9/2019. (III. 28.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím és a 3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában, valamint 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosítása

1. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet [a továbbiakban: 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet] 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosítása

2. § A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet [a továbbiakban: 20/2013. (V. 28.) BM rendelet] 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

3. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet] a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságainál rendszeresített szolgálati beosztások tekintetében e rendeletnek a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 9/2019. (III. 28.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 6. melléklet I. és II. alcímét - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Módr. hatálybalépését követően elrendelt vezénylések esetén kell alkalmazni.

(2) A büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságainál rendszeresített szolgálati beosztások tekintetében e rendeletnek a Módr.-rel megállapított 6. melléklet I. és II. alcímét a Módr. hatálybalépésekor a büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságainál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány tagja esetében akkor kell alkalmazni,

a) ha a Módr. hatálybalépését követően más besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba helyezik, vagy

b) ha a szolgálati beosztásának a Módr.-rel megállapított besorolása alapján az illetménye nem csökken."

4. § A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 3. alcím, valamint az 1. és 3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 9/2019. (III. 28.) BM rendelethez

1. Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 2. függelék 3. alcím I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a 40 éves
kor alatti állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
2.szakirányító 2parancsnokIII.III., IV.
3.szakirányító 2ügyvezető igazgató
(gazdasági társaságok)
III.III., IV.
4.főosztályvezető-helyettes 1parancsnok-helyettesIII.III., IV.
5.főosztályvezető-helyettes 1ügyvezető igazgató-
helyettes (gazdasági
társaságok)
III.III., IV.
6.főosztályvezető-helyettes 1gazdasági vezetőIII.III., IV.
7.főosztályvezető-helyettes 1gazdasági vezető
(gazdasági társaságok)
III.III., IV.
8.osztályvezető 2osztályvezetőIII.III., IV.
9.osztályvezető 2osztályvezető (gazdasági
társaságok)
III.III., IV.
10.osztályvezető 2biztonsági vezető
(gazdasági társaságok)
III.III., IV.

"

2. Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 2. függelék 3. alcím II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

[ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a 40 éves
kor alatti állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti állományban
lévőkre vonatkozó
alkalmassági kategóriába
sorolás]
"
2a.Dosztályvezető-helyettes
(gazdasági társaságok)
III.III., IV.
"

3. Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 2. függelék 2. alcím I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázat B:4 mezőjében a "(gazdasági társaságok)" szövegrész helyébe a "(Bv. Holding Kft.)" szöveg lép.

4. Hatályát veszti az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 2. függelék 2. alcím I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázat 12. és 15. sora.

2. melléklet a 9/2019. (III. 28.) BM rendelethez

1. A 20/2013. (V. 28.) BM rendelet 2. melléklet "A 44. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ I. MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE" alcím 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

a) az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele,

b) a szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése."

2. A 20/2013. (V. 28.) BM rendelet 2. melléklet "A 44. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ I. MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE" alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hajtástechnika, motor- és gépjármű ismeret, elektrotechnika. Fa által okozott veszélyhelyzet megszüntetése.

A vizsgafeladat ismertetése: A gépészeti ismeretek tananyag elsajátítása során megszerzett elméleti tudás szemléltetése technikai eszközök segítségével. Viharkár esetén magasból mentő gépjármű kosarából történő faeltávolítás, illetve a fa által előidézett veszélyhelyzet felszámolása.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%"

3. A 20/2013. (V. 28.) BM rendelet 2. melléklet "A 45. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ II. MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE" alcím 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

a) az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele,

b) a szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése,

c) kisgépkezelői vizsga megléte."

4. A 20/2013. (V. 28.) BM rendelet 2. melléklet "A 45. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ II. MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE" alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok.

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó feltételezett szituációról az alaki szabályoknak megfelelő szóbeli jelentést, majd a kapott utasításnak megfelelően írásbeli jelentést tesz.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Szakfelszerelések megszerelése, alkalmazása rajkötelékben.

A vizsgafeladat ismertetése: Rajkötelékben a szerelési szabályzat alapján egy adott tűzoltó gépjárműfecskendőre málházott szakfelszerelések összeszerelése és alkalmazása különböző felhasználási módok szerint.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%"

3. melléklet a 9/2019. (III. 28.) BM rendelethez

1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet I. alcím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem
alapfeladat
3.középvezetőszakirányító 2parancsnok100
4.középvezetőszakirányító 2ügyvezető igazgató (gazdasági
társaságok)
100
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes 1parancsnok-helyettes100
6.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes 1ügyvezető igazgató-helyettes
(gazdasági társaságok)
100
7.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes 1gazdasági vezető100
8.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes 1gazdasági vezető (gazdasági
társaságok)
100
9.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető100
10.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető (gazdasági
társaságok)
100
11.beosztott vezetőosztályvezető 2biztonsági vezető (gazdasági
társaságok)
100

"

2. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet II. alcímében szereplő táblázat a következő 30a. sorral egészül ki:

[ABCDE
1.szervbesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat]
"
30a.helyiDosztályvezető-
helyettes (gazdasági
társaságok)
100
"

3. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléket I. alcím 2. pontjában szereplő táblázat C:5 mezőjében a "(gazdasági társaságok)" szövegrész helyébe a "(Bv. Holding Kft.)" szöveg lép.

4. Hatályát veszti a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléket I. alcím 2. pontjában szereplő táblázat 12. és 16. sora.

Tartalomjegyzék