2020. évi CLXXII. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

1. Egyes állami tulajdonú vagyonelemek Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő ingyenes tulajdonba adása

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MNF Nonprofit Kft.) használatában álló 1. melléklet szerinti ingó vagyonelemek az ének- és zenekultúrával kapcsolatos közfeladatai ellátásának elősegítése céljából e törvény erejénél fogva ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az MNF Nonprofit Kft. tulajdonába kerülnek. Az átvevő jogi személy az ingóságokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az MNF Nonprofit Kft. a tulajdonába került vagyonelemek állapotáról és célhoz kötött használatáról évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31-ig adatot szolgáltat a kultúráért felelős miniszter részére, aki az adatszolgáltatást és használat megfelelőségét ellenőrzi.

(3) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott vagyonelemek vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

2. Egyes állami tulajdonú vagyonelemek Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő ingyenes tulajdonba adása

2. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Filharmónia Magyarország NKft.) használatában álló 2. melléklet szerinti ingó vagyonelemek az ének- és zenekultúrával kapcsolatos közfeladatai ellátásának elősegítése céljából e törvény erejénél fogva ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel a Filharmónia Magyarország NKft. tulajdonába kerülnek. Az átvevő jogi személy az ingóságokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) A Filharmónia Magyarország NKft. a tulajdonába került vagyonelemek állapotáról és célhoz kötött használatáról évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31-ig adatot szolgáltat a kultúráért felelős miniszter részére, aki az adatszolgáltatást és a használat megfelelőségét ellenőrzi.

(3) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott vagyonelemek vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

3. Egyes állami tulajdonú vagyonelemek kedvezményezett magánszemélyek részére történő ingyenes tulajdonba adása

3. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján

a) a "Miskolc és agglomerációja digitális közösség" című program,

b) a "Digitális Nemzet Fejlesztési Program" település-központú kísérleti alprogram és

c) az "Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram"

megvalósítása során beszerzett, állami tulajdonban és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) vagyonkezelésében álló ingó vagyontárgyak, infokommunikációs eszközök (a továbbiakban együttesen: Ingóságok) e törvény erejénél fogva ingyenesen az azokat a KIFÜ által kötött használati szerződések alapján használó természetes személyek (a továbbiakban: kedvezményezettek) tulajdonába kerülnek független életvitelük elősegítése, életminőségük javítása és digitális térbe történő integrálásuk elősegítése céljából.

4. § (1) A 3. § szerinti tulajdon átruházást követően a kedvezményezettek viselik az Ingóságok fenntartásának terheit azzal, hogy a felmerült költségeik megtérítése iránti igényt az állammal szemben nem érvényesítenek.

(2) A tulajdonjog átszállásával egyidejűleg a kedvezményezettekkel az Ingóságok használatára kötött szerződések megszűnnek.

(3) A 3. § szerinti tulajdonjog átruházásról, valamint a használati szerződések megszűnéséről a KIFÜ tájékoztatja a kedvezményezetteket.

5. § A 3. § alapján ingyenesen tulajdonba adott Ingóságok vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

4. Egyes állami tulajdonú vagyonelemek Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő ingyenes tulajdonba adása

6. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA tv.) 15. § (3) bekezdés s) pontjával összhangban - az NFA tv. 18. § (1) bekezdésétől eltérően -, az állam tulajdonában lévő, a 3. melléklet szerinti ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ménesbirtok Zrt.) tulajdonába kerülnek - a Ménesbirtok Zrt. fennálló, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvényben meghatározott vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével - a Ménesbirtok Zrt. kulturális, örökségvédelmi, oktatási és szakképzési közfeladatai ellátásának elősegítése céljából.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásról rendelkező, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a Ménesbirtok Zrt. az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(3) E törvény erejénél fogva az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott,

a) az NFA tv. hatálya alá eső ingatlanokon - az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében -

b) az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanokon - az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjától és (5) bekezdésétől eltérően -

határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi.

(4) Az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdés szerinti ingatlanokban található ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva a Ménesbirtok Zrt. tulajdonába kerülnek. Az átadott ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az e § alapján átadott ingatlanok és ingóságok tekintetében a tulajdonosi joggyakorló és a Ménesbirtok Zrt. között fennálló vagyonkezelési jogviszonnyal összefüggően a feleknek elszámolási kötelezettsége nincs; egymással szemben követelést, megtérítési igényt nem támaszthatnak.

(7) Az e § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5. Állami tulajdonú ingatlanok egyház és helyi önkormányzat részére történő tulajdonba adása

7. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Esztergom belterület 16242 helyrajzi számú ingatlan - hitéleti és kulturális feladatainak elősegítése érdekében - ingyenesen az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (a továbbiakban: Főegyházmegye) tulajdonába kerül.

8. § A 7. § szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Főegyházmegye az érintett ingatlant terhelő kötelezettségeket a 9. § szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

9. § A 7. § szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a könyv szerinti értéket kell megjelölni.

10. § (1) A 7. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva - az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjától és 13. § (5) bekezdésétől eltérően - határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi. A 7. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

(2) A 7. § szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

11. § (1) Az Nvtv. 6. § (3b) bekezdése és 13. § (3) bekezdése, valamint a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Esztergom belterület 16241 helyrajzi számú, "kivett közpark" megnevezésű ingatlan - településüzemeltetési feladatainak elősegítése érdekében - ingyenesen Esztergom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a könyv szerinti értéket kell megjelölni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Önkormányzat az érintett ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(4) Az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 14-20. §, a 24. § és a 26. § c) és d) pontja a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

(3) Az 1-6. §, a 22-23. §, a 25. §, a 26. § a) és b) pontja, a 27. § a) és d) pontja és az 1-4. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

13. § (1) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § (3) bekezdése, az 5. §, a 6. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 7. §, a 10. §, a 16-17. §, a 21-23. §, a 24. § (1) és (3) bekezdése, a 25-27. §, valamint a 3. és a 4. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 24. § (2) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

7. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása

14. § A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A koncessziós szerződést a kikötött időpont előtt csak a 14/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a 17. § (2) bekezdésében, a 20. § (1) bekezdésében és a 21. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, valamint a szerződésben előre rögzített feltételek bekövetkezésekor lehet felmondani."

15. § A Ktv. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A koncessziós szerződésnek rendelkeznie kell a 14/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felmondási idő terjedelméről, valamint a 14/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kompenzáció alapját képező gazdasági hátrányról, a kompenzáció összege megállapításának és számításának módjáról, valamint a kompenzáció iránti igény érvényesítésének részletes szabályairól."

16. § A Ktv. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) Ha a koncessziós szerződés megkötését követően e törvény rendelkezéseinek, valamint az ágazati koncessziós szabályozás megváltozása következtében a koncessziós szerződés változatlan feltételek melletti teljesítése a koncesszió jogosultjának gazdasági hátrányt vagy jogi érdeksérelmet okozna, és e törvény rendelkezéseinek, valamint az ágazati koncessziós szabályozás megváltozásának lehetősége a koncessziós szerződés megkötésének időpontjában a koncesszió jogosultja számára nem volt előrelátható, úgy a koncesszió jogosultja választása szerint

a) a koncessziós szerződést legalább három hónapos vagy azt meghaladó felmondási idő mellett felmondhatja,

b) a koncessziós szerződés bírósági módosítása útján a koncessziós díj arányos csökkentését kérheti, vagy

c) az elszenvedett gazdasági hátránnyal vagy jogi érdeksérelemmel arányos egyösszegű vagy részletekben teljesítendő pénzbeli kompenzációra tarthat igényt.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában ágazati koncessziós szabályozásnak minősül az állam és az Európai Unió által alkotott valamennyi jogszabály és jogi tartalmú szabályozás, így különösen a koncessziós díjra, koncessziós szerződés keretében átengedett tevékenységre vonatkozó közterhekkel kapcsolatos és más jogi szabályozás, kötelezést tartalmazó szakmai előírás, szabvány, szabályzat és belső szabályozás, továbbá nemzetközi szerződés és megállapodás, amely koncessziós szerződés alapján átengedett koncesszióköteles tevékenységre vonatkozik."

17. § A Ktv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § A koncessziós szerződésből eredő jogviták elbírálása során - a felek ilyen megállapodása esetén, nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy Magyarország nemzetközi szerződésből eredő eltérő kötelezettsége hiányában - magyar és külföldi választottbíróság is eljárhat, egyébként a koncessziós szerződésből eredő jogviták elbírálására az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult."

18. § A Ktv. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E törvénynek az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv-2.) módosított 10/B. §-át, 12. § (3) bekezdését, valamint a Módtv-2.-el megállapított 13. § (1a) bekezdését, 14/A. §-át, 16. §-át az e rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban lévő koncessziós pályázati és ajánlattételi eljárásokra is alkalmazni kell."

19. § A Ktv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § E törvény 11/A. §-a, 14/A. §-a, valamint 16. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

20. § Hatályát veszti a Ktv. 10/B. § (4) bekezdésében az "e törvény 16. §-ában foglaltaktól, továbbá" szövegrész.

8. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

21. § (1) Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 19. pont b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában

vagyonkezelő:

a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:]

"ba) állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi vagy nemzetiségi önkormányzati társulás, valamint ezek fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény,"

(2) Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 19. pont b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában

vagyonkezelő:

a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:]

"bd) a ba) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,"

22. § Az Nvtv. 6. §-a a következő (3e) és (3f) bekezdéssel egészül ki:

"(3e) A kizárólagos állami tulajdonban álló terek, parkok és közkertek tekintetében a helyi önkormányzat javára, a kizárólagos helyi önkormányzati tulajdonban álló terek, parkok és közkertek tekintetében az állam javára osztott tulajdon létesíthető, akár úgy is, hogy az épület a helyi önkormányzat, illetve az állam mellett az állam, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában is áll. Állam és helyi önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló terek, parkok és közkertek tekintetében mind az állam, mind az érintett helyi önkormányzat javára létesíthető osztott tulajdon.

(3f) A (3e) bekezdés alapján létrejött osztott tulajdon esetén az épület vonatkozásában az (1) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezéseket alkalmazni kell."

23. § (1) Az Nvtv. 8. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az átláthatóság vizsgálata nem terjed ki a részesedésszerzéssel vagy alapítással érintett Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság nem természetes személy tagjára, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett, átruházható értékpapírral kapcsolatos jogügyletben félként érintett személyekre."

(2) Az Nvtv. 8. §-a a következő (14a) bekezdéssel egészül ki:

"(14a) A (14) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az olyan fejlesztési célú tőkefinanszírozáshoz kapcsolódó döntések esetén, amikor a fejlesztési célú tőkefinanszírozást végrehajtó gazdasági társaság részesedése a gazdálkodó szervezetben nem éri el az 50%-os szavazati mértéket, továbbá az olyan 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaságok esetén, amelyek gazdálkodó szervezetekben fennálló részesedések kezelésével kapcsolatos feladatokat üzletszerűen látnak el."

24. § (1) Az Nvtv. 12. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei a következők:]

"i) az országos közutak és műtárgyaik, állam kizárólagos tulajdonát képező, országos jelentőségű vasútvonal, valamint azt magába foglaló pályahálózat létrehozása és működtetése,"

(2) Az Nvtv. 12. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[(2) A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei a következők:]

"g) az önkormányzat törzsvagyonának részét képező és használatában lévő vasúti pályák fejlesztése, működtetése."

(3) Az Nvtv. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az országos törzshálózati vasúti pályát és tartozékát magában foglaló pályahálózat vagy olyan vasúti pályahálózat működtetését, amelynek országos törzshálózati vasúti pálya vagy annak tartozéka a része, kizárólag az állam vagy az a gazdasági társaság végezheti, amelynek egyedüli tagja vagy részvényese az állam, vagy amely az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában áll. E szabály alól kivételt képez, ha az állam és a helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának időleges jogát törvényben szabályozott módon, koncesszió útján engedi át."

25. § Az Nvtv. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

26. § Az Nvtv.

a) 6. § (1) bekezdésében a "(2)-(3c) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2)-(3c) és (3e) bekezdésben",

b) 8. § (14) bekezdés nyitó szövegrészében az "a következő döntések" szövegrész helyébe az "a következő döntések - a (14a) bekezdésben meghatározott kivétellel - ",

c) 12. § (3) bekezdésében az "a (2) bekezdés a)-b), d)-e) pontja" szövegrész helyébe az "a (2) bekezdés a)-b), d)-g) pontja",

d) 12. § (11) bekezdésében az "a (2) bekezdés f) pontjában" szövegrész helyébe az "a (2) bekezdés f)-g) pontjában"

szöveg lép.

27. § Hatályát veszti az Nvtv. 2. melléklet III. pont

a) 1. alpontjában foglalt táblázat 1.37. és 1.42. sora,

b) 4. alpontjában foglalt táblázat 4.4. sora,

c) 11. alpontjában foglalt táblázat 11.3. sora,

d) 13. alpontjában foglalt táblázat 13.16. sora.

9. A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény módosításáról

28. § A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XCIII. törvény) 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az Alapítvány további vagyonának és költségvetési támogatásának biztosításáról a Kormány gondoskodik. Az Alapítvány 1. § (3) bekezdésében meghatározott közérdekű tevékenysége, közfeladata ellátása érdekében az Alapítvány részére a külgazdasági ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetéhez tartozó fejezeti kezelési előirányzatai terhére adomány juttatható, kötelezettség teljesíthető."

29. § A 2020. évi XCIII. törvény 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez

"Az MNF Nonprofit Kft. részére ingyenes tulajdonba adásra kerülő vagyonelemek

ABCDE
Vagyon-csoportMegnevezésTípusLeltári számVonalkód
1.hangszerMESTERHEGEDŰ G.CERUTI
HA0159, R0192/
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000051HA-0159
2.hangszerMESTERHEGEDŰ LIVERANI
PALERMO /HA-134/
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000052HA-0134
3.hangszerHEGEDŰVONÓ PAESOLDVONÓS HANGSZERLSZ0000000000053HA-0148
4.hangszerBRÁCSA JELZÉS NÉLKÜLVONÓS HANGSZERLSZ0000000000056F-0330
5.hangszerMESTERCSELLÓ/SCHŐNBACH/
K.VAVRA
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000057HA-0157
6.hangszerCSELLÓVONÓ SÁLI GÉZAVONÓS HANGSZERLSZ0000000000059F-0468
7.hangszerNAGYBŐGŐ E. WUNDERLICH/
R0203,HA281/
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000060HA-0281
8.hangszerNAGYBŐGŐ RUBNER/
R-0205 F-114 AF
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000061F-0115
9.hangszerNÉMET MESTERBŐGŐ/
R0207 ,F-0118/
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000062F-0118
10.hangszerNAGYBŐGŐ RUBNER /R0208,
F-0183/
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000063F-0183
11.hangszerNAGYBŐGŐ RUBNER/R0209, F184/VONÓS HANGSZERLSZ0000000000064F-0184
12.hangszerBRÁCSA /NÉMET / A-127VONÓS HANGSZERLSZ0000000000066F-0127
13.hangszerBRÁCSA+TOK ANTON.HIERO.FR.
AMATI 1686
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000067F-0128
14.hangszerCSELLÓVONÓ DÜRRSCHMIDTVONÓS HANGSZERLSZ0000000000068F-0179
15.hangszerCSELLÓVONÓ DÜRRSCHMIDTVONÓS HANGSZERLSZ0000000000069F-0181
16.hangszerBŐGŐVONÓ PRETSCHNER/
F-280 R0621/
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000070F-0280
17.hangszerBŐGŐVONÓ FR.KÁPÁS/
F0393,R0626/
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000071F-0393
18.hangszerMESTERHEGEDŰ OLASZ D.PASTAVONÓS HANGSZERLSZ0000000000085HA-0628
19.hangszerMESTERHEGEDŰ SCHWEITZER
PESTINI 1953
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000086F-0101
20.hangszerMESTERHEGEDŰ SCHWEITZER AHZ
ALAPÍ.2001
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000087HA-0140
21.hangszerHEGEDŰVONÓ PAESOLD /HA295/VONÓS HANGSZERLSZ0000000000088HA-0295
22.hangszerMESTERHEGEDŰ CAPPA- RUGGIERIVONÓS HANGSZERLSZ0000000000089HA-0139
23.hangszerMESTERHEGEDŰ F.ROGER
CREMONA 1600.
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000090HA-0147
24.hangszerHEGEDŰVONÓ PAESOLDVONÓS HANGSZERLSZ0000000000091HA-0272
25.hangszerMESTERBRÁCSA DOLLENZVONÓS HANGSZERLSZ0000000000093HA-0141
26.hangszerMESTERCSELLÓ SZÉP ERNŐVONÓS HANGSZERLSZ0000000000094HA-0363
27.hangszerMESTERCSELLÓ E.ROCCAVONÓS HANGSZERLSZ0000000000097HA-0145
28.hangszerCSELLÓVONÓ SÁLI GÉZAVONÓS HANGSZERLSZ0000000000098HA-0296
29.hangszerCSELLÓVONÓ B.ETZLERVONÓS HANGSZERLSZ0000000000099HA-0273
30.hangszerCSELLÓVONÓ F.N.VOIRINVONÓS HANGSZERLSZ0000000000100HA-0274
31.hangszerMESTERBŐGŐ M.E. PÖLLMANNVONÓS HANGSZERLSZ0000000000101HA-0279
32.hangszerMESTERBŐGŐ PÖLLMANNVONÓS HANGSZERLSZ0000000000102HA-0288
33.hangszerMESTERBŐGŐ PÖLLMANNVONÓS HANGSZERLSZ0000000000103HA-0289
34.hangszerBŐGŐVONÓ PFRETSCHNERVONÓS HANGSZERLSZ0000000000105HA-0155
35.hangszerMESTER BŐGŐVONÓ
"VÁRADI-SZABÓ"
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000106HA-0146
36.hangszerMESTERHEGEDŰ C.F. LANDOLFIVONÓS HANGSZERLSZ0000000000107F-0126
37.hangszerMESTERHEGEDŰ GEORG LEEB
1783
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000108F-0123
38.hangszerMESTERHEGEDŰ JOHANNES
BÖHM
VONÓS HANGSZERLSZ0000000000109F-0124
39.hangszerBŐGŐVONÓ DÖLLING F-286VONÓS HANGSZERLSZ0000000000111F-0286
40.hangszerBŐGŐVONÓ DÖLLING F-287VONÓS HANGSZERLSZ0000000000112F-0287
41.hangszerARANYFUVOLA MURAMATSU
GYSZ:38022
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000127HA-0602
42.hangszerPICCOLO A.J. BRAUN
GYSZ:294
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000128HA-0606
43.hangszerEZÜSTFUVOLA MURAMATSU
GYSZ:52961
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000129HA-0641
44.hangszerFUVOLA MURAMATSU
GYSZ:26322
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000130HA-0642
45.hangszerFUVOLA MURAMATSU
GYSZ:27333
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000131HA-0660
46.hangszerPICCOLO YAMAHA
GYSZ:YPC82 15354
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000132Y-0001
47.hangszerALT FUVOLA MURAMATSU
GYSZ:43527
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000133Y-0003
48.hangszerFUVOLA EZÜST MURAMATSU
GYSZ:59381
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000134HA-0483
49.hangszerFUVOLA EZÜST MURAMATSU
GYSZ:59389
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000135HA-0484
50.hangszerPICCOLÓ BRAUN GYSZ:464FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000136HA-0488
51.hangszerPICCOLO BRAUN GYSZ:465FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000137HA-0489
52.hangszerARANY FUVOLABRANNEN-COOPER
GYSZ: 4597
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000138HA-0487
53.hangszerOBOA BUFFET GYSZ:8403FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000140HA-0500
54.hangszerOBOA D" AMOUR PATRICOLA
GYSZ:3149
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000141HA-0620
55.hangszerOBOA D" AMOUR PATRICOLA
GYSZ:1709
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000142HA-0621
56.hangszerANGOLKÜRT RIGOUTAT
GYSZ:513AB
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000143HA-0630
57.hangszerOBOA FÉLAUTOMATA MARIGAUX
GYSZ:29748
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000144HA-0463
58.hangszerFAGOTT PÜCHNER GYSZ:10849FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000147HA-0228
59.hangszerKONTFAGOTTSCSŐPÜCHNERFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000148HA-0232
60.hangszerKONTRAFAGOTTPÜCHNER+2DB"S"
GYSZ:12904
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000149HA-0233
61.hangszerFAGOTT PÜCHNER+ 2DB "S"CSŐ
GYSZ:12881
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000150HA-0234
62.hangszerFAGOTT HECKEL GYSZ:14625FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000151HA-0235
63.hangszerFAGOTTSCSŐFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000152F-0175
64.hangszerFAGOTT PÜCHNER SUPERIOR
GYSZ:12933
FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000153HA-0249
65.hangszerFAGOTT PÜCHNER 23.MOD.FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000155HA-0251
66.hangszerA-BKLARINÉTLE BLANC CONCFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000156HA-0172
67.hangszerA-B KLARINÉT BUFFETFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000157HA_0210
68.hangszerA-B KLARINÉT BUFFETFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000158HA-0219
69.hangszerB KLARINÉT YAMAHAFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000160Y-0006
70.hangszerA KLARINÉT YAMAHAFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000161Y-0007
71.hangszerB KLARINÉT YAMAHAFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000162Y-0009
72.hangszerA KLARINÉT YAMAHAFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000163Y-0012
73.hangszerES KLARINÉT BC PRESTIGEFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000164HA-0454
74.hangszerD KLARINÉT BC PRESTIGEFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000165HA-0455
75.hangszerC KLARINÉT BC PRESTIGEFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000166HA-0456
76.hangszerC KLARINÉT BC PRESTIGEFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000167HA-0457
77.hangszerBASSZUS KLARINÉT BCFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000168HA-0458
78.hangszerBASSET HORN F KLARINÉT BCFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000169HA-0459
79.hangszerBASSET HORN F KLARINÉT BCFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000170HA-0460
80.hangszerSZOPRÁN SZAXOFON SELMERFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000171HA-0475
81.hangszerALT SZAXOFON SELMERFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000172HA-0476
82.hangszerTENOR SZAXOFON SELMERFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000173HA-0477
83.hangszerBARITON SZAXOFON SELMERFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000174HA-0478
84.hangszerBAASZUS SZAXOFON SELMERFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000175HA-0479
85.hangszerPICCOLÓ HAMMING GYSZ:16384FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000176F-0155
86.hangszerPICCOLÓ HAMMIG GYSZ:11109FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000177F-0170
87.hangszerPICCOLÓ HAMMING GYSZ:11108FAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000178F-0171
88.hangszerFAGOTT S CSŐ PÜCHNERFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000179F-0236
89.hangszerDUPLAKÜRT PAXMANN
GYSZ:3235T
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000203Ha-208
90.hangszerDUPLAKÜRT PAXMANN
GYSZ:3324T
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000204Ha-209
91.hangszerTRIPLAKÜRT SCHMID GYSZ:20 124RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000205HA-0240
92.hangszerTROMBITA CORNETT 320331 LRÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000207HA-0127
93.hangszerPICCOLO TROMBITA SCHILKE 32
287
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000208HA-0131
94.hangszerC TROMBITA COURTOIS GYSZ:117RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000209HA-0133
95.hangszerTROMBITA CORNETT GYSZ:323877
L
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000210HA-0128
96.hangszerC TROMBITA COURTOIS E II.
GYSZ:704
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000211HA-0137
97.hangszerC TROMBITA J. MONKERÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000212HA-0187
98.hangszerPICCOLO TROMBITA GETZEN
GYSZ:BP1985
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000213F-0420
99.hangszerBASSZUS TROMBITA BACH
GYSZ:35024/440
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000214F-0432
100.hangszerPICCOLO TROMBITA YAMAHA
GYSZ:10 978
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000216Y-0029
101.hangszerPICCOLO TROMBITA YAMAHA
GYSZ:10 981
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000217Y-0030
102.hangszerE/D TROMBITA YAMAHA GYSZ:10
414
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000218Y-0031
103.hangszerE/D TROMBITA YAMAHA 10 421RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000219Y-0032
104.hangszerTROMBITA YAMAHA GYSZ:1 797RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000220Y-0033
105.hangszerCORNETT YAMAHA TROMBITA
GYSZ:201048
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000221Y-0035
106.hangszerSZÁRNYKÜRT YAMAHA GYSZ:2035RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000222Y-0036
107.hangszerC TROMBITA SCHAGERL GYSZ:
W2001 11
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000223HA-0253
108.hangszerC TROMBITA SCHAGERL
GYSZ:W2001 27
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000224HA-0254
109.hangszerC TROMBITA SCHAGERL
GYSZ:W2001 20
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000225HA-0255
110.hangszerC TROMBITA SCHAGERL
GYSZ:W2001 25
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000226HA-0256
111.hangszerTENOR HARSONA EZÜST COURTOIS
GYSZ:LW30475
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000228HA-0135
112.hangszerBASSZUS HARSONA SHIRES
GYSZ:1714
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000229HA-0136
113.hangszerEUFONIUM TUBA YAMAHA
GYSZ:1003
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000230HA-0388
114.hangszerB TENOR HARSONA GYSZ:28489RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000232HA-0231
115.hangszerPOSAN "ES ALTO" BACH
GYSZ:11218
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000235F-0436
116.hangszerALT HARSONA YAMAHA GYSZ:1743RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000236Y-0038
117.hangszerB HARSONA YAMAHA
GYSZ:201662
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000237Y-0042
118.hangszerHARSONA B/F S.E.SHIRES
GYSZ:S01674
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000238HA-0473
119.hangszerALT HARSONA EZÜSTCOURTOIS
GYSZ:32720
RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000239HA-0480
120.hangszerC TUBAHBS510 HIRSCHBRUNN.RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000240HA-0386
121.hangszerD TROMBITA SELMER GYSZ:65776RÉZFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000243F-0381
122.hangszerTIMPANI GARN.820 PREMIERÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000272HA-0259
123.hangszerTYMPANI GARN. PREMIERÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000273HA-0257
124.hangszerTYMPANI GARN. MAJESTICÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000274HA-0358
125.hangszerTYMPANI ANGOLÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000275HA-0645
126.hangszerKONCERT BASSZ DOB YAMAHAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000276F-0241
127.hangszerXILORIMBA PREMIERÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000277F-0450
128.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
CROTALESSOR,ÁLLV.MANUFACTÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000278F-0453
129.hangszerKONCERT TOM-TOM LUDWIG445PÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000279F-0456
130.hangszerZENEKARI NAGYDOB PREMIERÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000280Y-0044
131.hangszerJAZZ SZERELÉS YAMAHAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000282Y-0046
132.hangszerJAZZ SZERELÉS YAMAHAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000283Y-0047
133.hangszerMARIMBA YAMAHAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000284Y-0048
134.hangszerMARIMBA YAMAHAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000285Y-0049
135.hangszerXILOPHON YAMAHAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000286Y-0050
136.hangszerXILOPHONYAMAHAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000287Y-0051
137.hangszerVIBRAFON YAMAHAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000288Y-0052
138.hangszerTAM-TAM GONG ÁLLV. YAMAHAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000289Y-0061
139.hangszerHARANGJÁTÉK YAMAHAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000290Y-0074
140.hangszerPERGŐDOB YAMAHAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000291Y-0075
141.hangszerTOM SOR 8DB. YAMAHAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000292Y-0077
142.hangszerMATADOR BONGÓDOBYAMAHAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000293Y-0079
143.hangszerKOLOMP KÉSZLET 7-DB-OSÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000294HA-0241
144.hangszerMŰA.FADOBGARN.5-DB-OSÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000295HA-0242
145.hangszerTRIANGULUM KÉSZL. 5-DB-OSÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000296HA-0243
146.hangszerKINAI TAM-TAM WUHANÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000297HA-0244
147.hangszerKINAI CINTÁNYÉR KÉSZL2DB.ÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000298HA-0245
148.hangszerKÍNAI GONG 2DBÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000299HA-0246
149.hangszerDOBACI PÁRNÁZAT+VERŐKÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000300HA-0247
150.hangszerCINTÁNYÉR VIENNESE HH 18ÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000301HA-0267
151.hangszerKISDOB PREMIERÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000304F-0223
152.hangszerDOB RÜHRTROMMELÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000305F-0238
153.hangszerDOB RÜHRTROMMELÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000306F-0239
154.hangszerKISDOB PREMIERÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000308F-0244
155.hangszerHARANGJÁTÉK KLAVIATÚRÁSÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000310F-0249
156.hangszerHARANGJÁTÉK ROYAL STUDIÓÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000311F-0250
157.hangszerCSŐHARANG PREMIERÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000312F-0251
158.hangszerMARIMBA PREMIERÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000313F-0263
159.hangszerKÍNAI GONG+ÁLLVÁNYÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000316F-0272
160.hangszerNAGYDOB PREMIERÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000317F-0326
161.hangszerROTO-TOM+ÁLLV. REMOÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000318F-0337
162.hangszerKÍNAI TAM-TAM+ÁLLV.PAISTEÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000319F-0357
163.hangszerCINTÁNYÉR PÁR FORMULAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000320F-0358
164.hangszerCINTÁNYÉR PÁR PAISTEÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000321F-0359
165.hangszerKEREPLŐ LUDWIGÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000322F-0370
166.hangszerTOM KLT +ÁLLV. LUDWIGÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000325F-0374
167.hangszerPERGŐDOBÁLLV.4DB YAMAHAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000326Y-0008
168.hangszerCASTAGNETTA GÉP ÉBENFAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000330F-0491
169.hangszerCINTÁNYÉR SUSPENDED HH18ÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000331F-0495
170.hangszerCINTÁNYÉR HH MED.LIGHT,ÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000332F-0496
171.hangszerCSÖRGŐDOB LEFIMAÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000333F-0497
172.hangszerKONCERT ZONGORA STEINWAYZONGORALSZ0000000000339HA-0007
173.hangszerZONGORA BLÜTHNER
GYSZ:141063
ZONGORALSZ0000000000340HA-0049
174.hangszerZONGORA BLÜTHNERZONGORALSZ0000000000342HA-0100
175.hangszerKONCERT ZONGORA STEINWAYZONGORALSZ0000000000343HA-0102
176.hangszerZONGORA STEINWAY D MODZONGORALSZ0000000000344HA-0103
177.hangszerZONGORA STEINWAY D-274ZONGORALSZ0000000000345HA-0105
178.hangszerELEKTR. ORGONA JOHANNUS SZONGORALSZ0000000000346HA-0110
179.hangszerCSEMBALÓ W. DOWDZONGORALSZ0000000000347HA-0111
180.hangszerKONCERT HÁRFA SALVIZONGORALSZ0000000000348HA-0239
181.hangszerCSELESZTA 5OKTÁV.SCHIEDMAZONGORALSZ0000000000349HA-0318
182.hangszerZONGORAYAMAHAZONGORALSZ0000000000350HA-Y-0053
183.hangszerZONGORA BECHSTEINZONGORALSZ0000000000351F-0210
184.hangszerPIANINÓ BLÜTHNERZONGORALSZ0000000000352F-0216
185.hangszerPIANINO FÖRSTERZONGORALSZ0000000000353F-0195
186.hangszerTUBA LÁDA GERSCHBAUERHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000358HA-0212
187.hangszerB.KLARINÉT L.GERSCHBAUERFAFÚVÓS
HANGSZEREK
LSZ0000000000359HA-0213
188.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
HARSONA SZÁLL.LÁDAHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000360HA-0214
189.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
TIMPANI SZÁLL.LÁDA42.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000361HA-0230
190.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
TIMPANI SZÁLL.LÁDA43.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000362HA-0231
191.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
TIMPANI SZÁLL.LÁDA44.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000363HA-0232
192.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
TIMPANI SZÁLL.LÁDA45.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000364HA-0233
193.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
TUBA SZÁLL.LÁDAHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000365HA-0234
194.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
POSAN LÁDAHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000366HA-0235
195.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
POSAN LÁDAHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000367HA-0236
196.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
ÜTŐS LÁDA I.34.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000368HA-0237
197.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
ÜTŐS LÁDA II.35.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000369HA-0238
198.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
ÜTŐS LÁDA II.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000370HA-0239
199.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
NAGYBŐGŐ SZÁLL.LÁDA11./AHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000375HA-0247
200.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
NAGYBŐGŐ SZÁLL.LÁDA6./AHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000376HA-0248
201.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
CSŐHARANG SZÁLL. LÁDA24.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000379HA-0253
202.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
KÜRT SZÁLL.LÁDA39.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000380HA-0257
203.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
KÜRT SZÁLL.LÁDA40.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000381HA-0258
204.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
NAGYDOB SZÁLL.LÁDAHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000382HA-0259
205.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
FRAKK SZÁLL.LÁDAHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000383HA-0265
206.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
FRAKK SZÁLL.LÁDAHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000384HA-0266
207.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
FRAKK SZÁLL.LÁDAHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000385HA-0267
208.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
FRAKK SZÁLL.LÁDAHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000386HA-0268
209.gép,
berendezés,
egyéb
.eszköz
FRAKK SZÁLL.LÁDAHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000387HA-0269
210..gép, bere.
ndezés,
egyéb eszköz
NŐI RUHA SZ.LÁDAHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000392HA-0274
211.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
CSELLÓ SZÁLL.LÁDA18./AHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000397HA-0279
212.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
TUBA SZÁLL.LÁDA YAMAHAHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000399Y-0069
213.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
XYLOFON.LÁDA YAMAHAHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000402Y-0072
214.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
TIMPANI SZÁLL.LÁDA 32.1.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000404HA-0197
215.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
TIMPANI SZÁLL.LÁDA 29.2.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000405HA-0198
216.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
TIMPANI SZÁLL.LÁDA 26.3.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000406HA-0199
217.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
TIMPANI SZÁLL.LÁDA 23.4.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000407HA-0200
218.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
NAGYDOB SZÁLL. LÁDA 19.HANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000408HA-0201
219.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
TUBALÁDAHANGSZER
SZÁLLÍTÓLÁDA
LSZ0000000000409HA-0298
220.hangszerMARIMBA M 250 LUDWIGÜTŐS
HANGSZEREK
LSZ0000000000425HA-0115
221.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
ÁLLVÁNY LAPHARANGHOZEGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK
LSZ0000000000558HA-0301
222.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
ÁLLVÁNY LAPHARANGHOZEGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK
LSZ0000000000559HA-0302
223.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
KOMBINÁLT ÁLLVÁNYEGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK
LSZ0000000000560HA-0303
224.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
KOMBINÁLT ÁLLVÁNYEGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK
LSZ0000000000561HA-0304
225.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
KOMBINÁLT ÁLLV. FADOBHOZEGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK
LSZ0000000000562HA-0305
226.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
ÁLLVÁNY NAGYDOBHOZEGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK
LSZ0000000000563HA-0306
227.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
ÁLLVÁNYRENDSZ. KOMB. ÜTŐSEGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK
LSZ0000000000564HA-0307
228.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
VADÁSZKÜRT TOK E.SCHMIDEGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK
LSZ0000000000566HA-0284
229.hangszerKOTTÁKKOTTALSZ0000000000696
230.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
SZÁMITÓGÉP HÁLÓZ.KP.EGYS.EGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK
LSZ0000000000724A-0109
231.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
SZÁMITÓGÉP SZERV.FUJITSUEGYÉB SZAKMAI
ESZKÖZÖK
LSZ0000000000727A-0372
232.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
KANAPÉ CLARISSABÚTORLSZ0000000000858A-0032
233.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
F. BŐRSZÉK COSMA P.BÚTORLSZ0000000000859T-0026
234.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
BŐGŐSZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000860A-0334
235.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
BŐGŐSZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000861A-0335
236.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
BŐGŐSZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000862A-0336
237.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
BŐGŐSZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000863A-0337
238.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
BŐGŐSZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000864A-0338
239.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
BŐGŐSZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000865A-0339
240.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
BŐGŐSZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000866A-0340
241.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
BŐGŐSZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000867A-0341
242.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
BŐGŐSZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000868A-0342
243.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
BŐGŐSZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000869A-0343
244.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
CSELLO SZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000870A-0379
245.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
CSELLO SZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000871A-0380
246.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
CSELLO SZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000872A-0381
247.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
CSELLO SZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000873A-0382
248.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
CSELLO SZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000874A-0383
249.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
CSELLO SZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000875A-0384
250.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
CSELLO SZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000876A-0385
251.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
CSELLO SZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000877A-0386
252.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
CSELLO SZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000878A-0387
253.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
CSELLO SZÉK KOLBERGBÚTORLSZ0000000000879A-0388
254.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
IRODAI ESZKÖZÖKEGYÉB IRODAI
BERENDEZÉS
LSZ0000000000945
LSZ0000000000946
LSZ0000000000947
LSZ0000000000948
LSZ0000000000949
LSZ0000000000950
A-0074
A-0075
A-0082
A-0373
A-0374
A-0375
255.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
SZINESTV TELEVIDEÓPHILIPSEGYÉB IRODAI
BERENDEZÉS
LSZ0000000000997A-0022
256.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
HI-FI TORONY MINI PHILIPSEGYÉB IRODAI
BERENDEZÉS
LSZ0000000000999A-0024
257.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
HI-FI TORONY MINI PHILIPSEGYÉB IRODAI
BERENDEZÉS
LSZ0000000001000A-0025
258.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
FAX CANON MULTIPASS C-70KOMMUNIKÁCIÓS
ESZKÖZÖK
LSZ0000000001002A-0325
259.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
48PORT-OSUTP/PATCH PANEL/EGYÉB IRODAI
BERENDEZÉS
LSZ0000000001003A-0378
260.gép,
berendezés,
egyéb eszköz
ERŐSÍTŐ BEREND.A.125.EGYÉB IRODAI
BERENDEZÉS
LSZ0000000001004A-0390

"

2. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez

"A Filharmónia Magyarország NKft. részére ingyenes tulajdonba adásra kerülő vagyonelemek

ABCDE
Vagyon-csoportMegnevezésTípusLeltári számVonalkód
1.hangszerZONGORA FÖRSTERZONGORALSZ0000000000637HA-0001
2.hangszerZONGORA STEINWAYZONGORALSZ0000000000639HA-0011
3.hangszerZONGORA BLÜTHNERZONGORALSZ0000000000640HA-0009
4.hangszerZONGORA BLÜTHNERZONGORALSZ0000000000641HA-0016
5.hangszerZONGORA FÖRSTERZONGORALSZ0000000000642HA-0018
6.hangszerZONGORA FÖRSTERZONGORALSZ0000000000643HA-0020
7.hangszerZONGORA FÖRSTERZONGORALSZ0000000000644HA-0021
8.hangszerZONGORA SCHIMMELZONGORALSZ0000000000645HA-0024
9.hangszerZONGORA BLÜTHNERZONGORALSZ0000000000646HA-0026
10.hangszerZONGORA STEINWAYZONGORALSZ0000000000647HA-0027
11.hangszerZONGORA STEINWAYZONGORALSZ0000000000648HA-0028
12.hangszerZONGORA SCHIMMELZONGORALSZ0000000000649HA-0029
13.hangszerZONGORA SCHIMMELZONGORALSZ0000000000650HA-0030
14.hangszerZONGORA SCHIMMELZONGORALSZ0000000000651HA-0033
15.hangszerZONGORA FÖRSTERZONGORALSZ0000000000653HA-0035
16.hangszerZONGORA BLÜTHNERZONGORALSZ0000000000654HA-0036
17.hangszerZONGORA SCHIMMELZONGORALSZ0000000000656HA-0040
18.hangszerZONGORA SCHIMMELZONGORALSZ0000000000657HA-0054
19.hangszerZONGORA SCHIMMELZONGORALSZ0000000000658HA-0055
20.hangszerZONGORA SCHIMMELZONGORALSZ0000000000659HA-0056
21.hangszerZONGORA SCHIMMELZONGORALSZ0000000000660HA-0058
22.hangszerZONGORA STEINWAYZONGORALSZ0000000000661HA-0075
23.hangszerZONGORA STEINWAYZONGORALSZ0000000000662HA-0076
24.hangszerZONGORA BÖSENDORFERZONGORALSZ0000000000663HA-0083
25.hangszerZONGORA STEINWAYZONGORALSZ0000000000664HA-0101
26.hangszerZONGORA RÖSLERZONGORALSZ0000000000665F-0214
27.hangszerPIANINO WEINCHBAHZONGORALSZ0000000000666F-0217
28.hangszerPIANINO WEINBACHZONGORALSZ0000000000667F-0218
29.hangszerPIANINO PETROFZONGORALSZ0000000000668F-0219
30.hangszerZONGORA BLÜTHNERZONGORALSZ0000000000669F-0196
31.hangszerZONGORA STEINWAY
OP:351856
ZONGORALSZ0000000000671HA-0008
32.hangszerZONGORA SCHIMMEL
OP:151610
ZONGORALSZ0000000000672HA-0041
33.hangszerCSEMBALÓ LINDHOLMCSEMBALLÓLSZ0000000000673HA-0042
34.hangszerZONGORAYAMAHAZONGORALSZ0000000000674HA-0045
35.hangszerZONGORA SCHIMMELZONGORALSZ0000000000675HA-0053
36.hangszerZONGORA SCHIMMELZONGORALSZ0000000000676HA-0057
37.hangszerELEKTR. ORGONA YAMAHAORGONALSZ0000000000677HA-0461
38.hangszerZONGORA STEINWAYZONGORALSZ0000000000679Ha-0013
39.hangszerZONGORA STEINWAYZONGORALSZ0000000000680HA-0048
40.hangszerZONGORA STEINWAYZONGORALSZ0000000000681HA-0104
41.hangszerZONGORA BLÜTHNERZONGORALSZ0000000000682HA-0014
42.hangszerZONGORA FÖRSTERZONGORALSZ0000000000683HA-0017
43.hangszerZONGORA SCHIMMELZONGORALSZ0000000000685HA-0031
44.hangszerZONGORA BÖSENDORFERZONGORALSZ0000000000686HA-0037
45.hangszerZONGORA FÖRSTERZONGORALSZ0000000000687HA-0039
46.hangszerZONGORA YAMAHAZONGORALSZ0000000000688HA-0043
47.hangszerZONGORA YAMAHAZONGORALSZ0000000000689HA-0044
48.hangszerZONGORA YAMAHAZONGORALSZ0000000000690HA-0046
49.hangszerZONGORA STEINWAYZONGORALSZ0000000000691HA-0072
50.hangszerZONGORA STEINWAYZONGORALSZ0000000000692HA-0073
51.hangszerZONGORA SCHIMMELZONGORALSZ0000000000693HA-0086
52.hangszerZONGORA BLÜTHNERZONGORALSZ0000000000694F-0208
53.hangszerPETROF PIANINÓPIANINÓLSZ0000000000695F-0220
54.hangszerZONGORA FÖRSTERZONGORALSZ0000000000638HA-0010

"

3. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez

A Ménesbirtok Zrt. részére ingyenes tulajdonba adásra kerülő vagyonelemek

TelepülésHelyrajzi szám
1.Mezőhegyes728/2
2.Mezőhegyes620/23
3.Mezőhegyes905/2
4.Mezőhegyes818
5.Mezőhegyes820
6.Mezőhegyes870/1
7.Mezőhegyes860/5/A/3
8.Mezőhegyes860/5/A/6
9.Mezőhegyes0445/41
10.Mezőhegyes0444/3
11.Mezőhegyes8
12.Mezőhegyes805/8
13.Mezőhegyes726
14.Mezőhegyes733
15.Mezőhegyes0443
16.Mezőhegyes0445/37
17.Mezőhegyes056/25
18.Mezőhegyes0121/6
19.Mezőhegyes0441/4
20.Mezőhegyes677/1
21.Mezőhegyes704
22.Mezőhegyes730
23.Mezőhegyes729
24.Mezőhegyes04/10
25.Mezőhegyes1041/8
26.Mezőhegyes0417/17
27.Mezőhegyes0264/6
28.Mezőhegyes056/7
29.Mezőhegyes0121/3
30.Mezőhegyes0185/1
31.Mezőhegyes0191/14
32.Mezőhegyes0191/15
33.Mezőhegyes0369/5
34.Mezőhegyes038/1
35.Mezőhegyes0445/36
36.Mezőhegyes0445/38
37.Mezőhegyes0445/39
38.Mezőhegyes1038/15
39.Mezőhegyes0110/36
40.Mezőhegyes0454/15
41.Mezőhegyes805/9

4. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez

Az Nvtv. 2. melléklet III. pont 8. alpontjában foglalt táblázat a következő 8.13. sorral egészül ki:

"8.13.SOPRON
Templom u. 2.
Esterházy-palota"

5. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez

"1. melléklet a 2020. évi XCIII. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

AB
1.Gazdasági társaság megnevezéseÁtadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése
2.MANEVI Zártkörű Részvénytársaság102 db törzsrészvény
3.Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10.700 db törzsrészvény

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére