278/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi vizsga, amely letehető

a) a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá

b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, az adott tanév sikeres befejezését követő első vizsgaidőszakban.

(3a) Előrehozott érettségi vizsga a 12. § (15) és (16) bekezdésében meghatározott vizsga is."

2. § (1) Az R1.

a) 11. § (2) bekezdés b) pontjában az "a rendes" szövegrész helyébe az "a rendes, az előrehozott" szöveg,

b) 12. § (7) bekezdésében az "igazolni is tudja" szövegrész helyébe az "igazolni is tudja, előrehozott vizsgára való jelentkezés esetén emellett igazolnia kell a 9. § (3) bekezdésében szabályozott feltételeknek való megfelelést is" szöveg,

c) 12. § (8) bekezdésében a "vagy elektronikusan is" szövegrész helyébe a "vagy írásbelinek minősülő elektronikus kapcsolattartás útján is" szöveg

lép.

(2) Az R1. 12. § (9) bekezdésében a "szakorvos által kiállított igazolással" szövegrész helyébe a "külön jogszabályban meghatározott szakértői bizottság szakértői véleményével" szöveg lép.

3. § Hatályát veszi az R1.

a) 12. § (16) bekezdésében az "a május-júniusi vizsgaidőszak vonatkozásában" szövegrész,

b) 45. § (4) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés a) pontjában, 54. § (2) bekezdés a) pontjában, 54. § (3) bekezdés a) pontjában és 54. § (4) bekezdésében az "a részletes követelményekben meghatározott módon," szövegrész,

c) 45. § (5) bekezdés a) és b) pontjában az "a részletes követelményekben meghatározott módon" szövegrész,

d) 54. § (5) bekezdés a) és b) pontjában az "a részletes követelményekben meghatározott módon" szövegrész.

2. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 7. § (4) bekezdése,

b) 18. § (3) bekezdése.

3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 37/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Új köznevelési intézmény, új feladatellátási hely alapításával, köznevelési intézmény szüneteltetést követő újraindításával, új köznevelési alapfeladat ellátásával összefüggő kérelmet a tárgyév augusztus 31-éig, év közben létesített óvoda, kollégium, pedagógiai szakszolgálat esetén a működés megkezdését követő tizenötödik napig lehet benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő."

6. § Hatályát veszti az R2. 26/A. § (6) bekezdése.

4. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép. r.) 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A bölcsődében, mini bölcsődében pedagógus munkakörben középfokú végzettséggel foglalkoztatott személyt, aki foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt a munkakörének betöltéséhez szükséges alap- vagy mesterfokozatot szerez, ha a (2) bekezdés szerinti munkakörben

a) legalább két év szakmai gyakorlatot szerzett, Pedagógus I. fokozatba,

b) két évnél kevesebb szakmai gyakorlat esetén Gyakornok fokozatba

kell sorolni."

8. § Az Ép. r. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Mesterpedagógusnak - kivéve az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot ellátó pedagógust - és a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógusnak a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolásától számított ötödik naptári évben - az adott fokozatba sorolás megtartása érdekében - a Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatát meg kell újítania. A megújítás keretében a pedagógusnak a pályázata megvalósulását kell értékelnie, továbbá az előző Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolás megszűnését követő időszakra szóló öt év Mester- vagy Kutatóprogramját bemutatnia."

9. § Az Ép. r. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Osztályfőnöki pótlékra jogosult az a pedagógus, aki általános vagy középfokú iskolában osztályfőnöki feladatot, kollégiumban önálló tanulócsoport-vezetői feladatot, alapfokú művészeti iskolában tanszakvezetői feladatot lát el."

10. § Az Ép. r. 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím. A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű, továbbá

a) a klinikai, a pedagógiai, az óvoda- és iskola-, a neuropszichológiai, a tanácsadó szakpszichológusi,

b) a fogyatékosság típusának megfelelő szakorvos,

c) a gyermek- és ifjúsági pszichiátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat vagy gyermekneurológia szakorvos,

d) a szociális

szakvizsga."

11. § Az Ép. r. a következő 39/P. §-sal egészül ki:

"39/P. § E rendeletnek az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 278/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (1) bekezdés g) pontjának hatálybalépését követő két hónapon belül a munkáltató felülvizsgálja a pedagógus szakmai gyakorlatát. Ha e felülvizsgálat értelmében az ismételten megállapított szakmai gyakorlat alapján a minősítő vizsga vagy a kötelező minősítési eljárás időpontja a korábban megállapított időponthoz képest több mint egy évvel korábbi időpontra esne, a pedagógus választhat, hogy az újonnan megállapított vagy az eredeti időpontban kíván-e a minősítésben részt venni. Ha erről a pedagógus a munkáltató felszólítására 15 napon belül írásban nem nyilatkozik, a minősítés időpontja nem változik."

12. § Az Ép. r. a következő 39/Q. §-sal egészül ki:

"39/Q. § A 2020. június 30-tól Kutatótanár fokozatba sorolt pedagógusok pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői, illetve szaktanácsadói feladatokat nem látnak el."

13. § Az Ép. r.

a) 6. § (1) bekezdés g) pontjában az "a közszolgálati jogviszony keretében" szövegrész helyébe az "a közszolgálati jogviszony (a továbbiakban együtt: közszolgálati jogviszony) keretében" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés g) pontjában a "köznevelés országos irányításával" szövegrész helyébe a "köznevelés vagy az iskolai rendszerű szakképzés országos irányításával" szöveg,

c) 12. § (2) bekezdésében a "Kutatóprogram módosítására irányuló eljárás" szövegrész helyébe a "Kutatóprogram megújítására vagy módosítására irányuló eljárás" szöveg

lép.

14. § (1) Hatályukat vesztik az Ép. r. 16. § (3) bekezdésében a "tanszakvezetői," szövegrészek.

(2) Hatályát veszti az Ép. r.

a) 36. § (8), (11) és (12) bekezdése,

b) 37. § (1b) bekezdésében az "egy éven belül két alkalommal" szövegrész,

c) 39/A. §-a,

d) 39/B. § (2) bekezdése,

e) 39/I. § (1) bekezdése.

5. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

15. § Hatályát veszti az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 3/A. §-a.

6. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 7. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § (2) bekezdése 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék