174/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával összefüggésben történő módosításáról

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5., 6., 24. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § e), f) és h) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1.) 43. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"f) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagkibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. § A Korm. rendelet1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet2.) 3. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed:)

"f) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/71/EK irányelve 4. cikkében foglalt feladatok végrehajtására,"

(2) A Korm. rendelet2. 3. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya kiterjed:)

"k) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagkibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására."

3. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet3.) 4. § (4) bekezdése a következő 29. ponttal egészül ki:

[Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el]

"29. a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagkibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott piacfelügyeleti ellenőrzés végzése és ezzel összefüggésben a jogkövetkezmények - ideértve különösen a bírságolási eljárás lefolytatását - alkalmazása"

(során.)

5. § A Korm. rendelet3.

a) 4. § (1) bekezdés d) pontjában és 12. § (1) bekezdés b) pontjában a "megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalt" szövegrész helyébe a "megyeszékhely szerinti járási hivatalt" szöveg;

b) 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal" szövegrész helyébe a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 174/2019. (VII. 16.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet1. 1. melléklet 12.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A következő jogszabályok végrehajtására vonatkozó kiegészítő információ:)

"12.4. a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet,"

Tartalomjegyzék