Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

2020. évi CXLVI. törvény

az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakás tv.) 64/A. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ingatlanközvetítő a tevékenységi körén belül:)

"d) az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzésével és előkészítésével - ide nem értve az okiratok megszerkesztését és azok ellenjegyzését -"

(összefüggő feladatokat látja el.)

2. § A Lakás tv. 64/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői tevékenységet - a bejelentést követően - olyan gazdálkodó szervezet folytathatja,

a) amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - a 64/D. § (1) bekezdése szerinti, természetes személyekről vezetett nyilvántartásban szerepel,

b) amely az ilyen tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított köztartozásának eleget tett,

c) amelynek vezető tisztségviselője, tagja, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonosa az üzleti jó hírnevét igazolja, és

d) amely megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek."

3. § A Lakás tv. 64/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"64/D. § (1) Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az üzletszerű ingatlanközvetítői vagy az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítői tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről az átláthatóság, valamint a jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása érdekében nyilvántartást vezet. A hatóság a nyilvántartási kötelezettségét az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe történő bejegyzéssel teljesíti. A nyilvános adatok megismerését az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság ingyenesen, bárki számára nyilvánosan hozzáférhető úton biztosítja. A nyilvántartás - a (2) bekezdés a)-g) pontja és k)-l) pontja szerinti adatok kivételével - közhiteles.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl - tartalmazza:

a) a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy munkáltatójának megnevezését,

b) a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy születési nevét, születési helyét és születési idejét, anyja születési nevét,

c) a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv megjelölését,

d) a természetes személy szolgáltatási tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésének az azonosító számát és a bizonyítvány számát,

e) a szolgáltató gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát, - amennyiben rendelkezésre áll - rövidített nevét, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási számát,

f) a szolgáltató gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy - egyéni vállalkozó esetén saját - nevét és lakóhelyét,

g) szolgáltató gazdálkodó szervezet esetén a szolgáltatási tevékenységet végző, a) pont szerinti személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott nevét,

h) a nyilvántartásba vétel időpontját,

i) a szolgáltató nyilvántartási számát, j) a nyilvántartásba vevő hatóság megnevezését,

k) a szolgáltatási tevékenység szüneteltetésének tényét, valamint kezdő és záró időpontját,

l) - ha a szolgáltató bejelenti - az elektronikus, telefonos, postai, illetve egyéb elérhetőségét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatok - a (2) bekezdés b) és d) pontjában foglalt kivétellel - nyilvánosak.

(4) Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat a nyilvántartásból való törlésig kezeli. Szolgáltatási tevékenységtől eltiltás hatálya alatt álló szolgáltató adatai az eltiltás hatályának lejártáig kezelhetőek abban az esetben is, ha a szolgáltató a nyilvántartásból való törlését kéri.

(5) A nyilvántartásban szereplő személy köteles a (2) bekezdésben foglalt adatok megváltozásáról az eljáró hatóságot a változástól számított tíz napon belül értesíteni.

(6) Ha a nyilvántartás adataiban történő változás alapján indokolt a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy, illetve a szolgáltató gazdálkodó szervezet szolgáltatási tevékenység végzésére való jogosultságának felülvizsgálata, akkor az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság hivatalból eljárást indít, és szükség esetén intézkedik a változás nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(7) A pénzügyi információs egységként működő hatóság, valamint a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba közvetlenül betekinteni."

4. § A Lakás tv. a következő 97. §-sal egészül ki:

"97. § A 64/C. § (4) bekezdés c) pontja a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja."

5. § A Lakás tv.

a) 64/C. § (1) bekezdésében a "szakmai képesítéssel" szövegrész helyébe a "szakképesítéssel" szöveg,

b) 64/C. § (3) bekezdésében a "szakképzettségét" szövegrész helyébe a "szakképesítését" szöveg

lép.

2. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

6. § A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 54. § (3)-(3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (3d) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az üzletszerű társasházkezelői vagy az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről az átláthatóság, valamint a jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása érdekében nyilvántartást vezet. A hatóság a nyilvántartási kötelezettségét az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe történő bejegyzéssel teljesíti. A nyilvános adatok megismerését az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság ingyenesen, bárki számára nyilvánosan hozzáférhető úton biztosítja. A nyilvántartás - a (3a) bekezdés a)-g) pontjában és k)-l) pontjában meghatározottak kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(3a) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl - tartalmazza:

a) a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy munkáltatójának megnevezését,

b) a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy születési nevét, születési helyét és születési idejét, anyja születési nevét,

c) a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv megjelölését,

d) a természetes személy szolgáltatási tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésének az azonosító számát és a bizonyítvány számát,

e) a szolgáltató gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát, - amennyiben rendelkezésre áll - rövidített nevét, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási számát,

f) a szolgáltató gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy - egyéni vállalkozó esetén saját - nevét és lakóhelyét,

g) szolgáltató gazdálkodó szervezet esetén a szolgáltatási tevékenység végzésére jogosult személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott nevét,

h) a nyilvántartásba vétel időpontját,

i) a szolgáltató nyilvántartási számát,

j) a nyilvántartásba vevő hatóság megnevezését,

k) a szolgáltatási tevékenység szüneteltetésének tényét, valamint kezdő és záró időpontját,

l) - ha a szolgáltató bejelenti - az elektronikus, telefonos, postai, illetve egyéb elérhetőségét.

(3b) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatok - a (3a) bekezdés b) és d) pontjában foglalt kivétellel - nyilvánosak.

(3c) Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság a (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat a nyilvántartásból való törlésig kezeli. Szolgáltatási tevékenységtől eltiltás hatálya alatt álló szolgáltató adatai az eltiltás hatályának lejártáig kezelhetőek abban az esetben is, ha a szolgáltató a nyilvántartásból való törlését kéri. (3d) Ha a nyilvántartás adataiban történő változás alapján indokolt a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy, illetve a szolgáltató gazdálkodó szervezet szolgáltatási tevékenység végzésére való jogosultságának felülvizsgálata, akkor az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság hivatalból eljárást indít, és szükség esetén intézkedik a változás nyilvántartáson történő átvezetéséről."

7. § A Ttv.

a) 53. § (3) bekezdésében az "ingatlanközvetítői" szövegrész helyébe az "ingatlankezelői",

b) 54. § (1) és (2) bekezdésében a "szakmai képesítéssel" szövegrész helyébe a "szakképesítéssel"

szöveg lép.

8. § Hatályát veszti a Ttv. 54. § (4) és (5) bekezdése.

3. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

9. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) "Kereskedelmi nyilvántartások" alcíme a következő 6/I. §-sal egészül ki:

"6/I. § (1) A kereskedelmi hatóság a 6/G. § a)-c) pontjában meghatározott nyilvántartásokra vonatkozó nyilvántartási kötelezettségét az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe történő bejegyzéssel vagy az önkormányzati ASP rendszeren keresztül közvetlen adatkapcsolat útján történő adattovábbítással teljesíti.

(2) A 6/G. § a)-c) pontjában meghatározott nyilvántartások a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendeletekben meghatározott adatokon túl - természetes személy esetén - tartalmazzák a kereskedő, a fenntartó, illetve az üzemeltető születési nevét, születési helyét és születési idejét, valamint anyja születési nevét.

(3) A 6/G. § a)-c) pontjában meghatározott nyilvántartások adatai - a (2) bekezdésben meghatározott adatok kivételével - nyilvánosak.

(4) Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, valamint járási hivatal törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba közvetlenül betekinteni."

10. § A Kertv. a következő 11/G. §-sal egészül ki:

"11/G. § (1) A 6/G. § a)-c) pontja szerinti nyilvántartások adattartalmát képező adatokat a kereskedelmi hatóság 2020. december 31-ig az önkormányzati ASP rendszeren keresztül közvetlen adatkapcsolat útján továbbítja az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közvetlen adatkapcsolat útján történő adattovábbítást akadályozó körülmény fennállása esetén a kereskedelmi hatóság az adatok továbbítását az önkormányzati ASP rendszer ipar- és kereskedelmi szakrendszerének üzemeltetési és rendszertámogatási feladatait ellátó szerv közreműködésével is teljesítheti."

4. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény módosítása

11. § A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) a 22. § (1) bekezdés a)-c) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott adatokat,

b) határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó bejelentés esetén a 22. § (3) bekezdésében foglalt adatokat,

c) azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól, továbbá

d) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban meghatározott egyéb adatokat."

12. § Hatályát veszti a Szolgtv. 23. § (2) bekezdés e) pontjában az "- a 22. § (4) bekezdése szerinti esetben -" szövegrész.

5. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása

13. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Büromódtv.) 79. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 32. § (1)-(4) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba."

14. § A Büromódtv. 32. § (3) bekezdésének a Ttv. 64/A. §-át megállapító rendelkezése a "2021. május 1." szövegrész helyett a "2023. május 1." szöveggel lép hatályba.

6. Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXXII. törvény módosítása

15. § Nem lép hatályba az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXXII. törvény 24. §-a.

7. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-9. §, a 11-12. § és a 15. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 14. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

17. § (1) A 2. § és a 3. § a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék