345/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról

A Kormány az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat 5. pont g) alpontjában a "Magyar Tudományos Akadémia" szövegrész helyébe a "Bölcsészettudományi Kutatóközpont" szöveg lép.

2. Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében az "MTA Növényvédelmi Kutató Intézet" szövegrész helyébe az "Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Kutató Intézete" szöveg lép.

3. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont 2.13. alpontja.

4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 26. és 31. alpontjában a "Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és annak elnöke" szövegrész helyébe az "Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja" szöveg lép.

5. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés 10. pontjában az "a Magyar Tudományos Akadémia" szövegrész helyébe az "az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat" szöveg lép.

6. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat

a) A:7 mezőjében az "MTA" szövegrész helyébe az "ELKH" szöveg,

b) B:7 mezőjében az "MTA Kémiai Kutatóközpont" szövegrész helyébe a "Természettudományi Kutatóközpont" szöveg

lép.

7. Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet címében a "Magyar Tudományos Akadémia" szövegrész helyébe a "Bölcsészettudományi Kutatóközpont" szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2020. január 2-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék