2020. évi LXXV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról, valamint az egyes felsőoktatási intézmények fenntartóváltásához kapcsolódó törvények módosításáról

1. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

1. § Hatályát veszti az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 1. melléklet 16. pontja.

2. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

2. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőgazdasági termelőszervezet mintagazdasággá a következő feltételek együttes teljesítése esetén jelölhető ki)

"c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott átlátható szervezetnek minősül;"

3. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (2) bekezdés alkalmazásában 100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetnek kell tekinteni a Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 3. § (4) bekezdése szerint tulajdonba adott gazdasági társaságot."

3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

4. § Hatályát veszti a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet

a) I. pontjában foglalt táblázatban a "TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. 100%" sor,

b) III. pont 8. alpontjában foglalt táblázat 8.7. sora.

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

5. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 117/C. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmény szenátusi tagjainak megbízása az (1) bekezdés szerinti fenntartóváltás időpontját megelőző három hónapos időszakon belül járna le, a szenátusi tagok megbízása az (1) bekezdés szerinti fenntartóváltás időpontját követő szenátusi választás eredményes lebonyolításáig, de legfeljebb a fenntartóváltás időpontját követő 60. napig meghosszabbodik."

6. § Az Nftv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. § Az Nftv. 117/C. § (5) bekezdésében az "időpontjában megszűnik és - a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak szerint - a megszűnését követő nappal" szövegrész helyébe a "napján" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az Nftv. 37. § (7) bekezdése.

5. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény módosítása

9. § A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. § A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény 5. § (3) bekezdésében az "az MNV Zrt." szövegrész helyébe az "a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)" szöveg lép.

11. § Hatályát veszti a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény 3. §

a) (1) bekezdés a) pontja,

b) (2)-(6) bekezdése,

c) (7) bekezdésében a " , valamint az Alapítvány részére bizalmi vagyonkezelésbe adott" szövegrész,

d) (8) bekezdése.

6. A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIV. törvény módosítása

12. § A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXXIV. törvény) 1. melléklete a 3. melléklet szerinti szöveggel kiegészülve lép hatályba.

13. § Nem lép hatályba a 2020. évi XXXIV. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora.

7. A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény módosítása

14. § A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXXVI. törvény) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A miniszter döntése alapján az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre."

15. § A 2020. évi XXXVI. törvény 4. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 19., 21., 41., 43. és 49-50. sorában meghatározott ingatlanok ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni."

16. § (1) A 2020. évi XXXVI. törvény 6. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése és (2) bekezdés g) pontja alapján a Magyarországi Református Egyház szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a Kecskemét, Piaristák tere 4. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét 3963 helyrajzi szám alatt nyilvántartott és a Kecskemét, Bocskai utca 19. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét 4127/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, és a Kecskemét, Kaszap utca 6-14. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét 4342 helyrajzi szám alatt nyilvántartott állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 50. § (4) bekezdése szerinti értéken a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerülnek. Az ingatlanok tulajdonjogát a Magyarországi Református Egyház jogokkal és kötelezettségekkel együtt szerzi meg."

(2) A 2020. évi XXXVI. törvény 6. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(3) A Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogát 2020. július 31-től a Neumann János Egyetemtől a Károli Gáspár Református Egyetem jogutódlással veszi át.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására rendelkezésre álló, az Egyetem mint központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó Egyetem és az átvevő Magyarországi Református Egyház képviseletére jogosult zsinati elnökség ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, a Számviteli tv. 50. § (4) bekezdése szerinti értékkel."

(3) A 2020. évi XXXVI. törvény 6. §-a a következő (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(6) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat."

(4) A 2020. évi XXXVI. törvény 6. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(7) A Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat - az (1) bekezdésben foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha a Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a vagyonjuttatás céljaként megfogalmazott tevékenységeket szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. A Magyarországi Református Egyház az ingatlan értékesítéséből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(8) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá."

17. § A 2020. évi XXXVI. törvény

a) 1. § (3) bekezdésében a "gondoskodni" szövegrész helyébe a "rendelkezni",

b) 7. § (1) bekezdésében a "kivételekkel" szövegrész helyébe a "kivétellel",

c) 8. §-ában a "valamint az 5. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "az 5. § (1) bekezdése, valamint a 6. § (6) bekezdése"

szöveg lép.

18. § Nem lép hatályba a 2020. évi XXXVI. törvény 9-10. §-a.

8. A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény módosítása

19. § A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: SEtv.) 3. §-a a következő (4)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében - az alapító okirat szerint a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állam tulajdonában álló társasági részesedést (a továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően - az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(5) A részvények tulajdonba adásáról az Alapítvány alapító okiratában kell rendelkezni. A részvényekhez kapcsolódó 2020. év után járó osztalékra vagy annak megfelelő összegre az Alapítvány jogosult.

(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el.

(7) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott (4) bekezdés szerinti vagyonelemet el kívánja idegeníteni, akkor a tulajdonba adásról rendelkező nyilatkozatban előírt módon meghatározott piaci áron köteles annak megvásárlására az államnak a miniszterhez eljuttatott nyilatkozattal ajánlatot tenni, amelyre tekintettel az államot vételi jog illeti meg. Ha a miniszter e nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a vagyonelem tekintetében vételi jogával nem kíván élni, vagy ha a nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga megszűnik.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

(9) A (7) bekezdés szerinti elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a preambulumban meghatározott célok megvalósítására köteles fordítani.

(10) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a (4) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

(11) A (4) bekezdés szerint alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány részére tulajdonba adott részvények tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat."

20. § Az SEtv. 7. §-ában a "3. § (1) és (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "3. § (1), (2) és (4)-(11) bekezdése, 4. § (1) bekezdése" szöveg lép.

9. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény módosítása

21. § Nem lép hatályba a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat 59. sora.

10. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 16. § 2020. július 31-én lép hatályba.

(3) A 4. § b) pontja, a 12-13. §, a 15. §, a 21. §, valamint a 3. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) A 6. §, valamint az 1. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) Az 1-3. §, a 4. § a) pontja, valamint a 19. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 18. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

23. § (1) A 3. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 3. alcím, a 11. §, a 15. §, a 16. § (3) bekezdése, valamint a 19. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi LXXV. törvényhez

"1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

ABC
1.I. EGYETEMEK
2.I/A. Állami egyetemek
3.Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
4.Debreceni Egyetem, Debrecen
5.Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
6.Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest
7.Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
8.Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest
9.Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
10.Óbudai Egyetem, Budapest
11.Pannon Egyetem, Veszprém
12.Pécsi Tudományegyetem, Pécs
13.Semmelweis Egyetem, Budapest
14.Szegedi Tudományegyetem, Szeged
15.Szent István Egyetem, Gödöllő
16.Testnevelési Egyetem, Budapest
17.I/B. Nem állami egyetemek
18.Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest
19.Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
20.Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
21.Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
22.Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest
23.Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
24.Közép-európai Egyetem, Budapest
25.Miskolci Egyetem, Miskolc
26.Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest
27.Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Budapest
28.Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
29.Soproni Egyetem, Sopron
30.Széchenyi István Egyetem, Győr
31.Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest
32.II. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI
33.II/A. Állami alkalmazott tudományok egyetemei
34.Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest
35.Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros
36.Eszterházy Károly Egyetem, Eger
37.Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza
38.II/B. Nem állami alkalmazott tudományok egyetemei
39.Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest
40.Edutus Egyetem, Tatabánya
41.Gál Ferenc Egyetem, Szeged
42.Kodolányi János Egyetem, Orosháza
43.Milton Friedman Egyetem, Budapest
44.Neumann János Egyetem, Kecskemét
45.III. FŐISKOLÁK
46.III/A. Állami főiskolák
47.Eötvös József Főiskola, Baja
48.III/B. Nem állami főiskolák
49.A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest
50.Adventista Teológiai Főiskola, Pécel
51.Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác
52.Baptista Teológiai Akadémia, Budapest
53.Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest
54.BrennerJános Hittudományi Főiskola, Győr
55.Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest
56.Egri Hittudományi Főiskola, Eger
57.Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom
58.Gábor Dénes Főiskola, Budapest
59.IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest
60.Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa
61.Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs
62.Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest
63.Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest
64.Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak
65.Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy
66.Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza
67.Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc
68.Szent Pál Akadémia, Budapest
69.Tomori Pál Főiskola, Budapest
70.Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
71.Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest
72.WesleyJános Lelkészképző Főiskola, Budapest

"

2. melléklet a 2020. évi LXXV. törvényhez

A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat D:7 mezőjében a "kollégium" szövegrész helyébe a "Kollégium" szöveg lép.

3. melléklet a 2020. évi LXXV. törvényhez

A 2020. évi XXXIV. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 9. sorral kiegészülve lép hatályba:

(ABCDE
1.TELEPÜLÉSKERÜLETHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)
"9.BudapestXIV. KERÜLET32429239/1546kivett egyetem"

Tartalomjegyzék