295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.1. alpontjában,

a 3. § a) és c) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pont 13.1. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 20. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3/B. § (1a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti nemzetbiztonsági célú építmény, építményrész, épületegyüttes]

"c) a terrorizmust elhárító szerv által a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében végzett tevékenység során használt vagy kifejezetten e célból létesített építmény vagy terület, mely ingatlan vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét, illetve a vagyonkezelői jogot, továbbá a tulajdonosi joggyakorlóval vagy vagyonkezelővel kötött megállapodáson alapuló jogot a terrorizmust elhárító szerv gyakorolja."

2. § Az R1.

a) 1. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet" szöveg,

b) 3/B. § (1a) bekezdés b) pontjában az "építmények." szövegrész helyébe az "építmények, valamint" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. § (9) bekezdése,

b) 3/B. § (1a) bekezdés a) pontjában a "valamint" szövegrész,

c) 4. § (7) bekezdése,

d) 5. § (5) bekezdése,

e) 1. melléklet III. része.

2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"e) többletmunka: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:244. § (1) bekezdésében meghatározott többletmunka,

f) pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka,"

5. § Az R2. a következő 45. §-sal egészül ki:

"45. § E rendeletnek az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 2. § e) és f) pontját a Módr2. hatálybalépését követően megkötött szerződések és kiírt közbeszerzési pályázatok esetében kell alkalmazni."

6. § Az R2.

a) 3. § (2) bekezdés j) pontjában a "pótmunka díjának" szövegrész helyébe a "többletmunka, pótmunka elszámolható ellenértékének" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a "Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban: Ptk.)" szövegrész helyébe a "Ptk.-nak" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R2.

a) 3. § (2) bekezdés p) pontjában az "a pótmunka fedezetének biztosítására" szövegrész,

b) 3. § (8) és (9) bekezdése.

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 8. § (3) bekezdésében az "építésfelügyeleti hatóságnál, a kormányablaknál vagy kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati jegyzőnél" szövegrész helyébe az "építésfelügyeleti hatóságnál, vagy a kormányablaknál" szöveg,

b) 70. § (2) bekezdésében a "hatóságnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál" szövegrész helyébe a "hatóságnál vagy a kormányablaknál" szöveg,

c) 1. melléklet 9. pontjában a "reklámtartó építmény" szövegrész helyébe a "reklámtartó építmény, valamint gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop vagy tábla" szöveg

lép.

4. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatának tartalmaznia kell)

"f) a nemzeti tervvagyon kezelésével kapcsolatos szabályokat."

10. § Az R3. 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) Az Üzemeltető mint tulajdonosi joggyakorló a nemzeti tervvagyonba tartozó építészeti-műszaki dokumentációk felhasználására vonatkozó megkeresés esetén - az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint - felhasználási engedélyt ad.

(2) A felhasználási engedély kiadására vonatkozó eljárási szabályokat, valamint a felhasználásra adott engedély fejében fizetendő díjat az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

(3) A felhasználási engedélyben kell megjelölni a fizetendő díjat és megfizetésének módját. Az Üzemeltető mint tulajdonosi joggyakorló a felhasználásért fizetett díjat az állam tulajdonosi bevételeként számolja el."

11. § Az R3. 5. § (4) bekezdésében az "az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Étv. 58-59. §-ának a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezései" szövegrész helyébe a "valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései" szöveg lép.

5. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Tűzvédelmi célú építési termék teljesítménynyilatkozat hiányában a BM OKF vizsgálati eredményeken alapuló engedélyével is beépíthető. Amennyiben az engedélyben megadott termékre vonatkozóan harmonizált európai szabvány kerül kiadásra a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint, a párhuzamos hatályosság időszakának leteltével az engedély hatályát veszti."

13. § Az R4. 13. § (1) bekezdésében az "5. cikkével összeegyeztethető" szövegrész helyébe az "5. cikkének végrehajtásához szükséges" szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) E rendelet 12. §-a az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék