42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 3. §-sal egészül ki:

"3. § (1) E rendelet alkalmazásában az Unió belvízi útjait 1., 2., 3. és 4. zóna szerinti elkülönítéssel a következőképpen kell osztályozni:

a) az 1. és a 2. zónába tartoznak az 1. melléklet 1. fejezetében felsorolt vízi utak;

b) a 3. zónába tartoznak az 1. melléklet 2. fejezetében felsorolt vízi utak;

c) a 4. zónába tartozik valamennyi egyéb, a nemzeti jog alapján a rendelet hatálya alá tartozó vízi járművekkel hajózható belvízi út.

(2) Az R zónába tartoznak az (1) bekezdés szerinti vízi utak közül azok, amelyek tekintetében a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikkének 2016. október 6-án hatályos szövege alkalmazásával bizonyítványt kell kiállítani."

2. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A 3. § szerinti uniós belvízi utakon közlekedő vízi járműveknek a következő dokumentumok eredeti példányával kell rendelkezniük:

a) az R zónába tartozó vízi úton történő közlekedéskor:

aa) a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikke alapján kiadott bizonyítvány vagy

ab) az uniós belvízi hajóbizonyítvány,

amely - a 2. mellékletben foglalt, a Rajnán (R zóna) közlekedő vízi járművekre vonatkozó átmeneti rendelkezések alapján - igazolja, hogy a vízi jármű megfelel a 2. mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek, amelyekkel kapcsolatban megállapították, hogy egyenértékűek a felülvizsgált rajnai hajózási egyezményben foglalt műszaki követelményekkel;

b) egyéb vízi utakon való közlekedéskor uniós belvízi hajóbizonyítvány vagy a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikke alapján kiadott bizonyítvány, beleértve a 7. § szerinti kiegészítő uniós belvízi hajóbizonyítványt is.

(2) Az uniós belvízi hajóbizonyítvánnyal vagy a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikke alapján kiadott bizonyítvánnyal rendelkező vízi járműveket a 2016/1629 (EU) irányelv 23. cikkének megfelelően el kell látni kiegészítő uniós belvízi hajóbizonyítvánnyal.

(3) A hajózási hatóság kiegészítő uniós belvízi hajóbizonyítványt állít ki a 2. mellékletben meghatározott mintának megfelelően az adott vízi utakra megállapított feltételekkel.

(4) A hajóbizonyítvány elvesztését vagy megrongálódását be kell jelenteni, és pótbizonyítvány kérhető, továbbá a megrongálódott bizonyítványt vissza kell szolgáltatni. A pótbizonyítványon fel kell tüntetni, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik."

3. § Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Nem kell üzembe helyezés előtti szemlét végezni annál a típusbizonyítvánnyal rendelkező, a hajózási hatóságnak bemutatott kedvtelési célú kishajónál és motoros vízi sporteszköznél, amelynek megfelelőségét elismert hajóosztályozó társaság vagy egyéb, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban akkreditált megfelelőség-ellenőrző szervezet tanúsította.

(2) Az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 11/A. § (3) bekezdése szerinti műszaki szemlét követően a vízi jármű meglévő uniós belvízi hajóbizonyítványát a vízi jármű megváltoztatott műszaki jellemzőire tekintettel vissza kell vonni, és újat kell kiállítani, ha az eredeti hajóbizonyítványban meghatározott műszaki jellemzőknek már nem felel meg. Ha az új bizonyítványt más tagállamban adják ki, mint amelyben az első bizonyítványt kiadták vagy megújították, a bizonyítványt kiállító vagy megújító illetékes hatóságot erről az új bizonyítvány kiadását követő harminc napon belül tájékoztatni kell.

(3) A hatályos uniós belvízi hajóbizonyítványt az azt kibocsátó vagy megújító illetékes hatóság visszavonja, ha a vízi jármű már nem felel meg a bizonyítványban foglalt műszaki követelményeknek."

4. § Az R. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) Minden vízi jármű egyedi európai hajóazonosító számot (ENI) kap a 2. melléklettel összhangban.

(2) A hajóazonosító számot nem lehet megváltoztatni.

(3) Az uniós belvízi hajóbizonyítványt kibocsátó hatóság a bizonyítványba bevezeti az egyedi európai hajóazonosító számot.

(4) A hajózási hatóság az érintett vízi járművekre vonatkozóan, a technikai feltételek rendelkezésre állása után, haladéktalanul rögzíti az Európai hajóadatbázisban (EHDB):

a) e rendelet alapján a vízi jármű azonosítására és leírására szolgáló adatokat;

b) e rendelet alapján a kiadott, megújított, pótolt és visszavont bizonyítványokkal, valamint a bizonyítványt kiadó hatósággal kapcsolatos adatokat;

c) a hajózási hatóság által a rendelet alapján kiadott valamennyi bizonyítvány digitális másolatát;

d) e rendelet alapján elutasított vagy függőben lévő bizonyítvány iránti kérelemre vonatkozó adatokat; és

e) az a)-d) pontban említett adatokban bekövetkezett valamennyi változást.

(5) A hajózási hatóság a vízi járműre vonatkozó adatokat, a jármű leselejtezése esetén, a nyilvántartásból törli."

5. § Az R. a következő 12/B. §-sal egészül ki:

"12/B. § (1) Ha a jármű nem felel meg a követelményeknek, a hajózási hatóság a (4)-(7) bekezdés alapján felhívja a vízi jármű tulajdonosát vagy annak képviselőjét, hogy a hatóság által meghatározott észszerű határidőn belül a bizonyítvány kiadásához szükséges követelményeknek tegyen eleget.

(2) A vízi jármű fedélzetén lévő bizonyítványt kiadó hajózási hatóságot az ellenőrzést követő hét napon belül értesíteni kell arról, hogy a jármű nem felel meg az előírásoknak.

(3) Ha a vízi jármű fedélzetén nincs hatályos bizonyítvány, a járművet meg kell akadályozni útja folytatásában.

(4) Ha az ellenőrzés során a hajózási hatóság megállapítja, hogy a vízi jármű veszélyt jelent a fedélzeten tartózkodókra, a környezetre vagy a hajózás biztonságára, megakadályozza útja folytatását, mindaddig, amíg a veszélyt megszüntetik, vagy olyan intézkedéseket ír elő, amelyek lehetővé teszik a vízi jármű biztonságos továbbhaladását, a szállítási művelet leállításával, egy olyan helyig, ahol a vízi járművet ellenőrzik vagy megjavítják.

(5) A hatóság hét napon belül tájékoztatja a meghozott határozatáról annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol a járműbizonyítványt kiadták vagy legutoljára megújították, arról, hogy megakadályozta a vízi jármű útjának folytatását, illetve a vízi jármű tulajdonosát vagy annak képviselőjét értesítette arról, hogy a fellelt hibák javításának elmulasztása esetén a vízi jármű útjának folytatását meg fogják akadályozni."

6. § Az R. 13. §-a a következő (6)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(6) E rendelet hatálya alá tartozó és a hajózási hatóság által a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról szóló 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet [a továbbiakban: 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet] hatálybalépése előtt kiadott okmányok lejáratukig hatályosak.

(7) Azokra a vízi járművekre, amelyek nem tartoztak a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatálya alá, de amelyek e rendelet 2. melléklet 1.02. cikkében foglaltakkal összefüggésben e rendelet hatálya alá tartoznak, a hatóság uniós belvízi hajóbizonyítványt a műszaki szemlét követően adja ki, amely során ellenőrzi, hogy a vízi jármű megfelel-e a 2. mellékletben említett műszaki követelményeknek.

(8) A 2. melléklet szerinti műszaki követelményeknek való megfelelés bármilyen elmulasztását fel kell tüntetni az uniós belvízi hajóbizonyítványban. Ha a hatóság megállapítja, hogy a hiányosságok nem jelentenek közvetlen veszélyt, a (7) bekezdés szerinti vízi jármű tovább közlekedhet addig az időpontig, amikor a vízi jármű követelményeknek nem megfelelő alkatrészeit vagy tereit a 2. melléklet szerinti műszaki követelményeknek megfelelő alkatrészekre vagy terekre cserélik vagy alakítják át.

(9) A (8) bekezdés, valamint a 12/B. § (4) bekezdése szerinti veszély akkor áll fenn, ha a vízi jármű szerkezeti épségére, a hajózási vagy kormányképességi tulajdonságaira vagy sajátos jellemzőire vonatkozó, a 2. melléklet szerinti műszaki követelményekkel összefüggő hiányosságokat állapítottak meg. A 2. melléklet szerinti műszaki követelményekben meghatározott eltérések nem veszélyt jelentő hiányosságok.

(10) A meglévő alkatrészeknek a rendszeres javítások és karbantartás során történő, azonos alkatrészekkel vagy azonos technológiájú és tervezésű alkatrészekkel való cseréje nem jelentik a (8) bekezdés szerinti cserét vagy átalakítást.

(11) A 2006/87/EK irányelv II. mellékletének 1.06 cikkével összhangban elfogadott, e rendelet 2. melléklet IV. rész 24. és 24a. fejezetében foglalt átmeneti követelmények lejáratukig érvényben maradnak."

7. § Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1629 irányelve (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,

b) a Bizottság (EU) 2018/970 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. április 18.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének módosításáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2009/100/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről."

8. § (1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

9. § Az R.

a) 8. § (1) bekezdés a)-c) pontjában a "Közösségi" szövegrész helyébe az "Uniós" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében és 14. §-ában a "közösségi" szövegrész helyébe az "uniós" szöveg,

c) 1. melléklet címében a "KÖZÖSSÉGI" szövegrész helyébe az "UNIÓS" szöveg

lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1629 irányelve (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,

b) a Bizottság (EU) 2018/970 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. április 18.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének módosításáról.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelethez

(1) Az R. 2. melléklet I. rész 1. fejezet 1.01. cikk 105. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szemleszabályzat alkalmazásában:)

"105. Uniós hajóbizonyítvány - belvízi nagyhajóra az illetékes hatóság által kiadott bizonyítvány, amely igazolja a Szemleszabályzatban foglalt műszaki követelményeinek való megfelelést, azonos 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet hatályba lépését megelőzően kiállított Közösségi bizonyítvánnyal."

(2) Az R. 2. melléklet I. rész 2. Fejezet 2.01. cikk 2. pontja a következő (c) és (d) alponttal egészül ki:

(A szemlebizottság elnöke egy a hajózási hatóság kormánytisztviselői közül kijelölt szakember, tagjai a hajózási hatóság által felkért)

"(c) a kormányzat egy, a belföldi hajózásért felelős tisztviselője;

(d) egy, a hagyományos vízi járművek szemléjének végzésében jártas szakember."

(3) Az R. 2. melléklet II. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vízi járművekre alkalmazandó műszaki követelmények megegyeznek az ES-TRIN 2017/1 számú szabványban foglaltakkal."

(4) Az R. 2. melléklet III. rész 24. Fejezet 24.02. cikk 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

A
Cikk és pont
B
Tartalom
C
Határidő és megjegyzés
1.3. FEJEZET
2.3.03 cikk 1. pont (a)
alpont
Kollíziós válaszfal helyzeteÚ.CS.A., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3.2. pontLakóterekÚ.CS.A., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
4.Biztonsági felszerelésÚ.CS.A., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5.4. pontLakóterek gáztömör
elválasztása a gépterektől,
kazánterektől és rakterektől
Ú.CS.A., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.5. pont második
mondat
Fartéri válaszfalon lévő ajtók
távvezérlése
Ú.CS.A., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7.7. pontHajók mellső részén nem
túlnyúló horgonyok
Ú.CS.A., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2041.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.3.04 cikk 3. pont
második mondat
Gépterekben használt
szigetelőanyagok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
9.3. pont harmadik és
negyedik mondat
Nyitó- és zárószerkezetekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
10.3.04 cikk 6. pontGépterek kijárataiAzokat a géptereket, amelyeket az 1.01
cikk értelmében nem tekintettek
géptérnek 1995 előtt, fel kell szerelni egy
második kijárattal Ú.CS.Á., legkésőbb az
uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.5. FEJEZET
12.5.06 cikk 1. pont első
mondat
Minimális menetsebességAz 1996 előtt épített hajók esetén
legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor
13.6. FEJEZET
14.6.01 cikk 1. pontAz 5. fejezetben előírt
kormányképesség
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.3. pontTartós dőlés és környező
hőmérséklet
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
16.7. pontKormányszár szerkezeteAz 1996 előtt épített hajók esetében
legkésőbb az uniós bizonyítvány 2015.
01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
17.6.02 cikk 1. pontKülön hidraulika tartályok
megléte
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
18.Két vezérlőszelep hidraulikus
hajtóegységek esetén
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
19.Külön csővezeték a második
hajtóegység számára
hidraulikus hajtóegységek
esetén
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
20.6.02 cikk 2. pontMásodik hajtóegység
egyetlen művelettel való
bekapcsolása
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
21.3. pontAz 5. fejezetben előírt
kormányképesség biztosítása
egy második
hajtóegységgel/kézi
kihajtással
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
22.6.03 cikk 1. pontEgyéb fogyasztók
rákapcsolása a
kormányszerkezet hidraulikus
hajtóegységére
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
23.6.05 cikk 1. pontKézi kormánykereket a gépi
hajtás nem hozhatja mozgásba
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
24.6.06 cikk 1. pontKét egymástól független
vezérlő rendszer
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
25.6.07 cikk 2. pont (a)
alpont
Hidraulikus tartályok
szintjének és a hidraulikus
rendszer üzemi nyomásának
visszajelzése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
26.2. pont (e) alpontPuffer rendszer visszajelzéseÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
27.6.08 cikk 1. pontVillamos berendezésekre a
9.20 cikkben foglalt
követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
28.7. FEJEZET
29.7.02 cikk 2. pontHajó előtti holttér a hajó
hosszának kétszerese,
amennyiben 250 m-nél
kevesebb
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
30.7.02 cikk 3. pont
második mondat
Akadálymentes kilátás a
kormányos szokásos
látószögében
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
31.6. pontMinimális fényátbocsátásÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
32.7.03 cikk 7. pontRiasztók leállításaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor, kivéve, ha a
kormányállást egyszemélyes
radarhajózásra alakították ki
33.8. pontAutomatikus átkapcsolás
másik áramforrásra
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
34.7.04 cikk 1. pontFőgépek és a
kormányberendezés vezérlése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
35.2. pontFőgépek vezérléseHa a kormányállást egyszemélyes
radarhajózásra alakították ki: Ú.CS.Á.,
legkésőbb az uniós bizonyítvány 2035.
01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor, ha a gép közvetlenül
reverzálható; Ú.CS.Á., legkésőbb az
uniós bizonyítvány 2010. 01. 01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor az egyéb
gépeknél
36.3. pontKijelzésEgyszemélyes radarhajózásra kialakított
kormányállás hiánya esetén: Ú.CS.Á.,
legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
37.9. pont harmadik
mondat
Karral történő szabályozásÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
38.9. pont negyedik
mondat
Egyértelműen mutatja a
tolóerő irányát
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
39.7.05 cikk 1. pontNavigációs fények, azok
burkolata, tartozékai és
fényforrásai
Továbbra is használhatók azok a
navigációs fények, burkolatuk,
tartozékaik és fényforrásaik, amelyek a
2009. 11. 30-i állapot szerint megfelelnek
a navigációs fények színére és
fényerősségére, továbbá a jelzőfényeknek
a rajnai hajózáshoz való megfelelésére
vonatkozó követelményeknek.
40.7.06 cikk 1. pont1990. 01. 01. előtt
jóváhagyott hajózási
radarberendezések
Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott
hajózási radarberendezéseket az uniós
bizonyítvány
2009.12.31. utáni kiadásáig vagy
megújításáig,
de legkésőbb 2011.12.31-ig lehet
beszerelni és használni, amennyiben
rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR
1989-II-35. sz. határozat szerinti,
érvényes beszerelési igazolással.
41.1990. 01. 01. előtt
jóváhagyott fordulási
szögsebességjelző készülékek
Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott és
2000.01.01. előtt beszerelt fordulási
szögsebességjelző készüléket az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni kiadásáig
vagy megújításáig lehet beszerelni és
használni, amennyiben rendelkeznek e
rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz.
határozat szerinti, érvényes beszerelési
igazolással.
42.1990. 01. 01. előtt
jóváhagyott hajózási
radarberendezések és
fordulási szögsebességjelző
készülékek
A rajnai belvízi hajózáshoz használt
radarberendezésekre vonatkozó
minimumkövetelményeknek és tesztelési
feltételeknek, valamint a rajnai belvízi
hajózáshoz használt fordulási
szögsebességjelző feltételeknek
megfelelően 1990. 01. 01-jén vagy azután
jóváhagyott hajózási radarberendezéseket
és fordulási szögsebességjelző készüléket
továbbra is lehet beszerelni és
működtetni, amennyiben rendelkeznek e
rendelet vagy a CCNR 1989-II-35. sz.
határozat szerinti, érvényes beszerelési
igazolással.
43.7.09 cikkRiasztórendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
44.7.12 cikkEmelhető kormányállásokÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
45.Nem hidraulikus leeresztő rendszer:
legkésőbb a
uniós bizonyítvány 2035. 01. 01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
46.3-4. mondatÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
47.8. FEJEZET
48.8.01 cikk 3. pontCsak belsőégésű motorok 55
°C-nál magasabb
lobbanáspontú tüzelőanyag
égetésére
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
49.8.02 cikk 1. pontMotorok biztosítása véletlen
indítás ellen
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
50.4. pontA csőcsatlakozások takarásaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2025.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
51.5. pontBurkolt magas nyomású
üzemanyag csővezetékek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2025.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
52.6. pontA motor alkatrészeinek
szigetelése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
53.8.03 cikk 2. pontMegfigyelő rendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
54.3. pontTúlpörgés elleni védelemÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
55.5. pontTengelykilépés szerkezeteÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
56.8.05 cikk 1. pontAcéltartályok folyékony
tüzelőanyagokhoz
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
57.2. pontTartályszelepek automatikus
zárása
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
58.3. pontNem lehet tüzelőanyagtartály
a kollíziós válaszfal előtt
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
59.4. pontNem lehet tüzelőanyagtartály
vagy annak szerelvénye
közvetlenül a motorok vagy
kipufogócsövek felett
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor.
Addig megfelelő berendezéssel
biztosítani kell a tüzelőanyagok
biztonságos elvezetését
60.6. pont harmadiktól
az ötödik mondatig
Légző- és csatlakozócsövek
felszerelése és méretezése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
61.7. pontMég a védett terek
lezárásakor is a fedélzetről
működtetető gyorselzáró
szelep a tartályon
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
62.9. pont második
mondat
Szondázó berendezés
olvashatósága a teljes töltési
szintig
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
63.13. pontTöltési szintjelző nemcsak a
főgéphez, hanem a hajó
biztonságos működéséhez
szükséges segédgépekhez is
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
64.8.06 cikkKenőolaj tárolására szolgáló
tartályok, csövek és
tartozékok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
65.8.07 cikkAz erőátviteli rendszerben, a
vezérlő- és indítórendszerben,
valamint a fűtőrendszerben
olaj tárolására szolgáló
tartályok, csövek és
tartozékok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
66.8.08 cikk 8. pontEgyszerű elzáró szerkezet
nem elegendő a ballasztterek
és a ballaszt szállítására
alkalmas rakterek ürítő
csöveinek összekapcsolására
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
67.9. pontRaktéri fenékárkok
szondázási eszközei
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
68.8.09 cikk 2. pontOlajos víz és a fáradtolaj
gyűjtésére szolgáló
berendezések
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
69.8.10 cikk 3. pont65 dB(A) kibocsátási
határérték álló helyzetben lévő
hajóknál
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
70.8a.02 cikk 2. és 3.
pontja
8a. FEJEZET
A követelményeknek való
megfelelés / kipufogógáz-
kibocsátási határértékek
Az előírások nem terjednek ki:
a) 2003.01.01. előtt beépített motorokra
és
b) azokra a cseremotorokra, amelyeket
legkésőbb 2011.12.31-ig beépítenek
olyan úszólétesítménybe, amelyek
2002.01.01-jén üzemben voltak.
Olyan motorok esetén, amelyeket
a) 2003.01.01. és 2007.07.01. között
építettek be úszólétesítménybe, a
kipufogógáz-kibocsátási határértékekre a
nem közúti mozgó gépekbe építendő
belső égésű motorok gáznemű és
részecskékből álló szennyezőanyag-
kibocsátásának korlátozásáról szóló
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes
rendelet [a továbbiakban: 75/2005. (IX.
29.) GKM-KvVM együttes rendelet] 14.
számú mellékletében megadott értékek
vonatkoznak;
b) 2007.06.30. után építettek be
úszólétesítménybe vagy a fedélzeten
található gépekbe, a kipufogógáz-
kibocsátási határértékekre a 75/2005. (IX.
29.) GKM-KvVM együttes rendelet 15.
számú mellékletében megadott értékek
vonatkoznak.
A követelmények:
- az 560 kW-nál nagyobb teljesítményű
főgépre és segédgépekre vonatkozó V
kategóriára, továbbá
- a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM
együttes rendeletben megadott
segédmotorokra vonatkozó D, E, F, G, H,
I, J, K kategóriára azonos módon
vonatkoznak
71.9. FEJEZET
72.9.01 cikk 1. pont
második mondat
Vonatkozó dokumentumok
benyújtása a hajózási
hatósághoz
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
73.2. pont (b) alpontjaA fő-, vészüzemi és elosztó
kapcsolótábla kapcsolási
rajzait a fedélzeten kell tartani
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
74.3. pontBelső környezeti és fedélzeti
hőmérsékletek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
75.9.02 cikk 1-3. pontÁramellátó rendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
76.9.05 cikk 4. pontFöldelő kábelek
keresztmetszete
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
77.9.11 cikk 4. pontHatékony szellőztetés, ha az
akkumulátorok zárt térben,
szekrényben vagy dobozban
vannak
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
78.9.12 cikkKapcsoló berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
79.3. pont (b) alpontFény- és hangjelzés adására
képes földelésérzékelő
készülék
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
80.9.13 cikkVészhelyzeti áramkör-
megszakítók
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
81.9.14 cikk 3. pont
második mondat
Egyfázisú kapcsolók tiltása
mosodákban, fürdőszobákban,
mosóhelyiségekben és egyéb
nedves helyiségekben
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
82.9.15 cikk 2. pontKábelenként 1,5 mm2
minimális keresztmetszet
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
83.10. pontEmelhető kormányállásba
bekötött kábelek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
84.9.16 cikk 3. pont
második mondat
Második áramkörÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
85.9.19 cikkGépi berendezések riasztó- és
biztonsági rendszerei
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
86.9.20 cikkVillamos berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
87.9.21 cikkElektromágneses
kompabilitás
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
88.10. FEJEZET
89.10.01 cikkHorgonyberendezésÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
90.10.02 cikk 1. pont (e)
alpont
Acélból vagy egyéb ellenálló,
nem gyúlékony anyagból
készült, legalább 10 liter
űrtartalmú tartályok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
megújításakor
91.2. pont (a) alpontKikötő- és egyéb kötelek
bizonylata
Az első kötél cseréje a hajón: Ú.CS.Á.,
legkésőbb 2008.01.01. Második és
harmadik kötél: 2013.01.01.
92.10.03 cikk 1. pontEurópai szabványCserekor, legkésőbb 2010.01.01.
93.2. pontA, Bés C tűzveszélyességi
osztálynak való megfelelőség
Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.
94.4. pontA CO2-tartalom és a helyiség
méretének viszonya
Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.
95.10.03a cikkBeépített tűzoltó rendszerek a
lakóterekben,
kormányállásokban és
utasterekben
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
96.10.03b cikkBeépített tűzoltó rendszerek a
gépterekben, kazánterekben és
szivattyúterekben
1. Az 1980. október 1-je előtt felszerelt
CO2 tűzoltó rendszerek használatban
maradhatnak az uniós bizonyítvány 2035.
január 1-je utáni kiadásáig vagy
megújításáig, ha az 1976. április 1-jén
hatályban lévő Rajnai hajók
szemleszabályzata 7.03 cikkének 5.
pontjában foglalt követelményeknek
megfelelnek.
97.2. Az 1992. április 1. és 1994. december
31. között felszerelt CO2 tűzoltó
rendszerek használatban maradhatnak az
uniós bizonyítvány 2035. január 1-je
utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha az
1994. december 31-én hatályban lévő
Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03
cikkének 5. pontjában foglalt
követelményeknek megfelelnek.
98.3. A Rajnai Hajózási Központi Bizottság
által az 1994. december 31-én hatályban
lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03
cikkének 5. pontjára vonatkozóan 1992.
április 1. és 1994. december 31. között
elfogadott ajánlásai az uniós bizonyítvány
2035. január 1. utáni kiadásáig vagy
megújításáig érvényben maradnak.
99.4. A 10.03b cikk 2. pontja csak az uniós
bizonyítvány 2035. január 1. utáni
kiadásáig vagy megújításáig
alkalmazandó, ha az említett
berendezéseket olyan hajókra szerelték
fel, amelyek gerincfektetése 1992.
október 1. előtt történt.
100.10.04 cikkEurópai szabványok
alkalmazása a szolgálati
csónakokra
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
101.10.05 cikk 2. pontFelfújható mentőmellényekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor.
A 2003.09.30-án a hajón levő
mentőmellények használhatók az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásáig vagy
megújításáig
102.11. FEJEZET
103.11.02 cikk 4. pontA fedélzetek külső széleinek
és a munkaterületek
felszerelései
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
104.A nyíláskeretek magasságaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
105.11.04 cikk 1. pontAz oldalfedélzet teljes
szélessége
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor a 7,30 méternél szélesebb
vízi járműveknél
106.2. pontOldalsó védőkorlátok az 55
méternél rövidebb, csak hátsó
lakótérrel rendelkező hajókon
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
107.A 11.04 cikk rendelkezése az 1994. 12. 31. után vízre bocsátott és az üzemben levő hajókra
vonatkozik az alábbi előírással:
A 11.04 cikk követelményeinek meg kell felelni a teljes raktér felújításakor.
Ha az oldalfedélzet teljes szélességének módosítása érinti az oldalfedélzetek teljes hosszát,
a) a 11.04 cikket be kell tartani, ha az oldalfedélzet teljes szélességét 0,90 m magasságúra
módosítják, vagy, ha az e magasság feletti teljes szélességet csökkentik;
b) az átalakítás előtt az oldalfedélzet teljes szélességének 0,90 m-es magassága, vagy az e
magasság feletti teljes szélesség nem lehet kisebb, mint a 11.04 cikkben megjelölt értékek.
108.11.05 cikk 1. pontMunkahelyek megközelítéseÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
109.2. és 3. pontAjtók és bejáratok, kijáratok
és folyosók, ahol a
padlószinttől való különbség
0,50 m-nél nagyobb
Az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
110.4. pontFolyamatosan személyzettel
ellátott munkaterületek
lépcsői
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
111.11.06 cikk 2. pontKijáratok és vészkijáratokÚ.CS.A, legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2035.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
112.11.07 cikk 1. pont
második mondat
Létrák, lépcsők és hasonló
eszközök
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
113.2. és 3. pontAz uniós bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
114.11.10 cikkNyílásfedelekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
115.11.11 cikkCsörlőkÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
116.11.12 cikk 2., 4., 5. és
9. pont
Gyártói tábla,
védőberendezések, hajón
tartandó bizonyítványok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
117.11.13 cikkGyúlékony folyadékok
tárolása
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
118.12. FEJEZET
119.12.01 cikk 1. pontA szokásosan a fedélzeten
tartózkodó személyek lakótere
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
120.12.02 cikk 3. pontPadlók helyzeteÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
121.4. pontNappali és hálóhelyiségekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
122.6. pontLakóterek belmagasságaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
123.8. pontKözös használatú nappali
helyiségek szabad
padlófelülete
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
124.9. pontA helyiségek légtereÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
125.10. pontAz egy személyre jutó légtér
mértéke
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
126.11. pontAz ajtók méreteÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
127.12. pont (a) és (b)
alpont
Lépcsők helyzeteÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
128.13. pontVeszélyes gázokat vagy
folyadékokat szállító csövek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
129.12.03 cikkSzanitér berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
130.12.04 cikkKonyhákÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
131.12.05 cikkIvóvízÚ.CS.Á., legkésőbb 2006.12.31-én
132.12.06 cikkFűtés és szellőzésÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
133.12.07 cikk 1. pont
második
mondat
Egyéb lakótéri berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
134.14a. fejezet
135.14a.02 cikk 2. pont
(a) és (b)
alpont táblázatai,
valamint 5. pont
Határértékek/ellenőrzési
értékek és típusjóváhagyások
Ú.CS.Á.,
a) a határértékek és az ellenőrzési értékek
nem nagyobbak a 14a.02 cikkben foglalt
értékek kétszeresénél;
b) a fedélzeti szennyvízkezelő műhöz a
gyártó vagy egy szakértő olyan igazolást
mellékel, amely tanúsítja, hogy a
fedélzeti szennyvízkezelő mű a vízi
járművön előálló tipikus terhelési
viszonyok között képes ellátni feladatát;
c) olyan szennyvíziszap-kezelési rendszer
van érvényben, amely a személyhajó
fedélzetén működő szennyvízkezelő mű
üzemi feltételeit figyelembe véve az adott
célra alkalmasnak tekinthető.
136.15. FEJEZET
137.15.01 cikk 1. pont (c)
alpontja
A 8.08 cikk 2. pont második
mondata nem alkalmazandó
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2007.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
138.15.01 cikk 1. pont (d)
alpontja
50 V névleges feszültséget
meghaladó feszültség esetén a
9.14 cikk 3. pont második
mondata nem alkalmazandó
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
139.2. pont (c) alpontSzilárd tüzelőanyaggal
üzemelő fűtőberendezések
tilalma a 13.07 cikk
értelmében
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
A rendelkezés nem vonatkozik szilárd
tüzelőanyaggal üzemelő gépekkel
rendelkező vízijárművekre (gőzgépekre)
140.(e) alpontCseppfolyósított gázzal
üzemelő berendezések tilalma
a 14. fejezet értelmében
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor. Az átmeneti rendelkezés
csak a 15.15 cikk 9. pontjának
megfelelően felszerelt
riasztórendszerekre vonatkozik.
141.15.02 cikk 2. pontVízmentes válaszfalak száma
és elhelyezkedése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
142.5. pont második
mondat
Biztonsági peremvonal, ha
nincs vízmentes fedélzet
1996. 01.01. előtt vízre bocsátott hajók
esetében a követelmény Ú.CS.Á.,
legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
143.10. pont (c) alpontA zárási folyamat időtartamaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
144.12. pontOptikai figyelmeztető
jelzőberendezés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
145.15. pontA kettősfenék vagy az
oldaljáró
alatti tér minimális magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
146.15.03 cikk 1-6. pontÉp hajó stabilitásaÚ.CS.Á., és, ha a maximális
utaslétszámot emelik, legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
147.7. és 8. pontLékesedési stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
148.9. pontLékesedési stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
149.A hajófenék sérülésének
függőleges kiterjedése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
Ú.CS.Á., legalább 0,50 m szakaszon és a
hajófenéktől számított legfeljebb 0,60 m-
en vízmentes fedélzettel rendelkező hajók
vonatkozásában, amelyek 2005.12.31.
előtt uniós bizonyítványt vagy egyéb a
műszaki követelményeknek való
megfelelést tanúsító okmányt szereztek.
150.2-rekeszes állapotÚ.CS.Á.
151.10-13. pontLékesedési stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
152.15.05 cikk 2. pont (a)
alpont
Az az utaslétszám, amelyre a
15.06 cikk 8. pontja szerinti
evakuálási terület megléte
igazolt
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
153.(b) alpontA 15.03 cikk szerinti
stabilitási számításnál
figyelembe vett utaslétszám
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor
vagymegújításakor
154.15.06 cikk 1. pont (a)
alpont
Utasterek a válaszfalfedélzet
alatt és a farválaszfal előtt
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
155.15.06 cikk 1. pont (b)
alpont
Zárt terekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
156.15.06 cikk 3. pont (c)
alpont
első mondat
Kijáratok teljes magasságaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
157.második mondatUtaskabinok és egyéb kisebb
helyiségek ajtajainak teljes
szélessége
0,7 m-es méretnél Ú.CS.Á., legkésőbb a
uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor érvényes
158.15.06 cikk 3. pont
(f) alpont első mondat
Vészkijáratok méreteÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
159.15.06 cikk 3. pont
(g) alpont
Mozgásukban korlátozott
személyek általi használatra
szolgáló helyiségek kijáratai
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
160.4. pont (d) alpontMozgásukban korlátozott
személyek általi használatra
szolgáló ajtók
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
161.5. pontÖsszekötő folyosókra
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
162.6. pont
(b) alpont
Az evakuálási területekre
vezető menekülési útvonalak
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
163.(c) alpontA géptereken keresztül nem
vezethetnek menekülési
útvonalak
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2007.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
164.A hajó konyháin keresztül
nem vezethetnek menekülési
útvonalak
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
165.(d) alpontA menekülési útvonalak
mentén nem lehetnek
lépcsőfokok,
létrák vagy hasonlók
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
166.7. pontMegfelelő biztonsági
útmutatórendszer
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
167.8. pontGyülekezési helyekre
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
168.9. pontUtasterekben levő lépcsőkre
és fordulóikra vonatkozó
követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
169.10. pont (a) alpont
első mondat
EN 711:1995 sz. európai
szabvány szerinti
védőkorlátok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
170.második mondatMozgásukban korlátozott
személyek általi használatra
szolgáló fedélzeteken lévő
habvédek és korlátok
magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
171.15.06 cikk 10. pont
(b) alpont
második mondat
Általában mozgásukban
korlátozott személyek be- és
kiszállítására szolgáló
nyílások teljes szélessége
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
172.13. pontMozgásukban korlátozott
személyek használatra
szolgáló közlekedési területek
és azok falai
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
173.14. pont első mondatKözlekedési területeken lévő
üvegajtók és üvegfalak,
valamint az ablaktáblák
szerkezete
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
174.15. pontA felépítményen belüli,
teljesen vagy részben
panorámaablakokból álló zárt
terekre vonatkozó
követelmények.
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
175.Zárt terekre vonatkozó
követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
176.16. pontIvóvízrendszerek a 12.05 cikk
szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb 2006.12.31.
177.17. pont második
mondat
Mozgásukban korlátozott
személyek általi használatra
szolgáló WC-kre vonatkozó
követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
178.18. pontNyitható ablak nélküli
kabinok szellőztetőrendszere
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
179.19. pontA 15.06 cikk követelményei a
személyzet vagy a
segédszemélyzet lakótereire
vonatkozóan
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
180.15.07 cikkPropulziós berendezésre
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
181.15.08 cikk 2. pontUtasterekben levő
hangszórókra vonatkozó
követelmények
40 m LWL-nél rövidebb vagy legfeljebb
75 utas szállítására alkalmas
személyhajóknál a rendelkezés Ú.CS.Á.,
legkésőbb az uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor érvényes
182.3. pontA riasztórendszerre
vonatkozó követelmények
Egynapos utazásra alkalmas hajóknál a
rendelkezés Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor érvényes
183.4. pontA fenékvíz szintjét jelző
riasztó minden vízmentes
térben
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
184.5. pontKét gépi hajtású
fenékvízszivattyú
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
185.6. pontBeépített fenékvíz-rendszerÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
186.8. pontA fedélzet alatti terek CO2
védőrendszerének szellőző
rendszere
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
187.15.09 cikk 3. pontMegfelelő átszállító
berendezés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
188.15.09 cikk 4. pontMentőeszközökAzon személyhajók esetében, amelyeket
2006.01.01. előtt a 15.09 cikk 5. pontja
szerinti kollektív mentőeszközökkel
szereltek fel, ezeket alternatív egyéni
mentőeszközöknek kell tekinteni.
Azon személyhajók esetében, amelyek
2006.01.01. előtt a 15.09 cikk 6. pontja
szerinti kollektív mentőeszközökkel
szereltek fel, ezeket alternatív egyéni
mentőeszközöknek kell tekinteni az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásáig
vagy megújításáig
189.5. pont (b) és (c)
alpont
Megfelelő ülőhely, legalább
750 N úszóképesség
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
190.(f) alpontStabil úszáshelyzet és
megfelelő kapaszkodók
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
191.(i) alpontMegfelelő evakuációs
eszközök az evakuálási
területről a mentőtutajokba
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
192.10. pontA szolgálati csónak
felszerelése motorral és
keresőfénnyel
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
193.15.10 cikk 2. pontA 9.16 cikk 3. pontja
vonatkozik a folyosókra és az
utasok pihenőhelyeire is
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
194.3. pontMegfelelő vészvilágításÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
195.15.10 cikk 4. pontVészüzemi erőátviteli
rendszer
A 25 m LWL vagy annál rövidebb,
egynapos utazásra alkalmas hajóknál a
rendelkezés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor érvényes
196.(f) alpontA keresőfények vészüzemi
áramellátása a 10.02 cikk 2.
pont (i) alpontja szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
197.(i) alpontA liftek és
emelőberendezések vészüzemi
áramellátása a 15.06 cikk 9.
pont utolsó mondata szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
198.6. pont első mondatA 15.11 cikk 2. pontja
szerinti válaszfalak
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
199.második és harmadik
mondat
Kábelek fektetéseÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
200.negyedik mondatVészüzemi erőátviteli
berendezés a biztonsági
peremvonal felett
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
201.15.11 cikk 1. pontTűzvédelem
Anyagok és összetevők
tűzvédelmi megfelelősége
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
202.2. pontA válaszfalak szerkezeteÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
203.3. pontFestékek, lakkok és egyéb
felületkezelő termékek,
valamint a helyiségekben -
kivéve a géptereket és
tárolóhelyiségeket - a
padlóburkolatok
lángkésleltetők legyenek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
204.4. pontA társalgók mennyezetei és a
falak burkolatai nem éghető
anyagból legyenek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
205.5. pontA bútorok és szerelvények a
gyülekezőhelyeken nem
éghető anyagból legyenek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
206.6. pontA Szabályzat szerinti
ellenőrzés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
207.7. pontSzigetelőanyagok a
társalgókban
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
208.7a. pontZárt terekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
209.8. pontA válaszfalakban lévő ajtókra
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
210.9. pontTérhatároló falakAz automatikus, túlnyomásos vízpermet
rendszerekkel nem rendelkező kabinos
hajókon, a kabinok közötti fal végei
esetén:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
211.10. pontTérelválasztó falakÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
212.11. pontHuzatgátlókÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
213.12. pont második
mondat
Acélból vagy azzal
egyenértékű más nem éghető
anyagból készült lépcsők
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
214.13. pontA belső lépcsők körülzárásaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
215.14. pontSzellőző és levegőellátást
biztosító rendszerek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
216.15. pontSzellőző rendszerek a
konyhákban és elszívóval
felszerelt tűzhelyek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
217.16. pontVezérlőközpontok,
lépcsőházak, gyülekezőhelyek
és füstelszívó rendszerek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
218.17. pontTűzjelző rendszerekEgynapos utazásra alkalmas hajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
219.15.12 cikk 1. pont (c)
alpont
Hordozható tűzoltó
készülékek a konyhában
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
220.2. pont (a) alpontMásodik tűzoltószivattyúÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
221.3. pont (b) és (c)
alpont
Nyomás és vízsugárhosszÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
222.6. pontAnyagok, üzemzavar elleni
védelem
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
223.7. pontCsövek és tűzcsapok
befagyás elleni védelme
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
224.8. pont (b) alpontTűzoltószivattyúk független
működése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
225.(c) alpontVízsugár hossza valamennyi
fedélzeten
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
226.(d) alpontTűzoltószivattyúk
felszerelése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
227.9. pontTűzoltó berendezések a
gépterekben
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
228.15.14 cikk 1. pontSzennyvízgyűjtő és
ártalmatlanító berendezések
A legfeljebb 50 ággyal rendelkező és
egynapos utazásra alkalmas hajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb
az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
229.2. pontSzennyvízgyűjtő tartályokra
vonatkozó követelmények
A legfeljebb 50 ággyal rendelkező és
egynapos
utazásra alkalmas, legfeljebb 50
személyes hajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb
az uniós bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
230.15.15 cikk 1. pontLékesedési stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
231.5. pontFelszerelés szolgálati
csónakkal, emelvénnyel vagy
azzal egyenértékű szerkezettel
A legfeljebb 250 utas szállítására vagy
50 ágy elhelyezésére engedélyezett
személyhajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb az
uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
232.6. pontFelszerelés szolgálati
csónakkal, emelvénnyel vagy
azzal egyenértékű szerkezettel
A legfeljebb 250 utas szállítására vagy
50 ágy elhelyezésére engedélyezett
személyhajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
233.9. pont (a) alpontCseppfolyósított gázzal
üzemelő berendezések
riasztórendszerei
Ú.CS.Á., legkésőbb a bizonyítvány
14.15 cikk szerinti megújításakor
234.(b) alpontKollektív mentőeszközök a
15.09 cikk 5. pontja szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
235.16. FEJEZET
236.16.01 cikk 2. pontSpeciális csörlők vagy
egyenértékű csatoló
berendezések
A követelmény az 1995.01.01. előtt
megfelelő rögzítő berendezés nélküli
tolásra engedélyezett vízijárművekre
vonatkozik, csak Ú.CS.Á., legkésőbb az
uniós bizonyítvány 2035.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
237.3. pont utolsó mondatHajtó egységekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2035.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
238.17. FEJEZET
239.17.02 cikk 3. pontJárulékos követelményekA vonatkozó cikkben foglalt átmeneti
rendelkezésekkel
240.17.03 cikk 1. pontÁltalános riasztórendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
241.4. pontLegnagyobb megengedett
terhelés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
242.17.04 cikk 2. és 3.
pont
Maradó biztonsági távolságÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
243.17.05 cikk 2. és 3.
pont
Maradó szabadoldalÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
244.17.06, 17.07 és
17.08 cikk
Döntéspróba és a stabilitás
igazolása
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
245.17.09 cikkMerülésvonalak és merülési
mércék
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
246.20. FEJEZET
247.20.01 cikk
(A 20.01 cikk
2007. április 1-jétől
2010. március 31-éig
érvényes)
7.01 cikk 2. pont, 8.05 cikk
13. pont és 8.10 cikk
A tengeri hajókra nincs az ADN szerinti
árukra követelmény meghatározva és
1987.10.01. előtti gerincfektetésnél:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
248.21. FEJEZET
249.21.01-21.02 cikkA követelmények az 1995.01.01. előtt
épített kedvtelési célú hajókra
vonatkoznak, csak Ú.CS.Á., legkésőbb az
uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

(5) Az R. 2. melléklet III. Rész 24. Fejezet 24.03 cikk 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

ABC
1.Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
2.3. FEJEZET
3.3.03 cikk 1. pont (a)
alpont
A kollíziós válaszfal
helyzete
CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
4.3.04. cikk 2. pontTartályok, lakó- és utasterek
közös felületei
CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5.7. pontLegnagyobb megengedett
hangnyomásszint
Az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
6.4. FEJEZET
7.4.01 cikk 2. pont,
4.02 és 4.03 cikk
Biztonsági távolság,
szabadoldal, minimális
szabadoldal
Az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
8.7. FEJEZET
9.7.01 cikk 2. pontA hajó által keltett
hangnyomás
CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10.7.05 cikk 2. pontA navigációs fények
visszajelzése
Az uniós bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
11.8. FEJEZET
12.8.08 cikk 3. és 4. pontMinimális
szivattyúteljesítmény és a
víztelenítő csövek belső
átmérője
Az uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
13.8.10 cikk 2. pontA hajó által menetben
keltett hangnyomás
CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
14.9. FEJEZET
15.9.01 cikkA villamos berendezésekre
vonatkozó követelmények
CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
16.9.03 cikkÉrintésvédelem, szilárd
tárgyak és víz behatolása
elleni védelem
CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
17.9.06. cikkLegnagyobb megengedhető
feszültségek
CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
18.9.10 cikkGenerátorok és motorokCS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
19.9.11 cikk 2. pontAkkumulátorok felszereléseCS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
20.9.12 cikkKapcsolóberendezésekCS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
21.9.14 cikkRögzítő szerelvényekCS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
22.9.15 cikkKábelekCS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
23.9.17 cikkNavigációs jelzőfényekCS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
24.12. FEJEZET
25.12.02 cikk 5. pontZaj és rezgés a lakóterekbenAz uniós bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
26.15. FEJEZET
27.15.02 cikk 5. pont, 6.
pont első mondat, 7-
11. és 13. pont
Biztonsági peremvonal, ha
nincs vízzáró fedélzet
CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
28.16. pontVízzáró ablakokCS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor.
29.15.04 cikkBiztonsági távolság,
szabadoldal, merülési jelek
CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
30.15.05 cikkUtaslétszámAz uniós bizonyítvány 2045. 1. 1. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
31.15.10. cikk 4.,6.,7.,8.
és 11. pont
Vészüzemi erőátviteli
rendszer
CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2045. 1. 1. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

(6) Az R. 2. melléklet III. Rész 24. Fejezet 24.06. cikk 5. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

ABCD
1.Cikk és pontTartalomHatáridő
és megjegyzés
Érvényes az
alábbi
időpontok előtti
hajóbizonyítván
nyal vagy
közlekedési
engedéllyel
rendelkező
hajókra
2.3. FEJEZET
3.3.03 cikk 7. pontA hajók mellső részén
nem túlnyúló horgonyok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2041.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
1999.10.01.
4.3.04 cikk
3. pont második
mondat
Gépterekben használt
szigetelőanyagok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2003.04.01
5.3. pont harmadik
és negyedik
mondat
Nyitó- és zárószerkezetekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2003.10.01.
6.6. FEJEZET
7.6.02 cikk 1. pontKét vezérlőszelep
hidraulikus hajtóegységek
esetén
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2020.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
8.Külön csővezeték a
második hajtóegység
számára hidraulikus
hajtóegységek esetén
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2020.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
9.6.03 cikk 1. pontEgyéb fogyasztók
rákapcsolása a
kormányberendezés
hidraulikus energiaátviteli
rendszereire
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2020.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
10.6.07 cikk 2. pont
(a) alpont
A hidraulika tartályok
szint riasztója és üzemi
nyomás riasztója
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
megújításakor
2007.04.01.
11.7. FEJEZET
12.7.02 cikk 2. pontA hajó előtti holttér a hajó
hosszának kétszerese,
amennyiben 250 m-nél
kevesebb
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2049.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2008.12.30.
13.7.04 cikk 3. pontjaKijelzőEgyszemélyes radarhajózásra
kialakított kormányállás hiánya
esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
2007.04.01.
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy
megújításakor
14.9. pont harmadik
mondata
Egy szabályozó karral
történő irányítás
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
15.9. pont negyedik
mondata
A vízsugár irányának
kijelzése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
16.7.05 cikk 1. pontNavigációs fények, azok
burkolata, tartozékai és
fényforrásai
Továbbra is használhatók azok a
navigációs fények, burkolatuk,
tartozékaik és fényforrásaik,
amelyek megfelelnek a navigációs
fények színére és fényerősségére,
továbbá a jelzőfényeknek a rajnai
hajózáshoz való elfogadására
vonatkozó, 2009. 11. 30-tól hatályos
követelményeknek.
2013.12.01.
17.7.06 cikk 1. pont1990.01.01. előtt
jóváhagyott hajózási
radarberendezések.
Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott
hajózási radarberendezéseket az
uniós bizonyítvány
2009.12.31. utáni kiadásáig vagy
megújításáig, de legkésőbb
2011.12.31-ig lehet beszerelni és
használni, amennyiben rendelkeznek
e rendelet vagy a CCNR 1989-II-35.
sz. határozat szerinti, érvényes
beszerelési igazolással.
2013.12.01.
18.1990.01.01. előtt
jóváhagyott fordulási
szögsebességjelző
készülékek
Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott és
2000.01.01. előtt beszerelt fordulási
szögsebességjelző készüléket az
uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásáig vagy megújításáig lehet
beszerelni és használni, amennyiben
rendelkeznek e rendelet vagy a
CCNR 1989-II-35. sz. határozat
szerinti, érvényes beszerelési
igazolással.
2013.12.01.
19.1990.01.01. előtt
jóváhagyott hajózási
radarberendezések és
fordulási
szögsebességjelző
készülékek
A rajnai belvízi hajózáshoz használt
radarberendezésekre vonatkozó
minimum-
követelményeknek és tesztelési
feltételeknek, valamint a rajnai
belvízi hajózáshoz használt fordulási
szögsebesség-
jelző készülékre vonatkozó
minimum-
követelményeknek és tesztelési
feltételeknek megfelelően, 1990. 01.
01. után jóváhagyott hajózási radar-
berendezéseket és fordulási
szögsebesség-
jelző készüléket továbbra is lehet
beszerelni és
2013.12.01.
működtetni, amennyiben e rendelet
vagy a CCNR 1989-II-35. sz.
határozat szerint érvényes
beszerelési igazolás került
kibocsátásra.
20.8. FEJEZET
21.8.02. cikk 4.
pontja
A csőcsatlakozások
takarása
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2003.04.01.
22.5. pontA magas nyomású
üzemanyag csővezetékek
burkolattal történő
felszerelése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2025.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
23.6. pontA motor alkatrészeinek
szigetelése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2025.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
24.8.03 cikk 3. pontTúlpörgés elleni védelemÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2004.04.01.
25.8.05 cikk 7. pont
első mondat
Még a védett helyiségek
lezárása esetén is a
fedélzetről működtethető
gyorselzáró szelep a
tartályon
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2008.04.01.
26.8.05 cikk 9. pont
második mondat
A szondázó berendezés
olvashatósága a teljes
töltési szintig
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
1999.04.01.
27.13. pontTöltési szintjelző nemcsak
a főgéphez, hanem a hajó
biztonságos működéséhez
szükséges segédgépekhez
is
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
1999.04.01.
28.8.06 cikkKenőolaj tárolására
szolgáló tartályok, csövek
és tartozékok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
29.8.07 cikkAz erőátviteli rendszer, a
vezérlő- és indítórendszer,
valamint a fűtőrendszer
olajának tárolására
szolgáló tartályok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
30.A rendelkezések nem vonatkoznak
a) 2003.01.01. előtt beépített
motorokra és
b) azokra a cseremotorokra,
amelyeket legkésőbb 2011.12.31-ig
beépítenek olyan úszólétesítménybe,
amelyek
2002.01.01-jén üzemben voltak
31.8a.02 cikk 2. és 3.
pontja
A követelményeknek való
megfelelés / kipufogógáz-
kibocsátási határértékek
Az előírások nem terjednek ki
a) 2003.01.01. előtt beépített
motorokra és
b) azokra a csere-
motorokra, amelyeket legkésőbb
2007.07.01.
2011.12.31-ig beépítenek olyan
úszólétesítménybe, amelyek
2002.01.01-jén üzemben voltak.
Olyan motorok esetén, amelyeket
a) 2003.01.01. és 2007.07.01. között
építettek be úszó-
létesítménybe, a kipufogógáz-
kibocsátási
32.határértékekre a
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM
együttes rendelet 14. számú
mellékletében megadott értékek
vonatkoznak;
b) 2007.06.30. után építettek be
úszó-
létesítménybe vagy a fedélzeten
található gépekbe, a kipufogógáz-
kibocsátási határértékekre a 75/2005.
(IX. 29.) GKM-KvVM együttes
rendelet 15. számú mellékletében
megadott értékek vonatkoznak.
A követelmények:
az 560 kW-nál nagyobb
teljesítményű főmotorra és
segédmotorra vonatkozó V
kategóriára, továbbá a 75/2005. (IX.
29.) GKM-KvVM együttes
rendeletben megadott segéd-
motorokra vonatkozó D, E, F, G, H,
I, J, K kategóriára egyenlő módon
vonatkoznak
33.10. FEJEZET
34.10.02 cikk, 1. pont
(e) alpont
Acélból vagy egyéb
ellenálló, nem gyúlékony
anyagból készült, legalább
10 liter űrtartalmú
tartályok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány megújításakor
2013.12.01.
35.10.02 cikk 2. pont
(a) alpont
Acél- és egyéb kötelek
bizonylata
Az első kötél cseréje a hajón:
Ú.CS.Á., legkésőbb 2008.01.01.
Második és harmadik kötél:
2013.1.1.
2003.04.01.
36.10.03 cikk 1. pontEurópai szabványCserekor, legkésőbb 2010.01.01.2002.04.01.
37.2. pontA, B és C
tűzveszélyességi
osztálynak való
megfelelőség
Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.2002.04.01.
38.4. pontA CO2-tartalom és a
helyiség méretének
viszonya
Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.2002.04.01.
39.10.03a cikkBeépített tűzoltó
rendszerek a lakóterekben,
kormányállásokban és
utasterekben
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2035.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2002.04.01.
40.10.03b cikkBeépített tűzoltó
rendszerek a gépterekben,
kazánterekben és
szivattyúterekben
Legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2002.04.01
41.1. Az 1980. október 1-je előtt
felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek
használatban maradhatnak az uniós
bizonyítvány 2035. január 1-je utáni
kiadásáig vagy megújításáig, ha az
1976. április 1-jén hatályban lévő
Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03
cikk 5. pontjában foglalt
követelményeknek megfelelnek.
42.2. Az 1992. április 1. és 1994.
december 31. között felszerelt CO2
tűzoltó rendszerek használatban
maradhatnak az uniós bizonyítvány
2035. január 1-je utáni kiadásáig
vagy megújításáig, ha az 1994.
december 31-én hatályban lévő
Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03
cikk 5. pontjában foglalt
követelményeknek megfelelnek.
43.3. A Rajnai Hajózási Központi
Bizottság által az 1994. december
31-én hatályban lévő Rajnai hajók
szemleszabályzata 7.03 cikk 5.
pontjára vonatkozóan 1992. április 1.
és 1994. december 31. között
elfogadott ajánlásai az uniós
bizonyítvány 2035. január 1. utáni
kiadásáig vagy megújításáig
érvényben maradnak.
44.4. A 10.03b cikk 2. pont csak az
uniós bizonyítvány 2035. január 1.
utáni kiadásáig vagy megújításáig
alkalmazandó, ha az meghatározott
berendezéseket olyan hajókra
szerelték fel, amelyek
gerincfektetése 1992. október 1. előtt
történt.
45.10.04 cikkAz európai szabványok
alkalmazása a szolgálati
csónakokra
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2003.10.01.
46.10.05 cikk 2. pontFelfújható
mentőmellények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor. A
2003.09.30-án a hajón levő
mentőmellények használhatók az
uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásáig vagy
megújításáig
2003.10.01.
47.11. FEJEZET
48.11.02 cikk 4. pont
első mondat
A mellvédek és a
nyíláskeretek, valamint az
oldalsó védőkorlátok
magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2020.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
49.A nyíláskeretek
magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2035.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
50.11.04 cikk 2. pontOldalsó védőkorlátok az
55 méternél rövidebb, csak
hátsó lakótérrel rendelkező
hajókon
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2020.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
51.11.12 cikk
2., 4., 5. és 9. pont
Gyártói tábla,
védőberendezések, hajón
tartandó bizonyítványok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
52.11.13 cikkGyúlékony folyadékok
tárolása
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2002.10.01.
53.14a. FEJEZET
54.14a.02 cikk 2.
pont (a)
alpontjának
és (b) alpontjának
táblázata, valamint
az 5. pont
Határértékek/ellenőrzési
értékek és
típusjóváhagyások
Ú.CS.Á., amíg:
a) a határértékek és az ellenőrzési
értékek nem nagyobbak a 14a.02
cikkben foglalt értékek
kétszeresénél;
b) a fedélzeti szennyvízkezelő
műhöz a gyártó vagy egy szakértő
olyan igazolást mellékel, amely
tanúsítja, hogy a fedélzeti
szennyvízkezelő mű a vízi járművön
előálló tipikus terhelési viszonyok
között képes ellátni feladatát;
c) olyan szennyvíziszap-kezelési
rendszer van érvényben, amely a
személyhajó fedélzetén működő
szennyvízkezelő mű üzemi feltételeit
figyelembe véve alkalmasnak
tekinthető.
2013.12.01.
55.15. FEJEZET
56.15.01 cikk 1. pont
(c) alpont
A 8.08. cikk 2. pontjának
második mondata nem
alkalmazandó
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
57.(d) alpontA 9.14 cikk 3. pont
második mondat nem
vonatkozik 50V feletti
névleges feszültségekre
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor.
2006.01.01.
58.2. pont (b) alpontA petroleum-tűzhelyek
tilalma a 13.04 cikk
értelmében
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
59.(c) alpontSzilárd tüzelőanyaggal
üzemelő fűtőberendezések
tilalma a 13.07 cikk
értelmében
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor.
2006.01.01.
60.(e) alpontCseppfolyósított gázzal
üzemelő berendezések
tilalma a 14. fejezet
értelmében
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor. Az
átmeneti rendelkezés csak arra az
esetre vonatkozik, ha a 15.15 cikk 9.
pontjának megfelelően
riasztórendszereket szereltek fel.
2006.01.01.
61.15.02 cikk 2. pontVízmentes válaszfalak
száma és elhelyezkedése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
1996. 01.01. előtt vízre bocsátott
hajók esetében a követelmény
2006.01.01.
62.5. pont második
mondat
Biztonsági peremvonal, ha
nincs vízzáró fedélzet
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
63.15. pontA kettősfenék vagy
oldaljáró alatti tér
minimális magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
64.15.03 cikk
1-6. pont
Ép stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
65.7. és 8. pontSérült stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
66.9. pontSérült stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
67.A hajófenék sérülésének
függőleges kiterjedése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
68.Ú.CS.Á., legalább 0,50 m szakaszon
és a hajófenéktől számított
legfeljebb 0,60 m-en vízmentes
fedélzettel rendelkező hajók
vonatkozásában, amelyek
2005.12.31. előtt uniós
bizonyítványt vagy egyéb a műszaki
követelményeknek való megfelelést
tanúsító okmányt szereztek.
69.2-rekeszes állapotÚ.CS.Á.
70.10-13. pontSérült stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
71.15.05 cikk 2. pont
(a) alpont
Az az utaslétszám,
amelyre a 15.06 cikk 8.
pont szerinti evakuálási
terület megléte igazolt
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
72.(b) alpontA 15.03 cikk szerinti
stabilitási számításnál
figyelembe vett
utaslétszám
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
73.15.06 cikk 1. pont
(a) alpont
Utasterek a
válaszfalfedélzet alatt és a
farválaszfal előtt
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
74.1. pont (b) alpontZárt terekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2013.12.01.
75.2. pontA 11.13 cikkben említett,
gyúlékony folyadékok
tárolására szolgáló
szekrények és helyiségek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
76.3. pont (c) alpont
első mondat
A kijáratok teljes
magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
77.második mondatAz utaskabinok és egyéb
kisebb helyiségek
ajtajainak teljes szélessége
0,7 m méretnél Ú.CS.Á., legkésőbb
az uniós bizonyítvány 2045.01.01.
utáni kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
78.(f) alpont első
mondat
A vészkijáratok méreteÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
79.(g) alpontA mozgásukban
korlátozott személyek
általi használatra szolgáló
helyiségek kijáratai
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
80.4. pont (d) alpontA mozgásukban
korlátozott személyek
általi használatra szolgáló
ajtók
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
81.5. pontAz összekötő folyosókra
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
82.6. pont (b) alpontAz evakuálási területekre
vezető menekülési
útvonalak
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
83.(c) alpontA géptereken keresztül
nem vezethetnek
menekülési útvonalak
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2007.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
84.A konyhákon keresztül
nem vezethetnek
menekülési útvonalak
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor.
85.(d) alpontA menekülési útvonalak
mentén nem lehetnek
lépcsőfokok, létrák vagy
hasonlók
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
86.7. pontMegfelelő biztonsági
útmutatórendszer
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
87.8. pontA gyülekezési helyekre
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
88.9. pont (a)-(c)
alpont és (e) alpont
utolsó mondat
Az utasterekben levő
lépcsőkre és fordulóikra
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
89.10. pont (a) alpont
első mondat
Az EN 711:1995 sz.
európai szabvány szerinti
védőkorlátok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
90.második mondatA mozgásukban
korlátozott személyek
általi használatra szolgáló
fedélzeteken levő
habvédek és korlátok
magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
91.10. pont (b) alpont
második mondat
Az általában a
mozgásukban korlátozott
személyek be- és
kiszállítására szolgáló
nyílások teljes szélessége
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
92.12. pontAz EN 14206:2003 sz.
európai szabvány szerinti
folyosók
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
93.13. pontA mozgásukban
korlátozott személyek
használatra szolgáló
közlekedési területek és
azok falai
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
94.14. pont első
mondat
A közlekedési területeken
levő üvegajtók és
üvegfalak, valamint az
ablaktáblák szerkezete
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
95.15. pontA felépítményen belüli,
teljesen vagy részben
panorámaablakokból álló
zárt terekre vonatkozó
követelmények.
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
96.Zárt terekre vonatkozó
követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2013.12.01.
97.16. pontIvóvízrendszerek a 12.05
cikk szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb 2006. 12. 31.2006.01.01.
98.17. pont második
mondat
A mozgásukban
korlátozott személyek
általi használatra szolgáló
WC-kre vonatkozó
követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
99.18. pontNyitható ablak nélküli
kabinok
szellőztetőrendszere
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
100.15.07 cikkA propulziós berendezésre
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
101.15.08 cikk 2. pontAz utasterekben levő
hangszórókra vonatkozó
követelmények
A 40 m LWL hossznál rövidebb
vagy legfeljebb 75 utas szállítására
alkalmas személyhajóknál a
rendelkezés
2006.01.01.
102.Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
103.3. pontA riasztórendszerre
vonatkozó követelmények
Az egynapos utazásra alkalmas
hajóknál a rendelkezés
2006.01.01.
104.Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
105.3. pont (c) alpontA hajó vezetője számára a
személyzet és a
segédszemélyzet riasztását
lehetővé tevő
riasztórendszer
Az egynapos utazásra alkalmas
hajóknál a rendelkezés
2006.01.01.
106.Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
107.4. pontFenékvíz szintjét jelző
riasztó minden vízmentes
térben
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
108.5. pontKét gépi hajtású fenékvíz-
szivattyú
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
109.6. pontBeépített fenékvíz-
rendszer a 8.08 cikk 4.
pont szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
110.7. pontHűtő-tároló helyiségek
belülről nyithatósága
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
111.8. pontA fedélzet alatti terek CO2
védőrendszerének szellőző
berendezése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
112.9. pontElsősegélynyújtó dobozokÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
113.15.09 cikk 1. pont
első mondat
MentőgyűrűkÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
114.2. pontEgyéni mentőeszközökÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
115.3. pontMegfelelő átszállító
berendezés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
érvényes
2006.01.01.
116.4. pontMentőeszközökAzon személyhajók esetében,
amelyek a 15.09 cikk 5. pontja
szerinti kollektív mentőeszközzel
voltak felszerelve 2006.01.01. előtt,
ezeket az egyéni mentőeszköz
megfelelőjének kell tekinteni. Azon
személyhajók esetében, amelyek a
15.09 cikk 6. pontja szerinti
kollektív mentőeszközzel voltak
felszerelve 2006.01.01. előtt, ezeket
az egyéni mentőeszköz
megfelelőjének kell tekinteni az
uniós bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásáig vagy megújításáig
2006.01.01.
117.5. pont (b) és (c)
alpont
Megfelelő ülőhely,
legalább 750 N
úszóképesség
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
118.(f) alpontStabil trimmhelyzet és
megfelelő kapaszkodók
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
119.(i) alpontMegfelelő evakuációs
eszközök az evakuálási
területről a mentőtutajokba
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
120.9. pontA mentőfelszerelés
ellenőrzése a gyártó
utasításai szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
121.10. pontA szolgálati csónak
felszerelése motorral és
keresőfénnyel
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
122.11. pontHordágyÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
123.15.10 cikk 2. pontA 9.16 cikk 3. pont
vonatkozik a folyosókra és
az utasok pihenőhelyeire is
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
124.3. pontMegfelelő vészvilágításÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
125.4. pontVészüzemi erőátviteli
rendszer
A 25 m LWL vagy annál rövidebb,
egynapos utazásra alkalmas hajóknál
a rendelkezés Ú.CS.Á., legkésőbb az
uniós bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
érvényes
2006.01.01.
126.(f) alpontA keresőfények vészüzemi
áramellátása a 10.02 cikk
2. pont (i) alpont szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
127.(i) alpontA liftek és
emelőberendezések
vészüzemi áramellátása a
15.06 cikk 9. pont utolsó
mondat szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
128.6. pontA vészüzemi erőátviteli
berendezésre vonatkozó
követelmények:
129.első mondat- a 15.11 cikk 2. pont
szerinti válaszfalak
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
130.második és
harmadik mondat
- a kábelek fektetéseÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
131.negyedik mondat- vészüzemi erőátviteli
berendezés a biztonsági
peremvonal felett
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
132.15.11 cikk 1. pontAnyagok és összetevők
tűzvédelmi megfelelősége
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
133.2. pontA válaszfalak szerkezeteÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
134.3. pontFestékek, lakkok és egyéb
felületkezelő termékek,
valamint a helyiségekben -
kivéve a géptereket és
tárolóhelyiségeket - a
padlóburkolatok
lángkésleltetők legyenek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
135.4. pontA társalgók mennyezetei
és a falak burkolatai nem
éghető anyagból legyenek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
136.5. pontA bútorok és szerelvények
a gyülekezőhelyeken
éghetetlen anyagból
legyenek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
137.6. pontA Szabályzat szerinti
ellenőrzés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
138.7. pontSzigetelőanyagok a
társalgókban
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
139.7a. pontZárt terekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2013.12.01.
140.8. pont (a), (b)
alpont, (c) alpont
második mondat és
(d) alpont
A válaszfalakban levő
ajtókra vonatkozó
követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
141.9. pontFalakAz automatikus, túlnyomásos
vízpermet rendszerekkel nem
rendelkező kabinos hajókon, a
kabinok közötti fal végei esetén:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
142.10. pontTérhatároló falakÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
143.12. pontAcélból vagy azzal
egyenértékű más nem
éghető anyagból készült
lépcsők
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
144.13. pontA belső lépcsők
körülzárása
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
145.14. pontSzellőző és levegőellátást
biztosító rendszerek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
146.15. pontSzellőző rendszerek a
konyhákban és elszívóval
felszerelt tűzhelyek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
147.16. pontVezérlőközpontok,
lépcsőházak,
gyülekezőhelyek és
füstelszívó-rendszerek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
148.17. pontTűzjelző rendszerekEgynapos utazásra alkalmas
hajóknál Ú.CS.Á., legkésőbb az
uniós bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
149.15.12 cikk 1. pontHordozható
tűzoltókészülékek a
konyhában
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
150.2. pont (a) alpontMásodik tűzoltószivattyúÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
151.4. pontTűzcsapszelepekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
152.5. szakaszAxiális tömlődobÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
153.6. pontAnyagok, üzemzavar
elleni védelem
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
154.7. pontCsövek és tűzcsapok
befagyása elleni védelme
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
155.8. pont (b) alpontA tűzoltószivattyúk
független működése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
156.(d) alpontTűzoltószivattyúk
felszerelése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
157.9. pontAcélból készült vagy azzal
egyenértékű tulajdonságú
tűzoltó rendszer a
géptérben
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor Az
átmeneti időszak nem vonatkozik az
olyan 1995.12.31. utáni
gerincfektetésű fa, alumínium- vagy
műanyag testű hajókra, amelynek
géptere nem a 3.04 cikk szerinti
anyagból készült.
2006.01.01.
158.15.13. cikkBiztonságtechnikai
szervezés
Egynapos utazásra alkalmas
hajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb az
uniós bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
159.15.14 cikk 1. pontSzennyvízgyűjtő és
ártalmatlanító
berendezések
A legfeljebb 50 ággyal rendelkező
és egynapos utazásra alkalmas
hajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
160.2. pontA szennyvízgyűjtő
tartályokra vonatkozó
követelmények
A legfeljebb 50 ággyal rendelkező
és egynapos utazásra alkalmas
hajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor
161.15.15 cikk 1. pontLékesedési stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
162.4. pont(fenntartva)
163.5. pontFelszerelés szolgálati
csónakkal, emelvénnyel
vagy azzal egyenértékű
szerkezettel
A legfeljebb 250 utas szállítására
vagy 50 ágy elhelyezésére
engedélyezett személyhajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
164.6. pontFelszerelés szolgálati
csónakkal, emelvénnyel
vagy azzal egyenértékű
szerkezettel
A legfeljebb 250 utas szállítására
vagy 50 ágy elhelyezésére
engedélyezett személyhajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
165.9. pont (a) alpontCseppfolyósított gázzal
üzemelő berendezések
riasztórendszerei
Ú.CS.Á., legkésőbb a bizonyítvány
14.15 cikk szerinti megújításakor
2006.01.01.
166.(b) alpontKollektív mentőeszközök
a
15.09 cikk 5. pontja szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.

(7) Az R. 2. melléklet III. Rész 24a. Fejezet 24a.02. cikk 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

ABC
1.Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzések
2.3.03 cikk 1. pontKollíziós válaszfal
helyzete
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3.3.03 cikk 2. pontLakótéri biztonsági
berendezések
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
4.3.03 cikk 2. pontBiztonsági felszerelésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5.3.03 cikk 4. pontLakóterek gáztömör
elválasztása a gépterektől,
kazánterektől és
rakterektől
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.3.03 cikk 5. pont
második mondat
Fartéri válaszfalon lévő
ajtók távvezérlése
7.3.03 cikk 7. pontHajó mellső részén nem
túlnyúló horgonyok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.3.04 cikk 3. pont
második mondat
Gépterekben használt
szigetelőanyagok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
9.3.04 cikk 3. pont
harmadik és
negyedik mondat
Nyitó- és zárószerkezetekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
10.3.04 cikk 6. pontA 2. mellékletben
foglaltak értelmében
géptérnek minősülő
helyiségek kijáratai
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.4. FEJEZET
12.4.04 cikkMerülési vonalakÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
13.5. FEJEZET
14.5.06 cikk 1. pont
első mondat
Előírt (előremeneti)
sebesség
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.6. FEJEZET
16.6.01 cikk 1. pontAz 5. fejezetben
meghatározott
kormányozhatóság
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
17.3. pontA dőlés és a külső
hőmérséklet szerinti
megfelelés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
18.6.01 cikk 7. pontA kormányszárak
átvezetései
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
19.6.02 cikk 1. pontKülönálló hidraulika tankÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
20.A vezérlőszelepek
megkettőzése a hidraulika
rendszerekben
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
21.A hidraulikarendszerek
megkettőzött hidraulika
vezetékeinek egymástól
különválasztott vezetése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
22.6.02 cikk 2. pontA második
hidraulikarendszer
egyetlen művelettel történő
működésbe hozatala
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
23.3. pontAz 5. fejezetben
meghatározott
kormányozhatóság
biztosítása a másodlagos
hajtóegység révén / kézi
üzemmódban
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
24.6.03 cikk 1. pontMás egységek
működtetésének biztosítása
a hidraulika rendszerhez
történő csatlakoztatás
révén
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
25.6.03 cikk 2. pontElkülönített
hidraulikatankok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
26.6.05 cikk 1. pontA kézi meghajtás
automatikus leválasztása
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
27.6.06 cikk 1. pontKét, egymástól független
kormányrendszer
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
28.6.07 cikk 2. pont
(a) alpont
Szintellenőrzési riasztás
mindkét hidraulika
tartálynál és
rendszernyomás
ellenőrzése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
29.(e) alpontA puffer-berendezések
felügyelete
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
30.6.08 cikk 1. pontA 9.20 cikkben
meghatározott elektromos
berendezésekre vonatkozó
követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
31.7. FEJEZET
32.7.02 cikk 2-6.
pont
Akadálymentes kilátás a
kormányállásból az
alábbiak kivételével:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
33.7.02 cikk 3. pont
második mondat
Akadálymentes kilátás a
kormányos látószögében
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
34.6. pontFényáteresztő képességÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
35.7.03 cikk 7. pontRiasztás leállításaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
36.8. pontAutomatikus átkapcsolás
másik áramforrásra
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
37.7.04 cikk 1. pontA főmotorok és a
vezérlőberendezések
működtetése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
38.7.04 cikk 2. pontA főmotor vezérléseAmennyiben a kormányállást nem
egyszemélyes radarhajózásra alakították ki:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor, ha a motor üzemeltetése
közvetlen irányítással történik;
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor más motorirányítási mód
esetén
39.7.04 cikk 3. pontjaKijelzőEgyszemélyes radarhajózásra kialakított
kormányállás hiánya esetén: Ú.CS.Á.,
legkésőbb az uniós bizonyítvány 2024.12.30.
utáni kiadásakor vagy megújításakor
40.9. pont harmadik
mondat
Egy szabályozó karral
történő irányítás
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
41.9. pont negyedik
mondat
A vízsugár iránya
kijelzésének hiányossága
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
42.7.05 cikk 1. pontNavigációs fények, azok
burkolata, tartozékai és
fényforrásai
Navigációs fények, azok burkolata,
tartozékai és fényforrásai, amelyek
megfelelnek - a navigációs fények színére és
fényerősségére, továbbá a jelzőfényeknek a
rajnai hajózáshoz való elfogadására
vonatkozó, 2009. 11. 30-tól hatályos
követelményeknek vagy - valamely tagállam
2009. 11. 30-tól hatályos, vonatkozó
követelményeinek, továbbra is használhatók.
43.7.06 cikk 1. pontRadarhajózási rendszerek
és fordulási
szögsebességjelző
készülékek
A 2012. 12. 31. előtt egy tagállam
jogszabályai szerint jóváhagyott és beszerelt
radarhajózási rendszereket és fordulási
szögsebességjelző készüléket továbbra is
lehet beszerelni és működtetni az uniós
bizonyítvány 2018. 12. 31. utáni
kibocsátásáig vagy felváltásáig. Ezeket a
rendszereket az 52-es szám alatt be kell
jegyezni az uniós bizonyítványba.
44.A rajnai hajózáshoz használt radarhajózási
rendszerekre vonatkozó
minimumkövetelményekkel és tesztelési
feltételekkel, valamint a rajnai hajózáshoz
használt fordulási szögsebességjelző
készülékre vonatkozó
minimumkövetelményekkel és tesztelési
feltételekkel kapcsolatos jogszabályoknak
megfelelően 1990. 01. 01. óta jóváhagyott
radarhajózási rendszereket és fordulási
szögsebességjelző készüléket továbbra is
lehet beszerelni és működtetni, amennyiben
rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-
II-35. sz. határozat szerinti, érvényes
beszerelési igazolással.
45.7.09. cikkRiasztórendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
46.
47.
7.12 cikk
3-4. mondat
Szabályozható
magasságban
üzemeltethető
kormányállás
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor. Automatikus
leeresztés nélkül:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
48.8. FEJEZET
49.8.01 cikk 3. pont55 °C-nál magasabb
lobbanáspontú
üzemanyaggal üzemelő
belsőégésű motorok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
50.8.02 cikk 1. pontBerendezések biztosítása
véletlen indítás ellen
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
51.8.02 cikk 4. pontA csőcsatlakozások
takarása
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
52.5. pontA magas nyomású
üzemanyag csővezetékek
burkolattal történő
felszerelése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
53.6. pontA motor alkatrészeinek
szigetelése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
54.8.03 cikk 2. pontÜzemfelügyeleti
rendszerek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
55.3. pontAutomatikus
fordulatszám-korlátozás
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
56.5. pontHajtóművek tengelyeinek
vezetése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
57.8.05 cikk 1. pontAcél üzemanyagtartályokÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
58.8.05 cikk 2. pontÖnműködően záródó
víztelenítő
szelepek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
59.3. pontNem lehet üzemanyag-
tartály az ütközési
válaszfal előtt
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
60.4. pontNem lehet napi
üzemanyag-tartály vagy
annak szereléke
közvetlenül motor vagy
kipufogócső felett
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor, azonban azt megelőzően is
megfelelő berendezéssel biztosítani
szükséges az üzemanyag biztonságos
elvezetését
61.6. pont harmadik,
negyedik, ötödik
mondat
Levegő szállító vezetékek
és a hozzájuk csatlakozó
csövek elhelyezése,
rögzítése és méretezése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
62.7. pontTank gyorselzáró-szelep
fedélzetről történő
működtetésének
lehetősége, hogy zárt
helyiségben való
hozzáférés akadályoztatása
esetén is biztosítható
legyen a működtetés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
63.9. pont második
mondat
A szintjelző készülékek
leolvashatóságát a teljes
feltöltési szintig terjedően
biztosítani kell
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
64.13. pontTöltés-felügyeleti
rendszert a főmotor mellett
a hajó haladását biztosító
más motorokra is fel kell
szerelni
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
65.8.06 cikkKenőolaj, kenőolaj
vezetékek és tartozékok
elhelyezése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
66.8.07 cikkAz erőátviteli
rendszerben, a váltóműben,
a hajtórendszerben,
valamint a fűtőrendszerben
használt olaj, valamint az
olajvezetékek elhelyezése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
67.8.08 cikk 8. pontA ballasztterek és a
ballaszt felvételére
alkalmas rakterek ürítő
csöveinek
összekapcsolására
egyszerű zárószelep nem
hagyható jóvá
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
68.8.08 cikk 9. pontA raktéri vízgyűjtő
csatorna szintjének
mérésére szolgáló szonda
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
69.8.09 cikk 2. pontOlajos víz és a fáradt-olaj
gyűjtésére szolgáló
felszerelés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
70.8.10 cikk 3. pontKibocsátási határérték 65
dB(A)
veszteglő hajóknál
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
71.8a. FEJEZET
72.
73.
A fejezetben szereplő rendelkezések nem
vonatkoznak
a) azokra a főmotorokra és segédmotorokra,
amelyeknek névleges leadott teljesítménye
nagyobb, mint 560 kW, és a 75/2005. (IX.
29.) GKM-KvVM együttes rendelet 1.
számú melléklet 4.1.2.4. alpontjában
meghatározott következő kategóriákhoz
tartoznak:
aa) V1:1-V1:3, amelyeket 2006. 12. 31-ig,
ab) V1:4 és V2:1-V2:5, amelyeket 2008. 12.
31-ig
beépítettek úszólétesítménybe vagy a
fedélzeten található gépekbe;
b) azokra a segédmotorokra, amelyeknek
névleges leadott teljesítménye legfeljebb 560
kW, változó
sebességűek, és a 75/2005. (IX. 29.) GKM-
KvVM együttes rendelet 10. § (4)
bekezdésében meghatározott következő
kategóriákhoz tartoznak:
ba) H, amelyeket 2005. 12. 31-ig,
bb) I és K, amelyeket 2006. 12. 31-ig,
bc) J, amelyeket 2007. 12. 31-ig
beépítettek úszólétesítménybe vagy a
fedélzeten található gépekbe;
c) azokra a segédmotorokra, amelyeknek
névleges leadott teljesítménye legfeljebb 560
kW, állandó sebességűek, és a 75/2005. (IX.
29.) GKM-KvVM együttes rendelet 10. § (4)
bekezdésében meghatározott következő
kategóriákhoz tartoznak:
ca) D, E, F és G, amelyeket 2006. 12. 31-ig,
cb) H, I és K, amelyeket 2010. 12. 31-ig,
cc) J, amelyeket 2011. 12. 31-ig
beépítettek úszólétesítménybe vagy a
fedélzeten található gépekbe;
d) azokra a motorokra, amelyek teljesítik a
14. számú mellékletében említett
határértékeket, és amelyeket 2007. 06. 30-ig
beépítettek úszólétesítménybe vagy a
fedélzeten található gépekbe;
e) azokra a cseremotorokra, amelyeket
2011. 12. 31-ig beépítettek
úszólétesítménybe vagy
a fedélzeten található gépekbe egy olyan
motor cseréjeként, amelyre a fenti a)-d)
pontok szerint a rendelkezések nem
vonatkoznak.
Az a), b), c) és d) pontban említett
határidőket két évvel meg lehet
hosszabbítani azoknak a motoroknak a
tekintetében, amelyeknek gyártási ideje
korábbi a jelzett időpontoknál.
74.ad ca) A 97/68/EK irányelvet módosító 2004/26/EK irányelv 1. mellékletének 1A részében
szereplő II. függelékben foglaltak értelmében az állandó fordulatszámú motorok esetében a
jelzett határidőtől kell a rendelkezést alkalmazni
75.9. FEJEZET
76.9.01 cikk 1. pont
második mondat
A szükséges
dokumentumokat a
hatósági szervhez kell
nyújtani
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
77.9.01 cikk 2. pont
(b) alpont
A fő-, vészhelyzeti és az
elosztó kapcsolótábla
kapcsolási rajzait a hajón
kell tartani
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
78.3. pontA beltéri és a fedélzeti
hőmérséklet
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
79.9.02 cikk 1-3.
pont
Áramellátó rendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
80.9.03 cikkÉrintésvédelem, idegen
elemek és víz behatolása
elleni védelem
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
81.9.05 cikk 4. pontA földelő-kábelek
keresztmetszete
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
82.9.11 cikk 4. pontAz akkumulátorok
tárolására szolgáló zárt tér,
szekrényben vagy doboz
szellőztetése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
83.9.12 cikkKapcsoló-berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
84.9.12 cikk 3. pont
(b) alpont
Földelés-érzékelő
berendezés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
85.9.13 cikkVészhelyzeti áram-
megszakítók
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
86.9.14 cikkFelszerelési tartozékokÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
87.9.14 cikk 3. pont
második mondat
Egypólusú kapcsolók
tiltása mosó helyiségben,
fürdőben,
mosdóhelyiségben és
egyéb vizes helyiségekben
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
88.9.15 cikk 2. pontMinimális keresztmetszet
1,5 mm2 vezetékerenként
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
89.10. pontVáltoztatható
magasságban
üzemeltethető
kormányállásba bekötött
kábelek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
90.9.16 cikk 3. pont
második mondat
Második áramkörÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
91.9.19 cikkGépészeti berendezések
riasztó- és biztonsági
rendszerei
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
92.9.20 cikkVillamos berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
93.9.21 cikkElektromágneses
kompatibilitás
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
94.10. FEJEZET
95.10.01 cikkHorgonyberendezésÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
96.10.02 cikk 2. pont
(a) alpont
Acél drótkötelek és más
kikötő kötelek
bizonyítványa
Drótkötél cseréje a hajón: Ú.CS.Á.,
legkésőbb az uniós bizonyítvány 2024. 12.
30. utáni kiadásakor vagy megújításakor.
Második és harmadik drótkötél cseréje:
2029. 12. 30.
97.10.03 cikk 1. pontEurópai szabványCserekor, legkésőbb 2024. 12. 30.
98.2. pontA, B és C osztályú tűznek
való megfelelőség
Cserekor, legkésőbb 2024. 12. 30.
99.4. pontA CO2-tartalom és a
helyiség méretének
viszonya
Cserekor, legkésőbb 2024. 12. 30.
100.10.03a cikkLakótérben,
kormányállásban és az
utasok számára fenntartott
terekben felszerelt
stacionárius tűzoltó
berendezés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
101.10.03b cikkA géptérben, kazántérben
és szivattyúhelyiségben
felszerelt stacionárius
tűzoltó berendezés
Az 1985. 10. 01. előtt felszerelt CO2-
tűzoltóberendezés továbbra is használható az
uniós bizonyítvány 2049. 12. 30. utáni
kiadásáig vagy megújításáig, amennyiben
megfelel az uniós irányelv 1982. 10. 04-én
hatályban volt változata II. mellékletének
13.03. pontjában meghatározott
követelményeknek
102.10.04 cikkAz európai szabvány
alkalmazása a szolgálati
csónakra
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
103.10.05 cikk 2. pontFelfújható
mentőmellények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor a 2008. 12. 30. előtti napon a
hajón levő mentőmellények használhatók az
uniós bizonyítvány 2024. 12. 30. utáni
kiadásáig vagy megújításáig
104.11. FEJEZET
105.11.02 cikk 4. pont
első mondat
A fedélzetek külső
széleinek és a
munkaterületek
felszerelései
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
106.A mellvédek és a
nyíláskeretek magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
107.11.04 cikk 1. pontAz oldalfedélzet teljes
szélessége
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor, a 7,30 méternél szélesebb
vízi járműveknél
A rendelkezés a 2009. 01. 01. napja után
vízre bocsátott hajókra és a már üzemelő
hajókra vonatkozik, az alábbi kikötésekkel:
A 11.04 cikk követelményeinek meg kell
felelni
a) a 11.04 cikkben foglaltak szerint kell
eljárni, ha az oldalfedélzet teljes szélessége
0,90 m módosul, vagy ha az e magasság
feletti teljes szélesség csökken;
b) Az átalakítás előtt az oldalfedélzet szabad
szélessége 0,90 m-es magasságig, továbbá e
magasság felett sem lehet kisebb, mint a
11.04. cikkben meghatározott érték.
108.2. pontOldalsó védőkorlátok az
55 méternél rövidebb, csak
hátsó lakótérrel rendelkező
hajókon
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2020. 01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
109.11.05 cikk 1. pontA munkaterület
megközelítése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
110.2. és 3. pontAjtók és bejáratok,
kijáratok és folyosók, ahol
a padlószint eltérései
meghaladják a 0,50 métert
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
111.4. pontA személyzet folyamatos
munkavégzésére szolgáló
munkaterületek lépcsője
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
112.11.06 cikk 2. pontKijáratok és vészkijáratokÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
113.11.07 cikk 1. pont
második mondat
Létrák, lépcsők és hasonló
felszerelések
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
114.2. és 3. pontÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
115.11.10 cikkRaktérfedelekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
116.11.11 cikkCsörlőkÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
117.11.12 cikk 2-6. és
8-10. pont
Daruk: a gyártó címkéje, a
legnagyobb megengedett
terhelés,
biztosítóberendezések,
számításon alapuló
ellenőrzés, szakértői
ellenőrzés, a hajón tartandó
bizonyítványok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
118.11.13 cikkGyúlékony folyadékok
tárolása
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
119.12. FEJEZET
120.12.01 cikk 1. pontA szokásosan a fedélzeten
tartózkodó személyek
szálláshelye
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
121.12.02 cikk 3. pontA padlók állapotaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
122.4. pontNappali és hálóhelyiségekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
123.12.02 cikk 5. pontZaj és rezgés a
lakóterekben
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
124.6. pontA lakóterek belmagasságaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
125.8. pontA közös használatú
helyiségek
padlófelületének kivitele
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
126.9. pontA helyiségek légterének
nagysága
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
127.10. pontAz egy személyre jutó
légtér nagysága
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
128.11. pontAz ajtók méreteÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
129.12. pont (a) és (b)
alpont
A lépcsők elrendezéseÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
130.13. pontVeszélyes gázt vagy
folyadékot szállító csövek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
131.12.03 cikkSzaniter helyiségek és
felszerelésük
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
132.12.04 cikkKonyhaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
133.12.05 cikkIvóvíz berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
134.12.06 cikkFűtés és szellőztetésÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
135.12.07 cikk 1. pont
második mondat
Egyéb lakótéri
berendezések
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
136.14a. FEJEZET
137.14a.02. cikk 2.
pont (a)
alpontjának és (b)
alpontjának
táblázata, valamint
5. pont
Határértékek/ellenőrzési
értékek és
típusjóváhagyások
Ú.CS.Á., amíg:
a) a határértékek és az ellenőrzési értékek
nem nagyobbak a 14a.02 cikkben foglalt
értékek kétszeresénél;
b) a fedélzeti szennyvízkezelő műhöz a
gyártó vagy egy szakértő olyan igazolást
mellékel, amely tanúsítja, hogy a fedélzeti
szennyvízkezelő mű a vízi járművön előálló
tipikus terhelési viszonyok között képes
ellátni feladatát;
c) olyan szennyvíziszap-kezelési rendszer
van érvényben, amely a személyhajó
fedélzetén működő szennyvízkezelő mű
üzemi feltételeit figyelembe véve
alkalmasnak tekinthető
138.15. FEJEZET
139.SzemélyhajókLásd a rendelet 8. §-át.
140.15a. FEJEZET
141.Vitorlás személyhajókLásd a rendelet 8. §-át.
142.16. FEJEZET
143.16.01 cikk 2. pontA toló üzemmódra épített
hajók csatoló csörlői, vagy
azokkal egyenértékű
csatoló berendezések
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
144.17. FEJEZET
145.ÚszómunkagépLásd a rendelet 8. §-át.
146.21. FEJEZET
147.Kedvtelési célú hajóLásd a rendelet 12. §-át.
148.22b. FEJEZET
149.22b.03. cikkMásodik, független
kormányszerkezet
erőátviteli berendezés
Ú.CS.Á, legkésőbb az uniós bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor

(8) Az R. 2. melléklet IV. Rész 24a. Fejezet 24a.02 cikk 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

ABC
1.Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzések
2.3.03 cikk 1. pontKollíziós válaszfal helyzeteÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
3.3.03 cikk 2. pontLakótéri biztonsági berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
4.3.03 cikk 2. pontBiztonsági felszerelésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
5.3.03 cikk 4. pontLakóterek gáztömör elválasztása a
gépterektől, kazánterektől és rakterektől
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
6.3.03 cikk 5. pont második
mondat
Fartéri válaszfalon lévő ajtók
távvezérlése
7.3.03 cikk 7. pontHajó mellső részén nem túlnyúló
horgonyok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
8.3.04 cikk 3. pont második
mondat
Gépterekben használt szigetelőanyagokÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
9.3.04 cikk 3. pont harmadik és
negyedik mondat
Nyitó- és zárószerkezetekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
10.3.04 cikk 6. pontA 2. mellékletben foglaltak értelmében
géptérnek minősülő helyiségek kijáratai
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
11.4. FEJEZET
12.4.04 cikkMerülési vonalakÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
13.5. FEJEZET
14.5.06 cikk 1. pont első mondatElőírt (előremeneti) sebességÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
15.6. FEJEZET
16.6.01 cikk 1. pontAz 5. fejezetben meghatározott
kormányozhatóság
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
17.3. pontA dőlés és a külső hőmérséklet szerinti
megfelelés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
18.6.01 cikk 7. pontA kormányszárak átvezetéseiÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
19.6.02 cikk 1. pontKülönálló hidraulika tankÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
20.A vezérlőszelepek megkettőzése a
hidraulika rendszerekben
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
21.A hidraulikarendszerek megkettőzött
hidraulika vezetékeinek egymástól
különválasztott vezetése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
22.6.02 cikk 2. pontA második hidraulikarendszer egyetlen
művelettel történő működésbe hozatala
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
23.3. pontAz 5. fejezetben meghatározott
kormányozhatóság biztosítása a
másodlagos hajtóegység révén / kézi
üzemmódban
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
24.6.03 cikk 1. pontMás egységek működtetésének
biztosítása a hidraulika rendszerhez
történő csatlakoztatás révén
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2026. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
25.6.03 cikk 2. pontElkülönített hidraulikatankokÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
26.6.05 cikk 1. pontA kézi meghajtás automatikus
leválasztása
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
27.6.06 cikk 1. pontKét, egymástól független
kormányrendszer
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
28.6.07 cikk 2. pont (a) alpontSzintellenőrzési riasztás mindkét
hidraulika tartálynál és rendszernyomás
ellenőrzése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
29.(e) alpontA puffer-berendezések felügyeleteÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
30.6.08 cikk 1. pontA 9.20 cikkben meghatározott elektromos
berendezésekre vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
31.7. FEJEZET
32.7.02 cikk 2-6. pontAkadálymentes kilátás a kormányállásból
az alábbiak kivételével:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 01. 01. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
33.7.02 cikk 3. pont második
mondat
Akadálymentes kilátás a kormányos
látószögében
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
34.6. pontFényáteresztő képességÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
35.7.03 cikk 7. pontRiasztás leállításaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
36.8. pontAutomatikus átkapcsolás másik
áramforrásra
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
37.7.04 cikk 1. pontA főmotorok és a vezérlőberendezések
működtetése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
38.7.04 cikk 2. pontA főmotor vezérléseAmennyiben a kormányállást
nem egyszemélyes
radarhajózásra alakították ki:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2049. 12. 30.
utáni kiadásakor vagy
megújításakor, ha a motor
üzemeltetése közvetlen
irányítással történik;
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor más
motorirányítási mód esetén
39.7.04 cikk 3. pontjaKijelzőEgyszemélyes radarhajózásra
kialakított kormányállás hiánya
esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb az
uniós bizonyítvány 2024.12.30.
utáni kiadásakor vagy
megújításakor
40.9. pont harmadik mondatEgy szabályozó karral történő irányításÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
41.9. pont negyedik mondatA vízsugár iránya kijelzésének
hiányossága
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
42.7.05 cikk 1. pontNavigációs fények, azok burkolata,
tartozékai és fényforrásai
Navigációs fények, azok
burkolata, tartozékai és
fényforrásai, amelyek
megfelelnek - a navigációs
fények színére és
fényerősségére, továbbá a
jelzőfényeknek a rajnai
hajózáshoz való elfogadására
vonatkozó, 2009. 11. 30-tól
hatályos követelményeknek
vagy - valamely tagállam 2009.
11. 30-tól hatályos, vonatkozó
követelményeinek, továbbra is
használhatók.
43.7.06 cikk 1. pontRadarhajózási rendszerek és fordulási
szögsebességjelző készülékek
A 2012. 12. 31. előtt egy
tagállam jogszabályai szerint
jóváhagyott és beszerelt
radarhajózási rendszereket és
fordulási szögsebességjelző
készüléket továbbra is lehet
beszerelni és működtetni az
uniós bizonyítvány 2018. 12.
31. utáni kibocsátásáig vagy
felváltásáig. Ezeket a
rendszereket az 52-es szám
alatt be kell jegyezni az uniós
bizonyítványba.
44.A rajnai hajózáshoz használt
radarhajózási rendszerekre
vonatkozó
minimumkövetelményekkel és
tesztelési feltételekkel,
valamint a rajnai hajózáshoz
használt fordulási
szögsebességjelző készülékre
vonatkozó
minimumkövetelményekkel és
tesztelési feltételekkel
kapcsolatos jogszabályoknak
megfelelően 1990. 01. 01. óta
jóváhagyott radarhajózási
rendszereket és fordulási
szögsebességjelző készüléket
továbbra is lehet beszerelni és
működtetni, amennyiben
rendelkeznek e rendelet vagy a
CCNR 1989-II-35. sz. határozat
szerinti, érvényes beszerelési
igazolással.
45.7.09. cikkRiasztórendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
46.7.12 cikk
3-4. mondat
Szabályozható magasságban
üzemeltethető kormányállás
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor. Automatikus
leeresztés nélkül:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy
megújításakor
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
47.8. FEJEZET
48.8.01 cikk 3. pont55 °C-nál magasabb lobbanáspontú
üzemanyaggal üzemelő belsőégésű
motorok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
49.8.02 cikk 1. pontBerendezések biztosítása véletlen indítás
ellen
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
50.8.02 cikk 4. pontA csőcsatlakozások takarásaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
51.5. pontA magas nyomású üzemanyag
csővezetékek burkolattal történő
felszerelése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
52.6. pontA motor alkatrészeinek szigeteléseÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
53.8.03 cikk 2. pontÜzemfelügyeleti rendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
54.3. pontAutomatikus fordulatszám-korlátozásÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
55.5. pontHajtóművek tengelyeinek vezetéseÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
56.8.05 cikk 1. pontAcél üzemanyagtartályokÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
57.8.05 cikk 2. pontÖnműködően záródó víztelenítő
szelepek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
58.3. pontNem lehet üzemanyag-tartály az ütközési
válaszfal előtt
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
59.4. pontNem lehet napi üzemanyag-tartály vagy
annak szereléke közvetlenül motor vagy
kipufogócső felett
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor, azonban
azt megelőzően is megfelelő
berendezéssel biztosítani
szükséges az üzemanyag
biztonságos elvezetését
60.6. pont harmadik, negyedik,
ötödik mondat
Levegő szállító vezetékek és a hozzájuk
csatlakozó csövek elhelyezése, rögzítése
és méretezése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
61.7. pontTank gyorselzáró-szelep fedélzetről
történő működtetésének lehetősége, hogy
zárt helyiségben való hozzáférés
akadályoztatása esetén is biztosítható
legyen a működtetés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029.01.01. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
62.9. pont második mondatA szintjelző készülékek leolvashatóságát
a teljes feltöltési szintig terjedően
biztosítani kell
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
63.13. pontTöltés-felügyeleti rendszert a főmotor
mellett a hajó haladását biztosító más
motorokra is fel kell szerelni
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
64.8.06 cikkKenőolaj, kenőolaj vezetékek és
tartozékok elhelyezése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
65.8.07 cikkAz erőátviteli rendszerben, a váltóműben,
a hajtórendszerben, valamint a
fűtőrendszerben használt olaj, valamint az
olajvezetékek elhelyezése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
66.8.08 cikk 8. pontA ballasztterek és a ballaszt felvételére
alkalmas rakterek ürítő csöveinek
összekapcsolására egyszerű zárószelep
nem hagyható jóvá
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
67.8.08 cikk 9. pontA raktéri vízgyűjtő csatorna szintjének
mérésére szolgáló szonda
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
68.8.09 cikk 2. pontOlajos víz és a fáradt-olaj gyűjtésére
szolgáló felszerelés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
69.8.10 cikk 3. pontKibocsátási határérték 65 dB(A)
veszteglő hajóknál
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
70.8a. FEJEZET
71.A fejezetben szereplő
rendelkezések nem
vonatkoznak
a) azokra a főmotorokra és
segédmotorokra, amelyeknek
névleges leadott teljesítménye
nagyobb, mint 560 kW, és a
75/2005. (IX. 29.) GKM-
KvVM együttes rendelet 1.
számú melléklet 4.1.2.4.
alpontjában meghatározott
következő kategóriákhoz
tartoznak:
aa) V1:1-V1:3, amelyeket
2006. 12. 31-ig,
ab) V1:4 és V2:1-V2:5,
amelyeket 2008. 12. 31-ig
beépítettek úszólétesítménybe
vagy a fedélzeten található
gépekbe;
b) azokra a segédmotorokra,
amelyeknek névleges leadott
teljesítménye legfeljebb 560
kW, változó
sebességűek, és a 75/2005.
(IX. 29.) GKM-KvVM együttes
rendelet 10. § (4) bekezdésében
meghatározott következő
kategóriákhoz tartoznak:
ba) H, amelyeket 2005. 12. 31-
ig,
bb) I és K, amelyeket 2006. 12.
31-ig,
bc) J, amelyeket 2007. 12. 31-
ig
beépítettek úszólétesítménybe
vagy a fedélzeten található
gépekbe;
c) azokra a segédmotorokra,
amelyeknek névleges leadott
teljesítménye legfeljebb 560
kW, állandó sebességűek, és a
75/2005. (IX. 29.) GKM-
KvVM együttes rendelet 10. §
(4) bekezdésében
meghatározott következő
kategóriákhoz tartoznak:
ca) D, E, F és G, amelyeket
2006. 12. 31-ig,
cb) H, I és K, amelyeket 2010.
12. 31-ig,
cc) J, amelyeket 2011. 12. 31-ig
beépítettek úszólétesítménybe
vagy a fedélzeten található
gépekbe;
d) azokra a motorokra, amelyek
teljesítik a 14. számú
mellékletében említett
határértékeket, és amelyeket
2007. 06. 30-ig beépítettek
úszólétesítménybe vagy a
fedélzeten található gépekbe;
e) azokra a cseremotorokra,
amelyeket
2011. 12. 31-ig beépítettek
úszólétesítménybe vagy
a fedélzeten található gépekbe
egy olyan motor cseréjeként,
amelyre a fenti a)-d) pontok
szerint a rendelkezések nem
vonatkoznak.
Az a), b), c) és d) pontban
említett határidőket két évvel
meg lehet hosszabbítani
azoknak a motoroknak a
tekintetében, amelyeknek
gyártási ideje korábbi a jelzett
időpontoknál.
72.ad ca) A 97/68/EK irányelvet módosító 2004/26/EK irányelv 1. mellékletének 1A részében szereplő II.
függelékben foglaltak értelmében az állandó fordulatszámú motorok esetében a jelzett határidőtől kell a
rendelkezést alkalmazni
73.9. FEJEZET
74.9.01 cikk 1. pont második
mondat
A szükséges dokumentumokat a hatósági
szervhez kell nyújtani
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
75.9.01 cikk 2. pont (b) alpontA fő-, vészhelyzeti és az elosztó
kapcsolótábla kapcsolási rajzait a hajón
kell tartani
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
76.3. pontA beltéri és a fedélzeti hőmérsékletÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
77.9.02 cikk 1-3. pontÁramellátó rendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
78.9.03 cikkÉrintésvédelem, idegen elemek és víz
behatolása elleni védelem
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
79.9.05 cikk 4. pontA földelő-kábelek keresztmetszeteÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
80.9.11 cikk 4. pontAz akkumulátorok tárolására szolgáló
zárt tér, szekrényben vagy doboz
szellőztetése
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
81.9.12 cikkKapcsoló-berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
82.9.12 cikk 3. pont (b) alpontFöldelés-érzékelő berendezésÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
83.9.13 cikkVészhelyzeti áram-megszakítókÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
84.9.14 cikkFelszerelési tartozékokÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
85.9.14 cikk 3. pont második
mondat
Egypólusú kapcsolók tiltása mosó
helyiségben, fürdőben, mosdóhelyiségben
és egyéb vizes helyiségekben
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
86.9.15 cikk 2. pontMinimális keresztmetszet
1,5 mm2 vezetékerenként
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
87.10. pontVáltoztatható magasságban üzemeltethető
kormányállásba bekötött kábelek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
88.9.16 cikk 3. pont második
mondat
Második áramkörÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
89.9.19 cikkGépészeti berendezések riasztó- és
biztonsági rendszerei
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
90.9.20 cikkVillamos berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
91.9.21 cikkElektromágneses kompatibilitásÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
92.10. FEJEZET
93.10.01 cikkHorgonyberendezésÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
94.10.02 cikk 2. pont (a) alpontAcél drótkötelek és más kikötő kötelek
bizonyítványa
Drótkötél cseréje a hajón:
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2024. 12. 30.
utáni kiadásakor vagy
megújításakor.
Második és harmadik drótkötél
cseréje: 2029. 12. 30.
95.10.03 cikk 1. pontEurópai szabványCserekor, legkésőbb 2024. 12.
30.
96.2. pontA, B és C osztályú tűznek való
megfelelőség
Cserekor, legkésőbb 2024. 12.
30.
97.4. pontA CO2-tartalom és a helyiség méretének
viszonya
Cserekor, legkésőbb 2024. 12.
30.
98.10.03a cikkLakótérben, kormányállásban és az
utasok számára fenntartott terekben
felszerelt stacionárius tűzoltó berendezés
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
99.10.03b cikkA géptérben, kazántérben és
szivattyúhelyiségben felszerelt
stacionárius tűzoltó berendezés
Az 1985. 10. 01. előtt
felszerelt CO2-
tűzoltóberendezés továbbra is
használható az uniós
bizonyítvány 2049. 12. 30.
utáni kiadásáig vagy
megújításáig, amennyiben
megfelel az uniós irányelv
1982. 10. 04-én hatályban volt
változata II. mellékletének
13.03. pontjában meghatározott
követelményeknek
100.10.04 cikkAz európai szabvány alkalmazása a
szolgálati csónakra
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
101.10.05 cikk 2. pontFelfújható mentőmellényekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor a 2008. 12.
30. előtti napon a hajón levő
mentőmellények használhatók
az uniós bizonyítvány 2024. 12.
30. utáni kiadásáig vagy
megújításáig
102.11. FEJEZET
103.11.02 cikk 4. pont első mondatA fedélzetek külső széleinek és a
munkaterületek felszerelései
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
104.A mellvédek és a nyíláskeretek
magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
105.11.04 cikk 1. pontAz oldalfedélzet teljes szélességeÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor
vagy megújításakor, a 7,30
méternél szélesebb vízi
járműveknél
A rendelkezés a 2009. 01. 01.
napja után vízre bocsátott
hajókra és a már üzemelő
hajókra vonatkozik, az alábbi
kikötésekkel: A 11.04 cikk
követelményeinek meg kell
felelni
a) a 11.04 cikkben foglaltak
szerint kell eljárni, ha az
oldalfedélzet teljes szélessége
0,90 m módosul, vagy ha az e
magasság feletti teljes szélesség
csökken;
b) Az átalakítás előtt az
oldalfedélzet szabad szélessége
0,90 m-es magasságig, továbbá
e magasság felett sem lehet
kisebb, mint a 11.04. cikkben
meghatározott érték.
106.2. pontOldalsó védőkorlátok az 55 méternél
rövidebb, csak hátsó lakótérrel rendelkező
hajókon
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2020. 01.01. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
107.11.05 cikk 1. pontA munkaterület megközelítéseÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
108.2. és 3. pontAjtók és bejáratok, kijáratok és folyosók,
ahol a padlószint eltérései meghaladják a
0,50 métert
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
109.4. pontA személyzet folyamatos
munkavégzésére szolgáló munkaterületek
lépcsője
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
110.11.06 cikk 2. pontKijáratok és vészkijáratokÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
111.11.07 cikk 1. pont második
mondat
Létrák, lépcsők és hasonló felszerelésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
112.2. és 3. pontÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
113.11.10 cikkRaktérfedelekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
114.11.11 cikkCsörlőkÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
115.11.12 cikk 2-6. és 8-10. pontDaruk: a gyártó címkéje, a legnagyobb
megengedett terhelés,
biztosítóberendezések, számításon alapuló
ellenőrzés, szakértői ellenőrzés, a hajón
tartandó bizonyítványok
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
116.11.13 cikkGyúlékony folyadékok tárolásaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
117.12. FEJEZET
118.12.01 cikk 1. pontA szokásosan a fedélzeten tartózkodó
személyek szálláshelye
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
119.12.02 cikk 3. pontA padlók állapotaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
120.4. pontNappali és hálóhelyiségekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
121.12.02 cikk 5. pontZaj és rezgés a lakóterekbenÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
122.6. pontA lakóterek belmagasságaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
123.8. pontA közös használatú helyiségek
padlófelületének kivitele
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
124.9. pontA helyiségek légterének nagyságaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
125.10. pontAz egy személyre jutó légtér nagyságaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
126.11. pontAz ajtók méreteÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
127.12. pont (a) és (b) alpontA lépcsők elrendezéseÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
128.13. pontVeszélyes gázt vagy folyadékot szállító
csövek
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
129.12.03 cikkSzaniter helyiségek és felszerelésükÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
130.12.04 cikkKonyhaÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
131.12.05 cikkIvóvíz berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
132.12.06 cikkFűtés és szellőztetésÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
133.12.07 cikk 1. pont második
mondat
Egyéb lakótéri berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
134.14a. FEJEZET
135.14a.02. cikk 2. pont (a)
alpontjának és (b) alpontjának
táblázata, valamint 5. pont
Határértékek/ellenőrzési értékek és
típusjóváhagyások
Ú.CS.Á., amíg:
a) a határértékek és az
ellenőrzési értékek nem
nagyobbak a 14a.02 cikkben
foglalt értékek kétszeresénél;
b) a fedélzeti szennyvízkezelő
műhöz a gyártó vagy egy
szakértő olyan igazolást
mellékel, amely tanúsítja, hogy
a fedélzeti szennyvízkezelő mű
a vízi járművön előálló tipikus
terhelési viszonyok között
képes ellátni feladatát;
c) olyan szennyvíziszap-
kezelési rendszer van
érvényben, amely a
személyhajó fedélzetén
működő szennyvízkezelő mű
üzemi feltételeit figyelembe
véve alkalmasnak tekinthető
136.15. FEJEZET
137.SzemélyhajókLásd a rendelet 8. §-át.
138.15a. FEJEZET
139.Vitorlás személyhajókLásd a rendelet 8. §-át.
140.16. FEJEZET
141.16.01 cikk 2. pontA toló üzemmódra épített hajók csatoló
csörlői, vagy azokkal egyenértékű csatoló
berendezések
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2049. 12. 30.
utáni kiadásakor vagy
megújításakor
142.17. FEJEZET
143.ÚszómunkagépLásd a rendelet 8. §-át.
144.21. FEJEZET
145.Kedvtelési célú hajóLásd a rendelet 12. §-át.
146.22b. FEJEZET
147.22b.03. cikkMásodik, független kormányszerkezet
erőátviteli berendezés
Ú.CS.Á, legkésőbb az uniós
bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy
megújításakor

(9) Az R. 2. melléklet IV. Rész 24a. Fejezet 24a.03 cikk 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

ABC
1.3. FEJEZET
2.3.03. cikk 1. pont
3.03. cikk 2. pont
3.03. cikk 5. pont
3.04. cikk 2. pont
3.04. cikk 7. pont
Vízzáró válaszfalak
Lakóterek, biztonsági berendezések
Nyílások a vízzáró válaszfalakon
Üzemanyagtartályok korlátozó felületei
Legnagyobb megengedett
hangnyomásszint a géptérben
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
3.4.01. cikk
4.02. cikk
4. FEJEZET
Biztonsági távolság
Szabadoldal
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2019. december
30. utáni kiadásakor vagy
megújít
Ú.CS.Á.
4.6.01. cikk 3. pont6. FEJEZET
A kormányberendezésre vonatkozó
követelmények
Ú.CS.Á.
5.7.01. cikk 2. pont
7.05. cikk 2. pont
7.12. cikk
7. FEJEZET
Legnagyobb megengedett
hangnyomásszint a kormányállásban
A navigációs jelzőfények ellenőrző
rendszere
Magasságban szabályozható helyzetű
kormányállások
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
6.8.01. cikk 3. pont
8.04. cikk
8.05. cikk 13. pont
8.08. cikk 2. pont
8.08. cikk 3. és 4. pont
8. FEJEZET
Bizonyos folyékony üzemanyagok
tilalma
Motor égéstermék elvezetés
Üzemanyag-töltési szint jelzőberendezése
Fenékvíz-szivattyúval történő felszerelés
A fenékvíz-szivattyú szívócsövének
átmérője és a szivattyú szállítási
teljesítménye
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
8.08. cikk 5. pont
8.08. cikk 6. pont
8.08. cikk 7. pont
8.10. cikk 2. pont
Fenékvíz-szivattyú automatikus
légtelenítéssel
Szűrők felszerelése
Automatikusan zárható szerkezetek a
leghátsó részben
A hajó által keltett zaj
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
7.9.01. cikk 2. pont
9.01. cikk 3. pont
9.06. cikk
9.10. cikk
9.11. cikk 2. pont
9.12. cikk 2. pont
9.14. cikk 3. pont
9.15. cikk
9.16. cikk 3. pont
9.17. cikk 1. pont
9.17. cikk 2. pont
9. FEJEZET
A villamos berendezések bizonyítványai
A villamos berendezések kivitelezése
Legnagyobb megengedett feszültség
Generátorok és motorok
Akkumulátorok
Kapcsolók
védelmi berendezések
Egyidejű kapcsolás
Vezetékek
Géptéri világítás
A navigációs jelzőfények kapcsolótáblája
A navigációs jelzőfények áramellátása
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2029. december
30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
Ú.CS.Á., legkésőbb az uniós
bizonyítvány 2029. december
30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
8.10.01. cikk 9. pont
10.04. cikk 1. pont
10.05. cikk 1. pont
10.05. cikk 2. pont
10. FEJEZET
Horgonycsörlők
Szabvány szerinti szolgálati csónak
Szabvány szerinti mentőgyűrűk
Szabvány szerinti mentőmellények
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
9.11.11. cikk 2. pont11. FEJEZET
Biztonsági csörlők
Ú.CS.Á.
10.12.02. cikk 13. pont12. FEJEZET
Veszélyes gázokat vagy folyadékokat
szállító csövek
Ú.CS.Á.

(10) Az R. 2. függelék 26. utasítás III. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Az alábbi táblázat összefoglalja a szemlék ütemezését, ideértve azok gyakoriságát és az elvégzésükhöz szükséges ellenőr típusát. Ez a táblázat csupán tájékoztatási célt szolgál.

ABCD
1.Szabály
2. melléklet
TárgyA vizsgálatok
maximális
gyakorisága
Ellenőr
2.6.03 cikk 4. pont, utolsó
mondat
Hidraulikus hengerek, szivattyúk és
motorok
8 évHozzáértő cég
3.6.09 cikk 3. pontMotormeghajtású
vezérlőberendezések
3 évHozzáértő személy
4.8.01 cikk 2. pontNyomástartó edények5 évSzakértő
5.10.03 cikk 5. pontHordozható tűzoltó készülékek2 évHozzáértő személy
6.10.03a cikk 6. pont d) pontBeépített tűzoltó berendezések2 évHozzáértő személy
vagy hozzáértő cég
7.10.03b cikk 9. pont (b) pont
(bd) alpont
Beépített tűzoltó berendezések2 évHozzáértő személy
vagy hozzáértő cég
8.10.04 cikk 3. pontFelfújható csónakokA gyártó határozza
meg
9.10.05 cikk 3. pontMentőmellényekA gyártó határozza
meg
10.11.12 cikk 6. pontDaru10 évSzakértő
11.11.12 cikk 7. pontDaru1 évHozzáértő személy
12.14.13 cikkCseppfolyósított gázzal üzemelő
berendezések
gyúlékony,
mérgező gázok
esetében 1 év,
egyéb gázok
esetében: 3 év
Szakértő
13.15.09 cikk 9. pontÉletmentő berendezésekA gyártó határozza
meg
14.15.10 cikk 9. pontSzigetelési ellenállás, földelésAz uniós
bizonyítvány
érvényességének
lejárta előtt
15.17. közigazgatási utasításTűzjelző rendszerek1 évSzakértő vagy
hozzáértő személy
16.21. közigazgatási utasításBiztonsági rendszerek5 évSzakértő vagy
hozzáértő személy
17.24. közigazgatási utasításGázriasztó berendezésekA gyártó által
meghatározott
időközönként
rendszeresen, de
legalább évente
Szakértő vagy
hozzáértő személy

"

(11) Az R. 2. melléklet

a) I. rész 1. Fejezet 1.03. cikkében;

b) I. rész 1. Fejezet 1.07. cikkében;

c) I. rész 2. Fejezet 2.05 cikk címében, az 1. pontjának nyitó szövegrészében, a) és f) alpontjában, valamint 2. pontjában;

d) I. rész 2. Fejezet 2.14 cikk 2. pontjában;

e) I. rész 2. Fejezet 2.16 cikkben;

f) I. rész 2. Fejezet 2.17 cikk 2. pontjában;

g) 2. függelék 4. utasítás 1.3.1., valamint 2.2.5. alpontjában;

h) 2. függelék 11. utasítás 1. pontjában, valamint 4.2., 4.24. és 4.25. alpontjában;

i) 2. függelék 20. utasítás 3.2. alpontjában;

j) 2. függelék 27. utasítás 1. pontjában;

k) 4. függelék A. rész 7. pontjában;

l) 7. melléklet I. rész 1. pontjában

a "közösségi" szövegrész helyébe az "uniós" szöveg lép.

(12) Az R. 2. melléklet

1. I. rész 2. Fejezet 2.05 cikk 1. pont c) és e) alpontjában;

2. I. rész 2. Fejezet 2.07 cikk címében, 1. és 3. pontjában;

3. I. rész 2. Fejezet 2.09 cikk 2., 3., és 4. pontjában;

4. I. rész 2. Fejezet 2.14 cikk 1. és 2. pontjában;

5. I. rész 2. Fejezet 2.15 cikk 1. pontjában;

6. I. rész 2. Fejezet 2.19 cikk 3. és 4. pontjában;

7. III. rész 23. Fejezet 23.09 cikk 1. pontjában;

8. IV. rész 24. Fejezet 24.03 cikk 2. és 3. pontjában;

9. IV. rész 24. Fejezet 24.04 cikk 3. és 4. pontjában;

10. IV. rész 24. Fejezet 24.08 cikkében;

11. IV. rész 24a. Fejezet 24a.02 cikk 1. pontjában;

12. IV. rész 24a. Fejezet 24a.04 cikkben;

13. 2. függelék 1. utasítás 4.2. alpontjában;

14. 2. függelék 2. utasítás 2.4. alpontjában;

15. 2. függelék 4. utasítás 1.1., 1.2.1. és 1.2.3. alpontjában;

16. 2. függelék 9. utasítás 11. pontjában;

17. 2. függelék 11. utasítás 2.4.2., 2.4.3., 3.2. alpontjában;

18. 2. függelék 13. utasításában;

19. 2. függelék 20. utasítás 3.1. alpontjában;

20. 2. függelék 24. utasítás 1. pontjában;

21. 2. függelék 27. utasítás 2. pontjában;

22. 7. melléklet I. rész 13. pontjában;

23. 9. melléklet III. rész 8. cikkében

az "a közösségi" szövegrész helyébe az "az uniós" szöveg lép.

(13) Az R. 2. melléklet

a) I. rész 2. Fejezet 2.04. cikk címében;

b) I. rész 2. Fejezet 2.06 cikk címében;

c) I. rész 2. Fejezet 2.07 cikk 2. pontjában;

d) I. rész 2. Fejezet 2.09 cikk 1. és 5. pontjában;

e) I. rész 2. Fejezet 2.13 cikk 2. pontjában;

f) I. rész 2. Fejezet 2.14 cikk 1. pontjában;

g) III. rész 23. Fejezet 23.09 cikk 1. pont (j) alpontjában;

h) IV. rész 24a. Fejezet 24a.02 cikk 2. pontjában;

i) IV rész 24a Fejezet 24a.03 cikk 2. pontjában;

j) 2. függelék 11. utasítás címében, 1.1., 1.2., 2.3., 3.1., 3.2.3. alpontjában;

k) 2. függelék 12. utasítás 3. pontjában;

l) 2. függelék 20. utasítás 3. pont 3.1. és 3.2. alpontjában;

m) 4. függelék A. rész 12. pontjában

az "A közösségi" szövegrész helyébe az "Az uniós" szöveg lép.

(14) Az R. 2. melléklet

a) I. rész 2. Fejezet 2.04 cikk 3. pontjában;

b) I. rész 2. Fejezet 2.08 cikk 2. pontjában;

c) I. rész 2. Fejezet 2.09 cikk 5. pontjában;

d) I. rész 2. Fejezet 2.13 cikk 1. és 2. pontjában;

e) I. rész 2. Fejezet 2.18 cikk 2. pontjában;

f) 2. függelék 20. utasítás 1. pontjában

az "a közösségi" szövegrészek helyébe az "az uniós" szöveg lép.

(15) Az R. 2. melléklet

a) I. rész 2. Fejezet 2.04 cikk 1. pontjában;

b) I. rész 2. Fejezet 2.17 cikk 1. pontjában;

c) I. rész 2. Fejezet 2.19 cikk 2. pontjában;

d) 2. függelék 4. utasítása 1.2.4. valamint 1.3.2. alpontjában;

e) 2. függelék 11. utasítás 5. pont 5.1 és 5.2. alpontjában;

f) 2. függelék 13. utasításában

a "közösségi" szövegrészek helyébe az "uniós" szöveg lép.

(16) Az R. 2. melléklet

a) I. rész 2. Fejezet 2.13 cikk címében;

b) I. rész 2. Fejezet 2.17 cikk címében

a "Közösségi" szövegrész helyébe az "Uniós" szöveg lép.

(17) Az R. 2. melléklet

a) I. rész 2. Fejezet 2.18. cikk 1. és 2. pontjában, valamint a 3. függelék címében az "egységes" szövegrész helyébe az "egyedi" szöveg;

b) I. rész 2. Fejezet 2.18. cikk címében az "Egységes" szövegrész helyébe az "Egyedi" szöveg;

c) IV. rész 24. Fejezet 24.08. cikkében, valamint a 4. függelék "A." rész 1. pontjában az "egységes" szövegrész helyébe az "egyedi" szöveg

lép.

2. melléklet a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelethez

"5. melléklet a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelethez

"

3. melléklet a 42/2019. (XI. 21.) ITM rendelethez

"6. melléklet a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelethez

"

Tartalomjegyzék