2019. évi LX. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

1. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat állami tulajdonban álló ingatlan vagyonkezelőjeként történő kijelöléséről

1. § (1) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (5) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Budapest X. kerület belterület 38442/10/B helyrajzi számon felvett, természetben az 1101 Budapest, Vajda Péter utcában található ingatlan (Planetárium) vagyonkezelőjeként a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot (nyilvántartási szám: 01-02-0001079; székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.; a továbbiakban: TIT vagy vagyonkezelő) jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jog létesítése ingyenesen történik.

(3) Az (1) és (2) bekezdések szerint keletkező vagyonkezelői jogviszonyra egyebekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket - a (4)-(6) bekezdésben írt eltérésekkel - kell alkalmazni azzal, hogy a vagyonkezelési szerződés felmondása csak jogszabályban meghatározott rendkívüli felmondási okok bekövetkezte esetén lehetséges bármelyik fél részéről.

(4) A vagyonkezelő az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. A TIT által végzett, a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység - ideértve a vagyonelemek hasznosítását is - közfeladatnak minősül.

(5) A vagyonkezelő által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozásával vagy beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek a vagyonkezelő - a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül - a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyon-nyilvántartásban részére történő, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

(6) A vagyonkezelő az (5) bekezdés szerinti, az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó, beruházásokkal összefüggésben - selejtezési szabályzata figyelembevételével - jogosult eljárni a bontással járó munkálatok elvégzése, a vagyonkezelésében lévő vagyonelemek selejtezéséből származó hulladékok megsemmisítése, hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezése érdekében, továbbá jogosult a hulladéknak nem minősülő vissznyeremény anyagok értékesítésére megbízási szerződést kötni a tulajdonosi joggyakorlóval. A vissznyereményi anyagok értékesítéséből származó bevétel a vagyonkezelőt illeti meg azzal, hogy köteles az értékesítésből származó bevételt a vagyonkezelésében lévő ingatlan értékének megőrzésére, gyarapítására vagy a vagyon cél szerinti fenntartására fordítani.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogot - a (3) bekezdés szerinti vagyonkezelési szerződés megkötését követően - a TIT kérelme alapján kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

2. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

2. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 10/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10/B. § A Hpt. 159. §-a, 161. §-a és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti titoktartási kötelezettség nem terjed ki - a Hpt. 159. § (3) bekezdésében és 161. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően - az MFB Zrt. által a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter tevékenységének segítésére - a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdése szerint - kijelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda részére, illetve az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek által az MFB Zrt. részére adott adatszolgáltatásra."

(2) Az MFB tv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § Az MFB Zrt.-nek a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetéből (a továbbiakban: Integrációs Szervezet) történő kilépéséig a 10/B. §-nak - az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LX. törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos - rendelkezései alkalmazandók az Integrációs Szervezet vagy annak tagjai által az MFB Zrt. részére, továbbá a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter tevékenységének segítésére - a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdése szerint -kijelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda részére adott adatszolgáltatás vonatkozásában."

3. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

3. § (1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"a) egységes informatikai rendszer: az Integrációs Szervezet tagjai és a további ellenőrzés alá vont szervezet részére az integrációs üzleti irányító szervezet irányításával, az Integrációs Szervezet prudenciális kontrollja mellett összeállított és fejlesztett, a Központi Adatfeldolgozó által üzemeltetett adatbázis és ahhoz kapcsolódó egyedi rendszerek együttese;"

(2) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"b) ellenőrző befolyás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) ekként meghatározott fogalom;"

(3) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"e) ellenőrzés alá vont szervezet: az Integrációs Szervezet tagjai, a Kapcsolt Vállalkozások, a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja, valamint a Központi Adatfeldolgozó;"

(4) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"h) Holding Szövetkezet: az Integrációs Szervezet szövetkezeti hitelintézetnek nem minősülő, szövetkezeti formában működő tagja, aki szövetkezeti hitelintézetekben tulajdonjoggal rendelkezik;"

(5) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"j) Kapcsolt Vállalkozás: az Integrációs Szervezet tagjának ellenőrző befolyása alatt működő szervezet;"

(6) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"m) integrációs üzleti irányító szervezet: az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 10. cikkében meghatározott központi szerv feladatainak ellátásában e törvény felhatalmazása alapján közreműködő, szövetkezeti hitelintézetnek nem minősülő pénzügyi intézmény;"

(7) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"s) részjegy: szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet tagjának vagyoni részesedése;"

(8) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés x) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"x) veszélyeztető magatartás: az Integrációs Szervezet tagjának olyan - e törvény alapján kiadott irányelvben meghatározott vagy az integrációs üzleti irányító szervezet közgyűlése által jóváhagyott integrációs szintű stratégiának a megvalósítását akadályozó, hátráltató vagy megnehezítő - tevékenysége vagy mulasztása, amely a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak határidőben történő elérését nagymértékben veszélyezteti;"

(9) Az Szhitv. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szövetkezeti hitelintézet és az integrációs üzleti irányító szervezet az Integrációs Szervezet tagja és az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete szerinti kapcsolt intézmény."

(10) Az Szhitv. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szövetkezeti hitelintézetek integrációja az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 10. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén mentesül e rendelet második-nyolcadik részében meghatározott követelmények egyedi alkalmazása alól. Az Integrációs Szervezet, valamint annak tagjai a Hpt. szerinti összevont alapú felügyelet alatt állnak."

(11) Az Szhitv. 1. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank a Szan. tv.-ben meghatározott eljárásai során, az 1. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítésére az integrációs üzleti irányító szervezetet vagy az Integrációs Szervezetet is felhívhatja. A szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank eljárásai során hozott döntéseit az Integrációs Szervezet tagjaival az Integrációs Szervezet útján közli."

4. § (1) Az Szhitv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Integrációs Szervezet tagja a szövetkezeti hitelintézet, az integrációs üzleti irányító szervezet, a Holding Szövetkezet, valamint az Integrációs Szervezet tagjai közé felvett, Kapcsolt Vállalkozásnak minősülő, a Felügyelet által felügyelt intézmény."

(2) Az Szhitv. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdéstől eltérően nem kötelező, hogy a szövetkezeti hitelintézet az integrációs üzleti irányító szervezet legalább egy darab - az Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott névértékű, fajtájú és sorozatú - részvényének tulajdonosa legyen abban az esetben, ha az érintett szövetkezeti hitelintézetnek az integrációs üzleti irányító szervezet többségi tulajdonosa."

5. § (1) Az Szhitv. 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az Integrációs Szervezet tagja évente tagdíjat fizet az Integrációs Szervezetnek. A tagdíj összegét az Integrációs Szervezet Közgyűlése úgy állapítja meg, hogy az Integrációs Szervezet tagjai által fizetett tagdíjak összege legfeljebb az Integrációs Szervezet éves működési költségeit biztosítsa. A tagdíj megfizetésének rendjét az Integrációs Szervezet állapítja meg.

(4) Az Integrációs Szervezetnek legalább az Integrációs Szervezet tagjainak az egymásban fennálló részesedések figyelmen kívül hagyásával összesített eszközei értékének 3 százalékát meghaladó értékű eszközökkel kell rendelkeznie."

(2) Az Szhitv. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az Integrációs Szervezet pénzeszközeit az integrációs üzleti irányító szervezetnél vagy az integrációs üzleti irányító szervezet által meghatározott szövetkezeti hitelintézetnél helyezi el."

6. § Az Szhitv. az 5. §-t követően a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

"4/A. Egyetemlegesség

5/A. § (1) Az Integrációs Szervezet és annak tagjai egymás kötelezettségeiért a Ptk. szabályai szerinti egyetemlegesen kötelesek helytállni. Az egyetemleges felelősség az Integrációs Szervezettel és annak tagjaival szemben fennálló valamennyi követelésre kiterjed, függetlenül azok keletkezésének időpontjától.

(2) Az egyetemlegességre alapozott követelésekkel kapcsolatban a kötelezettek egymással való együttműködésének részletes szabályait az Integrációs Szervezet szabályzatban határozza meg.

(3) Az Integrációs Szervezetben fennálló tagság megszűnése esetén a volt tag vonatkozásában az Integrációs Szervezet és annak tagjai helytállási kötelezettsége a volt tag által a tagság megszűnése időpontjától vállalt kötelezettségekre nem terjed ki. Az a szervezet, amelynek Integrációs Szervezetben fennálló tagsága bármely okból megszűnik, az Integrációs Szervezettel és annak tagjaival szemben az Integrációs Szervezetben fennálló tagság megszűnésének időpontjáig keletkezett és az Integrációs Szervezeti tagsága megszűnése időpontjától számított 730 napon belül benyújtott igényekért felel. Az Integrációs Szervezet és annak tagjai a volt tag Integrációs Szervezetben fennálló tagságának megszűnése időpontjáig keletkezett és a volt tag Integrációs Szervezeti tagsága megszűnése időpontjától számított 730 napon belül benyújtott igényekért felelnek a volt tag tartozásaiért. A volt tag tekintetében az illetékes hatóság, illetve bíróság a tőkekövetelmények fennállásának teljesítése körében az Integrációs Szervezetben fennálló tagsága megszűnése időpontjától számított 730 napig nem veheti figyelembe a volt tagnak a tagsági jogviszonya megszűnésekor - kilépés esetén a kilépési szándéknyilatkozat Integrációs Szervezethez történő benyújtásakor - fennállt saját tőke értékét."

7. § Az Szhitv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A közgyűlés határozatait a jelen lévő tagok szavazatainak többségével hozza meg. A közgyűlésen az Integrációs Szervezet valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik.

(4) Az Integrációs Szervezet közgyűlésén az igazgatósági tagok és a felügyelőbizottsági tagok többsége a Holding Szövetkezet által delegált személyek közül, az Integrációs Szervezet tagjai többségének az egyetértő szavazatával választható meg.

(5) A Holding Szövetkezet azt a személyt delegálhatja az Integrációs Szervezet igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagjának, akit a Holding Szövetkezet természetes személy tagjainak több mint fele a Holding Szövetkezet közgyűlésén delegált személyként megválasztott.

(6) A (4) bekezdés szerint megválasztott tagok visszahívásához az Integrációs Szervezet tagjai többségének az egyetértő szavazata szükséges."

8. § Az Szhitv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Integrációs Szervezet működését a felügyelőbizottság ellenőrzi. A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb öt természetes személy tagból áll."

9. § (1) Az Szhitv. 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Integrációs Szervezet igazgatósága a szövetkezeti hitelintézeti integráció egységes működése és irányítása, továbbá a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében az Integrációs Szervezet tagjaira és a Kapcsolt Vállalkozásokra vonatkozóan kötelező szabályzatot fogad el:"

(2) Az Szhitv. 11. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Integrációs Szervezet igazgatósága a szövetkezeti hitelintézeti integráció egységes működése és irányítása, továbbá a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében az Integrációs Szervezet tagjaira vonatkozóan - az MFB kivételével - kötelező szabályzatot fogad el:)

"f) a szövetkezeti hitelintézetekre és az integrációs üzleti irányító szervezetre vonatkozó egyedi válságkezelési terv módszertanáról;"

(3) Az Szhitv. 11. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 11. § (1) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:

(Az Integrációs Szervezet igazgatósága a szövetkezeti hitelintézeti integráció egységes működése és irányítása, továbbá a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében az Integrációs Szervezet tagjaira vonatkozóan - az MFB kivételével - kötelező szabályzatot fogad el:)

"l) a tagdíj megfizetésének rendjéről;

m) az egyetemlegességet érintő eljárások kezeléséről és az erre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségről, valamint

n) minden olyan kérdésben, amelyben szabályzat alkotására e törvény vagy az Integrációs Szervezet alapszabálya felhatalmazza."

(4) Az Szhitv. 11. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1b) Az Integrációs Szervezet igazgatósága meghatározza az Integrációs Szervezet tagjai, valamint a Kapcsolt Vállalkozások prudens és biztonságos működését szolgáló, az Integrációs Szervezet tagjaira és a Kapcsolt Vállalkozásokra kötelező irányelveket, valamint az e törvényben meghatározott integrációs célok elérését biztosító tevékenységének keretrendszerét (a továbbiakban együtt: irányelvek)."

(5) Az Szhitv. 11. § (1e) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1e) Az Integrációs Szervezet a jogszabályoknak, az általa meghatározott irányelveknek, a kiadott szabályzatoknak, valamint a korábbi utasításoknak megfelelő működés érdekében utasítást ad az Integrációs Szervezet tagjának, illetve a Kapcsolt Vállalkozásnak. Az utasítás címzettje az abban foglaltaknak köteles eleget tenni. Az utasítást indokolni kell, és abban meg kell jelölni a teljesítés határidejét. Az Integrációs Szervezet a pénzügyi intézménynek címzett utasítást - az utasítás címzettjének történő megküldésével egyidejűleg - továbbítja a Felügyelet részére.

(2) Az Integrációs Szervezet egyedi alapon is nyomon követi az Integrációs Szervezet tagja és a Kapcsolt Vállalkozás fizetőképességének és tőkeellátottságának alakulását."

(6) Az Szhitv. 11. § (6)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Az Integrációs Szervezet a biztonságos és hatékony működés, továbbá a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében ellenőrzi az Integrációs Szervezet tagjai, valamint a Kapcsolt Vállalkozások által használt fizetési és elszámolási, valamint az értékpapír-elszámolási rendszerek működését, ennek keretében vizsgálja az egységes informatikai rendszert. Az Integrációs Szervezet évente megvizsgálja a Központi Adatfeldolgozó tevékenységét, ideértve a Központi Adatfeldolgozó által ellátott kiszervezett tevékenység 17/V. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott megállapodásban és üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelő végzését, valamint a Központi Adatfeldolgozó által alkalmazott közreműködő által ellátott kiszervezett tevékenységet.

(7) Az Integrációs Szervezet a 11/A. §-ban szabályozott ellenőrző és felügyelési rendszer működtetésével ellenőrzi és folyamatosan felügyeli az ellenőrzés alá vont szervezetek tevékenységét, és a jogszabályoknak, az e törvény alapján kiadott szabályzatoknak, utasításoknak, valamint irányelveknek megfelelő működését.

(8) Az Integrációs Szervezet tagja, a Kapcsolt Vállalkozás, valamint a 11/B. § (9) bekezdésben meghatározott körben a Központi Adatfeldolgozó az Integrációs Szervezet által hozott, neki címzett utasítással vagy döntéssel szemben, valamint az Integrációs Szervezet tagja a valamennyi tagra kötelező döntésekkel szemben a jogi személy határozatának bírósági felülvizsgálatára irányadó szabályok szerint bírósághoz fordulhat abban a körben, hogy az utasítás vagy döntés a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak és meghatározott irányelveknek, illetve a szövetkezeti hitelintézetek integrációja egyéb szabályzatainak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak nincs halasztó hatálya, az utasítás vagy döntés attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.

(9) Az Integrációs Szervezetnek és tagjának, valamint az Integrációs Szervezet tagjainak egymás közötti jogvitáira a választottbírósági eljárás keretében történő vitarendezés kizárt."

10. § Az Szhitv. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Integrációs Szervezet a szövetkezeti hitelintézeti integráció egységes működése és irányítása, továbbá a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében olyan - az e törvényen és az Integrációs Szervezet szabályzatán és irányelvén alapuló - ellenőrző és felügyelési rendszert működtet, amely lehetővé teszi az Integrációs Szervezet tagja, a Kapcsolt Vállalkozás és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja tevékenységének, valamint a jogszabályoknak, az e törvény alapján kiadott szabályzatoknak, utasításoknak és irányelveknek megfelelő működésének ellenőrzését, valamint folyamatos felügyelését, továbbá a Központi Adatfeldolgozó és az általa alkalmazott közreműködő által ellátott kiszervezett tevékenység ellenőrzését. Az Integrációs Szervezet jogosult ellenőrizni és folyamatosan felügyelni az Integrációs Szervezet tagjainak azon tevékenységét is, amelyet a Hpt., illetve Bszt. szerinti közvetítő útján végeznek."

11. § (1) Az Szhitv. 11/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az ellenőrzés vagy a folyamatos felügyelés során az Integrációs Szervezet igazgatósága megállapítja, hogy az Integrációs Szervezet tagja"

(2) Az Szhitv. 11/B. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Integrációs Szervezet igazgatósága)

"d) a Felügyelet egyidejű értesítésével megvonja az integrációs üzleti irányító szervezeti feladatokat ellátó pénzügyi intézménytől az e törvényben az integrációs üzleti irányító szervezet részére biztosított jogkört, és az integrációs üzleti irányító szervezet Integrációs Szervezetből történő kilépésének, valamint az e törvényben meghatározott integrációs üzleti irányító szervezet feladatait ellátó pénzügyi intézmény kiválasztásának részletszabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint új pénzügyi intézményt választ ki az integrációs üzleti irányító szervezeti feladatok ellátására;

e) a Felügyelet egyidejű értesítésével integrációs biztost, illetve integrációs biztosokat (a továbbiakban együtt: integrációs biztos) rendelhet ki - az integrációs üzleti irányító szervezet kivételével - az Integrációs Szervezet tagjához 180 napra; az időtartam indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható."

(3) Az Szhitv. 11/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az Integrációs Szervezet az integrációs üzleti irányító szervezeti feladatokat ellátó pénzügyi intézménytől az e törvényben az integrációs üzleti irányító szervezet részére biztosított jogkört abban az esetben vonhatja meg, ha az integrációs üzleti irányító szervezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi, továbbá ismételten nem tesz eleget az utasításokban vagy a szabályzatokban foglaltaknak. Az integrációs üzleti irányító szervezet részére biztosított jogkör megvonása esetén a 11/G. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szabályokat is alkalmazni kell az integrációs üzleti irányító szervezeti jogkör átadása tekintetében."

(4) Az Szhitv. 11/B. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az Integrációs Szervezet igazgatósága a Kapcsolt Vállalkozás ellenőrzésére vonatkozó vizsgálati jelentésben megfogalmazott megállapítások teljesítésére utasítást adhat a Kapcsolt Vállalkozásnak az ellenőrző befolyást gyakorló intézmény egyidejű értesítése mellett.

(9) Az Integrációs Szervezet igazgatósága a Központi Adatfeldolgozó vagy az általa alkalmazott közreműködő által végzett tevékenység ellenőrzésére vonatkozó vizsgálati jelentésben megfogalmazott megállapítások teljesítésére utasítást adhat a Központi Adatfeldolgozónak."

12. § Az Szhitv. 11/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ügyvezetés, az igazgatóság, vagy a felügyelőbizottság tagja az integrációs biztos kirendelésének ideje alatt is jogorvoslattal élhet az Integrációs Szervezet igazgatósága által az integrációs biztost kirendelő döntés, továbbá az Integrációs Szervezet tagjával szemben hozott intézkedés ellen, e jogorvoslati eljárásban az Integrációs Szervezet tagját képviselheti, vagy a képviselet ellátására megbízást adhat."

13. § Az Szhitv. 11/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Integrációs Szervezetből az Integrációs Szervezet integrációs üzleti irányító szervezeten kívüli tagjai az Integrációs Szervezet alapszabályának megfelelően, az integrációs üzleti irányító szervezet az integrációs üzleti irányító szervezet Integrációs Szervezetből történő kilépésének, valamint az e törvényben meghatározott integrációs üzleti irányító szervezet feladatait ellátó pénzügyi intézmény kiválasztásának részletszabályairól szóló rendeletben meghatározott szabályok szerint léphet ki. Az Integrációs Szervezetből kilépni kívánó tag a kilépési szándékát azt követően jelentheti be az Integrációs Szervezethez, hogy a bejelentést megelőző legalább 60 nappal nem szövetkezeti formában működő hitelintézet alapítására, illetve működésére vonatkozó engedélyért fordult a Felügyelethez."

14. § (1) Az Szhitv. 11/G. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az Integrációs Szervezetből kilépni kívánó integrációs üzleti irányító szervezet Integrációs Szervezeti tagsága kizárólag azt követően szűnhet meg, hogy az e törvényben meghatározott, az integrációs üzleti irányító szervezet szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos feladatait és hatásköreit az integrációs üzleti irányító szervezet Integrációs Szervezetből történő kilépésének, valamint az e törvényben meghatározott integrációs üzleti irányító szervezet feladatait ellátó pénzügyi intézmény kiválasztásának részletszabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint az Integrációs Szervezet által kiválasztott új integrációs üzleti irányító szervezet átvette.

(3) Az integrációs üzleti irányító szervezet az e törvényben meghatározott, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért és jogkörök gyakorlásáért, a feladatok és jogkörök új integrációs üzleti irányító szervezet által történő átvételéig felelősséggel tartozik."

(2) Az Szhitv. 11/G. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjának - az integrációs üzleti irányító szervezet Integrációs Szervezetből történő kilépésének, valamint az e törvényben meghatározott integrációs üzleti irányító szervezet feladatait ellátó pénzügyi intézmény kiválasztásának részletszabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint - kiválasztott új integrációs üzleti irányító szervezete az Integrációs Szervezeti tagságának időpontjától egyetemlegesen felel az Integrációs Szervezet és annak tagjai által vállalt valamennyi kötelezettségért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától, továbbá ezen időponttól az Integrációs Szervezet és annak tagjai is egyetemlegesen felelnek az integrációs üzleti irányító szervezet által vállalt valamennyi kötelezettségért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától."

15. § Az Szhitv. 7. alcím címe helyébe a következő cím lép:

"7. Az integrációs üzleti irányító szervezet"

16. § Az Szhitv. 7.1. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"7.1. Az integrációs üzleti irányító szervezet jogállása

12. § Az integrációs üzleti irányító szervezet pénzügyi intézmény, amelyre a Hpt.-t, a Bszt.-t és a Ptk.-t az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

17. § Az Szhitv. a 12. §-t követően a következő 7.2. alcímmel egészül ki:

"7.2. Az integrációs üzleti irányító szervezet közreműködése az integrációs szintű stratégia megvalósításában

13. § Az integrációs üzleti irányító szervezet a közgyűlése által jóváhagyott integrációs szintű stratégia megvalósítása érdekében az Integrációs Szervezet egyes tagjai vagy valamennyi tagja érdekében a stratégia megvalósításához szükséges mértékben szerződést köthet. Az integrációs üzleti irányító szervezet - az Integrációs Szervezet előzetes jóváhagyását követően - a tag vagy tagok érdekében megkötött szerződés alapján felmerült kiadásait jogosult akár egészben, akár részben továbbhárítani az Integrációs Szervezet azon tagja vagy tagjai részére, amelyek érdekében a kiadást teljesítette."

18. § Az Szhitv. a 14. §-t megelőzően a következő 7.3. alcím címmel egészül ki:

"7.3. Az integrációs üzleti irányító szervezet alapszabálya"

19. § Az Szhitv. 7.4. alcím címe helyébe a következő cím lép:

"7.4. Az integrációs üzleti irányító szervezet feladatai, viszonya a szövetkezeti hitelintézetekkel"

20. § (1) Az Szhitv. 15. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az integrációs üzleti irányító szervezet az Integrációs Szervezet előzetes jóváhagyását követően az Integrációs Szervezet tagjaira és a Kapcsolt Vállalkozásokra vonatkozóan kötelező szabályzatot fogad el"

(2) Az Szhitv. 15. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az integrációs üzleti irányító szervezet az integrációs szintű beszerzések lebonyolítása és az Integrációs Szervezet tagjai és a Kapcsolt Vállalkozások igényeinek kielégítése érdekében többségi tulajdonában álló gazdasági társaságot hozhat létre, vagy ilyen tevékenységet végző gazdasági társaságban többségi tulajdont szerezhet, illetve ezen tevékenységek ellátását - nyilvános pályázat útján - főtevékenységként ilyen tevékenységeket végző gazdasági társaságra bízhatja legfeljebb 5 éves időtartamra.

(5) Az integrációs üzleti irányító szervezet az általa kiadott szabályzatoknak vagy korábbi utasításnak megfelelő működés érdekében utasítást adhat a szövetkezeti hitelintézetnek és a Kapcsolt Vállalkozásnak. A szövetkezeti hitelintézet és a Kapcsolt Vállalkozás az utasításnak köteles eleget tenni. Az utasítást indokolni kell és abban meg kell jelölni a teljesítés határidejét is. Az integrációs üzleti irányító szervezet az utasítását az utasítás címzettje részére történő megküldéssel egyidejűleg továbbítja az Integrációs Szervezet, valamint a Felügyelet részére. Az utasítás címzettje jogosult bírósághoz fordulni abban a körben, hogy az utasítás a törvénynek, egyéb jogszabályoknak, az Integrációs Szervezet által meghatározott irányelveknek és az integrációs üzleti irányító szervezet, illetve az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak nincs halasztó hatálya, az utasítás attól függetlenül, az utasításban megjelölt határidőben végrehajtandó."

(3) Az Szhitv. 15. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az Integrációs Szervezet tagja és a Kapcsolt Vállalkozás számviteli törvény szerinti beszámolója - kivéve az átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a tevékenységet lezáró beszámolókat - elfogadásához az integrációs üzleti irányító szervezet igazgatóságának előzetes jóváhagyása szükséges, amely döntést az érintett szervezet tervezett közgyűlése, részközgyűlése vagy küldöttgyűlése (a továbbiakban együtt: közgyűlés) előtt legalább 45 nappal - nyilvánosan működő részvénytársasági formában működő szövetkezeti hitelintézet esetében a közgyűlés előterjesztéseit tárgyaló igazgatósági ülést megelőző legalább 8 nappal - rendelkezésére bocsátott, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott beszámoló alapján 30 napon belül hoz meg. Az integrációs üzleti irányító szervezet az előzetes jóváhagyásáról szóló döntést az Integrációs Szervezet ügyvezetésének előzetes egyetértését követően hozhatja meg. Az integrációs üzleti irányító szervezet előzetes jóváhagyása hiányában az érintett szervezet felügyelőbizottsága a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetét nem véleményezheti, az igazgatósága vagy ügyvezetése a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetét nem terjesztheti a legfőbb döntéshozó szerv elé, a legfőbb döntéshozó szerve pedig érvényesen nem fogadhatja el a számviteli törvény szerinti beszámolót. A cégbírósághoz benyújtásra kerülő beszámoló kötelező melléklete az integrációs üzleti irányító szervezet előzetes jóváhagyását tartalmazó nyilatkozata."

21. § Az Szhitv. a 15/D. §-t követően a következő 7.5. alcímmel egészül ki:

"7.5. Holding Szövetkezet

15/E. § (1) A Holding Szövetkezetre az e törvényben foglalt eltérésekkel kell a Ptk. szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni.

(2) A Holding Szövetkezet tekintetében a Ptk.-nak a tag személyes közreműködésére, a tagok vagyoni hozzájárulásának arányára és mértékére vonatkozó rendelkezéseit és a 3:326. § (1)-(3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(3) A Holding Szövetkezet az Integrációs Szervezet tagja, amely a szövetkezeti hitelintézeti integráció működésében az általa tulajdonolt szervezetekkel kapcsolatos tulajdonosi és a 6. § (4)-(6) bekezdésében foglalt jogait gyakorolva vesz részt.

(4) A Holding Szövetkezet jogosult szövetkezeti hitelintézetben és annak többségi tulajdonában álló vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedésének kezelését fő tevékenységként végezni.

(5) A Holding Szövetkezet más típusú jogi személlyé nem átalakulhat át és nem olvadhat össze más jogi személlyel.

(6) A Holding Szövetkezetbe kizárólag olyan szövetkezeti hitelintézet vagy annak Kapcsolt Vállalkozása olvadhat be, amely a Felügyelet által felügyelt tevékenységét a beolvadás időpontjáig megszüntette. A beolvadó jogi személy Integrációs Szervezetben fennálló tagsága a beolvadó jogi személy megszűnésének időpontjában szűnik meg.

(7) Az Integrációs Szervezetnek csak egy Holding Szövetkezet tagja lehet, és a Holding Szövetkezet Integrációs Szervezeti tagsága sem kilépéssel, sem kizárással nem szüntethető meg.

(8) A Holding Szövetkezetre alkalmazni kell a 17/E. § (7) bekezdését, a 17/H. § (1a) bekezdését, a 17/Q. §-t és a 19. § (3) bekezdését azzal, hogy ahol e rendelkezések szövetkezeti hitelintézetről rendelkeznek, ott a Holding Szövetkezetet kell érteni."

22. § (1) Az Szhitv. 17/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Működési formájától függetlenül a szövetkezeti hitelintézet, valamint az integrációs üzleti irányító szervezet szavatoló tőkéje nem süllyedhet az Integrációs Szervezet által egyedi (nem konszolidált) alapon időről időre - egységes szempontok szerint - megállapított szint alá. Az Integrációs Szervezet szabályzatban határozza meg az egyedi alapon megállapított szavatoló tőke meghatározásának elveit és folyamatát azzal, hogy az Integrációs Szervezet az egyedi alapon megállapított tőkekövetelményt a tagok tényleges pénzügyi és kockázati helyzetéhez igazodva, kockázatalapon határozza meg."

(2) Az Szhitv. 17/C. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet szavatoló tőkéje az (1) bekezdésben meghatározott szint alá süllyed, az Integrációs Szervezet köteles - a Felügyelet jogait, feladatait és hatásköreit nem érintve, és amennyiben a Felügyelet ilyen intézkedést még nem tett - a Felügyelet előzetes jóváhagyásával a 11/B. § (2) bekezdésében meghatározott egy vagy több intézkedéssel élni, amely mellett az alábbi egy vagy több kivételes intézkedést is alkalmazhatja:"

23. § Az Szhitv. 17/H. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Szövetkezeti hitelintézet esetében - ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársasági formában működő szövetkezeti hitelintézetet - a közgyűlés napját megelőző 15 nappal az összehívásról hirdetményt kell közzétenni, valamint a közgyűlés napját megelőző legalább 15 nappal értesíteni kell a tagot a napirendi pontokról, vagy az összehívásáról szóló, a napirendi pontokat is tartalmazó meghívót - minden napirendre vonatkozóan az előterjesztéssel és a kapcsolódó anyagokkal - valamennyi tagnak legalább a közgyűlés napját megelőző 15 nappal meg kell küldeni. Szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet esetében azoknak a tagoknak, akik ezt írásban kérik, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni és a közgyűlés által meghozott határozatokról valamennyi tagot tájékoztatni kell."

24. § Az Szhitv. 17/K. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az Integrációs Szervezet tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás vezető tisztségviselőinek és vezető állású személyeinek kinevezéséhez az Integrációs Szervezet igazgatóságának előzetes hozzájárulása szükséges. Az Integrációs Szervezet kezdeményezheti, hogy az Integrációs Szervezet tagjánál tartsanak közgyűlést vagy taggyűlést, amelynek napirendi pontja a tisztújítás a vezető tisztségviselők vonatkozásában. Az érintett tagnál a jogszabály által megengedett legrövidebb időn belül meg kell tartani a közgyűlést vagy a taggyűlést."

25. § Az Szhitv. 17/L. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szövetkezeti hitelintézeteknek és az integrációs üzleti irányító szervezetnek a Hpt. 165. § (1) bekezdésében és a Bszt. 118. § (1) bekezdésében előírt bank- és értékpapírtitok - ideértve a személyes adatokat is -, továbbá a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 59. §-a szerinti fizetési titok, valamint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 135. §-a szerinti biztosítási titok megtartási kötelezettsége nem áll fenn az Integrációs Szervezeti tagok egymás közti viszonyában, valamint e szervezeteknek az Integrációs Szervezettel - ideértve az Integrációs Szervezet által a 11/A. § (13) bekezdése alapján igénybe vett közreműködő szakértőt is - és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjával szemben. Az adatokat az Integrációs Szervezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos feladatai ellátása, az Integrációs Szervezet által a 11/A. § (13) bekezdése alapján igénybe vett közreműködő szakértő az e törvényben meghatározott feladatai ellátása, a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja az e törvény szerinti feladatai ellátása, az Integrációs Szervezeti tag pedig a pénzügyi, valamint befektetési szolgáltatásai nyújtása, illetve e törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelheti."

26. § Az Szhitv. 17/M. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az Alap szabályzatait az Integrációs Szervezet hagyja jóvá."

27. § (1) Az Szhitv. 17/P. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szövetkezeti hitelintézetek és az integrációs üzleti irányító szervezet az egyetemleges felelősségvállalásuk fedezetét az Alapba történő éves befizetéssel és az Alap által elrendelt rendkívüli befizetéssel biztosítják."

(2) Az Szhitv. 17/P. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az Alapba a (2) bekezdés szerint befizetett összeg kizárólag a szövetkezeti hitelintézetekkel és az integrációs üzleti irányító szervezettel szemben az egyetemlegesség alapján érvényesített követelések rendezésére, továbbá a 17/D. § (2) bekezdés d) pontja szerinti állományátruházás sikeres lebonyolításhoz szükséges pénzeszköz biztosítására használható fel. Visszakövetelésére sem a befizető, sem annak felszámolója vagy hitelezője nem jogosult, a működési engedélyének visszavonása vagy egyébként jogutód nélküli megszűnése esetén sem.

(4) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet vagy az integrációs üzleti irányító szervezet jogerős ítéletben megállapított vagy nem vitatott tartozását nem, vagy várhatóan nem tudja teljesíteni, akkor erről az Alapot és az Integrációs Szervezetet haladéktalanul tájékoztatja.

(5) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet vagy az integrációs üzleti irányító szervezet által a jogerős ítéletben megállapított vagy nem vitatott tartozás alapján fizetendő összeg, vagy a 17/D. § (2) bekezdés d) pontja szerinti állományátruházás sikeres lebonyolításhoz szükséges összeg az Alap egyenlegét meghaladja, az Alap rendkívüli befizetés teljesítését rendelheti el a szövetkezeti hitelintézetek és az integrációs üzleti irányító szervezet számára. A rendkívüli befizetés összege meghatározásának elveit és teljesítésének határidejét az Alap szabályzatban előre határozza meg."

28. § (1) Az Szhitv. 17/Q. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott elszámolás - a tag, annak örököse vagy jogutódja érdekkörében felmerült okból - az arra vonatkozó szabályok alapján határidőben nem lehetséges, a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet intézkedik a részjegy bevonásáról és a jegyzett tőke leszállításáról. A bevonást követően a részjegy tekintetében fennálló tagsági jogok és kötelezettségek összessége, és a részjegy jogosultjának tagsági viszonya megszűnik. A tag, annak örököse vagy jogutódja a bevonást követően a 17/R. §-ban meghatározott rendelkezések alapján tarthat igényt a bevont részjegy névértékével egyező összegre."

(2) Az Szhitv. 17/Q. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tagnak, illetve részvényesnek a jogviszonyához kötődő bármilyen jogcímen történő kifizetésről vagy visszafizetésről az Integrációs Szervezet tagja az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulását követően dönthet. Az Integrációs Szervezet igazgatósága az előzetes hozzájárulással kapcsolatos döntését az integrációs üzleti irányító szervezet igazgatóságának beleegyezését követően hozhatja meg."

29. § Az Szhitv. 17/R. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet vagy a Holding Szövetkezet tagja vagy annak örököse (jogutódja) tagsági jogviszonya megszűnésekor a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet vagy a Holding Szövetkezet saját tőkéjéből legfeljebb a részjegye névértékére tarthat igényt."

30. § (1) Az Szhitv. 17/S. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Integrációs Szervezet tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás átalakulása, egyesülése vagy szétválása az Integrációs Szervezet igazgatóságának előzetes hozzájárulásához kötött, amely döntés meghozatalakor az Integrációs Szervezet a szövetkezeti hitelintézeti integrációs céloknak való megfelelést mérlegeli. Az Integrációs Szervezet igazgatóságának meg kell adnia az előzetes hozzájárulást, ha az átalakulás, az egyesülés vagy a szétválás az érintett intézmény fizetőképességét, üzleti tervének teljesítését vagy az egyedi alapon megállapított szavatolótőke-szint elérését nem veszélyezteti."

(2) Az Szhitv. 17/S. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az Integrációs Szervezet a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében elrendelheti, hogy az Integrációs Szervezet tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás vezetősége hívjon össze közgyűlést, illetve taggyűlést, ahol napirendi pont a kijelölt intézmény átalakulása, egyesülése vagy szétválása. A kijelölt intézménynél a közgyűlést, illetve taggyűlést a jogszabály által megengedett legrövidebb időn belül meg kell tartani.

(5) Az Integrációs Szervezet tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás átalakulása, egyesülése vagy szétválása esetén a lekötött tartalékba helyezett, fel nem osztható vagyont a jogutód lekötött tartalékába kell helyezni."

(3) Az Szhitv. 17/S. §-a a következő (10)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A szövetkezeti hitelintézet az Integrációs Szervezet előzetes írásbeli hozzájárulását követően jogosult beolvadni a Holding Szövetkezetbe.

(11) A szövetkezeti hitelintézet Holding Szövetkezetbe történő beolvadásához az Integrációs Szervezet abban az esetben járul hozzá, ha

a) azt a szövetkezeti hitelintézet és a Holding Szövetkezet közösen kérelmezik,

b) a szövetkezeti hitelintézet felszámolása kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn,

c) a szövetkezeti hitelintézet beolvadása nem sérti a szövetkezeti hitelintézeti integráció érdekeit, valamint

d) a szövetkezeti hitelintézet a tevékenységi engedélyének visszaadásáról döntött és a szövetkezeti hitelintézet tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta és a beolvadás a visszavonó határozatban megjelölt időpontig történik.

(12) A szövetkezeti hitelintézet Holding Szövetkezetbe történő (10) és (11) bekezdés szerinti beolvadása esetén nem kell alkalmazni a Hpt. végelszámolásra vonatkozó rendelkezéseit."

31. § Az Szhitv. 8/I. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"8/I. Jogutód nélküli megszűnés, átalakítás

17/T. § (1) Az Integrációs Szervezet tagja - ide nem értve a Holding Szövetkezetet - és a Kapcsolt Vállalkozás a jogutód nélküli megszűnéséről vagy a Felügyelet által engedélyezett tevékenysége részben vagy egészben történő szüneteltetéséről, valamint megszüntetéséről, vagy a szövetkezeti hitelintézet pénzügyi vállalkozássá, befektetési vállalkozássá történő átalakításáról (a továbbiakban: átalakítás) az Integrációs Szervezet előzetes írásbeli hozzájárulását követően dönthet.

(2) Amennyiben a Felügyelet a szövetkezeti hitelintézet végelszámolásának elhatározásáról dönt, és a szövetkezeti hitelintézet működési engedélyének visszavonására egyébként a Hpt. 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján is helye lett volna, akkor ezt a tényt a Felügyelet a végelszámolást kimondó határozatában feltünteti és a határozatát haladéktalanul megküldi az Országos Betétbiztosítási Alap számára is.

(3) Az átalakításhoz az Integrációs Szervezet abban az esetben járul hozzá, ha a kérelmező szövetkezeti hitelintézet és

a) annak tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta és az átalakítás a visszavonó határozatban megjelölt időpontban megtörténik,

b) a tevékenységi engedély visszavonásának más okból nincs helye,

c) a felszámolási eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn,

d) az átalakítás nem sérti a szövetkezeti hitelintézeti integráció gazdasági érdekeit, valamint

e) a kérelmező a 20/A. § (7) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelel.

(4) Az Integrációs Szervezet tagja végelszámolására, a szövetkezeti hitelintézet átalakítására az Integrációs Szervezetből kilépni kívánó szövetkezeti hitelintézetre irányadó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni."

32. § (1) Az Szhitv. 20/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Integrációs Szervezet tagjai az Integrációs Szervezet és az integrációs üzleti irányító szervezet által az e törvény alapján kibocsátott szabályzatok rájuk vonatkozó rendelkezéseit a szabályzatokban megjelölt hatálybalépés napjától kötelesek alkalmazni."

(2) Az Szhitv. 20/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az 5/A. § (3) bekezdése vonatkozásában a kilépő tag köteles a kilépési szándéknyilatkozat Integrációs Szervezet részére történő benyújtásakor - könyvvizsgálói jelentéssel ellátott közbenső mérleg alapján - fennálló saját tőke értékének megfelelő összeget a tagsági jogviszony megszűnését követő 730 napig - ha pedig ezen időszak alatt igényt jelentettek be, annak teljesítéséről való döntésig - az Integrációs Szervezet által kijelölt szövetkezeti hitelintézeti tagnál erre a célra nyitott, elkülönített számlán tartani. Az elkülönített bankszámlán elhelyezendő összeg felszabadítására az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatban meghatározott személyek számára, a szabályzat szerinti feltételekkel és időpontokban kerül sor."

33. § Az Szhitv. 9. alcíme a következő 20/G. §-sal egészül ki:

"20/G. § (1) A szövetkezeti hitelintézeti integráció integrációs üzleti irányító szervezete az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LX. törvény (a továbbiakban: 2. Mód. tv.) hatálybalépésekor a központi banki jogkörrel rendelkező szervezet mindaddig, amíg az Integrációs Szervezetből ki nem lép, vagy amíg az Integrációs Szervezet meg nem vonja tőle az integrációs üzleti irányító szervezeti jogkört.

(2) Az a szövetkezet léphet be Holding Szövetkezetként az Integrációs Szervezetbe, amely a 2. Mód. tv. hatálybalépésekor - a 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételeken túl - megfelel a következő feltételeknek:

a) legalább egy szövetkezeti hitelintézetben tulajdonnal rendelkezik,

b) az Integrációs Szervezet által előírt formában írásbeli nyilatkozattal kötelezettséget vállalt arra, hogy Integrációs Szervezeti tagokban fennálló tulajdoni részesedésének kezelésén kívül más üzletszerű tevékenységet kizárólag az Integrációs Szervezet által engedélyezett körben végez és

c) az alapszabálya megfelel a 11/H. § és a 15/E. §-ban meghatározott működésre vonatkozó követelményeknek.

(3) E törvénynek - a 2. Mód. tv.-vel megállapított - 17/T. §-át a folyamatban lévő átalakításokra is alkalmazni kell.

(4) Ha a 2. Mód. tv. hatálybalépését követően az Integrációs Szervezet igazgatósági tagjának vagy felügyelőbizottsági tagjának a megbízatása megszűnik, az új tag a Holding Szövetkezet által - a 6. § (5) bekezdésének alkalmazásával - delegált személyek közül, az Integrációs Szervezet szövetkezeti hitelintézeti tagjai többségének és a Holding Szövetkezetnek az egyetértő szavazatával választható meg mindaddig, amíg az Integrációs Szervezet igazgatóságának vagy felügyelőbizottságának ily módon megválasztott tagjainak a száma el nem éri az e törvényben előírt arányt.

(5) Az MFB Zrt. Integrációs Szervezetből történő kilépéséig az e törvény 2. Mód. tv. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni az MFB Zrt. Integrációs Szervezetben fennálló tagsági jogviszonyára. Az Integrációs Szervezet közgyűlésén az Integrációs Szervezet tagjait megillető szavazatokra a 6. § (3) bekezdés 2. Mód. tv hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezése irányadó az MFB Zrt. Integrációs Szervezetből történő kilépéséig."

34. § Az Szhitv.

1. 1. § (1) bekezdés l) pontjában az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)" szövegrész helyébe az "a Hpt." szöveg;

2. 1. § (1) bekezdés t) pontjában, 1. § (5b)-(6) bekezdésében, 3. § (2) bekezdés d) pontjában, 3. § (3) bekezdésében, 11. § (3)-(4) bekezdésében, 11/A. § (12) bekezdésében, 11/E. § (4) bekezdésében, 11/G. § (1) bekezdésében, 14. § (4) bekezdés d) pontjában, 15. § (3), (8), (9), (12) és (15) bekezdésében, 15/A. § (2), (5) és (9) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés c) pontjában, 17/C. § (1a), (2a) és (2b) bekezdésében, 17/E. § (5) bekezdésében, 17/F. § (2) bekezdésében, 17/K. § (1) bekezdésében, 17/M. § (1) bekezdésében, 17/N. § (2) bekezdésében, 17/O. §-ában, 17/P. § (7) bekezdésében, 17/Q. § (7) bekezdésében, 17/U. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, 17/V. § (1), (3) és (6) bekezdésében, 19. § (9a) bekezdésében, 20. § (10) bekezdésében, 20/D. §-ában és 20/E. § (1) bekezdésében az "a Központi Bank" szövegrész helyébe az "az integrációs üzleti irányító szervezet" szöveg;

3. 3. § (2) bekezdés a) pontjában, 11/B. § (3) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 15/A. § (10) bekezdésében, 15/C. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 17/V. § (2) és (4) bekezdésében az "a Központi Bank" szövegrészek helyébe az "az integrációs üzleti irányító szervezet" szöveg;

4. 9. § (2) bekezdés i) pontjában az "a szövetkezeti hitelintézetek és a Központi Bank" szövegrész helyébe az "az ellenőrzés alá vont szervezetek" szöveg;

5. 11. § (3) bekezdésében, 15/A. § (1), (4) és (7) bekezdésében, 15/B. § (1) és (2) bekezdésében, 15/C. § (1) bekezdésében és 16. § (2) bekezdés a) pontjában az "a Központi Bankot" szövegrész helyébe az "az integrációs üzleti irányító szervezetet" szöveg;

6. 11. § (5) bekezdésében az "a szövetkezeti hitelintézet vagy a Központi Bank" szövegrész helyébe az "a szövetkezeti hitelintézet, az integrációs üzleti irányító szervezet vagy az Integrációs Szervezet tagjának minősülő Kapcsolt Vállalkozás" szöveg;

7. 11/A. § (4) bekezdésében a "Folyamatos felügyelés keretében történő eljárás esetén" szövegrész helyébe az "A folyamatos felügyelés keretében végzett tevékenységre vonatkozóan" szöveg;

8. 11/A. § (7) bekezdésében az "Az ellenőrzést végző személy" szövegrész helyébe az "A helyszíni ellenőrzést végző személy" szöveg;

9. 11/A. § (9) bekezdésében az "az ellenőrzés alá vont személy vagy szervezet" szövegrész helyébe az "az ellenőrzés alá vont szervezet vagy személy" szöveg;

10. 11/B. § (1) bekezdés a) pontjában az "a szövetkezeti hitelintézet belső szabályzatában" szövegrész helyébe az "az Integrációs Szervezet tagja belső szabályzatában" szöveg;

11. 11/B. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az "a szövetkezeti hitelintézetet vagy a Központi Bankot" szövegrész helyébe az "az Integrációs Szervezet tagját" szöveg;

12. 11/B. § (2) bekezdés c) pontjában az "a szövetkezeti hitelintézet vagy a Központi Bank" szövegrészek helyébe az "az Integrációs Szervezet tagja" szöveg;

13. 11/B. § (2) bekezdés c) pontjában az "a szövetkezeti hitelintézetnél vagy a Központi Banknál" szövegrész helyébe az "az Integrációs Szervezet tagjánál" szöveg;

14. 11/B. § (3) bekezdésében az "a szövetkezeti hitelintézet veszélyeztető magatartásának" szövegrész helyébe az "az Integrációs Szervezet tagja veszélyeztető magatartásának" szöveg;

15. 11/C. § (3) bekezdésében az "az intézkedéssel érintett szövetkezeti hitelintézet" szövegrész helyébe az "az intézkedéssel érintett Integrációs Szervezeti tag" szöveg;

16. 11/C. § (4) bekezdésében az "a szövetkezeti hitelintézet vagy a Központi Bank" szövegrész helyébe az "az Integrációs Szervezet tagja" szöveg;

17. 11/D. § (1) bekezdésében az "a szövetkezeti hitelintézethez" szövegrész helyébe az "az Integrációs Szervezet tagjához" szöveg;

18. 11/D. § (2) bekezdésében az "átveszi a szövetkezeti hitelintézet igazgatóságának teljes jogkörét" szövegrész helyébe az "átveszi az Integrációs Szervezet tagja ügyvezetésének - szövetkezeti hitelintézet esetén az igazgatóság - teljes jogkörét" szöveg;

19. 11/D. § (3) bekezdésében az "a szövetkezeti hitelintézet igazgatósági tagjának" szövegrész helyébe az "az Integrációs Szervezet tagja ügyvezetésének - szövetkezeti hitelintézet esetén az igazgatóság tagjának -" szöveg;

20. 11/D. § (4) bekezdésében az "az igazgatóság tagja" szövegrész helyébe az "az ügyvezetés, illetve az igazgatóság tagja" szöveg, az "az igazgatóság tagjának" szövegrész helyébe az "az ügyvezetés, illetve az igazgatóság tagjának" szöveg és az "a közgyűlés összehívását" szövegrész helyébe az "a közgyűlés, illetve taggyűlés összehívását" szöveg;

21. 11/D. § (6) bekezdés a) pontjában az "érintett szövetkezeti hitelintézetben" szövegrész helyébe az "érintett Integrációs Szervezeti tagban" szöveg és az "a szövetkezeti hitelintézettel" szövegrész helyébe az "az Integrációs Szervezeti taggal" szöveg;

22. 11/D. § (9) bekezdésében az "az érintett szövetkezeti hitelintézet" szövegrész helyébe az "az érintett Integrációs Szervezeti tag" szöveg;

23. 11/F. § (5) bekezdés b) pontjában az "a 20/A. § (2) bekezdésében és az 1. § (4) bekezdésében meghatározott egyetemleges felelősség" szövegrész helyébe az "az 5/A. §-ban meghatározott egyetemleges felelősség" szöveg;

24. 11/G. § (4) bekezdésében az "A Központi Bank a kilépése vagy központi banki jogkörének megvonása esetén" szövegrész helyébe az "Az integrációs üzleti irányító szervezet kilépése vagy integrációs üzleti irányító szervezeti jogkörének megvonása esetén" szöveg;

25. 14. § (1)-(2) bekezdésében és (4) bekezdése nyitó szövegrészében, 15. § (1), (3), (11), (14) és (15) bekezdésében, 15/A. § (1), (4) és (7) bekezdésében, 15/D. §-ában, 17/C. § (2a) bekezdésében, 17/P. § (6) bekezdésében, 17/U. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, (5) és (10) bekezdésében és 19. § (9a) bekezdésében az "A Központi Bank" szövegrész helyébe az "Az integrációs üzleti irányító szervezet" szöveg;

26. 14. § (2) bekezdésében és 20. § (10) bekezdésében az "a Központi Bankban" szövegrész helyébe az "az integrációs üzleti irányító szervezetben" szöveg;

27. 15. § (2) bekezdés a) pontjában a "kockázati monitoring" szövegrész helyébe az "a kockázatvállalások korlátozása, kockázati monitoring" szöveg;

28. 15. § (2) bekezdés c) pontjában az "a szövetkezeti hitelintézetek integrációs szintű beszerzési gyakorlatának" szövegrész helyébe az "az integrációs szintű beszerzési gyakorlatának" szöveg;

29. 15. § (3) bekezdésében az "a szövetkezeti hitelintézetekre kötelező" szövegrész helyébe az "az Integrációs Szervezet tagjaira és a Kapcsolt Vállalkozásokra kötelező" szöveg;

30. 15. § (8) bekezdésében és 20. § (10) bekezdésében az "A Központi Bank" szövegrészek helyébe az "Az integrációs üzleti irányító szervezet" szöveg;

31. 15. § (11) bekezdésében az "az egyes szövetkezeti hitelintézeteknek" szövegrész helyébe az "az egyes szövetkezeti hitelintézeteknek és Kapcsolt Vállalkozásoknak" szöveg;

32. 15. § (12) bekezdésében az "A szövetkezeti hitelintézet" szövegrész helyébe az "A szövetkezeti hitelintézet és a Kapcsolt Vállalkozás" szöveg;

33. 15. § (13) bekezdésében az "A Központi Banknak" szövegrész helyébe az "Az integrációs üzleti irányító szervezetnek" szöveg;

34. 15. § (14) bekezdésében a "központi banki feladatai" szövegrész helyébe az "integrációs üzleti irányító szervezeti feladatai" szöveg;

35. 15/A. § (8) bekezdésében az "a Központi Banknak" szövegrész helyébe az "az integrációs üzleti irányító szervezetnek" szöveg;

36. 15/C. § (1) bekezdésében az "A szövetkezeti hitelintézet és a Központi Bank" szövegrész helyébe az "Az Integrációs Szervezet tagja" szöveg;

37. 17. § (2) bekezdésében az "a Központi Bank részére" szövegrész helyébe az "az Integrációs Szervezet részére" szöveg;

38. 17/C. § (2a) bekezdésében az "a Központi Bankban" szövegrészek helyébe az "az integrációs üzleti irányító szervezetben" szöveg;

39. 17/E. § (6) bekezdésében és 19. § (9) bekezdésében az "a Központi Bankkal" szövegrész helyébe az "az integrációs üzleti irányító szervezettel" szöveg;

40. 17/F. § (2) bekezdésében a "valamint az Országos Betétbiztosítási Alap" szövegrész helyébe az "az Országos Betétbiztosítási Alap, valamint a Holding Szövetkezet" szöveg;

41. 17/H. § (1a) bekezdésében az "intézkedéseket alkalmazza" szövegrész helyébe az "intézkedéseket alkalmazhatja" szöveg;

42. 17/J. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "szövetkezet formában" szövegrész helyébe a "szövetkezeti formában" szöveg;

43. 17/K. § (1) bekezdésében az "A szövetkezeti hitelintézet" szövegrész helyébe az "Az Integrációs Szervezet tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás" szöveg;

44. 17/K. § (8) bekezdésében az "az érintett szövetkezeti hitelintézet" szövegrész helyébe az "az érintett intézmény" szöveg és az "a Felügyeletnek valamint a Központi Banknak" szövegrész helyébe az "a Felügyeletnek, valamint az Integrációs Szervezetnek" szöveg;

45. 17/L. § (1) bekezdésében az "eljáró Központi Bankkal" szövegrész helyébe az "eljáró integrációs üzleti irányító szervezettel" szöveg és az "eljáró Központi Banknak" szövegrész helyébe az "eljáró integrációs üzleti irányító szervezetnek" szöveg;

46. 17/M. § (1) bekezdésében az "a szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjaival szemben" szövegrész helyébe az "a szövetkezeti hitelintézetekkel, valamint az integrációs üzleti irányító szervezettel szemben" szöveg;

47. 17/Q. § (5) bekezdésében az "a szövetkezeti hitelintézet" szövegrész helyébe az "az Integrációs Szervezeti tag" szöveg és az "az adott szövetkezeti hitelintézet" szövegrész helyébe az "az adott Integrációs Szervezeti tag" szöveg;

48. 17/R. § (2) bekezdésében az "a részjegy illetve a vagyoni hozzájárulás összegének visszafizetését" szövegrész helyébe az "a részjegy névértékének visszafizetését" szöveg;

49. 17/S. § (2) bekezdés a) és c) pontjában és 17/S. § (3) bekezdésében az "érintett szövetkezeti hitelintézet" szövegrész helyébe az "érintett intézmény" szöveg;

50. 17/S. § (2) bekezdés b) pontjában az "a szövetkezeti hitelintézet" szövegrész helyébe az "az érintett intézmény" szöveg;

51. 17/S. § (6) bekezdésében az "az átalakulásról véglegesen döntő szavazás" szövegrész helyébe az "az átalakulásról, egyesülésről vagy szétválásról véglegesen döntő szavazás" szöveg;

52. 17/S. § (8) bekezdésében az "az átalakulást követően" szövegrészek helyébe az "az átalakulást, egyesülést vagy szétválást követően" szöveg;

53. 17/U. § (1) bekezdésében az "Az Integrációs Szervezet 1. § (4) bekezdése szerinti egyetemleges felelősség mellett működő tagjai" szövegrész helyébe az "A szövetkezeti hitelintézetek" szöveg;

54. 17/U. § (11) bekezdésében az "a Központ Bank" szövegrész helyébe az "az integrációs üzleti irányító szervezet" szöveg;

55. 20. § (10) bekezdésében az "A Központi bank" szövegrész helyébe az "Az integrációs üzleti irányító szervezet" szöveg;

56. 21/C. §-ában az "a Központi Bank Integrációs Szervezetből történő kilépésének, valamint az e törvényben meghatározott központi bank feladatait ellátó hitelintézet kiválasztásának" szövegrész helyébe az "az integrációs üzleti irányító szervezet Integrációs Szervezetből történő kilépésének, valamint az e törvényben meghatározott integrációs üzleti irányító szervezet feladatait ellátó pénzügyi intézmény kiválasztásának" szöveg

lép.

35. § Hatályát veszti az Szhitv.

1. 1. § (1) bekezdés l) pontjában az "1. § (4) bekezdése szerinti egyetemleges felelősség mellett működő" szövegrész;

2. 1. § (1) bekezdés o) és p) pontja;

3. 1. § (4) bekezdése;

4. 8. § (2) bekezdése;

5. 10. § (2) bekezdés b) pontjában az "1. § (4) bekezdése szerinti" szövegrész;

6. 11. § (1) bekezdés k) pontjában a "valamint" szövegrész;

7. 11. § (1a) bekezdése;

8. 11. § (1c) bekezdés f) pontjában a "vagy vagyoni hozzájárulás" szövegrész;

9. 11/F. § (8) bekezdése;

10. 14. § (4) bekezdésében "- az MFB-n kívül -" szövegrész;

11. 15. § (6) bekezdése;

12. 17/F. § (1) bekezdésében az "illetve vagyoni hozzájárulás" szövegrész;

13. 17/H. § (1) bekezdésében az "A szövetkezeti hitelintézet a 3. § (3) bekezdésében meghatározott részvényt csak az Integrációs Szervezetből való kilépést követően értékesítheti." szövegrész;

14. 17/M. § (1) bekezdésében az "elsődlegesen" szövegrész;

15. 17/N. § (7) bekezdése;

16. 17/Q. § (1) és (3) bekezdésében az ", illetve vagyoni hozzájárulás" szövegrész;

17. 17/Q. § (6) bekezdésében az ", illetve a vagyoni hozzájárulásra" és az ", illetve a vagyoni hozzájárulások" szövegrész;

18. 17/S. § (2) bekezdés a) pontjában az "1. § (4) bekezdése szerinti egyetemleges felelősség mellett működő" szövegrész;

19. 17/V. § (2) bekezdésében az "ügyvezetése" szövegrész;

20. 19. § (4) bekezdése;

21. 20/A. § (1)-(4) bekezdése;

22. 20/E. § (3) bekezdése.

4. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

36. § A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény

1. 8. § (7) bekezdésében a "hitelintézetekre" szövegrész helyébe a "pénzügyi intézményekre" szöveg;

2. 159. § (3) bekezdés b) pontjában és 161. § (2) bekezdés a) pontjában az "a szövetkezeti hitelintézeti integráció feladatkörében eljáró központi bankjával" szövegrész helyébe az "a szövetkezeti hitelintézeti integráció feladatkörében eljáró integrációs üzleti irányító szervezetével" szöveg;

3. 219. § (1b) bekezdésében az "a Központi Bankkal, illetve a többi szövetkezeti hitelintézettel" szövegrész helyébe az "illetve annak tagjaival" szöveg

lép.

5. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

37. § Hatályát veszti a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény

1. 1. § (3) bekezdése,

2. 3. § 34. pontjában a ", valamint az Integrációs Szervezet" szöveg,

3. 3. § 35. pontja,

4. 3. § 60. pontja,

5. 17. § (6) bekezdése,

6. 42. § (4) bekezdése,

7. 113. § (2) bekezdés j) pontja,

8. 149. §-a.

6. Záró rendelkezések

38. § E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére