275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 20. pontjában,

a 8-9. § és a 17. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 14. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 15. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 16. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 18. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés g) pontjában és a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 19. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet az építési tevékenység megvalósításához szükséges tervek készítése során az építési termék építménybe történő betervezésére, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésre, az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során az építménybe történő beépítésre, az építési termékek teljesítményértékelését végző és a teljesítményállandóságot ellenőrző, műszaki értékelő szervezetek eljárására kell alkalmazni.

(2) Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában e rendelet rendelkezéseit a sajátos építményfajtákkal kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésre is alkalmazni kell.

(3) Az építési termékre vonatkozó - az 5. § (2) bekezdésében levő tartalmi követelményeknek megfelelő - nemzeti szabvány alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az e rendelet követelményeinek megfelel.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. alapvető jellemzők: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 4. pontja szerinti meghatározás,

2. bontott építési termék: építmény bontása során keletkezett, újbóli felhasználásra szánt, újrafeldolgozás nélkül beépítésre szánt anyag, szerkezet,

3. egyedi műszaki dokumentáció: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 15. pontja szerinti dokumentáció,

4. egyedi termék: nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt, egyedileg tervezett és legyártott építési termék, amely egyetlen, beazonosítható építménybe kerül beépítésre,

5. elvárt műszaki teljesítmény: az építési termék olyan lényeges terméktulajdonsága, amely az építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesüléséhez szükséges, valamint a terméktulajdonsághoz kapcsolódó elvárt szint, osztály vagy leírás,

6. európai műszaki értékelés: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 13. pontja szerinti értékelés,

7. építési termék: a 305/2011/EU rendelet I. fejezet 2. cikk 1. pontja szerinti építési termék,

8. építési termék teljesítménye: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 5. pontja szerinti építési termék teljesítmény,

9. építményekre vonatkozó alapvető követelmények: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott alapvető követelmények,

10. gyártó: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 19. pontja szerinti személy vagy szervezet,

11. hagyományos vagy természetes építési termék: ismert és gyakorolt hagyományos eljárással előállított, az előállítás körzetében helyi felhasználásra szánt, fa, terméskő, föld, agyag, vályog, nád, szalma és más természetes vagy növényi anyagok és az ezekből jellemzően nem sorozatban gyártott építési termékek,

12. harmonizált szabvány: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 11. pontja szerinti szabvány,

13. lényeges terméktulajdonság: az építési termék olyan teljesítménye, amely a termék tervezett felhasználása során az építményben való elhelyezkedés, az épületszerkezeti szempontból betöltött szerep és a környezeti hatások figyelembevétele mellett az alapvető követelmények teljesülése szempontjából meghatározó és a megfelelő termék kiválasztásához nélkülözhetetlen,

14. nemzeti műszaki értékelés: műszaki előírás, amely a sorozatban gyártott építési termékre vonatkozó más műszaki előírás hiányában a gyártói teljesítménynyilatkozat alapdokumentuma, szintek, osztályok vagy leírás megadásával tartalmazza a termék tervezett felhasználásához kapcsolódó, nyilatkozatba foglalandó alapvető jellemzőket, továbbá meghatározza a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert,

15. teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja,

16. termékre vonatkozó műszaki előírás: a teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú alapdokumentuma, mely lehet harmonizált európai szabvány, európai műszaki értékelés, vagy ennek hiányában nem harmonizált európai szabvány, más magyar szabvány, Magyarország területén elfogadott nemzeti műszaki értékelés, vagy hatályos építőipari műszaki engedély,

17. tervezett felhasználás: az építési termék gyártója által meghatározott az építési termékre vonatkozó rendeltetés.

18.[1] tűzvédelmi célú építési termék: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a tűzkár csökkentésére vagy a tűz kialakulásának, terjedésének megakadályozására szolgáló aktív beépített tűzvédelmi berendezés vagy annak részét képező építési termék készlet vagy elem, amelyre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány vagy európai műszaki értékelés.

3. Elvárt műszaki teljesítmény

3. § (1) Az építési termék akkor teljesíti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 41. § (1) bekezdésében foglalt követelményeket, ha

a)[2] a tervező az építészeti-műszaki dokumentációban a 4. § (1) bekezdésében felsoroltak szerint állapítja meg a beépítendő építési termékek alapvető jellemzői tekintetében azok elvárt teljesítményét, és

b) a beépítés során a tervező előírásai mellett, figyelembe veszik az építési termék gyártójának a termék teljesítményére vonatkozó nyilatkozatát és a tárolására, szállítására, beépítésére vonatkozó előírásait is.

(2) Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését

a) általános esetben az építési termék gyártói teljesítménynyilatkozat,

b)[3] egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki védelem alatt álló építménybe tervezett építési termék beépítése esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint tett nyilatkozattal

c)[4] tűzvédelmi célú építési termék esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) vizsgálati eredményeken alapuló engedélye

igazolja.

(3) Ahol jogszabály az építési termékkel szemben követelményt állapít meg, ott az építési termék beépíthetőségének feltétele, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalmazza a követelménynek való megfelelést igazoló termékjellemzőt.

(4) Ahol jogszabály olyan épületszerkezettel szemben állapít meg követelményt, amely önmagában nem egy építési termék vagy nem egy készlet elemeinek összeszerelésével jön létre, hanem több építési termékből, az építési helyszínen, az építési tevékenység során keletkezik, akkor a követelmény teljesítését a tervező az építészeti-műszaki dokumentációban az adott szakterület műszaki előírásai szerint igazolja.

(5)[5] Nem minősíthető egyedi építési terméknek vagy készletnek az olyan építési termék vagy készlet, amellyel szemben tűzvédelmi követelmény van, ha

a) az csak méreteiben vagy az alkotóelemei méreteiben tér el, de rendeltetésének megfelelő műszaki jellemzőiben nem tér el egy olyan építési terméktől vagy készlettől, amelyre van harmonizált szabvány, európai műszaki értékelés vagy nemzeti műszaki értékelés, vagy

b) alkotóelemei között van olyan, amelyre vonatkozik harmonizált szabvány, európai vagy nemzeti műszaki értékelés, és megadott teljesítményjellemzői alapján az összeállított termék vagy készlet beépítés céljára jellemző teljesítménye meghatározható.

(6)[6] Amennyiben egy gyártó egyedi termékként, készletként kíván kezelni egy olyan építési terméket, készletet, amellyel szemben tűzvédelmi követelmény van, az építési termékek vonatkozásában hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóság jogosult vizsgálni és megállapítani, hogy az építési termék vagy készlet egyedi terméknek minősül-e.

4. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályai

4. § (1) A tervező az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét

a) az építési termék építményben való felhasználásának módja,

b) az építési termék várható élettartama alatt az építésből, az építmény használatából és az üzemeltetéséből származó hatások,

c) az építményt érő várható hatások, és

d) a jogszabályokban az építési termékre, valamint a tervezett épületszerkezetre vonatkozóan meghatározott követelmények és szakmai szabályok

figyelembevételével határozza meg.

(2)[7] Ha a beépítendő termék teljesítményére jogszabály követelményt állapít meg, építészeti-műszaki dokumentáció hiányában az építési termékek elvárt műszaki teljesítményét az (1) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint a kivitelezési szerződésben kell meghatározni.

(3) Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása.

(4) Amennyiben a tervező az építési termékeket nem a (3) bekezdés szerint jelöli meg, hanem az építési termékekre vonatkozóan elvárt műszaki teljesítményeket határoz meg, az építészeti-műszaki dokumentáció az építménybe betervezett építési termékek elvárt teljesítményére vonatkozóan legalább a következő információt tartalmazza:

a) a tartószerkezet - előre gyártott építési elemek vagy késztermékek esetén -

aa) anyagának megjelölését, főbb méreteit,

ab) alkalmazott terméktípusának megnevezését, amennyiben már ismert;

b) a tartószerkezetnek az állékonyság és mechanikai szilárdság szempontjából legjellemzőbb elvárt teljesítményét, amennyiben azokra jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott szabvány követelményt állapít meg;

c) az egyéb építményszerkezetben az építési terméknek a felhasználás szempontjából legjellemzőbb elvárt termékjellemzőit, amelyekre jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott szabvány tűzvédelmi (pl. tűzállósági határérték, tűzvédelmi osztály), épületenergetikai (pl. hőátbocsátási tényező), zajvédelmi vagy egészségvédelmi követelményt állapít meg;

d) akadálymentes kialakítás esetén alkalmazott burkolatok, rácsok, kapaszkodók, lépcső elemek, ajtócsukó berendezések és más speciális építési termékek elvárt teljesítményét;

e) amennyiben jogszabály, szabvány vagy a tervezési program a tervezett építmény szempontjából közegészségügyi, biztonsági vagy más követelményeket tartalmaz, akkor a követelmények teljesítéséhez szükséges mértékben és részletezettséggel kell megadni az alkalmazott építési termékek elvárt teljesítményét;

f) a létesítendő épületgépészeti rendszerek (fűtési, hűtési, gépi szellőztetési és használati melegvíz-előállító) berendezéseinek elvárt termékjellemzőit, amennyiben az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendelet követelményt állapít meg.

g)[8] műemléki védelem alatt álló építménybe tervezett egyedi, hagyományos, természetes vagy bontott építési termék főbb méreteit, anyagának megjelölését, felületkezelésének módját, kiegészítő szerkezeti elemeinek leírását.

(5) A tervező a kivitelezés megkezdéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció elkészítése során az elvárt műszaki teljesítmények alapján meghatározza a beépítésre kerülő építési termékeket. A meghatározásnak a termék kereskedelmi forgalomból való beszerzéséhez elegendő információt kell tartalmaznia.

(6) Ha az 1. melléklet az építési termékre vonatkozóan a jellemző beépítési mód függvényében lényeges terméktulajdonságokat állapít meg, az építési termék elvárt műszaki teljesítményét a tervező ezekkel a terméktulajdonságokkal is meghatározhatja.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott feltételektől a tervező a beépítés feltételeinek függvényében eltérhet.

(8)[9] Az Országos Atomenergia Hivatal elnökének az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendeletében (a továbbiakban: Svr.) meghatározott természetes anyagokból készült építőanyagok és a természetben előforduló radioaktív anyagokat feldolgozó iparágak maradékanyagait tartalmazó anyagok építési termékként épületbe történő betervezése és beépítése esetén figyelembe kell venni az Svr.-ben az építőanyagok által kibocsátott gamma-sugárzásra vonatkozóan meghatározott követelményeket.

5. A teljesítmény igazolása

5. § (1) Az építési termék - a 7. §-ban felsorolt építési termékek kivételével - az építménybe akkor építhető be, ha termék teljesítményét

a) a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termékek esetében a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően, vagy

b) a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3) bekezdés szerinti

teljesítménynyilatkozat igazolja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a teljesítménynyilatkozatot nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, vagy 2013. július 1-je előtt kiadott hatályos építőipari műszaki engedély alapján is ki lehet állítani, ha a felsorolt dokumentumokból az építési termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei és a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatározható.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentumok egyike, vagy a dokumentumok összessége nem szolgáltat elegendő információt a teljesítménynyilatkozat kiállításához, a gyártó - választása szerint - a rendelkezésére álló dokumentumok felhasználásával, belföldi célú betervezés és beépítés céljából, a 8. § szerinti eljárással nemzeti műszaki értékelést, vagy a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt eljárás szerint az EGT területén történő felhasználás céljából, európai műszaki értékelést készíttethet.

(4) Azoknak az építési termékeknek az esetében, ahol nincs elfogadott harmonizált európai szabvány és nem készült európai műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat legalább az alábbi adatokat és információt tartalmazza:

a) a terméktípus meghatározását, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadták,

b) az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszerét, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletben szereplő rendszernek vagy rendszereknek megfelelően,

c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy a 11. § szerinti építőipari műszaki engedély hivatkozási számát és kibocsátási dátumát,

d) az építési termék rendeltetését, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítési módját,

e) a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés vonatkozásában az alapvető jellemzők felsorolását,

f) az építési termék teljesítményét, a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés szempontjából releváns alapvető jellemző tekintetében az 1. melléklet figyelembevételével,

g) az építési termék-szintek vagy osztályok szerinti, vagy leírásban, vagy számítás eredményeképpen megadott teljesítményét a jogszabályban előírt követelményekre vonatkozóan,

h) a c) pontban felsorolt, olyan alapvető jellemzők tekintetében, amelyekre nincs megállapítva a termék teljesítménye, az NPD (No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény) betűket kell feltüntetni.

i)[10] a gyártó és meghatalmazott képviselő esetén azok neve, értesítési címe.

(5) A termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére a (2) bekezdésben felsorolt esetekben a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklet 2. pontja szerinti kijelölt szervezetek jogosultak, amennyiben a kijelölési területük kiterjed a teljesítménynyilatkozat alapját képező szabványra vagy a szervezet az adott termékkörben nemzeti műszaki értékelés kiadására jogosult, továbbá a még hatályos építőipari műszaki engedélyt kidolgozta. A szervezeteknek meg kell felelniük a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bejelentett szervezetekre vonatkozó követelményeknek.

6. § A honvédelmi és katonai célú építményekbe a NATO értékelési eljárás szerinti igazoló dokumentummal rendelkező építési termékek további hazai teljesítményértékelési és minősítési eljárás nélkül betervezhetők és beépíthetők.

7. § (1)[11] Ha az építési termék egyedi, az építkezés helyszínén gyártott, vagy műemléki védelem alatt álló építménybe beépített, illetve bontott, hagyományos vagy természetes építési termék és a gyártó által önkéntesen kiadott teljesítménynyilatkozat nem áll rendelkezésre, az építési termék akkor építhető be, ha a beépítéséért felelős műszaki vezető az építési naplóban tett nyilatkozatával igazolja, hogy az építési termék tervezett beépítése megfelel az Étv. 41. §-ában foglaltaknak. Az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézmény vagy akkreditált vizsgálólaboratórium közreműködését is igénybe veheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a gyártó önkéntes teljesítménynyilatkozatot tehet az 5. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, ha

a) ezt a felhasználóval, tervezővel kötött szerződése rögzíti,

b) ezt a termék speciális jellege, vagy a beépítés különleges követelményei vagy más körülmények indokolják.

(3) Ha az építési termékre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány és nem adtak ki európai műszaki értékelést és olyan építési termékkörbe tartozik, amelyre a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti 1+, 1 vagy 2+ rendszer alkalmazását írja elő az Európai Bizottság vonatkozó határozata, az (1) bekezdés szerinti mentesség akkor vehető igénybe, ha az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését dokumentáltan igénybe vette.

(4)[12] A szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium köteles a (3) bekezdésben előírt, az építési termék megfelelőségére vonatkozó dokumentációt az alábbi módszerek legalább egyikén alapuló részletes műszaki indokolással ellátni:

a) számítás,

b) akkreditált laboratórium vizsgálata, kísérlete, állásfoglalása,

c) számítógépes szimuláció,

d) tudományos kutatás eredménye,

e) műszaki előírásban meghatározott jellemző felhasználása vagy

f) az a)-e) pontban foglaltak elemzése, értékelése.

(5)[13] Tűzvédelmi célú építési termék teljesítménynyilatkozat hiányában a BM OKF vizsgálati eredményeken alapuló engedélyével is beépíthető. Amennyiben az engedélyben megadott termékre vonatkozóan harmonizált európai szabvány kerül kiadásra a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint, a párhuzamos hatályosság időszakának leteltével az engedély hatályát veszti.

6. Nemzeti műszaki értékelés

8. § (1) Nemzeti műszaki értékelés kiállítható európai értékelési dokumentum, 2013. július 1-je előtt kiadott, hatályos építőipari műszaki engedély, a kölcsönös elismerés elve alapján figyelembe vett külföldi forgalomba hozatali engedély, vagy más, az építési termék teljesítményét hitelesen igazoló műszaki dokumentum, tanúsítvány vagy akkreditált vizsgáló laboratórium vizsgálati jelentése alapján.

(2) A felhasznált műszaki dokumentumnak értékelhető információt kell tartalmaznia az építési termék tervezett felhasználása, alapvető termékjellemzői, a termékjellemzők szintje, osztálya vagy kategóriája, a teljesítményértékelés módja vagy a teljesítmény állandóság ellenőrzése szempontjából.

(3) Ha az igazoló dokumentum a hatályos jogszabályi követelményeknek (mérési módszerek stb.) és a (2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel és így a nemzeti műszaki értékelés alátámasztására alkalmas, úgy azt az eljárás során a műszaki értékelő szervezet figyelembe veszi.

(4) A nemzeti műszaki értékelést az európai műszaki értékelések kidolgozására külön jogszabály szerint kijelölt műszaki értékelő szervezet készítheti a gyártó, illetve meghatalmazott képviselője megbízása alapján. Az eljárásra és a szervezetekkel szemben támasztott követelményekre a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet műszaki értékelő szervezetekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(5) Az építési termék lényeges termékjellemzőjének, az alapanyagok minőségének vagy a gyártás eljárásának megváltozása esetén a nemzeti műszaki értékelést szükséges módosítani vagy felülvizsgálni. A nemzeti műszaki értékelést vissza kell vonni a piacfelügyeleti hatóság határozata alapján, a gyártó kérésére, továbbá a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint, harmonizált európai szabvány párhuzamos hatályosság időszakának leteltével.

9. § (1) Az építési termék gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének írásos megbízása esetén a műszaki értékelő szervezet a műszaki dokumentáció kézhezvételétől számított 30 napon belül munkaprogramot készít, amelyben feltünteti a nemzeti műszaki értékelés elkészítéséhez szükséges számítások, helyszíni értékelések, laboratóriumi vizsgálatok és egyéb feladatok tervét, a kidolgozás várható időtartamát, valamint a figyelembe vehető, a termékre vonatkozó műszaki dokumentumok listáját.

(2) A nemzeti műszaki értékelés kidolgozásának eljárása során figyelembe kell venni a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (1) bekezdésében megállapított elveket. A gyártó kérésére az innovatív termékek és a gyártási titkot tartalmazó műszaki részleteket bizalmasan kell kezelni.

(3) A nemzeti műszaki értékelés tartalmazza legalább

a) az építési termék általános leírását és felhasználási területét;

b) a termék gyártó által meghatározott rendeltetése szempontjából lényeges, továbbá a gyártó és a műszaki értékelést végző szervezet által közösen megállapított alapvető tulajdonságok felsorolását és a szintekkel, osztályokkal, értékkel vagy leírással meghatározott termékjellemzőket;

c) azokat a módszereket és feltételeket, amelyek ezen alapvető jellemzők tekintetében a termék teljesítményének értékeléséhez szükségesek;

d) a nemzeti műszaki értékelés azonosító számát;

e) a műszaki értékelő szervezet nevét, címét;

f) a gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének nevét és címét;

g) a gyártóhely címét és

h) a műszaki értékelést készítő szervezet cégszerű aláírását, az aláírók nevét és beosztását.

(4) A nemzeti műszaki értékelésben szükséges meghatározni az alkalmazandó üzemi gyártásellenőrzés alapelveit, figyelembe véve a szóban forgó építési termék gyártási eljárásának körülményeit, ha erre vonatkozóan jogszabály előírást nem tartalmaz. A nemzeti műszaki értékelésnek meg kell határoznia az Európai Bizottság határozatainak megfelelően a teljesítmény állandóságának értékelésénél és ellenőrzésénél alkalmazható rendszert, összhangban a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletével.

(5) A nemzeti műszaki értékelés kidolgozásának időtartama a műszaki dokumentáció és a termékminták rendelkezésre bocsátásától számított legfeljebb 90 nap. Ettől eltérő időtartamban a munkaprogram alapján a műszaki értékelő és a megrendelő megállapodhat.

7. A kölcsönös elismerés szabályai

10. §[14] Amennyiben nem állnak rendelkezésre az építési termékekre alkalmazandó harmonizált szabványok vagy európai műszaki értékelés, az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban az adott ország előírásaival összhangban előállított, illetve forgalomba hozott, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban az adott ország előírásaival összhangban előállított építési termékek az építményekbe betervezhetők és beépíthetők, feltéve, hogy ezek az építési termékek az e rendelet által előírttal egyenértékű szintű védelmet biztosítanak az élet- és egészségvédelem, a biztonság és az adott célra való alkalmasság tekintetében.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

12. § Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. §-ának előírásai szerint 2013. július 1-je előtt kiadott építőipari műszaki engedély az érvényességének idejéig, de legfeljebb 2018. július 1-jéig hatályban marad. Az építőipari műszaki engedély alapján végzett első típusvizsgálatok vizsgálati eredménye felhasználható teljesítménynyilatkozat kiadására.

13. § (1)[15] E rendelet 7. §-a az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt előzetes bejelentése megtörtént.

14. §[16] E rendelet 4. § (8) bekezdése az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelv 75. cikkének való megfelelést szolgálja.

15. §[17]

16. §[18]

17. §[19]

18. §[20]

19. §[21]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelethez

Az építési termékek lényeges terméktulajdonságai

(a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 1. táblázatában meghatározott termékkörönként)

1. Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton-termékek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása
1.1Méretekminden felhasználási területre
1.2Teherbíró képesség
1.3Vízfelvételkülső épületszerkezetben történő
felhasználás
1.4Páraáteresztő képességolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás esetén, amelyeknél
páranyomás különbség léphet fel
1.5Tartósság (fagyállóság)külső épületszerkezetben történő
felhasználás
1.6Egységnyi felületre vonatkoztatott tömegminden felhasználási területre
1.7Hőtechnikai tulajdonságolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
1.8Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
1.9Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2Épületek közbenső és tetőfödéme / Előre gyártott betontermékek / Üreges födémpanelok
2.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
2.2Beton nyomószilárdsága
2.3Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
2.4Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
2.5Léghang- és lépéshang szigetelésolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
2.6Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
2.7Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
2.8Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
2.9Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3Előre gyártott betontermékek / Cölöpök alapozáshoz / Épületek mélyalapozása
3.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
3.2Beton nyomószilárdsága
3.3Környezeti osztály (XO nincs korróziós követelmény, XA
kémiai korrózió, XC karbonátosodás okozta korrózió, XF
fagyási/olvadási korrózió, XK koptató hatásnak ellenálló
betonok, XV vízzáró betonok)
3.4Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
3.5Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
3.6Cölöp csatlakozás merevségi osztálya
3.7Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
4Előre gyártott betontermékek / Oszlopok / Villamos légvezetékek és távközlési vezetékek oszlopai,
közvilágítási oszlopok, antenna és távközlési oszlopok, szélturbinák tartóoszlopai és hasonló
telepítések
4.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
4.2Mérettűrések
4.3Beton nyomószilárdsága
4.4Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
4.5Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
4.6Fagyállóságszabadtéri alkalmazás
4.7Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
5Előre gyártott betontermékek / Bordás födémelemek Épületek (csarnokok) közbenső és
tetőfödéme
5.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
5.2Beton nyomószilárdsága
5.3Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
5.4Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
5.5Léghang- és lépéshang szigetelésolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
5.6Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
5.7Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
5.8Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
5.9Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
6Előre gyártott betontermékek / Lineáris szerkezeti elemek / Pillérek, gerendák, keretelemek
6.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
6.2Beton nyomószilárdsága
6.3Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
6.4Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
6.5Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
6.6Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
7Előre gyártott betontermékek / Födémrendszerek födémlemezei / Épületek közbenső és
tetőfödéme, parkoló vagy közlekedő területek, áteresz lefedések stb.
7.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
7.2Beton nyomószilárdsága
7.3Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
7.4Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
7.5Léghang- és lépéshang szigetelésolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
7.6Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
7.7Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
7.8Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
7.9Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
8Előre gyártott betontermékek / Alapozási elemek / Épületek alapozása
8.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
8.2Beton nyomószilárdsága
8.3Környezeti osztály
8.4Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
8.5Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
8.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
9Előre gyártott betontermékek / Falelemek / Épületek külső, belső, teherhordó, nem teherhordó
falai
9.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
9.2Beton nyomószilárdsága
9.3Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
9.4Teherbíró képesség
9.5Vízfelvételkülső térelhatároló falszerkezetben
történő felhasználás
9.6Páraáteresztő képességolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyek fűtött vagy
hűtött teret határolnak
9.7Léghangszigetelésolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
9.8Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
9.9Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
9.10Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
9.11Fagyállóságkülső térelhatároló falszerkezetben
történő felhasználás
9.12Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
10Előre gyártott betontermékek / Gerendákból és béléstestekből épített födémrendszerek
1. rész: Gerendák / Épületek közbenső és tetőfödéme
10.1Méretekminden felhasználási területre
10.2Beton nyomószilárdsága
10.3Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
10.4Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
10.5Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
10.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
11Előre gyártott betontermékek /Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből
2. rész: Beton béléstestek / Épületek közbenső és tetőfödéme
11.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
11.2Beton nyomószilárdsága
11.3Teherbírás
11.4Könnyűbeton száradás okozta zsugorodása
11.5Száraz testsűrűség
11.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
12Égetett agyag béléstestek / Épületek gerendákból és béléstestekből készülő födémeinek
béléstestjeiként
12.1Méretek, mérettűrésekminden felhasználási területre
12.2Mechanikai ellenállás
12.3Bruttó száraz testsűrűség
12.4Hőtechnikai tulajdonságolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
12.5Tartósságminden felhasználási területre
12.6Tűzvédelmi osztály
12.7Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
13Előre gyártott betontermékek / Hídelemek / Vasbeton hidak
13.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
13.2Beton nyomószilárdsága
13.3Környezeti osztály
13.4Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
13.5Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
13.6Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
13.7Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
14Előre gyártott betontermékek / Közönséges és könnyűbeton zsaluzóelemek / Épületek falazatai
14.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
14.2Külső kéreg hajlítószilárdsága
14.3Bordák húzószilárdsága
14.4Nedvesség okozta tágulás, száradás okozta zsugorodás
14.5Páraáteresztő képességolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyek fűtött vagy
hűtött teret határolnak
14.6Fagyállóságkülső falban
14.7Léghangszigetelésolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
14.8Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
14.9Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
14.10Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
14.11Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
15Előre gyártott betontermékek / Padlóelemek állattartáshoz állattartási épületek alapozása
15.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
15.2Beton nyomószilárdsága
15.3Környezeti osztály
15.4Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
15.5Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
15.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
16Előre gyártott betontermékek / Kerítéselemek kerítések
16.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
16.2Betontakarás
16.3Beton nyomószilárdsága
16.4Környezeti osztály
16.5Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
16.6Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
16.7Vízfelvétel
16.8Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
17Előre gyártott betongarázsok
1. rész: Monolit vagy szobaméretű egyedi részekből álló vasbeton garázsok követelményei / Előre
gyártott beton termékek garázsok
17.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
17.2Beton nyomószilárdsága
17.3Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
17.4Tűzállósági teljesítmény
17.5Tűzvédelmi osztály
17.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
18Előre gyártott betontermékek / Kültéri és beltéri lépcsők
18.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
18.2Beton nyomószilárdsága
18.3Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
18.4Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
18.5Léghang- és lépéshang szigetelésolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
18.6Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
18.7Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
18.8Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
18.9Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
19Előre gyártott betontermékek / Föld alatti üreg képzése anyagok szállítására, tárolására (pl.
szennyvíz tároló, kábel alagút, aluljáró stb.)
19.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
19.2Beton nyomószilárdsága
19.3Környezeti osztály
19.4Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
19.5Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
19.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
20Támfalelemek / Támfalak földpart, árok, töltés, hídfő, folyós anyagok (pl. homok, kavics) stb.
megtámasztására
20.1Geometriai tulajdonságokminden felhasználási területre
20.2Beton nyomószilárdsága
20.3Környezeti osztály
20.4Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
20.5Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
20.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk / Nem tűz- és füstgátló termékek
1.1Légáteresztésminden felhasználási területre
1.2Vízzárás
1.3Szélállóság
1.4Mechanikai és teljesítőképességi jellemzők tartóssága
1.5Biztonságos nyitás
1.6Mechanikai ellenálló képesség és stabilitás
1.7Működtető erő
1.8Akusztikai teljesítőképességolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
1.9Hőátbocsátási tényezőolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
1.10Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
1.11Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
1.12Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2Külső ablaktáblák és árnyékolók
2.1Széllel szembeni ellenállásminden felhasználási területre
2.2Vízteherrel szembeni ellenállásha a lejtés a vízszintes síktól számítva
25 foknál kisebb
2.3Hóteherrel szembeni ellenállásha a lejtés a vízszintes síktól számítva
60 foknál kisebb
2.4Működtetéshez szükséges erőkézi működtetés esetén
2.5Mechanikai tartósságminden felhasználási területre
2.6Biztonságos használatmotoros működés esetén
2.7Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
2.8Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3Redőnyök
3.1Széllel szembeni ellenállásminden felhasználási területre
3.2Hóteherrel szembeni ellenállásha a lejtés a vízszintes síktól számítva
60 foknál kisebb
3.3Működtetéshez szükséges erőkézi működtetés esetén
3.4Mechanikai tartósságminden felhasználási területre
3.5Biztonságos használatmotoros működés esetén
3.6Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
3.7Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
4Ablakok és ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók /
Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók
4.1Légáteresztésminden felhasználási területre
4.2Vízzárás
4.3Szélállóság
4.4Hótehertetősík ablakok esetén
4.5Ütésállóságtetősík ablakok és kockázatot jelentő
üvegezett ajtóknál
4.6Biztonságosságminden felhasználási területre
4.7Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállástetősík ablakok kivételével minden
felhasználási területre
4.8Működtető erőtetősík ablakok kivételével minden
felhasználási területre
4.9Hőátbocsátásminden felhasználási területre
4.10Sugárzási tulajdonságoktetősík ablakok esetén
4.11Akusztikai teljesítőképességolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
4.12Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
4.13Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
4.14Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőz szigetelési célra)

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők /
Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és
alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint
az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)
1.1Méretek, tűrések és felülettömegminden felhasználási területre
1.2Vízzáróság
1.3Külső tűzzel szembeni teljesítményolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezet külső tűzzel szembeni
teljesítményére követelmények
vonatkoznak
1.4Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
1.5Páraáteresztési tulajdonságok
1.6Mechanikai jellemzők
1.7Hideghajlíthatóság
1.8Hőállóság
1.9Viselkedés mesterséges öregítés hatásáracsak zárórétegeknél, egyrétegű
szigeteléseknél és zöldtetőkben
alkalmazott lemezeknél
1.10Gyökérzet behatolásával szembeni ellenálláslemezek zöldtetőhöz, vagy állandó
nehéz felületvédelemmel
1.11Hintőanyag tapadásakönnyű felületvédelemmel
rendelkező lemezek
1.12Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2Hajlékony vízszigetelő lemezek / Alátétlemezek fogalom-meghatározásai és jellemzői
1. rész: Átfedéses / Alkalmazási terület: Átfedéses tetőfedések hajlékony alátétlemezei tetőfedések alátétlemezei
2.1Méretek, tűrések és felülettömegminden felhasználási területre
2.2Tűzvédelmi osztály
2.3Vízáthatolással szembeni ellenállás
2.4Páraáteresztési tulajdonságok
2.5Mechanikai jellemzők
2.6Hideghajlíthatóság
2.7Viselkedés mesterséges öregítés hatására
2.8Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3Hajlékony vízszigetelő lemezek / Alátétlemezek fogalom-meghatározásai és jellemzői
2. rész: Falburkolatok / Falszerkezetek burkolattal takart külső oldalán szél és nedvesség elleni védelemként alátétlemezei
3.1Méretek, tűrések és felülettömegminden felhasználási területre
3.2Tűzvédelmi osztály
3.3Vízáthatolással szembeni ellenállás
3.4Páraáteresztési tulajdonságok
3.5Mechanikai jellemzők
3.6Hideghajlíthatóság
3.7Viselkedés mesterséges öregítés hatására
3.8Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
4Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni műanyag és gumilemezek, beleértve
a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is / Fogalom meghatározások és jellemzők / Talajnedvesség
elleni műanyag és gumilemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is
4.1Méretek, tűrések és felülettömegminden felhasználási területre
4.2Vízzáróság
4.3Tűzvédelmi osztály
4.4Mechanikai jellemzők
4.5Viselkedés mesterséges öregítés hatására
4.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
5Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz
elleni szigetelő / Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelő
lemezeket is
5.1Méretek, tűrések és felülettömegminden felhasználási területre
5.2Vízzáróság
5.3Tűzvédelmi osztály
5.4Mechanikai jellemzők
5.5Viselkedés mesterséges öregítés hatásáracsak zárórétegeknél, egyrétegű
szigeteléseknél és zöldtetőkben
alkalmazott lemezeknél
5.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek
1.1Hővezetési ellenállás és hővezetési tényezőminden felhasználási területre
1.2Hosszúság, szélesség (tűrések)
1.3Vastagság, tűrési osztályokminden alkalmazásnál,
kivéve úsztatott padlóban
(összenyomhatóság deklarálásakor)
1.4Testsűrűséghőszigetelő rendszerekben
alkalmazott lapok esetén
1.5Derékszögűségminden felhasználási területre
1.6Síklapúság
1.7Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommalminden esetben, kivéve magas
hőmérsékletű, vagy magas
hőmérsékletű és magas páratartalmú
környezet esetén
1.8Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90%
páratartalommal
magas hőmérsékletű, vagy magas
hőmérsékletű és magas páratartalmú
környezet esetén
1.9Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdságminden alkalmazásnál, kivéve
keresztirányú húzási igénybevétel
esetén
1.10Tűzvédelmi osztályminden alkalmazásnál, kivéve
a nem hőszigetelő rendszerekben
alkalmazott kasírozott lapok esetén
1.11Nyomófeszültség / nyomószilárdságnagy felületen eloszló nyomási
igénybevétel esetén
1.12hőszigetelő rendszerekben
alkalmazott lapok esetén
1.13Lapsíkra merőleges szakítószilárdságkeresztirányú húzási igénybevétel
esetén
1.14hőszigetelő rendszerekben
alkalmazott lapok esetén, rögzítés
módjától függően
1.15Pontszerű terhelhetőségpontszerű nyomási igénybevétel
esetén
1.16Kúszás nyomás hatásáratartós nyomással szemben való
ellenállás igénye esetén
1.17Rövid ideig tartó vízfelvételha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés)
érintkezhet
1.18Hosszú ideig tartó vízfelvételha vízzel hosszabb ideig
(üzemeltetés) érintkezhet
1.19Páraáteresztésha speciális tervezési igény miatt
nem elégséges a táblázatos érték
1.20Dinamikai merevségúsztatott padlóban
1.21Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság
1.22Vastagságcsökkenés tartós teher hatásáratartós nyomással szemben való
ellenállás igénye esetén
1.23Hangelnyelésakusztikai követelmények esetén
1.24Áramlási ellenállás
1.25Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
1.26Nyírószilárdság (t)hőszigetelő rendszerekben
1.27Nyírási modulus (G)alkalmazott lapok esetén
2Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek
2.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
2.2Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező
2.3Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2.4Vastagsági tűrés
2.5Hosszúsági tűrés
2.6Szélességi tűrésminden felhasználási területre
2.7Derékszögűségi tűrés
2.8Síkbeliségi tűrés
2.9minden olyan felhasználási területre,
Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom eseténahol a termék nem kap terhelést
(kivéve épületdilatáció)
2.10Hajlítószilárdságminden felhasználási területre,
kivéve akusztikai célú alkalmazás
esetén
2.11Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál)
2.12Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények
között
minden felhasználási területre,
kivéve épületdilatáció
2.13Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékletentalajjal érintkező szerkezetek,
lábazatok esetén. Födémek, padlók
esetén (kivéve akusztikai célú
alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag
terhelésnek van kitéve
egyhéjú melegtetők egyenes
rétegrendben.
2.14Felületre merőleges irányú húzószilárdságkérgesítés, bevonatrendszerek
esetén
2.15Nyomás hatására bekövetkező kúszáslemez alap alatt vízszigeteléssel nem
védetten
2.16Hosszú idejű vízfelvételamennyiben vízszigeteléssel nincs
védve
2.17Páradiffúziós vízfelvétel
2.18Dinamikai merevségakusztikai célú alkalmazás esetén
2.19Összenyomhatóság
2.20Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás-
kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése
fordított rétegrendű, nem járható
tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy
rétegben fektetve
3Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű extrudált polisztirol hab (XPS) termékek /
Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése
3.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
3.2Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező
3.3Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3.4Vastagsági tűrésminden felhasználási területre
3.5Méretállandóság adott hőmérséklet és páratartalom
esetén
3.6Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékletenminden felhasználási területre,
kivéve falak, födémek, magastető
teherhordó szerkezet alatti
hőszigetelése és utak aljzata
3.7Nyomófeszültség vagy nyomószilárdságminden felhasználási területre
3.8Felületre merőleges irányú húzószilárdságbevonatrendszerek,
bennmaradó zsaluzat, ragasztott
szendvicsszerkezetek esetén
3.9Nyomás hatására bekövetkező kúszástartós, normál terhelés feletti
terhelésnél
3.10Vízfelvétel hosszú idejű teljes vízbemerítéskoramennyiben vízszigeteléssel nincs
védve
3.11Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel
3.12Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállóképesség
4Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű kemény poliuretán hab (PUR) termékek /
Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése
4.1Tűzvédelmi osztályminden alkalmazásnál
4.2Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező
4.3Vastagság tűrése, T(i)
4.4Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén,
DS(TH)i
4.5Nyomószilárdság 10%-os alakváltozásnál CS(10/Y)i
4.6Felületre merőleges húzószilárdság TR(i)homlokzati hőszigetelő
rendszerekben alkalmazott lapok
esetén
4.7Hajlítószilárdság BS(i)homlokzati hőszigetelő
rendszerekben alkalmazott lapok
esetén, belső térben, felfele hülő
födém esetén (kivéve a párnafák
közötti alkalmazást), lefele hülő
födém alsó síkján homlokzati
bevonatrendszerben alkalmazva,
talajon fekvő padlók esetén,
egyenes rétegrendű lapostetőkben,
magastetők szarufák feletti
hőszigetelésénél
4.8Síkbeliség változása hossz/kereszt irányban egyoldali
nedvesítés után WF(i)
kizárólag kasírozás nélküli és
tömbhabosított termékek esetén
(minden alkalmazásnál) követelmény
4.9Síkbeliséghomlokzati hőszigetelő
rendszerekben alkalmazott lapok
esetén
4.10Derékszögűséghomlokzati hőszigetelő
rendszerekben alkalmazott lapok
esetén
5Kálcium-szilikáthidrát alapú ásványi hőszigetelő lapok
5.1Méret, vastagságok és tűréseiminden felhasználási területre
5.2Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező
5.3Tűzvédelmi osztály
5.4Páradiffúziós ellenállás
5.5Testsűrűség
5.6Nyomószilárdságnagy felületen eloszló nyomási
igénybevétel esetén
5.7hőszigetelő rendszerekben
alkalmazott lapok esetén
5.8Felületre merőleges húzószilárdságfelületre merőleges húzó
igénybevétel esetén
5.9Pontszerű terhelhetőségpontszerű nyomási igénybevétel
esetén
5.10Rövid idejű vízfelvételha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés)
érintkezhet
5.11Hosszú idejű vízfelvételha vízzel hosszabb ideig
(üzemeltetés) érintkezhet
5.12Méretállandóságminden esetben, kivéve magas
hőmérsékletű, vagy magas
hőmérsékletű és magas páratartalmú
környezet esetén
5.13Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
6Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot
(MW-) termékek
6.1Hővezetési tényezőminden felhasználási területre
6.2Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések)táblás szigetelések, lamellás
matracok, Huzalos-hálós matracok,
matracok, tekercsek, paplanok,
csőhéjak
6.3Vastagság, tűrési osztályoktáblás szigetelések, lamellás
matracok, huzalos-hálós matracok,
matracok, tekercsek, paplanok,
csőhéjak
6.4Derékszögűségtáblás szigetelések, csőhéjak
6.5Méretállandóságalkalmazási hőmérséklethatár
megállapítása (fokozott hőterhelés)
esetén
6.6Tűzállósági teljesítménycsupasz táblák esetén
6.7Alkalmazási hőmérséklethatár, maximumfokozott hőterhelés esetén
6.8Nyomófeszültség/nyomószilárdságnagy felületen eloszló nyomási
igénybevétel esetén síklapú
termékekre
6.9Rövid ideig tartó vízfelvételha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés)
érintkezhet
6.10Páraáteresztésha speciális tervezési igény miatt
nem elégséges a táblázatos érték
6.11pH érték és vízoldható ionok mennyiségeha vízzel hosszabb ideig
(üzemeltetés) érintkezhet
6.12Hangelnyelésakusztikai követelmények esetén
6.13Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
7Minden más hőszigetelő termék esetében
7.1Hővezetési tényezőminden felhasználási területre
7.2Hővezetési ellenállás
7.3Tűzvédelmi osztály
7.4Páradiffúziós ellenállás
7.5Testsűrűség
7.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
7.7Méret, vastagságok és tűréseiminden kötött méretben gyártott
termék esetében
7.8Nyomófeszültség / nyomószilárdságnagy felületen eloszló nyomási
igénybevétel esetén
7.9hőszigetelő rendszerekben
alkalmazott lapok esetén
7.10Jellemző akusztikai paraméterekakusztikai követelmények esetén
7.11Dinamikai merevségúsztatott padlóban
7.12Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság
7.13Tűzállósági teljesítményamennyiben jogszabály
követelményt támaszt
a szerkezetként / szerkezetben
történő alkalmazás esetén
7.14Pontszerű terhelhetőségpontszerű nyomási igénybevétel
esetén
7.15Rövid idejű vízfelvételha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés)
érintkezhet
7.16Hosszú idejű vízfelvételha vízzel hosszabb ideig
(üzemeltetés) érintkezhet
7.17Méretállandóságminden esetben, kivéve magas
hőmérsékletű, vagy magas
hőmérsékletű és magas páratartalmú
környezet esetén
7.18Felületre merőleges húzószilárdságfelületre merőleges húzó
igénybevétel esetén
8Homlokzati hőszigetelő rendszerek
8.1Tűzvédelmi osztály (a rendszerre vonatkozóan és
a hőszigetelő anyagra vonatkozóan)
minden felhasználási területre
8.2Homlokzati tűzterjedési határértéka hatályos Országos Tűzvédelmi
Szabályzatban (OTSZ) előírt
alkalmazások esetén
8.3Vízfelvétel
8.4Ütéssel szembeni ellenállás
8.5Behatolási ellenállás
8.6Páraáteresztés (alapréteg + fedőréteg)
8.7Egyenértékű levegőréteg-vastagság
8.8Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λ)
8.9Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag
között
minden felhasználási területre
8.10Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület
között
8.11Fagyállóság: az alapréteg vagy a záróréteg vízfelvétele
24 óra után és/vagy tapadószilárdság a záróréteg és
a szigetelőanyag között ciklikus igénybevétel után

5. Szerkezeti teherhordó elemek, szerkezeti illesztéseknél használt csapok

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott elasztomer szerkezeti saruk
1.1Bármilyen csúszófelület vagy csúszóelem nélküli A, B, C, és F típusú elasztomer saruk
1.1.1.Teherbírásminden felhasználási területen (kN)
1.1.2Nyírási modulusminden felhasználási területen (MPa)
1.1.3Nyírási tapadószilárdságminden felhasználási területen
(N/mm2)
1.1.4Összenyomódási merevség és ismétlődő összenyomó
terheléssel szembeni ellenállás
minden felhasználási területen (MPa)
1.1.5Acél betétlemezek (folyási határ)minden felhasználási területen (MPa)
1.1.6Tervezési szabályok; Geometriaminden felhasználási területen
1.1.7A tervezés alapjai (1)-(12) és (15)-(17) képletek
1.1.8Lemezsaruk (21)-(23) képletek
1.1.9Szalagsaruk (24)-(27) képletek
1.1.10Elfordulási képességminden felhasználási területen (rad)
1.1.11A szögelfordulás miatti fajlagos alakváltozás tervezési
értéke (11) képlet
minden felhasználási területen (rad)
1.1.12A korlátozó feltételek (13)-(14) képletekminden felhasználási területen
1.1.13A szerkezetre ható nyomatékok és alakváltozások
(18)-(20) képletek
minden felhasználási területen
(Nmm)
1.1.14Tartóssági szempontok, ózonállóság (elasztomer)minden felhasználási területen
1.1.15Az elasztomer fizikai és mechanikai tulajdonságai
1.1.16Teljesítmény (korrózió elleni festékbevonat)
1.2Csúszófelületekkel rendelkező, D típusú elasztomer saruk
1.2.1Teherbírásminden felhasználási területen (kN)
1.2.2Nyírási modulusminden felhasználási területen (MPa)
1.2.3Nyírási tapadószilárdságminden felhasználási területen
(N/mm2)
1.2.4Összenyomódási merevség és ismétlődő összenyomó
terheléssel szembeni ellenállás
minden felhasználási területen (MPa)
1.2.5Acél betétlemezek (folyási határ)minden felhasználási területen (MPa)
1.2.6Tervezési szabályok; geometriaminden felhasználási területen
1.2.7A tervezés alapjai (1)-(12) és (15)-(17) képletek
1.2.8Elfordulási képességminden felhasználási területen (rad)
1.2.9A szögelfordulás miatti fajlagos alakváltozás tervezési
értéke (11) képlet
minden felhasználási területen (rad)
1.2.10A korlátozó feltételek (13) (14) képletminden felhasználási területen
1.2.11A szerkezetre ható nyomatékok és alakváltozások
(18)-(20) képletek
minden felhasználási területen
(Nmm)
1.2.12Tartóssági szempontok, ózonállóság (elasztomer)minden felhasználási területen
1.2.13PTFE és az elasztomer közötti nyírási tapadószilárdságminden felhasználási területen
(N/mm2)
1.2.14Az elasztomer fizikai és mechanikai tulajdonságaiminden felhasználási területen
1.2.15Csúszófelületek, geometria
1.2.16Teljesítmény (korrózió elleni festékbevonat)
1.3Csúszófelületekkel rendelkező, E típusú elasztomer saruk
1.3.1Teherbírásminden felhasználási területen (kN)
1.3.2Nyírási modulusminden felhasználási területen (Mpa)
1.3.3Nyírási tapadószilárdságminden felhasználási területen
(N/mm2)
1.3.4Összenyomódási merevség, ismétlődő összenyomó
terheléssel szembeni ellenállás
minden felhasználási területen (Mpa)
1.3.5Acél betétlemezek (folyási határ)minden felhasználási területen (Mpa)
1.3.6Tervezési szabályok; geometriaminden felhasználási területen
1.3.7A tervezés alapjai (1)-(12) és (15)-(17) képletek
1.3.8Elfordulási képességminden felhasználási területen (rad)
1.3.9A szögelfordulás miatti fajlagos alakváltozás tervezési
értéke (11) képlet
minden felhasználási területen (rad)
1.3.10A korlátozó feltételek (13) (14) képletminden felhasználási területen
1.3.11A szerkezetre ható nyomatékok és alakváltozások
(18)-(20) képletek
minden felhasználási területen
(Nmm)
1.3.12Tartóssági szempontok, ózonállóság (elasztomer)minden felhasználási területen
1.3.13Az elasztomer fizikai és mechanikai tulajdonságai
1.3.14Teljesítmény (korrózió elleni festékbevonat)
1.3.15Teherbírás (a csúszóelemnél) (5) képletminden felhasználási területen (kN)
1.3.16Tervezési követelmények, geometria (6)-(9) képletminden felhasználási területen
1.3.17Súrlódási tényező (a csúszóelemnél)
1.3.18Tartóssági szempontok, (a csúszóelemnél)
anyagtulajdonságok
1.3.19Teljesítmény (korrózió elleni védelem)
2Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott gördülő saruk
2.1Vízszintes tengelyű egy- vagy többgörgős saruk
2.1.1Teherbírásminden felhasználási területen (kN)
2.1.2Elfordulási képességminden felhasználási területen (rad)
2.1.3A gördülő elem súrlódási tényezője
2.1.4Tartósság
- ismételt terheléssel szemben
- alacsony és magas hőmérséklettel szemben
- korrózióval szemben
minden felhasználási területen
2.2Sík csúszóelemmel kombinált gördülő saruk / Vízszintes tengelyű egy- vagy többgörgős saruk
2.2.1Teherbírásminden felhasználási területen (kN)
2.2.2Elfordulási képességminden felhasználási területen (rad)
2.2.3A gördülő elem súrlódási tényezője
2.2.4Tartósság
- ismételt terheléssel
- alacsony és magas hőmérséklettel
- korrózióval szemben
minden felhasználási területen
2.2.5Csúszó elem teherbírásaminden felhasználási területen (kN)
2.2.6Csúszó elem súrlódási tényezőjeminden felhasználási területen (rad)
2.2.7Csúszó elemek tartósságaminden felhasználási területen
3Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott fazék saruk
3.1Bármilyen csúszóelem nélküli fazéksaruhoz
3.1.1Teherbírásminden felhasználási területen (kN)
3.1.2Elfordulási képességminden felhasználási területen (rad)
3.1.3Tartóssági szempontokminden felhasználási területen
3.2Bármilyen csúszó fazéksaruhoz
3.2.1Teherbírásminden felhasználási területen (kN)
3.2.2Elfordulási képességminden felhasználási területen (rad)
3.2.3Tartóssági szempontokminden felhasználási területen
3.2.4Teherbírás (a csúszó elemé)
3.2.5Csúszó elem súrlódási tényezője
3.2.5Csúszó elemek tartóssága
4Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott billenő saruk
4.1Billenő saruk
4.1.1Teherbírásminden felhasználási területen (kN)
4.1.2Elfordulási képességminden felhasználási területen (rad)
4.1.3Tartósság
- ismételt terheléssel
- alacsony és magas hőmérséklettel
- korrózióval szemben
minden felhasználási területen
4.2Sík csúszóelemmel kombinált billenő saruk
4.2.1Teherbírásminden felhasználási területen (kN)
4.2.2Elfordulási képességminden felhasználási területen (rad)
4.2.3Tartósság
- ismételt terheléssel
- alacsony és magas hőmérséklettel
- korrózióval szemben
minden felhasználási területen
4.2.4Csúszó elem teherbírása
4.2.5Csúszó elem súrlódási tényezője
4.2.6Csúszó elemek tartóssága
5Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott PTFE-betétes hengeres és
gömbsüveges szerkezeti saruk
5.1PTFE-betétes hengeres és gömbsüveges saruk
5.1.1Teherbírásminden felhasználási területen (kN)
5.1.2Elfordulási képességminden felhasználási területen (rad)
5.1.3Tartóssági szempontokminden felhasználási területen
5.2PTFE-betétes hengeres és gömbsüveges saruk sík csúszóelemekkel kombinálva
5.2.1Teherbírásminden felhasználási területen (kN)
5.2.2Elfordulási képességminden felhasználási területen (rad)
5.2.3Tartóssági szempontokminden felhasználási területen
5.2.4Teherbírás (a csúszóelemé)
5.2.5A csúszóelem súrlódási tényezője
5.2.6A csúszóelemek tartóssága
6Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott egyirányú és kétirányú vezetőelemes
szerkezeti saruk
6.1Egyirányú vezetőelemes saruk a vízszintes irányú erők átvételére
6.1.1Saru oldalirányú terhelhetőségeminden felhasználási területen (kN)
6.1.2Elfordulási képességminden felhasználási területen (rad)
6.1.3Súrlódásminden felhasználási területen
6.1.4Tartósság
- ismételt terheléssel
- alacsony és magas hőmérséklettel
- korrózióval szemben
6.2Kétirányú vezetőelemes saruk a vízszintes irányú erők átvételére
6.2.1Saru oldalirányú terhelhetőségeminden felhasználási területen (kN)
6.2.2Elfordulási képességminden felhasználási területen (rad)
6.2.3Tartósság
- ismételt terheléssel
- alacsony és magas hőmérséklettel
- korrózióval szemben
minden felhasználási területen

6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Égéstermék-elvezető berendezések
1.1Hőmérsékleti osztályminden felhasználási területre
1.2Tűzvédelmi osztály
1.3Nyomásosztály / gáztömörségösszekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab, és egyéb az égéstermékkel érintkező tartozék
1.4Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás
osztálya
1.5Korrózióállósági osztály
1.6Koromégéssel szembeni ellenállás osztályaszilárd és olaj tüzelőanyag
alkalmazása esetén
1.7Távolságtartás éghető építőanyagoktólrendszer jellegű égéstermék-
elvezető esetén
1.8Hővezetési ellenállásminden felhasználási területre
1.9Áramlási ellenállás
1.9.1Alaki ellenállásösszekötőelem, béléscső, kitorkolló
idomdarab
1.9.2Súrlódási tényező vagy érdességi értékösszekötőelem, béléscső
1.10Méretek, alakzatok és megengedett eltérésekminden felhasználási területre
1.11Mechanikai szilárdság és állékonyság
1.11.1Nyomószilárdságminden esetben, kivéve a flexibilis
béléscső esetén,
1.11.2Építhető maximális magasságminden esetben, kivéve a flexibilis
béléscső esetén,
1.11.3Húzószilárdságflexibilis béléscsövek, illetve
függesztett égéstermék-elvezetők
esetén
1.11.4Csavarószilárdságflexibilis béléscsövek, illetve
függesztett égéstermék-elvezetők
esetén
1.11.5Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett
oldalirányú terheléssel szemben
minden esetben, kivéve béléscső
esetén, ha az nem egyhéjú
égéstermék-elvezető berendezés
1.11.6Hajlítószilárdságelhúzás, vagy nem függőleges
elhelyezés esetén
1.11.7Dörzsállóság és ellenállás a seprési hatással szembenösszekötőelem, béléscső
1.11.8Jéggel és az olvadékával szembeni álló képességminden esetben, kivéve
az összekötőelemnél, ha
fagyásveszély nem áll fenn
1.12Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé lévő hatás irány
mellett
tűzszakasz határon keresztül haladó
égéstermék-elvezető külső héjára
1.13UV-val szembeni ellenálláscsak műanyag és kompozit
anyagú égéstermék-elvezető
napsugárzásnak kitett felülete esetén
1.14Aerodinamikai tulajdonságkitorkolló idomdaraboknál
1.15Biztonságos használatha az emberi bőrrel akaratlanul is
történhet érintkezés
1.16Kondenzátum gyűjtésének módjanedves üzemmód esetén
1.17Vegyszerállóságbeton, műanyag és kompozit
béléscsőbeépítése esetén
2Fém égéstermék-elvezető berendezéseknek és zárt égésterű fűtőberendezések anyagtól
független levegőellátó vezetékei / Függőleges elrendezésű levegő-égéstermék feltétjei
2.1Nyomószilárdságfüggőleges elhelyezésnél
2.2Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
2.3Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé levő hatásiránytűzszakasz határon keresztül haladó
égéstermék-elvezető külső héjára
2.4Gáztömörségminden esetben
2.5Áramlási ellenállás
2.5.1Alaki ellenállásösszekötőelem, béléscső, kitorkolló
idomdarab
2.5.2Súrlódási tényező vagy érdességi értékösszekötőelem, béléscső
2.6Hőmérsékleti osztályminden felhasználási területre
2.7Hajlító szakítószilárdságnem függőleges elrendezés, elhúzás
esetén
2.8Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett
oldalirányú terheléssel szemben
függőleges elrendezésű feltétre
2.9Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás
osztálya
minden felhasználási területre
2.10Korrózióállósági osztály
2.11Jéggel és olvadékával szembeni ellenálló képesség

7. Gipsztermékek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Gipszkarton lemezek, burkolóanyagként
1.1Méretek és síkbeliségminden felhasználási területre
1.2Nyírószilárdságkülső falak és tetőszerkezet
merevítéseként alkalmazva
1.3Hajlítószilárdságminden felhasználási területre
1.4Ütőszilárdsága teljes szerkezetre vonatkoztatva
1.5Páraáteresztő képességminden felhasználási területre
1.6Vízfelvevő képesség
1.7Közvetlen léghanggátlása teljes szerkezetre vonatkoztatva
1.8Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
1.9Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
1.10Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
1.11Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok, fő- és válaszfalakhoz, mennyezetekhez vagy
burkolatokhoz
2.1Kálcium-szulfát tartalomgipsz kötőanyagoknál, (C1
jelű) szálerősítésű gipsz
vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz
falazóhabarcsoknál és (C6 és C7 jelű)
vékony rétegű gipszhabarcsoknál
2.2Kötés kezdetekézi és gépi (lőtt) felhordású
vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz
falazóhabarcsoknál
2.3Hajlítószilárdsággipsz vakolóhabarcsoknál,
2.4NyomószilárdságB1 - B6, C6 és C7 jelű gipsz
vakolóhabarcsoknál, továbbá (C2
jelű) gipsz falazóhabarcsnál
2.5Felületi keménységB7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál
2.6Tapadószilárdsággipsz vakolóhabarcsoknál
2.7Közvetlen léghang gátláshangszigetelő rendszer részeként
2.8Hangelnyeléshangszigetelő rendszer részeként
2.9Hővezetési ellenállásfelújító vakolóhabarcsoknál
2.10Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
2.11Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
2.12Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3Gipszkarton lemezek fugázóanyagai, gipszkarton lemezek fugázó anyagaiként
3.1Hajlítószilárdság (törőerő)minden típusnál
3.2Kötésidőrövid, normál, hosszú kötésidejű
keverékeknél
3.3Repedésmentesség2A, 2B, 3A, 3B 4A és 4B típusú
keverékeknél
3.4Durva részektől való mentesség:minden felhasználási területre
3.5Tapadás
3.6A papírszalag méretállandósága:
3.7Hosszúság
3.8Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
3.9Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
3.10Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
3.11Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
4Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez
4.1Tapadószilárdságminden felhasználási területre
4.2Kálcium-szulfát tartalom
4.3Felhasználási idő vége
4.4Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
4.5Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
4.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
5Szálerősítésű gipszlemezek, gipszrostlemezek burkolóanyagként
5.1Méretek és síkbeliségminden felhasználási területre
5.2Vízfelvevő képesség
5.3Nyírószilárdságkülső falak és tetőszerkezet
merevítéseként alkalmazva
5.4Hajlítószilárdságminden felhasználási területre
5.5Ütőszilárdsága teljes szerkezetre vonatkoztatva
5.6Páraáteresztő képességminden felhasználási területre
5.7Vízfelvevő képesség
5.8Közvetlen léghanggátlása teljes szerkezetre vonatkoztatva
5.9Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
5.10Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
5.11Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
5.12Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

8. Geotextíliák

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Folyékony hulladék-lerakó létesítményekben alkalmazott geotextíliák és rokon termékek
1.1Nyúlás a legnagyobb erőnélminden felhasználási területre
1.2Statikus átszakításmegerősítés funkció esetén
1.3Dinamikus átszakítási ellenállásminden felhasználási területre
1.4Súrlódási jellemzőkmegerősítés funkció esetén
1.5Húzókúszás
1.6Telepítéskor bekövetkező károsodásminden felhasználási területre
1.7Védelmi hatékonyságvédelem funkció esetén
1.8Jellemző szűrőnyílásszűrés funkció esetén
1.9Síkra merőleges vízáteresztő képességszűrés, megerősítés funkció esetén
1.10Tartósságminden felhasználási területre
1.11Időjárással szembeni ellenállás
2Szilárd hulladék-lerakó létesítményekben, csatornák, víztározók és gátak szerkezetében
alkalmazott geotextíliák és rokon termékek
2.1Nyúlás a legnagyobb erőnélminden felhasználási területre
2.2Statikus átszakításelválasztás, megerősítés funkció
esetén
2.3Dinamikus átszakítási ellenállásminden felhasználási területre
2.4Súrlódási jellemzőkmegerősítés funkció esetén
2.5Húzókúszás
2.6Telepítéskor bekövetkező károsodásminden felhasználási területre
2.7Védelmi hatékonyságvédelem funkció esetén
2.8Jellemző szűrőnyílásszűrés, elválasztás funkció esetén
2.9Síkra merőleges vízáteresztő képességszűrés, elválasztás, megerősítés
funkció esetén
2.10Tartósságminden felhasználási területre
2.11Időjárással szembeni ellenállás
3Az eróziót szabályozó munkákban (partvédelem, partvédő művek) alkalmazott geotextíliák és
rokon termékeik
3.1Nyúlás a legnagyobb erőnélminden felhasználási területre
3.2Statikus átszakításelválasztás, megerősítés funkció
esetén
3.3Dinamikus átszakítási ellenállásminden felhasználási területre
3.4Súrlódási jellemzőkmegerősítés funkció esetén
3.5Húzókúszás
3.6Telepítéskor bekövetkező károsodásminden felhasználási területre
3.7Jellemző szűrőnyílásszűrés, elválasztás funkció esetén
3.8Síkra merőleges vízáteresztő képességminden felhasználási területre
3.9Tartósság
4A vízelvezető rendszerekben alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik
4.1Nyúlás a legnagyobb erőnélminden felhasználási területre
4.2Statikus átszakításelválasztás funkció esetén
4.3Dinamikus átszakítási ellenállásszűrés, elválasztás funkció esetén
4.5Húzókúszásvízelvezetés funkció esetén
4.6Telepítéskor bekövetkező károsodásminden felhasználási területre
4.7Jellemző szűrőnyílásszűrés, elválasztás funkció esetén
4.8Síkra merőleges vízáteresztő képesség
4.9Vízáramlási kapacitás síkbanvízelvezetés funkció esetén
4.10Tartósságminden felhasználási területre
4.11Időjárással szembeni ellenállás
5A vasutak szerkezetében alkalmazott, a földmunkák és az alapozások során, valamint
a gyűjtőrendszerekben alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik
5.1Nyúlás a legnagyobb erőnélminden felhasználási területre
5.2Statikus átszakításelválasztás, megerősítés funkció
esetén
5.3Dinamikus átszakítási ellenállásminden felhasználási területre
5.4Súrlódási jellemzőkmegerősítés funkció esetén
5.5Telepítéskor bekövetkező károsodásminden felhasználási területre
5.6Jellemző szűrőnyílásszűrés, elválasztás funkció esetén
5.7Síkra merőleges vízáteresztő képességminden felhasználási területre
5.8Tartósság
5.9Időjárással szembeni ellenállás
6A szilárdhulladék-tároló és -lerakó helyek, a folyékonyhulladék-lerakó helyek, közbenső tárolók
vagy másodlagos tárolók szerkezetében alkalmazott geoszintetikus gátak
6.1Anyagtartalomminden felhasználási területre
6.2Vízáteresztő képesség
6.3Gázáteresztő képességcsak GBR-P. GBR-B esetében
6.4Dagadási indexcsak GBR-C esetében
6.5Szakítószilárdságminden felhasználási területre
6.6Nyúlás a legnagyobb erőnél
6.7Statikus átszakítás
6.8Hőtáguláscsak GBR-P, GBR-B esetében
6.9Időjárással szembeni ellenállás
6.10Mikrobiológiai lebomlással szembeni ellenállásminden felhasználási területre
6.11Oxidációval szembeni ellenállás
6.12Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)csak GBR-P esetében
6.13Kimosódásminden felhasználási területre
6.14Vegyszerállóság
7A csatornák szerkezetében alkalmazott geoszintetikus gátak
7.1Anyagtartalomminden felhasználási területre
7.2Vízáteresztő képesség
7.3Duzzadási indexcsak GBR-C esetében
7.4Szakítószilárdságminden felhasználási területre
7.5Nyúlás a legnagyobb erőnél
7.6Statikus átszakítás
7.7Hőtáguláscsak GBR-P esetében
7.8Időjárással szembeni ellenálláscsak GBR-P, GBR-B esetében
7.9Mikrobiológiai lebomlással szembeni ellenállásminden felhasználási területre
7.10Oxidációval szembeni ellenállás
7.11Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)csak GBR-P, GBR-C esetében
7.12Kimosódásminden felhasználási területre
7.13Vegyszerállóság
8Alagutak és a föld alatti műtárgyak szerkezetében folyadék elleni gátként alkalmazott
geoszintetikus gátak
8.1Anyagtartalomminden felhasználási területre
8.2Vízáteresztő képesség
8.3Duzzadási indexcsak GBR-C esetében
8.4Szakítószilárdságminden felhasználási területre
8.5Nyúlás a legnagyobb erőnél
8.6Statikus átszakítás
8.7Hőtáguláscsak GBR-P, GBR-B esetében
8.8Oxidációval szembeni ellenállásminden felhasználási területre
8.9Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)csak GBR-P esetében
8.10Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
9Víztározók és gátak szerkezetében alkalmazott geoszintetikus gátak
9.1Anyagtartalomminden felhasználási területre
9.2Vízáteresztő képesség
9.3Duzzadási indexcsak GBR-C esetében
9.4Szakítószilárdságminden felhasználási területre
9.5Nyúlás a legnagyobb erőnél
9.6Statikus átszakítás
9.7Hőtáguláscsak GBR-P esetében
9.8Időjárással szembeni ellenállásPolimeres, bitumenes felhasználás
esetén
9.9Mikrobiológiai lebomlással szembeni ellenállásminden felhasználási területre
9.10Oxidációval szembeni ellenállás
9.11Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)csak GBR-P esetében
9.12Kimosódásminden felhasználási területre
10Alagutak és a föld alatti műtárgyak szerkezetében alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik
10.1Szakítószilárdságminden felhasználási területre
10.2Nyúlás a legnagyobb erőnél
10.3Dinamikus átszakítási ellenállás
10.4Telepítéskor bekövetkező károsodás
10.5Védelmi hatékonyság
10.6Tartósság
11Utak és más közlekedési területek (a vasutak és az aszfaltbeépítések kivételével) szerkezetében
alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik
11.1Szakítószilárdságminden felhasználási területre
11.2Nyúlás a legnagyobb erőnél
11.3Statikus átszakításelválasztás, megerősítés funkció
esetén
11.4Dinamikus átszakítási ellenállásminden felhasználási területre
11.5Súrlódási jellemzőkmegerősítés funkció esetén
11.6Telepítéskor bekövetkező károsodásminden felhasználási területre
11.7Jellemző szűrőnyílásszűrés, elválasztás funkció esetén
11.8Síkra merőleges vízáteresztő képességminden felhasználási területre
11.9Tartósság
11.10Időjárással szembeni ellenállás

9. Függönyfalak / külső falburkolat / szerkezetlezáró üvegezési rendszerek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Épületek homlokzatán lévő, a függőlegestől 15 foknál jobban nem eltérő függönyfalak
1.1Légáteresztésminden felhasználási területre
1.2Vízzárás
1.3Szélállóság
1.4Önsúly
1.5Ütéssel szembeni ellenálláskockázatot jelentő, üvegezett
szerkezet esetén
1.6Vízszintes terheléssel szembeni ellenállásminden felhasználási területre
1.7Akusztikai teljesítőképességolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
1.8Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
1.9Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
1.10Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
1.11Homlokzati tűzterjedési határérték
1.12Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

10. Rögzített tűzoltó készülékek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Tűzjelző berendezések: tűzjelző központok
1.1Teljesítőképesség tűz eseténminden felhasználási területre
1.2Megszólalási késleltetés (a riasztási válasz ideje)
1.3Működési megbízhatóság
1.4Hőállóság
1.5Rázásállóság
1.6Villamos stabilitás
1.7Légnedvesség-állóság
2Tűzjelző berendezések: riasztóegységek, hangjelzők
2.1Működési megbízhatóságminden felhasználási területre
2.2Teljesítményparaméterek tűz esetén
2.3Hőállóságminden felhasználási területre,
kültéri alkalmazásnál
2.4Rázásállóságminden felhasználási területre
2.5Légnedvesség-állóságminden felhasználási területre,
kültéri alkalmazásnál
2.6Korrózióállóságminden felhasználási területre
2.7Villamos stabilitáscsak aktív elektromos alkatrészekre
vonatkozóan
3Tűzjelző berendezések: tápegységek
3.1Teljesítőképesség tűz eseténminden felhasználási területre
3.2Működési megbízhatóság
3.3Hőállóság
3.4Rázásállóság
3.5Villamos stabilitás
3.6Légnedvesség-állóság
4Tűzjelző berendezések: pontszerű érzékelők, hőérzékelők, lángérzékelők, és szórt fénnyel,
átbocsátott fénnyel vagy ionizációval működő pontszerű füstérzékelők.
4.1Névleges aktiválási feltételek / Érzékenység, válasz
késleltetés (válaszidő) és teljesítmény tűz esetén
minden felhasználási
területre, küszöb-hőmérséklet,
hőmérséklet-emelkedés
4.2Működési megbízhatóságminden felhasználási területre
4.3Tápfeszültségingadozás-tűrés
4.4Hőállóság
4.5Rázásállóság
4.6Légnedvesség-állóság
4.7Korrózióállóság
4.8Villamos stabilitás
7Tűzjelző berendezések: kézi jelzésadók
7.1Névleges aktiválási feltételek / érzékenység, teljesítmény
tűz esetén
minden felhasználási területre
7.2Működési megbízhatóságminden felhasználási területre
7.3Hőállóságminden felhasználási területre,
kültéri alkalmazásnál
7.4Rázásállóságminden felhasználási területre
7.5Légnedvesség-állóságminden felhasználási területre,
kültéri alkalmazásnál
7.6Korrózióállóságminden felhasználási területre
7.7Villamos stabilitáscsak aktív elektromos alkatrészekre
vonatkozóan
8Tűzjelző berendezés: füstérzékelők (optikai elven, fénysugárral működő vonalszerű érzékelők)
8.1Névleges aktiválási feltételek / érzékenységminden felhasználási területre
8.2Válaszkésleltetés (válaszidő)
8.3Működési megbízhatóság
8.4Tápfeszültségingadozás-tűrés
8.5Teljesítményparaméterek tűz esetén
8.6Hőállóság
8.7Rázásállóság
8.8Légnedvesség-állóság
8.9Korrózióállóság
9Tűzjelző berendezések: hangriasztású vezérlő- és jelzőberendezések
9.1Működési megbízhatóság tűz eseténminden felhasználási területre
9.2Válaszkésleltetés / válaszidő
9.3Teljesítőképesség tűz esetén
9.4Hőállóság
9.5Ütés és rázásállóság
9.6Villamos stabilitás
9.7Légnedvesség-állóság
10Tűzjelző berendezések: zárlatszakaszolók
10.1Teljesítményparaméterek tűz eseténminden felhasználási területre
10.2Működési megbízhatóság
10.3Hőállóság
10.4Rázásállóság
10.5Légnedvesség-állóság
10.6Korrózióállóság
10.7Villamos stabilitás
11Tűzjelző berendezések: bemeneti/kimeneti eszközök
11.1Válaszkésleltetés (válaszidő)minden felhasználási területre
11.2Teljesítményparaméterek tűz esetén
11.3Működési megbízhatóság
11.4Hőállóság
11.5Rázásállóság
11.6Légnedvesség-állóság
11.7Korrózióállóság
11.8Villamos stabilitás
12Tűzjelző berendezések: beszívottfüst-érzékelők
12.1Névleges aktiválási körülmények érzékenység,
megszólalási késleltetés (válaszidő) és a teljesítmény tűz
esetén
minden felhasználási területre
12.2Működési megbízhatóság
12.3Tápfeszültségingadozás-tűrés
12.4Hőállóság
12.5Rázásállóság
12.6Légnedvesség-állóság
12.7Korrózióállóság
12.8Villamos stabilitás
13Tűzjelző berendezések: riasztás- és hibajelzés-átviteli berendezés
13.1Teljesítőképesség tűz esetén (az átjelzés jellemzői)minden felhasználási területre
13.2Jelzési késleltetés (a riasztási válasz ideje)
13.3Működési megbízhatóság
13.4Hőállóság
13.5Rázásállóság
13.6Villamos stabilitás
13.7Légnedvesség-állóság
14Tűzjelző berendezések: riasztóegységek, vizuális figyelemfelhívó eszközök
14.1Működési megbízhatóságminden felhasználási területre
14.2Teljesítményjellemzők tűz esetén
14.3Hőállóság (száraz meleg/hideg ellen, működés közben, és
tartósan)
14.4Légnedvesség-állóság (állandó és ciklikus)
14.5Ütés- és rázásállóság
14.6Korrózióállóság
14.7Villamos stabilitás
15Tűzjelző berendezések: hangriasztású rendszerek részei (hangszórók)
15.1Teljesítményparaméterek tűz eseténminden felhasználási területre
15.2Működési megbízhatóság
15.3Hőállóság
15.4Légnedvesség-állóságkültéri alkalmazásnál
15.5Korrózióállóságminden felhasználási területre
15.6Ütés- és rázásállóság
16Tűzjelző berendezések: rádió-összeköttetések részei
16.1Teljesítményparaméterek tűz eseténminden felhasználási területre
16.2Válaszkésleltetés (válaszidő)
16.3Működési megbízhatóság
16.4Hőállóság
16.5Rázásállóság
16.6Légnedvesség-állóság
16.7Korrózióállóság
16.8Villamos stabilitás
17Füstriasztóeszközök
17.1Névleges aktiválási feltételek / Érzékenység, válasz
késleltetés (válaszidő) és teljesítmény tűz esetén
minden felhasználási területre
17.2Működési megbízhatóság
17.3Tápfeszültségingadozás-tűrés
17.4Hőállóság
17.5Rázásállóság
17.6Légnedvesség-állóság
17.7Korrózióállóság
17.8Villamos stabilitás
18Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei
(sprinklerek)
18.1Névleges aktiválási körülményekminden felhasználási területre
18.2Oltóanyag-eloszlás
18.3Válaszkésleltetés (válaszidő)
18.4Működési megbízhatóság
18.5Hőállóság
18.6Hősokk
18.7Korrózióállóság
19Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei
(a nedves riasztószelep felépítése)
19.1Válaszkésleltetés (válaszidő)minden felhasználási területre
19.2Működési megbízhatóság
19.3Teljesítményparaméterek tűz esetén
19.4Válaszkésleltetés tartóssága
19.5Nem fém alkatrészek öregedése
19.6Tartós működési biztonság tűz esetén
20Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések (a száraz
riasztószelep felépítése)
20.1Válaszkésleltetés (válaszidő)minden felhasználási területre
20.2Működési megbízhatóság
20.3Teljesítményparaméterek tűz esetén
20.4Válaszkésleltetés tartóssága
20.5Tartós működési biztonság, nem fém alkatrészek
öregedése
20.6Tartós működési biztonság tűz esetén
21Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei
(vízmotoros riasztóberendezés)
21.1Válaszkésleltetés (válaszidő)minden felhasználási területre
21.2Működési megbízhatóság
21.3Teljesítményparaméterek tűz esetén
21.4Válaszkésleltetés tartóssága
21.5Tartós működési biztonság, nem fém alkatrészek
öregedése
21.6Tartós működési biztonság tűz esetén
22Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei
(vízáramlás-érzékelő)
22.1Névleges működtetési feltételekminden felhasználási területre
22.2Válaszkésleltetés (válaszidő)
22.3Működési megbízhatóság
22.4Korrózióállóság
22.5Nem fém alkatrészek szilárdsága
23Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések (automatikus, elektromos vezérlő és
késleltető szerkezetek)
23.1Válaszkésleltetés (válaszidő)minden felhasználási területre
23.2Működési megbízhatóság
23.3Teljesítményparaméterek tűz esetén
23.4Tartósság (hőállóság, légnedvesség-állóság,
korrózióállóság)
24Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (automatikus, nem
elektromos vezérlő és késleltető szerkezetek)
24.1Válaszkésleltetés (válaszidő)minden felhasználási területre
24.2Működési megbízhatóság
24.3Korrózióállóság
24.4Teljesítményparaméterek tűz esetén
25Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei. Kézi indító- és
leállítószerkezet követelményei és vizsgálati módszerei
25.1Működési megbízhatóságminden felhasználási területre
25.2Teljesítményparaméterek tűz esetén
25.3Korrózióállóság
26Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (tartályok szelepei és
indítóberendezései)
26.1Működési megbízhatóságminden felhasználási területre
26.2Oltóanyag-eloszlás
27Beépített tűzoltó berendezések: a gázzal oltó berendezések részegységei (nagy- és kisnyomású
elosztószelepek és működtetőszerkezeteik)
27.1Működési megbízhatóságminden felhasználási területre
27.2Oltóanyag-eloszlás
28Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (nem villamos
tiltórendszerek)
28.1Működési megbízhatóságminden felhasználási területre
29Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (CO2- berendezések
fúvókái)
29.1Oltóanyag-eloszlásminden felhasználási területre
30Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (csatlakozók)
30.1Névleges működtetési feltételekminden felhasználási területre
30.2Válaszkésleltetés (válaszidő)
30.3Működési megbízhatóság
30.4Tartósság (hőállóság, légnedvesség-állóság, korrózióállóság)
31Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (különleges tűzjelző berendezések)
31.1Névleges aktiválási feltételek / Érzékenység, válasz késleltetés (válaszidő) és teljesítmény tűz esetén,
küszöb-hőmérséklet, hőmérséklet-emelkedés
minden felhasználási területre
31.2Működési megbízhatóság
31.3Tartós működési biztonság és késleltetés, hőállóság
31.4Rázásállóság
31.5Korrózióállóság
32Beépített tűzoltó berendezések / Gázzal oltó berendezések részegységei / Nyomásmérő eszközök
és nyomáskapcsolók követelményei és vizsgálati módszerei
32.2Névleges működtetési feltételekminden felhasználási területre
32.3Működési megbízhatóság
32.4Tartós működési biztonság
Korrózióállóság
33Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (mechanikai súlymérő
eszközök)
33.1Névleges működtetési feltételekminden felhasználási területre
33.2Működési megbízhatóság
33.3Korrózióállóság
33.4Nem fém alkatrészek szilárdsága
34Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (pneumatikus tűzjelző
berendezések)
34.1Névleges működtetési feltételekminden felhasználási területre
34.2Válaszkésleltetés (válaszidő)
34.3Működési megbízhatóság
34.4Tartós működési biztonság
Korrózióállóság
34.5Tartós működési biztonság
Nem fém alkatrészek szilárdsága
35Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (visszacsapó és
torlószelepek)
35.1Oltóanyag-eloszlásminden felhasználási területre
35.2A működés megbízhatósága
35.3A működési megbízhatóság időtartama
35.4Rezgéssel szembeni ellenállás
36Beépített tűzoltó berendezések / Tömlőberendezések / Tömlődob alaktartó tömlővel
36.1Oltóanyag-eloszlásminden felhasználási területre
36.2A működés megbízhatósága
36.3A tömlők kihúzhatósága
36.4A működési megbízhatóság tartóssága
36.5Veszélyes anyagok
37Beépített tűzoltó berendezések: tömlőberendezések (falitűzcsap-szekrények lapostömlővel)
37.1Oltóanyag-eloszlásminden felhasználási területre
37.2A működés megbízhatósága
37.3A tömlők kihúzhatósága
37.4A működési megbízhatóság tartóssága
37.5Veszélyes anyagok
38Felszín alatti tűzcsap
38.1Működési megbízhatóságminden felhasználási területre
38.2Csatlakozási méretek
38.3Tartós működőképesség, korrózióval szembeni
megbízhatóság
38.4Tartós működőképesség megbízhatósága; tartósság
39Felszín feletti tűzcsap
39.1Működési megbízhatóságminden felhasználási területre
39.2Csatlakozási méretek
39.3Tartós működőképesség, korrózióval szembeni
megbízhatóság
39.4Tartós működőképesség megbízhatósága; tartósság

11. Szaniterek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Bűzelzárós WC-csészék és WC-berendezések / Fürdőszobák, WC-k
1.1Öblítővíz kapacitásaszabványos 1. és 2. típusú
termékeknél
1.3Visszafolyás megelőzése
1.5Tisztíthatóság
1.7Terhelési ellenállás
1.9Víztömörség
1.11Szelep megbízhatósága
1.13Tartósság
2Háztartási célú zuhanytálcák
2.1Tisztíthatóságminden felhasználási területre
2.2Tartósság
3Háztartási célú fürdőkádak
3.1Tisztíthatóságminden felhasználási területre
3.2Tartósság
4Egészségügyi berendezések. Kommunális mosók
4.1Tisztíthatóságminden felhasználási területre
4.2Tartósság
4.3Terhelési ellenállás
5Bidék
5.1Tisztíthatóságminden felhasználási területre
5.2Tartósság
5.3Terhelési ellenállás
6Zuhanyfülkék
6.1Tisztíthatóságminden felhasználási területre
6.2Tartósság
6.3Ütésállóság, törési tulajdonságok
7Mosdók
7.1Tisztíthatóságminden felhasználási területre
7.2Tartósság
7.3Terhelési ellenállás
7.4A túlfolyás kifolyási értékeCL 25, 20, 15, 10, 00 kifolyási osztály
8Konyhai mosogatók, konyhákban élelmiszerek előkészítése, edények mosogatása, háztartási
szennyvíz elvezetése
8.1Tisztíthatóságminden felhasználási területre
8.2Tartósság
8.3Terhelési ellenálláscsak fali mosogatóknál
8.4Veszélyes anyagokminden felhasználási területre
9Fali vizeldék
9.1Tisztíthatóságminden felhasználási területre
9.2Tartósság
9.3Statikai terhelhetőségicsak fali mosogatóknál
9.4A visszafolyás meggátlásaminden felhasználási területre
10Örvényfürdők és pezsgőfürdők, házi, beltéri alkalmazásra
10.1Haj beakadásával szembeni védelemminden felhasználási területre
10.2Tisztíthatóság
10.3Tisztíthatóság állandósága
11WC-k és vizeldék öblítőtartályai WC-k és vizeldék vízöblítéséhez
11.1Víztömörség1. típusú WC-hez, 2. típusú WC
öblítőtartálya és 3. típusú vizeldéhez
11.2Töltőszelep megbízhatósága
11.3Zajszint
11.4Öblítővíz kapacitása
11.5Tartósság

12. Forgalmi kellékek: közúti berendezések

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Forgalomirányító berendezések / Figyelmeztető és biztonsági fényjelzők
1.1Fényerősségminden felhasználási területre
1.2Színtulajdonságok
1.3Fényvisszavető berendezések
1.4Elektromos követelmények
1.5A villogó fényjelzők villogási aránya és a bekapcsolt idő
1.6Elektromágneses összeférhetőség
1.7Mechanikai szilárdság
1.8Időjárás-állóság
1.9Biztonságos rögzítés és zárás
1.10Passzív biztonság
2Forgalomirányító berendezések, fényjelző készülékek, a 200 mm és 300 mm névleges jelzőfelület-
átmérőjű, piros, sárga és zöld közúti közlekedési fényjelzők (a hordozható fényjelzők nem ide
tartoznak)
2.1Ütőszilárdságminden felhasználási területre
2.2Rezgésszilárdság
2.3Fénysűrűség
2.4Fényerősség-eloszlás
2.5Fénysűrűség egyenletesség
2.6Legnagyobb fantomjelzés-viszony
2.7A fényjelzők színe
2.8Fényerősség
3Állandó, függőleges, közúti közlekedési jelzések, állandó jelzőtáblák, teljes jelzőtábla-összeállítás
3.1Fényvisszavető jelzőfelületi anyag
3.1.1Nappali színérték és fénysűrűségi tényezőminden felhasználási területre
3.1.2Az RA fényvisszavetési együttható
3.1.3Időjárás-állósági vizsgálat
3.1.4Ütőszilárdság
3.2Szerkezeti teljesítmény
3.2.1Részleges biztonsági tényezőkminden felhasználási területre
3.2.2Részleges anyagtényezők
3.2.3Szélhatások
3.2.4Dinamikus nyomás hóeltakarításból
3.2.5Koncentrált terhek
3.2.6Állandó terhek
3.2.7Ideiglenes alakváltozások
3.2.8Behajlás
3.2.9Csavarás
3.2.10Állandó alakváltozások
3.3Tartók
3.3.1Alapszekrényekminden felhasználási területre
3.3.2Teljesítmény járműütközéskor
3.3.3Korrózióállóság
3.4Jelzőtáblalemezek, jelzőfelületek, belső átvilágítású jelzőtáblák, kívülről megvilágított jelzőtáblák
és tartók
3.4.1Korrózióállóságminden felhasználási területre
3.4.2Felerősítések
3.4.3Nappali színérték és fénysűrűségi tényező
3.4.4Vizuális teljesítmény tartóssága
3.4.5Ütőszilárdság
3.4.6Átlagos fénysűrűség
3.4.7Fénysűrűségkontraszt
3.4.8Fénysűrűség egyenletessége
3.4.9Ütőszilárdság
3.5Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
4Állandó, függőleges, közúti közlekedési jelzések, belső átvilágítású forgalomterelő oszlopok (TTB)
4.1Ütőszilárdságminden felhasználási területre
4.2Nappali színértékek és fénysűrűségi tényező
4.3Átlagos fénysűrűség
4.4Fénysűrűség egyenletessége
4.5Fénysűrűségkontraszt
4.6Statikus terhelés hatására az alakváltozás
4.7Elfordulás
4.8Korrózióállóság
4.9Vizuális teljesítmény tartóssága
4.10Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
5Állandó, függőleges, közúti közlekedési jelzések, vezetőoszlopok és fényvisszavetők
5.1Vezetőoszlop
5.1.1Nappali színérték és fénysűrűségi együtthatóminden felhasználási területre
5.1.2Statikus követelmény (szélterhelés)
5.1.3Dinamikus ütőszilárdság
5.1.4Korrózióállóság
5.1.5Természetes időjárás-állóság
5.2Fényvisszavetők
5.2.1Nappali színérték és fénysűrűségi tényező
5.2.2Éjszakai színérték
5.2.3RA fényvisszavetési együttható
5.2.4Dinamikus ütőszilárdságminden felhasználási területre
5.2.5Korrózióállóság
5.2.6Vízállóság
5.2.7Tartósság
abban az esetben, ha az 1907/2006/
5.3Veszélyes anyagokEK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
6Függőleges közúti jelzések, változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák
6.1Szín
6.2Fénysűrűség
6.3Fénysűrűségi arány
6.4Hőmérsékleti osztály
6.5Elektromos alkatrészek ellenállása a szennyező hatásoknak
6.6Korrózióállóságminden felhasználási területre
6.7Burkolatok által nyújtott védettségi fokozatok
6.8Ellenállás a vízszintes terheknek
6.9Tartószerkezet passzív biztonsága
6.10Ütésállóság
6.11Villamosenergia-ellátás és korlátok
6.12Kikapcsolási feszültségérzékenység
abban az esetben, ha az 1907/2006/
6.13Veszélyes anyagokEK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
7Közúti zajárnyékoló berendezések
7.1Hangelnyelésminden felhasználási területre
7.2Hanggátlás
7.3Terhekkel szembeni ellenállás
7.4Tűzállósági teljesítmény
7.5Kőtörmelékhullás veszélye
7.6Veszélyes anyagok kibocsátása
7.7Tartósság (akusztikai és nem akusztikai jellemzők esetén)
7.8Kőfelverődés
8Közúti visszatartó rendszerek: biztonsági korlátok, ütközés csillapítók, kezdő- és végszerkezetek,
átmeneti szerkezetek, jármű mellvédek
8.1Feltartóztatási fokozatminden felhasználási területre
8.2Ütközés súlyossága
8.3Hatástartomány
8.4Dinamikus behajlás
8.5Tartósság
8.6Teljesítményszint
8.7Visszatérítési zóna
8.8Oldalirányú elmozdulás
8.9Kilépési terület
9Vasbeton és feszített beton lámpaoszlopok, legfeljebb 20 méter magas egyenes, illetve legfeljebb
18 méter magas konzolos, vasbeton vagy feszített beton lámpaoszlopok
9.1A vízszintes erőkkel (szélteherrel) szembeni ellenállásminden felhasználási területre
9.2A jármű-ütközésnek való ellenállás (passzív biztonság)
9.3Tartósság
10Acél lámpaoszlopok, legfeljebb 20 méter magas egyenes, illetve legfeljebb 18 méter magas
konzolos lámpaoszlopok
10.1Alapanyag acél szerkezet anyagaminden felhasználási területre
10.2Alapanyag lehorgonyzó csavar
10.3Hegesztés
10.4A vízszintes erőkkel (szélteherrel) szembeni ellenállás
10.5Mechanikus ütés elleni védelem
10.6A jármű-ütközésnek való ellenállás (passzív biztonság)
10.7Korrózió elleni védelem
11Alumínium lámpaoszlopok legfeljebb 20 méter magas egyenes, illetve legfeljebb 18 méter magas
konzolos lámpaoszlopok
11.1Alapanyag alumínium fajtaminden felhasználási területre
11.2Alapanyag lehorgonyzó csavar
11.3Hegesztés
11.4A vízszintes erőkkel (szélteherrel) szembeni ellenállás
11.5Mechanikus ütés elleni védelem
11.6A jármű-ütközésnek való ellenállás (passzív biztonság)
11.7Korrózió elleni védelem

13. Szerkezeti faanyagok / elemek és segédanyagaik

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Faszerkezetek / Szilárdság szerint osztályozott, négyszög keresztmetszetű szerkezeti fa
szerkezeti elemek
1.1Hajlítószilárdságminden felhasználási területre
1.2Nyomószilárdság
1.3Húzószilárdság
1.4Nyírószilárdság
1.5Rugalmassági modulus
1.6Tartósság
1.7Tűzállósági teljesítmény (vizsgálattal vagy számítással
igazolt)
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
1.8Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
1.9Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2Faszerkezetek. Előregyártott, szeglemezes szerkezeti elemek termékkövetelményei
2.1Szerkezeti faanyag szilárdsági osztályaminden felhasználási területre
2.2Geometriai hibák
2.3Ékcsapolt kötésű fűrészáruk
2.4Alaktartósság
2.5Tűzvédelmi osztály
2.6Biológiai kártevőkkel szembeni ellenállás
2.7Szeglemez rögzítő elemek
2.8Támaszerővel szembeni ellenállás és merevség
2.9Tűzállósági teljesítmény (vizsgálattal vagy számítással
igazolt)
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek
fel
2.10Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
2.11Az elemek geometriai mérete és métertűrése
2.12Csatlakozási hézag
2.13Keresztmetszet csökkenés
2.14Nedvességtartalom
2.15Méretpontosság
2.16Göcsök meghatározása
2.17Kapcsoló elem elhelyezési pontossága
2.18Kapcsoló elem kiugrása
2.19Kapcsoló elem beágyazódása
2.20Akusztikai teljesítőképességolyan épületszerkezetekben
történő felhasználáskor, amelyekkel
szemben akusztikai követelmények
lépnek fel
2.21Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetekben
történő felhasználáskor,
amelyekkel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
2.22Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

14. Faalapú panelek és elemek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Építési célú fa alapanyagú lemezek (tömör falemezek, furnérfa, rétegelt lemez, OSB (vékony,
hosszú és irányított forgácselrendezésű), forgácslap (cementkötésű, műgyanta kötésű),
rostlemezek (kemény,- félkemény,- lágy) / Tartószerkezeti elemek belső térben (száraz, nedves
környezetben), tartószerkezeti elemek külső térben, nem tartószerkezeti elemek belső térben
nedves környezetben, nem tartószerkezeti elemek külső térben, tartógerendán teherhordó
födémburkolatként belső térben
1.1Mechanikai szilárdság (hajlítószilárdság)minden felhasználási területre
1.2Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
1.3Tűzállósági teljesítmény (vizsgálattal vagy számítással
igazolt)
1.4Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyagok

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Általános felhasználású cementek
1.1Összetétel, a cement szabványos megnevezésebeton, habarcs, injektált habarcs
és egyéb keverékek készítése
az építőipar számára és építési
termékek előállítására
1.2Klinkertartalom
1.3Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa
1.4Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa
1.5Kötési idő
1.6Oldhatatlan maradék
1.7Izzítási veszteség
1.8Térfogat-állandóság - tágulás
1.9Szulfáttartalom (SO3-ként)
1.10Hidratációs hő
1.11Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél)
1.12Kloridtartalom
1.13C3A-tartalom a klinkerben
1.14Tartósság
1.15Vízoldható Cr(VI)-tartalom
2Kőművescement
2.1Összetétel, a cement szabványos megnevezésehabarcs készítése tégla- és
blokkfalazáshoz, valamint kültéri és
beltéri vakoláshoz
2.2Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa
2.3Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa
2.4Kötési idő kezdete
2.5Kötési idő vége
2.6Őrlési finomság (szitamaradék)
2.7Térfogat-állandóság - tágulás
2.8Szulfáttartalom (SO3-ként)
2.9Kloridtartalom
2.10A friss habarcs levegőtartalma
2.11A friss habarcs vízmegtartása
2.12Vízoldható Cr(VI)-tartalom
3Kalcium-aluminát cement
3.1Összetétel, a cement szabványos megnevezésebeton, habarcs, injektáló habarcs és
más keverékek készítése építési és
építőanyag-gyártására célokra
3.2Nyomószilárdság (6 órás korban) ≥ Mpa
3.3Nyomószilárdság (24 órás korban) ≥ Mpa
3.4Kötési idő
3.5Alumínium-oxid-tartalom
3.6Szulfid-tartalom
3.7Klorid-tartalom
3.8Alkália-tartalom
3.9Szulfáttartalom (SO3-ként)
3.10Tartósság
3.11Vízoldható Cr(VI)-tartalom
4Nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek
4.1Összetétel, a cement szabványos megnevezésebeton, habarcs, injektáló habarcs és
más keverékek készítése építési és
építőanyag-gyártására célokra
4.2Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa
4.3Kötési idő
4.4Oldhatatlan maradék
4.5Izzítási veszteség
4.6Térfogat-állandóság - tágulás
4.7Szulfáttartalom (SO3-ként)
4.8Kloridtartalom
4.9Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél)
4.10Hidratációs hő
4.11Tartósság
4.12Vízoldható Cr(VI)-tartalom
5Építési mész
5.1Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPakötőanyag készítése habarcsokhoz
(falazóhabarcsok, kültéri és
beltéri vakolóhabarcsok),
valamint egyéb építési termékek
készítéséhez (pl. kalcium-szilikát
téglák, pórusbeton, beton stb.) és
mélyépítési alkalmazásokhoz (talaj,
aszfaltkeverékek stb.)
5.2Kötési idő kezdete
5.3Kötési idő vége
5.4Levegőtartalom
5.5CaO+MgO
5.6MgO
5.7CO2
5.8Szulfáttartalom (SO3-ként)
5.9Aktív mész
5.10Reakcióképesség
5.11Térfogat-állandóság - tágulás
5.12Szemcseméret
5.13Szemcseméret-eloszlás
5.14Besüllyedés
5.15Tartósság
6Nagy szulfáttartalmú kohósalakcement
6.2Összetétel, a cement szabványos megnevezésebeton, habarcs, injektáló habarcs és
más keverékek készítése építési és
építőanyag-gyártására célokra
6.3Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa
6.4Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa
6.5Kötési idő
6.6Oldhatatlan maradék
6.7Izzítási veszteség
6.8Térfogat-állandóság - tágulás
6.9Szulfáttartalom (SO3-ként)
6.10Kloridtartalom
6.11Hidratációs hő
6.12Tartósság, szulfátállóság
6.13Vízoldható Cr(VI)-tartalom
7Hidraulikus kötőanyagok nem teherhordó szerkezeti felhasználásra
7.1Alkotórészek és összetételfalazóhabarcs, kül- és beltéri
vakolóhabarcs, valamint más nem
teherhordó szerkezeti építési
termékek készítéséhez
7.2Őrlési finomság (szitamaradék)
7.3Kötési idő
7.4Nyomószilárdság
7.5Térfogat-állandóság - tágulás
7.6Szulfáttartalom (SO3-ként)
7.7A friss habarcs levegőtartalma
7.8A friss habarcs vízmegtartó képessége
7.9Tartósság
7.10Vízoldható Cr(VI)-tartalom
8Különleges cementek: Mérsékelten szulfátálló cementek
8.1Összetétel, a cement szabványos megnevezéseBeton, habarcs, injektált habarcs
és egyéb keverékek készítése
az építőipar számára és építési
termékek előállítására
8.2Klinkertartalom
8.3Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa
8.4Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa
8.5Kötési idő
8.6Oldhatatlan maradék
8.7Izzítási veszteség
8.8Térfogat-állandóság - tágulás
8.9Szulfáttartalom (SO3-ként)
8.10Kloridtartalom
8.11Tartósság
8.12Vízoldható Cr(VI)-tartalom
8.13C3A tartalom a klinkerben
8.14Szulfátduzzadás
9Különleges cementek: Fehércementek
9.1Összetétel, a cement szabványos megnevezésefokozott esztétikai igényt kielégítő
építészeti elemekhez, díszítő
elemekhez, műkőtermékekhez és
szobrászmunkák készítésére
9.2Klinkertartalom
9.3Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa
9.4Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa
9.5Kötési idő
9.6Oldhatatlan maradék
9.7Izzítási veszteség
9.8Térfogat-állandóság - tágulás
9.9Szulfáttartalom (SO3-ként)
9.10Fehérség
9.12Kloridtartalom
9.13Tartósság
9.11Vízoldható Cr(VI)-tartalom
9.12Fe2O3 tartalom a klinkerben

16. Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanyagaik), utófeszítő rendszerek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Feszítő készletek
1.1Geometriai tulajdonságokszerkezetek utófeszítéséhez,
szerkezetek vagy szerkezetrészek
feszítéséhez
1.2Feszítőelemek mechanikai jellemzői
1.3Statikus teherrel szembeni ellenállás
1.4Fárasztással szembeni ellenállás
1.5Súrlódási tényező
1.6Ékcsúszás
1.7Iránytörés/irányváltás határértéke

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és
pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként
1.1Méretek és mérettűrésekminden felhasználási területre
1.2Alak
1.3Nyomószilárdság
1.4Nedvesség okozta alakváltozás
1.5Tapadószilárdság
1.6Aktív oldható sótartalomnem védett falazott szerkezetekben,
csak égetett agyag falazóelemek
esetén
1.7Vízfelvételnem védett falazott szerkezetek
1.8Páraáteresztő képességminden felhasználási területre
1.9Tartósság: fagyhatással szembennem védett falazott szerkezetek
1.10Bruttó száraz testsűrűségminden felhasználási területre
Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező)olyan épületszerkezetekben történő
1.11felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
1.12Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
1.13Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező
munkáihoz
2.1Kapilláris vízfelvételfelújító (R) vakolóhabarcsoknál
és egyrétegű (OC) kültéri
felhasználású vakolóhabarcsoknál
és minden más kültéri felhasználási
vakolóhabarcsnál
2.2Vízfelvétel időjárási ciklusok utánegyrétegű (OC) kültéri felhasználású
vakolóhabarcsoknál
2.3Vízbehatolásfelújító (R) vakolóhabarcsoknál
2.4Páradiffúziós tényező (µ)felújító (R) és hőszigetelő
vakolóhabarcsoknál és minden
más kültéri felhasználású
vakolóhabarcsoknál
2.5Tapadószilárdságminden felhasználási területre
2.6Tapadószilárdság időjárási ciklusok utánegyrétegű (OC) kültéri felhasználású
vakolóhabarcsoknál
2.7Hővezetési tényező
2.8Megszilárdult habarcs testsűrűségeminden felhasználási területre
2.9Nyomószilárdság
2.10Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenéskültéri felhasználású
25 fagyasztási ciklus utánvakolóhabarcsoknál
2.11Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
2.12Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
2.13Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3Falszerkezeti habarcsok falazóhabarcsok falakon, oszlopokon és válaszfalakon
3.1Nyomószilárdságtervezett falazóhabarcsoknál
3.2Az összetevők arányaelőírt összetételű habarcsoknál
3.3Tapadószilárdságminden felhasználási területre
3.4Kezdeti nyírószilárdságáltalános felhasználású és könnyű
tervezett falazóhabarcsoknál
és vékony rétegű tervezett
falazóhabarcsoknál
3.5Kloridtartalomvasalt falazatokhoz alkalmazott
falazóhabarcsoknál
3.6Levegőtartalomminden felhasználási területre
3.7Vízfelvételkültéri épületelemekhez használt
falazóhabarcsoknál
3.8Páraáteresztő képesség
3.9Megszilárdult habarcs testsűrűségehőszigetelő elvárásoknak megfelelő
épületelemekhez alkalmazott
falazóhabarcsoknál és könnyű
falazóhabarcsoknál
3.10Hővezetési tényezőhőszigetelő elvárásoknak megfelelő
épületelemekhez alkalmazott
falazóhabarcsoknál
3.11Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25
fagyasztási ciklus után
kültéri épületelemekhez használt
falazóhabarcsoknál
3.12Bedolgozhatósági időminden felhasználási területre
3.13Adalékanyag legnagyobb szemcseméretevékony rétegű falazóhabarcsoknál
3.14Korrekciós idő
3.15Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
3.16Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
3.17Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

18. Szennyvízelvezetési és kezelési termékek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Csatornázási aknaelemek betonból / Aknafenék, aknagyűrű és aknaszűkítő elemek, valamint
folyásfenék és padka bevonata
1.1a. Aknafenék
1.1.1Beton szilárdsági jeleminden felhasználási területre
1.1.2Cement (kötőanyag) szulfátállósága
1.1.3Nyomószilárdság fúrt magmintán
1.1.4Folyásfenék és oldalfalak kialakítása
1.1.5Felületi hibák
1.1.6Méretek
1.1.7Aknarendszer vízzárósága
1.1.8Vízfelvétel
1.1.9Beton szulfátállósága
1.1.10Beton vegyszerállósága
1.2b. Aknagyűrű
1.2.1Beton szilárdsági jeleminden felhasználási területre
1.2.2Cement (kötőanyag) szulfátállósága
1.2.3Éltörő szilárdság
1.2.4Felületi hibák
1.2.5Méretek
1.2.6Aknarendszer vízzárósága
1.2.7Vízfelvétel
1.2.8Beépített hágcsók teherbírása, alakváltozása
1.2.9Beton szulfátállósága
1.2.10Beton vegyszerállósága
1.3c. Aknaszűkítő
1.3.1Beton szilárdsági jeleminden felhasználási területre
1.3.2Cement szulfátállósága
1.3.3Aknarendszer függőleges szilárdsága
1.3.4Felületi hibák
1.3.5Méretek
1.3.6Aknarendszer vízzárósága
1.3.7Vízfelvétel
1.3.8Beépített hágcsók teherbírása, alakváltozása
1.3.9Beton szulfátállósága
1.3.10Beton vegyszerállósága
1.3.11d. Folyásfenék és padka bevonata
1.3.12Erős vegyi hatással szembeni ellenállásminden felhasználási területre
2Gömbgrafitos öntöttvas csövek, csőidomok, tartozékok és azok kötései csatornázáshoz
2.1Méret (kompatibilitás, külső átmérő DE)minden felhasználási területre
2.2Alapanyag szakítószilárdsága
2.3Alapanyag szakadási nyúlása
2.4Alapanyag keménysége
2.5Ütési ellenállás
2.6Hosszirányú hajlítószilárdság
2.7Megengedhető alakváltozáshoz tartozó maximális erő
nagysága
2.8Tömítettség (gáz és folyadék esetén)
2.8.1belső nyomásminden felhasználási területre
2.8.2belső vákuum
2.8.3külső nyomás
2.8.4ciklusos nyomásváltozás
2.9Tartósság
2.9.1Csövek és idomok külső védelmeminden felhasználási területre
2.9.2Csövek és idomok belső védelme
2.10Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

19. Padlóburkolatok

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Természetes útburkoló kőlapok külsőtéri felhasználás gyalogos és járműforgalomra
1.1Hajlítási törőszilárdságminden felhasználási területre
1.2Csúszási-ellenállás
1.3Tartósság
1.4Méretek és alak
1.5Kopásállóság
1.6Megjelenés
1.7Vízfelvétel
1.8Kőzettani leírás
1.9Kémiai felületkezelés
1.10Testsűrűség
1.11Nyomószilárdság
2Természetes útburkoló kövek külsőtéri felhasználás gyalogos és járműforgalomra
2.1Nyomószilárdságminden felhasználási területre
2.2Csúszási-ellenállás
2.3Tartósság
2.4Méretek és alak
2.5Kopásállóság
2.6Megjelenés
2.7Vízfelvétel
2.8Kőzettani leírás
2.9Kémiai felületkezelés
2.10Testsűrűség
3Természetes útszegélykövek külsőtéri felhasználás gyalogos és járműforgalomra
3.1Hajlítási törőszilárdságminden felhasználási területre
3.2Tartósság
3.3Méretek és alak
3.4Megjelenés
3.5Vízfelvétel
3.6Kőzettani leírás
3.7Kémiai felületkezelés
3.8Testsűrűség
3.9Nyomószilárdság
4Természetes építőkövek és burkolólapok
4.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
4.2Hajlítószilárdság
4.3Kapocslyuk kitörési erőkapcsolt homlokzatburkolat
4.4Testsűrűségminden felhasználási területre
4.5Tartósság / fagyállóságkülső téri felhasználás
4.6Hőlökésállóságkülső téren vagy hőlökésnek kitett
helyeken
4.7Vízfelvétel / Kapilláris vízfelvételminden felhasználási területre
4.8Méretek és alak
4.9Megnevezés, kőzettani leírás
4.10Megjelenés
5Természetes építőkövek, vékony kőlapok (hosszúság, szélesség ≤ 610 mm,
vastagság ≤ 12 mm) járó- és lépcsőburkoló lap, valamint fal- és mennyezetburkolólap
felhasználás esetén
5.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
5.2Hajlítószilárdság
5.3Csúszás-ellenálláspadlóburkoló anyagként való
felhasználás
5.4Testsűrűségminden felhasználási területre
5.5Tartósság / fagyállóságkülső téri felhasználás
5.6Méretek és alakminden felhasználási területre
5.7Megnevezés, kőzettani leírás
5.8Megjelenés
5.9Vízfelvétel / Kapilláris vízfelvétel
5.10Hőlökésállóságkülső téren vagy hőlökésnek kitett
helyeken
5.11Kopásállóságpadlóburkoló anyagként való
felhasználás
6Kerámiai burkolólapok, padló- és falburkoló anyagként
6.1Törőterhelés, hajlítószilárdságminden felhasználási területre
6.2Hajlító-húzó szilárdságcsak azon burkolólapok esetében,
amelyeket mennyezet burkolására
használnak
6.3Kötőszilárdság/tapadási szilárdságcsak az áthaladási területeken
felhasznált burkolólapok esetén,
amelyek véletlenszerűen leeshetnek
6.4Csúszásgátló tulajdonság, vizes helyiségben nedves SRT
érték
padlóburkolásra belső térben
6.5Csúszásgátló tulajdonságpadlóburkolásra külső térben,
6.6Tartósságminden felhasználási területre
6.7fagyási / olvadási igénybevételkültéri padlóburkolásra
6.8Tartósságegyéb esetben
6.9Hőlökésállóságanyagtól függően, ha szükséges
6.10Méret és felületi minőségminden felhasználási területre
6.11Vízfelvételminden felhasználási területre
6.12Kopásállóságpadlóburkolásra mázas és mázatlan
lapok esetén
6.13Vegyszerállóságminden felhasználási területre
6.14Foltosodásállóságmázas és mázatlan lapok esetén
6.15Tűzvédelmi osztálycsak azon burkolólapok esetén,
amelyekkel szemben tűzvédelmi
követelményeket támasztanak
6.16Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1997/2006/
EK rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
7Beton útburkoló elemek tetők valamint gyalogosok, illetve járművek által használt területek
- pl. járdák, gyalogos zónák, kerékpárutak, parkolók, utak, autópályák, ipari területek (dokkok
és kikötők is), repülőgép utak, autóbusz megállók, benzinkutak stb. - burkolására használva
7.1Vízfelvételminden felhasználási területre
7.2Időjárásállóság fagyállóság olvasztósó jelenlétében
7.3Hasító-húzó szilárdság
7.4Törőerő
7.5Kopásállóság száraz felületen
7.6Csúszásellenállás, nedves felületen mérve
7.7Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
8Beton járdalapok gyalogosok, ill. járművek által használt utak, valamint tetők burkolására
használt, előregyártott beton burkolólapok és kiegészítők.
8.1Vízfelvételminden felhasználási területre
8.2Időjárásállóság: fagyállóság olvasztósó jelenlétében
8.3Kopásállóság, száraz felületen
8.4Hajlítószilárdság
8.5Törőteher
8.6Csúszásellenállás, nedves felületen mérve
8.7Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
9Beton útszegélykövek előregyártott vasalatlan beton szegélyelemek vagy vízelvezető-
árokelemek, melyeket forgalmi területeken, vagy tetőkön használhatnak
9.1Hajlítószilárdságminden felhasználási területre
9.2Nyomószilárdság, csak ha a hajlítást nem lehet elvégezni
a méretek miatt
9.3Vízfelvétel
9.4Időjárásállóság: fagyállóság olvasztósó jelenlétében
9.5Kopásállóság, száraz felületen
9.6Csúszásellenállás, nedves felületen mérve
9.7Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
10Fa padlóburkolatok
10.1Fafajokminden felhasználási területre
10.2Megjelenés
10.3Nedvességtartalom
10.4Geometriai jellemzők
10.5Sűrűség
10.6Keménységkivéve a "Hajópadló fenyő
fűrészáruból" terméket
10.7Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
10.8Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
10.9Törőszilárdságminden felhasználási területre,
kivéve a fafurnér burkolatot
10.10Csúszósságminden felhasználási területre
10.11Hővezető képesség
10.12Biológiai tartósság
10.13Hordozóréteg tapadó-húzószilárdságacsak a furnérozott
padlóburkolatoknál
10.14Felületi réteg tapadószilárdsága
10.15Kopásállóság
11Mozaiklapok beltéri használatra, cementkötésű, vasalatlan, üzemben előállított mozaiklapok
(terrazzo lapok)
11.1Vízfelvételminden felhasználási területre
11.2Hajlító-húzószilárdság és törőterhelés
11.3Kopásállóság
11.4Csúszásállóság
11.5Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
12Mozaiklapok kültéri használatra cementkötésű, vasalatlan, üzemben előállított mozaiklapok
(terrazzo lapok)
12.1Időjárás-állóságminden felhasználási területre
12.2Hajlító-húzószilárdság és törőterhelés
Kopásállóság
12.3
12.4Csúszásállóság
12.5Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
13Betonburkolatokban használt teherátadó acélbetétek előírásai teherátadó acélbetétekre,
melyeket az utak, repülőterek és egyéb közlekedési területek készített betonburkolataihoz
használnak
13.1Szakítószilárdságminden felhasználási területre
13.2A teherátadó acélbetétek átmérője
13.3A teherátadó acélbetétek hosszúsága
13.4Tartósság (korrózió elleni védelem)
13.5Veszélyes anyagok kioldódásaabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
15Műkövek vékony kőlapok padlók és lépcsők burkolásához, kül- és beltéren: olyan
mesterségesen előállított, legfeljebb 600x600 mm felületű, vékony (6-20 mm vastagságú)
lapok, melyeket habarccsal, vagy ragasztóval rögzítenek beépítéskor
15.1Vízfelvételminden felhasználási területre
15.2Hajlítószilárdság
15.3Kopásállóság
15.4Csúszásállóság
15.5Hősokk-állóság
15.6Ütésállóság
15.7Fagyállóság
15.8Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
16Rugalmas, textil és rétegelt padlóburkoló anyagok: műanyagból, linóleumból, parafából,
gumiból, textilből, rétegelt lapokból, laza fektetésű padlópanelokból készült padlóburkoló
anyagok, melyeket épületen belüli, vagy kültéri alkalmazásra szánnak a gyártó előírásai szerint
beépítve
16.1Általánosan minden terméktípusra
Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
16.2PVC padlóburkoló anyagok - Általánosan
16.2.1Pentaklór-fenol tartalombeltéri felhasználási területre
16.2.2Formaldehid kibocsátás
16.2.3Illékony szervesanyag kibocsátás
16.2.4Vízzáróságvizes területen történő
alkalmazásnál
16.2.5Csúszási ellenállásminden felhasználási területre
16.2.6Lapméret
16.2.7Derékszögűség
16.2.8Négyzetméter tömeg
16.2.9Hőkezelés utáni méretváltozás
16.2.10Kopásállósági csoport/Kopási veszteség
16.2.11Színtartóság fénnyel szemben
16.2.12Elektrosztatikus feltöltődési hajlamspeciális alkalmazásnál
16.2.13Elektromos ellenállás
16.3Homogén PVC padlóburkoló anyagok
16.3.1Teljes vastagság tűréseminden felhasználási területre
16.3.2Kopásállósági csoport
16.3.3Maradó benyomódás
16.3.4Hajlíthatóság
16.3.5Teljes vastagság - Kopásállósági csoportminden felhasználási területre
16.3.6Alkalmasság görgős szék igénybevételre32, 33, 34, 41, 42, 43 igénybevételi
osztálynál
16.3.7Hegesztési varrat szilárdsága32, 33, 34, 41, 42, 43 igénybevételi
osztálynál
16.4Tömör heterogén, habréteget tartalmazó és habosított PVC padlóburkoló anyagok
16.4.1Teljes vastagságminden felhasználási területre
16.4.2Kopásállósági csoport- Koptatóréteg vastagságminden felhasználási területre
16.4.3Koptatóréteg vastagság tűréseminden felhasználási területre
16.4.4Maradó benyomódás
16.4.5Alkalmasság görgős szék igénybevételre21 22, 22+ 23, 31 32, 41 33, 42, 34,
43 igénybevételi osztálynál
16.4.6Rétegelválási szilárdságminden felhasználási területre
16.4.7Hegesztési varrat szilárdság32, 33, 34, 41, 42, 43, D24641
igénybevételi osztálynál
16.5Kis hajlékonyságú PVC padlóburkoló lapok
16.5.1Maradó benyomódásminden felhasználási területre
16.5.2Hajlíthatóság
16.5.3Teljes névleges vastagságminden felhasználási területre
16.5.4Kopásállósági csoportminden felhasználási területre
16.5.5Alkalmasság görgős szék igénybevételre32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi
osztálynál
16.6PVC padlóburkoló anyagok parafa alapú hátoldallal
16.6.1Parafa hátoldal vastagságaminden felhasználási területre
16.6.2Maradó benyomódás
16.6.3Rétegelválási szilárdság
16.6.4A névleges teljes vastagság tűrése
16.6.5Koptatóréteg vastagságminden felhasználási területre
16.6.6Alkalmasság görgős szék igénybevételre32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi
osztálynál
16.7Préselt parafa hátoldalú PVC koptatórétegű padlóburkoló lapok
16.7.1A névleges teljes vastagság tűréseminden felhasználási területre
16.7.2Parafa hátoldal vastagsága
16.7.3PVC koptatóréteg vastagságának tűrése
16.7.4Maradó benyomódás32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi
osztálynál
16.7.5Rétegelválási szilárdságminden felhasználási területre
16.7.6Hegesztési varrat szilárdság23, 31, 32, 33, 34, 41, 42
igénybevételi osztálynál
16.7.7Teljes vastagság / koptatóréteg vastagságminden felhasználási területre
16.7.8Alkalmasság görgős szék igénybevételre32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi
osztálynál
16.8PVC padlóburkoló anyagok nedves területeken való felhasználásra - termékek az MSZ EN 649
(W1, W2 típus) és az MSZ EN 651 (W3 típus) előírásainak megfelelőek
16.8.1Névleges vastagság"A" kategória - normál igénybevétel
"B" kategória - erős igénybevétel
16.8.2A kompakt réteg (koptató réteg) vastagsága"A" kategória - normál igénybevétel
16.8.3Hajlíthatóságminden felhasználási területre
16.8.4Víz felületi szétterjedéseA kategória - normál igénybevétel
16.8.5Hegesztési varrat szilárdság"A" kategória - normál igénybevétel
"B" kategória - erős igénybevétel
"A" kategória - erős igénybevétel
16.8.6Vízzáróság"A" kategória - normál igénybevétel
"B" kategória - erős igénybevétel
16.9Szemcsézéssel javított csúszásgátlású PVC padlóburkoló anyagok
16.9.1Maradó benyomódásminden felhasználási területre
16.9.2Hajlíthatóság
16.9.3Csúszási ellenálláscipővel igénybevett nedves felület
mezítláb igénybevett nedves felület
16.9.4Átlagos teljes vastagságminden felhasználási területre
16.9.5Kopásállóság21, 22, 22+ 23, 31 32, 33, 41, 42 34
igénybevételi osztálynál
16.9.6Alkalmasság görgős szék igénybevételre32, 33, 34, 41, 42, 43 igénybevételi
osztálynál
16.9.7Hegesztési varrat szilárdság31, 32, 33, 34, 41, 42, 43
igénybevételi osztálynál
16.10Linóleum padlóburkoló anyagok - Általánosan
16.10.1Pentaklór-fenol tartalomminden felhasználási területre
16.10.2Formaldehid kibocsátás
16.10.3Illékony szervesanyag kibocsátás
16.10.4Csúszási ellenállás
16.10.5Négyzetméter tömeg
16.10.6Maradó benyomódás
16.10.7Hajlíthatóság
16.10.8Alkalmasság görgős szék igénybevételre
16.10.9Színtartóság fénnyel szemben
16.10.10Cigarettával szembeni ellenállás
16.10.11Elektrosztatikus feltöltődési hajlamspeciális alkalmazásnál
16.10.12Elektromos ellenállás
16.11Mintázatlan és mintázott linóleum padlóburkoló anyagok
16.11.1Teljes névleges vastagságminden felhasználási területre
16.11.2Átlagos vastagság tűrése
16.11.3Kalanderezett felületi réteg vastagsága
16.11.4Méretállandóság légnedvesség változása esetén
16.12Habalátétes mintázatlan és mintázott linóleum padlóburkoló anyagok
16.12.1A linóleum réteg névleges vastagságaminden felhasználási területre
16.12.2A rétegek átlagos vastagsága és tűrése
- linóleum réteg
- hordozó szövet
- hab hátoldal
16.12.3Rétegelválási szilárdság
16.13Parafa hátoldalú mintázatlan és mintázott linóleum
16.13.1A felületi réteg névleges vastagságaminden felhasználási területre
16.13.2A felületi réteg vastagság tűrése
16.13.3Teljes vastagság
16.13.4A teljes vastagság tűrése
16.14Gumi padlóburkoló anyagok - Általánosan
16.14.1Pentaklór-fenol tartalombeltéri felhasználási területre
16.14.2Formaldehid kibocsátás
16.14.3Illékony szervesanyag kibocsátás
16.14.4Vízzáróságvizes területen történő
alkalmazásnál
16.14.5Csúszási ellenállásminden felhasználási területre
16.14.6Hőkezelés utáni méretváltozás
16.14.7Színtartóság fénnyel szemben
16.14.8Keménység
16.14.9Kopásállóság
16.14.10Hajlíthatóság
16.14.11Cigarettával szembeni ellenállás
16.14.12Elektrosztatikus feltöltődési hajlamspeciális alkalmazásnál
16.14.13Elektromos ellenállás
16.15Habosított hátoldalú homogén és heterogén, sima felületű gumi padlóburkoló anyagok
16.15.1Teljes névleges vastagságminden felhasználási területre
16.15.2Teljes vastagság tűrése
16.15.3Koptatóréteg vastagság
16.15.4Koptatóréteg vastagság tűrése
16.15.5Hab hátoldal vastagsága
16.15.6Alkalmasság görgős szék igénybevételre32, 33 igénybevételi osztálynál
16.15.7Maradó benyomódásminden felhasználási területre
16.15.8Rétegelválási szilárdság
16.17Homogén és heterogén, sima felületű gumi padlóburkoló anyagok
16.17.1Maradó benyomódásminden felhasználási területre
16.17.2Teljes névleges vastagság
16.17.3Teljes vastagság tűrése
16.17.4Koptatóréteg vastagság
16.17.5Koptatóréteg vastagság tűrése
16.17.6Alkalmasság görgős szék igénybevételre41, 42, 43 igénybevételi osztálynál
16.18Homogén és heterogén, dombormintázatú gumi padlóburkoló anyagok
16.18.1Maradó benyomódásminden felhasználási területre
16.18.2Szakító erő
16.18.3Teljes névleges vastagság
16.18.4Teljes vastagság tűrése
16.18.SKoptatóréteg vastagság
16.18.6Koptatóréteg vastagság tűrése
16.19Rétegelt padlóburkoló anyagok. Hőre keményedő aminoplasztgyanta alapú felületi réteggel
ellátott elemek
16.19.1Pentaklór-fenol tartalombeltéri felhasználási területre
16.19.2Formaldehid kibocsátás
16.19.3Csúszási ellenállásminden felhasználási területre
16.19.4Teljes vastagság és tűrése
16.19.5Színtartóság fénnyel szemben
16.19.6Maradó benyomódás
16.19.7Méretváltozás relatív páratartalom változás hatására
16.19.8Felületi réteg tapadószilárdsága
16.19.9Kopásállóság
16.19.10Ütésállóság
16.19.11Alkalmasság görgős szék igénybevételre23, 31, 32, 33 igénybevételi
osztálynál
16.19.12Ellenállás bútorláb hatásának23, 31, 32, 33 igénybevételi
osztálynál
16.19.13Égő cigarettával szembeni ellenállás22, 22+, 23, 31, 32, 33 igénybevételi
osztálynál
16.19.14Vastagsági dagadásminden felhasználási területre
16.20Textil padlóburkoló anyagok - Általánosan
16.20.1Pentaklór-fenol tartalombeltéri felhasználási területre
16.20.2Formaldehid kibocsátás
16.20.3Illékony szervesanyag kibocsátás
16.20.4Azonosító termékjellemzők - a termék gyártási módja - flórréteg típusa - a felületi réteg anyaga, színezési módja - a hátoldalak típusa és anyagaminden felhasználási területre
16.20.5Tekercs, illetve lapméret
16.20.6Teljes vastagság
16.20.7Teljes négyzetméter tömeg
16.20.8Színtartóság - fénnyel szemben (általános/pasztel szín) - dörzsöléssel (nedves/száraz) szemben - vízzel szemben (világos/egyéb színű szőnyeg) - vízzel szemben - lefogás
16.20.9Alkalmasság görgős szék igénybevételreintenzív, rendszeres alkalmazásnál
eseti alkalmazásnál
16.20.10Elektrosztatikus feltöltődési hajlamspeciális alkalmazásnál
16.21Flóros padlószőnyegek
16.21.1Hordozó réteg feletti szálmagasságminden felhasználási területre
16.21.2Tűzésszám
16.21.3Hordozóréteg feletti flór (lenyírható) négyzetméter
tömege (SPW)
16.21.4Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti
alkalmazásnál
speciális alkalmazásnál
16.21.5A felületi flórréteg sűrűsége (SPD)minden felhasználási területre
16.21.6Kopásállóság - Lisson teszt
16.21.7Felületi hatásra történő külképi elváltozás - Vettermann
dobos teszt
16.21.8Lapok tömege (kg) / négyzetméter tömege (kg/m2)
16.21.9Lapméret
16.21.10Lapok derékszögűsége
16.21.11Méretstabilitás
16.21.12Hullámosodás
16.21.13Vágott szélek tartóssága, rojtosodás
16.22Tűnemezelt padlóburkoló anyagok a flóros tűnemezelt padlóburkoló anyagok kivételével
16.22.1Hordozóréteg feletti flór (lenyírható) négyzetméter
tömege
minden felhasználási területre
16.22.2Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti
alkalmazásnál
speciális alkalmazásnál
16.22.3Maradó benyomódás23, 32, 33 igénybevételi osztálynál
16.22.4Bolyhosodásminden felhasználási területre
16.22.5Kopásállóság - Lisson teszt
16.22.6Felületi hatásra történő külképi elváltozás - Vettermann
dobos teszt
16.22.7Színváltozás görgős szék igénybevételnél
16.22.8Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti
alkalmazásnál
speciális alkalmazásnál
16.22.9Lapok tömege (kg) / négyzetméter tömege (kg/m2)minden felhasználási területre
16.22.10Lapméret
16.22.11Lapok derékszögűsége
16.22.12Méretstabilitás
16.22.13Hullámosodás
16.23Flór nélküli textil padlóburkoló anyagok
16.23.1Bolyhosodásminden felhasználási területre
16.23.2Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti
alkalmazásnál
speciális alkalmazásnál
16.23.3Kopásállóság - Lisson tesztminden felhasználási területre
16.23.4Felületi hatásra történő külképi elváltozás - Vettermann
dobos teszt
16.23.5Szerkezeti integritás
16.23.6Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti
alkalmazásnál
speciális alkalmazásnál
16.23.7Rojtosodásminden felhasználási területre
17Sportpálya burkolatok / Többcélú sportolásra alkalmas beltéri burkolatok / Előírások / Többcélú
sportolásra alkalmas beltéri burkolatok, burkolat rendszerek, melyek magukba foglalják mind
az alap, mind a felületi réteget, akár előre gyártották, akár a helyszínen készítik őket
17.1A sportpálya típusaminden felhasználási területre
17.2Tűzvédelmi osztály
17.3Formaldehid kibocsátás
17.4Pentaklór-fenol tatalom
17.5Súrlódás
17.6Erőleépülés
17.7Függőleges alakváltozás
17.8Függőleges labdavisszapattanás
17.9Gördülő terheléssel szembeni ellenállás
17.10Kopásállóság
17.11Fényvisszaverődési tényező
17.12Fényesség
17.13Benyomódással szembeni ellenállás
17.14Ütésállóság
17.15Síktól való eltérés

21. Belső és külső fal és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) profilok épületben való felhasználásokhoz: PVC-U profilok
és PVC-UE profilok külső és belső fal- és mennyezetkialakításokhoz / Külső és belső fal és
álmennyezeti profilok
1.1Mechanikai szilárdságminden felhasználási területre
1.2Tűzvédelmi osztály
1.3Tartósság
2Álmennyezetek
2.1Méretekminden felhasználási területre
2.2Hajlítószilárdság
2.3Terhelhetőség
2.4Korrózió állóságkitettség függvényében
2.5Hangelnyelésolyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben ilyen irányú
akusztikai követelmények lépnek fel
2.6Hővezetési tényezőolyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben ilyen irányú
hőtechnikai követelmények lépnek
fel
2.7Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben ilyen irányú
tűzvédelmi követelmények lépnek fel
2.8Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
2.9Veszélyes anyag kibocsátás, tartalomabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3Fémkeretes elemek gipszkarton lemezekhez
3.1Alapanyag, korrózió védelemminden felhasználási területre
3.2Profil méretek
3.3Mechanikai szilárdság
3.4Tűzvédelmi osztály
4Feszített mennyezetek: tartószerkezeti elemek belső térben (száraz, nedves környezetben),
tartószerkezeti elemek külső térben, nem tartószerkezeti elemek belső térben nedves
környezetben
4.1Alapanyagok jellemzőiminden felhasználási területre
4.2Vastagság
4.3Négyzetméter tömeg
4.4Méretállandóság nedvességgel szemben
4.5Zsugorodás hő hatására
4.6Szakítószilárdság, szakadási nyúlás
4.7Mikroorganizmusokkal szembeni ellenállás
4.8Hegesztési varrat szilárdsága
4.9Tartósság
4.10Tűzvédelmi osztály
4.11Veszélyes anyag kibocsájtás, tartalomabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
5Dekortapéta, tekercs és panel, belső falburkolat
5.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
5.2Veszélyes anyag kibocsátás, tartalom
(formaldehidtartalom, nehézfémek, vinylclorid
monomer)
5.3Hangelnyelésolyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben ilyen irányú
akusztikai követelmények lépnek fel
5.4Hővezetési tényezőolyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben ilyen irányú
követelmények lépnek fel
6Külső és belső fal és álmennyezeti elem
6.1Vastagságminden felhasználási területre
6.2Testsűrűség
6.3Mechanikai szilárdság (hajlítószilárdság, hajlítási
rugalmassági modulus, csavar kiszakító erő)
6.4Homlokzati tűzterjedésolyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben ilyen irányú
tűzvédelmi követelmények lép fel
6.5Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
6.6Páraáteresztő képességolyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
6.7Hővezetési tényezőolyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
6.8Hangelnyelés, léghanggátlásolyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
6.9Veszélyes anyag kibocsájtás, tartalomabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
6.10Időjárásállóságkülső téri felhasználás esetén
7Nem teherhordó falakként használatos belső válaszfal készletek, belső válaszfal
7.1Használati biztonság (vízszintes-, függőleges terhelés,
ütésállóság)
minden felhasználási területre
7.2Tűzállósági teljesítmény
7.3Tűzvédelmi osztály
7.4Akusztika (léghanggátlás, hangelnyelés)olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
7.5Veszélyes anyag kibocsátás, tartalom
(formaldehidtartalom, azbeszt, pentaklorfenol, egyéb)
minden felhasználási területre
7.6Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak
külső és belső burkolására
1.1Szerkezeti tulajdonságokminden felhasználási területre
1.2Rögzítés
1.3Alakhűség
1.4Egyenesség (görbültség)
1.5Méretek és mérettűrések
1.6Víztartó képesség
1.7Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerőtetőfedésre
1.8Tartósság / Fagyállóságkülső téri felhasználás
1.9Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
1.10Külső tűzzel szembeni teljesítmény
1.11Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
1.12Hőlökésállóságmázas és engóbozott tetőfedő és
falburkoló termékek
2Beton tetőcserép alap és kiegészítő cserepei magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és
belső burkolására
2.1Típustetőfedésre
2.2Méret, tömeg
2.3Vízzáróságminden felhasználási területre
2.4Mechanikai ellenállástetőfedésre
2.5Tartósság / Fagyállóságkülső téri felhasználás
2.6Külső tűzzel szembeni teljesítményminden felhasználási területre
2.7Tűzvédelmi osztály
2.7Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3Bitumenes zsindelyek ásványi és/vagy szintetikus hordozóréteggel
3.1Húzási tulajdonságokminden felhasználási területre
3.2Továbbszakítási ellenállás (szegszárral)
3.3Vízfelvétel
3.4UV ellenállás
3.5Hőállóság
3.6Hintőanyag tapadása
3.7Lefejtési ellenálláscsak a fémfóliával kasírozott
termékeknél
3.8Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
3.9Külső tűzzel szembeni teljesítmény
4Bitumenes hullámlemezek
4.1Mechanikai tulajdonságokminden felhasználási területre
4.2Terhelhetőségi osztály (R v. S)csak tetőfedésnél
4.3Ütési ellenálláscsak tetőfedésnél
4.4Továbbszakítási ellenállásminden felhasználási területre
4.5Víz áthatolással szembeni ellenállás
4.6Bitumen tartalom
4.7Felülettömeg
4.8Vízfelvétel
4.9Továbbszakítási ellenállás öregítés után
4.10Vízáthatolási ellenállás öregítés után
4.11Hőtágulási együttható
4.12Tűzvédelmi osztály
4.13Külső tűzzel szembeni teljesítmény
5Biztonsági tetőhorgok
5.1Statikus terhelhetőségminden felhasználási területre
5.2Statikus terhelhetőség a horgonyzási pontban
5.3Fáradási szilárdság
5.4Tűzvédelmi osztály
5.5Külső tűzzel szembeni teljesítmény
6Járdák, lépcsőfokok és tipegők
6.1Statikus terhelhetőségminden felhasználási területre
6.2Fáradási szilárdságcsak 2. osztály
6.3Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
6.4Külső tűzzel szembeni teljesítmény
7Teljes felületen alátámasztott fémlemez és lemezcsík tetőfedésre, külső borításra és belső
burkolásra
7.1Anyagminőségekminden felhasználási területre
7.2Névleges vastagság
7.3Vízáthatolással szembeni ellenállás
7.4Méretváltozás
7.5Mérettűrések
7.6Páraáteresztési tulajdonságok
7.7Tartósság
7.8Külső tűzzel szembeni teljesítménytetőknél
7.9Tűzvédelmi osztály (tűzveszélyesség)minden felhasználási területre
7.10Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
8Önhordó, kétoldalt fémlemez burkolatú, hőszigetelő szendvicspanelek
8.1Panel azonosító jellemzőkminden felhasználási területre
8.2Hőátbocsátási tényező
8.3Mechanikai és teherbírási jellemzők
8.4Tűzvédelmi osztály
8.5Tűzállósági teljesítményahol tűzállósági követelmény van
8.6Külső tűzzel szembeni teljesítménytetőknél
8.7Vízzáróságtetőknél és oldalfalaknál
8.8Légzárásminden felhasználási területre
8.9Páraáteresztés
8.10Léghanggátlásahol akusztikai igény merül fel
8.11Hangelnyelés
8.12Pontszerű és kezelési terhekkel szembeni ellenálláscsak mennyezeteknél
9Önhordó fémlemez tetőfedésre, külső borításra és belső burkolásra / Termékjellemzők és
követelmények
9.1Anyagminőségekminden felhasználási területre
9.2Névleges vastagság
9.3Mechanikai ellenállástetőknél koncentrált erővel szembeni
ellenállás
9.4Vízáthatolással szembeni ellenállásminden felhasználási területre
9.5Méretváltozás
9.6Mérettűrések
9.7Páraáteresztési tulajdonságok
9.8Külső tűzzel szembeni teljesítménytetőknél
9.9Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
9.10Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

23. Útépítési termékek

Az útépítések során felhasznált építési termékekre vonatkozó követelményeket az útügyi műszaki előírások
tartalmazzák.

24. Adalékanyagok

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek
aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz: a természetes, mesterséges eredetű és
újrahasznosított anyagból származó kőanyaghalmazok és kőlisztek aszfaltkeverékekben
történő alkalmazási feltételei
1.1Kőanyaghalmaz ásványi előfordulásból, amelyet a feldolgozás során kizárólag mechanikai hatás
ér (zúzottkő és zúzott kavics termékek, amelyeket töréssel, zúzással, osztályozással állítanak elő)
1.1.1Szemmegoszlásminden felhasználási területre
1.1.2Durva-, finom-, nyújtott kőanyaghalmaz
1.1.3Finomszem-tartalom
1.1.4Finom szemek minősége
1.1.5Szemalak
1.1.6Zúzott és tört felületű szemek aránya
1.1.7Finom kőanyaghalmaz szögletessége
1.1.8Aprózódási ellenállás
1.1.9Csiszolódási ellenállás
1.1.10Felületi kopási ellenállás
1.1.11Aprózódási ellenállás
1.1.12Ellenállás szöges járműabroncs koptató hatásának
1.1.13Szemek testsűrűsége és vízfelvétele
1.1.14Halmazsűrűség
1.1.15Tartósság
1.1.16Vízfelvétel-fagyállóság
1.1.17Fagyállóság
1.1.18Hőlökésállóság
1.1.19Bitumenes tapadóképesség
1.1.20Bazalt napszúrásabazalt felhasználása esetén
1.2Kőanyaghalmaz ásványi előfordulásból, amelyet a feldolgozás során kizárólag mechanikai hatás
ér (kőlisztek)
1.2.2Szemmegoszlásminden felhasználási területre
1.2.3Káros finom szemek
1.2.5Víztartalom
1.2.6Anyagsűrűség
1.2.7Merevítő tulajdonságok
1.2.8Szárazon tömörített kőliszt hézagtérfogata
1.2.9Kőliszt hatásának vizsgálata aszfaltkeverékek
gyűrűs-golyós lágyuláspontjára
1.2.11Vízoldhatóság
1.2.12Vízérzékenység
1.2.13Kalcium-karbonát tartalom
1.2.14Kevert kőliszt kacium-hidroxid tartalma
1.2.16Idegen kőliszt bitumenszáma
1.2.17Szénpernye izzítási vesztesége
1.2.18Idegen kőliszt anyagsűrűsége
1.2.19Laza halmazsűrűség meghatározása kerozinban
1.2.20Blaine-vizsgálat
1.3Mesterségesen előállított kőanyaghalmaz / Ásványi eredetű kőanyaghalmaz, amelyet ipari
módszerekkel, termikus vagy egyéb változást magában foglaló ipari módszerekkel állítottak el
(másodnyersanyagok, mint például kohászati, acélgyártási salakok, vagy például duzzasztott
agyagkavics stb.)
1.3.1Szemmegoszlásminden felhasználási területre
1.3.2Durva-, finom-, nyújtott kőanyaghalmaz
1.3.3Finomszem-tartalom
1.3.4Finom szemek minősége
1.3.5Szemalak
1.3.6Zúzott és tört felületű szemek aránya
1.3.7Finom kőanyaghalmaz szögletessége
1.3.9Aprózódási ellenállás
1.3.10Csiszolódási ellenállás
1.3.11Felületi kopási ellenállás
1.3.12Aprózódási ellenállás
1.3.13Ellenállás szöges járműabroncs koptató hatásának
1.3.14Szemek testsűrűsége és vízfelvétele
1.3.15Halmazsűrűség
1.3.16Tartósság
1.3.17Vízfelvétel-fagyállóság
1.3.18Fagyállóság
1.3.19Hőlökésállóság
1.3.20Bitumenes tapadóképesség
1.3.21Bazalt napszúrása
1.3.22Kémiai összetétel
1.3.23Durva, könnyű szennyeződések
1.3.24Kohósalak, acélgyártási salak térfogatállandósága
1.3.25Dikálcium-szilikátos aprózódás
1.3.26Vasas aprózódás
1.3.27Acélgyártási salak térfogatállandósága
1.4Előzőleg már felhasznált, szervetlen építőanyagból előállított kőanyaghalmaz (építési-bontási
hulladékok, beton, aszfalt, vegyes építési törmelék, mart aszfalt stb.)
1.4.1Szemmegoszlásminden felhasználási területre
1.4.2Durva-, finom-, nyújtott kőanyaghalmaz
1.4.3Finomszem-tartalom
1.4.4Finom szemek minősége
1.4.5Szemalak
1.4.6Zúzott és tört felületű szemek aránya
1.4.7Finom kőanyaghalmaz szögletessége
1.4.9Aprózódási ellenállás
1.4.10Csiszolódási ellenállás
1.4.11Felületi kopási ellenállás
1.4.12Aprózódási ellenállás
1.4.13Ellenállás szöges járműabroncs koptató hatásának
1.4.14Szemek testsűrűsége és vízfelvétele
1.4.15Halmazsűrűség
1.4.16Tartósság
1.4.17Vízfelvétel-fagyállóság
1.4.18Fagyállóság
1.4.19Hőlökésállóság
1.4.20Bitumenes tapadóképesség
1.4.21Bazalt napszúrása
1.4.22Kémiai összetétel
1.4.23Durva, könnyű szennyeződések
2Pernye betonhoz (vonatkozik továbbá a habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz használható
pernyékre is)
2.1Aktivitási indexminden felhasználási területre
2.2Finomszem tartalom
2.3Térfogat állandóság (duzzadás)
2.4Térfogat állandóság (szabad CaO)
2.5Izzítási veszteség
2.7Tartalom: SiO2 Al2O3 Fe2O3
2.8Tartalom: Na2O egyenérték
2.9Tartalom: reaktív SiO2
2.10Tartalom: SO3
2.11Tartalom: klorid-ion
2.12Tartalom: reaktív CaO
2.13Tartalom: MgO tartalom
2.14Tartalom: P2O5 tartalom
2.15Szemek testsűrűsége
2.16Kötés idő
2.17Vízigény
2.18Tartósság
2.19Radioaktivitás
2.20Veszélyes anyag tartalomabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz
3.1Frakcióminden felhasználási területre
3.2Szemmegoszlás
3.3Finomszem tartalom
3.4Szemalak
3.5Szemhossz
3.6Szemcse-testsűrűség
3.7Aprózódással szembeni ellenállás
3.8Kopási ellenállás
3.9Vízfelvétel
3.10Veszélyes összetevők kibocsátásaabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3.11Fagyállóságminden felhasználási területre
3.12Időjárás-állóság
3.13Csak bazalt vagy rokon kőzet esetében
4Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus
kötőanyagú anyagokhoz
4.1Olyan zúzottkő és zúzott kavics termékek, amelyeket töréssel, zúzással, osztályozással állítanak
elő
4.1.1Szemmegoszlás: durva kőanyaghalmazminden felhasználási területre
4.1.2Szemmegoszlás: finom
4.1.3Szemmegoszlás: nyújtott
4.1.4Durva kőanyaghalmaz szemalakja: lemezességi szám
4.1.5Durva kőanyaghalmaz szemalakja: szemalak tényező
4.1.6Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek
százalékaránya
4.1.7Finomszem tartalom: finom
4.1.8Finomszem tartalom: nyújtott
4.1.9Finom szemek minősége
4.1.10Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása: Los
Angeles együttható
4.1.11Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása:
ütőszilárdság
4.1.12Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása:
mikro-Deval aprózódás
4.1.13Szemek testsűrűsége
4.1.14Hidraulikusan kötött keverékek kötési és szilárdulási
folyamatát befolyásoló összetevők
4.1.15Veszélyes összetevők kibocsátásaabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
4.1.16Bazalt napszúrásaminden felhasználási területre
4.1.17Vízfelvétel
4.1.18Fagyállóság
4.2Kavics, homok, homokos kavics, amelyeket hidraulikus kötésű keverékekben is felhasználnak
4.2.1Szemmegoszlás: durvaminden felhasználási területre
4.2.2Szemmegoszlás: finom
4.2.3Szemmegoszlás: nyújtott
4.2.4Finom szemek minősége
4.2.5Savoldható szulfátok
4.2.6Összes kén
4.3Természetes aprózódású kőzetek
4.3.1Hidraulikusan kötött keverékek kötési és szilárdulási
folyamatát befolyásoló összetevők
minden felhasználási területre
4.3.2Szemmegoszlás
4.3.3Durva kőanyaghalmaz szemalakja
4.3.4Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek
százalékaránya
4.3.5Finomszem tartalom
4.3.6Finom szemek minősége
4.3.7Fizikai követelmények
4.3.8Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása
4.3.9Szemek testsűrűsége
4.3.10Savoldható szulfátok
4.3.11Összes kén
4.3.12Hidraulikusan kötött keverékek kötési és szilárdulási
folyamatát befolyásoló összetevők
4.3.13Veszélyes összetevők kibocsátásaabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
4.3.14Fagyállóságminden felhasználási területre
4.3.15Vízfelvétel
4.3.16Szemmegoszlás
4.3.17Durva kőanyaghalmaz szemalakja
4.3.18Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek
százalékaránya:
4.4Mesterségesen előállított kőanyagok: - darabos kohósalak - acélgyártási salak - szemétégetési
salak
4.4.1Finomszem tartalomminden felhasználási területre
4.4.2Finom szemek minősége
4.4.3Fizikai követelmények
4.4.4Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása
4.4.5Szemek testsűrűsége
4.4.6Savoldható szulfátok
4.4.7Összes kén
4.4.8Veszélyes összetevők kibocsátása
4.4.9Vízoldható összetevők
4.4.10Tartósság
4.4.11Bazalt napszúrása
4.4.12Fagyállóság
4.4.13Acélgyártási salak térfogatállandósága és MgO tartalma
4.4.14Darabos kohósalak dikalcium szilikátos aprózódása
4.4.15Darabos kohósalak vasas aprózódása
4.5Újrahasznosított kőanyag halmazok - vegyes betontörmelék- vegyes zúzottkő anyagok- zúzott
útpályaszerkezeti anyagok
4.5.1Szemmegoszlásminden felhasználási területre
4.5.2Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek
százalékaránya
4.5.3Vízoldható összetevők
4.5.4Szemek testsűrűsége
5Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz / Természetes, mesterséges és újrahasznosított
anyagokból nyert olyan adalékanyagok és kőlisztek, valamint keverékei, melyek
habarcskészítésre alkalmasak / Nem vonatkoznak azon kőlisztre, melyet a cement alkotóként
alkalmaznak, illetve inert kőlisztként habarcshoz, adalékanyaghoz kevernek ipari padló felső
rétegeként
5.1Kőanyaghalmaz
5.1.1Szemalak, szemnagyságminden felhasználási területre
5.1.2szemek testsűrűsége
5.1.3Szemnagyság és szemmegoszlás
5.1.4Szemmegoszlás tűrése
5.1.5Szemalak <4,0mm
5.1.6Szem testsűrűség
5.1.7Tisztaság
5.1.8Kagylóhéjtartalom
5.1.9Finomszem-tartalom
5.1.10Kőanyaghalmaz
5.1.11Összetétel/tartalom
5.1.12Kémiai követelmény
5.1.13Kloridok
5.1.14Szulfátok
5.1.15Kéntartalom
5.1.16Habarcs kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők
5.1.17Térfogatállandóság
5.1.18Vízben oldható összetevők
5.1.19Vízfelvétel
5.1.20Fagyállóság
5.1.21Fagyállóság
5.1.22Alkáli kovasav reakcióval szembeni ellenállás
5.2Kőliszt
5.2.1Szemalak, szemnagyságminden felhasználási területre
5.2.2Szemek testsűrűsége
5.2.3Szemnagyság és szemmegoszlás
5.2.4Szemmegoszlás tűrése
5.2.5Szem testsűrűség
5.2.6Tisztaság
5.2.7Kagylóhéjtartalom
5.2.8Finomszem-tartalom
5.2.9Összetétel/tartalom
5.2.10Kémiai követelmény
5.2.11ZA.1
5.2.12Kloridok
5.2.13Szulfátok
5.2.14Kéntartalom
5.2.15Habarcs kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők
5.2.16Izzítási veszteség
5.2.17Pernyék és kohósalak esetében
5.2.18Veszélyes anyag kibocsátás
5.2.19Fagyállóság
6Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektáló habarcshoz melyek
kiszárított testsűrűsége nagyobb, mint 2,00 Mg/m3 (2000 kg/m3), illetve újrahasznosított
kőanyaghalmazok esetében még az 1,50 Mg/m3 és 2,00 Mg/m3 közötti
6.1Szemnagyság és szemmegoszlásminden felhasználási területre
6.2Finomszem tartalom
6.3Aprózódási ellenállás
6.4Klorid tartalom
6.5Teljes kéntartalom
6.6A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők
6.7Száradási zsugorodás
6.8Veszélyes anyag kibocsátás, radioaktivitás
6.9Fagyállóság
6.10Alkáli kovasav reakcióval szembeni ellenállás
7Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz,
olyan ásványi eredetű adalékanyagok, melyek kiszárított testsűrűsége nem több, mint
2000 kg/m3 (2,00 Mg/m3), vagy halmazsűrűsége nem több, mint 1200 kg/m3 (1,20 Mg/m3) és
lehetnek:
a) természetes kőanyaghalmazok,
b) természetes nyersanyagból és/vagy ipari melléktermékekből előállított
kőanyaghalmazok,
c) ipari melléktermékek,
d) újrahasznosított kőanyaghalmazok.
7.1Szemnagyság és szemmegoszlásminden felhasználási területre
7.2Tisztaság
7.3Klorid tartalom
7.4Savban oldható szulfátok
7.5Kéntartalom
7.6Veszélyes anyag kibocsátás, radioaktivitás
7.7Fagyállóság

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz
1.1Cementtartalmú habarcsok
1.1.1Kezdeti húzási tapadószilárdságnormálkötésű habarcsoknál
1.1.2Húzási tapadószilárdság vízbe merítés utánminden felhasználási területre
1.1.3Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után
1.1.4Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után
1.1.5Nyitott idő
1.1.6Korai húzási tapadószilárdsággyors kötésű habarcsoknál
1.1.7Lecsúszáscsökkentett lecsúszású habarcsoknál
1.1.8Alakváltozásalakváltozásra képes és nagy
alakváltozásra képes habarcsoknál
1.2Diszperziós ragasztók
1.2.1Kezdeti nyírási tapadószilárdságminden felhasználási területre
1.2.2Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után
1.2.3Nyitott idő
1.2.4Lecsúszáscsökkentett lecsúszású diszperziós
ragasztóknál
1.2.5Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés utánfokozott követelményű diszperziós
ragasztóknál
1.2.6Nyírási tapadószilárdság megnövelt hőmérsékleten
1.3Reaktív műgyanta ragasztók
1.3.1Kezdeti nyírási tapadószilárdságminden felhasználási területre
1.3.2Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után
1.3.3Nyitott idő
1.3.4Lecsúszáscsökkentett lecsúszású reaktív
műgyanta ragasztóknál
1.3.5Nyírási tapadószilárdság hősokk utánfokozott követelményű reaktív
műgyanta ragasztóknál
2Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására: a betonfelület védelmére
használt termékek és rendszerek a karbantartási, javítási munkák, a beton- és vasbeton
szerkezetek tartósságának fokozása érdekében
2.1a. hidrofób impregnálás
2.1.1Tömegveszteség sóoldatos fagyás-kiolvasztás utánaz adott terméktulajdonságra
jellemző egyedi felhasználási
területek esetén
2.1.2Behatolási mélység
2.1.3Vízfelvétel és ellenállás alkáliákkal szemben
2.1.4A száradási sebesség együtthatója
2.1.5Kloridion-diffúzió
2.2b. impregnálás
2.2.1Kopásállóság (Taber-vizsgálat)az adott terméktulajdonságra
jellemző egyedi felhasználási
területek esetén
2.2.2Vízgőzáteresztés
2.2.3Kapilláris-vízfelszívás és vízáteresztés
2.2.4Tapadás hőmérsékleti összeférhetőség
2.2.5Vegyi ellenállás (felszívódó-közeges módszer)
2.2.6Ütésállóság
2.2.7Leszakítás
2.2.9Tűzvédelmi osztály: a felhordás után
2.2.10Csúszási ellenállás
2.2.11Behatolási mélység
2.3c. bevonatok
2.3.1Lineáris zsugorodásaz adott terméktulajdonságra
jellemző egyedi felhasználási
területek esetén
2.3.2Nyomószilárdság
2.3.3Hőtágulási együttható
2.3.4Kopásállóság (Taber-vizsgálat)
2.3.5Keresztvágási vizsgálat
2.3.6CO2-áteresztés
2.3.7Vízgőzáteresztés
2.3.8Kapilláris-vízfelszívás és vízáteresztés
2.3.9Tapadás hőmérsékleti összeférhetőség
2.3.10Ellenállás hőlökéssel szemben (1x)
2.3.11Vegyi ellenállás (felszívódó közeges módszer)
2.3.12Ellenállás erős vegyi hatással szemben
2.3.13Repedésáthidaló képesség
2.3.14Ütésállóság
2.3.15Leszakítási vizsgálat
2.3.16Tűzvédelmi osztály: a felhordás után
2.3.17Csúszási ellenállás
2.3.18Antisztatikus viselkedés
2.3.19Tapadás nedves betonon (alap: MC 0,40)
3Szilikapor betonokhoz / II típusú (aktív) kiegészítőanyagként használható szilikapor, továbbá
a habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz használható szilikaporok, karbantartási, javítási
munkák, a beton- és vasbeton szerkezetek tartósságának fokozása érdekében
3.1SiO2 tartalomminden felhasználási területre
3.2Elemi Si tartalom
3.3Szabad CaO tart.
3.4Kén tartalom, mint
3.5SO3 tartalom
3.6Összes alkáli tart. Na2O egyenérték
3.7Klorid-ion tart.
3.8Izzítási veszteség
3.9Finomszem tartalom fajlagos felület
3.10Száraz anyag tartalom
3.11Aktivitási index
Veszélyes összetevők kibocsátásaabban az esetben, ha az 1907/2006/
3.12EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3.13Radioaktivitásminden felhasználási területre
4Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei kül- és beltéri falazatok,
oszlopok, mennyezetek stb. bevonására használatos, szerves kötőanyagú vakolatokra (idesorolva
a szilikát / vízüveg /, szilán, sziloxán és szilikon alapú vakolatokat is)
4.1Vízgőzáteresztés (páradiffúzió)minden felhasználási területre
4.2Vízfelvétel
4.3Tapadószilárdság
4.4Tartósság (fagyasztás utáni tapadószilárdság)
4.5Tűzvédelmi osztály
4.6Hővezetési tényező
4.7Veszélyes anyagabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
5Őrölt, granulált kohósalak betonban, habarcsban és injektálóhabarcsban való felhasználásra
az EN 206-1 szerinti betonokhoz / II típusú (aktív) kiegészítőanyagként használható őrölt, granulált
kohósalak, továbbá a habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz használható őrölt, granulált
kohósalak
5.1Nyomószilárdságra gyakorolt hatás: aktivitási indexminden felhasználási területre
5.2Kötésidő, kötéskezdet
5.3Finomszem tartalom, fajlagos felület
5.4- MgO tartalom
5.5- szulfid tartalom
5.6- kén tartalom
5.7- a kén oxidációjával korrigált izzítási veszteség
5.8- klorid-ion tartalom
5.9- nedvesség tartalom
5.10Tartósság
5.11Veszélyes összetevők kibocsátásaabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
5.12Radioaktivitásminden felhasználási területre
6Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Betonacélok
korrózióvédelme: meglévő bevonat nélküli megerősítő vasalások és felújítás alatt lévő vasbeton
szerkezetekbe beágyazott betonacélok aktív és passzív védőbevonatai
6.1Korrózióvédelemminden felhasználási területre
7Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. A betonacél rudak
lehorgonyzása: megerősítő betonacélok lehorgonyzására szolgáló termékek és rendszerek
7.1Kihúzásminden felhasználási területre
7.2Klorid-ion tartalom
7.3Tűzvédelmi osztály
7.4Megcsúszás húzófeszültség eseténpolimer habarcsok (PC) esetén
7.5Üvegátmeneti hőmérséklet
8Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Betoninjektálás:
a betonszerkezetek javítására és védelmére használt injektálótermékek
(H) hidraulikus kötőanyagú termékek
(P) reaktív polimer kötőanyagú termékek
8.1Erőátadó kitöltők
8.1.1Alapvető jellemzők
8.1.1.1Tapadóképesség a húzó-tapadó szilárdsággal (H, P)minden felhasználási területre
8.1.1.2Térfogati zsugorodás (P)
8.1.1.3Vérzés (H)
8.1.1.4Térfogatváltozás (H)
8.1.1.5Tapadóképesség a ferde nyírószilárdsággal (H, P)bizonyos tervezett felhasználásokra
8.1.1.6Üvegesedési hőmérséklet (P)
8.1.1.7Kloridtartalom (H)
8.1.2Bedolgozhatósági jellemzők
8.1.2.1Injektálhatóság meghatározása és hasítóvizsgálat (H, P)minden felhasználási területre
8.1.2.2Viszkozitás (P)
8.1.2.3Kifolyási idő (H)
8.1.3Reakcióképességi jellemzők
8.1.3.1Bedolgozhatósági idő (H, P)minden felhasználási területre
8.1.3.2A húzószilárdság kifejlődése polimerek esetén (P)
8.1.3.3Kötésidő (H)
8.1.4Tartóssági jellemzők
8.1.4.1hőmérséklet-változási és nedves-száraz ciklusok után mért
tapadóképesség a húzó- tapadó szilárdsággal (H, P)
minden felhasználási területre
8.1.4.2Összeférhetőség a betonnal (H,P)
8.2Képlékeny kitöltők
8.2.1Alapvető jellemzők
8.2.1.1Tapadóképesség és a nyúlékony (duktilis) injektáló-
termékek nyújthatósága (P)
minden felhasználási területre
8.2.1.2Vizzáróság (P)bizonyos tervezett felhasználásokra
8.2.1.3Üvegesedési hőmérséklet (P)
8.2.2Bedolgozhatósági jellemzők
8.2.2.1Injektálhatóság meghatározása (P)minden felhasználási területre
8.2.2.2Viszkozitás(P)
8.2.2.3Tágulási arány és a tágulás kifejlődése (P)bizonyos tervezett felhasználásokra
8.2.3Reakcióképességi jellemzők
8.2.3.1Bedolgozhatósági idő (P)minden felhasználási területre
8.2.4Tartóssági jellemzők
8.2.4.1Összeférhetőség a betonnal (P)minden felhasználási területre
8.3Duzzadó kitöltők
8.3.1Alapvető jellemzők
8.3.1.1Vízzáróság (P)minden felhasználási területre
8.3.1.2Korróziós viselkedésbizonyos tervezett felhasználásokra
8.3.2Bedolgozhatósági jellemzők
8.3.2.1Bedolgozhatóság - Viszkozitás (P)minden felhasználási területre
8.3.2.2Tágulási arány és a tágulás kifejlődése vízfelvételkor
Térfogat- és tömegváltozás a levegős szárítás és
a vízfelvétel hatására (P)
8.3.3Reakcióképességi jellemzők
8.3.3.1Bedolgozhatósági idő (P)minden felhasználási területre
8.3.4Tartóssági jellemzők
8.3.4.1Vízérzékenység: vízfelvétel okozta tágulás - Erre
vonatkozik: Térfogat- és tömegváltozás a levegőn való
szárítás és a vízben való tárolás hatására (P)
minden felhasználási területre
8.3.4.2Érzékenység a nedves-száraz ciklusokra. Erre vonatkozik:
térfogat- és tömegváltozás a levegőn való szárítás és
a vízben való tárolás hatására (P)
8.3.4.3Összeférhetőség a betonnal (P)
9Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására / Szerkezeti ragasztók
9.1a. Megerősítő anyagok betonszerkezethez való szerkezeti ragasztáshoz használt ragasztók,
rendszerek
9.1.1Ragasztási /tapadó szilárdságminden felhasználási területre
9.1.2Nyírószilárdság
9.1.3Zsugorodás
9.1.4Bedolgozhatóság
9.1.5Rugalmassági modulus
9.1.6Hőtágulási együttható
9.1.7Üvegesedési hőmérséklet
9.1.8Tartósság
9.1.9Tűzvédelmi osztály
9.1.10Veszélyes anyagok
9.2b. Megszilárdult beton ragasztása megszilárdult betonhoz, előregyártott elemek ragasztása
betonszerkezethez
9.2.1Ragasztási /tapadó szilárdságminden felhasználási területre
9.2.2Nyírószilárdság
9.2.3Nyomószilárdság
9.2.4Zsugorodás
9.2.5Bedolgozhatóság
9.2.6Vízérzékenység
9.2.7Rugalmassági modulus
9.2.8Hőtágulási együttható
9.2.9Üvegesedési hőmérséklet
9.2.10Tartósság
9.2.11Tűzvédelmi osztály
9.2.12Veszélyes anyagok
10Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására / Szerkezeti és nem szerkezeti
javítás / Azon habarcsok és betonok, amelyeket esetleg más termékekkel és rendszerekkel
együtt használnak a hibás beton helyreállítására és/vagy kicserélésére, valamint a betonacél
megvédésére, amelyek a roncsolódott betonszerkezetek élettartamának meghosszabbításához
szükségesek.
10.1Nyomószilárdságminden felhasználási területre
10.2Kloridion-tartalom
10.3Tapadóképesség
10.4Korlátozott zsugorodás / tágulás
10.5Karbonátosodási ellenállás
10.6Rugalmassági modulus
10.7Hőmérsékleti összeférhetőség
10.8Csúszásellenállás
10.9Hőtágulási együttható
10.10Kapilláris vízfelvétel
10.11Kloridion-behatolás
10.12Kúszás nyomás hatására
10.13Vegyszerállóság
10.14Fej feletti alkalmazás (például a hídgerendák alsó
felületének a javítása)
11Szálak betonhoz: acélszálak betonokhoz, habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz adagolható
acél szálvagdalékok / A szálerősített betonok, habarcsok, injektáló habarcsok lehetnek
teherhordók, vagy nem teherhordók.
11.1Szálfajtaminden felhasználási területre
11.2Szálalak
11.3Ha van, a bevonat megadása (fajta, mennyiség)
11.4Szakítószilárdság / E-modulusz
11.5A beton konzisztenciájára gyakorolt hatás
11.6A beton hajlító-húzó szilárdságára gyakorolt hatás
11.7Veszélyes összetevőktől való mentességabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
11.8Tartósságminden felhasználási területre
12Szálak betonhoz: polimer szálak betonokhoz, habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz
adagolható polimer szálvagdalékok / A szálerősített betonok, habarcsok, injektáló habarcsok
lehetnek teherhordók, vagy nem teherhordók. habarcsok, injektáló habarcsok lehetnek
teherhordók, vagy nem teherhordók
12.1Szálfajtaminden felhasználási területre
12.2Szálalak
12.3Ha van, a bevonat megadása (fajta, mennyiség)
12.4Méretek, finomság
12.5Nyúlás vagy szakítószilárdság / E-modulusz
12.6Olvadáspont és gyulladáspont
12.7A beton konzisztenciájára gyakorolt hatás
12.8A beton hajlító-húzó szilárdságára gyakorolt hatás
12.9Veszélyes összetevőktől való mentességabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
12.10Tartósságminden felhasználási területre
13Esztrichek és padozati anyagok. Esztrichhabarcsok. Tulajdonságok és követelmények. Úsztatott,
csúszóréteges és tapadó kivitelű esztrichek, beleértve a fűtött, a kiegyenlítő és a koptató hatásnak
kitett rétegeket, a tapadóhidakat, az aljzatkiegyenlítőket és a kéregerősítő anyagokat. Nem
tartoznak ide a kazettás (tálcás) és az üreges álpadló szerkezetek
13.1Úsztatott és csúszóréteges esztrichek
13.1.1Hajlító-húzószilárdságminden felhasználási területre
13.1.2Vastagság
13.1.3Tűzvédelmi osztály
13.1.4Kopásállóság, vagy görgősszékállóságburkolat nélküli esztrichnél
13.1.5Konzisztenciaönterülő esztricheknél és
aljzatkiegyenlítőknél
13.1.6pH értékkalcium- szulfát esztrichnél
13.2Kiegyenlítő-tapadó esztrichek, aljzatkiegyenlítők, kéregerősítők
13.2.1Vastagságminden felhasználási területre
13.2.2Tűzvédelmi osztály
13.2.3Hajlító-húzószilárdság cementkötésű esztrichnélcementkötésű esztricheknél
13.2.4Nyomószilárdság cementkötésű esztrichnél
13.2.5Tapadó-húzószilárdságműgyanta kötésű esztricheknél
13.2.6Kopásállóság, vagy görgősszékállóságburkolat nélküli esztrichnél
13.2.7Konzisztenciaönterülő esztricheknél és
aljzatkiegyenlítőknél
13.2.8pH értékkalcium- szulfát esztrichnél
14Beltérben használatos esztrichek előállítására szolgáló kalcium-szulfát (CAB) és kalcium-szulfát
kompozit (CAC) kötőanyagok, valamint kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcsok (CA)
14.1Kalcium-szulfát (CAB) és kalcium-szulfát kompozit (CAC)
14.1.1kötőanyagokminden felhasználási területre
14.1.2CaSO4-tartalom
14.1.3pH
14.1.4kötésidő kezdete
14.1.5kötésidő vége
14.1.6hajlítószilárdság
14.1.7nyomószilárdság
14.1.8zsugorodás és duzzadás
14.1.9tűzvédelmi osztály
14.2Kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcs (CA)
14.2.1páraáteresztő képességminden felhasználási területre
14.2.2pH
14.2.3bedolgozhatósági idő
14.2.4vegyszerállóság
14.2.5hőszigetelő képesség
14.2.6hajlítószilárdság
14.2.7nyomószilárdság
14.2.8konzisztencia (terülés)
14.2.9zsugorodás és duzzadás
14.2.10tűzvédelmi osztály

27. Légfűtő berendezések

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Radiátorok és konvektorok: melegvízfűtési rendszerekben használható fűtőtestek
1.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
1.2Mechanikai ellenállás
1.2.1tömörség, nyomásállóságminden felhasználási területre
1.2.2szilárdság
1.2.3anyagminőség
1.2.4falvastagság
1.3Méretek
1.4Hőteljesítmény
1.5Áramlási ellenállás
1.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2Mennyezetre szerelt, 120 °C-nál kisebb hőmérsékletű vízzel táplált sugárzópanelek:
melegvízfűtési rendszerekben használható sugárzó ernyők
2.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
2.2Mechanikai ellenállás
2.2.1tömörség, nyomásállóságminden felhasználási területre
2.2.2szilárdság
2.2.3anyagminőség
2.2.4alvastagság
2.3Méretek
2.4Hőteljesítmény
2.5Hőteljesítmény jelleggörbe
2.6Áramlási ellenállás
2.7Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2.8Felületi hőmérsékletminden felhasználási területre

28. Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező csövek, tartályok

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok szállítására az ivóvíz és a fűtési víz
szállítása kivételével
1.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
1.2Folyáshatár minimuma
1.3Méret-tűrések csövekre, idomokra, végekre
1.4Tömörség
1.5Tartósság
1.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2Víz és vizes folyadékok szállítására való acélcsövek és csőidomok csatlakozásának kötései az ivóvíz
és a fűtési víz szállítása kivételével
2.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
2.2Méret-tűrések csövekre
2.3Tömörség: belső statikus, túlnyomással
2.4Tömörség: belső statikus, negatív nyomással
2.5Tömörség: külső statikus nyomássalföld alatti használatkor
2.6Tartósság: idomok, tömítésekminden felhasználási területre
2.7Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3Hegesztett korrózióálló acélcsövek víz és vizes folyadékok szállítására az ivóvíz és a fűtési víz
szállítása kivételével
3.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
3.2Folyáshatár / szakítószilárdság
3.3Méret-tűrések csövekre
3.4Tömörség: belső statikus nyomással
3.5Tömörség: külső statikus nyomással
3.6Tartósság
4Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen acélcsövek gáz, olaj, fűtő- és hűtővíz, vizes
folyadékok szállítására, az ivóvíz szállítása kivételével
4.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
4.2Folyáshatár minimuma
4.3Méret-tűrések csövekre
4.4Tömörség: gáz
4.5Tömörség: folyadék
4.6Tartósság
4.7Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
5Öntöttvas csövek, csőidomok, tartozékok és azok kötései a víznek az épületekből való
elvezetéséhez
5.1Tűzvédelmi osztály: a csőrendszerreminden felhasználási területre
5.2Belső nyomószilárdság
Ütésállóság, minimális szakítószilárdság (szürke öv. csőre,
5.3szürke öv. idomokra, gömbgrafitos öv. csőre, gömbgrafitos
öv. idomokra)
5.4Méret-tűrések csövekre
5.5Tömörség: levegő
5.6Tömörség: folyadék
5.7Tömörség: gáz
5.8Tartósság: külső bevonat és belső bevonat
6Réz és rézötvözetek: varrat nélküli, körszelvényű rézcsövek egészségügyi és fűtési alkalmazásra
vízhez és gázhoz és üzemanyagokhoz. Ivóvízhez a hazai egészségügyi előírásoknak megfelelően
6.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
6.2Szakítószilárdság (lágy, félkemény és kemény csőre)
Belső nyomásállóság (Ø 6-54, 54-108, 108-159,159-267
6.3mm csövekre)
6.4Méret-tűrések csövekre
6.5Tömörség
6.6Tartósság
6.7Hőállóságfűtési alkalmazásokhoz
6.8Hegeszthetőséggázok, levegő szállításához
7Műanyag csővezetékrendszerek - Nyomás nélküli talaj- és szennyvízelvezető rendszerelemek
épületszerkezeten belül
7.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
7.2A csövek gyűrűmerevségecsak földbe temetett alkalmazás
esetén
7.3A fittingek gyűrűmerevsége
7.4Mérettűrések csövekreminden felhasználási területre
7.5Mérettűrések fittingekre
7.6A csövek, fittingek és a kötések víztömörsége
7.7A csövek, fittingek és a kötések gáztömörsége
7.8A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása
7.9A csövek, fittingek és a kötések tartóssága
7.10Vicat lágyuláspontPVC; ABS; PVC+SAN és PVC-C anyagú
termékekre
7.11Folyási mutatószámPE és PP anyagú termékekre
7.12Emelt hőmérsékletű ciklusos tömörségminden felhasználási területre
8Műanyag csőrendszerek - Föld alatti nyomás nélküli alag-, és csatornacső rendszerelemek
8.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
8.2A csövek gyűrűmerevsége
8.3A fittingek gyűrűmerevsége
8.4Mérettűrések csövekre
8.5Mérettűrések fittingekre
8.6A csövek, fittingek és a kötések víztömörsége
8.7A csövek, fittingek és a kötések gáztömörsége
8.8A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása
8.9A csövek, fittingek és a kötések tartóssága
8.10A csövek, fittingek és a kötések tartóssága
9Műanyag csőrendszerek - Földbe temetett és föld feletti csőrendszer elemek nyomás alatti víz és
más folyadékok számára
9.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
9.2Csövek belső nyomás szilárdsága
9.3Csövek külső nyomás szilárdsága
9.4Fittingek belső nyomás szilárdsága
9.5Mérettűrések csövekre
9.6Mérettűrések fittingekre
9.7A csövek, fittingek és a kötések folyadék tömörsége
9.8A csövek, fittingek és a kötések gáz-tömörsége
9.9A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása
9.10A csövek és fittingek belső nyomás szilárdsága
9.11A kötések tömörségének tartóssága
10Műanyag csőrendszerek - Hideg/meleg víz csőrendszer elemek
10.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
10.2Csövek belső nyomás szilárdsága
10.3Csövek külső nyomás szilárdsága
10.4Fittingek belső nyomás szilárdsága
10.5Mérettűrések csövekre
10.6Mérettűrések fittingekre
10.7A csövek, fittingek és a kötések folyadék tömörsége
10.8A csövek, fittingek és a kötések gáz-tömörsége
10.9A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása
10.10A csövek és fittingek belső nyomás szilárdsága
10.11A kötések tömörségének tartóssága

30. Síküveg-, profilüveg- és üvegtéglatermékek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Építési üveg: szigetelő üvegegységek épületek és nyílászárók üvegezéseként
1.1Golyóállósággolyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
1.2Robbanással szembeni ellenállásrobbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
1.3Betöréssel szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
1.4Lengő test becsapódásával szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
1.5Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-
különbségekkel szembeni ellenállás
minden felhasználási területre
1.6Sugárzási tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
1.7Nedvességbehatolásminden felhasználási területre
1.8Gázszökés
1.9Peremtömítések fizikai tulajdonságai
1.10Közvetlen léghanggátlásenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
1.11Hőtani tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
1.12Tűzvédelmi osztálykifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
1.13Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
1.14Tűzállósági teljesítmény: külső tűzzel szembencsak tetőburkolatokra
1.15Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2Építési üveg: termikusan edzett nátrium-kalcium-szilikát biztonsági üveg épületek és nyílászárók
üvegezéseként
2.1Golyóállósággolyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
2.2Robbanással szembeni ellenállásrobbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
2.3Betöréssel szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
2.4Lengő test becsapódásával szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
2.5Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-
különbségekkel szembeni ellenállás
minden felhasználási területre
2.6Sugárzási tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
2.7Síkbeliségminden felhasználási területre
2.8Töretkép
2.9Mechanikai szilárdság
2.10Közvetlen léghanggátlásenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
2.11Hőtani tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
2.12Tűzállósági teljesítménykifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
2.13Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
2.14Tűzállósági teljesítmény: külső tűzzel szembencsak tetőburkolatokra
2.15Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3Építési üveg: hőkezelt (heat soaked), termikusan edzett nátrium-kalcium-szilikát biztonsági üveg
épületek és nyílászárók üvegezéseként
3.1Golyóállósággolyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
3.2Robbanással szembeni ellenállásrobbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
3.3Betöréssel szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
3.4Lengő test becsapódásával szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
3.5Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-
különbségekkel szembeni ellenállás
minden felhasználási területre
3.6Sugárzási tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
3.7Síkbeliségminden felhasználási területre
3.8Töretkép
3.9Mechanikai szilárdság
3.10Közvetlen léghanggátlásenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
3.11Hőtani tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
3.12Tűzállósági teljesítménykifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
3.13Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
3.14Tűzállósági teljesítmény: külső tűzzel szembencsak tetőburkolatokra
3.15Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
4Építési üveg: hőerősített nátrium-kalcium-szilikát üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként
4.1Golyóállósággolyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
4.2Robbanással szembeni ellenállásrobbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
4.3Betöréssel szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
4.4Lengő test becsapódásával szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
4.5Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-
különbségekkel szembeni ellenállás
minden felhasználási területre
4.6Sugárzási tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
4.7Síkbeliségminden felhasználási területre
4.8Töretkép
4.9Mechanikai szilárdság
4.10Közvetlen léghanggátlásenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
4.11Hőtani tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
4.12Tűzállósági teljesítménykifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
4.13Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
4.14Külső tűzzel szembeni teljesítménycsak tetőburkolatokra
4.15Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
5Építési üveg: rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként
5.1Golyóállósággolyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
5.2Robbanással szembeni ellenállásrobbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
5.3Betöréssel szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
5.4Lengő test becsapódásával szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
5.5Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-
különbségekkel szembeni ellenállás
minden felhasználási területre
5.6Sugárzási tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
5.7Tartósságminden felhasználási területre
5.8Közvetlen léghanggátlásenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
5.9Hőtani tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
5.10Tűzállósági teljesítménykifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
5.11Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
5.12Külső tűzzel szembeni teljesítménycsak tetőburkolatokra
5.13Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
6Építési üveg: üvegtéglák és üveg járólapok függőleges térelválasztó szerkezetek elemeként
6.1Golyóállósággolyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
6.2Robbanással szembeni ellenállásrobbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
6.3Betöréssel szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
6.4Lengő test becsapódásával szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
6.5Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-
különbségekkel szembeni ellenállás
minden felhasználási területre
6.6Sugárzási tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
6.7Méretekminden felhasználási területre
6.8Nyomószilárdság
6.9Optikai minőség
6.10Közvetlen léghanggátlásenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
6.11Hőtani tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
6.12Tűzállósági teljesítménykifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
6.13Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
6.14Külső tűzzel szembeni teljesítménycsak tetőburkolatokra
6.15Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
7Építési üveg: bevonatos üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként
7.1Golyóállósággolyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
7.2Robbanással szembeni ellenállásrobbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
7.3Betöréssel szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
7.4Lengő test becsapódásával szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
7.5Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-
különbségekkel szembeni ellenállás
minden felhasználási területre
7.6Sugárzási tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
7.7Tartósságminden felhasználási területre
7.8Közvetlen léghanggátlásenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
7.9Hőtani tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
7.10Tűzállósági teljesítménykifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
7.11Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
7.12Külső tűzzel szembeni teljesítménycsak tetőburkolatokra
7.13Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
8Építési üveg: nátrium-kalcium-szilikát üveg alaptermékek épületek és nyílászárók üvegezéseként
8.1Golyóállósággolyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
8.2Robbanással szembeni ellenállásrobbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
8.3Betöréssel szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
8.4Lengő test becsapódásával szembeni ellenálláshasználat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
8.5Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-
különbségekkel szembeni ellenállás
minden felhasználási területre
8.6Sugárzási tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
8.7Méretekminden felhasználási területre
8.8Optikai minőség
8.9Közvetlen léghanggátlásenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
8.10Hőtani tulajdonságokenergiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
8.11Tűzállósági teljesítménykifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
8.12Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
8.13Külső tűzzel szembeni teljesítménycsak tetőburkolatokra
8.14Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

31. Erőátviteli kábelek, vezérlőkábelek, távközlési kábelek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1.1Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
1.2Veszélyes anyag tartalomabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

32. Tömítőanyagok

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései /
Tömítőanyagok homlokzati elemekhez
1.1Tömítőanyagok kültéri homlokzati elemekhez
1.1.1Rugalmas alaktartó képességrugalmas és plasztikus
tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre
1.1.2Megfolyási ellenállás
1.1.3Secant modulus +23 oC-on és -20 oC-onrugalmas tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre
1.1.4Szakadási nyúlásplasztikus tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre
1.1.5Húzószilárdság tartós megnyújtásnál +23 oC-on és -20 oC-on
1.1.6 Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékletenrugalmas tömítőanyagoknál minden
1.1.7Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál vízbe merítés utánfelhasználási területre
1.1.8Kötés során bekövetkező térfogat csökkenésrugalmas és plasztikus
tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre
1.1.9Tapadás/nyúlás állandó hőmérsékletenplasztikus tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre
1.1.10Szakadási nyúlás +23 oC-on vízbe merítés után
1.1.11Sűrűségrugalmas és plasztikus
tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre
1.1.12Shore keménység
1.1.13Tűzvédelmi osztály
1.1.14Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
1.2Tömítőanyagok beltéri homlokzati elemekhez
1.2.1Megfolyási ellenállásrugalmas és plasztikus
tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre
1.2.2Szakadási nyúlás +23 oC-on
1.2.3Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés
1.2.4Sűrűségrugalmas és plasztikus
tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre
1.2.5Shore keménység
1.2.6Tűzvédelmi osztály
1.2.7Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései /
Tömítőanyagok üvegezéshez
2.1Sűrűségminden felhasználási területre
2.2Shore keménység
2.3Tűzvédelmi osztály
2.4Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2.5Rugalmas alaktartó képességminden felhasználási területre
2.6Megfolyási ellenállás
2.7Secant modulus +23 oC-on és -20 oC-on
2.8Tapadás/nyúlás tartós megnyújtásnál +23 oC-on és
-20 oC-on
2.9Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten
2.10Tapadás/nyúlás tartós megnyújtásnál vízbe merítés után
2.11Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés
2.12Tapadás/nyúlás hő, víz és üvegen átjutó UV fény hatására
2.13Nyomással szembeni ellenállás
3Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései /
Tömítőanyagok egészségügyi berendezésekhez
3.1SűrűségXS és S típusú tömítőanyagoknál
minden felhasználási területre
3.2Shore keménység
3.3Tűzvédelmi osztály
3.4Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3.5Megfolyási ellenállásXS és S típusú tömítőanyagoknál
minden felhasználási területre
3.6Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés
3.7Mikroorganizmusokkal szembeni ellenálló képesség
3.8Húzószilárdság tartós megnyújtásnálXS típusú tömítőanyagnál minden
felhasználási területre
3.9Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten
3.10Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál vízbe merítés után
3.11Szakadási nyúlás vízbe merítés utánS típusú tömítőanyagnál minden
felhasználási területre
4Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései /
Tömítőanyagok gyalogos járdákhoz
4.1Sűrűségminden típusnál minden
felhasználási területre
4.2Shore keménység
4.3Tűzvédelmi osztály
4.4Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
4.5Rugalmas alaktartó képességminden típusnál minden
felhasználási területre
4.6Megfolyási ellenállástixotrop típusnál minden
felhasználási területre
4.7Secant modulus +23 oC-on és -20 oC-on25 LM, 25 HM, 20 LM, 20 HM típusnál
minden felhasználási területre
4.8Húzószilárdság tartós megnyújtásnál +23 oC-on és
-20 oC-on
minden felhasználási területre
4.9Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten
4.10Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál 4 napos vízbe
merítés után
4.11Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés
4.12Önterülő képesség
4.13Szakító szilárdság +23 oC-on
4.14Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál 28 nap vízbe
merítés után
kültéri alkalmazás esetén
4.15Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál 28 nap 10%-os
NaCl oldatba merítés után
4.16UV állóság

33. Rögzítő anyagok

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Műanyag rögzítő dübelek vakolattal ellátott összetett külső hőszigetelő rendszerek (ETICS)
rögzítéséhez, épületek és épített szerkezetek hőszigetelése során
1.1Műanyag dübelek
1.1.1Kihúzódással / kiszakadással szemben mutatott ellenállásA-D besorolású falazatokban, illetve
egyéb, nem besorolt falazatokon (pl.
fa alapú táblák)
1.1.2Minimális dübelszám (amikor nem elég csak ragasztással
rögzíteni a hőszigetelő anyagot)
ha Tk > 0,4, és a hőszigetelés
vastagsága < 60 mm
1.1.3ha Tk > 0,4, és a hőszigetelés
vastagsága > 60 mm
1.1.4ha Tk < 0,4, és a hőszigetelés
vastagsága < 60 mm
1.1.5ha Tk < 0,4, és a hőszigetelés
vastagsága > 60 mm
1.1.6Biztonsági tényező (tervezési értékhez)minden felhasználási területre
1.1.7Kondicionálás (nedvesség) hatása a működésre
1.1.8Hőmérséklet hatása a működésre
1.1.9Ismételt terhelés hatása a működésre (szélszívás)
1.1.10500 órás relaxáció
1.1.11Maximális csavarónyomatékmenetes műanyag rögzítő dübelekre
1.1.12Tartós (5000 h) vizsgálatújrahasznosított műanyagból
készített dübelekre
1.1.13Fémrészek tartósságának ellenőrzéseagresszív feltételek között
alkalmazott dübelek
1.1.14Műanyag tartósságának ellenőrzése erősen lúgos
környezetben
minden felhasználási területre
1.1.15Az ultraibolya sugárzásnak való kitettség hatása
1.1.16Pontszerű hőhídveszteségi tényező
1.1.17Dübel tárcsamerevség
1.1.18Dübel szilárdsága (tárcsa leszakító / dübelszár szakító
ereje)
1.1.19Rögzítési mélységA-D besorolású falazatokban, illetve
egyéb, nem besorolt falazatokon
1.2Acél dübelek (tűzálló szigetelések rögzítésére)
1.2.1Kihúzódással / kiszakadással szemben mutatott ellenállásminden felhasználási területre
1.2.2Minimális dübelszám
1.2.3Biztonsági tényező (tervezési értékhez)
1.2.4Kondicionálás (nedvesség) hatása a működésre
1.2.5Hőmérséklet hatása a működésre
1.2.6Ismételt terhelés hatása a működésre (szélszívás)
1.2.7500 órás relaxáció
1.2.8Maximális csavarónyomatékmenetes műanyag rögzítő dübelekre
1.2.9Tartós (5000 h) vizsgálatújrahasznosított műanyagból
készített dübelekre
1.2.10Fémrészek tartósságának ellenőrzéseagresszív feltételek között
alkalmazott dübelek
1.2.11Műanyag tartósságának ellenőrzése erősen lúgos
környezetben
minden felhasználási területre
1.2.12Az ultraibolya sugárzásnak való kitettség hatása
1.2.13Pontszerű hőhídveszteségi tényező
1.2.14Dübel tárcsamerevség
1.2.15Dübel szilárdsága (tárcsa leszakító / dübelszár szakító
ereje)
1.2.16Rögzítési mélység

34. Épületszerkezetek, épületelemek, előre gyártott elemek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Favázas épületek készletei / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek)
1.1Mechanikai szilárdságteherhordó szerkezetenként
(teherhordó váz/panel mechanikai
szilárdság)
1.2Akusztikai teljesítőképességolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
1.3Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
1.4Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
1.5Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
1.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2Előregyártott lépcső készletek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek)
2.1Mechanikai szilárdságteherhordó szerkezet mechanikai
jellemzői
2.2Akusztikai teljesítőképességolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
2.3Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
2.4Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
2.5Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
2.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3Gerendaház építési rendszerek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek)
3.1Mechanikai szilárdságteherhordó szerkezet mechanikai
jellemzői
3.2Akusztikai teljesítőképességolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
3.3Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
3.4Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
3.5Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
3.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
4Összetett könnyű panelek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)
4.1Mechanikai szilárdságteherhordó szerkezet mechanikai
jellemzői
4.2Akusztikai teljesítőképességolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
4.3Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
4.4Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
4.5Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
4.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
5Előregyártott épület egységek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek)
5.1Mechanikai szilárdságteherhordó vázszerkezet mechanikai
jellemzői
5.2Akusztikai teljesítőképességolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
5.3Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
5.4Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
5.5Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
5.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
6Betonváz építő készletek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)
6.1Mechanikai szilárdságteherhordó szerkezetenként
(teherhordó váz/panel mechanikai
szilárdság)
6.2Akusztikai teljesítőképességolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
6.3Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
6.4Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
6.5Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
6.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
7Fémváz építő készletek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)
7.1Mechanikai szilárdságteherhordó szerkezetenként
(teherhordó váz/panel mechanikai
szilárdság)
7.2Akusztikai teljesítőképességolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
7.3Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
7.4Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
7.5Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
7.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
8Nem teherhordó végleges burkolati készletek/rendszerek üreges hőszigetelő elemekből, vagy
panelekből, betonból / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak)
8.1Mechanikai szilárdságszerkezet mechanikai jellemzői
8.2Akusztikai teljesítőképességolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
8.3Hővezetési ellenállásolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
8.4Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
8.5Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
8.6Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
9Előregyártott fa alapú teherhordó, feszített héjú panelek / Különböző főbb szerkezetek
(tetőkben, külső falakban, szerkezeti válaszfalakban és födémekben)
9.1Mechanikai szilárdságteherhordó szerkezetenként
(teherhordó váz/panel mechanikai
szilárdság)
9.3Akusztikai teljesítőképességolyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
9.4Hővezetési ellenállás, légáteresztő képesség,
páraáteresztő képesség
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
9.5Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
9.6Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
9.7Veszélyes anyag kibocsátásabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
10Hűtött raktár építési készletek / Különböző főbb szerkezetek (falak, födémek, padlók)
10.1Hővédelem (hővezetési ellenállás, légáteresztés,
páraáteresztés)
minden felhasználási területre
10.2Tartósság (fizikai, kémiai és biológiai tényezők,
kórokozók)
minden felhasználási területre
10.3Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
10.4Tűzvédelmi osztályminden felhasználási területre
10.5Veszélyes anyag kibocsátás
10.6Páraáteresztés
10.7Nedvességgel szembeni ellenállás
10.8Ütésállóság
10.9Mechanikai ellenállás

35. Tűzgátló, tűzterjedést gátló és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek

AB
SORSZÁMTERMÉKTULAJDONSÁGFELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1Járulékos tűzvédelem teherhordó acélszerkezetekhez
1.1Tűzállósági teljesítményminden felhasználási területre
1.2Tűzvédelmi osztály
1.3Testsűrűség
1.4Vastagság
1.5Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
2Tűzvédő vakolat
2.1Tűzállósági teljesítményminden felhasználási területre
2.2Tűzvédelmi osztály
2.3Testsűrűség
2.4Vastagság
2.5Veszélyes anyagokabban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
3Tűzvédő lemez és födém termékek és készletek (vízszintes és függőleges tűzvédő
membránok, járulékos tűzvédelem betonszerkezetekhez, acélszerkezetekhez, együttdolgozó
beton és acél profillemezekhez, kitöltött üreges acél oszlopokhoz, faszerkezetekhez,
szerelőcsatornákhoz és aknákhoz, nem teherhordó tűzvédő falak, egyéb felhasználás)
3.1Tűzállósági teljesítményminden felhasználási területre
3.2Tűzvédelmi osztály
3.3Testsűrűség
3.4Vastagság
3.5Veszélyes anyagok
4Tűzgátló / füstgátló nyílászárók (ajtó, kapu, ablak)
4.1Tűzállósági teljesítményminden felhasználási területre
4.2Tűzvédelmi osztály
4.3Füstgátló tulajdonságfüstzáró felhasználás esetén
4.4Önzáródó képességminden felhasználási területre
5Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstgátak
5.1Működési megbízhatóságminden felhasználási területre
5.2Válaszkésleltetés
5.3Telepítési biztonság
5.4Füstszivárgás
5.5Mechanikai stabilitás állandó hőmérsékletenolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
5.6Mechanikai stabilitás szabványos hőmérsékletenolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
6.Füst- és hőszabályozó rendszerek: természetes hő- és füstelvezető berendezések
6.1Névleges működtetési feltételek/érzékenységminden felhasználási területre
6.2Válaszkésleltetés
6.3Működési megbízhatóság
6.4Füst elszívásának hatékonysága
6.5Aerodinamikai szabad keresztmetszet
6.6Működőképesség tűz eseténolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
6.7Mechanikai stabilitásminden felhasználási területre
6.8Nyitási képesség környezeti feltételek mellett
6.9Tűzvédelmi osztály
7Füst- és hőszabályozó rendszerek: kényszeráramoltatású hő- és füstelvezető berendezések
7.1Válaszkésleltetésminden felhasználási területre
7.2Működési megbízhatóság
7.3Működési időtartam állandó magas hőmérsékletenolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
7.4Nyitási képesség környezeti feltételek mellettminden felhasználási területre
7.5Motor hőmérsékleti osztály
8Épületek szellőztetése: tűzgátló csappantyúk
8.1Aktiválási feltételek / érzékenységminden felhasználási területre
8.2Válaszkésleltetés
8.3Működési megbízhatóság
Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
8.4felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
8.5Korrózióvédelemerős korróziónak kitett környezetben
8.6Aerodinamikai teljesítményminden felhasználási területre
9Füst- és hőszabályozó rendszerek: nyomáskülönbséges rendszerek (szerelvények)
9.1Aktiválási feltételek / érzékenységminden felhasználási területre
9.2Válaszkésleltetés (válaszidő)
9.3Működési megbízhatóság
9.4Füst- és hőelszívás hatékonysága
9.5Teljesítményparaméterek tűz esetén
9.6Nyomás alatti teljesítmény
9.7Tűzállóság - Integritás E
9.8Tűzállóság - Szigetelés I
9.9Tűzállóság - füstszivárgás
9.10Tűzállóság - Mechanikai stabilitás
9.11Tűzállóság - karbantartása keresztmetszet
10Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstelvezetők
10.1Mechanikai stabilitásminden felhasználási területre
10.2Füstszivárgás
10.3Mechanikai stabilitás szabványos hőmérsékletenolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
10.4Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
10.5Aerodinamikai teljesítményminden felhasználási területre
11Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstelszívó csappantyúk
11.1Aktiválási feltételek / érzékenységminden felhasználási területre
11.2Válaszkésleltetés
11.3Működési megbízhatóság
11.4Tűzállósági teljesítményolyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
11.5Korrózióvédelemerős korróziónak kitett környezetben
11.6Aerodinamikai teljesítményminden felhasználási területre
12Füst- és hőszabályozó rendszerek: energiaellátások
12.1Működési biztonságminden felhasználási területre
12.2Teljesítményparaméterek tűz esetén
12.3Válaszkésleltetés

2. melléklet a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelethez[22]

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.09.26.

[2] Módosította a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2016.06.14.

[3] Módosította a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2017.09.26.

[4] Beiktatta a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.09.26.

[5] Beiktatta a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.09.26.

[6] Beiktatta a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.09.26.

[7] Módosította a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 49. § -a. Hatályos 2014.03.15.

[8] Beiktatta a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.09.26.

[9] Megállapította a 209/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2022.06.15.

[10] Beiktatta a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.09.26.

[11] Módosította a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2017.09.26.

[12] Beiktatta a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.09.26.

[13] Megállapította a 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[14] Megállapította a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2014.01.01.

[15] Módosította a 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[16] Beiktatta a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.03.01.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék