27/2020. (VII. 17.) BM rendelet

az iskolaőrökről

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/B. § a), c) és d) pontjában,

a 42-44. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az iskolaőri munkakörbe jelentkező személyre (a továbbiakban: jelentkező),

b) az iskolaőrökre, valamint

c)[1] a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: munkáltató).

2. § E rendelet alkalmazásában

1. alapellátás: az iskolaőri feladatok ellátásához szükséges, az alapellátási norma által az iskolaőrök számára előírt ruházati cikkek és felszerelési eszközök egyszeri ellátás keretében történő biztosítása,

2. ruházati utánpótlási ellátás: az elhasználódott ruházati cikkek és felszerelési eszközök pótlására szolgáló, valamint az újonnan rendszeresített ruházati cikkek és felszerelési eszközök biztosítása.

2. Az egészségügyi, pszichológiai alkalmasság, valamint a fizikai állóképesség követelményeinek közös szabályai

3. § (1) A munkaköri követelmények érvényre juttatása, a jelentkező iskolaőri tevékenység ellátására való alkalmasságának megállapítása érdekében az egészségügyi, pszichológiai alkalmasságot, valamint a fizikai állóképesség követelményeinek való megfelelést a munkaviszony létesítését megelőzően és annak fennállása alatt és az e rendeletben foglaltak szerint időszakosan visszatérően vizsgálni és minősíteni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a jelentkező

a) az egészségi, pszichés, illetve fizikai állapota alapján képes-e az iskolaőri feladatok ellátásával jellemzően együtt járó, a tevékenységgel érintett korcsoport és helyszín sajátosságaiból fakadó konfliktushelyzetek megfelelő kezelésére,

b) egészségének vagy testi épségének előrelátható károsodása nélkül alkalmas-e az iskolaőri tevékenység végzésére,

c) szenved-e olyan betegségben, amelynek következtében az iskolaőri feladatok ellátására bármikor alkalmatlanná válhat a munkavégzésre,

d) fizikailag alkalmas-e, illetve személyisége és egészségi állapota alapján képes-e teljesíteni az iskolaőri munkakörrel járó feladatokat.

(3) Az egyes vizsgálatokat az e rendeletben foglalt gyakorisággal - időszakos és soron kívüli jelleggel - meg kell ismételni.

(4) Iskolaőri tevékenységet csak az a személy láthat el, aki az egészségügyi és pszichológiai alkalmassági, valamint a fizikai állóképességi vizsgálat során alkalmas minősítést kap.

4. § (1) Az iskolaőrnek soron kívüli alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie, ha

a) egészségi, fizikai vagy pszichés állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör ellátására, vagy

b) a munkavégzése három hónapot meghaladóan szünetel.

(2) Soron kívüli alkalmassági vizsgálat esetén az egészségügyi, fizikai, pszichológiai alkalmassági vizsgálat közül az adott helyzetben indokolt vizsgálatot kell elvégezni.

(3) A soron kívüli alkalmassági vizsgálatot az iskolaőr és a munkáltató kezdeményezheti, a munkáltató az (1) bekezdés b) pontja esetén kezdeményezi.

(4) A munkáltató az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül kezdeményezheti a soron kívüli alkalmassági vizsgálat elvégzését. Az alkalmas minősítés megszerzéséig az iskolaőr iskolaőri tevékenységet nem végezhet.

3. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat

5. § Az egészségügyi állapotfelmérést a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben foglaltak alapján kell elvégezni.

4. A fizikai állóképesség vizsgálata

6. § A fizikai állóképesség felmérését a jelentkező által megpályázott iskolaőri álláshely szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, illetve iskolaőr esetén a munkáltató személyi állományának[2]

a) testnevelési vagy sportszakmai szakképesítéssel vagy

b) legalább kétéves, a fizikai alkalmasság felmérésében szerzett gyakorlattal

rendelkező tagja végzi.

7. § (1) A fizikai állóképesség vizsgálata céljából

a) a jelentkezőnek a munkaviszony létesítése előtt, illetve

b) az iskolaőrnek a jogviszony fennállása alatt kétévente

a munkáltató által szervezett fizikai állóképességi vizsgálaton részt kell vennie.

(2) A fizikai állóképességi vizsgálaton való részvétel feltétele, hogy

a) a jelentkező a háziorvos,

b) az iskolaőr a munkáltató személyi állományának egészségügyi alapellátását végző orvos

által az 1. melléklet szerinti adattartalommal három hónapon belül kiállított igazolással rendelkezik.

8. § A munkáltató a fizikai állóképességi vizsgálaton részt vevőket - a fizikai alkalmassági követelmények meghatározása érdekében - a tárgyévben betöltött életkor alapján az alábbi két korcsoportba sorolja:

a) I. korcsoport: ötvenöt éves korig,

b) II. korcsoport: ötvenöt év felettiek.

9. § (1) A fizikai állóképesség vizsgálatára szolgáló mozgásformák a következők:

a) mellső fekvőtámaszban karhajlítás és karnyújtás,

b) hanyatt fekvésből felülés, valamint

c) 1500 méteres síkfutás.

(2) Az egyes mozgásformák végrehajtásának leírását a 2. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A fizikai állóképességi vizsgálat keretében a 9. § (1) bekezdésében meghatározott mozgásformákat kell végrehajtani azzal, hogy az egyes gyakorlatok teljesítéséért legfeljebb huszonöt pont, a három gyakorlat végrehajtása esetén összesen hetvenöt pont adható.

(2) Az egyes gyakorlatokra többletpont nem adható, a fizikai állóképességi követelmények eredményének pontérték táblázatát a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A 9. § (1) bekezdése szerinti gyakorlatok végrehajtását a korcsoportok figyelembevételével kell értékelni az alábbiak szerint:

a) I. korcsoport:

aa) 0-40 pont esetén "Nem megfelelő",

ab) 41-75 pont esetén "Megfelelő",

b) II. korcsoport:

ba) 0-35 pont esetén "Nem megfelelő",

bb) 36-75 pont esetén "Megfelelő".

(4) Az adott mozgásforma végrehajtása a fizikai állóképességi vizsgálat során egy alkalommal megismételhető, ha azt a vizsgálaton részt vevő személy az elért részeredményre tekintettel - javítás céljából - kéri.

(5) A végrehajtott mozgásforma akkor teljesített, ha a vizsgált személy legalább egy pontot elért.

11. § (1) A fizikai állóképességi vizsgálat alapján a minősítés lehet:

a) "Fizikailag alkalmas",

b) "Fizikailag alkalmatlan".

(2) A fizikai állóképességi vizsgálat során "Fizikailag alkalmas" minősítés akkor állapítható meg, ha a vizsgálaton részt vett személy a 9. § (1) bekezdése szerinti mozgásformákat teljesítette, és azokra "Megfelelő" értékelést kapott.

(3) "Fizikailag alkalmatlan" minősítést kell megállapítani, ha a vizsgálaton részt vett személy "Nem megfelelő" értékelést kap.

(4) A minősítést a 4. melléklet szerinti adattartalommal kell kiállítani.

12. § (1) "Fizikailag alkalmatlan" minősítés esetén a fizikai állóképességi vizsgálatot - az előző vizsgálattól számított legalább tíz, de legfeljebb harminc napon belül - legfeljebb egy alkalommal meg kell ismételni.

(2) Ismételten "Fizikailag alkalmatlan" minősítés esetén

a) a jelentkezővel iskolaőri munkaviszony nem létesíthető,

b) a közvetlen vezető az iskolaőr munkaviszonyának megszüntetését kezdeményezi a munkáltatói jogkör gyakorlójánál.

(3) Ha fizikai állóképességi vizsgálaton a jelentkező, illetve az időszakos fizikai alkalmassági vizsgálaton az iskolaőr önhibájából nem jelenik meg, vagy a vizsgálat alapján alkalmatlannak minősítik, iskolaőri munkakörben tovább nem foglalkoztatható.

13. § Az időszakos fizikai állóképességi vizsgálatról távol maradni a munkáltató személyi állományának egészségügyi alapellátását végző orvos által - az 5. melléklet szerinti adattartalommal - kiállított igazolással lehet.

5. A pszichológiai alkalmasság vizsgálata

14. §[3] A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a jelentkező által megpályázott iskolaőri álláshely szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, iskolaőr esetén a munkáltató személyi állományának pszichológiai alapellátását végző pszichológus (a továbbiakban: pszichológus) végzi.

15. § (1) A pszichológiai alkalmassági vizsgálat során vizsgálni kell, hogy a jelentkezőt a pszichés állapota alkalmassá teszi-e az iskolaőri feladatok ellátásával jellemzően együtt járó, a tevékenységével érintett korcsoport és helyszín sajátosságaiból fakadó konfliktushelyzetek megfelelő kezelésére.

(2) A pszichológiai alkalmassági vizsgálat kiterjed a személyiség egészének, az intellektuális képességeknek, a kommunikációs készségeknek és a társadalmi normáknak való megfelelési képességeknek a vizsgálatára.

(3) A pszichológus a pszichológiai alkalmasságot személyiségtesztek, intelligenciatesztek és az exploráció komplex eredményei alapján minősíti.

(4) Ha a pszichológiai alkalmassági vizsgálat során a pszichológus olyan rendellenességre utaló jelet tapasztal, amely a (3) bekezdés szerinti vizsgálatokkal nem tisztázható, célzott vizsgálatot végez.

16. § Az iskolaőrként való alkalmazás általános pszichológiai minimumfeltételei (a továbbiakban: általános minimumfeltételek) a következők:

a) kiegyensúlyozott pszichés állapot,

b) átlagos érzelmi-indulati kontroll,

c) átlagos pszichés terhelhetőség, stressztűrő képesség,

d) átlagos intellektuális képességek,

e) átlagos kommunikációs képesség,

f) átlagos felelősségtudat,

g) szabálykövető magatartás.

17. § (1) A pszichológiai alkalmassági vizsgálat eredménye alapján a jelentkező minősítése

a) alkalmas vagy

b) alkalmatlan

lehet.

(2) A minősítést a pszichológus a 6. melléklet szerinti tartalommal készíti el.

(3) Alkalmatlan minősítés esetén a jelentkezőt, illetve az iskolaőrt dokumentált módon tájékoztatni kell a minősítés okáról, és azt a minősítésben fel kell tüntetni.

(4) Az a jelentkező, aki a felvétel előtti pszichológiai alkalmassági vizsgálaton önhibájából nem jelenik meg, vagy a vizsgálat alapján alkalmatlannak minősül, iskolaőrként nem foglalkoztatható.

(5) Az alkalmas minősítés annak kiadásától számított két évig jogosít iskolaőri munkakörben való munkavégzésre.

18. § (1) A pszichés alkalmasság elbírálása céljából az iskolaőr kétévente köteles pszichológiai alkalmassági vizsgálaton részt venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti időszakos alkalmassági vizsgálaton az általános minimumfeltételeknek való megfelelést ellenőrizni kell.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti időszakos alkalmassági vizsgálaton az iskolaőr önhibájából nem jelenik meg, vagy a vizsgálat alapján alkalmatlannak minősítik, iskolaőri munkakörben tovább nem foglalkoztatható.

19. § (1) A pszichológiai alkalmassági vizsgálaton alkalmatlan minősítést kapott személy - az indokok megjelölésével - a minősítés felülvizsgálatát kérheti a döntés kézhezvételét követő tizenöt napon belül az eljárt szervnél benyújtott kérelmével.

(2) Az eljárt szerv a felülvizsgálat érdekében haladéktalanul megküldi a felülvizsgálatot végző szervnek az (1) bekezdés szerinti kérelmet a keletkezett dokumentációval együtt.

(3) A felülvizsgálatot az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) központi szervének (a továbbiakban: ORFK) egészségügyi szolgálatánál foglalkoztatott alapellátó pszichológus végzi.

6. Az iskolaőrök ruházati ellátása

20. § (1) Az iskolaőr részére rendszeresített formaruházathoz tartozó ruházati cikkeket és felszerelési eszközöket a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az ORFK meghatározza

a) a felszerelési eszközök beszerzésének, rendelkezésre állásának, folyamatos utánpótlásának módját,

b) az öltözködési előírások betartásának ellenőrzését,

c) a formaruha-ellátással kapcsolatos általános követelményeket és a felelősség szabályait,

d) az alapellátáshoz szükséges ruházati cikkek és felszerelési eszközök leadásának vagy megváltásának rendjét,

e) az iskolaőr foglalkoztatásának megszűnését követően a munkáltató által bevont, de még utánpótlásra alkalmas ruházati és felszerelési eszköz felhasználásának rendjét.

21. § Az iskolaőr formaruházatán karjelvényként a rendőrséghez tartozást kifejező olyan, a formaruha felső ruházati viseletelemeinek bal ujján felvarrással vagy tépőzárral rögzített jelzés szerepel, amely egyúttal tartalmazza a foglalkoztató rendőri szerv megnevezését is.

22. § (1) Az iskolaőrt formaruhával a munkáltató látja el azzal, hogy a formaruha a munkáltató tulajdona, azt az iskolaőr a munkaviszonya fennállása alatt jogosult használni.

(2) A formaruha - a használatból kivonása esetén - más célra csak a jelzések eltávolítását követően használható fel.

(3) A munkáltató gondoskodik arról, hogy az iskolaőr az alapellátás és ruházati utánpótlási ellátás alapvető szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit megismerje.

23. § (1) Az alapellátásra való jogosultság kezdő időpontja az iskolaőri tevékenység megkezdéséhez szükséges vizsgák sikeres elvégzésének időpontja. Az alapellátás kiadásának terhelési időpontja a jogosultság kezdő hónapjának első napja.

(2) Az alapellátás kiadásakor az iskolaőrrel közölni kell

a) a ruházati cikkek tervezett viselési idejét,

b) az utánpótlás időpontját és módját, továbbá

c) azt, hogy a ruházat tisztíttatása, karbantartása az iskolaőr kötelessége.

24. § (1) A harminc napot meghaladó illetmény nélküli szabadságon lévő iskolaőr ruházati utánpótlási ellátásra időarányosan jogosult.

(2) Ha az iskolaőr munkaviszonya megszűnik, a kiadott ruházati cikkeket és felszerelési eszközöket - a munkáltató által meghatározottak kivételével - haladéktalanul be kell vonni, és azt további ruházati utánpótlási készletként kell hasznosítani.

7. A szolgálati igazolvánnyal való ellátás rendszere

25. § Az iskolaőrt az e rendeletben meghatározottak szerint kell szolgálati igazolvánnyal ellátni, amely a rendőrség személyi állományához tartozását, valamint azt igazolja, hogy az iskolaőr a nevelési, oktatási intézményben intézkedés foganatosítására és kényszerítő eszköz alkalmazására jogosult.

26. § (1) A munkáltató igénybejelentése alapján az ORFK gondoskodik az adatokkal nem rendelkező szolgálati igazolványok rendelkezésre állásáról.

(2) A munkáltató gondoskodik a szolgálati igazolványok

a) megszemélyesítésének megrendeléséről,

b) kiadásáról, nyilvántartásáról, valamint

c) cseréjéről, ha az azon szereplő adatokban változás következett be, megrongálódott vagy az érvényességi ideje lejárt.

(3) Az iskolaőr köteles haladéktalanul írásban jelenteni a munkáltatójának, ha a szolgálati igazolványon szereplő adataiban változás következett be, vagy a szolgálati igazolvány megrongálódott.

27. § Az adatok szolgálati igazolványon való elhelyezésének módját a 8. melléklet tartalmazza.

28. § A szolgálati igazolvány a rajta feltüntetett időpontig - vagy ha a visszavonására kerül sor, akkor a visszavonásáig - érvényes.

29. § (1) A szolgálati igazolvány elkészítéséhez szükséges adatok felvételéről a munkáltató gondoskodik.

(2) Az iskolaőr arcképét és a saját kezű aláírásmintáját az iskolaőr személyi anyagában kell elhelyezni a szolgálati igazolvány első alkalommal történő kiadásával egyidejűleg, valamint az arckép, illetve név megváltozása esetén.

30. § (1) A munkáltató a szolgálati igazolvány megszemélyesítéséhez szükséges adatokat a megszemélyesítést végző szerv részére küldi meg.

(2) A szolgálati igazolvány előállítási és megszemélyesítési költségének a fedezetét a szolgálati igazolványt megrendelő munkáltató biztosítja.

31. § (1) Az elkészült szolgálati igazolványt a megszemélyesítést végző szerv továbbítja a munkáltató részére, a munkáltató nyilvántartja és ellenőrzi a központi személyügyi nyilvántartó rendszer adatai alapján.

(2) Az iskolaőr a részére kiállított szolgálati igazolványt köteles megőrizni és jogszerűen használni, ezért anyagi felelősséggel tartozik.

(3) Az iskolaőr a szolgálati igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését a tudomásszerzést követően írásban haladéktalanul jelenti a munkáltatójának.

32. § (1) A szolgálati igazolvány elvesztését, eltulajdonítását az iskolaőr - körözés elrendelése érdekében - a szolgálati igazolvány eltűnésének észlelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni az eltűnés feltételezett helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál.

(2) A munkáltató azonnal intézkedik az eltűnés tényének központi személyügyi nyilvántartásba történő bejegyzése, valamint a szolgálati igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok letiltása iránt, egyúttal kezdeményezi a szolgálati igazolvány visszavonását és pótlását.

33. § A munkáltató

a) az iskolaőr munkaviszonyának megszűnése vagy megszüntetése esetén a munkavégzés utolsó napján a szolgálati igazolványt,

b) az elveszett vagy eltulajdonított, majd megkerült szolgálati igazolványt a megkerülést követően haladéktalanul,

c) a megrongálódás, valamint adatváltozás miatt cserére szoruló szolgálati igazolványt a csere napján

visszavonja.

34. § (1) A munkáltató a visszavont szolgálati igazolványokat - a központi személyügyi nyilvántartásnak történő adatszolgáltatást követően - évente selejtezi.

(2) A selejtezésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek adatait a központi személyügyi nyilvántartásban kell rögzíteni. A selejtezési jegyzőkönyv egy példányát a selejtezéstől számított tíz évig meg kell őrizni. A központi személyügyi nyilvántartásban rögzíteni kell

a) a szolgálati igazolvány visszavonásának okát,

b) a selejtezés tényét,

c) a selejtezési jegyzőkönyv nyilvántartási számát, valamint

d) a szolgálati igazolvány adataihoz tartozó tételszámot.

(3) A selejtezett szolgálati igazolványok megsemmisítéséről az ORFK gondoskodik a veszélyes hulladékok kezelésére, valamint a szigorú számadási kötelezettség alá tartozó okiratok selejtezésére vonatkozó szabályok szerint.

8. A szolgálati jelvénnyel való ellátás rendszere

35. § (1) Az iskolaőrt a munkaviszony létesítésekor az e rendeletben meghatározottak szerint szolgálati jelvénnyel kell ellátni.

(2) A szolgálati jelvény tulajdonosa a rendőrség, birtokosa az iskolaőr, aki a szolgálati jelvényt dokumentáltan, aláírásával igazoltan átveszi, és visszavonásig használja.

(3) A szolgálati jelvény leírását a 9. melléklet tartalmazza.

36. § (1) A munkáltató igénybejelentése alapján az ORFK gondoskodik a szolgálati jelvény megrendeléséről, kiadásáról, pótlásáról, nyilvántartásáról, visszavonásáról és selejtezéséről, a kapcsolódó költségek fedezetét a munkáltató biztosítja.

(2) Az ORFK továbbítja a szolgálati jelvényt a munkáltató részére, amely nyilvántartja és ellenőrzi a szolgálati jelvényeket a központi személyügyi nyilvántartó rendszer adatai alapján.

37. § (1) Az iskolaőr a részére kiadott szolgálati jelvényt köteles megőrizni, jog- és szakszerűen használni.

(2) A szolgálati jelvény elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését az iskolaőr a tudomásszerzést követően haladéktalanul jelenti a munkáltatójának.

(3) A szolgálati jelvény elvesztését, eltulajdonítását az iskolaőr - a körözés elrendelése érdekében - a szolgálati jelvény eltűnésének észlelését követően haladéktalanul bejelenti az eltűnés feltételezett helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál.

(4) A szolgálati jelvény elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása, megsemmisülése esetén a munkáltató kezdeményezi a szolgálati jelvény visszavonását és pótlását.

38. § A megrongálódott szolgálati jelvényt meg kell semmisíteni és a számával azonos számú új szolgálati jelvénnyel kell pótolni. Az új szolgálati jelvény elkészítéséig az iskolaőrt ideiglenesen más számú szolgálati jelvénnyel kell ellátni.

39. § (1) A szolgálati jelvény visszavonásig érvényes.

(2) A szolgálati jelvényt vissza kell vonni

a) a munkaviszony megszűnésekor, megszüntetésekor, valamint

b) a szolgálati jelvény elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása, megsemmisülése esetén.

(3) Ha a szolgálati jelvény visszavonásának van helye, a szolgálati jelvényt - elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetének kivételével - az iskolaőrnek le kell adnia a munkáltató részére, amelyet a munkáltató az ORFK részére továbbít.

40. § (1) Az ORFK a visszavont szolgálati jelvényeket - a központi személyügyi nyilvántartó rendszernek történő adatszolgáltatást követően - évente selejtezi, a selejtezésről jegyzőkönyvet vesz fel.

(2) A selejtezési jegyzőkönyv egy példányát a selejtezéstől számított tíz évig meg kell őrizni.

(3) A selejtezéssel összefüggésben a központi személyügyi nyilvántartó rendszerben rögzíteni kell

a) a szolgálati jelvény visszavonásának okát,

b) a selejtezés tényét, valamint

c) a selejtezési jegyzőkönyv nyilvántartási számát.

9. Záró rendelkezések

41. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

42. §[4]

43. §[5]

44. §[6]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 27/2020. (VII. 17.) BM rendelethez

Igazolás adattartalma fizikai állóképességi vizsgálaton való részvételhez

1. A jelentkező/iskolaőr

a) neve,

b) születési helye és ideje,

c) anyja neve,

d) lakcíme, valamint

2. az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot végző orvos nyilatkozata, hogy a rendelkezésére álló egészségi adatok ismeretében

a) a jelentkező/iskolaőr - az iskolaőrökről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mozgásformákból álló - fizikai állóképességi vizsgálaton részt vehet,

b) a jelentkező/iskolaőr fizikai terhelése orvosi szempontból nem javasolt,

3. az igazolás kiállításának helye és ideje,

4. az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot végző orvos aláírása, orvosi bélyegző lenyomata, az egészségügyi szolgáltató neve.

2. melléklet a 27/2020. (VII. 17.) BM rendelethez

Az egyes mozgásformák végrehajtásának leírása

1.ABCD
1. gyakorlat
Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, karnyújtás
2. gyakorlat
Hanyatt fekvésből felülés
3. gyakorlat
1500 méteres síkfutás
2.Pályatornaterem vagy sportpályatornaterem vagy
sportpálya
sportpálya vagy sík
területen, kimért,
ellenőrizhetően belátható
pálya
3.Kiinduló helyzetmellső fekvőtámasz a talajon (karok
vállszélességben, nyújtottan, előre
néző ujjakkal a talajon, törzs egyenes,
térd nyújtott, lábak összezárva,
fej mérsékelten emelt, előre néző
tekintettel)
hanyatt fekvés hajlított
lábbal (kb. derékszögben),
lábfej rögzítve
(segédeszközzel, társ
segítségével), tarkóra
tartás vagy mell előtt
keresztben felkarra fogás
a rajtvonal mögött álló
rajthelyzet
4.1. ütemmindkét kar hajlítása úgy, hogy
a mellkasa a talajt érje
(a könyököket kissé vigye kifelé, ne
szorítsa a törzshöz, a láb és a törzs egy
vonalban legyen, csípőjét ne engedje
le, de ne is emelje fel, fejjel előre
nézzen)
felülés, egy könyök érinti
a térdet
-
5.2. ütemmindkét kar nyújtása
(mint a kiinduló helyzetnél)
ereszkedés kiinduló
helyzetbe
-
6.Feladat30 másodpercen keresztül
folyamatos végrehajtás
1 percen keresztül
folyamatos végrehajtás
1500 méter távolság
megtétele időre
7.Értékeléscsak az előírt testhelyzetekben
végrehajtott gyakorlatok darabszáma
érvényes
csak az előírt
testhelyzetekben
végrehajtott gyakorlatok
darabszáma érvényes
a célvonalon való
áthaladás zárja
az időmérést (perc-,
másodpercméréssel)
8.Eszközfelhasználásstopperórabordásfal szőnyeggel
vagy ülőpad, stopperóra
futópálya vagy kijelölt
sík terep, minimum
60 memóriás stopperóra,
rajtszámok, síp

3. melléklet a 27/2020. (VII. 17.) BM rendelethez

A fizikai állóképességi követelmények eredményének pontérték táblázata

I. korcsoport

ABCDEFG
1.PontFekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
30 mp alatt
Hanyatt fekvésből felülés
60 mp alatt
1500 m-es futás
(perc)
2.FérfiFérfiFérfi
3.25201335257:008:00
4.241934247:128:20
5.2333237:258:40
6.22181232227:388:60
7.21171131217:518:70
8.201630208:048:90
9.19151029198:179:10
10.1828188:309:30
11.1714927178:439:50
12.161326168:569:70
13.1512825159:099:90
14.1424149:2210:10
15.1311723139:3510:30
16.12622129:4810:50
17.11105211110:0110:70
18.10201010:1410:90
19.99419910:2711:10
20.88318810:4011:30
21.7717710:5311:50
22.66216611:0611:70
23.5515511:1911:90
24.44114411:3212:10
25.3313311:4512:30
26.2212211:5812:50
27.1111112:1113:10

II. korcsoport

ABCDEFG
1.PontFekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
30 mp alatt
Hanyatt fekvésből felülés
60 mp alatt
1500 m-es futás
(perc)
2.FérfiFérfiFérfi
3.25191233237:309:00
4.241832227:429:12
5.231731217:559:25
6.221130208:089:38
7.21161029198:219:51
8.2028188:3410:04
9.1915927178:4710:17
10.1826169:0010:30
11.1714825159:1310:43
12.1624149:2610:56
13.1513723139:3911:09
14.1422129:5211:22
15.13126211110:0511:35
16.125201010:1811:48
17.1111419910:3112:01
18.1018810:4412:14
19.910317710:5712:27
20.8916611:1012:40
21.78215511:2312:53
22.6714411:3613:06
23.56113311:4913:19
24.4512212:0213:32
25.3411112:1513:45
26.231012:2813:58
27.12912:4114:11

4. melléklet a 27/2020. (VII. 17.) BM rendelethez

Az iskolaőr fizikai alkalmassága minősítésének adattartalma

1. A vizsgálatra küldő szerv megnevezése,

2. a fizikai állóképességi vizsgálattal érintett személy

a) viselt neve és születési neve,

b) születési helye és ideje,

c) anyja születési neve,

d) lakcíme,

e) társadalombiztosítási azonosító jele,

3. a fizikai állóképességi vizsgálat minősítése,

4. a fizikai állóképességi vizsgálat helye és ideje,

5. a fizikai állóképességi vizsgálatot végző aláírása,

6. a fizikai állóképességi vizsgálaton részt vett személy aláírása.

5. melléklet a 27/2020. (VII. 17.) BM rendelethez

A fizikai állóképességi vizsgálatról való távolmaradáshoz szükséges orvosi igazolás adattartalma

1. Az egészségügyi alapellátó szervezeti egység megnevezése,

2. a fizikai állóképességi vizsgálattal érintett személy

a) viselt neve és születési neve,

b) születési helye és ideje,

c) anyja születési neve,

d) lakcíme,

e) társadalombiztosítási azonosító jele,

3. a munkáltató megnevezése,

4. az elhalasztott fizikai állóképességi vizsgálat orvosi szempontból indokolt lehetséges időpontja,

5. az orvosi igazolás kiállításának helye és ideje,

6. a munkáltató személyi állományának pszichológiai alapellátását végző orvos aláírása, körbélyegzőjének lenyomata.

6. melléklet a 27/2020. (VII. 17.) BM rendelethez

Az iskolaőr pszichológiai alkalmassága minősítésének adattartalma

1. A pszichológiai alkalmassági vizsgálattal érintett személy

a) viselt neve és születési neve,

b) születési helye és ideje,

c) anyja születési neve,

d) társadalombiztosítási azonosító jele,

e) lakcíme,

f) munkaköre,

2. a pszichológiai alkalmassági vizsgálat minősítése,

3. a pszichológiai alkalmassági vizsgálat helye és ideje,

4. a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot végző aláírása,

5. a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton részt vett személy aláírása.

7. melléklet a 27/2020. (VII. 17.) BM rendelethez

1. Az iskolaőr formaruházata

ABC
1.Ruházati cikk megnevezésMennyiség/Mennyiségi
egység
Tervezett viselési idő
(hónap)
2.Iskolaőr sapka1 db24
3.Téli sapka1 db36
4.Iskolaőr téli felső ("ISKOLAŐR" felirattal)1 db36
5.Iskolaőr nadrág2 db24
6.Iskolaőr nyári felső ("ISKOLAŐR" felirattal)1 db24
7.Meleg aláöltözet (felső és alsó)1 db24
8.Iskolaőr póló, kék ("ISKOLAŐR" felirattal)2 db12
9.Iskolaőr póló, fehér ("ISKOLAŐR" felirattal)2 db12
10.Iskolaőr bakancs1 pár24
11.Kötött kesztyű1 pár24
12.Iskolaőr derékszíj1 db36
13.Esővédő1 db48
14.Névkitűző1 db60
15.Hímzett karjelvény, tépőzáras kivitel2 db36

2. Az iskolaőr egyéb felszerelése

ABC
1.Felszerelési eszközök megnevezésMennyiség/Mennyiségi
egység
Tervezett viselési idő
(hónap)
2.Szolgálati jelvény (számozott)1 dbelhasználódásig
3.Szolgálati igazolvány (számozott)1 db60
4.Gázspray tok1 dbelhasználódásig
5.Gázspray1 db36
6.Rendőrbot1 dbelhasználódásig
7.Rendőrbottartó karika1 dbelhasználódásig
8.Bilincs1 dbelhasználódásig
9.Bilincstok1 dbelhasználódásig

8. melléklet a 27/2020. (VII. 17.) BM rendelethez

Az iskolaőr szolgálati igazolványának leírása

1. Az iskolaőr szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, kék színű címsorban sötétkék felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.

2. Az igazolvány első oldalának leírása:

a) "ISKOLAŐRSÉG" felirat,

b) iskolaőrség logója (a bal felső sarokban),

c) fénykép,

d) név,

e) "... Rendőr-főkapitányság iskolaőre" felirat,

f) "Szolgálatban intézkedésre jogosult" felirat.

3. Az igazolvány hátoldalának leírása:

a) "ÉRVÉNYES:" felirat,

b) sorszám,

c) érvényesség dátuma,

d) kiállítás helye, időpontja,

e) kiállító rendőri szerv és a munkáltató rendőri szerv érvényesítő aláírása,

f) bélyegzőlenyomat,

g) igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

9. melléklet a 27/2020. (VII. 17.) BM rendelethez

Az iskolaőr szolgálati jelvényének leírása

A szolgálati jelvény pajzs alakú, 60 mm magas, legszélesebb pontján 45 mm.

A pajzs alakban felül arany alapú, 9 mm széles szalagmintán 5 mm magas, fekete színű betűkkel, melyek a pajzs alak csúcsa irányába legyezőszerű elhelyezésűek, egy sorban "ISKOLAŐRSÉG" felirat.

Alatta: (király)kék mezőben aranyszínű nyitott könyv és aranyszínű betűkkel "ISKOLAŐR" felirat.

A pajzs alján aranyszínű téglalap, mely szalagmintában folytatódik. A 22x10 mm-es téglalap alapon ötjegyű, 5 mm magas, 3 mm széles, fekete színű számokból álló azonosító szám.

A szolgálati jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 90. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 90. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 90. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék