29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 21. cikk (1)-(3) bekezdésének, 23. cikkének, 27. cikk (1) és (2) bekezdésének, 33. cikkének, 33a. cikkének, 37. cikkének, 43. cikkének, 43a. cikkének, 45. cikk (3) bekezdésének, V. melléklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2., 5.6.2. pontjának,

b) a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelv melléklete V. fejezet b) -d), f)-m) és o)-p) pontjának,

c) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2011. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 21., 24. , 25., 28. és 32. pontjának,

d) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/25/EU tanácsi irányelv melléklete A. rész 1. és 2. pontjának,

e) az irányelv V. melléklet:

ea) az 5.1.1. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek és a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek,

eb) az 5.1.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közleménynek,

ec) az 5.1.3. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,

ed) az 5.1.4. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közleménynek,

ee) az 5.2.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,

ef) az 5.3.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek,

eg) az 5.3.3. pont tekintetében a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek és a 2007/C 165/07 EK bizottsági közleménynek,

eh) az 5.5.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,

ei) az 5.6.1. pont tekintetében a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,

ej) az 5.6.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek és a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek,

ek) az 5.1.1-5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2. és 5.6.2. alpontok tekintetében a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló III. melléklet kicseréléséről szóló, 2011. szeptember 30-i, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 14. cikkével létrehozott EU-Svájc Vegyes Bizottság 2/2011 határozatának (2011/702/EU),

el) az 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.6.2 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közleménynek,

em) az 5.1.1 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közleménynek és a 2010/C 337/02 EK bizottsági közleménynek,

en) az 5.1.3. és 5.1.4. pontja a 2011/C 183/01 EK bizottsági közleménynek,

eo) az 5.1.1., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3. és 5.6.2. pontja a 2011/C 367/03 EK bizottsági közleménynek,

ep) az 5.1.3., 5.2.2. és 5.3.2. pontja a 2012/C 244/01 EK bizottsági közleménynek,

eq) az 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2. és 5.6.2. pontja a 2013/C 183/02 EK bizottsági közleménynek, f) a 2003. évi uniós Csatlakozási Okmány II. melléklet 2. C. pontjának

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló, 2011. március 3-i 213/2011/EU bizottsági rendelet,

b) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. január 13-i (EU) 2016/790 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,

c) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. szeptember 11-i (EU) 2017/2113 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,

d) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/608 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,

e) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. január 23-i (EU) 2020/548 felhatalmazáson alapuló határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

2. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R. 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Az R. 1. számú melléklet C) pont 1-27. alpontjában foglalt táblázatok A) oszlopaiban a "Cseh Köztársaság/Ceská republika" szövegrész helyébe a "Csehország/Česko" szöveg lép.

(2) Az R. 1. számú melléklet C) pont 6. alpontjában foglalt táblázat C oszlopában a "Patológia" szövegrész helyébe a "Patológiai anatómia" szöveg lép.

(3) Az R. 1. számú melléklet C) pont 16. alpontjában foglalt táblázat C oszlopában a "Bőr- és nemibeteggyógyászat" szövegrész helyébe a "Bőr- és nemibeteg-gyógyászat" szöveg lép.

(4) Az R. 1. számú melléklet C) pont 24. alpontjában foglalt táblázat B) oszlopában a "Nemi betegségek" szövegrész helyébe a "Venerológia" szöveg lép.

(5) Az R. 1. számú melléklet C) pont 1-27. alpontjában foglalt táblázatok C) oszlopaiban a "Szakmai cím" szövegrész helyébe a "Cím" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R. 1. számú melléklet C) pont 26. alpontjában foglalt táblázat B:21 mezőjében a "Klinikai neurofiziológia" szövegrész.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. január 23-i (EU) 2020/548 felhatalmazáson alapuló határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

2. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

3. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

4. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat A:5 mezője helyébe a következő mező lép:

5. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:8 mezője helyébe a következő mező lép:

7. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:9 mezője helyébe a következő mező lép:

8. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

9. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:13 mezője helyébe a következő mező lép:

10. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:16 mezője helyébe a következő mező lép:

11. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:31 mezője helyébe a következő mező lép:

12. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:32 mezője helyébe a következő mező lép:

13. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

14. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

15. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat A:5 mezője helyébe a következő mező lép:

16. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

17. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

18. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat B:13 mezője helyébe a következő mező lép:

19. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat B:17 mezője helyébe a következő mező lép:

20. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat C:22 mezője helyébe a következő mező lép:

21. Az R. 1. számú melléklet C) pont 1. alpontjában foglalt táblázat C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

22. Az R. 1. számú melléklet C) pont 1. alpontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

23. Az R. 1. számú melléklet C) pont 1. alpontjában foglalt táblázat B:14 mezője helyébe a következő mező lép:

24. Az R. 1. számú melléklet C) pont 1. alpontjában foglalt táblázat B:32 mezője helyébe a következő mező lép:

25. Az R. 1. számú melléklet C) pont 1. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

26. Az R. 1. számú melléklet C) pont 2. alpontjában foglalt táblázat C:9 mezője helyébe a következő mező lép:

27. Az R. 1. számú melléklet C) pont 2. alpontjában foglalt táblázat C:31 mezője helyébe a következő mező lép:

28. Az R. 1. számú melléklet C) pont 4. alpontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

29. Az R. 1. számú melléklet C) pont 4. alpontjában foglalt táblázat B:22 mezője helyébe a következő mező lép:

30. Az R. 1. számú melléklet C) pont 4. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

31. Az R. 1. számú melléklet C) pont 9. alpontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

32. Az R. 1. számú melléklet C) pont 9. alpontjában foglalt táblázat A:25 mezője helyébe a következő mező lép:

33. Az R. 1. számú melléklet C) pont 9. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

34. Az R. 1. számú melléklet C) pont 10. alpontjában foglalt táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:

35. Az R. 1. számú melléklet C) pont 10. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

36. Az R. 1. számú melléklet C) pont 11. alpontjában foglalt táblázat B:10 mezője helyébe a következő mező lép:

37. Az R. 1. számú melléklet C) pont 11. alpontjában foglalt táblázat C:28 mezője helyébe a következő mező lép:

38. Az R. 1. számú melléklet C) pont 11. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

39. Az R. 1. számú melléklet C) pont 12. alpontjában foglalt táblázat B:32 mezője helyébe a következő mező lép:

40. Az R. 1. számú melléklet C) pont 13. alpontjában foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:

41. Az R. 1. számú melléklet C) pont 13. alpontjában foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

42. Az R. 1. számú melléklet C) pont 13. alpontjában foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:

43. Az R. 1. számú melléklet C) pont 13. alpontjában foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

44. Az 1. számú melléklet C) pont 13. alpontjában foglalt táblázat C:25 mezője helyébe a következő mező lép:

45. Az R. 1. számú melléklet C) pont 13. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

46. Az 1. számú melléklet C) pont 14. alpontjában foglalt táblázat C:10 mezője helyébe a következő mező lép:

47. Az 1. számú melléklet C) pont 14. alpontjában foglalt táblázat C:22 mezője helyébe a következő mező lép:

48. Az 1. számú melléklet C) pont 14. alpontjában foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

49. Az R. 1. számú melléklet C) pont 14. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

50. Az 1. számú melléklet C) pont 15. alpontjában foglalt táblázat B:21 mezője helyébe a következő mező lép:

51. Az 1. számú melléklet C) pont 15. alpontjában foglalt táblázat C:22 mezője helyébe a következő mező lép:

52. Az 1. számú melléklet C) pont 15. alpontjában foglalt táblázat B:23 mezője helyébe a következő mező lép:

53. Az R. 1. számú melléklet C) pont 15. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

54. Az 1. számú melléklet C) pont 16. alpontjában foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:

55. Az 1. számú melléklet C) pont 16. alpontjában foglalt táblázat C:28 mezője helyébe a következő mező lép:

56. Az R. 1. számú melléklet C) pont 16. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

57. Az 1. számú melléklet C) pont 17. alpontjában foglalt táblázat C:21 mezője helyébe a következő mező lép:

58. Az R. 1. számú melléklet C) pont 17. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

59. Az 1. számú melléklet C) pont 18. alpontjában foglalt táblázat B:10 mezője helyébe a következő mező lép:

60. Az R. 1. számú melléklet C) pont 18. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

61. Az R. 1. számú melléklet C) pont 19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. Fertőző betegségek és társadalom-orvostan és szociális orvostan

"

62. Az 1. számú melléklet C) pont 20. alpontjában foglalt táblázat C:12 mezője helyébe a következő mező lép:

63. Az 1. számú melléklet C) pont 21. alpontjában foglalt táblázat B:10 mezője helyébe a következő mező lép:

64. Az 1. számú melléklet C) pont 21. alpontjában foglalt táblázat B:32 mezője helyébe a következő mező lép:

65. Az R. 1. számú melléklet C) pont 21. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

66. Az 1. számú melléklet C) pont 22. alpontjában foglalt táblázat B:16 mezője helyébe a következő mező lép:

67. Az 1. számú melléklet C) pont 22. alpontjában foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

68. Az R. 1. számú melléklet C) pont 22. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

69. Az 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

70. Az 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat B:9 mezője helyébe a következő mező lép:

71. Az 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat C:10 mezője helyébe a következő mező lép:

72. Az 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat C:31 mezője helyébe a következő mező lép:

73. Az R. 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

74. Az 1. számú melléklet C) pont 26. alpontjában foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

75. Az R. 1. számú melléklet C) pont 26. alpontjában foglalt táblázat C:27 mezője helyébe a következő mező lép:

76. Az R. 1. számú melléklet C) pontja a következő 28. alponttal egészül ki:

"28. Szívsebészet

"

77. Az R. 1. számú melléklet D) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"D) A háziorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

"

78. Az R. 1. számú melléklet E) pont 14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén)

"14. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam illetékes hatósága által a tagállami állampolgár számára kiállított olyan igazolás, amely tanúsítja, hogy az orvos a D) pontban említett, háziorvosi képesítés megszerzését tanúsító okirat hiányában a következőkben felsorolt időpontig az orvosi szakmára alkalmazandó - az általános orvosi szakmai tevékenységek gyakorlásának megkezdésére jogosító -rendelkezések erejénél fogva jogosult a háziorvosi tevékenységnek az adott tagállam szociális biztonsági rendszere keretében történő gyakorlására, és aki az említett időpontig a tagállam területén letelepedett, valamint akinek az orvosi, szakorvosi oklevele feltétel nélkül elismerhető.

14.1. 1994. január 1. Finnország,

14.2. 1994. december 31. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság,

14.3. 2002. június 1. Svájc,

14.4. 2004. május 1. Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,

14.5. 2007. január 1. Bulgária és Románia,

14.6. 2013. július 1. Horvátország esetében."

2. melléklet a 29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelethez

Az R. 2. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A) Az általános ápolók számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

"

3. melléklet a 29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

2. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

3. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

4. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat A:5 mezője helyébe a következő mező lép:

5. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat D:9 mezője helyébe a következő mező lép:

7. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

8. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:12 mezője helyébe a következő mező lép:

9. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:13 mezője helyébe a következő mező lép:

10. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:16 mezője helyébe a következő mező lép:

11. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:20 mezője helyébe a következő mező lép:

12. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:23 mezője helyébe a következő mező lép:

13. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat E:27 mezője helyébe a következő mező lép:

14. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

15. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:31 mezője helyébe a következő mező lép:

16. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:32 mezője helyébe a következő mező lép:

17. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:

18. Az R. 3. számú melléklet B) pont 1. alpontjában foglalt táblázat A:5 mezője helyébe a következő mező lép:

19. Az R. 3. számú melléklet B) pont 1. alpontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

20. Az R. 3. számú melléklet B) pont 1. alpontjában foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

21. Az R. 3. számú melléklet B) pont 1. alpontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

22. Az R. 3. számú melléklet B) pont 1. alpontjában foglalt táblázat B:31 mezője helyébe a következő mező lép:

23. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

24. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

25. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat A:5 mezője helyébe a következő mező lép:

26. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:

27. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat D:7 mezője helyébe a következő mező lép:

28. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat B:9 mezője helyébe a következő mező lép:

29. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat B:17 mezője helyébe a következő mező lép:

30. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat B:25 mezője helyébe a következő mező lép:

31. Az R. 3. számú melléklet C) pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén)

"3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított szájsebészet/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

3.1. 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében,

3.2. 2008. június 4. Portugália esetében,

3.3. 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében,

3.4. 2007. január 1. Bulgária esetében,

3.5. 2005. május 21. Olaszország esetében,

3.6. 2004. május 1. Ciprus, Litvánia, Málta, Lengyelország és Szlovénia esetében,

3.7. 2004. április 30. Svájc esetében,

3.8. 2003. január 1. Görögország,

3.9. 1995. május 1. Liechtenstein esetében,

3.10. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,

3.11. 1980. január 28. Dánia, Németország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet."

4. melléklet a 29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelethez

Az R. 4. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A) A szülésznők számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

"

5. melléklet a 29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelethez

Az R. 5. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A) A gyógyszerészek számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

"

Tartalomjegyzék