304/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet

az egyes migrációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 78/B. § (3)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A Kormány a kishatárforgalmi engedéllyel és a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártya okmány cseréjével vagy pótlásával összefüggésben

a) a nemzeti dokumentum-aláíró hatósági (DS), az országos ellenőrző-hitelesítő hatósági (CVCA), valamint a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatósági (DV) feladatok ellátására a Főigazgatóságot,

b) az országos aláíró hitelesítő hatósági (CSCA) feladatok ellátására az idegenrendészetért és menekültügyért felelős minisztert

jelöli ki.

(4) A Főigazgatóság végzi a kishatárforgalmi engedéllyel és a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártya okmány cseréjével vagy pótlásával összefüggésben az okmány megszemélyesítését és a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem (a továbbiakban: tároló elem) adatokkal történő feltöltését.

(5) A Főigazgatóság nemzeti dokumentum-aláíró hatóságként

a) létrehozza és kiadja a dokumentum-aláíró tanúsítványt, és elhelyezi azt a tároló elemben,

b) létrehozza és kezeli - a tároló elemmel ellátott kishatárforgalmi engedély okmányok és magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártya okmányok ellenőrzése céljából - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) összes tagországa nemzeti dokumentum-aláíró hatóságának tanúsítványait, a visszavonási listáit tartalmazó tanúsítványt és a visszavonási listatárat.

(6) Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter országos aláíró hitelesítő hatóságként

a) kiadja az országos aláírás-hitelesítő tanúsítványt,

b) az általa kibocsátott tanúsítványokat, valamint az azokhoz kapcsolódó visszavonási listákat elektronikus dokumentum formájában a külpolitikáért felelős miniszter útján eljuttatja a többi ICAO tagország országos aláíró hitelesítő hatóságához."

2. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 181/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kormány a kishatárforgalmi engedéllyel, a tartózkodási engedéllyel, az ideiglenes letelepedési engedéllyel, a nemzeti letelepedési engedéllyel, az EK letelepedési engedéllyel és a bevándorlási vagy letelepedési engedély okmány cseréjével vagy pótlásával összefüggésben

a) a nemzeti dokumentum-aláíró hatósági (DS), az országos ellenőrző-hitelesítő hatósági (CVCA) és a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatósági (DV) feladatok ellátására a Főigazgatóságot,

b) az országos aláíró hitelesítő hatósági (CSCA) feladatok ellátására az idegenrendészetért és menekültügyért felelős minisztert

jelöli ki."

(2) A Harmvhr. 181/B. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A Főigazgatóság végzi a kishatárforgalmi engedéllyel, a tartózkodási engedéllyel, az ideiglenes letelepedési engedéllyel, a nemzeti letelepedési engedéllyel, az EK letelepedési engedéllyel és a bevándorlási vagy letelepedési engedély okmány cseréjével vagy pótlásával összefüggésben az okmány megszemélyesítését és a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem (a továbbiakban: tároló elem) adatokkal történő feltöltését.

(6) A Főigazgatóság nemzeti dokumentum-aláíró hatóságként

a) létrehozza és kiadja a dokumentum-aláíró tanúsítványt, és elhelyezi azt a tároló elemben,

b) létrehozza és kezeli - a tároló elemmel ellátott kishatárforgalmi engedély, tartózkodási engedély, ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, EK letelepedési engedély, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély okmányok ellenőrzése céljából - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) összes tagországa nemzeti dokumentum-aláíró hatóságának tanúsítványait és visszavonási listáit tartalmazó tanúsítványt és visszavonási listatárat.

(7) Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter országos aláíró hitelesítő hatóságként

a) kiadja az országos aláírás-hitelesítő tanúsítványt,

b) az általa kibocsátott tanúsítványokat és az azokhoz kapcsolódó visszavonási listákat elektronikus dokumentum formájában a külpolitikáért felelős miniszter útján eljuttatja a többi ICAO tagország országos aláíró hitelesítő hatóságához."

3. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

3. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 75. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A Tv. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjával összefüggésben, ha a kérelmező állításait nem támasztják alá dokumentumok vagy egyéb bizonyítékok és ezek beszerzése a kérelmezőtől az általa - különösen a menekülési körülményei vonatkozásában - elmondottakra tekintettel észszerűen nem várható el, a kérelmezőnek állításait nem kell bizonyítania, ha

a) láthatóan mindent megtett kérelmének alátámasztása érdekében,

b) átadta a rendelkezésére álló valamennyi bizonyítékot, és az egyéb jelentős, de hiányzó bizonyítékok vonatkozásában kielégítő magyarázatot adott,

c) megállapítható, hogy a kérelmező állításai logikailag összefüggőek és hihetőek, és nem mondanak ellent a kérelmével kapcsolatban ismert általános és egyedi információknak,

d) az első adandó alkalommal benyújtotta a nemzetközi védelem iránti kérelmét, kivéve, ha alapos indokkal igazolni tudja ennek elmulasztását, és

e) általánosságban megállapítható a kérelmező szavahihetősége."

4. A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

4. § A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § 2020. július 1-jén lép hatályba.

7. § A 3. § a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (5) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 304/2019. (XII. 12.) Korm. rendelethez

A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Nigéria által kiállított, biometrikus adatot tartalmazó tároló elem nélküli útlevél"

Tartalomjegyzék