagy építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban ezen időszakban okozott károkra -a felelősségbiztosítási fedezet fennáll."

24. § Az R7.

a) 5. § (3) bekezdésében az "Étv. 33/A. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "Étv. 33/A. § (8) bekezdése" szöveg,

b) 5. § (6) bekezdésében az "épület" szövegrész helyébe az "épület építése során az egyszerű bejelentéshez már megnyitott elektronikus építési naplót kell a továbbiakban is használni, az épület" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti az R7. 6/D. § b) pontjában a "teljes" szövegrész.

8. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére