32016R1628[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1628 RENDELETE

(2016. szeptember 14.)

a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet bizonyos kötelezettségeket állapít meg az olyan nem közúti mozgó gépekre vonatkozóan is, amelyekbe a 2. cikk (1) bekezdése szerinti motort építenek be vagy építettek be, az ilyen motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása határértékeinek tekintetében.

2. cikk

Hatály

Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre szánt motorokra:

a) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 2. cikkének (1) bekezdésében említett járművek meghajtása;

b) a 167/2013/EU rendelet 3. cikke 8. pontjában meghatározottak szerinti mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok meghajtása;

c) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 2. cikkének (1) bekezdésében említett járművek meghajtása;

d) helyhez kötött gépek;

e) tengerjáró hajók, amelyekhez érvényes tengeri hajózási vagy biztonsági tanúsítvány szükséges;

f) olyan, az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 3 ) meghatározott hajók, amelyek nem tartoznak az említett irányelv hatálya alá;

g) 19 kW-nál kisebb hasznos teljesítményű belvízi hajók meghajtása vagy segédüzeme;

h) a 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) 3. cikkének 1. pontjában meghatározott vízi járművek;

i) az 1321/2014/EU bizottsági rendelet ( 5 ) 2. cikkének a) pontjában meghatározott légi járművek;

j) a szabadidős célú járművek, kivéve a motoros szánokat, a terepjáró járműveket és az egymás melletti üléses járműveket;

k) a kizárólag versenyeken használt, vagy a kizárólag ilyen használatra szánt járművek és gépek;

l) a hordozható tűzoltószivattyúkra vonatkozó európai szabvány ( 6 ) által meghatározott és annak hatálya alá tartozó hordozható tűzoltószivattyúk;

m) járművek vagy gépek kicsinyített modelljei vagy kicsinyített másolatai, amelyeket szabadidős célokra az eredetinél kisebb méretben gyártottak, és amelyek hasznos teljesítménye 19 kW-nál kisebb.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

"nem közúti mozgó gépek" : minden olyan önjáró gép, szállítható berendezés vagy felépítménnyel vagy kerekekkel ellátott vagy el nem látott jármű, amelyet nem utasok vagy áruk közúti szállítására szántak, beleértve az utasok vagy áruk közúti szállítására szolgáló járművek alvázára beépített gépeket is;

2.

"EU-típusjóváhagyás" : olyan eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy motortípus vagy motorcsalád megfelel az ebben a rendeletben meghatározott vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

3.

"gáz-halmazállapotú szennyező anyagok" : a motorból gáz-halmazállapotúként kibocsátott következő szennyező anyagok: a szén-monoxid (CO), valamint az összes szénhidrogén (CH) és a nitrogén-oxidok (NOx); NOx alatt a nitrogén-monoxid (NO) és a nitrogén-dioxid (NO2) értendő, nitrogén-dioxid- NO2 egyenértékben kifejezve;

4.

"részecske" vagy "PM" : a motor által kibocsátott gázban lévő minden olyan anyag tömege, amely a gáznak tiszta, szűrt levegővel oly módon történő felhígítása után, hogy hőmérséklete ne haladja meg a 325 K (52 °C) mértéket, egy meghatározott szűrőközegen összegyűlik;

5.

"részecskeszám" vagy "PN" : a motorból kibocsátott, 23 nm-nél nagyobb átmérőjű szilárd részecskék száma;

6.

"szilárd halmazállapotú szennyező anyagok" : minden olyan, a motor által kibocsátott anyag, amely részecskeként vagy részecskeszámként mérhető;

7.

"belső égésű motor" vagy "motor" : olyan, gázturbinától eltérő energiaátalakító, amelyet arra terveztek, hogy a kémiai energiát (bemenet) belső égési folyamat során mechanikai energiává (kimenet) alakítsa át; amely magában foglalja - amennyiben ezeket beépítették - a kibocsátás-szabályozási rendszert, valamint az elektronikus motorvezérlő egység(ek) és a II. és a III. fejezetnek való megfeleléshez szükséges egyéb, az erőátviteli rendszert vagy a nem közúti mozgó gépeket vezérlő egységek közötti kommunikációs felületet (hardvert és üzeneteket);

8.

"motortípus" : olyan motorok csoportja, amelyek alapvető jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól;

9.

"motorcsalád" : a gyártó által csoportosított motorok olyan együttese, amelyek tervezésük folytán hasonló szennyezőanyag-kibocsátási jellemzőkkel bírnak, és megfelelnek az alkalmazandó kibocsátási határértékeknek;

10.

"alapmotor" : egy motorcsaládból kiválasztott olyan motortípus, amelynek szennyezőanyag-kibocsátási jellemzői ezen motorcsalád vonatkozásában reprezentatívnak tekinthetők;

11.

"cseremotor" :

olyan motor, a)

amelyet kizárólag arra használnak, hogy egy már forgalomba hozott és nem közúti mozgó gépekbe beépített motort cseréljenek; és b)

amely az eredetileg beépített motor cseréjének időpontjában alkalmazandó kibocsátási szakasznál alacsonyabb szakasznak felel meg;

12.

"használatban lévő motor" : olyan motor, amelyet nem közúti mozgó gépekben működtetnek normál üzemi körülmények, üzemeltetési minta és terhelés mellett a 19. cikkben meghatározott kibocsátási vizsgálatok nyomon követésére használnak;

13.

"kompressziós gyújtású motor" vagy "CI-motor" : olyan motor, amely a kompressziós gyújtás ("CI"; compression ignition) elve alapján működik;

14.

"szikragyújtású motor" vagy "SI-motor" : olyan motor, amely a szikragyújtás ("SI"; spark ignition) elve alapján működik;

15.

"szikragyújtású kézi motor" :

olyan szikragyújtású motor, amelynek referenciateljesítménye 19 kW alatti és olyan berendezésben használnak, amely legalább a következő feltételek egyikének megfelel: a)

a motor tervezett funkciójának (funkcióinak) végrehajtása során a kezelő a kezében tartja; b)

a tervezett funkciójának (funkcióinak) végrehajtása érdekében több helyzetben - például fejjel lefelé vagy oldalirányban - működik; c)

a berendezés száraz tömege, ideértve a motort is, kevesebb mint 20 kg, és a következő feltételek közül legalább az egyiknek megfelel: i.

a kezelő alátámasztja vagy tartja a berendezést a tervezett funkció(k) végrehajtása során; ii.

a kezelő alátámasztja a berendezést vagy irányítja annak térbeli helyzetét a tervezett funkció(k) végrehajtása során; iii.

generátorban vagy szivattyúban használják;

16.

"folyékony tüzelőanyag" : olyan tüzelőanyag, amely szabványos környezeti feltételek (298 K, illetve 101,3 kPa abszolút környezeti nyomás) mellett folyékony halmazállapotú;

17.

"gáz-halmazállapotú tüzelőanyag" : bármely olyan tüzelőanyag, amely szabványos környezeti feltételek (298 K, illetve 101,3 kPa abszolút környezeti nyomás) mellett teljesen gáz halmazállapotú;

18.

"vegyes üzemű motor" : olyan motor, amelyet úgy terveztek, hogy egyidejűleg működjön folyékony tüzelőanyaggal és gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal mindkét tüzelőanyagot külön adagolva, és az egyik tüzelőanyagból felhasznált mennyiség a másik tüzelőanyaghoz képest az üzemállapottól függően változhat;

19.

"egyféle tüzelőanyaggal működő motor" : olyan motor, amely nem vegyes üzemű motor;

20.

"gáz energiahányados" ("GER"; Gas Energy Ratio) : vegyes üzemű motor esetében a gáz-halmazállapotú tüzelőanyag energiatartalmának és mindkét tüzelőanyag energiatartalmának hányadosa; egyféle tüzelőanyaggal üzemelő motorok esetében a GER értéke a tüzelőanyag típusától függően 1 vagy 0 lehet;

21.

"állandó fordulatszámú motor" : olyan motor, amelynek uniós típusjóváhagyását állandó fordulatszámon való működtetésre korlátozzák, kivéve az olyan motorokat, amelyeknek a fordulatszám állandó szinten tartására szolgáló szabályozóját eltávolították vagy kiiktatták; az ilyen motorok üzemelhetnek olyan alapjárati fordulatszámon, amelyet az indítás és leállítás során alkalmaznak, valamint olyan fordulatszám-szabályozóval láthatják el, amelyet más fordulatszámra lehet kapcsolni, amikor a motort leállítják;

22.

"változó fordulatszámú motor" : olyan motor, amely nem állandó fordulatszámú motor;

23.

"állandó fordulatszámon való működés" : a motor fordulatszám-szabályozóval való működése, amely automatikusan szabályozza a kezelői parancsot, hogy a motor fordulatszáma - még változó terhelés mellett is - állandó maradjon;

24.

"segédmotor" : olyan, nem közúti mozgó gépekbe beépített vagy beépítendő motor, amely nem azok közvetlen vagy közvetett hajtására szolgál;

25.

"hasznos teljesítmény" : próbapadon, a forgattyústengely vagy annak megfelelő egység végén, a 120. sz. ENSZ-EGB előírásban a belső égésű motorok teljesítményének mérésére előírt módszerrel, a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott referencia-tüzelőanyag vagy tüzelőanyag-kombináció használata mellett kW-ban mért motorteljesítmény;

26.

"referenciateljesítmény" : az a hasznos teljesítmény, amelyet a motorra vonatkozó kibocsátási határértékek megállapításához alkalmaznak;

27.

"névleges hasznos teljesítmény" : a motor gyártója által kW-ban megadott, a névleges fordulatszámhoz tartozó hasznos teljesítmény;

28.

"legnagyobb hasznos teljesítmény" : a hasznos teljesítmény legmagasabb értéke az adott motortípusra vonatkozó nominális teljes terhelési teljesítménygörbén;

29.

"névleges fordulatszám" : a teljes terheléshez tartozó, a motor fordulatszám-szabályozója által megengedett, a gyártó által megadott maximális fordulatszám, vagy ha nincs fordulatszám-szabályozó, akkor az a fordulatszám, amelyen a motor a gyártó által megadott legnagyobb hasznos teljesítményt adja le;

30.

"a motor gyártási időpontja" : az a hónapban és évben kifejezett időpont, amikor a motor a gyártósor elhagyását követően átesik az utolsó vizsgálaton, és készen áll arra, hogy leszállítsák vagy készletre vegyék;

31.

"átmeneti időszak" : az V. szakasz szerinti motorok forgalomba hozatalára vonatkozóan a III. mellékletben megállapított időpontokat követő első 24 hónap;

32.

"átmeneti motor" :

olyan motor, amelynek gyártási időpontja megelőzi az V. szakasz szerinti motorok forgalomba hozatalának a III. mellékletben meghatározott időpontját, és amely: a)

megfelel a 2016. október 5-én hatályos vonatkozó jogszabályokban meghatározott legfrissebb alkalmazandó kibocsátási határértékeknek; vagy b)

olyan teljesítménytartományba tartozik, vagy olyan alkalmazási területen használják, vagy olyan alkalmazási területen való használatra szánják őket, amely 2016. október 5-én nem tartozott uniós szintű szennyezőanyag-kibocsátási határérték és típusjóváhagyás hatálya alá;

33.

"nem közúti mozgó gép gyártási időpontja" : a gép jogszabályban előírt jelölésén feltüntetett hónap és év, vagy jogszabályban előírt jelölés hiányában az a hónap és év, amelyben a gép azt követően, hogy elhagyta a gyártósort, átesik az utolsó vizsgálaton;

34.

"belvízi hajó" : az (EU) 2016/1629 irányelv hatálya alá tartozó hajó;

35.

"áramfejlesztő gépcsoport" : olyan, a nem közúti mozgó gép, amely nem egy erőátviteli rendszer része, és elsősorban arra szolgál, hogy elektromos áramot állítson elő;

36.

"helyhez kötött gép" : olyan gép, amelyet arra szántak, hogy azt az első használati helyén tartósan beépítsék, és ne mozgassák közúton vagy másképp, kivéve a gyártás helyétől az első beépítés helyéig történő szállítás során;

37.

"tartósan beépített" : egy alapra csavarozott vagy más, hathatós módon rögzített gép jellemzője, melynek révén a gépet nem lehet szerszámok vagy eszköz használata nélkül eltávolítani, vagy más olyan szándékolt korlátozás, amelynek eredményeként a gép egy épületben, építményben, létesítményben vagy berendezésben egy helyen működik;

38.

"motoros szán" : olyan önjáró gép, amely terepen, elsősorban havon való közlekedésre szolgál, a hóval érintkező lánctalpon halad, és amelyet a hóval érintkező síléc vagy sílécek irányítanak, és amelynek terheletlen tömege menetkész állapotban legfeljebb 454 kg (az alapfelszereléssel, hűtőfolyadékkal, kenőanyagokkal, tüzelőanyaggal és szerszámokkal együtt, de a járművezető és választható tartozékok nélkül);

39.

"terepjáró jármű" vagy "ATV" : elsősorban szilárd burkolat nélküli terepen való használatra szánt négy vagy több alacsony nyomású gumiabroncson történő helyváltoztatásra képes motorral meghajtott gépjármű, amelyet egy, csak a járművezető által lovagló ülésben elfoglalható üléssel vagy egy, a járművezető által lovagló ülésben elfoglalható üléssel és legfeljebb egy utas által elfoglalható üléssel terveztek, és a kormányzáshoz kormányszarvakkal van felszerelve;

40.

"egymás melletti üléses jármű" vagy "side-by-side; SbS" : elsősorban szilárd burkolat nélküli terepen való használatra szánt, négy vagy több gumiabroncson haladó, önjáró, a kezelő által irányított, nem csuklós jármű, amelynek legkisebb terheletlen tömege menetkész állapotban 300 kg (az alapfelszereléssel, hűtőfolyadékkal, kenőanyagokkal, tüzelőanyaggal és szerszámokkal együtt, de a járművezető és választható tartozékok nélkül), és legnagyobb tervezési sebessége legalább 25 km/h; az ilyen járművet emellett a személy- és/vagy áruszállításra, valamint berendezések vontatására és/vagy tolására tervezték, a kormányzáshoz nem kormányszarvakkal van felszerelve, szabadidős célokra vagy haszonjárműnek tervezték, és a vezetővel együtt legfeljebb 6 főt szállít, akik egymás mellett, egy vagy több, nem lovagló ülésben elfoglalt ülésen helyezkednek el;

41.

"vasúti jármű" : olyan nem közúti mozgó gépek, amelyek kizárólag vasúti síneken működnek;

42.

"mozdony" : olyan vasúti jármű, amelyet arra terveztek, hogy saját kerekei révén közvetlenül vagy egyéb vasúti járművek kerekei révén közvetve hajtóerőt biztosítson a saját meghajtásához vagy egyéb, áru- vagy személyszállításra vagy egyéb berendezések szállítására tervezett vasúti járművek meghajtásához, és amelyet nem arra terveztek vagy szántak, hogy maga is árut vagy személyeket szállítson, az azt üzemeltető személyeken kívül;

43.

"vasúti motorkocsi" : olyan vasúti jármű, amelyet arra terveztek, hogy saját kerekei révén közvetlenül vagy egyéb vasúti járművek kerekei révén közvetve saját meghajtásához hajtóerőt biztosítson, és amelyet kifejezetten áru- vagy személyszállításra vagy áru- és személyszállításra terveztek, és amely nem mozdony;

44.

"vasúti segédjármű" : olyan vasúti jármű, amelyet a vasúti motorkocsitól és a mozdonytól eltérő, többek között a sínekkel vagy egyéb vasúti infrastruktúrával összefüggő karbantartás, építési munka vagy emelési műveletek végrehajtására terveztek;

45.

"mobil daru" : olyan önjáró, gémmel felszerelt daru, amely közúton vagy terepen, vagy mind közúton, mind terepen képes haladó mozgást végezni, stabilitása a gravitáción nyugszik, és gumikerekeken, lánctalpakon vagy más mozgó szerkezeteken közlekedik;

46.

"hómaró gép" : olyan önjáró gép, amelyet kizárólag arra a célra terveztek, hogy szilárd burkolattal ellátott felületekről eltakarítsa a havat úgy, hogy egy adott mennyiségű hó összegyűjtését követően erőteljesen kiszórja azt egy kidobó csúszdán keresztül;

47.

"forgalmazás" : motor vagy nem közúti mozgó gépek kereskedelmi tevékenység során akár ellenérték fejében, akár ingyenesen történő rendelkezésre bocsátása az uniós piacon értékesítés vagy használat céljából;

48.

"forgalomba hozatal" : a motor vagy nem közúti mozgó gépek első alkalommal történő forgalmazása az uniós piacon;

49.

"gyártó" : az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a jóváhagyó hatósággal szemben a motor EU-típusjóváhagyási vagy engedélyezési eljárásának minden vonatkozásáért és a motorgyártás megfelelőségének biztosításáért felelős, és aki vagy amely a gyártott motorokért piacfelügyeleti kérdésekben is felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy az adott természetes vagy jogi személy közvetlenül részt vesz-e az EU-típusjóváhagyási eljárás tárgyát képező motor valamennyi tervezési és gyártási szakaszában;

50.

"a gyártó képviselője" vagy "képviselő" : az az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a gyártótól szabályszerű írásbeli meghatalmazást kapott arra, hogy a gyártót képviselje a jóváhagyó hatóság vagy a piacfelügyeleti hatóság előtt, és eljárjon a gyártó nevében az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekben;

51.

"importőr" : az az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó motort hoz forgalomba, függetlenül attól, hogy a motort már beépíttették-e nem közúti mozgó gépekbe;

52.

"forgalmazó" : a gyártótól vagy importőrtől eltérő természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, aki vagy amely motort forgalmazza a piacon;

53.

"gazdasági szereplő" : a gyártó, a gyártó képviselője, az importőr vagy a forgalmazó;

54.

"eredetiberendezés-gyártó" (OEM) : olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem közúti mozgó gépeket gyárt;

55.

"jóváhagyó hatóság" :

egy tagállam által létrehozott vagy kijelölt és a Bizottságnál bejelentett tagállami hatóság, amely hatáskörrel rendelkezik: a)

egy motortípus vagy motorcsalád EU-típusjóváhagyásának valamennyi vonatkozásában; b)

az engedélyezési eljárás tekintetében; c)

az EU-típusjóváhagyás megadása és adott esetben visszavonása vagy megtagadása, valamint az EU-típusbizonyítványok kiállítása tekintetében; d)

a többi tagállam jóváhagyó hatóságával szemben kapcsolattartóként működik; e)

kijelöli a műszaki szolgálatokat; és f)

gondoskodik arról, hogy a gyártó teljesítse kötelezettségeit a gyártás megfelelőségével kapcsolatban;

56.

"műszaki szolgálat" : a jóváhagyó hatóság által vizsgálatok elvégzése céljából vizsgáló laboratóriumnak kijelölt szervezet vagy szerv, vagy a jóváhagyó hatóság nevében a kezdeti értékelés és egyéb vizsgálatok vagy ellenőrzések elvégzése céljából megfelelőségértékelő szervnek kijelölt szervezet vagy szerv, vagy maga a hatóság e feladatok ellátása során;

57.

"piacfelügyelet" : a nemzeti hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenységek és megtett intézkedések, hogy a forgalmazott motorok megfeleljenek a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak;

58.

"piacfelügyeleti hatóság" : az egyes tagállamok területén a piacfelügyelet ellátásáért felelős tagállami hatóság;

59.

"nemzeti hatóság" : a jóváhagyó hatóság vagy bármilyen egyéb hatóság, amely részt vesz és felelős a nem közúti mozgó gépekbe beépítendő motorokkal vagy a nem közúti mozgó gépekbe beépített motorokkal kapcsolatos piacfelügyeletért, a határellenőrzésért vagy a forgalomba hozatalért valamely tagállamban;

60.

"végfelhasználó" : a gyártótól, eredetiberendezés-gyártótól, importőrtől és forgalmazótól eltérő olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely felelős a nem közúti mozgó gépekbe beépített motor üzemeltetéséért;

61.

"kibocsátás-szabályozási stratégia" : olyan tervezési elem vagy elemek, amely(ek) a motor, vagy a nem közúti mozgó gépekbe beépített motor általános tervezésének részét képezi(k), és amely(ek) célja a kibocsátás csökkentése;

62.

"kibocsátás-szabályozási rendszer" : minden olyan berendezés, rendszer vagy tervezési elem, amely szabályozza vagy csökkenti a kibocsátást;

63.

"hatástalanító stratégia" : olyan kibocsátás-szabályozási stratégia, amely akár a gép szokásos működése során, akár az EU-típusjóváhagyási vizsgálati eljárásokon kívüli környezeti viszonyok és motor-üzemállapotok esetén csökkenti a kibocsátás-szabályozási rendszer hatékonyságát;

64.

"elektronikus vezérlőegység" : a motor elektronikus berendezése, amely a kibocsátás-szabályozási rendszer részét képezi, és amely a motor érzékelőiből érkező adatok felhasználásával szabályozza a motor paramétereit;

65.

"kipufogógáz-visszavezetés" vagy "EGR" : olyan, a kibocsátás-szabályozási rendszer részét képező műszaki berendezés, amely csökkenti a kibocsátást azáltal, hogy visszavezeti az égéster(ek)ből kibocsátott gázokat a motorba, hogy az égés előtt vagy alatt összekeveredjenek a beszívott levegővel, kivéve a szelepvezérlés arra a célra történő használatát, hogy az égéster(ek)ben megnőjön a visszamaradó, az égés előtt vagy alatt a beszívott levegővel összekeverendő kipufogógáz mennyisége;

66.

"kipufogógáz-utókezelő rendszer" : katalizátor, részecskeszűrő, NOx-mentesítő rendszer, kombinált NOx-mentesítő részecskeszűrő rendszer vagy más kibocsátáscsökkentő berendezés - kivéve a kipufogógáz-visszavezető rendszert és a turbófeltöltőket -, amely a kibocsátás-szabályozási rendszer része, de a motor kipufogónyílásai után van beépítve;

67.

"manipulálás" : a kibocsátás-szabályozási rendszer - ezen belül az ilyen rendszerek valamely szoftverének vagy más logikai szabályozó elemének - lekapcsolása, átállítása vagy módosítása, amely attól függetlenül, hogy szándékos-e, a motor kibocsátási teljesítményének romlását idézi elő;

68.

"vizsgálati ciklus" : meghatározott fordulatszámmal és nyomatékkal jellemzett vizsgálati pontok sorozata, amelyekben a motoron állandósult vagy tranziens működési feltételek mellett méréseket végeznek;

69.

"állandósult állapotú vizsgálati ciklus" : olyan vizsgálati ciklus, amelyben a motor fordulatszámát és terhelését bizonyos meghatározott, névlegesen állandó értékeken tartják; az állandósult állapotú vizsgálatok lehetnek különálló típusú vizsgálatok, vagy átmeneteket is magukban foglaló vizsgálatok;

70.

"tranziens vizsgálati ciklus" : olyan vizsgálati ciklus, amely másodpercről másodpercre változó, normál fordulatszámú és nyomatékú üzemállapotok sorozatából áll;

71.

"forgattyúsház" : a motoron belüli vagy azon kívüli zárt terek, amelyeket olyan belső vagy külső vezetékek kötnek össze az olajteknővel, amelyeken keresztül a gázok és gőzök távozhatnak;

72.

"regeneráció" : olyan esemény, amely alatt a kibocsátási szintek változnak, miközben a kipufogógáz-utókezelő rendszer teljesítménye visszaáll a tervezési állapotra, és amelyet folyamatos regenerációnak vagy nem gyakori (időszakos) regenerációnak lehet tekinteni;

73.

"kibocsátástartóssági időtartam" vagy "EPD" : a romlási tényezők meghatározására szolgáló órák száma vagy adott esetben az arra szolgáló megtett távolság;

74.

"romlási tényezők" : olyan tényezők összessége, amelyek a kibocsátástartóssági időtartam kezdetén és végén mért kibocsátások közötti összefüggést jelzik;

75.

"virtuális vizsgálat" : számításokat magában foglaló számítógépes szimuláció, amely a motor fizikai jelenléte nélkül mutatja be az adott motor teljesítményszintjét a döntéshozatal elősegítése érdekében.

4. cikk

Motorkategóriák

E rendelet alkalmazásában a következő, az I. mellékletben megállapított alkategóriákra bontott motorkategóriákat kell alkalmazni:

1.

"NRE kategória" : a)

olyan, közúton vagy egyéb módon való haladásra vagy mozgatásra szánt és alkalmas nem közúti mozgó gépekbe szánt motorok, amelyek nincsenek kizárva a 2. cikk (2) bekezdésének hatálya alól, és az e bekezdés 2-10. pontjaiban meghatározott egyetlen más kategóriában sem szerepelnek; b)

az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR kategóriájú motorok helyett használt, 560 kW-nál kisebb referenciateljesítményű motorok;

2.

"NRG kategória" : kizárólag áramfejlesztő gépcsoportokban használt, 560 kW-nál nagyobb referenciateljesítményű motorok; az e jellemzőkkel rendelkező motoroktól eltérő, áramfejlesztő gépcsoportokba szánt motorok az NRE vagy az NRS kategóriába tartoznak, a jellemzőiktől függően;

3.

"NRSh kategória" : kizárólag kézi gépekben használt, 19 kW-nál kisebb referenciateljesítményű, szikragyújtású kézi motorok;

4.

"NRS kategória" : az NRSh kategóriába nem tartozó, 56 kW-nál kisebb referenciateljesítményű, szikragyújtású motorok;

5.

"IWP kategória" : a)

kizárólag belvízi hajókon, azok közvetett vagy közvetlen meghajtására használt, vagy azok közvetett vagy közvetlen meghajtására szánt, 19 kW vagy annál nagyobb referenciateljesítményű motorok; b)

az IWA kategóriájú motorok helyett használt motorok, feltéve hogy megfelelnek a 24. cikk (8) bekezdésének;

6.

"IWA kategória" : olyan segédmotorok, amelyeket kizárólag belvízi hajókra szántak és amelyek referenciateljesítménye 19 kW-nál nagyobb vagy azzal egyező;

7.

"RLL kategória" : kizárólag mozdonyokban, azok meghajtására használt vagy azok meghajtására szánt motorok;

8.

"RLR kategória" : a)

kizárólag vasúti motorkocsikban, azok meghajtására használt vagy azok meghajtására szánt motorok; b)

az V. szakasz szerinti, RLL kategóriájú motorok helyett használt motorok;

9.

"SMB kategória" : kizárólag motoros szánokba szánt szikragyújtású motorok; a motoros szánokba szánt, nem szikragyújtású motorok az NRE kategóriába tartoznak;

10.

"ATS kategória" : kizárólag ATV és SbS járművekbe szánt szikragyújtású motorok; az ATV és SbS járművekbe szánt, nem szikragyújtású motorok az NRE kategóriába tartoznak.

Az IWP kategóriájú, változó fordulatszámú motoroknak állandó fordulatszámon való működés esetén meg kell felelniük továbbá esettől függően a 24. cikk (7) bekezdésének, illetve a 24. cikk (8) bekezdésének.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

5. cikk

A tagállamok kötelezettségei

A tagállamok csak az alábbiak forgalomba hozatalát engedélyezik:

a) olyan motorok, amelyek érvényes, az e rendeletben foglaltak szerint megadott EU-típusjóváhagyással rendelkeznek, függetlenül attól, hogy a nem közúti mozgó gépekbe be vannak-e már építve; és

b) olyan nem közúti mozgó gépek, amelyekbe az a) pontban említett motor van beépítve.

A tagállamok nem tilthatják meg, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják:

a) a motorok forgalomba hozatalát az e rendelet hatálya alá tartozó szerkezeti vagy működési kérdéseivel kapcsolatos okokból, amennyiben a motorok megfelelnek az e rendelet követelményeinek;

b) a nem közúti mozgó gépek forgalomba hozatalát, az azokba beépített motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátásával kapcsolatos okokból, amennyiben e motorok e rendelet hatálya alá tartoznak és megfelelnek követelményeinek.

6. cikk

A jóváhagyó hatóságok kötelezettségei

A jegyzék legalább a következő információkat tartalmazza:

a) a gyártó neve és címe, és ha különbözik attól, a vállalat neve;

b) a gyártó kereskedelmi neve(i) vagy adott esetben a gyártóhoz tartozó védjegye(k);

c) a motortípus EU-típusjóváhagyásának hatálya alá, vagy adott esetben a motorcsalád EU-típusjóváhagyásának hatálya alá tartozó motortípusok megnevezése;

d) a motorkategória;

e) az EU-típusjóváhagyás száma, ideértve kiterjesztéseik számát is;

f) az EU-típusjóváhagyás megadásának, kiterjesztésének, elutasításának vagy visszavonásának dátuma; és

g) a 24. cikk (12) bekezdésében említett vizsgálati jegyzőkönyv "A motorra vonatkozó általános információk" és "Végső kibocsátási eredmény" elnevezésű szakaszának tartalma.

7. cikk

A piacfelügyeleti hatóságok kötelezettségei

8. cikk

A gyártók általános kötelezettségei

Ha valamely jogi személy úgy módosít egy motort, hogy az azt követően nem felel meg a kategóriájára vagy alkategóriájára vonatkozó kibocsátási határértékeknek, ezt a személyt kell felelősnek tekinteni a kibocsátási határértékeknek való megfelelés visszaállításának biztosításáért.

A motortípus tervezésének vagy jellemzőinek módosításait, illetve az olyan követelmények módosításait, amellyel egy motortípus megfelelőségét kinyilvánítják, a VI. fejezettel összhangban figyelembe kell venni.

9. cikk

A gyártók kötelezettségei a nem megfelelő motorokkal kapcsolatban

A gyártó a vizsgálat eredménye alapján korrekciós intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a gyártás alatt lévő motorok kellő időn belül megfeleljenek a jóváhagyott motortípusnak vagy motorcsaládnak.

A gyártó haladéktalanul tájékoztatja a vizsgálatról azt a jóváhagyó hatóságot, amely az EU-típusjóváhagyást megadta, részletesen kitérve mindenekelőtt a meg nem felelésre és a meghozott korrekciós intézkedésekre.

10. cikk

A gyártók piacfelügyeleti ügyekben megbízott képviselőinek a kötelezettségei

A gyártó piacfelügyeleti ügyekben megbízott képviselője ellátja legalább a következő, a gyártótól kapott írásbeli meghatalmazásban meghatározott feladatokat:

a) biztosítja, hogy az EU-típusbizonyítványt és annak a 23. cikk (1) bekezdésében említett mellékleteit, valamint adott esetben a 31. cikkben említett megfelelőségi nyilatkozat másolatát a motor forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül a jóváhagyó hatóságok rendelkezésére lehessen bocsátani;

b) indokolt megkeresésre a jóváhagyó hatóság rendelkezésére bocsát minden olyan információt és dokumentációt, amely valamely motor gyártása megfelelőségének alátámasztásához szükséges;

c) együttműködik a jóváhagyó és a piacfelügyeleti hatóságokkal megkeresésük alapján minden, a meghatalmazással kapcsolatos intézkedés tekintetében.

11. cikk

Az importőrök általános kötelezettségei

Az EU-típusjóváhagyással rendelkező motor forgalomba hozatala előtt az importőrök biztosítják, hogy:

a) rendelkezésre áll az EU-típusbizonyítvány és annak a 23. cikk (1) bekezdésében említett mellékletei;

b) a motoron fel van tüntetve a 32. cikkben említett, jogszabályban előírt jelölés;

c) a motor megfelel a 8. cikk (5) bekezdésének.

12. cikk

Az importőrök kötelezettségei a nem megfelelő motorokkal kapcsolatban

Az importőr erről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a gyártót, a piacfelügyeleti hatóságokat, valamint azt a jóváhagyó hatóságot, amely az EU-típusjóváhagyást megadta.

Az importőr a vizsgálat eredménye alapján korrekciós intézkedéseket hoz és az intézkedésekről tájékoztatja a gyártót, annak érdekében, hogy a gyártás alatt álló motorok haladéktalanul megfeleljenek a jóváhagyott motortípusnak vagy motorcsaládnak.

13. cikk

A forgalmazók általános kötelezettségei

A forgalmazó a motor forgalmazása előtt ellenőrzi, hogy:

a) a gyártó eleget tett a 8. cikk (5) bekezdésének;

b) adott esetben az importőr eleget tett a 11. cikk (2) és (4) bekezdésének;

c) a motoron fel legyen tüntetve a 32. cikkben említett, jogszabályban előírt jelölés;

d) a 43. cikkben említett információk és útmutatók rendelkezésre álljanak az eredetiberendezés-gyártó számára könnyen érthető nyelven.

14. cikk

A forgalmazók kötelezettségei a nem megfelelő motorokkal kapcsolatban

15. cikk

Az eredetiberendezés-gyártók kötelezettségei a motorok beépítésével kapcsolatban

16. cikk

A gyártói kötelezettségek alkalmazása importőrökre és forgalmazókra

Azt az importőrt vagy forgalmazót, aki vagy amely a saját neve vagy védjegye alatt forgalmaz egy motort, vagy azt a motort olyan mértékben módosítja, hogy az befolyásolhatja az alkalmazandó követelményeknek való megfelelést, az e rendelet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és különösen vonatkoznak rá a 8. és a 9. cikkben rögzített kötelezettségek.

17. cikk

A gazdasági szereplők és az eredetiberendezés-gyártók értesítési kötelezettsége

A gazdasági szereplők és az eredetiberendezés-gyártók megkeresés alapján a forgalomba hozataltól számított öt éven át a jóváhagyó hatóság, illetve a piacfelügyeleti hatóság részére értesítést küldenek:

a) minden olyan gazdasági szereplőről, amely motort szállított nekik;

b) minden olyan gazdasági szereplőről vagy - amennyiben azok azonosíthatók - minden olyan eredetiberendezés-gyártóról, amelynek motort szállítottak.

III. FEJEZET

LÉNYEGI KÖVETELMÉNYEK

18. cikk

Az EU-típusjóváhagyáshoz szükséges kipufogógáz-kibocsátási követelmények

Amennyiben a vonatkozó végrehajtási jogi aktusban megállapított, a motorcsaládot meghatározó paraméterek szerint egy motorcsalád egynél több teljesítménytartományba is tartozik, az alapmotor (EU típusjóváhagyás céljára) és az ugyanabba a motorcsaládba tartozó összes motortípus (a gyártásmegfelelőség céljára) az alkalmazott teljesítménytartományok tekintetében:

a) meg kell, hogy feleljen a legszigorúbb kibocsátási határértékeknek;

b) a legszigorúbb határértékekhez tartozó vizsgálati ciklusok szerint kell vizsgálni;

c) a III. mellékletben az EU-típusjóváhagyásra és a forgalomba hozatalra vonatkozóan megállapított legkorábban alkalmazandó időpont hatálya alá tartozik.

19. cikk

A használatban lévő motorok kibocsátásának nyomon követése

A Bizottság kísérleti projekteket hajt végre annak érdekében, hogy megfelelő vizsgálati eljárásokat fejlesszen ki az olyan motorkategóriák és motoralkategóriák vonatkozásában, amelyekhez még nem létezik ilyen vizsgálati eljárás.

A Bizottság minden egyes motorkategória vonatkozásában nyomonkövetési programokat folytat annak megállapítására, hogy a vizsgálati ciklus során mért kibocsátások milyen mértékben felelnek meg a tényleges üzemelés során mért kibocsátásoknak. E programokról és eredményeikről a Bizottság évente tájékoztatja a tagállamokat, majd közleményben a nyilvánosságot.

IV. FEJEZET

EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK

20. cikk

Az EU-típusjóváhagyás iránti kérelem

21. cikk

Adatközlő mappa

A kérelmező a jóváhagyó hatóságnak egy adatközlő mappát nyújt be, amely a következőket tartalmazza:

a) az adatközlő lapot, amely tartalmazza a 25. cikk (2) bekezdésével összhangban a referencia-tüzelőanyagok, illetve, amennyiben a gyártó kéri, bármely más meghatározott tüzelőanyagok, tüzelőanyag-keverékek vagy emulziós tüzelőanyagok felsorolását, amelyek jellemzői összhangban vannak a 25. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban foglaltakkal (a továbbiakban: az adatközlő lap);

b) a motortípusra, vagy adott esetben az alapmotorra vonatkozó valamennyi releváns adatot, rajzot, fényképet és egyéb információt;

c) a jóváhagyó hatóság által az EU-típusjóváhagyás iránti kérelmezési eljárással összefüggésben kért bármilyen további információt.

V. FEJEZET

AZ EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK MENETE

22. cikk

Általános rendelkezések

A kérelmet fogadó jóváhagyó hatóság köteles minden olyan motortípusra és motorcsaládra megadni az EU-típusjóváhagyást, amely az alábbiakban felsoroltak mindegyikének megfelel:

a) az adatközlő mappában megadott részletes adatok;

b) az e rendeletben előírt követelmények és különösen a 26. cikkben említett, a gyártás megfelelőségére vonatkozó intézkedések.

A jóváhagyó hatóság az IMI révén:

a) a megfelelő EU-típusbizonyítvány kibocsátását követő egy hónapon belül elérhetővé teszi a többi tagállam jóváhagyó hatóságai számára az általa megadott, vagy adott esetben a kiállítást követő egy hónapon belül a kapcsolódó EU-típusjóváhagyások jegyzékét;

b) késedelem nélkül elérhetővé teszi a többi tagállam jóváhagyó hatóságai számára az általa elutasított vagy visszavont EU-típusjóváhagyások jegyzékét, valamint döntésének indokait;

c) egy másik tagállam jóváhagyó hatóságának megkeresésére, a kérés beérkezésétől számított egy hónapon belül a jóváhagyó hatóságnak megküldi - amennyiben létezik - a motortípus vagy motorcsalád EU-típusbizonyítványának másolatát, a (6) bekezdésben említett információs csomaggal együtt, minden olyan motortípusra vagy motorcsaládra vonatkozóan, amelynek jóváhagyását megadta, megtagadta vagy azokat az EU-típusjóváhagyásokat, amelyeket visszavont.

Az információs csomag magában foglal egy tartalomjegyzéket, amelyben fel kell sorolni a csomag tartalmát, valamennyi oldal és az egyes dokumentumok formátumának egyértelmű azonosítása céljából megfelelő számozással vagy egyéb jelöléssel ellátva az egyes elemeket, annak érdekében, hogy az EU-típusjóváhagyás kezelése során egymást követő lépések, különösen a változtatások és a frissítések időpontjai nyilván legyenek tartva.

A jóváhagyó hatóság a szóban forgó EU-típusjóváhagyás érvényességének megszűnését követően legalább 25 éven át biztosítja, hogy az információs csomagban található információk rendelkezésre álljanak.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az alábbiak meghatározására:

a) a (4) bekezdésben említett harmonizált számozási rendszer megállapításának módszere;

b) az (5) bekezdésben említett adatcserét szolgáló formátumok és adatszerkezet.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 56. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 2016. december 31-ig kell elfogadni.

23. cikk

Az EU-típusbizonyítványra vonatkozó különös rendelkezések

Az EU-típusbizonyítvány a következő mellékleteket tartalmazza:

a) az információs csomagot;

b) adott esetben a 31. cikk szerinti megfelelőségi nyilatkozatok kiállítására jogosult személyek neveit, aláírásmintáit és beosztásaik megjelölését.

A jóváhagyó hatóság minden egyes jóváhagyott motortípus vagy motorcsalád esetében:

a) kitölti az EU-típusbizonyítvány megfelelő szakaszait, és csatolja a vizsgálati jegyzőkönyvet;

b) összeállítja az információs csomag tartalomjegyzékét;

c) a kiállított bizonyítványt és annak mellékleteit haladéktalanul kiadja a kérelmezőnek.

24. cikk

Az EU-típusjóváhagyáshoz szükséges vizsgálatok

Az első albekezdés ellenére a gyártó - a jóváhagyó hatósággal egyetértésben - olyan motort is választhat, amely ugyan a jóváhagyandó motortípus, vagy adott esetben a motorcsalád alapmotorja tekintetében nem tekinthető reprezentatívnak, de az előírt teljesítményszinttel kapcsolatban a legkedvezőtlenebbek közül több jellemzőt egyesít. A döntéshozatal segítése érdekében a kiválasztási eljárás során virtuális vizsgálati módszereket is lehet alkalmazni.

25. cikk

Az EU-típusjóváhagyáshoz szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése

Az e rendelet hatálya alá tartozó motorok kipufogógáz-kibocsátás vizsgálatának végleges eredményeit a laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján számítással kell meghatározni az alábbiak mindegyikének alkalmazásával:

a) a kartergáz-kibocsátás, amennyiben azt a (3) bekezdés előírja és amennyiben a laboratóriumi mérés arra nem terjedt ki;

b) a szükséges korrekciós tényezők, amennyiben azt a (3) bekezdés előírja, és amennyiben a motorhoz kipufogógáz-utókezelő rendszer tartozik;

c) az V. mellékletben meghatározott kibocsátástartóssági időtartamokhoz tartozó romlási tényezőket, valamennyi motor esetében.

Azt a vizsgálatot, amely meghatározza hogy a motortípus vagy motorcsalád megfelel-e az e rendeletben meghatározott kibocsátási határértékeknek, az alábbi referencia-tüzelőanyagok, illetve tüzelőanyag-kombinációk felhasználásával kell elvégezni:

a) dízelolaj;

b) benzin;

c) benzin/olaj keverék a kétütemű szikragyújtású motorokhoz;

d) földgáz/biometán;

e) cseppfolyós propán-bután gáz (LPG);

f) etanol.

A motortípusnak vagy motorcsaládnak emellett bármely másik meghatározott tüzelőanyagra, tüzelőanyag-keverékre vagy emulziós tüzelőanyagra vonatkozó, e rendeletben megállapított kibocsátási határértékeknek is meg kell felelnie, amelyeket a gyártó az EU-típusjóváhagyás iránti kérelemben szerepeltet, és amelyeket az adatközlő mappa feltüntet.

A mérések és vizsgálatok elvégzéséhez a műszaki követelményeknek az alábbiak tekintetében teljesülniük kell:

a) a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges berendezések és eljárások;

b) a kibocsátásméréshez és mintavételhez szükséges berendezések és eljárások;

c) az adatok kiértékelésére és kiszámítására szolgáló módszerek;

d) a romlási tényezők meghatározásának módszerei;

e) a II. mellékletben meghatározott, V. szakasz szerinti kibocsátási határértékeknek megfelelő NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB és ATS kategóriájú motorok esetében: i. a kartergáz-kibocsátás figyelembevételére szolgáló módszerek; ii. a kipufogógáz-utókezelő rendszerek folyamatos vagy időszakos regenerációjának meghatározására és figyelembevételére szolgáló módszerek;

f) az NRE, NRG, IWP, IWA, RLL és RLR kategóriájú, elektronikus vezérlésű motorokkal kapcsolatban, amelyek megfelelnek a II. mellékletben meghatározott, "V. szakasz" szerinti kibocsátási határértékeknek, és amelyeknél a befecskendezendő tüzelőanyag mennyiségét és a befecskendezés idejét elektronikus vezérlés határozza meg, vagy elektronikus vezérlés kapcsolja be, kapcsolja ki vagy modulálja az NOx csökkentésére szolgáló kibocsátás-szabályozási rendszert: i. a kibocsátás-szabályozási stratégiák, és amelyek tartalmazzák a kibocsátás-szabályozási stratégiák bemutatásához szükséges dokumentációt; ii. az NOx-szabályozások, és amelyek tartalmazzák ezeknek a szabályozásoknak bemutatására szolgáló módszert; iii. a vonatkozó olyan nem közúti állandósult állapotú vizsgálati ciklussal összefüggő terület, amely ciklusban szabályozott, hogy a kibocsátások mennyivel léphetik túl a II. mellékletben megállapított kibocsátási határértékeket; iv. a kibocsátás próbapadi vizsgálata során a műszaki szolgálat által az ellenőrzési tartományban kiválasztott további mérési pontok.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 55. cikkének megfelelően e rendelet kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a) a laboratóriumi kibocsátásvizsgálatok eredményeinek kiigazítására szolgáló módszer, hogy az magában foglalja az (1) bekezdés c) pontjában említett romlási tényezőket;

b) a (2) bekezdésben említett referencia-tüzelőanyagok műszaki jellemzői és adott esetben bármely más meghatározott tüzelőanyagok, tüzelőanyag-keverékek vagy emulziós tüzelőanyagok jellemzésére vonatkozó követelmények, amelyeket az adatközlő mappa feltüntet;

c) részletes műszaki követelmények és jellemzők a (3) bekezdésben említett mérések és vizsgálatok elvégzéséhez;

d) a részecskeszám mérésének módszere, figyelembe véve a 06. módosítássorozattal módosított 49. sz. ENSZ-EGB előírást;

e) a vegyes üzemű motorok vagy egyfajta gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal működő motorok vizsgálatához a II. mellékletben említett alkalmazandó részletes műszaki követelmények.

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 2016. december 31-ig kell elfogadni.

26. cikk

A gyártás megfelelőségével kapcsolatos intézkedések

VI. FEJEZET

AZ EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

27. cikk

Általános rendelkezések

Ilyen változás esetén az említett jóváhagyó hatóság eldönti, hogy a 28. cikkben meghatározott eljárások közül melyiket kell követni.

Szükség esetén a jóváhagyó hatóság a gyártóval folytatott konzultációt követően dönthet úgy, hogy új EU-típusjóváhagyás megadására van szükség.

A 28. cikkben meghatározott eljárások csak akkor alkalmazandók, ha a jóváhagyó hatóság az említett ellenőrzések vagy vizsgálatok alapján azt állapítja meg, hogy az EU-típusjóváhagyás követelményei továbbra is teljesülnek.

28. cikk

Az EU-típusjóváhagyások felülvizsgálata és kiterjesztése

Ilyen felülvizsgálat esetén a jóváhagyó hatóság szükség szerint indokolatlan késedelem nélkül felülvizsgálja az információs csomag vonatkozó oldalait, és valamennyi felülvizsgált oldalon egyértelműen feltünteti a módosítás jellegét és megjelöli a felülvizsgálat időpontját, amely tartalmazza az információs csomag felülvizsgált tartalomjegyzékét is. Az információs csomag egységes szerkezetbe foglalt, naprakész változatát, amelyet a módosítások részletes leírása egészít ki, úgy kell tekinteni, hogy megfelel az e bekezdésben foglalt követelménynek.

Az (1) bekezdésben említett bármilyen módosításra a "kiterjesztés" kifejezést kell használni, ha az információs csomagban rögzített információk megváltoztak és az alábbi bármely ok bekövetkezik:

a) további ellenőrzésekre vagy vizsgálatokra van szükség;

b) az EU-típusbizonyítványban - kivéve annak mellékleteit - szereplő bármely információ megváltozott;

c) az e rendeletben vagy az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban vagy az e rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban meghatározott új követelményt kell alkalmazni a jóváhagyott motortípusra vagy motorcsaládra.

Kiterjesztés esetén a jóváhagyó hatóság egy kiterjesztési számmal ellátott naprakész EU-típusbizonyítványt állít ki, amelynek kiterjesztési száma a korábban kiadott, egymást követő kiterjesztések számánál eggyel nagyobb. Az EU-típusbizonyítványban világosan fel kell tüntetni a kiterjesztés okát és dátumát.

29. cikk

A módosítások kiállítása és a módosításokról szóló értesítés

30. cikk

Az EU-típusjóváhagyás érvényessége

Egy motor EU-típusjóváhagyásának érvényessége megszűnik a következő esetekben, ha:

a) a jóváhagyott motortípus vagy adott esetben a motorcsalád vonatkozásában új követelmények válnak kötelezővé a motorok forgalomba hozatala tekintetében, és az EU-típusjóváhagyást nem lehet ezeknek megfelelően kiterjeszteni vagy felülvizsgálni;

b) a jóváhagyott motortípus vagy motorcsalád gyártását véglegesen és önként beszüntetik;

c) az EU-típusjóváhagyás érvényessége a 35. cikk (3) bekezdésének megfelelően korlátozás következtében lejár;

d) az EU-típusjóváhagyást a 26. cikk (5) bekezdésével, a 39. cikk (1) bekezdésével vagy a 40. cikk (3) bekezdésével összhangban visszavonták.

A motortípus vagy motorcsalád EU-típusjóváhagyását megadó jóváhagyó hatóság az értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja erről a többi tagállam jóváhagyó hatóságát.

Ebben az esetben az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság haladéktalanul közli valamennyi vonatkozó információt a többi tagállam jóváhagyó hatóságával.

Az értesítésnek tartalmaznia kell különösen a legutolsó legyártott motor gyártási időpontját és azonosító számát.

VII. FEJEZET

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉS JELÖLÉSEK

31. cikk

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó, mint a motortípusra vagy motorcsaládra vonatkozó EU-típusjóváhagyás jogosultja köteles megfelelőségi nyilatkozatot (a továbbiakban: megfelelőségi nyilatkozat) mellékelni valamennyi olyan motorhoz, amelynek forgalomba hozatalára az alábbiak alapján került sor:

a) a 34. cikk (2), (4), (5), (6), (7) vagy (8) bekezdésében, a 35. cikk (4) bekezdésében említett mentesség; vagy

b) az 58. cikk (9), (10) vagy (11) bekezdésében említett átmeneti rendelkezés.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a motor sajátos jellemzőit és azokat a korlátozásokat, amelyeket a motorra kell alkalmazni, azt a motorral együtt térítésmentesen át kell adni, és adott esetben mellékelni kell ahhoz a nem közúti mozgó géphez, amelybe a motort beépítik. Átadása nem köthető ahhoz a feltételhez, hogy külön kérjék, vagy kiegészítő információkat nyújtsanak be a gyártónak. A megfelelőségi nyilatkozat biztonságos elektronikus fájl formájában is átadható.

A motor gyártási időpontját követő tíz éven keresztül a végfelhasználó kérésére a gyártó kiadja a megfelelőségi nyilatkozat másodpéldányát a kiállítás költségeit meg nem haladó összeg ellenében. A "másodpéldány" szónak világosan láthatónak kell lennie a megfelelőségi nyilatkozat bármilyen ilyen másodpéldányán.

Bármely tagállam kérheti a gyártótól, hogy a megfelelőségi nyilatkozatot a saját hivatalos nyelvére vagy nyelveire fordítsa le.

32. cikk

A motorok jogszabályban előírt jelölése

Az alábbi motorok tekintetében a jogszabályban előírt jelölés kiegészítő információkat tartalmaz megjelölve azt, hogy a motor a vonatkozó mentesség vagy átmeneti rendelkezés hatálya alá tartozik:

a) a 34. cikk (1) bekezdésének megfelelően a harmadik országokba irányuló kivitelre szánt motorok, amelyeket az Unióban vagy az Unión kívül gyártottak, azonban a nem közúti mozgó gépekbe való beépítésük ezt követően az Unió területén történt;

b) a 34. cikk (2), (5), (6) vagy (8) bekezdésének megfelelően forgalomba hozott motorok;

c) a 34. cikk (4) bekezdésének megfelelően ideiglenesen forgalomba hozott motorok;

d) az 58. cikk (5) bekezdésének megfelelően forgalomba hozott átmeneti motorok;

e) a 34. cikk (7) bekezdésének, vagy az 58. cikk (10) vagy (11) bekezdésének megfelelően forgalomba hozott cseremotorok;

33. cikk

A motorok ideiglenes jelölése

VIII. FEJEZET

MENTESSÉGEK

34. cikk

Általános mentességek

E bekezdés alkalmazásában a tűzoltóság, a polgári védelem, a közrend fenntartásáért felelős rendészeti szervek és a sürgősségi egészségügyi szolgálatok nem tekintendők a fegyveres erők részének.

Az RLL vagy RLR kategóriába tartozó és az Unió piacán 2011. december 31. után forgalomba hozott motorokat illetően a tagállamok engedélyezhetik az olyan kibocsátási határértékeknek megfelelő cseremotorok forgalomba hozatalát, amelyeket a lecserélendő motoroknak az Unió piacán történő eredeti forgalomba hozatalkor kellett teljesíteniük.

Az RLL vagy RLR kategóriába tartozó motorokat illetően a tagállamok engedélyezhetik az olyan motorok forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek a 2016. október 5-én hatályos vonatkozó jogszabályokban meghatározott legfrissebb alkalmazandó kibocsátási határértékeknek, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a motorok olyan projekt részét képezik, amelyek 2016. október 6-án a 2008/57/EK irányelvben meghatározott előrehaladott fejlesztési stádiumban vannak; és

b) a II. melléklet II-7. vagy a II-8. táblázatában meghatározott alkalmazandó kibocsátási határértékeknek megfelelő motorok alkalmazása aránytalan költségekkel járna.

2017. szeptember 17-ig az egyes tagállamok közlik a Bizottsággal az ilyen projektek jegyzékét.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 55. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozó részletes műszaki előírásokról és feltételekről:

a) a motornak a gyártó általi, a (3) bekezdésben említettek szerint a kipufogógáz-utókezelő rendszertől külön történő leszállítása az eredetiberendezés-gyártó számára;

b) az e rendelet szerinti EU-típusjóváhagyással nem rendelkező motoroknak a (4) bekezdésben említettek szerinti, helyszíni vizsgálat céljára való ideiglenes forgalomba hozatala;

c) a különleges rendeltetésű motorok tekintetében a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyező anyagokra vonatkozóan a VI. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékeknek megfelelő motorok EU-típusjóváhagyásának megadása és forgalomba hozatalának engedélyezése az (5) és (6) bekezdésben említettek szerint.

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 2016. december 31-ig kell elfogadni.

35. cikk

Mentesség az új technológiák vagy új koncepciók számára

A jóváhagyó hatóságnak meg kell adnia az (1) bekezdésben említett EU-típusjóváhagyást, ha az összes alábbi feltétel teljesül:

a) a kérelem ismerteti azokat az okokat, amiért az új technológiák vagy új koncepciók e rendelet egy vagy több követelményével össze nem egyeztethetővé teszik az adott motortípust vagy motorcsaládot;

b) a kérelem leírja az új technológia vagy új koncepció környezeti hatásait, valamint az e rendelet követelményeivel egyenértékű környezetvédelmi feltételek biztosítása érdekében megtett azokat az intézkedéseket, amelyek miatt a mentességet kérelmezik;

c) a kérelem bemutatja azokat a vizsgálatokat és azok eredményeit, amelyek bizonyítják, hogy a b) pontban szereplő feltétel teljesül.

A Bizottság engedélye adott esetben azt is meghatározza, hogy vonatkoznak-e rá korlátozások.

Az engedélyt végrehajtási jogi aktus útján kell megadni.

A Bizottság (3) bekezdés szerinti engedélyezésre vonatkozó határozatának meghozataláig a jóváhagyó hatóság ideiglenes EU-típusjóváhagyást állíthat ki, amelynek érvényessége:

a) kizárólag az érintett tagállam területére korlátozódik;

b) kizárólag arra a motortípusra vagy motorcsaládra vonatkozik, amelyre mentesség megadását kérelmezték; és

c) legalább 36 hónapra szól.

Az ideiglenes EU-típusjóváhagyás kiállítása esetén a jóváhagyó hatóság a (2) bekezdésben említett információkat tartalmazó akta megküldésével haladéktalanul tájékoztatja arról a Bizottságot és a többi tagállamot.

Az ideiglenes EU-típusjóváhagyás ideiglenes jellegének és korlátozott területi érvényességének az EU-típusbizonyítvány és a vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat fejlécéből egyértelműen ki kell tűnnie.

A Bizottság határozata ellenére, miszerint nem adja meg a (3) bekezdésben említett engedélyt, az ideiglenes EU-típusjóváhagyás érvényességének megszűnése előtt az ideiglenes EU-típusjóváhagyásnak megfelelően gyártott motorok minden olyan tagállamban forgalomba hozhatók, amelyek jóváhagyó hatóságai elfogadták az ideiglenes EU-típusjóváhagyást.

36. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok későbbi kiigazítása

Ha a 35. cikk szerint engedélyezett mentesség valamely ENSZ-EGB előírásban szabályozott kérdésre vonatkozik, a Bizottság javaslatot tesz az említett ENSZ-EGB előírásnak a felülvizsgált 1958. évi megállapodás értelmében alkalmazandó eljárás szerinti módosítására.

Ha nem került sor a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási jogi aktusok kiigazításához szükséges lépésekre, a Bizottság - az ideiglenes EU-típusjóváhagyást megadó tagállam megkeresése alapján - az 56. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében végrehajtási jogi aktus formájában elfogadott határozattal engedélyezheti a tagállam számára, hogy meghosszabbítsa annak érvényességét.

IX. FEJEZET

A GYÁRTÁSRA VONATKOZÓ JELENTÉSTÉTEL ÉS ELLENŐRZÉS

37. cikk

A gyártók gyártásra vonatkozó jelentéstételi kötelezettségei

Ezt a jegyzéket a következő időpontig kell be nyújtani:

a) az egyes naptári évek végét követően 45 napon belül;

b) közvetlenül a motorok forgalomba hozatalára vonatkozóan a III. mellékletben említett időpontokat követően; vagy

c) bármely más, a jóváhagyó hatóság által esetlegesen előírt határidőig.

38. cikk

Ellenőrző intézkedések

X. FEJEZET

VÉDZÁRADÉKOK

39. cikk

A jóváhagyott típusnak nem megfelelő motorok

Az érintett jóváhagyó hatóság tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságait a meghozott intézkedésekről.

A jóváhagyó hatóság erről folyamatosan tájékoztatja a Bizottságot, és a Bizottság szükség esetén megfelelő konzultációkat tart a megállapodás elérése érdekében.

40. cikk

A motorok visszahívása

Ha az a gyártó, amely EU-típusjóváhagyással rendelkezik, a 765/2008/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdése alapján a már forgalomba hozott motorokat köteles visszahívni - függetlenül attól, hogy beépítették-e már őket valamely nem közúti mozgó gépekbe -, mivel azok súlyosan veszélyeztetik a környezet védelmét vagy a közegészséget, ez a gyártó:

a) haladéktalanul értesíti az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot; és

b) az említett jóváhagyó hatóságnak megfelelő korrekciós intézkedésekre tesz javaslatot a súlyos veszély kezelésére.

A jóváhagyó hatóságok saját tagállamaikban biztosítják a korrekciós intézkedések hatékony végrehajtását.

Ha a gyártó ezt követően nem javasol és nem hajt végre hatékony korrekciós intézkedéseket, az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság minden szükséges védintézkedést meghoz, beleértve az EU-típusjóváhagyás visszavonását is.

Az EU-típusjóváhagyás visszavonása esetén a jóváhagyó hatóság a visszavonástól számított egy hónapon belül ajánlott levél vagy azzal egyenértékű elektronikus eszköz útján értesíti erről a gyártót, a többi tagállam jóváhagyó hatóságait, valamint a Bizottságot.

41. cikk

Értesítés a határozatokról és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek

Az alábbi határozatokat indokolással kell ellátni:

a) az e rendelet alapján hozott határozatok;

b) az EU-típusjóváhagyást elutasító vagy visszavonó határozatok;

c) a motorok forgalomból való kivonását előíró határozatok;

d) a motorok forgalomba hozatalát megtiltó, korlátozó vagy megakadályozó határozatok; vagy

e) az olyan nem közúti mozgó gépek forgalomba hozatalát megtiltó, korlátozó vagy megakadályozó határozatok, amelyekbe az e rendelet hatálya alá tartozó motort építettek be.

A jóváhagyó hatóság értesíti az érintett felet:

a) az (1) bekezdésben említett minden határozatról;

b) az érintett tagállamban hatályos jogszabályok szerint számára rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről, valamint az e jogorvoslatokra alkalmazandó határidőkről.

XI. FEJEZET

NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSOK ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSA

42. cikk

Egyenértékű motor-típusjóváhagyások elfogadása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 55. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek tartalmazzák:

a) az olyan ENSZ-EGB előírásokat és azok módosításainak jegyzékét - beleértve az alkalmazásukra vonatkozóan azokban foglalt követelményeket is -, amelyeket az Unió elfogadott, vagy amelyekhez az Unió csatlakozott, és amelyek a nem közúti mozgó gépekbe beépítendő motortípusok és motorcsaládok EU-típusjóváhagyására alkalmazandóak;

b) az uniós jogi aktusok jegyzékét, amelyek alapján az EU-típusjóváhagyásokat megadják, beleértve az alkalmazásukra vonatkozóan azokban foglalt követelményeket is.

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 2016. december 31-ig kell elfogadni.

43. cikk

Az eredetiberendezés-gyártóknak és a végfelhasználóknak szánt információk és útmutatók

44. cikk

Adat- és információcsere az IMI-n keresztül

A Bizottság gondoskodik arról, hogy az IMI ezen felül:

a) lehetővé tegye az adat- és információcserét egyrészről a gyártók vagy a műszaki szolgálatok, másrészről a nemzeti hatóságok vagy a Bizottság között;

b) nyilvános hozzáférést biztosítson a típusjóváhagyások eredményeivel és a használatban lévő motorok nyomon követésével kapcsolatos egyes adatokhoz és információkhoz;

c) adott esetben, és ha az műszakilag és gazdaságilag megvalósítható, és az érintett tagállamokkal egyetértésben, eszközöket biztosítson a meglévő nemzeti adatbázisok és az IMI közötti automatikus adattovábbítás lehetővé tételéhez.

XII. FEJEZET

A MŰSZAKI SZOLGÁLATOK KIJELÖLÉSE ÉS BEJELENTÉSE

45. cikk

A műszaki szolgálatokra vonatkozó követelmények

Az első albekezdés követelményeinek megfelelő szervnek tekinthető az a szerv is, amely az általa értékelt, vizsgált vagy ellenőrzött motorok tervezésében, gyártásában, szállításában, összeszerelésében, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy igazolja függetlenségét és azt, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség.

A műszaki szolgálat gondoskodik arról, hogy leányvállalatainak és alvállalkozóinak tevékenysége ne befolyásolja az olyan kategóriákba tartozó tevékenységek bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát, amelyeknek végzésére a műszaki szolgálatot kijelölték.

A műszaki szolgálat igazolja az őt kijelölő jóváhagyó hatóságnak, hogy képes minden olyan, a 47. cikk (1) bekezdése értelmében kijelölt kategóriákba tartozó tevékenység ellátására, amelyekre kijelölését kéri, méghozzá annak biztosítása által, hogy:

a) a személyzet megfelelő szakértelemmel, specifikus műszaki ismeretekkel és szakképzettséggel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a feladatok elvégzéséhez;

b) rendelkezik az olyan tevékenységi kategóriákra vonatkozó eljárások leírásaival, amelyekre vonatkozóan a kijelölést kéri, ezáltal biztosítja az ilyen eljárások átláthatóságát és reprodukálhatóságát;

c) rendelkezik olyan eljárásokkal, amelyek azokra a tevékenységi kategóriákra vonatkoznak, amelyek tekintetében a kijelölést kéri, és amelyek megfelelően figyelembe veszik az adott motor technológiai összetettségét és azt, hogy a motor tömegtermelésben vagy sorozatgyártásban készül-e; és

d) rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek az olyan tevékenységi kategóriákhoz kapcsolódó feladatok megfelelő elvégzéséhez szükségesek, amelyekre vonatkozóan a kijelölést kéri, továbbá hozzáféréssel rendelkezik valamennyi szükséges felszereléshez vagy létesítményhez.

A műszaki szolgálat személyzetét nem köti az első albekezdésben említett kötelezettség a kijelölő jóváhagyó hatósággal közölt információk vonatkozásában, vagy amennyiben az ilyen közlést uniós vagy nemzeti jogszabály írja elő.

A tulajdonjogok védelmét biztosítani kell.

46. cikk

A műszaki szolgálatok leányvállalatai és alvállalkozásai

Ilyen esetben a műszaki szolgálat gondoskodik arról, hogy az alvállalkozó vagy a leányvállalat megfeleljen a 45. cikkben meghatározott követelményeknek, továbbá tájékoztatja a kijelölő jóváhagyó hatóságot.

47. cikk

A műszaki szolgálatok kijelölése

A jóváhagyó hatóságok hatáskörüknek megfelelően műszaki szolgálatokat jelölnek ki a következő tevékenységi kategóriák közül egynek vagy többnek a végzésére:

a)

A kategória : az e rendeletben említett vizsgálatok elvégzése a szóban forgó műszaki szolgálatokhoz tartozó létesítményeiben;

b)

B kategória : az e rendeletben említett vizsgálatok felügyelete, amennyiben az ilyen vizsgálatokat a gyártó vagy egy harmadik fél létesítményeiben végzik;

c)

C kategória : a gyártó eljárásainak értékelése és nyomon követése rendszeres időközönként a gyártásmegfelelőség biztosítása érdekében;

d)

D kategória : vizsgálatok vagy ellenőrzések felügyelete vagy elvégzése a gyártásmegfelelőség biztosítása érdekében.

Mindazonáltal a 45. cikk (2) bekezdésének megfelelően létrehozott műszaki szolgálat harmadik országokban leányvállalatokat hozhat létre, feltéve, hogy a leányvállalatokat ez a műszaki szolgálat közvetlenül irányítja és ellenőrzi.

48. cikk

A műszaki szolgálatok teljesítményszabványaira és értékelésére vonatkozó eljárások

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 55. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben rögzíti:

a) azokat a szabványokat, amelyeknek a műszaki szolgálatoknak meg kell felelniük; és

b) a műszaki szolgálatok értékelésére - ideértve a kapcsolódó jelentésre - vonatkozó eljárást a 49. cikkel összhangban.

49. cikk

A műszaki szolgálatok szakértelmének értékelése

Az értékelő jelentés alapját képező értékelést a 48. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban megállapított rendelkezések szerint kell elvégezni.

A Bizottság megkeresése alapján a kijelölő jóváhagyó hatóság az értékelő jelentést megküldi a Bizottságnak. Azokban az esetekben, amikor az értékelés nem a nemzeti akkreditáló testület által kiállított akkreditációs bizonyítványon alapul, a kijelölő jóváhagyó hatóság olyan igazoló dokumentumokat nyújt be a Bizottság részére, amelyek tanúsítják:

a) a műszaki szolgálat szakmai alkalmasságát;

b) azt, hogy olyan szabályok vannak érvényben, amelyek biztosítják a műszaki szolgálat kijelölő jóváhagyó hatóság általi rendszeres ellenőrzését; és

c) azt, hogy a műszaki szolgálat megfelel az e rendeletben és az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban foglalt követelményeknek.

50. cikk

Bejelentési eljárások

A tagállamok az általuk kijelölt valamennyi műszaki szolgálat vonatkozásában bejelentik a Bizottságnak a következő információkat:

a) a műszaki szolgálat nevét;

b) a műszaki szolgálat címét, beleértve az elektronikus címet is;

c) a felelős személyeket;

d) a tevékenységi kategóriákat; és

e) a 47. cikkben említett kijelölés tekintetében bekövetkezett bármilyen módosítást.

51. cikk

A kijelöléseket érintő változások

Az a tagállam, amely az 50. cikk (1) bekezdése alapján a Bizottságnál a műszaki szolgálatot bejelentette, a Bizottságot haladéktalanul értesíti az ilyen korlátozásról, felfüggesztésről vagy visszavonásról.

A Bizottság ennek megfelelően módosítja a 50. cikk (5) bekezdésében említett, közzétett információkat.

52. cikk

A műszaki szolgálatok szakmai alkalmasságának vitatása

53. cikk

A műszaki szolgálatok működésével összefüggő kötelezettségek

A műszaki szolgálatok felügyelik vagy saját maguk végzik el az e rendeletben vagy az e rendeleten alapuló felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban vagy végrehajtási jogi aktusokban meghatározott, EU-típusjóváhagyáshoz vagy ellenőrzésekhez szükséges vizsgálatokat, kivéve, ha alternatív eljárások is engedélyezettek.

A műszaki szolgálatok nem végezhetnek olyan vizsgálatokat, értékeléseket vagy ellenőrzéseket, amelyekre nem kaptak kijelölést.

A műszaki szolgálatok mindenkor:

a) lehetővé teszik a kijelölő jóváhagyó hatósága számára, amennyiben az indokoltnak tartja, hogy megfigyelje őket értékeléseik végzése során; és

b) a 45. cikk (9) bekezdése és az 54. cikk sérelme nélkül, megkeresés alapján a kijelölő jóváhagyó hatóság rendelkezésére bocsátják az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységi kategóriákkal kapcsolatos információkat.

A kijelölő jóváhagyó hatóság addig nem állíthat ki EU-típusbizonyítványt, amíg a gyártó az említett kijelölő hatóság számára kielégítő módon meg nem tette a megfelelő korrekciós intézkedéseket.

A jóváhagyó hatóság megteszi a 26. cikkben előírt megfelelő intézkedéseket.

54. cikk

A műszaki szolgálatok tájékoztatási kötelezettségei

A műszaki szolgálatok tájékoztatják a kijelölő jóváhagyó hatóságaikat:

a) minden olyan meg nem felelésről, amely szükségessé teheti az EU-típusbizonyítvány elutasítását, korlátozását, felfüggesztését vagy visszavonását;

b) minden olyan körülményről, amelyek a kijelölés hatályát vagy feltételeit érinthetik;

c) minden olyan megkeresésről, amelyben a piacfelügyeleti hatóságok a tevékenységeikre vonatkozóan tájékoztatást kértek.

XIII. FEJEZET

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK

55. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

56. cikk

A bizottsági eljárás

XIV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

57. cikk

Szankciók

A tagállamok e szabályokról 2018. október 7-ig tájékoztatják a Bizottságot, és haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az e szabályokat érintő minden későbbi módosításról.

A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést a szankciók végrehajtására.

A szankcióval járó jogsértések közé tartoznak a következők:

a) hamis nyilatkozattétel, különösen az EU-típusjóváhagyási eljárás, a visszahíváshoz vezető eljárások vagy a mentességekkel összefüggő eljárások során;

b) az EU-típusjóváhagyásra, illetve a használatban lévő motorok nyomon követésére vonatkozó vizsgálati eredmények meghamisítása;

c) olyan adatok vagy műszaki előírások visszatartása, amelyek motorok visszahívásához, illetve az EU-típusjóváhagyás megtagadásához vagy visszavonásához vezethetnek;

d) hatástalanító stratégiák alkalmazása;

e) információhoz való hozzáférés megtagadása;

f) EU-típusjóváhagyás hatálya alá tartozó motorok EU-típusjóváhagyás nélküli forgalmazása, vagy dokumentumok és jogszabályban előírt jelölések szándékos meghamisítása;

g) átmeneti motoroknak, valamint olyan nem közúti mozgó gépeknek, amelyekbe ilyen motort építenek be, a mentességre vonatkozó rendelkezéseket sértő forgalomba hozatala;

h) a 35. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott korlátozások megsértése;

i) olyan motor forgalomba hozatala, amelyet olyan módon alakítottak át, hogy az már nem felel meg az EU-típusjóváhagyásában meghatározott előírásoknak;

j) motor beépítése nem közúti mozgó gépekbe a 4. cikkben előírt kizárólagos használattól eltérő használatra;

k) valamely különleges rendeltetésű motornak a 34. cikk (5) vagy (6) bekezdése alapján történő forgalomba hozatala az említett bekezdésekben előirányzottaktól eltérő nem közúti mozgó gépekben történő használatra;

l) valamely motornak az 34. cikk (7) vagy (8) bekezdése és a 58. cikk (9), (10) vagy (11) bekezdése alapján történő forgalomba hozatala az ezekben a bekezdésekben említettektől eltérő gépekben történő használata érdekében;

m) olyan nem közúti mozgó gépek forgalomba hozatala, amelyekbe az e rendelet szerinti, EU-típusjóváhagyást igényló motorokat építettek be, ilyen típusjóváhagyás nélkül;

n) olyan nem közúti mozgó gépek forgalomba hozatala, amelyek nem felelnek meg a nem közúti mozgó gépekre vonatkozóan a 34. cikk (8) bekezdésében megállapított korlátozásnak.

58. cikk

Átmeneti rendelkezések

A tagállamok 2016. október 5-én a hatályban lévő jogszabályok alapján a motorok forgalomba hozatalára vonatkozóan a III. mellékletben meghatározott kötelező időpontokig folytathatják a motorok forgalomba hozatalának engedélyezését.

Ilyen esetekben a nemzeti hatóságok nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják a jóváhagyott típusnak megfelelő motorok forgalomba hozatalát.

Az NRE kategóriájú motorok azon alkategóriái esetében, amelyek tekintetében az V. szakasz szerinti motorok forgalomba hozatalára a III. mellékletben meghatározott időpont 2020. január 1., a tagállamok engedélyezik az első albekezdésben említett átmeneti időszak és 18 hónapos időszak további 12 hónappal való meghosszabbítását az olyan eredetiberendezés-gyártók számára, akik/amelyek évente összesen kevesebb mint 100 egységet gyártanak a belső égésű motorral felszerelt nem közúti mozgó gépekből. Az említett teljes éves termelés kiszámításához az ugyanazon természetes vagy jogi személy ellenőrzése alatt álló összes eredetiberendezés-gyártót egy eredetiberendezés-gyártónak kell tekinteni.

Az NRE kategóriájú motorok mobil darukban használt azon alkategóriái esetében, amelyek tekintetében az V. szakasz szerinti motorok forgalomba hozatalára a III. mellékletben meghatározott időpont 2020. január 1., az első albekezdésben említett átmeneti időszakot és 18 hónapos időszakot 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

A hómaró gépekben használt, 19 kW-nál kisebb hasznos teljesítményű, NRS kategóriájú motorok esetében az első albekezdésben említett átmeneti időszakot és 18 hónapos időszakot 24 hónappal meg kell hosszabbítani.

A negyedik albekezdésben említett motorok kivételével az összes olyan alkategóriájú motor esetében, amely tekintetében az V. szakasz szerinti motorok forgalomba hozatalára a III. mellékletben meghatározott időpont 2019. január 1., az első albekezdésben említett átmeneti időszakot és 18 hónapos időszakot 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

A második és a harmadik albekezdésben említett motorok kivételével az összes olyan alkategóriájú motor esetében, amely tekintetében az V. szakasz szerinti motorok forgalomba hozatalára a III. mellékletben meghatározott időpont 2020. január 1., az átmeneti időszakot kilenc hónappal meg kell hosszabbítani és az első albekezdésben említett 18 hónapos időszakot hat hónappal meg kell hosszabbítani.

E cikk (5) bekezdésére is figyelemmel, az átmeneti motoroknak az alábbi követelmények közül legalább egyet teljesíteniük kell:

a) megfelelnek egy olyan motortípusnak vagy motorcsaládnak, amelynek az EU-típusjóváhagyása a 30. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében már nem érvényes; és a motor gyártásának időpontjában olyan érvényes EU-típusjóváhagyással rendelkeznek, amely megfelel a 2016. október 5-én hatályos vonatkozó jogszabályokban meghatározott legfrissebb alkalmazandó kibocsátási határértékeknek;

b) olyan teljesítménytartományba tartoznak, amely 2016. október 5-én nem tartozott szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó uniós szintű típusjóváhagyás hatálya alá; vagy

c) olyan alkalmazási területen használják vagy olyan alkalmazási területen való használatra szánják őket, amely 2016. október 5-én nem tartozott szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó uniós szintű típusjóváhagyás hatálya alá.

Az átmeneti motorok a következő időtartamon belül hozhatók forgalomba:

a) az (5) bekezdés első albekezdésében meghatározott esetben a motorok forgalomba hozatalára vonatkozóan a III. mellékletben foglalt, alkalmazandó időponttól számított 24 hónap;

b) az (5) bekezdés második és harmadik albekezdéseiben meghatározott esetben a motorok forgalomba hozatalára vonatkozóan a III. mellékletben foglalt, alkalmazandó időponttól számított 36 hónap;

c) az (5) bekezdés negyedik albekezdésében meghatározott esetben a motorok forgalomba hozatalára vonatkozóan a III. mellékletben foglalt, alkalmazandó időponttól számított 48 hónap;

d) az (5) bekezdés ötödik albekezdésében meghatározott esetben a motorok forgalomba hozatalára vonatkozóan a III. mellékletben foglalt, alkalmazandó időponttól számított 36 hónap;

e) az (5) bekezdés hatodik albekezdésében meghatározott esetben a motorok forgalomba hozatalára vonatkozóan a III. mellékletben foglalt, alkalmazandó időponttól számított 33 hónap.

Az 5. cikk (3) bekezdése és a 18. cikk (2) bekezdése ellenére, a tagállamok az V. szakasz szerinti motorok forgalomba hozatalára vonatkozóan a III. mellékletben meghatározott időponttól számított legfeljebb 20 éves időszakra engedélyezik a cseremotorok forgalomba hozatalát, feltéve, hogy ezek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

a) az NRE kategóriába tartoznak, referenciateljesítményük legalább 19 kW és legfeljebb 560 kW, és megfelelnek egy olyan kibocsátási szakasznak, amely legfeljebb az ilyen motorok forgalomba hozatala előtt 20 évvel járt le, és amely legalább ugyanolyan szigorú, mint azok a kibocsátási határértékek, amelyeknek a lecserélendő motor az eredeti forgalomba hozatalkor meg kellett, hogy feleljen;

b) az NRE-vel egyenértékű kategóriába tartoznak és referenciateljesítményük meghaladja az 560 kW-ot, amennyiben a cseremotor és a leváltandó motor olyan motorkategóriába vagy teljesítménytartományba tartozik, amely 2016. december 31-én nem tartozott uniós szintű típusjóváhagyás hatálya alá.

59. cikk

Jelentéstétel

60. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2020. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a következőkről:

a) a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése tekintetében fennálló további lehetőségek értékelése a rendelkezésre álló technológiák alapján és egy költség-haszon elemzés. Elsősorban az IWP és az IWA kategóriájú motorok esetében, a technológiai és gazdasági megvalósíthatóság értékelése: i. a részecskeszámra (PN) és az NOx-ra vonatkozó kibocsátási határértékek további csökkentésére vonatkozóan; ii. a klímasemleges üzemelés keretében teljesen vagy részben gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelő motorokra vonatkozó A-tényező további csökkentésére vonatkozóan a dízelüzemű motorokkal összehasonlítva; és iii. részecskeszámra (PN) vonatkozó határértékek esetleges meghatározása azokra a motorkategóriákra vonatkozóan, amelyekre e rendelet II. melléklete nem állapít meg ilyen határértéket;

b) az olyan, potenciálisan jelentős szennyezőanyag-típusok meghatározása, amelyek nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

A jelentésben értékelni kell továbbá az EU-típusjóváhagyáshoz a 24. és a 25. cikkekben előírt vizsgálatokat, különös figyelmet fordítva egyrészt arra, hogy az említett vizsgálatok mennyire igazodnak a motorok valós működési feltételeihez, másrészt értékelni annak megvalósíthatóságát, hogy a szilárd halmazállapotú szennyező anyagok kibocsátására vizsgálatokat vezessenek be a használatban lévő motorok 19. cikk szerinti vizsgálatának részeként.

Az (2) és (3) bekezdésben említett jelentéseknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) az érintett felekkel folytatott konzultáción kell alapulniuk;

b) azokban figyelembe kell venni a meglévő uniós és nemzetközi előírásokat; és

c) azokhoz adott esetben jogalkotási javaslatokat kell csatolni.

61. cikk

A 97/68/EK irányelv módosításai

A 97/68/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk (4a) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki: "A tagállamok valamely eredetiberendezés-gyártó megkeresésére, az első albekezdéstől való eltérésként, engedélyezhetik a IIIa. szakasz szerinti kibocsátási határértékeknek megfelelő motorok forgalomba hozatalát, feltéve hogy az említett motorokat potenciálisan robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt, nem közúti mozgó gépekbe szándékoznak beépíteni, a 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak szerint ( *1 ). A gyártóknak bizonyítaniuk kell a jóváhagyó hatóság részére, hogy e motorokat kizárólag olyan nem közúti mozgó gépekbe építik be, amelyek megfelelnek az említett irányelvben meghatározott követelményeknek. Az említett motorokat a "kizárólag [az eredetiberendezés-gyártó neve] által gyártott gépben való használatra szánt motor" feliratot, valamint a vonatkozó eltérésre történő egyedi hivatkozást tartalmazó címkével kell ellátni, amelyet közvetlenül az I. melléklet 3. szakaszában előírt kötelező jelölés mellett kell elhelyezni. Az első albekezdéstől eltérve a tagállamok megadhatják az EU-típusjóváhagyást az olyan, RLL kategóriájú, 2 000 kW-nál nagyobb legnagyobb hasznos teljesítményű motorokra is, amelyek nem felelnek meg a II. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékeknek, amennyiben az említett motorokat olyan mozdonyokba építik be, amelyek kizárólag műszakilag izolált 1 520 mm-es vasúti hálózaton közlekednek, és engedélyezhetik ilyen motorok forgalomba hozatalát. Ezeknek a motoroknak meg kell felelniük legalább azoknak a kibocsátási határértékeknek, amelyeket az említett motorok forgalomba hozatalához 2011. december 31-én teljesíteni kellett.

2. A 10. cikk a következő bekezdéssel egészül ki: "(8) A tagállamok határozhatnak úgy is, hogy a gyapotszedő gépekbe beépített motorok tekintetében nem alkalmazzák ezt az irányelvet.".

62. cikk

Az 1024/2012/EU rendelet módosítása

Az 1024/2012/EU rendelet melléklete a következő ponttal egészül ki:

"10. Az Európai Parlament és a Tanács 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 rendelete a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és 167/2013/EU rendeleteket módosító és a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről ( *2 ): 44. cikk.

63. cikk

A 167/2013/EU rendelet módosítása

A 167/2013/EU rendelet 19. cikke a következőképpen módosul:

1. A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(3) Alkalmazni kell azokat a rendelkezéseket, amelyeket a nem közúti mozgó gépekre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendelet ( *3 ) állapít meg motorkategóriákra, a kipufogógáz-kibocsátási határértékekra, a vizsgálati ciklusokra, a kibocsátástartóssági időtartamokra, a kipufogógáz-kibocsátási követelményekre, a használatban lévő motorok kibocsátása nyomon követésének követelményeire, valamint a mérések és vizsgálatok elvégzésére vonatkozóan, továbbá az átmeneti rendelkezéseket és rendelkezéseket, amelyekt lehetővé teszik az V. szakasz szerinti motorok korai EU-típusjóváhagyását és forgalomba hozatalát, továbbá az említett rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási jogi aktusokat. A T2, T4.1 és C2 típusú traktorok forgalomba hozatala, nyilvántartásba vétele vagy üzembe helyezése céljából a IIIB. szakasz követelményeinek megfelelő, az 56-130 kW teljesítménytartományba tartozó motorokat az (EU) 2016/1628 rendelet 3. cikkének 32. pontjában meghatározottak szerinti átmeneti motoroknak kell tekinteni.

2. A (6) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki: "A második albekezdésben megállapított elvtől eltérve a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 2016. december 31-ig a következők szerint módosítsa a Bizottság (EU) 2015/96 felhatalmazáson alapuló rendeletét ( *4 ), hogy ezáltal: a) a T2, T4.1 és C2 típusú traktorokra vonatkozó EU-típusjóváhagyás céljaira az (EU) 2015/96 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (4) bekezdésében megállapított várakozási idő négy év legyen; és b) az (EU) 2015/96 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkében említett rugalmas végrehajtási eljárásnak megfelelően az említett felhatalmazáson alapuló rendelet V. mellékletének 1.1.1. pontja szerint forgalomba hozható járművek aránya a T2, T4.1 és C2 típusú traktorok esetében 150 %-ra nőjön.

64. cikk

Hatályon kívül helyezés

65. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

2016. október 6-tól a jóváhagyó hatóságok nem utasíthatják el az új motortípusok vagy motorcsaládok EU-típusjóváhagyásának megadására vonatkozó kérelmeket, illetve nem tilthatják meg azok forgalomba hozatalát, amennyiben az adott motortípus vagy motorcsalád megfelel a II., III., IV. és VIII. fejezetben megállapított követelményeknek, valamint az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és végrehajtási jogi aktusoknak.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 4. cikkben említett motoralkategóriák meghatározása

I-1. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott NRE motorkategória alkategóriái

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaReferenciateljesítmény
NREkompressziósváltozó0 < P < 8NRE-v-1Legnagyobb hasznos teljesítmény
kompressziós8 ≤ P < 19NRE-v-2
kompressziós19 ≤ P < 37NRE-v-3
kompressziós37 ≤ P < 56NRE-v-4
mind56 ≤ P < 130NRE-v-5
130 ≤ P ≤ 560NRE-v-6
P > 560NRE-v-7
kompressziósállandó0<P<8NRE-c-1Névleges hasznos teljesítmény
kompressziós8 ≤ P < 19NRE-c-2
kompressziós19 ≤ P < 37NRE-c-3
kompressziós37 ≤ P < 56NRE-c-4
mind56 ≤ P < 130NRE-c-5
130 ≤ P ≤ 560NRE-c-6
P > 560NRE-c-7

I-2. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott NRG motorkategória alkategóriái

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítmény-tartomány (kW)AlkategóriaReferenciateljesítmény
NRGmindváltozóP > 560NRG-v-1Legnagyobb hasznos teljesítmény
állandóP > 560NRG-c-1Névleges hasznos teljesítmény

I-3. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott NRSh motorkategória alkategóriái

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítmény-tartomány (kW)Lökettérfogat (cm3)AlkategóriaReferenciateljesítmény
NRShSIváltozó vagy állandó0 < P < 19SV < 50NRSh-v-1aLegnagyobb hasznos teljesítmény
SV ≥ 50NRSh-v-1b

I-4. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott NRS motorkategória alkategóriái

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítmény-tartomány (kW)Lökettérfogat (cm3)AlkategóriaReferencia-teljesítmény
NRSSIváltozó, ≥3 600 rpm; vagy állandó0 < P < 1980 ≤ SV < 225NRS-vr-1aLegnagyobb hasznos teljesítmény
SV ≥ 225NRS-vr-1b
változó < 3 600 rpm80 ≤ SV < 225NRS-vi-1a
SV ≥ 225NRS-vi-1b
változó vagy állandó19 ≤ P < 30SV ≤ 1 000NRS-v-2aLegnagyobb hasznos teljesítmény
SV > 1 000NRS-v-2b
30 ≤ P < 56bármelyNRS-v-3Legnagyobb hasznos teljesítmény

A kézi gépektől eltérő gépekbe szánt, 19 kW-nál kisebb teljesítményű és 80 cm3-nél kisebb lökettérfogatú motorok esetében az NRSh kategóriájú motorokra vonatkozó adatokat kell használni.

I-5. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott IWP motorkategória alkategóriái

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaReferencia-teljesítmény
IWPmindváltozó19 ≤ P < 75IWP-v-1Legnagyobb hasznos teljesítmény
75 ≤ P < 130IWP-v-2
130 ≤ P < 300IWP-v-3
P ≥ 300IWP-v-4
állandó19 ≤ P < 75IWP-c-1Névleges hasznos teljesítmény
75 ≤ P < 130IWP-c-2
130 ≤ P < 300IWP-c-3
P ≥ 300IWP-c-4

I-6. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 6. pontjában meghatározott IWA motorkategória alkategóriái

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaReferencia-teljesítmény
IWAmindváltozó19 ≤ P < 75IWA-v-1Legnagyobb hasznos teljesítmény
75 ≤ P < 130IWA-v-2
130 ≤ P < 300IWA-v-3
P ≥ 300IWA-v-4
állandó19 ≤ P < 75IWA-c-1Névleges hasznos teljesítmény
75 ≤ P < 130IWA-c-2
130 ≤ P < 300IWA-c-3
P ≥ 300IWA-c-4

I-7. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott RLL motorkategória alkategóriái

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaReferenciateljesítmény
RLLmindváltozóP > 0RLL-v-1Legnagyobb hasznos teljesítmény
állandóP > 0RLL-c-1Névleges hasznos teljesítmény

I-8. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott RLR motorkategória alkategóriái

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaReferenciateljesítmény
RLRmindváltozóP > 0RLR-v-1Legnagyobb hasznos teljesítmény
állandóP > 0RLR-c-1Névleges hasznos teljesítmény

I-9. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 9. pontjában meghatározott SMB motorkategória alkategóriái

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaReferenciateljesítmény
SMBSIváltozó vagy állandóP > 0SMB-v-1Legnagyobb hasznos teljesítmény

I-10. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 10. pontjában meghatározott ATS motorkategória alkategóriái

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaReferenciateljesítmény
ATSSIváltozó vagy állandóP > 0ATS-v-1Legnagyobb hasznos teljesítmény

II. MELLÉKLET

A 18. cikk (2) bekezdésében említett kipufogógáz-kibocsátási határértékek

II-1. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott NRE motorkategóriára vonatkozó, V. szakasz szerinti kibocsátási határértékek

Kibocsátási szakaszMotor-alkategóriaTeljesítmény-tartományA motor gyújtásának típusaCOCHNOxRészecskék (PM) tömegePNA
kWg/kWhg/kWhg/kWhg/kWh#/kWh
V. szakaszNRE-v-1
NRE-c-1
0 < P < 8CI8,00(CH + NOx ≤ 7,50)0,40 (1)1,10
V. szakaszNRE-v-2
NRE-c-2
8 ≤ P < 19CI6,60(CH + NOx ≤ 7,50)0,401,10
V. szakaszNRE-v-3
NRE-c-3
19 ≤ P < 37CI5,00(CH + NOx ≤ 4,70)0,0151 × 10121,10
V. szakaszNRE-v-4
NRE-c-4
37 ≤ P < 56CI5,00(CH + NOx ≤ 4,70)0,0151 × 10121,10
V. szakaszNRE-v-5
NRE-c-5
56 ≤ P < 130mind5,000,190,400,0151 × 10121,10
V. szakaszNRE-v-6
NRE-c-6
130 ≤ P ≤ 560mind3,500,190,400,0151 × 10121,10
V. szakaszNRE-v-7
NRE-c-7
P > 560mind3,500,193,500,0456,00
(1)
0,60 a kézzel indítható, léghűtéses, közvetlen befecskendezésű motorok esetében

II-2. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott NRG motorkategóriára vonatkozó, V. szakasz szerinti kibocsátási határértékek

Kibocsátási szakaszMotor-alkategóriaTeljesítmény-tartományA motor gyújtásának típusaCOCHNOxRészecskék (PM) tömegePNA
kWg/kWhg/kWhg/kWhg/kWh#/kWh
V. szakaszNRG-v-1
NRG-c-1
P > 560mind3,500,190,670,0356,00

II-3. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott NRSh motorkategóriára vonatkozó, V. szakasz szerinti kibocsátási határértékek

Kibocsátási szakaszMotoralkategóriaTeljesítménytartományA motor gyújtásának típusaCOCH + NOx
kWg/kWhg/kWh
V. szakaszNRSh-v-1a0 < P < 19SI80550
V. szakaszNRSh-v-1b60372

II-4. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott NRS motorkategóriára vonatkozó, V. szakasz szerinti kibocsátási határértékek

Kibocsátási szakaszMotoralkategóriaTeljesítménytartományA motor gyújtásának típusaCOCH + NOx
kWg/kWhg/kWh
V. szakaszNRS-vr-1a
NRS-vi-1a
0 < P < 19SI61010
V. szakaszNRS-vr-1b
NRS-vi-1b
6108
V. szakaszNRS-v-2a19 ≤ P ≤ 306108
V. szakaszNRS-v-2b
NRS-v-3
19 ≤ P < 564,40 (*1)2,70 (*1)
(*1)
További lehetőségként az értékek bármely egyéb olyan kombinációja, amely kielégíti a (CH+NOX) × CO0,784 ≤ 8,57 egyenlőtlenséget és megfelel a következő feltételeknek: CO ≤ 20,6 g/kWh és (CH+NOX) ≤ 2,7 g/kWh

II-5. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott IWP motorkategóriára vonatkozó, V. szakasz szerinti kibocsátási határértékek

Kibocsátási szakaszMotor-alkategóriaTeljesítmény-tartományA motor gyújtásának típusaCOCHNOxRészecskék (PM) tömegePNA
kWg/kWhg/kWhg/kWhg/kWh#/kWh
V. szakaszIWP-v-1
IWP-c-1
19 ≤ P < 75mind5,00(CH + NOx ≤ 4,70)0,306,00
V. szakaszIWP-v-2
IWP-c-2
75 ≤ P < 130mind5,00(CH + NOx ≤ 5,40)0,146,00
V. szakaszIWP-v-3
IWP-c-3
130 ≤ P < 300mind3,501,002,100,106,00
V. szakaszIWP-v-4
IWP-c-4
P ≥ 300mind3,500,191,800,0151 × 10126,00

II-6. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 6. pontjában meghatározott IWA motorkategóriára vonatkozó, V. szakasz szerinti kibocsátási határértékek

Kibocsátási szakaszMotor-alkategóriaTeljesítmény-tartományA motor gyújtásának típusaCOCHNOxRészecskék (PM) tömegePNA
kWg/kWhg/kWhg/kWhg/kWh#/kWh
V. szakaszIWA-v-1
IWA-c-1
19 ≤ P < 75mind5,00(CH + NOx ≤ 4,70)0,306,00
V. szakaszIWA-v-2
IWA-c-2
75 ≤ P < 130mind5,00(CH + NOx ≤ 5,40)0,146,00
V. szakaszIWA-v-3
IWA-c-3
130 ≤ P < 300mind3,501,002,100,106,00
V. szakaszIWA-v-4
IWA-c-4
P ≥ 300mind3,500,191,800,0151 × 10126,00

II-7. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott RLL motorkategóriára vonatkozó, V. szakasz szerinti kibocsátási határértékek

Kibocsátási szakaszMotor-alkategóriaTeljesítmény-tartományA motor gyújtásának típusaCOCHNOxRészecskék (PM) tömegePNA
kWg/kWhg/kWhg/kWhg/kWh#/kWh
V. szakaszRLL-c-1
RLL-v-1
P > 0mind3,50(CH + NOx ≤ 4,00)0,0256,00

II-8. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott RLR motorkategóriára vonatkozó, V. szakasz szerinti kibocsátási határértékek

Kibocsátási szakaszMotor-alkategóriaTeljesítmény-tartományA motor gyújtásának típusaCOCHNOxRészecskék (PM) tömegePNA
kWg/kWhg/kWhg/kWhg/kWh#/kWh
V. szakaszRLR-c-1
RLR-v-1
P > 0mind3,500,192,000,0151 × 10126,00

II-9. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 9. pontjában meghatározott SMB motorkategóriára vonatkozó, V. szakasz szerinti kibocsátási határértékek

Kibocsátási szakaszMotor-alkategóriaTeljesítmény-tartományA motor gyújtásának típusaCONOxCH
kWg/kWhg/kWhg/kWh
V. szakaszSMB-v-1P > 0SI27575

II-10. táblázat: A 4. cikk (1) bekezdésének 10. pontjában meghatározott ATS motorkategóriára vonatkozó, V. szakasz szerinti kibocsátási határértékek

Kibocsátási szakaszMotoralkategóriaTeljesítménytartományA motor gyújtásának típusaCOCH + NOx
kWg/kWhg/kWh
V. szakaszATS-v-1P > 0SI4008

A teljesen vagy részben gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelő motorok szénhidrogén-kibocsátási határértékeire vonatkozó különös rendelkezések

1. Azon alkategóriák esetében, amelyekre vonatkozóan A-tényező van meghatározva, a II-1-II-10. táblázatban a teljesen vagy részben gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelő motorokra megadott szénhidrogén-kibocsátási határérték helyébe a következő képlet felhasználásával kiszámított értékhatár lép:

CH = 0,19 + (1,5 × A × GER)

ahol GER a gáz átlagos energiahányadosa a megfelelő vizsgálati ciklusban. Amennyiben az állandósult állapotú és az átmeneti állapotú (tranziens) vizsgálati ciklus egyaránt alkalmazandó, a gáz-energiahányadost a melegindítási tranziens vizsgálati ciklussal kell meghatározni. Amennyiben több állandósult állapotú vizsgálati ciklus alkalmazandó, a GER-t minden egyes ciklusban külön-külön meg kell határozni.

Ha a CH-re vonatkozó számított határérték meghaladja a 0,19 + A értéket, a CH-re vonatkozó határértéket 0,19 + A értékben kell meghatározni.

A gáz átlagos energiahányadosa (GER), % 1. ábra A CH-kibocsátási határértéket GER függvényében mutató diagram

2. Az olyan alkategóriák esetében, amelyekre kombinált CH- és NOx-határérték vonatkozik, a kombinált CH- és NOx-határértéket csökkenteni kell 0,19 g/kWh-val, és az így kapott értéket csak az NOx-re kell alkalmazni.

3. A nem gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelő motorok esetében a képlet nem alkalmazható.

III. MELLÉKLET

E rendelet alkalmazásának menetrendje az EU-típusjóváhagyás és a forgalomba hozatal tekintetében

III-1. táblázat: Az e rendelet alkalmazásának kezdődátumai az NRE motorkategória tekintetében

KategóriaA gyújtás típusaTeljesítmény-tartomány (kW)AlkategóriaE rendelet kötelező alkalmazásának kezdődátuma az alábbiak tekintetében
A motorok EU-típusjóváhagyásaA motorok forgalomba hozatala
NRECI0 < P < 8NRE-v-1
NRE-c-1
2018. január 1.2019. január 1.
CI8 ≤ P<19NRE-v-2
NRE-c-2
CI19 ≤ P<37NRE-v-3
NRE-c-3
2018. január 1.2019. január 1.
37 ≤ P < 56NRE-v-4
NRE-c-4
mind56 ≤ P < 130NRE-v-5
NRE-c-5
2019. január 1.2020. január 1.
130 ≤ P ≤ 560NRE-v-6
NRE-c-6
2018. január 1.2019. január 1.
P > 560NRE-v-7
NRE-c-7
2018. január 1.2019. január 1.

III-2. táblázat: Az e rendelet alkalmazásának kezdődátumai az NRG motorkategória tekintetében

KategóriaA gyújtás típusaTeljesítmény-tartomány (kW)AlkategóriaE rendelet kötelező alkalmazásának kezdődátuma az alábbiak tekintetében
A motorok EU-típusjóváhagyásaA motorok forgalomba hozatala
NRGmindP > 560NRG-v-1
NRG-c-1
2018. január 1.2019. január 1.

III-3. táblázat: Az e rendelet alkalmazásának kezdődátumai az NRSh motorkategória tekintetében

KategóriaA gyújtás típusaTeljesítmény-tartomány (kW)AlkategóriaE rendelet kötelező alkalmazásának kezdődátuma az alábbiak tekintetében
A motorok EU-típusjóváhagyásaA motorok forgalomba hozatala
NRShSI0 < P < 19NRSh-v-1a
NRSh-v-1b
2018. január 1.2019. január 1.

III-4. táblázat: Az e rendelet alkalmazásának kezdődátumai az NRS motorkategória tekintetében

KategóriaA gyújtás típusaTeljesítmény-tartomány (kW)AlkategóriaE rendelet kötelező alkalmazásának kezdődátuma az alábbiak tekintetében
A motorok EU-típusjóváhagyásaA motorok forgalomba hozatala
NRSSI0 < P < 56NRS-vr-1a
NRS-vi-1a
NRS-vr-1b
NRS-vi-1b
NRS-v-2a
NRS-v-2b
NRS-v-3
2018. január 1.2019. január 1.

III-5. táblázat: Az e rendelet alkalmazásának kezdődátumai az IWP motorkategória tekintetében

KategóriaA gyújtás típusaTeljesítmény-tartomány (kW)AlkategóriaE rendelet kötelező alkalmazásának kezdődátuma az alábbiak tekintetében
A motorok EU-típusjóváhagyásaA motorok forgalomba hozatala
IWPmind19 ≤ P < 300IWP-v-1
IWP-c-1
IWP-v-2
IWP-c-2
IWP-v-3
IWP-c-3
2018. január 1.2019. január 1.
P ≥ 300IWP-v-4
IWP-c-4
2019. január 1.2020. január 1.

III-6. táblázat: Az e rendelet alkalmazásának kezdődátumai az IWA motorkategória tekintetében

KategóriaA gyújtás típusaTeljesítmény-tartomány (kW)AlkategóriaE rendelet kötelező alkalmazásának kezdődátuma az alábbiak tekintetében
A motorok EU-típusjóváhagyásaA motorok forgalomba hozatala
IWAmind19 ≤ P < 300IWA-v-1
IWA-c-1
IWA-v-2
IWA-c-2
IWA-v-3
IWA-c-3
2018. január 1.2019. január 1.
P ≥ 300IWA-v-4
IWA-c-4
2019. január 1.2020. január 1.

III-7. táblázat: Az e rendelet alkalmazásának kezdődátumai az RLL motorkategória tekintetében

KategóriaA gyújtás típusaTeljesítmény-tartomány (kW)AlkategóriaE rendelet kötelező alkalmazásának kezdődátuma az alábbiak tekintetében
A motorok EU-típusjóváhagyásaA motorok forgalomba hozatala
RLLmindP > 0RLL-v-1
RLL-c-1
2020. január 1.2021. január 1.

III-8. táblázat: Az e rendelet alkalmazásának kezdődátumai az RLR motorkategória tekintetében

KategóriaA gyújtás típusaTeljesítmény-tartomány (kW)AlkategóriaE rendelet kötelező alkalmazásának kezdődátuma az alábbiak tekintetében
A motorok EU-típusjóváhagyásaA motorok forgalomba hozatala
RLRmindP > 0RLR-v-1
RLR-c-1
2020. január 1.2021. január 1.

III-9. táblázat: Az e rendelet alkalmazásának kezdődátumai az SMB motorkategória tekintetében

KategóriaA gyújtás típusaTeljesítmény-tartomány (kW)AlkategóriaE rendelet kötelező alkalmazásának kezdődátuma az alábbiak tekintetében
A motorok EU-típusjóváhagyásaA motorok forgalomba hozatala
SMBSIP > 0SMB-v-12018. január 1.2019. január 1.

III-10. táblázat: Az e rendelet alkalmazásának kezdődátumai az ATS motorkategória tekintetében

KategóriaA gyújtás típusaTeljesítmény-tartomány (kW)AlkategóriaE rendelet kötelező alkalmazásának kezdődátuma az alábbiak tekintetében
A motorok EU-típusjóváhagyásaA motorok forgalomba hozatala
ATSSIP > 0ATS-v-12018. január 1.2019. január 1.

IV. MELLÉKLET

Nem közúti állandósult állapotú vizsgálati ciklus (NRSC)

IV-1. táblázat: Az NRE kategóriájú motorokra vonatkozó NRSC vizsgálati ciklusok

KategóriaFordulatszám-üzemmódCélAlkategóriaNRSC
NREváltozó19 kW-nál kisebb referenciateljesítményű, változó fordulatszámú motorNRE-v-1
NRE-v-2
G2 vagy C1
Legalább 19 kW, de legfeljebb 560 kW referenciateljesítményű, változó fordulatszámú motorNRE-v-3
NRE-v-4
NRE-v-5
NRE-v-6
C1
560 kW-nál nagyobb referenciateljesítményű, változó fordulatszámú motorNRE-v-7C1
állandóÁllandó fordulatszámú motorNRE-c-1
NRE-c-2
NRE-c-3
NRE-c-4
NRE-c-5
NRE-c-6
NRE-c-7
D2

IV-2. táblázat: Az NRG kategóriájú motorokra vonatkozó NRSC vizsgálati ciklusok

KategóriaFordulatszám-üzemmódCélAlkategóriaNRSC
NRGváltozóÁramfejlesztő gépcsoportba szánt változó fordulatszámú motorNRG-v-1C1
állandóÁramfejlesztő gépcsoportba szánt állandó fordulatszámú motorNRG-c-1D2

IV-3. táblázat: Az NRSh kategóriájú motorokra vonatkozó NRSC vizsgálati ciklusok

KategóriaFordulatszám-üzemmódCélAlkategóriaNRSC
NRShváltozó vagy állandóKézi gépekbe szánt, legfeljebb 19 kW referenciateljesítményű motorNRSh-v-1a
NRSh-v-1b
G3

IV-4. táblázat: Az NRS kategóriájú motorokra vonatkozó NRSC vizsgálati ciklusok

KategóriaFordulatszám-üzemmódCélAlkategóriaNRSC
NRSváltozó < 3 600 rpmLegfeljebb 19 kW referenciateljesítményű, változó fordulatszámú, 3 600 rpm-nél kisebb fordulatszámú működésre szánt motorNRS-vi-1a
NRS-vi-1b
G1
változó ≥ 3 600 rpm; vagy állandóLegfeljebb 19 kW referenciateljesítményű, változó fordulatszámú, legalább 3 600 rpm fordulatszámú működésre szánt motor; legfeljebb 19 kW referenciateljesítményű, állandó fordulatszámú motorNRS-vr-1a
NRS-vr-1b
G2
változó vagy állandó19 kW és 30 kW közötti referenciateljesítményű és 1 liternél kisebb teljes lökettérfogatú motorNRS-v-2aG2
A 19 kW és 30 kW közötti referenciateljesítményű és 1 liternél kisebb teljes lökettérfogatú motoroktól eltérő, 19 kW-nál nagyobb referenciateljesítményű motorNRS-v-2b
NRS-v-3
C2

IV-5. táblázat: Az IWP kategóriájú motorokra vonatkozó NRSC vizsgálati ciklusok

KategóriaFordulatszám-üzemmódCélAlkategóriaNRSC
IWPváltozóÁllandó lapátszögű (fix nyomatékgörbéjű) hajócsavar meghajtására szolgáló, változó fordulatszámú motorIWP-v-1
IWP-v-2
IWP-v-3
IWP-v-4
E3
állandóSzabályozható lapátszögű vagy elektromosan csatlakoztatott hajócsavar meghajtására szolgáló, állandó fordulatszámú motorIWP-c-1
IWP-c-2
IWP-c-3
IWP-c-4
E2

IV-6. táblázat: Az IWA kategóriájú motorokra vonatkozó NRSC vizsgálati ciklusok

KategóriaFordulatszám-üzemmódCélAlkategóriaNRSC
IWAváltozóVáltozó fordulatszámú, belvízi hajókon kiegészítő használatra szánt motorIWA-v-1
IWA-v-2
IWA-v-3
IWA-v-4
C1
állandóÁllandó fordulatszámú, belvízi hajókon kiegészítő használatra szánt motorIWA-c-1
IWA-c-2
IWA-c-3
IWA-c-4
D2

IV-7. táblázat: Az RLL kategóriájú motorokra vonatkozó NRSC vizsgálati ciklusok

KategóriaFordulatszám-üzemmódCélAlkategóriaNRSC
RLLváltozóMozdonyok meghajtására szánt változó fordulatszámú motorRLL-v-1F
állandóMozdonyok meghajtására szánt állandó fordulatszámú motorRLL-c-1D2

IV-8. táblázat: Az RLR kategóriájú motorokra vonatkozó NRSC vizsgálati ciklusok

KategóriaFordulatszám-üzemmódCélAlkategóriaNRSC
RLRváltozóVasúti motorkocsik meghajtására szánt változó fordulatszámú motorRLR-v-1C1
állandóVasúti motorkocsik meghajtására szánt állandó fordulatszámú motorRLR-c-1D2

IV-9. táblázat: Az SMB kategóriájú motorokra vonatkozó NRSC vizsgálati ciklusok

KategóriaFordulatszám-üzemmódCélAlkategóriaNRSC
SMBváltozó vagy állandóMotoros szánok meghajtására szánt motorokSMB-v-1H

IV-10. táblázat: Az ATS kategóriájú motorokra vonatkozó NRSC vizsgálati ciklus

KategóriaFordulatszám-üzemmódCélAlkategóriaNRSC
ATSváltozó vagy állandóATV vagy SbS meghajtására szánt motorokATS-v-1G1

Nem közúti átmeneti állapotú (tranziens) vizsgálati ciklusok

IV-11. táblázat: Az NRE kategóriájú motorokra vonatkozó nem közúti átmeneti állapotú (tranziens) vizsgálati ciklus

KategóriaFordulatszám-üzemmódCélAlkategória
NREváltozóLegalább 19 kW, de legfeljebb 560 kW referenciateljesítményű, változó fordulatszámú motorNRE-v-3
NRE-v-4
NRE-v-5
NRE-v-6
NRTC

IV-12. táblázat: Az NRS kategóriájú motorokra vonatkozó nem közúti átmeneti állapotú (tranziens) vizsgálati ciklus (1)

KategóriaFordulatszám-üzemmódCélAlkategória
NRSváltozó vagy állandóA 19 kW és 30 kW közötti referenciateljesítményű és 1 liternél kisebb teljes lökettérfogatú motoroktól eltérő, 19 kW-nál nagyobb referenciateljesítményű motorNRS-v-2b
NRS-v-3
LSI-NRTC
(1)
Csak a legfeljebb 3 400 rpm legnagyobb vizsgálati sebességű motorokra vonatkozik.

V. MELLÉKLET

A 25. cikk (1) bekezdésében említett kibocsátástartóssági időtartamok (EDP)

V-1. táblázat: Az NRE motorkategóriára vonatkozó EDP

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaEDP (óra)
NRECIváltozó0 < P < 8NRE-v-13 000
CI8 ≤ P < 19NRE-v-2
CI19 ≤ P < 37NRE-v-35 000
CI37 ≤ P < 56NRE-v-48 000
mind56 ≤ P < 130NRE-v-5
130 ≤ P ≤ 560NRE-v-6
P > 560NRE-v-7
CIállandó0<P<8NRE-c-13 000
CI8 ≤ P < 19NRE-c-2
CI19 ≤ P < 37NRE-c-3
CI37 ≤ P < 56NRE-c-48 000
mind56 ≤ P < 130NRE-c-5
130 ≤ P ≤ 560NRE-c-6
P > 560NRE-c-7

V-2. táblázat: Az NRG motorkategóriára vonatkozó EDP

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaEDP (óra)
NRGmindállandóP > 560NRG-v-18 000
változóNRG-c-1

V-3. táblázat: Az NRSh kategóriájú motorokra vonatkozó EDP

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítmény-tartomány (kW)Lökettérfogat (cm3)AlkategóriaEDP (óra)
NRShSIváltozó vagy állandó0 < P < 19SV < 50NRSh-v-1a50/125/300 (1)
SV ≥ 50NRSh-v-1b
(1)
Az EDP órában megadott értéke az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott, Cat 1/Cat 2/Cat 3 EDP kategóriáknak felel meg.

V-4. táblázat: Az NRS motorkategóriára vonatkozó EDP

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítmény-tartomány (kW)Lökettérfogat (cm3)AlkategóriaEDP (óra)
NRSSIváltozó ≥ 3 600 rpm; vagy állandó0 < P < 1980 ≤ SV < 225NRS-vr-1a125/250/500 (1)
változó < 3 600 rpmNRS-vi-1a
változó ≥ 3 600 rpm; vagy állandóSV ≥ 225NRS-vr-1b250/500/1 000 (1)
változó < 3 600 rpmNRS-vi-1b
változó vagy állandó19 ≤ P < 30SV≤ 1 000NRS-v-2a1 000
SV > 1 000NRS-v-2b5 000
30 ≤ P < 56bármelyNRS-v-35 000
(1)
Az EDP órában megadott értéke a az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott, Cat 1/Cat 2/Cat 3 EDP kategóriáknak felel meg.

V-5. táblázat: Az IWP kategóriájú motorokra vonatkozó EDP

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaEDP (óra)
IWPmindváltozó19 ≤ P < 75IWP-v-110 000
75 ≤ P < 130IWP-v-2
130 ≤ P < 300IWP-v-3
P ≥ 300IWP-v-4
állandó19 ≤ P < 75IWP-c-110 000
75 ≤ P < 130IWP-c-2
130 ≤ P < 300IWP-c-3
P ≥ 300IWP-c-4

V-6. táblázat: Az IWA kategóriájú motorokra vonatkozó EDP

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaEDP (óra)
IWAmindváltozó19 ≤ P < 75IWA -v-110 000
75 ≤ P < 130IWA -v-2
130 ≤ P < 300IWA -v-3
P ≥ 300IWA -v-4
állandó19 ≤ P < 75IWA -c-110 000
75 ≤ P < 130IWA -c-2
130 ≤ P < 300IWA -c-3
P ≥ 300IWA -c-4

V-7. táblázat: Az RLL kategóriájú motorokra vonatkozó EDP

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaEDP (óra)
RLLmindváltozóP > 0RLL-v-110 000
állandóP > 0RLL-c-1

V-8. táblázat: Az RLR kategóriájú motorokra vonatkozó EDP

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaEDP (óra)
RLRmindváltozóP > 0RLR-v-110 000
állandóP > 0RLR-c-1

V-9. táblázat: Az SMB motorkategóriára vonatkozó EDP

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaEDP (óra)
SMBSIváltozó vagy állandóP > 0SMB-v-1400 (1)
(1)
Alternatív lehetőségként 8 000 km kibocsátástartóssági időtartam is megengedett

V-10. táblázat: Az ATS kategóriájú motorokra vonatkozó EDP

KategóriaA gyújtás típusaFordulatszám-üzemmódTeljesítménytartomány (kW)AlkategóriaEDP (óra)
ATSSIváltozó vagy állandóP > 0ATS-v-1500/1 000 (1)
(1)
Az EDP órában megadott értéke a motor alábbi teljes lökettérfogatának felel meg: <100 cm3 / ≥100 cm3.

VI. MELLÉKLET

A 34. cikk (5) bekezdésében említett különleges rendeltetésű motorokra (SPE) vonatkozó kibocsátási határértékek

VI-1. táblázat: Az NRE motorkategóriába tartozó különleges rendeltetésű motorokra (SPE) vonatkozó kibocsátási határértékek

Kibocsátási szakaszMotor-alkategóriaTeljesítménytartományA motor gyújtásának típusaCOösszes szénhidrogénNOxRészecskék (PM) tömegeA
kWg/kWhg/kWhg/kWhg/kWh
SPENRE-v-1
NRE-c-1
0 < P < 8CI87,50,46,0
SPENRE-v-2
NRE-c-2
8 ≤ P < 19CI6,67,50,46,0
SPENRE-v-3
NRE-c-3
19 ≤ P < 37CI5,57,50,66,0
SPENRE-v-4
NRE-c-4
37 ≤ P < 56kompressziós5,04,70,46,0
SPENRE-v-5
NRE-c-5
56 ≤ P < 130mind5,04,00,36,0
SPENRE-v-6
NRE-c-6
130 ≤ P ≤ 560mind3,54,00,26,0
SPENRE-v-7
NRE-c-7
P > 560mind3,56,40,26,0

VI-2. táblázat: Az NRG motorkategóriába tartozó különleges rendeltetésű motorokra (SPE) vonatkozó kibocsátási határértékek

Kibocsátási szakaszMotoralkategóriaTeljesítmény-tartományA motor gyújtásának típusaCOCHNOxRészecskék (PM) tömegeA
kWg/kWhg/kWhg/kWhg/kWh
SPENRG-c-1P > 560mind3,56.40,26,0
NRG-v-1

VI-3. táblázat: Az RLL motorkategóriába tartozó különleges rendeltetésű motorokra (SPE) vonatkozó kibocsátási határértékek

Kibocsátási szakaszMotoralkategóriaTeljesítmény-tartományA motor gyújtásának típusaCOösszes szénhidrogénNOxRészecskék (PM) tömegeA
kWg/kWhg/kWhg/kWhg/kWh
SPERLL-v-1
RLL-c-1
P ≤ 560mind3,5(CH + NOx ≤ 4,0)0,26,0
SPERLL-v-1
RLL-c-1
P > 560 kWmind3,50,56,00,26,0
SPERLL-v-1
RLL-c-1
P > 2 000 kW és SVc (1) > 5 litermind3,50,47,40,26,0
(1)
Hengerenkénti lökettérfogat

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 52. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1629 irányelve (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 118. oldalát).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/53/EU irányelve (2013. november 20.) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 90. o.).

( 5 ) A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).

( 6 ) EN 14466+A1:2009 európai szabvány (Tűzoltó szivattyúk. Hordozható szivattyúk. Biztonsági és működési követelmények, vizsgálatok).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 309. o.).

( 8 ) A Bizottság 1302/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének "járművek - mozdonyok és személyszállító járművek" alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (HL L 356., 2014.12.12., 228. o.).

( *1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 309. o.).";

( *2 ) HL L 252, 2016.9.16., 53 o.".

( *3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 rendelete a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról és a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 252, 2016.9.16., 53 o.)";

( *4 ) A Bizottság (EU) 2015/96 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 1.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 16., 2015.1.23., 1. o.).".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R1628 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R1628&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02016R1628-20220717 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02016R1628-20220717&locale=hu

Tartalomjegyzék