180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § (3) bekezdés és a 7. § (4) bekezdés f) pont tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság jogállása és szervezete

1. § A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § A Főigazgatóság központi szervre és területi egységekre (a továbbiakban: igazgatóságok) tagozódik. A központi szerv és az igazgatóságok illetékességi területét az 1. melléklet állapítja meg.

3. § (1) A Főigazgatóságot a főigazgató vezeti. A főigazgatót feladatai ellátásában általános főigazgató-helyettes és gazdasági főigazgató-helyettes segíti. A főigazgatót és a főigazgató-helyetteseket határozatlan időre a miniszter nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja a főigazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott igazgatóságokat igazgatók vezetik. Az igazgatókat a főigazgató nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja a főigazgató-helyettesek és az igazgatók felett az egyéb munkáltatói jogokat.

2. A Főigazgatóság feladatai

4. § (1) A Főigazgatóság az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdésében, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre juttatása céljából a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával összhangban ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési, területi módszertani és kutatási feladatait. Ennek keretében

a) az esélyteremtés fejlesztése érdekében

aa) támogatja a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programjuk tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában, működteti a helyi esélyegyenlőségi programok információs rendszerét, és nyilvántartja az esélyegyenlőségi programokat,

ab) működteti az országos esélyegyenlőségi mentorhálózatot,

ac) szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járások és települések részére a fejlesztésre meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb - hazai és európai uniós finanszírozású - programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez;

b) a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális hátránykompenzációjának elősegítése körében támogatja

ba) a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori nevelését, az ezt célzó, köznevelésen kívüli, családi háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős, szocializációs, hátránykompenzáló programokat, szolgáltatásokat,

bb) a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi integrációját, továbbá részt vesz a köznevelési ágazaton kívüli, a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás társadalmi felzárkózási ágazat oldaláról történő kezelésében;

c) a hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében

ca) elősegíti a hátrányos helyzetű felnőttek képzését, foglalkoztatási lehetőségeik bővítését,

cb) ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával, és e személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat,

cc) a képzésben részt vevőknek megélhetési támogatást nyújthat;

d) társadalmi felzárkózási célú hazai és európai uniós finanszírozású programokat valósít meg;

e) képzési, kutatási és módszertani tevékenysége keretében

ea) jogszabályban meghatározott esetben és szakkérdésben módszertani szakértőként jár el a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait nyújtó szolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos hatósági ügyekben,

eb) kiemelten figyelemmel kíséri és szakmai módszertani támogatást nyújt a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz, továbbá kidolgozza a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai módszertani dokumentumokat, ajánlásokat, valamint ellátja a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai tekintetében a pályáztatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai ellenőrzési és monitoring feladatokat,

ec) társadalmi felzárkózási programokhoz szükséges tananyagokat fejleszt, hatásvizsgálati tanulmányokat készít, kiadványokat szerkeszt,

ed) társadalmi szemléletformáláshoz szükséges módszereket dolgoz ki,

ee) társadalomfejlesztési kutatási tevékenységet végez, összegyűjti a társadalmi felzárkózással kapcsolatos jó gyakorlatokat, nyilvántartja és közzéteszi azokat,

ef) gondoskodik a társadalmi felzárkózás területén felmerülő - és egyéb módon meg nem valósuló - képzésről, továbbképzésről;

f) a területi felzárkózás elősegítése érdekében a Kormány által kijelölt településeken célzott felzárkóztató programokat hajt végre, illetve szakmailag támogatja a területi felzárkózást segítő programok végrehajtását;

g) határon túli magyarlakta területeken felzárkózási modellprogramok átvételét segíti.

(2) A Főigazgatóság ellátja a Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda program pályáztatásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat. A Főigazgatóság e feladatai ellátása tekintetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) elektronikus pályázatkezelő rendszeréhez hozzáférési jogosultsággal rendelkezik.

(3) A Kormány a Főigazgatóság központi szervét jelöli ki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 38/A. § (4)-(8) bekezdése szerinti "Biztos Kezdet Gyerekház Dokumentációs Rendszer" elnevezésű nyilvántartási rendszer vezetésére.

(4) A Főigazgatóság ellátja a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjával, illetve a munkaerőpiaci hátrányok csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének növelése céljából szükséges gazdaságélénkítő programokkal kapcsolatos feladatokat.

(5) A Főigazgatóság a költségvetési fejezetet irányító szervvel kötött lebonyolítói megállapodások alapján ellátja a társadalmi felzárkózást elősegítő költségvetési támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

(6) A Főigazgatóság közreműködik a roma nemzetiséghez kapcsolódó feladatok ellátásában.

3. A Főigazgatóság jogutódlási feladatai

5. § (1) A Főigazgatóság az SZGYF-ből az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (3a) bekezdése szerinti kiválás útján jön létre. A Főigazgatóság a 4. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott, 2019. július 31-ig az SZGYF által ellátott feladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök vonatkozásában 2019. augusztus 1-től az SZGYF jogutódja.

(2) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől (a továbbiakban: EMET) a társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolításával foglalkozó szervezeti egységek és azok feladatai (a feladatok ellátásához kötődő magánjogi jogokkal és kötelezettségekkel, valamint a feladatok ellátásához szükséges eszközökkel) az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontja szerinti beolvadásos kiválással 2020. január 1-től a Főigazgatósághoz kerülnek.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdése szerinti, valamint a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, európai uniós forrásból finanszírozott, kormányhatározatban meghatározott, fenntartás vagy megvalósítás alatt álló, 2019. július 31-ig az SZGYF által kezelt kiemelt projektek tekintetében az SZGYF mint kedvezményezett jogutódja 2019. augusztus 1-től a Főigazgatóság.

(4) A (3) bekezdés szerinti, megvalósítás alatt álló kiemelt projekteket a 2. melléklet határozza meg.

(5) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az EMET között, a társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolítása vonatkozásában létrejött, 2019. december 31. napjáig szóló lebonyolító szervi megállapodások esetében, az EMET jogai és kötelezettségei tekintetében 2020. január 1-től a Főigazgatóság az EMET jogutódja.

4. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kezelő szervi feladatokat a Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF), egyéb szolgáltatás esetén az SZGYF látja el."

(2) Az R1. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésére vonatkozó szerződéseket Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter és a kezelő szerv főigazgatója tárgyév január 5-éig kötik meg."

(3) Az R1. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § Az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpontok, a titkos menedékházak, a Biztos Kezdet Gyerekház és a tanodák 2020. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2019. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2020. december 31-ig meghosszabbodik. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2020. december 31-ig tart."

(4) Az R1. a következő 28. és 29. §-sal egészül ki:

"28. § (1) 2019. augusztus 1-jétől a Biztos Kezdet Gyerekházra és tanodára megkötött finanszírozási szerződésekben az SZGYF helyébe a TEF lép be, a szerződésekből származó - korábban az SZGYF-et megillető, illetve terhelő - jogok és kötelezettségek a TEF-et illetik, illetve terhelik.

(2) A Biztos Kezdet Gyerekház és a tanoda támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat kezeléséről szóló szerződést a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter és a TEF főigazgatója 2019. augusztus 31-ig köti meg.

29. § E rendeletnek a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 23. §-a és 28. §-a alapján a felek a Biztos Kezdet Gyerekház és a tanoda esetében a finanszírozási szerződéseket a Módr. hatálybalépésétől számított 60 napon belül módosítják."

(5) Az R1.

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a "továbbiakban: Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "továbbiakban: SZGYF" szöveg,

b) 5. § (1), (6) és (8) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdés b) pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés d) pontjában, 7. § (5) és (7) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 9. § (1) és (5) bekezdésében, 9/A. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 10. § (1) bekezdés a) pontjában, 10. § (2) bekezdés m) pontjában, 10. § (2a) és (2b) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 15. § (1) bekezdés i) pontjában, 15. § (2) bekezdésében, 16. § (2), (3), (5) bekezdésében, 16. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében, 16. § (8) bekezdés d) pontjában, 16. § (9) bekezdésében, 17. § (1) és (2) bekezdésében, 19. § (7) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (2), (4) és (5) bekezdésében, 27. §-ában a "Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "kezelő szerv" szöveg,

c) 6. § (6) bekezdésében a "Főigazgatóság főigazgatója" szövegrész helyébe a "kezelő szerv" szöveg,

d) 15. § (1) bekezdés h) pontjában, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében és 20. § (3) bekezdésében a "Főigazgatóság" szövegrészek helyébe a "kezelő szerv" szöveg,

e) 10. § (3) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében a "Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe a "kezelő szervnek" szöveg,

f) 11. § (3) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében és 16. § (10) bekezdésében a "Főigazgatóságot" szövegrész helyébe a "kezelő szervet" szöveg,

g) 12. § (1) bekezdésében, 12. § (2) bekezdés a) pontjában, 12. § (3) bekezdés b) pontjában, 12. § (3) bekezdés záró szövegrészében, 25. §-ában az "a Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az SZGYF" szöveg,

h) 17. § (1) bekezdésében a "Főigazgatósághoz" szövegrészek helyébe a "kezelő szervhez" szöveg,

i) 25. §-ában az "a Főigazgatóságot" szövegrész helyébe az "az SZGYF-et" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az R1. 26. § (2) bekezdése.

5. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Főigazgatóság ellátja a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendeletben számára meghatározott feladatokat."

(2) Az R2. a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § (1) A 2019. július 31-én hatályos 5. § (1) bekezdés j) és k) pontja, valamint 5. § (10) bekezdése szerinti drogpolitikai közfeladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK). A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Főigazgatóság és az NNK közötti, 2019. július 31-ig megkötendő átadás-átvételi megállapodás rögzíti.

(2) A 2019. július 31-én a Főigazgatóság feladatkörébe tartozó kábítószerügyi pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET). Az EMET-hez kerülő közfeladatok ellátására foglalkoztatott kormánytisztviselők foglalkoztatási jogviszonya - a kormányzati igazgatási szerv érintett szervezete, illetve tevékenysége esetében bekövetkező változás miatti jogviszonyváltásra tekintettel - a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114. § (1) bekezdése alapján 2019. augusztus 1-jén közalkalmazotti jogiszonnyá alakul át. A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Főigazgatóság és az EMET közötti, 2019. július 31-ig megkötendő átadás-átvételi megállapodás rögzíti."

(3) Az R2. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Hatályát veszti az R2.

a) 5. § (1) bekezdés j) pontjában a "társadalmi felzárkózási és drogpolitikai" szövegrész,

b) 5. § (1) bekezdés k) és l) pontja,

c) 5. § (4) bekezdése,

d) 5. § (4a) bekezdése,

e) 5. § (10) bekezdése,

f) 5/B. §-a.

6. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

8. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. alcíme a következő 6/F. §-sal egészül ki:

"6/F. § Az NNK drogpolitikai feladatai körében

a) adatgyűjtéssel, elemzések végzésével elősegíti a drogpolitikai stratégiai döntések megalapozását, közreműködik irányelvek és standardok kifejlesztésében a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához,

b) közreműködik a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásában, biztosítja a megvalósítás szakmai támogatását,

c) koordinálja a megelőző-felvilágosító szolgáltatások rendszerének működését, ennek keretében kapcsolatot tart az elterelésben érintett szolgáltatókkal,

d) ellátja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal kapcsolatos feladatok koordinációját,

e) igazolja, hogy a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, alacsonyküszöbű ellátását, nappali ellátását vagy számukra megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző szociális szolgáltatók, intézmények, fenntartók szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott prevenciós programjai megfelelnek-e a Nemzeti Drogellenes Stratégiában foglalt céloknak, és összhangban állnak-e a célzott prevenciós célú hazai pályázatokkal."

7. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

8. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-3. §, a 4. § (1)-(4) és (6) bekezdése, a 6. §, a 7. § (1) és (4) bekezdése, a 8. §, a 9. § és az 1. és 4. melléklet 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § (2) és (5) bekezdése 2019. december 31-én lép hatályba.

(4) A 4. § (5) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez

I. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

AB
Székhely
C
Illetékességi terület
1.Társadalmi Esélyteremtési FőigazgatóságBudapestBudapest és Pest megye

II. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság igazgatóságai

A
Igazgatóság megnevezése
B
Igazgatóság
székhelye
C
Igazgatóság
illetékességi területe
1.Észak-Magyarországi Társadalmi
Esélyteremtési Igazgatóság
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves
megye, Nógrád megye
2.Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési
Igazgatóság
DebrecenSzabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok
megye
3.Dél-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési
Igazgatóság
KecskemétBékés megye, Csongrád megye,
Bács-Kiskun megye
4.Dél-Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési
Igazgatóság
PécsBaranya megye, Tolna megye, Somogy
megye
5.Észak és Nyugat Dunántúli Társadalmi
Esélyteremtési Igazgatóság
SzékesfehérvárZala megye, Vas megye, Veszprém megye,
Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-
Esztergom megye, Fejér megye

2. melléklet a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott, megvalósítás alatt álló kiemelt projektek, amelyek esetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mint kedvezményezett jogutódja 2019. augusztus 1-től a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság:

A
Projekt azonosító száma
B
Projekt megnevezése
C
Átvevő
1.EFOP-1.1.2-16-2016-00001Nő az esély - képzés és
foglalkoztatás
Társadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság
2.VEKOP-7.1.1-16Nő az esélyTársadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság
3.EFOP-1.3.2-16-2016-00001Felzárkózási mentorhálózat
fejlesztése
Társadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság
4.EFOP-1.4.1-15-2016-00001Integrált gyermekprogramok
szakmai támogatása
Társadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság
5.EFOP-1.6.1-VEKOP-16-
2016-00001
Felzárkózási
együttműködések
támogatása
Társadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság
6.EFOP-3.7.1-17-2017-00001Aktívan a tudásértTársadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság

3. melléklet a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:

"7. Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete

8800 Nagykanizsa, Kemping út 6."

4. melléklet a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet E) pontjában foglalt táblázat a következő 11. sorral egészül ki:

(AB
1A központi államigazgatási szerv neveA miniszter hatásköre)
11Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságirányítás

Tartalomjegyzék