2019. évi XXX. törvény

a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról[1]

A gazdaság- és társadalomtudományi képzési terület, ezen keresztül az innovatív vállalkozásokat támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapító okiratban az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. §[2]

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében - az alapító okirat szerint

a)[3]

b)[4] a Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként, az Alapítvány tulajdonába

kell adni.

(2)[5]

(3)[6]

(4)[7]

(5)[8]

(6)[9]

(7)[10] Az (1) bekezdés szerint alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(8)[11]

4. § (1) A Budapest belterület 5063 helyrajzi számú, természetben a Budapest XI. kerület Mányoki út 9. szám alatti állami tulajdonban álló ingatlan tekintetében 2020. január 1. napjával a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket. Az ingatlant az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - az alapító okirat szerint, alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)[12]

(4)[13]

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során a 2. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3)[14] A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az MNV Zrt. mint átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) A 2. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

6. § (1) A Budapest IX. kerület 37058 helyrajzi számú, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2) Az 5. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében - a 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sorában meghatározott ingatlant ide nem értve - nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)[15] Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat - az 5. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(4) A 4. § és az 5. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. §, a 6. §, a 9. § és a 2. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.

8. § A 3. §, a 4. § (2) bekezdése, a 6. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 9. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. §[16] A 6. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2019. évi XXX. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

AB
1.Gazdasági társaság megnevezéseÁtadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése
2.MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
81 942 946 darab "A" sorozatú részvény
(HU0000123096)
3.RichterGedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
18 637 486 darab "C" sorozatú részvény
(HU0000153937)

2. melléklet a 2019. évi XXX. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

[17]
ABCD
1.TELEPÜLÉSKERÜLETHRSZMEGNEVEZÉS
2.BUDAPESTVIII.KER.36632Kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület
3.BUDAPESTIX.KER.36958Kivett beépítetlen terület
4.BUDAPESTIX.KER.37058Kivett egyetem
5.BUDAPESTIX.KER.37059Kivett lakóház, udvar
6.BUDAPESTIX.KER.37076Kivett beépítetlen terület
7.BUDAPESTIX.KER.36950/0/A/45Kollégium
8.BUDAPESTIX.KER.37064/1Kivett beépített terület
9.BUDAPESTIX.KER.37064/2Kivett saját használatú út
10.BUDAPESTIX.KER.37064/3Kivett saját használatú út
11.BUDAPESTIX.KER.37064/4Kivett saját használatú út
12.BUDAPESTIX.KER.37082/1Kivett egyéb épület és
kollégium, sportcsarnok
13.BUDAPESTX.KER.42544/23Kivett épület
14.LAKITELEK3131Kivett általános iskola
15.LAKITELEK3132/1Kivett beépítetlen terület
16.SZÉKESFEHÉRVÁR8483/6Kivett épület
17.SZÉKESFEHÉRVÁR8483/7Kivett épület

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 1-jei ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 34. §-a. Hatálytalan 2021.05.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi LXXV. törvény 11. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.09.

[4] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 33. § a) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi LXXV. törvény 11. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.09.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi LXXV. törvény 11. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.09.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi LXXV. törvény 11. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.09. Módosítani rendelte 2021.07.31-i hatállyal a 2020. évi XXXIII. törvény 27. §-a. A módosítás nem hajható végre, mert a módosítani kívánt bekezdés már hatálytalan.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi LXXV. törvény 11. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.09.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi LXXV. törvény 11. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.09.

[10] Módosította a 2020. évi LXXV. törvény 11. § c) pontja. Hatályos 2020.07.09.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi LXXV. törvény 11. § d) pontja. Hatálytalan 2020.07.09.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 34. §-a. Hatálytalan 2021.05.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 34. §-a. Hatálytalan 2021.05.01.

[14] Módosította a 2020. évi LXXV. törvény 10. §-a. Hatályos 2020.07.09.

[15] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 33. § b) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[16] Beiktatta a 2021. évi VIII. törvény 32. §-a. Hatályos 2021.05.01.

[17] Módosította a 2020. évi LXXV. törvény 9. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 2020.07.09.

Tartalomjegyzék