289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

561/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (különösen: 1-3. §)

A Kormány a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 292. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az 1. melléklet tartalmazza azon tevékenységi köröket, amelyek alapján a magyarországi székhelyű gazdasági társaság stratégiai jelentőségű ágazatba tartozik.

2. § Ez a rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelethez

[1]
ABC
SzektorTEÁOR kódÁgazat
1Vegyi szektor19Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
20Vegyi anyag, termék gyártása
21Gyógyszergyártás
2Kereskedelmi létesítmények45Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
47Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
46Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
3Kommunikációs szektor58Kiadói tevékenység
59Film, video, televízióműsor gyártása,hangfelvétel-kiadás
60Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
61Távközlés
4Kritikus ipari szektor (benne az elektronika,
a gépipar, az acélgyártás és a közlekedési
eszközök gyártása)
26Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
27Villamos berendezés gyártása
28Gép, gépi berendezés gyártása
29Közúti jármű gyártása
30Egyéb jármű gyártása
24Fémalapanyag gyártása
25Fémfeldolgozási termék gyártása
5Védelmi ipar254Fegyver-, lőszergyártás
304Katonai harcjármű gyártása
6Gátak4291Vízi létesítmény építése
7Energiaszektor35Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
8Vészhelyzethez kapcsolódó szolgáltatások8422Honvédelem
8424Közbiztonság, közrend
8425Tűzvédelem
[2]
9Élelmiszerágazat és mezőgazdaság10Élelmiszergyártás
11Italgyártás
12Dohánytermék gyártása
1Növénytermesztés, állattenyésztés,
vadgazdálkodás és kapcsolódó
szolgáltatások
2Erdőgazdálkodás
3Halászat, halgazdálkodás
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése - kizárólag
abban az esetben, ha a mező- és
erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény 5. § 17. pontja
szerinti mező-, erdőgazdasági hasznosítású
föld vonatkozásában is végzi
10Kormányzati létesítmények84Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
11Egészségügy86Humán-egészségügyi ellátás
87Bentlakásos, nem kórházi ápolás
88Szociális ellátás bentlakás nélkül
12Információs technológia62Információ-technológiai szolgáltatás
63Információs szolgáltatás
13Nukleáris szektor2446Nukleáris fűtőanyag gyártása
14Építőipar41Épületek építése
42Egyéb építmény építése
43Speciális szaképítés
15Vízellátás és szennyvíz-szolgáltatás36Víztermelés, -kezelés, -ellátás
37Szennyvíz gyűjtése, kezelése
16Hulladékgazdálkodás38Hulladékgazdálkodás
39Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
17Építőalapanyag-ipar
23Nemfém ásványi termék gyártása
18Közlekedés, szállítás, logisztika49Szárazföldi, csővezetékes szállítás
50Vízi szállítás
51Légi szállítás
52Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
53Postai, futárpostai tevékenység
19Orvosi eszköz gyártása325Orvosi eszköz gyártása
20Turizmus55Szálláshely-szolgáltatás
56Vendéglátás
21Adminisztratív és szolgáltatást támogató
tevékenység
782Munkaerőkölcsönzés
22Kritikus jelentőségű nyersanyag5Szénbányászat
6Kőolaj-, földgázkitermelés
7Fémtartalmú érc bányászata
8Egyéb bányászat
9Bányászati szolgáltatás
23Oktatás8542
8560
Felsőfokú oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 188/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd: 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.04.22.

[2] Módosította a 188/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd: 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.04.22.

Tartalomjegyzék