10/2020. (IV. 27.) BM rendelet

az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb, belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet K) pontjában foglalt táblázat 3. sorában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben -,

az 5. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 4. pontjában, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. pont b) és c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása

1. § A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "robbanásveszélyes osztályba" szövegrész helyébe a "fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba" szöveg lép.

2. A megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet módosítása

2. § A megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet [a továbbiakban: 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet] 14. § (1) bekezdés b) pontjában és 19. § (1) bekezdés b) pontjában a "robbanásveszélyes" szövegrész helyébe a "fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet

a) 5. § (4) bekezdése,

b) 12. § (3) bekezdése,

c) 13. § (4) bekezdése,

d) 17. § (3) bekezdése.

3. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet módosítása

4. § A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklet 2. pontjában a "robbanásveszélyes" szövegrész helyébe a "fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes" szöveg lép.

4. Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM rendelet módosítása

5. § Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM rendelet

a) 1. melléklet I. Fejezet 4. pont 4.5. alpontjában és 1. melléklet II. Fejezet 4. pont 4.5. alpontjában a "robbanásveszélyes és tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályú" szövegrész helyébe a "fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályú" szöveg,

b) 1. melléklet I. Fejezet 7. pont 7.2. alpont i) pontjában, 1. melléklet II. Fejezet 7. pont 7.2. alpont i) pontjában, 1. melléklet III. Fejezet 7. pont 7.2. alpont g) pontjában és 2. melléklet I. Fejezet 7. pont 7.2. alpont h) pontjában a "robbanásveszélyes és tűzveszélyes" szövegrész helyébe a "fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes" szöveg

lép.

5. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosítása

6. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a) 7. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. § (2) bekezdés b) pontjában, 7. § (6b) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében a "robbanásveszélyes" szövegrész helyébe a "fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés b) pontjában és 7. § (2) bekezdés c) pontjában a "tűzveszélyes" szövegrész helyébe a "mérsékelten tűzveszélyes" szöveg,

c) 9. § (2) bekezdésében a "robbanásveszélyes osztályba" szövegrész helyébe a "fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba" szöveg

lép.

6. Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

7. § (1) Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Arcképrendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az igénybevételre jogosult szerv a kérelmét

a) a központi szerv által működtetett informatikai alkalmazás igénybevételével (portál felületen) vagy

b) az igénybevételre jogosult szerv és a központi szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító rendszer útján

nyújthatja be az arcképelemző tevékenységet végző szervnek."

(2) Az Arcképrendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az igénybevételre jogosult szerv részére a kiértékelési tevékenység eredményeként kapott arckép profilhoz tartozó, az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló szám átadását, az arckép profil nyilvántartás tekintetében a nem megfeleltethetőség tényét vagy a kiértékelési tevékenység eredménytelenségéről való tájékoztatását

a) a központi szerv által működtetett informatikai alkalmazás igénybevételével (portál felületen) vagy

b) az igénybevételre jogosult szerv és a központi szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító rendszer útján

továbbítja."

(3) Az Arcképrendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Az arcképelemző tevékenység igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító iránti kérelem kizárólag az igénybevételre jogosult szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv közötti, a 8. § szerinti együttműködési megállapodás megkötését követően nyújtható be a központi szervhez.

(2) A központi szerv az egyedi azonosító iránti kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja az igénybevételre jogosult szervet a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítójáról, valamint a hozzáférés gyakorlásához szükséges technikai ismeretekről."

8. § Az Arcképrendelet a következő 4/A-4/D. alcímmel egészül ki:

"4/A. A személyazonosság megállapításának, ellenőrzésének támogatása rendőri intézkedés során automatizált összehasonlítás igénybevételével

10/A. § (1) A személyazonosság megállapításának, ellenőrzésének a Törvény 12/A. §-a szerinti támogatását az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv kizárólag elektronikus úton, a (2) és (3) bekezdés szerint igényelheti a központi szervtől.

(2) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a kérelmét a vele és a központi szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító rendszer útján nyújthatja be a központi szervnek.

(3) A kérelemben meg kell jelölni

a) az igénybevétel célját,

b) az igénybevétel célját megalapozó ügy számát,

c) az igénybevétel célját megalapozó, a Törvény 9/A. §-ában meghatározott adatkezelési felhatalmazás meghatározását és

d) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részéről eljáró felhasználó kliens oldali egyedi azonosítóját.

(4) A központi szerv az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére

a) az arról való tájékoztatást, hogy az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető,

b) a Törvény 12/A. § (2) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményeképpen előálló, a Törvény 12/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat,

c) a Törvény 12/A. § (2) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredménytelenségéről való tájékoztatást

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információátadási felületen biztosítja.

4/B. Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő személyek személyazonosság-ellenőrzésének támogatása automatizált összehasonlítás igénybevételével

10/B. § (1) Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő személyek személyazonosság-ellenőrzésének támogatását az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv kizárólag elektronikus úton, a (2) és (3) bekezdés szerint igényelheti a központi szervtől.

(2) Az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv a kérelmét a vele és a központi szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító rendszer útján nyújthatja be a központi szervnek.

(3) A kérelemben meg kell jelölni

a) az igénybevétel célját,

b) az igénybevétel célját megalapozó ügy számát,

c) az igénybevétel célját megalapozó, a Törvény 9/A. §-ában meghatározott adatkezelési felhatalmazás meghatározását és

d) az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv szakrendszeri azonosítóját.

(4) A központi szerv az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv részére

a) az arról való tájékoztatást, hogy az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető,

b) a Törvény 12/B. § (4) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményét

a (2) bekezdés szerinti rendszer útján biztosítja.

(5) A Törvény 12/B. § (4) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményeként kizárólag az arcképelemző rendszer által végrehajtott szoftveres elemzésen alapuló, arckép profil egyezésre vagy annak hiányára vonatkozó információ adható át az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv számára.

4/C. Az elektronikus ügyintézés során a személyazonosság ellenőrzésének támogatása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban automatizált összehasonlítás igénybevételével

10/C. § (1) Az elektronikus ügyintézés során a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban a személyazonosság ellenőrzésének támogatását a Törvény 12/C. § (1) bekezdése szerint eljáró szerv (a továbbiakban: elektronikus ügyintézést biztosító szerv) kizárólag elektronikus úton, a (2) és (3) bekezdés szerint igényelheti a központi szervtől.

(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a kérelmét a vele és a központi szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító rendszer útján nyújthatja be a központi szervnek.

(3) A kérelemben meg kell jelölni

a) az igénybevétel célját,

b) az igénybevétel célját megalapozó ügy számát,

c) az igénybevétel célját megalapozó, a Törvény 9/A. §-ában meghatározott adatkezelési felhatalmazás meghatározását és

d) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyintézőjének kliens oldali egyedi azonosítóját.

(4) A központi szerv az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére

a) az arról való tájékoztatást, hogy az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető,

b) a Törvény 12/C. § (4) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményét

a (2) bekezdés szerinti rendszer útján biztosítja.

(5) A Törvény 12/C. § (4) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményeként kizárólag az arcképelemző rendszer által végrehajtott szoftveres elemzésen alapuló, arckép profil egyezésre vagy annak hiányára vonatkozó információ adható át az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára.

4/D. A személyazonosság ellenőrzésének támogatása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban automatizált összehasonlítás igénybevételével

10/D. § (1) A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban az eljáró szerv (a továbbiakban: eljáró szerv) a személyazonosság ellenőrzésének a Törvény 12/D. §-a szerinti támogatását kizárólag elektronikus úton, a (2) és (3) bekezdés szerint igényelheti a központi szervtől.

(2) Az eljáró szerv a kérelmét a vele és a központi szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító rendszer útján nyújthatja be a központi szervnek.

(3) A kérelemben meg kell jelölni

a) az igénybevétel célját,

b) az igénybevétel célját megalapozó ügy számát,

c) az igénybevétel célját megalapozó, a Törvény 9. §-ában meghatározott adatkezelési felhatalmazás meghatározását és

d) az eljáró szerv ügyintézőjének kliens oldali egyedi azonosítóját.

(4) A központi szerv az eljáró szerv részére

a) az arról való tájékoztatást, hogy az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető,

b) a Törvény 12/D. § (3) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményét

a (2) bekezdés szerinti rendszer útján biztosítja.

(5) A Törvény 12/D. § (3) bekezdése szerinti összehasonlító tevékenység eredményeként kizárólag az arcképelemző rendszer által végrehajtott szoftveres elemzésen alapuló, arckép profil egyezésre vagy annak hiányára vonatkozó információ adható át az eljáró szerv számára."

9. § Az Arcképrendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az arcképelemző rendszer elhelyezésére szolgáló helyiségekbe történő beléptetés tekintetében a központi szerv köteles elkülönített elektronikus beléptető rendszert működtetni, továbbá köteles gondoskodni az objektumvédelemről."

10. § Hatályát veszti az Arcképrendelet

a) 1. § 4. és 5. pontja,

b) 6. §-a.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § és a 10. § 2020. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék