195/2020. (V. 11.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) az 1. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

"1. A felnőttképzés megszervezésének sajátos szabályai a veszélyhelyzet időtartama alatt"

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendeletben meghatározott kivétellel a veszélyhelyzet időtartama alatt a képzést és a modulzáró vizsgát kizárólag

a) távolléti oktatásban,

b) távoktatás formájában vagy

c) digitális képzésként

szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. Ha jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program a képzés vagy a modulzáró vizsga a)-c) pontban meghatározott valamelyik formáját lehetővé teszi, a képzés, illetve a modulzáró vizsga kizárólag akként szervezhető meg."

(2) Az R. 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően szervezhető olyan képzés és szakmai vizsga, amely a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs által meghatározott, a veszélyhelyzet elhárítása vagy következményeinek enyhítése érdekében szükséges. Az ilyen képzések és szakmai vizsgák körét a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a felnőttképzés gazdaságstratégiai megalapozásával kapcsolatos feladatkörében eljáró felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) határozza meg.

(1b) Az (1) bekezdésben meghatározott módon sem szervezhető meg a képzés, ha a képzéssel megszerzett szakképzettség, illetve szakképesítés gyakorlásához szükséges kompetencia megszerzése kizárólag személyes jelenlétet igénylő képzéssel sajátítható el, különösen ha a szakképzettség, illetve szakképesítés gyakorlása az emberi élet és egészség tekintetében visszafordíthatatlan károsodáshoz vezethet. Az ilyen képzések körét a felnőttképzési államigazgatási szerv a honlapján közleményben teszi közzé."

3. § Az R. a következő 2. alcímmel egészül ki:

"2. Struktúraváltó képzések támogatása

5/A. § (1) A veszélyhelyzet munkaerőpiacot érintő hátrányos következményeinek elhárítása céljából költségvetési támogatás nyújtható az olyan képzések felnőttképzési tevékenység keretében történő megszervezéséhez és megvalósításához, valamint az azokban való részvételhez, amelyek a munkavállalók és az álláskeresők számára új kompetenciák megszerzését biztosítják, munkaerőpiaci szempontból azok megszervezéséhez és megvalósításához kiemelt közérdek fűződik, és hosszú távon hozzájárulnak Magyarország gazdasági növekedéséhez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célnak megfelelő tanulási eredmények meghatározását és az azok megszerzéséhez szükséges tudás átadásához szükséges képzések megszervezésének és megvalósításának követelményeit a költségvetési támogatást biztosító felhívás a miniszter által meghatározottak szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési támogatást a (2) bekezdés szerinti követelményeknek megfelelő felnőttképző által megszervezett és megvalósított képzésben részt vevő személy képzési díjának és a képzéssel összefüggő költségek finanszírozására lehet felhasználni.

(4) Az e § szerinti képzés és az ahhoz előfeltételként kapcsolódó más képzés az Fktv.-nek a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII. törvénnyel megállapított rendelkezései szerinti felnőttképzési tevékenység keretében szervezhető és valósítható meg a következő feltételek szerint:

a) a veszélyhelyzet megszűnéséig a felnőttképzési tevékenység bejelentés és engedély nélkül folytatható azzal, hogy a felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzőt a veszélyhelyzet megszűnését követően az Fktv.-ban meghatározott eljárásban veszi a felnőttképzők nyilvántartásába,

b) a képzési program felnőttképzési szakértő általi előzetes minősítése helyett a (2) bekezdés szerinti követelmények vizsgálata keretében kell megállapítani azt, hogy a képzési program megfelel a jogszabályoknak és az abban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon megszerezhetők a képzési programban megjelölt kompetenciák,

c) a felnőttképző az Fktv. 15. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül tesz eleget,

d) a felnőttképzőnek vagyoni biztosítékkal és minőségirányítási rendszerrel a veszélyhelyzet időtartama alatt nem kell rendelkeznie.

(5) Az e § szerinti képzés keretében történő szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti egyéb oktatás és képzésnek minősül és mentes az általános forgalmi adó alól.

(6) Ha a költségvetési támogatás feltétele, hogy a képzésben részt vevő személy a felnőttképző által egy vállalkozás részére foglalkoztatási céllal kiközvetítésre kerüljön, a felnőttképző részére kifizetett képzési díj a képzésben részt vevő személyt foglalkoztató vállalkozás részére nyújtott, az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/A. vagy 46. alcíme szerint nyújtható.

5/B. § (1) A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói hitelről szóló 96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói hitelre (a továbbiakban: átmeneti képzési hitel) az jogosult, aki

a) az 5/A. § szerinti képzést megszervező és megvalósító felnőttképzővel a képzéshez kapcsolódóan megkötött felnőttképzési szerződés alapján létrejött felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezik, továbbá

b) megfelel az R1. 1. § (2) bekezdésében és a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(2) Az átmeneti képzési hitel tekintetében

a) a felnőttképzési jogviszony fennállását a felnőttképző által kiállított jogviszonyigazolással, az átmeneti képzési hitelre való jogosultság egyéb feltételeit a hallgatói hitelrendszer működtetésével foglalkozó 100%-os állami tulajdonban álló, az R2. 2. § 6. pontja szerinti gazdasági társaság (a továbbiakban: Diákhitel szervezet) üzletszabályzatában meghatározott módon kell igazolni,

b) az átmeneti képzési hitel igénylésére, folyósítására, előtörlesztésére, megszűnésére, a hiteltartozásra igényelhető gyermektámogatásra, a hitelszerződés felmondására, a felmondott hitelszerződésből eredő követelés behajtására az R2.-nek a nyelvtanulási hallgatói hitelre vonatkozó, a 2020. január 1-jén hatályos szabályait a Diákhitel szervezet üzletszabályzatában meghatározottak szerint kell alkalmazni.

(3) Az átmeneti képzési hitel az R2. szerinti hallgatói hitelnek minősül."

4. § Az R. a 6. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

"3. Záró rendelkezések"

5. § Az R.

a) 1. § a) pontjában a "törvény" szövegrész helyébe a "törvény (a továbbiakban: Fktv.)" szöveg,

b) 1. § b) pontjában a "szakmai" szövegrész helyébe a "szakmai és központi modulzáró" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében az "Az Flt." szövegrész helyébe az "A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)" szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök