20/2019. (V. 15.) BM rendelet

az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások megállapításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában, 19. pontjában, valamint 21. pont b) és d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés c), d) és g)-i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosítása

1. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet [a továbbiakban: 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet] 2. § b) pontjában a "főigazgatója, a büntetésvégrehajtás" szövegrész helyébe a "főigazgatója, az idegenrendészeti szerv főigazgatója, a büntetés-végrehajtás" szöveg lép.

2. § Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet "BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK" alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § Az idegenrendészeti szerv

a) alapellátó orvosa a rendőrséggel kötött megállapodás alapján a rendőrség illetékes orvosa,

b) alapellátó pszichológusa a rendőrséggel kötött megállapodás alapján a rendőrség illetékes pszichológusa."

3. § Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról szóló 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet módosítása

4. § A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról szóló 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet

a) 1. §-ában a "Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szolgálat, az idegenrendészeti szerv" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "szervnél" szövegrész helyébe a "szervnél és az idegenrendészeti szervnél" szöveg

lép.

3. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

5. § A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet [a továbbiakban: 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

6. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet [továbbiakban: 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A rendszeresített szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében a 2. melléklet,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a 3. melléklet,

c) a terrorizmust elhárító szerv esetében a 4. melléklet,

d) az idegenrendészeti szerv esetében a 4/A. melléklet,

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében az 5. melléklet,

f) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a 6. melléklet

tartalmazza."

7. § A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 1. § d) pontjában és 1/A. §-ában az "a)-e)" szövegrész helyébe az "a)-f)" szöveg,

b) 11. § (2) bekezdésében a "2.," szövegrész helyébe a "2., 4/A.," szöveg,

c) 12. § (1) bekezdésében az "a)-c)" szövegrész helyébe az "a)-d)" szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében az "e)" szövegrész helyébe az "f)" szöveg,

e) 12. § (3) bekezdésében a "d)" szövegrész helyébe az "e)" szöveg, valamint

f) 9. mellékletének címében a "szervnél és a terrorizmust elhárító szervnél" szövegrész helyébe a "szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél és az idegenrendészeti szervnél" szöveg

lép.

8. § A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet a 3. melléklet szerinti 4/A. melléklettel egészül ki.

9. § A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosítása

10. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: Rusz.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv igényjogosult állományára,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv igényjogosult állományára,

c) a terrorizmust elhárító szerv igényjogosult állományára,

d) az idegenrendészeti szerv igényjogosult állományára [az a)-d) pontban meghatározott szervek a továbbiakban együtt: rendőrség],

e) a büntetés-végrehajtási szervezet igényjogosult állományára,

f) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv igényjogosult állományára,

g) az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH), a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ), valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK) igényjogosult állományára,

h) a rendvédelmi oktatási intézmény nem hivatásos állományának ösztöndíjas hallgatóira - a tisztjelölti állomány kivételével -, tanulóira, továbbá

i) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. § 29. pontja szerinti szolgálati nyugdíjasokra."

11. § A Rusz.

a) 2. § 9. pontjában a "szerv, a büntetés-végrehajtási" szövegrész helyébe a "szerv, az idegenrendészeti szerv, a büntetés-végrehajtási" szöveg,

b) 6. mellékletének címében az "Az Alkotmányvédelmi" szövegrész helyébe az "Az idegenrendészeti szerv, az Alkotmányvédelmi" szöveg,

c) 6. melléklet 1. pontjában az "Az Alkotmányvédelmi" szövegrész helyébe az "Az idegenrendészeti szerv, az Alkotmányvédelmi" szöveg,

d) 6. melléklet 1a. pontjában az "A Nemzeti" szövegrész helyébe az "Az idegenrendészeti szerv hivatásos állománya, valamint a Nemzeti" szöveg

lép.

6. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet módosítása

12. § A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet [a továbbiakban: 4/2019. (III. 11.) BM rendelet] 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az idegenrendészeti szervnél a kifogástalan életvitel ellenőrzése alá eső munkakörök:

a) főigazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakör,

b) igazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakör,

c) főosztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakör,

d) osztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakör,

e) ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkakörök,

f) közbeszerzési eljárással kapcsolatos javaslattevő, döntési vagy ellenőrzési feladatot ellátó munkakörök,

g) költségvetési vagy egyéb pénzeszközök, támogatások tekintetében javaslattevő, döntési vagy ellenőrzési feladatot ellátó munkakörök,

h) informatikai rendszerek fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkakörök,

i) kiemelt ügykezelői munkakör,

j) titkos ügykezeléssel kapcsolatos munkakör."

13. § A 4/2019. (III. 11.) BM rendelet a következő 36. §-sal egészül ki:

"36. § Az idegenrendészeti szerv tekintetében az e rendelet szerinti

a) kifogástalan életvitel ellenőrzés alá eső, 2019. július 1-jén betöltött munkakör esetében a kifogástalan életvitel ellenőrzésére 2020. június 30-ig kerül sor,

b) teljesítményértékelés első alkalommal a 2019. évre vonatkozóan 2020. január 31-ig történik meg,

c) 2019. évi teljesítménykövetelményekről az értékelő vezető 2019. szeptember 30-ig tájékoztatja az értékelt személyt, valamint

d) a rendvédelmi alkalmazott 2019. évre szóló egyéni továbbképzési tervét - a minisztérium továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységének útmutatója alapján - 2019. szeptember 30-ig kell elkészíteni."

14. § A 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 1. §-ában az "a)-e)" szövegrész helyébe az "a)-f)" szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 20/2019. (V. 15.) BM rendelethez

1. Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklete a következő 1/C. függelékkel egészül ki:

"1/C. függelék

Az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása

1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, ami a humánigazgatási szolgálatok feladata.

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
2.kiemelt vezetőfőigazgatóIV.IV.
3.kiemelt vezetőáltalános főigazgató-helyettesIV.IV.
4.kiemelt vezetőgazdasági főigazgató-helyettesIV.IV.
5.szakirányító 1főosztályvezetőIV.IV.
6.szakirányító 2főosztályvezetőIV.IV.
7.főosztályvezető 1regionális igazgatóIV.IV.
8.főosztályvezető 1főtanácsadóIV.IV.
9.főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes
(központi szerv)
IV.IV.
10.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető (központi szerv)IV.IV.
11.főosztályvezető-
helyettes 2
regionális igazgató-helyettesIV.IV.
12.osztályvezető 2osztályvezető (regionális igazgatóság)IV.IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások a központi szervnél

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
2.Eosztályvezető-helyettesIV.IV.
3.Ekiemelt főreferensIV.IV.
4.DfőreferensIV.IV.
5.CreferensIV.IV.

III. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások a regionális igazgatóságoknál

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
2.Dosztályvezető-helyettesIV.IV.
3.Dkiemelt főreferensIV.IV.
4.CfőreferensIV.IV.
5.BreferensIV.IV.

"

2. melléklet a 20/2019. (V. 15.) BM rendelethez

1. A 15/2015. (IV.10.) BM rendelet 1. melléklet B) pontja a következő 4. alponttal egészül ki:

(Rendvédelmi szervek)

"4. Az idegenrendészeti szerv

4.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettes

4.2. az igazgató és az igazgatóhelyettes

4.3. a főigazgató és főigazgató-helyettes mellett működő ügykezelő

4.4. a főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes

4.5. a hatósági ügyintézések lefolytatásáért felelős szervezeti elem vezetője és a helyettesítésével a munkaköri leírása szerint megbízott érdemi ügyintéző

4.6. a központi ügyeleten ügyeletes munkakört, szolgálati beosztást betöltő személy"

2. Hatályát veszti a 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet C) pont 1. alpontja.

3. melléklet a 20/2019. (V. 15.) BM rendelethez

"4/A. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Az idegenrendészeti szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv vezetőjefőigazgató100
4.kiemelt vezetőközponti szerv vezetőjének
helyettese
általános főigazgató-helyettes100
5.kiemelt vezetőközponti szerv vezetőjének
helyettese
gazdasági főigazgató-helyettes100
6.középvezetőszakirányító 1főosztályvezető*100100
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető*100100
8.középvezetőfőosztályvezető 1regionális igazgató100100
9.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó100100
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes 1főosztályvezető-helyettes (központi
szerv)
100100
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes 2osztályvezető (központi szerv)100100
12.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes 2regionális igazgató-helyettes100100
13.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető (regionális
igazgatóság)
100100

a) Megjegyzés:

aa) * a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályvezetőt szakirányító 1, az ezen kívüli főosztályvezetőket szakirányító 2 besorolási kategóriába szükséges besorolni

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke
(%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központi szervEosztályvezető-helyettes100100
4.központi szervEkiemelt főreferens100100
5.központi szervDfőreferens100100
6.központi szervCreferens100100
7.igazgatóságDosztályvezető-helyettes100100
8.igazgatóságDkiemelt főreferens100100
9.igazgatóságCfőreferens100100
10.igazgatóságBreferens100100

"

4. melléklet a 20/2019. (V. 15.) BM rendelethez

1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklet I. alcím 1. pontja a következő k) alponttal egészül ki:

(Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások)

"k) az idegenrendészeti szerv központi ügyeletének"

(szolgálati beosztásai.)

Tartalomjegyzék