21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelet

egyes, az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. és 5. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a következő 160. §-sal egészül ki:

"160. § Az egyes, az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő módosításáról szóló 21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelet hatálybalépésétől 2020. augusztus 31-éig terjedő időszakban a bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék legfeljebb két hétig tarthatnak zárva."

2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 23. § (2) bekezdése.

3. Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet módosítása

3. § Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (3c) és (3d) bekezdéssel egészül ki:

"(3c) A (3) bekezdésében foglaltakon túl a beteg a részére rendelt kúrát egészségügyi válsághelyzet időtartamára is megszakíthatja. Az (1) és (2) bekezdésben foglalt határidők az egészségügyi válsághelyzet időtartamával meghosszabbodnak.

(3d) A (3c) bekezdés szerinti esetben részkúra is elszámolható."

4. § Az R. 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egyes, az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő módosításáról szóló 21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelettel megállapított 5. § (3c) és (3d) bekezdésében foglaltakat a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre és a veszélyhelyzet miatt megszakított kúrákra is alkalmazni kell."

4. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 23/C. § (3) bekezdése.

5. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása

6. § A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet 4. § 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gyógyszertárban - a 3. §-ban foglaltakon túl - a következő termékek is forgalmazhatóak:)

"34. egyéni védőeszköznek minősülő FFP1, FFP2 és FFP3 szűrőosztályú légzésvédők."

6. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

7. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 193. §-a a következő (18) és (19) bekezdéssel egészül ki:

"(18) A 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a kötelező felvételt biztosító óvodába való beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

(19) A 2020. évre kiadott országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet nem kell alkalmazni, a 2020. évben nem teljesített pedagógiai szakmai ellenőrzéseket a 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervben kell szerepeltetni. Az Oktatási Hivatal a 2021. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet a 2019/2020. tanév végéig készíti el."

7. A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet módosítása

8. § A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a következő 14-16. §-sal egészül ki:

"14. § A 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a kötelező felvételt biztosító általános iskolába való beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

15. § Az általános iskola a 2019/2020. tanév befejezését követően a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló általános iskolai bizonyítványának másolatát 2020. június 22-éig elektronikus úton is eljuttathatja az érintett tanuló szülője vagy törvényes képviselője részére, ha azt korábban még nem juttatta el számára.

16. § (1) A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.

(2) Elektronikus beiratkozás esetén a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (a továbbiakban: KRÉTA) üzemeltetője a KRÉTA e-Ügyintézés felületén biztosítja a szülő vagy törvényes képviselő részére, hogy a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló adatait beküldhesse a középfokú iskola részére.

(3) A középfokú iskola lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021. tanév első napján is bemutathassa a középfokú iskolában.

(4) A középfokú iskola lehetővé teszi, hogy a tanuló a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, későbbi időpontban is benyújthassa az iskolához."

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék