81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

a központosított infokommunikációs közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A központi szolgáltató feladatát a 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek esetében a miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) alapján látja el, amelyben a felek rögzítik az elvárt szolgáltatások körét, azok alapvető szakmai-műszaki tartalmát, valamint a szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának időtartamát. A közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának fedezetét a miniszter biztosítja."

2. § A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A miniszter által a 4. § szerint biztosított finanszírozás kizárólag a közszolgáltatási szerződés keretében, a 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek részére nyújtott szolgáltatásokat fedezi.

(2) A 2. mellékletben meghatározott költségvetési szerv a közszolgáltatási szerződés által le nem fedett egyedi igényeinek ellátására - az (5) bekezdésben meghatározott, a miniszterrel lefolytatott előzetes egyeztetést követően - egyedi szolgáltatási szint alapú megállapodást (a továbbiakban: egyedi szolgáltatási megállapodás) köt a központi szolgáltatóval.

(3) A (2) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás költségvetési fedezetét - a szolgáltatási igény közszolgáltatási szerződésben történő biztosításáig - a 2. mellékletben meghatározott költségvetési szerv biztosítja.

(4) A központi szolgáltató az egyedi igény szerinti szolgáltatást az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötését követően nyújtja a szolgáltatások igénybevételére kötelezett szerv számára.

(5) A 2. mellékletben meghatározott költségvetési szerv az egyedi szolgáltatási megállapodás központi szolgáltatóval történő megkötésének kezdeményezése előtt egyeztet a miniszterrel a (2) bekezdés szerinti szolgáltatási igénynek - legkésőbb a felmerülést követő költségvetési év első napjától - közszolgáltatási szerződés keretében történő biztosításáról, és gondoskodik a szolgáltatás ellentételezéséhez szükséges költségvetési fedezetnek a miniszter által vezetett minisztérium fejezetébe történő átcsoportosításáról.

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti egyeztetés alapján a szolgáltatási igény nem közszolgáltatási szerződés keretében kerül biztosításra, az igény szerinti szolgáltatás teljesítésére a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni."

3. § A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9/A. § (1) A központi szolgáltató az e rendelet szerinti közszolgáltatási szerződésben és egyedi szolgáltatási megállapodásban, valamint a 2/A. § alapján kötött üzemeltetési vagy fejlesztési tárgyú megállapodásban (a továbbiakban együtt: közszolgáltatási megállapodás) meghatározott közszolgáltatások teljesítése esetén, annak ellentételezéseként, a központosított közszolgáltatások nyújtásával összefüggésben felmerült, objektív módon igazolható, az e rendeletben vagy más jogszabályban meghatározott szabályok szerint elszámolható, nettó módon számított közvetlen és közvetett költségeinek (a továbbiakban: nettó költség), az állam javára jogszabály alapján fizetendő pénzbeli kötelezettségek (a továbbiakban: adók) összegének, valamint az e rendeletben meghatározott mértékű észszerű nyereség megtérítésére tarthat igényt.

(2) A központi szolgáltató észszerű nyereséget a (4) bekezdésben foglalt mértékben számolhat el

a) üzemeltetési tárgyú közszolgáltatási megállapodások esetén a közszolgáltatási megállapodás keretében nyújtott központosított közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben felmerülő nettó költségek összegére vetítve,

b) fejlesztési tárgyú közszolgáltatási megállapodások esetén a központi szolgáltató által saját teljesítés keretében nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült nettó költségek összegére vetítve,

c) üzemeltetési és fejlesztési feladatokat egyaránt tartalmazó, a 2/A. § alapján kötött üzemeltetési vagy fejlesztési tárgyú egyedi szolgáltatási megállapodásokban az a) és b) pont szerint megállapított nettó költségek összegére vetítve.

(3) A központi szolgáltató - a (2) bekezdésben felsorolt közszolgáltatási, valamint egyedi szolgáltatási megállapodásokra is kiterjedően - nem számolhat el észszerű nyereséget

a) harmadik féltől igénybe vett és a közszolgáltatási, valamint egyedi szolgáltatási megállapodás teljesítése során a központi szolgáltató által hozzáadott - saját teljesítés nélkül továbbszolgáltatott - szolgáltatások értékére,

b) a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése során vagy annak érdekében beszerzett eszközök nettó beszerzési költség összegére vetítve, továbbá

c) azokban a fejlesztési tárgyú közszolgáltatási szerződésekben vagy üzemeltetési és fejlesztési tárgyú egyedi szolgáltatási megállapodásokban - a (2) bekezdés b) és c) pontjai szerinti összegekre vetítve sem -, amelyek esetében a központi szolgáltató a közszolgáltatási megállapodásban meghatározott teljesítési véghatáridő vagy a megrendelő által kötbérmentesen biztosított póthatáridő leteltéig a fejlesztési feladatát nem teljesítette, vagy a megrendelő szerv felé benyújtott határidő-módosítási kérelmét a megrendelő ezzel a feltétellel támogatta.

(4) A központi szolgáltató által felszámolható észszerű nyereség összege nem haladhatja meg az Európai Unió által közzétett, a közszolgáltatási megállapodás megkötésének időpontjában érvényes releváns swapkamatláb 100 bázispontos felárral növelt mértéke (a továbbiakban: észszerű nyereségráta) és a (2) bekezdés szerint megállapított nettó költség szorzataként számított összeget.

(5) A központi szolgáltató a közszolgáltatási megállapodás alapján nyújtott központosított közszolgáltatások ellentételezése összegének megállapítására irányuló előkalkulációja során a tervezett nettó költségek alapján megállapított észszerű nyereség összegéről és annak fizetésére vonatkozó igényéről köteles a megrendelő szervet előzetesen tájékoztatni. A központi szolgáltató nem köteles a közszolgáltatási szerződésben észszerű nyereséget érvényesíteni.

(6) A központi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott ellentételezésre az (5) bekezdés szerinti előkalkulációval azonos szerkezetben, a közszolgáltatási megállapodásban szabályozott követelmények szerint lefolytatott teljesítésigazolási eljárásban benyújtott utókalkuláció alapján tarthat igényt. Az utókalkuláció részeként a központi szolgáltató köteles a központosított közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerült, a számviteli nyilvántartásában szereplő nettó tényköltségeket, a jogszabály alapján fizetendő adókat és az elszámolt tényköltségekre vetítve - az észszerű nyereségráta alkalmazásával - kiszámított és gazdasági számításokkal alátámasztott észszerű nyereség összegét a szolgáltatást igénybe vevő szerv felé teljesítésigazolás és ellentételezés céljából bemutatni.

(7) Az e §-ban foglaltak teljesüléséről a közszolgáltatási szerződések vonatkozásában a miniszter, az egyedi szolgáltatási megállapodások vonatkozásában a 2. mellékletben meghatározott költségvetési szerv, a 2/A. § alapján kötött üzemeltetési vagy fejlesztési tárgyú egyedi szolgáltatási megállapodás vonatkozásában az informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet gondoskodik."

4. § A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

5. § A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,

b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § (1) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

a) (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében a "központi szolgáltatási megállapodásban" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási szerződésben" szöveg,

b) (2) bekezdés a) pontjában, (3) és (4) bekezdésében a "központi szolgáltatási megállapodás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási szerződés" szöveg

lép.

(2) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14/A. §-ában

a) a "központi szolgáltatási megállapodás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási szerződés" szöveg,

b) a "központi szolgáltatási megállapodásban" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási szerződésben" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a.

2. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóra;

b) az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultra;

c) az igénybevételre kötelezett felhasználóra;

d) a csatlakozni kívánó természetes vagy jogi személyre, valamint más szervezetre (a továbbiakban: csatlakozó felhasználó);

e) a már csatlakozott felhasználóra; valamint

f) az a) és b) pontban foglaltak által igénybe vett más elektronikus hírközlési szolgáltatóra (a továbbiakban: nem kormányzati célú elektronikus hírközlési szolgáltató)."

9. § A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"2. felhasználó: a kormányzati célú hírközlési szolgáltatást igénybe vevő, az 1. § (1) bekezdés c)-f) pontja szerinti természetes vagy jogi személy, valamint más szervezet;"

10. § (1) A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik,

a) a központi államigazgatási szervek és területi szerveik,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok,

c) az állami fenntartásban, illetve tulajdonban álló egészségügyi intézmények, országos gyógyintézetek, valamint

d) az (1) bekezdés g) pontja szerinti felhasználók

(a továbbiakban együtt: igénybevételre kötelezett felhasználó) az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó igényeiket a kormányzati célú hírközlési szolgáltató által nyújtott kormányzati célú hírközlési szolgáltatások útján kötelesek kielégíteni, elektronikus hírközlési szolgáltatást nem nyújthatnak és elektronikus hírközlő hálózatot vagy berendezést csak a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint üzemeltethetnek."

(2) A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a felhasználók számára folyamatosan elérhetővé teszi az alábbi információkat:)

"a) az 5. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltatási szerződés alapján a kormányzati hírközlési szolgáltató által kötelezően nyújtott kormányzati célú hírközlési szolgáltatások, továbbá hogy ezeket mely felhasználók számára nyújtja, és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést mely földrajzi címeken biztosítja kötelezően,"

11. § A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4/A. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A kormányzati célú hálózathoz csatlakozó felhasználó az elektronikus csatlakozási igényét, valamint az igénybevételre kötelezett felhasználó és a már csatlakozott felhasználó a részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatos változási igényét a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóhoz terjeszti elő a szolgáltatás megnevezésével, legfontosabb jellemzőivel, a változásigény miatt felmerülő többletköltségek viselésére vonatkozó nyilatkozattal, a szolgáltatás átvételi pont pontos meghatározásával és a szolgáltatás nyújtásának kívánt kezdő időpontjával együtt. A megjelölt kezdő időpont - a kormányzati célú hírközlési szolgáltató és a felhasználó ettől eltérő megállapodása hiányában - nem lehet az igény előterjesztésének napját követő 60 napon belüli időpont. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az igény kézhezvételétől számított 45 napon belül tájékoztatja a felhasználót a változási igény (2) bekezdés szerinti elbírálásáról.

(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a beérkezett változási igényekről az igény kézhezvételétől számított 15 napon belül, az (1) bekezdésben megjelölt igény megvalósíthatóságával kapcsolatos szakmai véleményének megküldésével javaslatot készít az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére, aki a kormányzati célú hírközlési szolgáltató javaslatának kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt a változási igény elbírálásáról.

(3) A csatlakozó felhasználó által igénybe vett szolgáltatásról, a szolgáltatás körülményeiről, a szolgáltatás nyújtásának fedezetéül szolgáló forrás biztosításának módjáról a miniszter a csatlakozó felhasználóval megállapodást köt.

(4) Ha az igény teljesítését a közszolgáltatási szerződés nem fedezi, az igény ellenértékét

a) az igénybevételre kötelezett felhasználó vagy az igénybevételre kötelezett felhasználó irányításáért vagy felügyeletéért felelős szerv, illetve az ilyen felhasználóra vonatkozó költségvetési fejezetet irányító szerv;

b) a csatlakozó felhasználó vagy a csatlakozó felhasználó irányításáért vagy felügyeletéért felelős szerv, illetve az ilyen felhasználóra vonatkozó költségvetési fejezetet irányító szerv;

c) a csatlakozott felhasználó vagy a csatlakozott felhasználó irányításáért vagy felügyeletéért felelős szerv, illetve az ilyen felhasználóra vonatkozó költségvetési fejezetet irányító szerv

biztosítja, a miniszter által vezetett minisztérium javára."

12. § A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az e rendelet szerinti közszolgáltatási szerződésekben és egyedi szolgáltatási megállapodásokban (a továbbiakban együtt: közszolgáltatási megállapodás) meghatározott közszolgáltatások teljesítése esetén, annak ellentételezéseként, a központosított közszolgáltatások nyújtásával összefüggésben felmerült, objektív módon igazolható, az e rendeletben vagy más jogszabályokban meghatározott szabályok szerint elszámolható, nettó módon számított közvetlen és közvetett költségeinek (a továbbiakban együtt: nettó költség), az állam javára jogszabály alapján fizetendő kötelezettségek (a továbbiakban: adók) összegének, valamint az e rendeletben meghatározott mértékű észszerű nyereség megtérítésére tarthat igényt.

(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott észszerű nyereséget a (4) bekezdésben foglalt mértékben számolhat el

a) üzemeltetési tárgyú közszolgáltatási megállapodásokban nyújtott központosított közszolgáltatás felmerülésével kapcsolatos nettó költségek összegére vetítve,

b) fejlesztési tárgyú közszolgáltatási megállapodásokban a kormányzati célú hírközlési szolgáltató által saját teljesítés keretében nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült nettó költségek összegére vetítve,

c) üzemeltetési és fejlesztési feladatokat egyaránt tartalmazó egyedi szolgáltatási megállapodásokban az a) és b) pont szerint megállapított nettó költségek összegére vetítve.

(3) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató - a (2) bekezdésben felsorolt közszolgáltatási, valamint egyedi szolgáltatási megállapodásokra is kiterjedően - nem számolhat el észszerű nyereséget

a) harmadik féltől igénybe vett és a közszolgáltatási megállapodás teljesítése során a kormányzati célú hírközlési szolgáltató által hozzáadott - saját teljesítés nélkül továbbszolgáltatott - szolgáltatások értékére,

b) a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése során vagy annak érdekében beszerzett eszközök nettó beszerzési költség összegére vetítve, továbbá

c) azokban a fejlesztési tárgyú közszolgáltatási szerződésekben vagy üzemeltetési és fejlesztési tárgyú egyedi szolgáltatási megállapodásokban - a (2) bekezdés b) és c) pontjai szerinti összegekre vetítve sem -, amelyek esetében a központi szolgáltató a közszolgáltatási megállapodásban meghatározott teljesítési véghatáridő vagy a megrendelő által kötbérmentesen biztosított póthatáridő leteltéig a fejlesztési feladatát nem teljesítette, vagy a megrendelő szerv felé benyújtott határidő-módosítási kérelmét a megrendelő ezzel a feltétellel támogatta.

(4) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató által felszámolható észszerű nyereség összege nem haladhatja meg az Európai Unió által közzétett, a közszolgáltatási megállapodás megkötésének időpontjában érvényes releváns swapkamatláb 100 bázispontos felárral növelt mértéke (a továbbiakban: észszerű nyereségráta) és a (2) bekezdés szerint megállapított nettó költség szorzataként számított összeget.

(5) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a közszolgáltatási megállapodás alapján nyújtott központosított közszolgáltatások ellentételezése összegének megállapítására irányuló előkalkulációja során a tervezett nettó költségek alapján megállapított észszerű nyereség összegéről és annak fizetésére vonatkozó igényéről köteles a megrendelő szervet előzetesen tájékoztatni. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató nem köteles a közszolgáltatási megállapodásban észszerű nyereséget érvényesíteni.

(6) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott ellentételezésre az (5) bekezdésben meghatározott előkalkulációval azonos szerkezetben, a közszolgáltatási megállapodásban szabályozott követelmények szerint lefolytatott teljesítésigazolási eljárásban benyújtott utókalkuláció alapján tarthat igényt. Az utókalkuláció részeként a kormányzati célú hírközlési szolgáltató köteles a központosított közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerült, a számviteli nyilvántartásában szereplő nettó tényköltségeket, a jogszabály alapján fizetendő adókat és az elszámolt tényköltségek alapján - az észszerű nyereségráta alkalmazásával - kiszámított és gazdasági számításokkal alátámasztott észszerű nyereség összegét a szolgáltatást igénybe vevő szerv felé teljesítésigazolás és ellentételezés céljából bemutatni.

(7) Az e §-ban foglaltak teljesüléséről a közszolgáltatási szerződések vonatkozásában a miniszter, egyedi szolgáltatási megállapodások vonatkozásában a felhasználó gondoskodik."

13. § A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében az "a felhasználó" szövegrészek helyébe az "az igénybevételre kötelezett felhasználó" szöveg,

b) 4. § (5) és (6) bekezdésében az "a felhasználó" szövegrész helyébe az "az igénybevételre kötelezett felhasználó" szöveg,

c) 4/A. § (5) bekezdésében a "csatlakozásra kötelezett felhasználók" szövegrész helyébe az "igénybevételre kötelezett felhasználók" szöveg,

d) 3. melléklet I. táblázat "16." : "VPN gazda szervezet" mezőjében az "Atomenergetikai" szövegrész helyébe az "Atomenergia" szöveg,

e) 3. melléklet I. táblázat "16." : "Felhasználó" mezőjében az "Atomenergetikai" szövegrész helyébe az "Atomenergia" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdés d), e), g), h) pontja és (4) bekezdése,

b) 8. § (5)-(7) bekezdése.

3. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

15. § A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAK rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

16. § A KAK rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

17. § A KAK rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

19. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelethez

1. A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint az általa a működésében támogatott

a) Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács"

2. melléklet a 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 309/2011.(XII. 23.) Korm. rendelethez

Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó központosított alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások

1. Az önkormányzati ASP rendszer keretében működő gazdálkodási szakrendszer

2. Jogszabályban meghatározott személyiadat- és lakcímnyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (SZL, SZIG, eSZIG, LIG, cím- és körzetnyilvántartás, TSZR, ESZF, Nemzeti Arcképtár /NAT/)

3. Jogszabályban meghatározott központi címregiszter (KCR)

4. Jogszabályban meghatározott központi idegenrendészeti nyilvántartáshoz kapcsolódó egyes rendszerek (IDR, ISZL, IDEGEN)

5. Jogszabályban meghatározott közúti közlekedési nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (JÁRMŰ, Vezetői engedély /VEN/, Származásellenőrzés /SZENY/, Közlekedési Okmánytár, PARKIG, eredetiségvizsgálat /KERT/, Útdíj-díjmentes, EUCARIS)

6. Jogszabályban meghatározott közlekedési biztonsági kiszolgáló rendszer (KBKR)

7. Jogszabályban meghatározott elektronikus útdíj rendszer gyorsítótár (e-Útdíj)

8. Jogszabályban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszer (IGFB)

9. Jogszabályban meghatározott közúti közlekedési előéleti pontrendszer (Pontrendszer)

10. Jogszabályban meghatározott elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK)

11. Jogszabályban meghatározott arcképelemzési nyilvántartás és arcképelemző rendszer (ÁAAR)

12. Jogszabályban meghatározott egyéni vállalkozó nyilvántartási rendszer (EVNY)

13. Jogszabályban meghatározott szabálysértési nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (SZNYR, STAT-VIR)

14. Jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (HCR-bűnügyi, ERHAB)

15. Jogszabályban meghatározott központi útiokmány nyilvántartási rendszer (EPASS)

16. Jogszabályban meghatározott elektronikus ügyfélazonosítást segítő és elektronikus ügyintézést támogató rendszerek (UKAPU), Összerendelési Nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (ÖNY), Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása (3NYT), Időszakos Értesítési Szolgáltatás (RÉR), Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA), Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer

17. Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer - Webes Ügysegéd (WÜ)

18. Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő telefonos szolgáltató rendszer (Effector)

19. Jogszabályban meghatározott Schengeni Információs Rendszer magyar nemzeti részének központi informatikai elemei (SIS II NS.CP)

20. Jogszabályban meghatározott nemzeti egységes kártya-kibocsátási keretrendszer (NEK)

21. Jogügyletek biztonságát szolgáló keretrendszer (JÜB)

22. Jogszabályban meghatározott jármű figyelőztetési rendszer üzemeltetése (Figyelőztetés)

23. Jogszabályban meghatározott központi tanúvédelmi rendszer üzemeltetése (KTR, BÁSTYA)

24. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás alapján kialakított szolgálati lőfegyver-nyilvántartás (Fegyver)

25. Jogszabályban meghatározott Magyar igazolvány rendszer (MIG)

26. Jogszabályban nevesített Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY)

27. Szakrendszeri Kódképző és Kapcsolatkezelő Alkalmazások

28. Általános Közigazgatási Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer

29. Elektronikus Felügyeleti és Ellenőrzési Rendszer

30. A központi okmány keretrendszer mellett kialakított Integrált Napló

31. Vezetői Információs Portál

32. Központi Jogosultságkezelő Rendszer

33. Központi Okmánytár Okmányfeldolgozó és Lekérdező Rendszer (KOTAR)

34. Iratérvényességi Nyilvántartás rendszer

35. Központi Közigazgatási Adatszolgáltató és Adatfogadó Rendszer (KAAR)

36. Központi okmánygyártás (SZIG, Útlevél, VEN, Magyar igazolvány) (MOKA)

37. Okmányügyek Intézését Segítő Mobilalkalmazás rendszer (OkmányApp)

38. Okmányok Képfelvételező és adatfeldolgozó rendszere (Fotoshop)

39. Központi Okmány megszemélyesítő Rendszer (Erkölcsi bizonyítvány, Származásellenőrzési határozatok, Gépjármű törzskönyv)

40. Egyéb okmánymegszemélyesítő rendszerek: Szolgálati igazolványok, Diákigazolvány, Vitorlás kártya, Polgárőr kártya

41. Integrált Portál alapú lekérdező rendszer (IPL)

42. Központi Certifikáció és tanúsítvány generáló rendszer

43. Elektronikus Kormányiroda (EKI)

44. Központi Időpontfoglaló Alkalmazás

45. Nemzeti Konzultációk IT kiszolgáló rendszere

46. Központi Közigazgatási Naplórendszer (NLR)

47. A Magyar Nemzeti Public Key Directory

48. Mobil okmányirodai időpontfoglalás

49. Kormányablakok Tudástárát működtető Szerkesztőségi rendszer és Portál

50. Külön jogszabályban meghatározott, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásához kapcsolódó rendszerek (HCR-tagállami)

51. Központi Kormányzati Hírlevélküldő rendszer

52. Jogszabályban meghatározott helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR)

53. Központi Médiatár informatikai rendszer

54. Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszer

55. Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás)

56. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű bevételek kezelését támogató pénzügyi analitikus nyilvántartás

57. Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszer

58. Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszer

59. Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

60. Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztika

61. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

62. Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

63. Központi Érkeztető Rendszer

64. Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszer

65. Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz rendszer

66. Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatás

67. Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

68. Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszer

69. Objektumokba való beléptetést támogató rendszer

70. Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszer

71. Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszere

72. Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer

73. Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszer

74. Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszer

75. Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszer

76. Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattár

77. Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, iratkezelési és feladatkezelési rendszer

78. Rendvédelmi gépjármű nyilvántartás

79. Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszer

80. Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatások

81. Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszer

82. Rendvédelmi munkaidő nyilvántartás

83. Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatások

84. Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

85. Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszer

86. Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszere

87. Sportrendészeti nyilvántartás

88. Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

89. Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszer

90. A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással összefüggő nyilvántartások (Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer)

91. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet által előírt teljesítményértékelést támogató rendszer

92. Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszer

93. Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő rendszer

94. Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszer

95. Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszer

96. Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszere

97. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott Munkafolyamat Kezelő Rendszer Kormányablakok számára

98. Elektronikus ügyintézést támogató IKR rendszer

99. Állami Alkalmazás-katalógus

100. Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet

101. A Szerencsejáték Felügyelet működését támogató "Fortuna" szakrendszer

102. Álláshely Nyilvántartó Rendszer (ÁNYR)"

3. melléklet a 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az adatközponti szolgáltatások igénybevételére kötelezett felhasználók és a Kormányzati Adatközpontban létesített szakrendszereik

ABCDE
Sor-
szám
A felhívás azonosító jeleKedvezményezettFelhívás neveA szakrendszer elnevezése
1KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00030
IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
vagy az általa vezetett
konzorcium
A Belügyminisztérium
által kezelt nemzeti
adatvagyon nyilvántartások
továbbfejlesztése, magas
szintű szolgáltató képesség
megteremtése a KÖFOP
1.1.1., 1.1.2. és 1.2.3.
intézkedések támogatása
érdekében, az érintett
adatvagyon nyilvántartások
Kormányzati Adatközpontba
történő integrálásával
2KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00053
A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és a
Miniszterelnökség által
alkotott konzorcium
Ügyfélkapcsolati rendszerek
fejlesztése (kormányablak,
települési ügysegéd,
közvetlen kiszolgálás)
3KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00045
A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és a
Miniszterelnökség által
alkotott konzorcium
Területi államigazgatás
egységes működését
támogató
rendszerfejlesztések
4KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00032
Miniszterelnökség
vagy az általa vezetett
konzorcium
EKEIDR egységes irat- és
folyamatkezelő rendszer
területi közigazgatásra
történő kiterjesztésre
Egységes Központi
Elektronikus Irat- és
Dokumentumkezelési
Rendszer (Poszeidon)
5KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00042
A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és a
Miniszterelnökség által
alkotott konzorcium
A kormányhivatal
irányításának hatékonyabbá
tételét biztosító háttér
kialakítása
6KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00043
A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és a
Miniszterelnökség által
alkotott konzorcium
A hatáskör
átcsoportosításból adódó
szakrendszeri integrációs
feladatok
7KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00046
A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és a
Miniszterelnökség által
alkotott konzorcium
Hatósági eljárások és
hatósági jogalkalmazási
gyakorlat felülvizsgálata és
egyszerűsítése
8KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00025
NISZ Zrt.Közigazgatási
szakrendszerek
egységes eléréséhez és
interoperabilitásához
központi alkalmazás szintű
szolgáltatások biztosítása
Személyre szabott
Ügyintézési Felület
(SZÜF)
Központi Kormányzati
Szolgáltatási Busz
(KKSZB)
Licencgazdálkodási
rendszer
Nyilvántartások
Elektronikus
Nyilvántartása (NYENY)
9KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00011
Magyar Nemzeti LevéltárKözigazgatási eljárásokhoz
kapcsolódó levéltári
szolgáltatás fejlesztése
10KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00031
Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség
"Digitális fogyasztóvédelem"
- a fogyasztóvédelmi
feladatok elektronizálása
11KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00013
Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.
Az egységes integrált
állami vagyonnyilvántartás
közhitelességének és
adatkonzisztenciájának
ellenőrzéséhez szükséges
további fejlesztések
12KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00024
Országos
Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság
A 21. század
családtámogatása és
nyugdíja
13KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00040
Lechner Tudásközpont
Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság
E-ingatlan-nyilvántartás
14KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00035
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Adóügyi igazgatási
eljárások egyszerűsítése,
adminisztratív terhek
csökkentése
15KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00008
Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség
vagy az általa vezetett
konzorcium
Az önkormányzati ASP
rendszer továbbfejlesztése
és országos kiterjesztése
(ASP 2.0)
Keretrendszer és
támogató rendszerek
Adó szakrendszer
Gazdálkodási
szakrendszer
Ingatlan-
vagyonkataszter
szakrendszer
Iratkezelő szakrendszer
Ipar- és kereskedelmi
szakrendszer
Önkormányzati
adattárház
Portál rendszer
Űrlapkezelő
szakrendszer
Hagyatéki leltár rendszer
16KÖFOP-2.2.5-VEKOP-
15-2016-00001
Magyar ÁllamkincstárÁtláthatóság a közpénzek
felhasználásánál,
államháztartási adattárház
17KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00029
Igazságügyi MinisztériumIntegrált Jogalkotási
Rendszer
Integrált Jogalkotási
Rendszer (IJR)
18KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00028
BelügyminisztériumRendészeti
tevékenységekhez
kapcsolódó hatósági ügyek
továbbfejlesztése, a hozzá
kapcsolódó elektronikus
feldolgozó képesség
bővítésével
19KÖFOP-2.3.1-VEKOP-
16-2016-00001
BelügyminisztériumHelyi közszolgáltatás
információs rendszer
fejlesztése és bevezetése
(IKIR)
Helyi közszolgáltatás
információs rendszer
(IKIR)
20KÖFOP-2.1.5-VEKOP-
16-2016-00001
BelügyminisztériumA versenyképes közszolgálat
személyzeti utánpótlásának
stratégiai támogatása
21KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00036
Külgazdasági és
Külügyminisztérium
A külgazdasági és külügyi
működést támogató kiemelt
alapfolyamatok fejlesztése
és szolgáltatási kapacitásuk
bővítése
22KÖFOP-2.1.4-VEKOP-
16-2016-00001
Külgazdasági és
Külügyminisztérium
A Külgazdasági és
Külügyminisztérium
humánerőforrás-
gazdálkodásának és belső
képzési rendszerének
fejlesztése
23KÖFOP-2.2.3-VEKOP-
16-2016-00001
Nemzeti Védelmi
Szolgálat
Kapacitásfejlesztés és
szemléletformálás a
korrupciós esetek nagyobb
arányú felderítése,
illetve megelőzése
érdekében
24KÖFOP-2.3.6-VEKOP-
16-2017-00002
Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit
Kft.
Integrált közcélú víziközmű
adatbázis
25KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00016
Földművelésügyi
Minisztérium, Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
Intelligens élelmiszerlánc-
biztonsági elemző rendszer
létrehozása
26KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00049
Földművelésügyi
Minisztérium vagy
az általa vezetett
konzorcium
A szőlő és bor ágazat
elektronikus ügyintézési és
ellenőrzési rendszerének
kialakítása és az elektronikus
pincekönyv vezetési
lehetőség biztosítása
27KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00050
Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség
Földmegfigyelési
Információs
Rendszer (FIR)
földmegfigyelési
adatinfrastruktúra és
szolgáltatások kialakítása
28KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00051
Állami Egészségügyi
Ellátó Központ
Az egészségügyi ellátási
rendszer pénzügyi irányítási
és közigazgatási funkcióinak
megújítása
29KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2017-00054
Klebelsberg Központ
vagy az általa vezetett
konzorcium
Köznevelés Állami
Fenntartóinak Folyamat
Egyesítése és Elektronizálása
(KAFFEE)
30KÖFOP-2.3.2-VEKOP-
15-2016-00001
Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség
Hálózatfejlesztés Támogató
Monitoring Rendszer (HTMR)
létrehozása
31KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2015-00003
NISZ Zrt.Elektronikus megoldás az
eltérő földrajzi helyszíneken
történő ügyintézés
munkaszervezésének
és kommunikációjának
fejlesztésére
Közigazgatásban
kiépítésre kerülő
videokommunikációs
rendszer (VIKI)
32KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2015-00004
NISZ Zrt.Kormányzati hitelesítés
szolgáltatás (Gov CA)
kiterjesztése
33KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00020
NISZ Zrt.Központosított kormányzati
informatikai rendszer
bővítése - "KKIR3"
34KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00027
NISZ Zrt.Szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatások
(SZEÜSZ) továbbfejlesztése,
bővítése, bevezetése
Összerendelési
Nyilvántartás (ÖNY)
Rendelkezési
Nyilvántartás (RNY)
Elektronikus fizetési és
elszámolási rendszer
(EFER)
Ügyfél időszaki
értesítése az
elektronikus ügyintézési
cselekményekről (RÉR)
Részleges Kódú
Telefonos Azonosítás
(RKTA)
35KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2015-00005
NISZ Zrt.Közigazgatás informatikai
infrastruktúrájának
konszolidálása a költségek
csökkentése érdekében

"

4. melléklet a 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 2. mellékletben meg nem jelölt, kötelezően a Kormányzati Adatközpontban működő egyéb központi és szakrendszerek

ABC
Sor-
szám
A rendszer elnevezéseA rendszer jellege
1.Központi Médiatár informatikai rendszerközponti rendszer
2.Okos város központi platformszolgáltatás (rendszer)központi rendszer
3.Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszerszakrendszer
4.Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás)szakrendszer
5.A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű
bevételek kezelését támogató pénzügyi analitikus nyilvántartás
szakrendszer
6.Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszerszakrendszer
7.Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszerszakrendszer
8.Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató ügyviteli
nyilvántartási rendszer
szakrendszer
9.Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi,
közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztika
szakrendszer
10.A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelést támogató
ügyviteli nyilvántartási rendszer
szakrendszer
11.Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszerszakrendszer
12.Központi Érkeztető Rendszerszakrendszer
13.Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszerszakrendszer
14.Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz rendszerszakrendszer
15.Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatásszakrendszer
16.Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszerszakrendszer
17.Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszerszakrendszer
18.Objektumokba való beléptetést támogató rendszerszakrendszer
19.Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszerszakrendszer
20.Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszereszakrendszer
21.Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszerszakrendszer
22.Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszerszakrendszer
23.Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszerszakrendszer
24.Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszerszakrendszer
25.Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattárszakrendszer
26.Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási,
iratkezelési és feladatkezelési rendszer
szakrendszer
27.Rendvédelmi gépjármű nyilvántartásszakrendszer
28.Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszerszakrendszer
29.Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatásokszakrendszer
30.Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszerszakrendszer
31.Rendvédelmi munkaidő nyilvántartásszakrendszer
32.Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatásokszakrendszer
33.Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszerszakrendszer
34.Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszerszakrendszer
35.Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszereszakrendszer
36.Sportrendészeti nyilvántartásszakrendszer
37.Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszerszakrendszer
38.Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszerszakrendszer
39.A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással
összefüggő nyilvántartások (Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány
nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer)
szakrendszer
40.A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek
alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről
és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet által
előírt teljesítményértékelést támogató rendszer
szakrendszer
41.Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszerszakrendszer
42.Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő rendszerszakrendszer
43.Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszerszakrendszer
44.Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszerszakrendszer
45.Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszereszakrendszer
46.Állami Alkalmazás-katalógusközponti rendszer
47.Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetközponti rendszer
48.A Szerencsejáték Felügyelet működését támogató "Fortuna" szakrendszerszakrendszer
49.Álláshely Nyilvántartó Rendszer (ÁNYR)szakrendszer

"

Tartalomjegyzék